无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第七十五(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2021-07-31 [投稿]

大方广佛华严经》卷第七十五·入法界品第三十九之十六(视频念诵版)

 

以上为《华严经》入法界品第三十九之十六的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第七十五·入法界品第三十九之十六(文字注音版)

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ xiàng jiā pí luó chéng,

 尔时,善财童子向迦毗罗城,

 sī wéi xiū xí shòu shēng jiě tuō,zēng zhǎng guǎng dà,yì niàn bù shě。

 思惟修习受生解脱,增长广大,忆念不舍。

 

 jiàn cì yóu xíng,

 渐次游行,

 zhì pú sà jí huì pǔ xiàn fǎ jiè guāng míng jiǎng táng,

 至菩萨集会普现法界光明讲堂,

 qí zhōng yǒu shén,hào:wú yōu dé,

 其中有神,号:无忧德,

 yǔ yī wàn zhǔ gōng diàn shén jù,lái yíng shàn cái,zuò rú shì yán:

 与一万主宫殿神俱,来迎善财,作如是言:

 

 “shàn lái zhàng fū!yǒu dà zhì huì,yǒu dà yǒng měng,

 “善来丈夫!有大智慧,有大勇猛,

 néng xiū pú sà bù kě sī yì zì zài jiě tuō,

 能修菩萨不可思议自在解脱,

 xīn héng bù shě guǎng dà shì yuàn,shàn néng guān chá zhū fǎ jìng jiè;

 心恒不舍广大誓愿,善能观察诸法境界;

 ān zhù fǎ chéng,rù yú wú liàng zhū fāng biàn mén,

 安住法城,入于无量诸方便门,

 chéng jiù rú lái gōng dé dà hǎi;dé miào biàn cái,

 成就如来功德大海;得妙辩才,

 shàn diào zhòng shēng,huò shèng zhì shēn,héng shùn xiū xíng,

 善调众生,获圣智身,恒顺修行

 zhī zhū zhòng shēng xīn xíng chā bié,lìng qí huān xǐ qù xiàng fú dào。

 知诸众生心行差别,令其欢喜趣向佛道。

 

 “wǒ guān rén zhě xiū zhū miào xíng xīn wú zàn xiè,

 “我观仁者修诸妙行心无暂懈,

 wēi yí suǒ xíng xī jiē qīng jìng,

 威仪所行悉皆清净,

 rǔ dāng bù jiǔ dé zhū rú lái qīng jìng zhuāng yán wú shàng sān yè,

 汝当不久得诸如来清净庄严无上三业,

 yǐ zhū xiàng hǎo zhuāng yán qí shēn,yǐ shí lì zhì yíng shì qí xīn,

 以诸相好庄严其身,以十力智莹饰其心,

 yóu zhū shì jiān。wǒ guān rén zhě yǒng měng yī jīng yī jìn ér wú yǒu bǐ,

 游诸世间。我观仁者勇猛一精一进而无有比,

 bù jiǔ dāng de pǔ jiàn sān shì yī qiè zhū fú tīng shòu qí fǎ,

 不久当得普见三世一切诸佛听受其法,

 bù jiǔ dāng de yī qiè pú sà chán dìng jiě tuō zhū sān mèi lè,

 不久当得一切菩萨禅定解脱诸三昧乐,

 bù jiǔ dāng rù zhū fú rú lái shén shēn jiě tuō。hé yǐ gù?

 不久当入诸佛如来甚深解脱。何以故?

 jiàn shàn zhī shí qīn jìn gōng yǎng,tīng shòu qí jiào,

 见善知识亲近供养,听受其教,

 yì niàn xiū xíng,bù xiè bù tuì,wú yōu wú huǐ,wú yǒu zhàng ài,

 忆念修行,不懈不退,无忧无悔,无有障碍,

 mó jí mó mín bù néng wéi nán,bù jiǔ dàng chéng wú shàng guǒ gù。”

 魔及魔民不能为难,不久当成无上果故。”

 

 shàn cái tóng zǐ yán:

 善财童子言:

 

 “shèng zhě!rú xiàng suǒ shuō,yuàn wǒ jiē dé。shèng zhě!

 “圣者!如向所说,愿我皆得。圣者!

 wǒ yuàn yī qiè zhòng shēng,xī zhū rè nǎo,lí zhū è yè,

 我愿一切众生,息诸热恼,离诸恶业,

 shēng zhū ān lè,xiū zhū jìng xíng。shèng zhě!yī qiè zhòng shēng,

 生诸安乐,修诸净行。圣者!一切众生,

 qǐ zhū fán nǎo,zào zhū è yè,duò zhū è qù,

 起诸烦恼,造诸恶业,堕诸恶趣,

 ruò shēn ruò xīn héng shòu chǔ dú,pú sà jiàn yǐ xīn shēng yōu nǎo。

 若身若心恒受楚毒,菩萨见已心生忧恼。

 shèng zhě!pì rú yǒu rén,wéi yǒu yī zi,ài niàn qíng zhì,

 圣者!譬如有人,唯有一子,爱念情至,

 hū jiàn bèi rén gē jié zhī tǐ,qí xīn tòng qiè bù néng zì ān。

 忽见被人割截肢体,其心痛切不能自安。

 pú sà mó hē sà yì fù rú shì,

 菩萨摩诃萨亦复如是,

 jiàn zhū zhòng shēng yǐ fán nǎo yè duò sān è qù shòu zhǒng zhǒng kǔ,

 见诸众生以烦恼业堕三恶趣受种种苦,

 xīn dà yōu nǎo。ruò jiàn zhòng shēng qǐ shēn、yǔ、

 心大忧恼。若见众生起身、语、

 yì sān zhǒng shàn yè,shēng tiān rén qù shòu shēn xīn lè,

 意三种善业,生天人趣受身心乐,

 pú sà ěr shí shēng dà huān xǐ。hé yǐ gù?

 菩萨尔时生大欢喜。何以故?

 pú sà bù zì wèi gù qiú yī qiè zhì,bù tān shēng sǐ zhū yù kuài lè,

 菩萨不自为故求一切智,不贪生死诸欲快乐,

 bù suí xiǎng dào、jiàn dào、xīn dào、zhū jié、suí mián、

 不随想倒、见倒、心倒、诸结、随眠、

 ài jiàn lì zhuǎn,bù qǐ zhòng shēng zhǒng zhǒng lè xiǎng,

 爱见力转,不起众生种种乐想,

 yì bù wèi zhe zhū chán dìng lè,fēi yǒu zhàng ài、pí yàn、

 亦不味著诸禅定乐,非有障碍、疲厌、

 tuì zhuǎn zhù yú shēng sǐ。dàn jiàn zhòng shēng yú zhū yǒu zhōng,

 退转住于生死。但见众生于诸有中,

 jù shòu wú liàng zhǒng zhǒng zhū kǔ,qǐ dà bēi xīn,

 具受无量种种诸苦,起大悲心,

 yǐ dà yuàn lì ér pǔ shè qǔ。bēi yuàn lì gù,xiū pú sà xíng,

 以大愿力而普摄取。悲愿力故,修菩萨行,

 wèi duàn yī qiè zhòng shēng fán nǎo,wèi qiú rú lái yī qiè zhì zhì,

 为断一切众生烦恼,为求如来一切智智,

 wèi gōng yǎng yī qiè zhū fú rú lái,

 为供养一切诸佛如来,

 wèi yán jìng yī qiè guǎng dà guó tǔ,

 为严净一切广大国土,

 wèi jìng zhì yī qiè zhòng shēng lè yù jí qí suǒ yǒu shēn xīn zhū xíng,

 为净治一切众生乐欲及其所有身心诸行,

 yú shēng sǐ zhōng wú yǒu pí yàn。

 于生死中无有疲厌。

 

 “shèng zhě!pú sà mó hē sà yú zhū zhòng shēng,wèi zhuāng yán,

 “圣者!菩萨摩诃萨于诸众生,为庄严,

 lìng shēng rén tiān fù guì lè gù;wèi fù mǔ,

 令生人天富贵乐故;为父母,

 wèi qí ān lì pú tí xīn gù;wèi yǎng yù,

 为其安立菩提心故;为养育,

 lìng qí chéng jiù pú sà dào gù;wèi wèi hù,

 令其成就菩萨道故;为卫护,

 lìng qí yuǎn lí sān è dào gù;wèi chuán shī,

 令其远离三恶道故;为船师,

 lìng qí de dù shēng sǐ hǎi gù;wèi guī yī,

 令其得度生死海故;为归依,

 lìng shě zhū mó fán nǎo bù gù;wèi jiū jìng,

 令舍诸魔烦恼怖故;为究竟,

 lìng qí yǒng dé qīng liáng lè gù;wèi jīn jì,

 令其永得清凉乐故;为津济,

 lìng rù yī qiè zhū fú hǎi gù;wèi dǎo shī,

 令入一切诸佛海故;为导师,

 lìng zhì yī qiè fǎ bǎo zhōu gù;wèi miào huá,

 令至一切法宝洲故;为妙华,

 kāi fū zhū fú gōng dé xīn gù;wèi yán jù,

 开敷诸佛功德心故;为严具,

 cháng fàng fú dé zhì huì guāng gù;wèi kě lè,

 常放福德智慧光故;为可乐,

 fán yǒu suǒ zuò xī duān yán gù;wèi kě zūn,

 凡有所作悉端严故;为可尊,

 yuǎn lí yī qiè zhū è yè gù;wèi pǔ xián,

 远离一切诸恶业故;为普贤,

 jù zú yī qiè duān yán shēn gù;wèi dà míng,

 具足一切端严身故;为大明,

 cháng fàng zhì huì jìng guāng míng gù;wèi dà yún,

 常放智慧净光明故;为大云,

 cháng yǔ yī qiè gān lù fǎ gù。shèng zhě!

 常雨一切甘露法故。圣者!

 pú sà rú shì xiū zhū xíng shí,

 菩萨如是修诸行时,

 lìng yī qiè zhòng shēng jiē shēng ài lè、jù zú fǎ lè。”

 令一切众生皆生爱乐、具足法乐。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ jiāng shēng fǎ táng,

 尔时,善财童子将升法堂,

 qí wú yōu dé jí zhū shén zhòng,yǐ chū guò zhū tiān shàng miào huá mán、

 其无忧德及诸神众,以出过诸天上妙华鬘、

 tú xiāng、mò xiāng,jí yǐ zhǒng zhǒng bǎo zhuāng yán jù,

 涂香、末香,及以种种宝庄严具,

 sàn shàn cái shàng,ér shuō sòng yán:

 散善财上,而说颂言:

 

 “rǔ jīn chū shì jiān,wèi shì dà míng dēng,

 “汝今出世间,为世大明灯,

 pǔ wèi zhū zhòng shēng,qín qiú wú shàng jué。

 普为诸众生,勤求无上觉。

 wú liàng yì qiān jié,nán kě dé jiàn rǔ;

 无量亿千劫,难可得见汝;

 gōng dé rì jīn chū,miè chú zhū shì àn。

 功德日今出,灭除诸世闇。

 rǔ jiàn zhū zhòng shēng,diān dǎo huò suǒ fù,

 汝见诸众生,颠倒惑所覆,

 ér xìng dà bēi yì,qiú zhèng wú shī dào。

 而兴大悲意,求证无师道。

 rǔ yǐ qīng jìng xīn,xún qiú fú pú tí,

 汝以清净心,寻求佛菩提,

 chéng shì shàn zhī shí,bù zì xī shēn mìng。

 承事善知识,不自惜身命。

 rǔ yú zhū shì jiān,wú yī wú suǒ zhe,

 汝于诸世间,无依无所著,

 qí xīn pǔ wú ài,qīng jìng rú xū kōng。

 其心普无碍,清净如虚空

 rǔ xiū pú tí xíng,gōng dé xī yuán mǎn,

 汝修菩提行,功德悉圆满

 fàng dà zhì huì guāng,pǔ zhào yī qiè shì。

 放大智慧光,普照一切世。

 rǔ bù lí shì jiān,yì bù zhe yú shì,

 汝不离世间,亦不著于世,

 xíng shì wú zhàng ài,rú fēng yóu xū kōng。

 行世无障碍,如风游虚空。

 pì rú huǒ zāi qǐ,yī qiè wú néng miè;

 譬如火灾起,一切无能灭;

 rǔ xiū pú tí xíng,yī jīng yī jìn huǒ yì rán。

 汝修菩提行,一精一进火亦然。

 yǒng měng dà yī jīng yī jìn,jiān gù bù kě dòng,

 勇猛大一精一进,坚固不可动,

 jīn gāng huì shī zi,yóu xíng wú suǒ wèi。

 金刚慧师子,游行无所畏。

 yī qiè fǎ jiè zhōng,suǒ yǒu zhū shā hǎi,

 一切法界中,所有诸刹海,

 rǔ xī néng wǎng yì,qīn jìn shàn zhī shí。”

 汝悉能往诣,亲近善知识。”

 

 ěr shí,wú yōu dé shén shuō cǐ sòng yǐ,wèi ài lè fǎ gù,

 尔时,无忧德神说此颂已,为爱乐法故,

 suí zhú shàn cái,héng bù shě lí。

 随逐善财,恒不舍离。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ rù pǔ xiàn fǎ jiè guāng míng jiǎng táng,

 尔时,善财童子入普现法界光明讲堂,

 zhōu biàn tuī qiú bǐ shì shì nǚ,jiàn zài táng nèi,

 周遍推求彼释氏女,见在堂内,

 zuò bǎo lián huá shī zi zhī zuò,bā wàn sì qiān cǎi nǚ suǒ gòng wéi rào。

 坐宝莲华师子之座,八万四千采女所共围绕。

 shì zhū cǎi nǚ,mí bù jiē cóng wáng zhǒng zhōng shēng,

 是诸采女,靡不皆从王种中生,

 xī yú guò qù xiū pú sà xíng tóng zhǒng shàn gēn,bù shī、

 悉于过去修菩萨行同种善根,布施、

 ài yǔ pǔ shè zhòng shēng;yǐ néng míng jiàn yī qiè zhì jìng,

 爱语普摄众生;已能明见一切智境,

 yǐ gòng xiū jí fú pú tí xíng;héng zhù zhèng dìng,

 已共修集佛菩提行;恒住正定,

 cháng yóu dà bēi,pǔ shè zhòng shēng yóu rú yī zi;

 常游大悲,普摄众生犹如一子;

 cí xīn jù zú,juàn shǔ qīng jìng;

 慈心具足,眷属清净;

 yǐ yú guò qù chéng jiù pú sà bù kě sī yì shàn qiǎo fāng biàn,

 已于过去成就菩萨不可思议善巧方便,

 jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn,

 皆于阿耨多罗三藐三菩提得不退转,

 jù zú pú sà zhū bō luó mì;lí zhū qǔ zhe,bù lè shēng sǐ;

 具足菩萨诸波罗蜜;离诸取著,不乐生死;

 suī xíng zhū yǒu,xīn cháng qīng jìng,

 虽行诸有,心常清净,

 héng qín guān chá yī qiè zhì dào;lí zhàng gài wǎng,

 恒勤观察一切智道;离障盖网,

 chāo zhū zhe chù,cóng yú fǎ shēn ér shì huà xíng;

 超诸著处,从于法身而示化形;

 shēng pǔ xián xíng,zhǎng pú sà lì,zhì rì huì dēng xī yǐ yuán mǎn。

 生普贤行,长菩萨力,智日慧灯悉已圆满。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yì bǐ shì nǚ qú bō zhī suǒ,

 尔时,善财童子诣彼释女瞿波之所,

 dǐng lǐ qí zú,hé zhǎng ér zhù,zuò rú shì yán:“shèng zhě!

 顶礼其足,合掌而住,作如是言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé yú shēng sǐ zhōng,

 而未知菩萨云何于生死中,

 ér bù wéi shēng sǐ guò huàn suǒ rǎn?le fǎ zì xìng,

 而不为生死过患所染?了法自性,

 ér bú zhù shēng wén、pì zhī fó dì?

 而不住声闻、辟支佛地?

 jù zú fó fǎ,ér xiū pú sà xíng?zhù pú sà dì,ér rù fú jìng jiè?

 具足佛法,而修菩萨行?住菩萨地,而入佛境界?

 chāo guò shì jiān,ér yú shì shòu shēng?

 超过世间,而于世受生?

 chéng jiù fǎ shēn,ér shì xiàn wú biān zhǒng zhǒng sè shēn?

 成就法身,而示现无边种种色身?

 zhèng wú xiāng fǎ,ér wèi zhòng shēng shì xiàn zhū xiàng?

 证无相法,而为众生示现诸相?

 zhī fǎ wú shuō,ér guǎng wéi zhòng shēng yǎn shuō zhū fǎ?

 知法无说,而广为众生演说诸法?

 zhī zhòng shēng kōng,ér héng bù shě huà zhòng shēng shì?

 知众生空,而恒不舍化众生事?

 suī zhī zhū fú bù shēng bù miè,ér qín gōng yǎng wú yǒu tuì zhuǎn?

 虽知诸佛不生不灭,而勤供养无有退转?

 suī zhī zhū fǎ wú yè wú bào,ér xiū zhū shàn xíng héng bù zhǐ xī?”

 虽知诸法无业无报,而修诸善行恒不止息?”

 

 shí,qú bō nǚ gào shàn cái yán:

 时,瞿波女告善财言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ jīn néng wèn pú sà mó hē sà rú shì xíng fǎ,

 汝今能问菩萨摩诃萨如是行法,

 xiū xí pǔ xián zhū xíng yuàn zhě néng rú shì wèn。

 修习普贤诸行愿者能如是问。

 dì tīng dì tīng!shàn sī niàn zhī!wǒ dāng chéng fú shén lì,

 谛听谛听!善思念之!我当承佛神力,

 wèi rǔ xuān shuō。

 为汝宣说。

 

 “shàn nán zǐ!ruò zhū pú sà chéng jiù shí fǎ,

 “善男子!若诸菩萨成就十法,

 zé néng yuán mǎn yīn tuó luó wǎng pǔ zhì guāng míng pú sà zhī xíng。

 则能圆满因陀罗网普智光明菩萨之行。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yī shàn zhī shí gù,

 何等为十?所谓:依善知识故,

 dé guǎng dà shèng jiě gù,dé qīng jìng yù lè gù,

 得广大胜解故,得清净欲乐故,

 jí yī qiè fú zhì gù,yú zhū fú suǒ tīng wén fǎ gù,

 集一切福智故,于诸佛所听闻法故,

 xīn héng bù shě sān shì fú gù,tóng yú yī qiè pú sà xíng gù,

 心恒不舍三世佛故,同于一切菩萨行故,

 yī qiè rú lái suǒ hù niàn gù,dà bēi miào yuàn jiē qīng jìng gù,

 一切如来所护念故,大悲妙愿皆清净故,

 néng yǐ zhì lì pǔ duàn yī qiè zhū shēng sǐ gù。shì wèi shí。

 能以智力普断一切诸生死故。是为十。

 ruò zhū pú sà chéng jiù cǐ fǎ,

 若诸菩萨成就此法,

 zé néng yuán mǎn yīn tuó luó wǎng pǔ zhì guāng míng pú sà zhī xíng。

 则能圆满因陀罗网普智光明菩萨之行。

 

 “fó zǐ!ruò pú sà qīn jìn shàn zhī shí,

 “佛子!若菩萨亲近善知识,

 zé néng yī jīng yī jìn bù tuì xiū xí chū shēng wú jìn fó fǎ。

 则能一精一进不退修习出生无尽佛法。

 fó zǐ!pú sà yǐ shí zhǒng fǎ,chéng shì shàn zhī shí。

 佛子!菩萨以十种法,承事善知识。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yú zì shēn mìng wú suǒ gù xī,

 何等为十?所谓:于自身命无所顾惜,

 yú shì lè jù xīn bù tān qiú,zhī yī qiè fǎ xìng jiē píng děng,

 于世乐具心不贪求,知一切法性皆平等,

 yǒng bù tuì shě yī qiè zhì yuàn,guān chá yī qiè fǎ jiè shí xiàng,

 永不退舍一切智愿,观察一切法界实相,

 xīn héng shě lí yī qiè yǒu hǎi,zhī fǎ rú kōng xīn wú suǒ yī,

 心恒舍离一切有海,知法如空心无所依,

 chéng jiù yī qiè pú sà dà yuàn,cháng néng shì xiàn yī qiè shā hǎi,

 成就一切菩萨大愿,常能示现一切刹海,

 jìng xiū pú sà wú ài zhì lún。fó zǐ!

 净修菩萨无碍智轮。佛子!

 yīng yǐ cǐ fǎ chéng shì yī qiè zhū shàn zhī shí,wú suǒ wéi nì。”

 应以此法承事一切诸善知识,无所违逆。”

 

 ěr shí,shì jiā qú bō nǚ,yù zhòng míng cǐ yì,chéng fú shén lì,

 尔时,释迦瞿波女,欲重明此义,承佛神力,

 guān chá shí fāng,ér shuō sòng yán:

 观察十方,而说颂言:

 

 pú sà wèi lì zhū qún shēng,zhèng niàn qīn chéng shàn zhī shí,

 菩萨为利诸群生,正念亲承善知识,

 jìng zhī rú fó xīn wú dài,cǐ xíng yú shì dì wǎng xíng。

 敬之如佛心无怠,此行于世帝网行。

 shèng jiě guǎng dà rú xū kōng,yī qiè sān shì xī rù zhōng,

 胜解广大如虚空,一切三世悉入中,

 guó tǔ zhòng shēng fú jiē ěr,cǐ shì pǔ zhì guāng míng xíng。

 国土众生佛皆尔,此是普智光明行。

 zhì lè rú kōng wú yǒu jì,yǒng duàn fán nǎo lí zhū gòu,

 志乐如空无有际,永断烦恼离诸垢,

 yī qiè fú suǒ xiū gōng dé,cǐ xíng yú shì shēn yún xíng。

 一切佛所修功德,此行于世身云行。

 pú sà xiū xí yī qiè zhì,bù kě sī yì gōng dé hǎi,

 菩萨修习一切智,不可思议功德海,

 jìng zhū fú dé zhì huì shēn,cǐ xíng yú shì bù rǎn xíng。

 净诸福德智慧身,此行于世不染行。

 yī qiè zhū fú rú lái suǒ,tīng shòu qí fǎ wú yàn zú,

 一切诸佛如来所,听受其法无厌足,

 néng shēng shí xiàng zhì huì dēng,cǐ xíng yú shì pǔ zhào xíng。

 能生实相智慧灯,此行于世普照行。

 shí fāng zhū fú wú yǒu liàng,yī niàn yī qiè xī néng rù,

 十方诸佛无有量,一念一切悉能入,

 xīn héng bù shě zhū rú lái,cǐ xiàng pú tí dà yuàn xíng。

 心恒不舍诸如来,此向菩提大愿行。

 néng rù zhū fú dà zhòng huì,yī qiè pú sà sān mèi hǎi,

 能入诸佛大众会,一切菩萨三昧海,

 yuàn hǎi jí yǐ fāng biàn hǎi,cǐ xíng yú shì dì wǎng xíng。

 愿海及以方便海,此行于世帝网行。

 yī qiè zhū fú suǒ jiā chí,jǐn wèi lái jì wú biān jié,

 一切诸佛所加持,尽未来际无边劫,

 chǔ chù xiū xíng pǔ xián dào,cǐ shì pú sà fēn shēn xíng。

 处处修行普贤道,此是菩萨分身行。

 jiàn zhū zhòng shēng shòu dà kǔ,qǐ dà cí bēi xiàn shì jiān,

 见诸众生受大苦,起大慈悲现世间,

 yǎn fǎ guāng míng chú àn míng,cǐ shì pú sà zhì rì xíng。

 演法光明除闇冥,此是菩萨智日行。

 jiàn zhū zhòng shēng zài zhū qù,wèi jí wú biān miào fǎ lún,

 见诸众生在诸趣,为集无边妙法錀,

 lìng qí yǒng duàn shēng sǐ liú,cǐ shì xiū xíng pǔ xián xíng。

 令其永断生死流,此是修行普贤行。

 pú sà xiū xíng cǐ fāng biàn,suí zhòng shēng xīn ér xiàn shēn,

 菩萨修行此方便,随众生心而现身,

 pǔ yú yī qiè zhū qù zhōng,huà dù wú liàng zhū hán shí。

 普于一切诸趣中,化度无量诸含识。

 yǐ dà cí bēi fāng biàn lì,pǔ biàn shì jiān ér xiàn shēn,

 以大慈悲方便力,普遍世间而现身,

 suí qí jiě yù wèi shuō fǎ,jiē lìng qù xiàng pú tí dào。

 随其解欲为说法,皆令趣向菩提道。

 

 shí,shì jiā qú bō shuō cǐ sòng yǐ,gào shàn cái tóng zǐ yán:

 时,释迦瞿波说此颂已,告善财童子言:

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ yǐ chéng jiù guān chá yī qiè pú sà sān mèi hǎi jiě tuō mén。”

 我已成就观察一切菩萨三昧海解脱门。”

 

 shàn cái yán:“dà shèng!cǐ jiě tuō mén jìng jiè yún hé?”

 善财言:“大圣!此解脱门境界云何?”

 

 dá yán:

 答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ rù cǐ jiě tuō,

 “善男子!我入此解脱,

 zhī cǐ suō pó shì jiè fú shā wēi chén shù jié,

 知此娑婆世界佛刹微尘数劫,

 suǒ yǒu zhòng shēng yú zhū qù zhōng,sǐ cǐ shēng bǐ,

 所有众生于诸趣中,死此生彼,

 zuò shàn zuò è,shòu zhū guǒ bào,yǒu qiú chū lí、bù qiú chū lí,

 作善作恶,受诸果报,有求出离、不求出离,

 zhèng dìng、xié dìng jí yǐ bù dìng,yǒu fán nǎo shàn gēn,

 正定、邪定及以不定,有烦恼善根,

 wú fán nǎo shàn gēn,jù zú shàn gēn,bù jù zú shàn gēn,

 无烦恼善根,具足善根,不具足善根,

 bù shàn gēn suǒ shè shàn gēn,shàn gēn suǒ shè bù shàn gēn;

 不善根所摄善根,善根所摄不善根;

 rú shì suǒ jí shàn、bù shàn fǎ,wǒ jiē zhī jiàn。

 如是所集善、不善法,我皆知见。

 yòu bǐ jié zhōng suǒ yǒu zhū fú míng hào、cì dì,wǒ xī le zhī。

 又彼劫中所有诸佛名号、次第,我悉了知。

 bǐ fú shì zūn cóng chū fā xīn,jí yǐ fāng biàn qiú yī qiè zhì,

 彼佛世尊从初发心,及以方便求一切智,

 chū shēng yī qiè zhū dà yuàn hǎi,gōng yǎng zhū fú,xiū pú sà xíng,

 出生一切诸大愿海,供养诸佛,修菩萨行,

 chéng děng zhèng jué,zhuǎn miào fǎ lún,xiàn dà shén tōng,

 成等正觉,转妙法錀,现大神通

 huà dù zhòng shēng,wǒ xī le zhī。yì zhī bǐ fú zhòng huì chā bié,

 化度众生,我悉了知。亦知彼佛众会差别,

 qí zhòng huì zhōng yǒu zhū zhòng shēng yī shēng wén chéng ér dé chū lí,

 其众会中有诸众生依声闻乘而得出离,

 qí shēng wén zhòng guò qù xiū xí yī qiè shàn gēn,

 其声闻众过去修习一切善根,

 jí qí suǒ de zhǒng zhǒng zhì huì,wǒ xī le zhī。

 及其所得种种智慧,我悉了知。

 yǒu zhū zhòng shēng yī dú jué chéng ér dé chū lí,

 有诸众生依独觉乘而得出离,

 qí zhū dú jué suǒ yǒu shàn gēn、suǒ de pú tí、jì miè jiě tuō、

 其诸独觉所有善根、所得菩提、寂灭解脱、

 shén tōng biàn huà、chéng shú zhòng shēng、rù yú niè pán,

 神通变化、成熟众生、入于涅槃

 wǒ xī le zhī。yì zhī bǐ fú zhū pú sà zhòng,

 我悉了知。亦知彼佛诸菩萨众,

 qí zhū pú sà cóng chū fā xīn,xiū xí shàn gēn,

 其诸菩萨从初发心,修习善根,

 chū shēng wú liàng zhū dà yuàn xíng,

 出生无量诸大愿行,

 chéng jiù mǎn zú zhū bō luó mì zhǒng zhǒng zhuāng yán pú sà zhī dào,

 成就满足诸波罗蜜种种庄严菩萨之道,

 yǐ zì zài lì,rù pú sà dì,zhù pú sà dì,guān pú sà dì,

 以自在力,入菩萨地,住菩萨地,观菩萨地,

 jìng pú sà dì,pú sà dì xiāng、pú sà dì zhì、pú sà shè zhì、

 净菩萨地,菩萨地相、菩萨地智、菩萨摄智、

 pú sà jiào huà zhòng shēng zhì、pú sà jiàn lì zhì、

 菩萨教化众生智、菩萨建立智、

 pú sà guǎng dà xíng jìng jiè、pú sà shén tōng xíng、

 菩萨广大行境界、菩萨神通行、

 pú sà sān mèi hǎi、pú sà fāng biàn,

 菩萨三昧海、菩萨方便,

 pú sà yú niàn niàn zhōng suǒ rù sān mèi hǎi、

 菩萨于念念中所入三昧海、

 suǒ de yī qiè zhì guāng míng、suǒ huò yī qiè zhì diàn guāng yún、

 所得一切智光明、所获一切智电光云、

 suǒ de shí xiàng rěn、suǒ tōng dá yī qiè zhì、suǒ zhù shā hǎi、

 所得实相忍、所通达一切智、所住刹海、

 suǒ rù fǎ hǎi、suǒ zhī zhòng shēng hǎi、suǒ zhù fāng biàn、

 所入法海、所知众生海、所住方便、

 suǒ fā shì yuàn、suǒ xiàn shén tōng,wǒ xī le zhī。

 所发誓愿、所现神通,我悉了知。

 “shàn nán zǐ!cǐ suō pó shì jiè,jǐn wèi lái jì,suǒ yǒu jié hǎi,

 “善男子!此娑婆世界,尽未来际,所有劫海,

 zhǎn zhuǎn bù duàn,wǒ jiē le zhī。rú zhī suō pó shì jiè,

 展转不断,我皆了知。如知娑婆世界,

 yì zhī suō pó shì jiè nèi wēi chén shù shì jiè,

 亦知娑婆世界内微尘数世界,

 yì zhī suō pó shì jiè nèi yī qiè shì jiè,

 亦知娑婆世界内一切世界,

 yì zhī suō pó shì jiè wēi chén nèi suǒ yǒu shì jiè,

 亦知娑婆世界微尘内所有世界,

 yì zhī suō pó shì jiè wài shí fāng wú jiàn suǒ zhù shì jiè,

 亦知娑婆世界外十方无间所住世界,

 yì zhī suō pó shì jiè shì jiè zhǒng suǒ shè shì jiè,

 亦知娑婆世界世界种所摄世界,

 yì zhī pí lú zhē nà shì zūn cǐ huá cáng shì jiè hǎi zhōng shí fāng wú liàng zhū shì jiè zhǒng suǒ shè shì jiè,

 亦知毗卢遮那世尊此华藏世界海中十方无量诸世界种所摄世界,

 suǒ wèi:shì jiè guǎng bó、shì jiè ān lì、shì jiè lún、

 所谓:世界广博、世界安立、世界轮、

 shì jiè chǎng、shì jiè chā bié、shì jiè zhuǎn、shì jiè lián huá、

 世界场、世界差别、世界转、世界莲华、

 shì jiè xū mí、shì jiè míng hào。

 世界须弥、世界名号。

 jǐn cǐ shì jiè hǎi yī qiè shì jiè,

 尽此世界海一切世界,

 yóu pí lú zhē nà shì zūn běn yuàn lì gù,wǒ xī néng zhī,

 由毗卢遮那世尊本愿力故,我悉能知,

 yì néng yì niàn。

 亦能忆念。

 

 “yì niàn rú lái wǎng xī suǒ yǒu zhū yīn yuán hǎi。suǒ wèi:

 “亦念如来往昔所有诸因缘海。所谓:

 xiū jí yī qiè zhū chéng fāng biàn,wú liàng jié zhōng,

 修集一切诸乘方便,无量劫中,

 zhù pú sà xíng,jìng fó guó tǔ,jiào huà zhòng shēng,

 住菩萨行,净佛国土,教化众生,

 chéng shì zhū fú,zào lì zhù chù,tīng shòu shuō fǎ,

 承事诸佛,造立住处,听受说法,

 huò zhū sān mèi,dé zhū zì zài;

 获诸三昧,得诸自在;

 xiū tán bō luó mì rù fú gōng dé hǎi,chí jiè kǔ xíng,

 修檀波罗蜜入佛功德海,持戒苦行,

 jù zú zhū rěn,yǒng měng yī jīng yī jìn,chéng jiù zhū chán,

 具足诸忍,勇猛一精一进,成就诸禅,

 yuán mǎn jìng huì;yú yī qiè chù shì xiàn shòu shēng,

 圆满净慧;于一切处示现受生,

 pǔ xián xíng yuàn xī jiē qīng jìng,pǔ rù zhū shā,pǔ jìng fó tǔ,

 普贤行愿悉皆清净,普入诸刹,普净佛土,

 pǔ rù yī qiè rú lái zhì hǎi,pǔ shè yī qiè zhū fú pú tí,

 普入一切如来智海,普摄一切诸佛菩提,

 dé yú rú lái dà zhì guāng míng,zhèng yú zhū fú yī qiè zhì xìng,

 得于如来大智光明,证于诸佛一切智性,

 chéng děng zhèng jué,zhuǎn miào fǎ lún;

 成等正觉,转妙法錀;

 jí qí suǒ yǒu dào chǎng zhòng huì,qí zhòng huì zhōng yī qiè zhòng shēng,

 及其所有道场众会,其众会中一切众生,

 wǎng shì yǐ lái suǒ zhǒng shàn gēn,cóng chū fā xīn,

 往世已来所种善根,从初发心,

 chéng shú zhòng shēng,xiū xíng fāng biàn,niàn niàn zēng zhǎng,

 成熟众生,修行方便,念念增长,

 huò zhū sān mèi shén tōng jiě tuō。rú shì yī qiè,wǒ xī le zhī。

 获诸三昧神通解脱。如是一切,我悉了知。

 hé yǐ gù?wǒ cǐ jiě tuō,néng zhī yī qiè zhòng shēng xīn xíng、

 何以故?我此解脱,能知一切众生心行、

 yī qiè zhòng shēng xiū xíng shàn gēn、

 一切众生修行善根、

 yī qiè zhòng shēng zá rǎn qīng jìng、

 一切众生杂染清净、

 yī qiè zhòng shēng zhǒng zhǒng chā bié、

 一切众生种种差别、

 yī qiè shēng wén zhū sān mèi mén、

 一切声闻诸三昧门、

 yī qiè yuán jué jì jìng sān mèi shén tōng jiě tuō、

 一切缘觉寂静三昧神通解脱、

 yī qiè pú sà yī qiè rú lái jiě tuō guāng míng,jiē le zhī gù。”

 一切菩萨一切如来解脱光明,皆了知故。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ bái qú bō yán:

 尔时,善财童子白瞿波言:

 “shèng zhě dé cǐ jiě tuō,qí yǐ jiǔ rú?”

 “圣者得此解脱,其已久如?”

 

 dá yán:

 答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yú wǎng shì,guò fú shā wēi chén shù jié,

 “善男子!我于往世,过佛刹微尘数劫,

 yǒu jié míng:shèng xíng,shì jiè míng:wú wèi。

 有劫名:胜行,世界名:无畏

 bǐ shì jiè zhōng,yǒu sì tiān xià,míng wéi:ān yǐn。

 彼世界中,有四天下,名为:安隐。

 qí sì tiān xià yán fú tí zhōng,yǒu yī wáng chéng,míng:

 其四天下阎浮提中,有一王城,名:

 gāo shèng shù,yú bā shí wáng chéng zhōng zuì wéi shàng shǒu。

 高胜树,于八十王城中最为上首。

 bǐ shí,yǒu wáng míng yuē:cái zhǔ,

 彼时,有王名曰:财主,

 qí wáng jù yǒu liù wàn cǎi nǚ、wǔ bǎi dà chén、wǔ bǎi wáng zǐ;

 其王具有六万采女、五百大臣、五百王子;

 qí zhū wáng zǐ jiē xī yǒng jiàn,néng fú yuàn dí。

 其诸王子皆悉勇健,能伏怨敌。

 qí wáng tài zǐ,míng:wēi dé zhǔ,duān zhèng shū tè,

 其王太子,名:威德主,端正殊特,

 rén suǒ lè jiàn,zú xià píng mǎn,lún xiāng bèi jù,zú fū lóng qǐ,

 人所乐见,足下平满,轮相备具,足趺隆起,

 shǒu zú zhǐ jiān jiē yǒu wǎng màn,zú gēn qí zhèng,shǒu zú róu ruǎn,

 手足指间皆有网缦,足跟齐正,手足柔软,

 yī ní yé lù wáng zhuān,qī chù yuán mǎn,yīn cáng yǐn mì,

 伊尼耶鹿王䏝,七处圆满,阴藏隐密,

 qí shēn shàng fèn rú shī zi wáng,liǎng jiān píng mǎn,

 其身上分如师子王,两肩平满,

 shuāng bì chōng zhǎng,shēn xiāng duān zhí,jǐng wén sān dào,

 双臂𦟛长,身相端直,颈文三道,

 jiá rú shī zi,jù sì shí chǐ xī jiē qí mì,sì yá xiān bái,

 颊如师子,具四十齿悉皆齐密,四牙鲜白,

 qí shé zhǎng guǎng chū fàn yīn shēng,yǎn mù gàn qīng,

 其舌长广出梵音声,眼目绀青,

 jié rú niú wáng,méi jiān háo xiāng,dǐng shàng ròu jì,

 睫如牛王,眉间毫相,顶上肉髻,

 pí fū xì ruǎn rú zhēn jīn sè,shēn máo shàng mí,fā dì qīng sè,

 皮肤细软如真金色,身毛上靡,发帝青色,

 qí shēn hóng mǎn rú ní jū tuó shù。

 其身洪满如尼拘陀树。

 

 “ěr shí,tài zǐ shòu fù wáng jiào,

 “尔时,太子受父王教,

 yǔ shí qiān cǎi nǚ yì xiāng yá yuán yóu guān xì lè。

 与十千采女诣香牙园游观戏乐。

 tài zǐ shì shí,chéng miào bǎo chē,

 太子是时,乘妙宝车,

 qí chē jù yǒu zhǒng zhǒng yán shì,

 其车具有种种严饰,

 zhì dà mó ní shī zi zhī zuò ér zuò qí shàng;

 置大摩尼师子之座而坐其上;

 wǔ bǎi cǎi nǚ gè zhí bǎo shéng qiān yù ér xíng,jìn zhǐ yǒu dù,

 五百采女各执宝绳牵驭而行,进止有度,

 bù chí bù sù;bǎi qiān wàn rén chí zhū bǎo gài,

 不迟不速;百千万人持诸宝盖,

 bǎi qiān wàn rén chí zhū bǎo chuáng,bǎi qiān wàn rén chí zhū bǎo fān,

 百千万人持诸宝幢,百千万人持诸宝幡,

 bǎi qiān wàn rén zuò zhū jì lè,bǎi qiān wàn rén shāo zhū míng xiāng,

 百千万人作诸妓乐,百千万人烧诸名香,

 bǎi qiān wàn rén sàn zhū miào huá,qián hòu wéi rào ér wèi yì cóng。

 百千万人散诸妙华,前后围绕而为翊从。

 dào lù píng zhèng,wú yǒu gāo xià,zhòng bǎo zá huá sàn bù qí shàng;

 道路平正,无有高下,众宝杂华散布其上;

 bǎo shù háng liè,bǎo wǎng mí fù,zhǒng zhǒng lóu gé yán mào qí jiān。

 宝树行列,宝网弥覆,种种楼阁延袤其间。

 qí lóu gé zhōng,huò yǒu jī jù zhǒng zhǒng zhēn bǎo,

 其楼阁中,或有积聚种种珍宝,

 huò yǒu chén liè zhū zhuāng yán jù,huò yǒu gōng shè zhǒng zhǒng yǐn shí,

 或有陈列诸庄严具,或有供设种种饮食,

 huò yǒu xuán bù zhǒng zhǒng yī fú,huò yǒu bèi nǐ zhū zī shēng wù,

 或有悬布种种衣服,或有备拟诸资生物,

 huò fù ān zhì duān zhèng nǚ rén,jí yǐ wú liàng tóng pú shì cóng;

 或复安置端正女人,及以无量僮仆侍从;

 suí yǒu suǒ xū,xī jiē shī yǔ。

 随有所须,悉皆施与。

 

 “shí,yǒu mǔ rén míng wéi:shàn xiàn,jiāng yī tóng nǚ míng:

 “时,有母人名为:善现,将一童女名:

 jù zú miào dé,yán róng duān zhèng,sè xiàng yán jié,

 具足妙德,颜容端正,色相严洁,

 hóng xiān dé suǒ,xiū duǎn hé dù,mù fā gàn qīng,shēng rú fàn yīn,

 洪纤得所,修短合度,目发绀青,声如梵音,

 shàn dá gōng qiǎo,yī jīng yī tòng biàn lùn,gōng qín fěi xiè,

 善达工巧,一精一通辩论,恭勤匪懈,

 cí mǐn bù hài,jù zú cán kuì,róu hé zhì zhí,lí chī guǎ yù,

 慈愍不害,具足惭愧,柔和质直,离痴寡欲,

 wú zhū chǎn kuáng,chéng miào bǎo chē,cǎi nǚ wéi rào,

 无诸谄诳,乘妙宝车,采女围绕,

 jí yǔ qí mǔ cóng wáng chéng chū,xiān tài zǐ xíng。

 及与其母从王城出,先太子行。

 jiàn qí tài zǐ yán cí fěng yǒng,xīn shēng ài rǎn,

 见其太子言辞讽咏,心生爱染,

 ér bái mǔ yán:‘wǒ xīn yuàn dé jìng shì cǐ rén,ruò bù suí qíng,

 而白母言:‘我心愿得敬事此人,若不遂情,

 dāng zì yǔn miè。’mǔ gào nǚ yán:‘mò shēng cǐ niàn。hé yǐ gù?

 当自殒灭。’母告女言:‘莫生此念。何以故?

 cǐ shén nán de。cǐ rén jù zú lún wáng zhū xiàng,

 此甚难得。此人具足轮王诸相,

 hòu dāng sì wèi zuò zhuàn lún wáng,yǒu bǎo nǚ chū,

 后当嗣位作转轮王,有宝女出,

 téng kōng zì zài。wǒ děng bēi jiàn,fēi qí pǐ ǒu。

 腾空自在。我等卑贱,非其匹偶。

 cǐ chù nán de,wù shēng shì niàn。’

 此处难得,勿生是念。’

 

 “bǐ xiāng yá yuán cè,yǒu yī dào chǎng,míng:fǎ yún guāng míng。

 “彼香牙园侧,有一道场,名:法云光明。

 shí,yǒu rú lái míng:shèng rì shēn,shí hào jù zú,

 时,有如来名:胜日身,十号具足,

 yú zhōng chū xiàn yǐ jīng qī rì。shí,bǐ tóng nǚ zàn shí jiǎ mèi,

 于中出现已经七日。时,彼童女暂时假寐,

 mèng jiàn qí fú;cóng mèng jué yǐ,

 梦见其佛;从梦觉已,

 kōng zhōng yǒu tiān ér gào zhī yán:‘shèng rì shēn rú lái,

 空中有天而告之言:‘胜日身如来,

 yú fǎ yún guāng míng dào chǎng chéng děng zhèng jué yǐ jīng qī rì,

 于法云光明道场成等正觉已经七日,

 zhū pú sà zhòng qián hòu wéi rào。tiān、lóng、yè chā、gān tà pó、

 诸菩萨众前后围绕。天、龙、夜叉、乾闼婆、

 ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó jiā、

 阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

 fàn tiān nǎi zhì sè jiū jìng tiān,zhū dì shén、fēng shén、

 梵天乃至色究竟天,诸地神、风神、

 huǒ shén、shuǐ shén、hé shén、hǎi shén、shān shén、shù shén、

 火神、水神、河神、海神、山神、树神、

 yuán shén、yào shén、zhǔ chéng shén děng,wèi jiàn fú gù,

 园神、药神、主城神等,为见佛故,

 jiē lái jí huì。’

 皆来集会。’

 

 “shí,miào dé tóng nǚ mèng dǔ rú lái gù,wén fú gōng dé gù,

 “时,妙德童女梦睹如来故,闻佛功德故,

 qí xīn ān yǐn,wú yǒu bù wèi,yú tài zǐ qián ér shuō sòng yán:

 其心安隐,无有怖畏,于太子前而说颂言:

 

 ‘wǒ shēn zuì duān zhèng,míng wén biàn shí fāng,

 ‘我身最端正,名闻遍十方,

 zhì huì wú děng lún,shàn dá zhū gōng qiǎo。

 智慧无等伦,善达诸工巧。

 wú liàng bǎi qiān zhòng,jiàn wǒ jiē tān rǎn;

 无量百千众,见我皆贪染;

 wǒ xīn bù yú bǐ,ér shēng shǎo ài yù。

 我心不于彼,而生少爱欲。

 wú chēn yì wú hèn,wú xián yì wú xǐ,

 无瞋亦无恨,无嫌亦无喜,

 dàn fā guǎng dà xīn,lì yì zhū zhòng shēng。

 但发广大心,利益诸众生。

 wǒ jīn jiàn tài zǐ,jù zhū gōng dé xiāng,

 我今见太子,具诸功德相,

 qí xīn dà xīn qìng,zhū gēn xián yuè lè。

 其心大欣庆,诸根咸悦乐。

 sè rú guāng míng bǎo,fā měi ér yòu xuán,

 色如光明宝,发美而右旋,

 é guǎng méi xiān qū,wǒ xīn yuàn shì rǔ。

 额广眉纤曲,我心愿事汝。

 wǒ guān tài zǐ shēn,pì ruò zhēn jīn xiàng,

 我观太子身,譬若真金像,

 yì rú dà bǎo shān,xiāng hǎo yǒu guāng míng。

 亦如大宝山,相好有光明。

 mù guǎng gàn qīng sè,yuè miàn shī zi jiá,

 目广绀青色,月面师子颊,

 xǐ yán měi miào yīn,yuàn chuí āi nà wǒ!

 喜颜美妙音,愿垂哀纳我!

 shé xiāng guǎng zhǎng miào,yóu rú chì tóng sè;

 舌相广长妙,犹如赤铜色;

 fàn yīn jǐn nà shēng,wén zhě jiē huān xǐ。

 梵音紧那声,闻者皆欢喜。

 kǒu fāng bù qiān suō,chǐ bái xī qí mì,

 口方不褰缩,齿白悉齐密,

 fā yán xiàn xiào shí,jiàn zhě xīn huān xǐ。

 发言现笑时,见者心欢喜。

 lí gòu qīng jìng shēn,jù xiāng sān shí èr,

 离垢清净身,具相三十二,

 bì dāng yú cǐ jiè,ér zuò zhuàn lún wèi。’

 必当于此界,而作转轮位。’

 

 “ěr shí,tài zǐ gào bǐ nǚ yán:‘rǔ shì shuí nǚ?

 “尔时,太子告彼女言:‘汝是谁女?

 wèi shuí shǒu hù?ruò xiān shǔ rén,wǒ zé bù yīng qǐ ài rǎn xīn。’

 为谁守护?若先属人,我则不应起爱染心。’

 

 “ěr shí,tài zǐ yǐ sòng wèn yán:

 “尔时,太子以颂问言:

 

 ‘rǔ shēn jí qīng jìng,gōng dé xiāng jù zú;

 ‘汝身极清净,功德相具足;

 wǒ jīn wèn yú rǔ,rǔ yú shuí suǒ zhù?

 我今问于汝,汝于谁所住?

 shuí wèi rǔ fù mǔ?rǔ jīn xì shǔ shuí?

 谁为汝父母?汝今系属谁?

 ruò yǐ shǔ yú rén,bǐ rén shè shòu rǔ。

 若已属于人,彼人摄受汝。

 rǔ bù dào tā wù,rǔ bù yǒu hài xīn,

 汝不盗他物,汝不有害心,

 rǔ bù zuò xié yī yín yī,rǔ yī hé yǔ zhù?

 汝不作邪一婬一,汝依何语住?

 bù shuō tā rén è,bù huài tā suǒ qīn,

 不说他人恶,不坏他所亲,

 bù qīn tā jìng jiè,bù yú tā huì nù。

 不侵他境界,不于他恚怒。

 bù shēng xié xiǎn jiàn,bù zuò xiāng wéi yè,

 不生邪险见,不作相违业,

 bù yǐ chǎn qū lì,fāng biàn kuáng shì jiān。

 不以谄曲力,方便诳世间。

 zūn zhòng fù mǔ bù?jìng shàn zhī shí bù?

 尊重父母不?敬善知识不?

 jiàn zhū pín qióng rén,néng shēng shè xīn bù?

 见诸贫穷人,能生摄心不?

 ruò yǒu shàn zhī shí,huì shì yú rǔ fǎ,

 若有善知识,诲示于汝法,

 néng shēng jiān gù xīn,jiū jìng zūn zhòng bù?

 能生坚固心,究竟尊重不?

 ài lè yú fú bù?le zhī pú sà bù?

 爱乐于佛不?了知菩萨不?

 zhòng sēng gōng dé hǎi,rǔ néng gōng jìng bù?

 众僧功德海,汝能恭敬不?

 rǔ néng zhī fǎ bù?néng jìng zhòng shēng bù?

 汝能知法不?能净众生不?

 wèi zhù yú fǎ zhōng,wèi zhù yú fēi fǎ?

 为住于法中,为住于非法?

 jiàn zhū gū dú zhě,néng qǐ cí xīn bù?

 见诸孤独者,能起慈心不?

 jiàn è dào zhòng shēng,néng shēng dà bēi bù?

 见恶道众生,能生大悲不?

 jiàn tā dé róng lè,néng shēng huān xǐ bù?

 见他得荣乐,能生欢喜不?

 tā lái bī pò rǔ,rǔ wú chēn nǎo bù?

 他来逼迫汝,汝无瞋恼不?

 rǔ fā pú tí yì,kāi wù zhòng shēng bù?

 汝发菩提意,开悟众生不?

 wú biān jié xiū xíng,néng wú pí juàn bù?’

 无边劫修行,能无疲倦不?’

 

 “ěr shí,nǚ mǔ wèi qí tài zǐ ér shuō sòng yán:

 “尔时,女母为其太子而说颂言:

 

 ‘tài zǐ rǔ yīng tīng,wǒ jīn shuō cǐ nǚ,

 ‘太子汝应听,我今说此女,

 chū shēng jí chéng zhǎng,yī qiè zhū yīn yuán。

 初生及成长,一切诸因缘。

 tài zǐ shǐ shēng rì,jí cóng lián huá shēng,

 太子始生日,即从莲华生,

 qí mù jìng xiū guǎng,zhī jié xī jù zú。

 其目净修广,肢节悉具足。

 wǒ céng yú chūn yuè,yóu guān suō luó yuán,

 我曾于春月,游观娑罗园,

 pǔ jiàn zhū yào cǎo,zhǒng zhǒng jiē róng mào。

 普见诸药草,种种皆荣茂。

 qí shù fā miào huá,wàng zhī rú qìng yún;

 奇树发妙华,望之如庆云;

 hǎo niǎo xiāng hè míng,lín jiān gòng huān lè。

 好鸟相和鸣,林间共欢乐。

 tóng yóu bā bǎi nǚ,duān zhèng duó rén xīn,

 同游八百女,端正夺人心,

 bèi fú jiē yán lì,gē yǒng xī shū měi。

 被服皆严丽,歌咏悉殊美。

 bǐ yuán yǒu yù chí,míng yuē lián huá chuáng;

 彼园有浴池,名曰莲华幢;

 wǒ yú chí àn zuò,cǎi nǚ zhòng wéi rào。

 我于池岸坐,采女众围绕。

 yú bǐ lián chí nèi,hū shēng qiān yè huá,

 于彼莲池内,忽生千叶华,

 bǎo yè liú lí jīng,yán fú jīn wèi tái。

 宝叶琉璃茎,阎浮金为台。

 ěr shí yè fēn jǐn,rì guāng chū chū xiàn,

 尔时夜分尽,日光初出现,

 qí lián zhèng kāi pōu,fàng dà qīng jìng guāng。

 其莲正开剖,放大清净光。

 qí guāng jí chì shèng,pì rú rì chū chū,

 其光极炽盛,譬如日初出,

 pǔ zhào yán fú tí,zhòng tàn wèi zēng yǒu。

 普照阎浮提,众叹未曾有。

 shí jiàn cǐ yù nǚ,cóng bǐ lián huá shēng,

 时见此玉女,从彼莲华生,

 qí shēn shén qīng jìng,zhī fēn jiē yuán mǎn。

 其身甚清净,肢分皆圆满。

 cǐ shì rén jiān bǎo,cóng yú jìng yè shēng,

 此是人间宝,从于净业生,

 sù yīn wú shī huài,jīn shòu cǐ guǒ bào。

 宿因无失坏,今受此果报。

 gàn fā qīng lián yǎn,fàn shēng jīn sè guāng,

 绀发青莲眼,梵声金色光,

 huá mán zhòng bǎo jì,qīng jìng wú zhū gòu。

 华鬘众宝髻,清净无诸垢。

 zhī jié xī jù zú,qí shēn wú quē jiǎn,

 肢节悉具足,其身无缺减,

 pì rú zhēn jīn xiàng,ān chǔ bǎo huá zhōng。

 譬如真金像,安处宝华中。

 máo kǒng zhān tán xiāng,pǔ xūn yú yī qiè;

 毛孔栴檀香,普熏于一切;

 kǒu chū qīng lián xiāng,cháng yǎn fàn yīn shēng。

 口出青莲香,常演梵音声。

 cǐ nǚ suǒ zhù chù,cháng yǒu tiān yīn yuè;

 此女所住处,常有天音乐;

 bù yīng xià liè rén,ér dāng rú shì ǒu。

 不应下劣人,而当如是偶。

 shì jiān wú yǒu rén,kān yǔ cǐ wèi fū,

 世间无有人,堪与此为夫,

 wéi rǔ xiāng yán shēn,yuàn chuí jiàn nà shòu!

 唯汝相严身,愿垂见纳受!

 fēi zhǎng yì fēi duǎn,fēi cū yì fēi xì,

 非长亦非短,非粗亦非细,

 zhǒng zhǒng xī duān yán,yuàn chuí jiàn nà shòu!

 种种悉端严,愿垂见纳受!

 wén zì suàn shù fǎ,gōng qiǎo zhū jì yì,

 文字算数法,工巧诸技艺,

 yī qiè jiē tōng dá,yuàn chuí jiàn nà shòu!

 一切皆通达,愿垂见纳受!

 shàn le zhū bīng fǎ,qiǎo duàn zhòng zhēng sòng,

 善了诸兵法,巧断众诤讼,

 néng diào nán kě tiáo,yuàn chuí jiàn nà shòu!

 能调难可调,愿垂见纳受!

 qí shēn shén qīng jìng,jiàn zhě wú yàn zú,

 其身甚清净,见者无厌足,

 gōng dé zì zhuāng yán,rǔ yīng chuí nà shòu!

 功德自庄严,汝应垂纳受!

 zhòng shēng suǒ yǒu huàn,shàn dá bǐ yuán qǐ,

 众生所有患,善达彼缘起,

 yīng bìng ér yǔ yào,yī qiè néng xiāo miè。

 应病而与药,一切能消灭。

 yán fú yǔ yán fǎ,chā bié wú liàng zhǒng,

 阎浮语言法,差别无量种,

 nǎi zhì jì yuè yīn,mí bù jiē tōng dá。

 乃至妓乐音,靡不皆通达。

 fù rén zhī suǒ néng,cǐ nǚ yī qiè zhī,

 妇人之所能,此女一切知,

 ér wú nǚ rén guò,yuàn chuí sù nà shòu!

 而无女人过,愿垂速纳受!

 bù jí yì bù qiān,wú tān yì wú huì,

 不嫉亦不悭,无贪亦无恚,

 zhì zhí xìng róu ruǎn,lí zhū cū guǎng è。

 质直性柔软,离诸粗犷恶。

 gōng jìng yú zūn zhě,fèng shì wú wéi nì,

 恭敬于尊者,奉事无违逆,

 lè xiū zhū shàn xíng,cǐ néng suí shùn rǔ。

 乐修诸善行,此能随顺汝。

 ruò jiàn yú lǎo bìng,pín qióng zài kǔ nàn,

 若见于老病,贫穷在苦难,

 wú jiù wú suǒ yī,cháng shēng dà cí mǐn。

 无救无所依,常生大慈愍。

 cháng guān dì yī yì,bù qiú zì lì lè,

 常观第一义,不求自利乐,

 dàn yuàn yì zhòng shēng,yǐ cǐ zhuāng yán xīn。

 但愿益众生,以此庄严心。

 xíng zhù yǔ zuò wò,yī qiè wú fàng yì;

 行住与坐卧,一切无放逸;

 yán shuō jí mò rán,jiàn zhě xián xīn lè。

 言说及默然,见者咸欣乐。

 suī yú yī qiè chù,jiē wú rǎn zhe xīn;

 虽于一切处,皆无染著心;

 jiàn yǒu gōng dé rén,lè guān wú yàn zú。

 见有功德人,乐观无厌足。

 zūn zhòng shàn zhī shí,lè jiàn lí è rén;

 尊重善知识,乐见离恶人;

 qí xīn bù zào dòng,xiān sī hòu zuò yè。

 其心不躁动,先思后作业。

 fú zhì suǒ zhuāng yán,yī qiè wú yuàn hèn,

 福智所庄严,一切无怨恨,

 nǚ rén zhōng zuì shàng,yí yīng shì tài zǐ。’

 女人中最上,宜应事太子。’

 

 “ěr shí,tài zǐ rù xiāng yá yuán yǐ,gào qí miào dé jí shàn xiàn yán:

 “尔时,太子入香牙园已,告其妙德及善现言:

 ‘shàn nǚ!wǒ qù qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 ‘善女!我趣求阿耨多罗三藐三菩提,

 dāng yú jǐn wèi lái jì wú liàng jié,jí yī qiè zhì zhù dào zhī fǎ,

 当于尽未来际无量劫,集一切智助道之法,

 xiū wú biān pú sà xíng,jìng yī qiè bō luó mì,

 修无边菩萨行,净一切波罗蜜,

 gōng yǎng yī qiè zhū rú lái,hù chí yī qiè zhū fó jiào,

 供养一切诸如来,护持一切诸佛教

 yán jìng yī qiè fó guó tǔ,dāng lìng yī qiè rú lái zhǒng xìng bù duàn,

 严净一切佛国土,当令一切如来种性不断,

 dāng suí yī qiè zhòng shēng zhǒng xìng ér pǔ chéng shú,

 当随一切众生种性而普成熟,

 dāng miè yī qiè zhòng shēng shēng sǐ kǔ zhì yú jiū jìng ān lè chù,

 当灭一切众生生死苦置于究竟安乐处,

 dāng jìng zhì yī qiè zhòng shēng zhì huì yǎn,

 当净治一切众生智慧眼,

 dāng xiū xí yī qiè pú sà suǒ xiū xíng,

 当修习一切菩萨所修行,

 dāng ān zhù yī qiè pú sà píng děng xīn,

 当安住一切菩萨平等心,

 dàng chéng jiù yī qiè pú sà suǒ xíng dì,

 当成就一切菩萨所行地,

 dāng lìng yī qiè zhòng shēng pǔ huān xǐ;dāng shě yī qiè wù,

 当令一切众生普欢喜;当舍一切物,

 jǐn wèi lái jì xíng tán bō luó mì,

 尽未来际行檀波罗蜜,

 lìng yī qiè zhòng shēng pǔ dé mǎn zú yī fú yǐn shí、qī qiè nán nǚ、

 令一切众生普得满足衣服饮食、妻妾男女、

 tóu mù shǒu zú,rú shì yī qiè nèi wài suǒ yǒu,xī dāng shě shī,

 头目手足,如是一切内外所有,悉当舍施,

 wú suǒ lìn xī。dāng yú ěr shí,rǔ huò yú wǒ ér zuò zhàng nán:

 无所吝惜。当于尔时,汝或于我而作障难:

 shī cái wù shí,rǔ xīn lìn xī;shī nán nǚ shí,rǔ xīn tòng nǎo;

 施财物时,汝心吝惜;施男女时,汝心痛恼;

 gē zhī tǐ shí,rǔ xīn yōu mèn;shě rǔ chū jiā,rǔ xīn huǐ hèn。’

 割肢体时,汝心忧闷;舍汝出家,汝心悔恨。’

 

 “ěr shí,tài zǐ jí wèi miào dé ér shuō sòng yán:

 “尔时,太子即为妙德而说颂言:

 

 ‘āi mǐn zhòng shēng gù,wǒ fā pú tí xīn,

 ‘哀愍众生故,我发菩提心,

 dāng yú wú liàng jié,xí xíng yī qiè zhì。

 当于无量劫,习行一切智。

 wú liàng dà jié zhōng,jìng xiū zhū yuàn hǎi,

 无量大劫中,净修诸愿海,

 rù dì jí zhì zhàng,xī jīng wú liàng jié。

 入地及治障,悉经无量劫。

 sān shì zhū fú suǒ,xué liù bō luó mì,

 三世诸佛所,学六波罗蜜

 jù zú fāng biàn xíng,chéng jiù pú tí dào。

 具足方便行,成就菩提道。

 shí fāng gòu huì shā,wǒ dāng xī yán jìng;

 十方垢秽刹,我当悉严净;

 yī qiè è dào nán,wǒ dāng lìng yǒng chū。

 一切恶道难,我当令永出。

 wǒ dāng yǐ fāng biàn,guǎng dù zhū qún shēng,

 我当以方便,广度诸群生,

 lìng miè yú chī àn,zhù yú fú zhì dào。

 令灭愚痴暗,住于佛智道。

 dāng gōng yī qiè fú,dāng jìng yī qiè dì,

 当供一切佛,当净一切地,

 qǐ dà cí bēi xīn,xī shě nèi wài wù。

 起大慈悲心,悉舍内外物。

 rǔ jiàn lái qǐ zhě,huò shēng qiān lìn xīn;

 汝见来乞者,或生悭吝心;

 wǒ xīn cháng lè shī,rǔ wù wéi yú wǒ。

 我心常乐施,汝勿违于我。

 ruò jiàn wǒ shī tóu,shèn wù shēng yōu nǎo;

 若见我施头,慎勿生忧恼;

 wǒ jīn xiān yǔ rǔ,lìng rǔ xīn jiān gù。

 我今先语汝,令汝心坚固。

 nǎi zhì jié shǒu zú,rǔ wù xián qǐ zhě;

 乃至截手足,汝勿嫌乞者;

 rǔ jīn wén wǒ yǔ,yīng kě dì sī wéi。

 汝今闻我语,应可谛思惟。

 nán nǚ suǒ ài wù,yī qiè wǒ jiē shě;

 男女所爱物,一切我皆舍;

 rǔ néng shùn wǒ xīn,wǒ dàng chéng rǔ yì。’

 汝能顺我心,我当成汝意。’

 

 “ěr shí,tóng nǚ bái tài zǐ yán:‘jìng fèng lái jiào。’

 “尔时,童女白太子言:‘敬奉来教。’

 jí shuō sòng yán:

 即说颂言:

 

 ‘wú liàng jié hǎi zhōng,dì yù huǒ fén shēn;

 ‘无量劫海中,地狱火焚身;

 ruò néng juàn nà wǒ,gān xīn shòu cǐ kǔ。

 若能眷纳我,甘心受此苦。

 wú liàng shòu shēng chù,suì shēn rú wēi chén;

 无量受生处,碎身如微尘;

 ruò néng juàn nà wǒ,gān xīn shòu cǐ kǔ。

 若能眷纳我,甘心受此苦。

 wú liàng jié dǐng dài,guǎng dà jīn gāng shān;

 无量劫顶戴,广大金刚山;

 ruò néng juàn nà wǒ,gān xīn shòu cǐ kǔ。

 若能眷纳我,甘心受此苦。

 wú liàng shēng sǐ hǎi,yǐ wǒ shēn ròu shī;

 无量生死海,以我身肉施;

 rǔ dé fǎ wáng chù,yuàn lìng wǒ yì rán!

 汝得法王处,愿令我亦然!

 ruò néng juàn nà wǒ,yǔ wǒ wéi zhǔ zhě,

 若能眷纳我,与我为主者,

 shēng shēng xíng shī chù,yuàn cháng yǐ wǒ shī!

 生生行施处,愿常以我施!

 wèi mǐn zhòng shēng kǔ,ér fā pú tí xīn;

 为愍众生苦,而发菩提心;

 jì yǐ shè zhòng shēng,yì dāng shè shòu wǒ。

 既已摄众生,亦当摄受我。

 wǒ bù qiú háo fù,bù tān wǔ yù lè,

 我不求豪富,不贪五欲乐,

 dàn wèi gòng xíng fǎ,yuàn yǐ rén wéi zhǔ!

 但为共行法,愿以仁为主!

 gàn qīng xiū guǎng yǎn,cí mǐn guān shì jiān,

 绀青修广眼,慈愍观世间,

 bù qǐ rǎn zhe xīn,bì chéng pú sà dào。

 不起染著心,必成菩萨道。

 tài zǐ suǒ xíng chǔ,dì chū zhòng bǎo huá,

 太子所行处,地出众宝华,

 bì zuò zhuàn lún wáng,yuàn néng juàn nà wǒ!

 必作转轮王,愿能眷纳我!

 wǒ céng mèng jiàn cǐ,miào fǎ pú tí chǎng,

 我曾梦见此,妙法菩提场,

 rú lái shù xià zuò,wú liàng zhòng wéi rào。

 如来树下坐,无量众围绕。

 wǒ mèng bǐ rú lái,shēn rú zhēn jīn shān,

 我梦彼如来,身如真金山,

 yǐ shǒu mó wǒ dǐng,wù yǐ xīn huān xǐ。

 以手摩我顶,寤已心欢喜。

 wǎng xī juàn shǔ tiān,míng yuē xǐ guāng míng;

 往昔眷属天,名曰喜光明;

 bǐ tiān wèi wǒ shuō,dào chǎng fú xìng shì。

 彼天为我说,道场佛兴世。

 wǒ céng shēng shì niàn:yuàn jiàn tài zǐ shēn。

 我曾生是念:愿见太子身。

 bǐ tiān bào wǒ yán:rǔ jīn dāng de jiàn。

 彼天报我言:汝今当得见。

 wǒ xī suǒ zhì yuàn,yú jīn xī chéng mǎn;

 我昔所志愿,于今悉成满;

 wéi yuàn jù wǎng yì,gōng yǎng bǐ rú lái’

 唯愿俱往诣,供养彼如来!’

 

 “ěr shí,tài zǐ wén shèng rì shēn rú lái míng,

 “尔时,太子闻胜日身如来名,

 shēng dà huān xǐ,yuàn jiàn bǐ fú,

 生大欢喜,愿见彼佛,

 yǐ wǔ bǎi mó ní bǎo sàn qí nǚ shàng,

 以五百摩尼宝散其女上,

 guàn yǐ miào cáng guāng míng bǎo guān,bèi yǐ huǒ yàn mó ní bǎo yī。

 冠以妙藏光明宝冠,被以火焰摩尼宝衣。

 qí nǚ ěr shí,xīn bù dòng yáo,yì wú xǐ xiāng;

 其女尔时,心不动摇,亦无喜相;

 dàn hé zhǎng gōng jìng,zhān yǎng tài zǐ,mù bù zàn shě。

 但合掌恭敬,瞻仰太子,目不暂舍。

 

 “qí mǔ shàn xiàn,yú tài zǐ qián ér shuō sòng yán:

 “其母善现,于太子前而说颂言:

 

 ‘cǐ nǚ jí duān zhèng,gōng dé zhuāng yán shēn;

 ‘此女极端正,功德庄严身;

 xī yuàn fèng tài zǐ,jīn yì yǐ mǎn zú。

 昔愿奉太子,今意已满足。

 chí jiè yǒu zhì huì,jù zú zhū gōng dé;

 持戒有智慧,具足诸功德;

 pǔ yú yī qiè shì,zuì shèng wú lún pǐ。

 普于一切世,最胜无伦匹。

 cǐ nǚ lián huá shēng,zhǒng xìng wú jī chǒu,

 此女莲华生,种姓无讥丑,

 tài zǐ tóng háng yè,yuǎn lí yī qiè guò。

 太子同行业,远离一切过。

 cǐ nǚ shēn róu ruǎn,yóu rú tiān zēng kuàng;

 此女身柔软,犹如天缯纩;

 qí shǒu suǒ chù mó,zhòng huàn xī chú miè。

 其手所触摩,众患悉除灭。

 máo kǒng chū miào xiāng,fēn xīn zuì wú bǐ;

 毛孔出妙香,芬馨最无比;

 zhòng shēng ruò wén zhě,xī zhù yú jìng jiè。

 众生若闻者,悉住于净戒。

 shēn sè rú zhēn jīn,duān zuò huá tái shàng;

 身色如真金,端坐华台上;

 zhòng shēng ruò jiàn zhě,lí hài jù cí xīn。

 众生若见者,离害具慈心。

 yán yīn jí róu ruǎn,tīng zhī wú bù xǐ;

 言音极柔软,听之无不喜;

 zhòng shēng ruò dé wén,xī lí zhū è yè。

 众生若得闻,悉离诸恶业。

 xīn jìng wú xiá gòu,yuǎn lí zhū chǎn qū,

 心净无瑕垢,远离诸谄曲,

 chèn xīn ér fā yán,wén zhě jiē huān xǐ。

 称心而发言,闻者皆欢喜。

 diào róu jù cán kuì,gōng jìng yú zūn sù,

 调柔具惭愧,恭敬于尊宿,

 wú tān yì wú kuáng,lián mǐn zhū zhòng shēng。

 无贪亦无诳,怜愍诸众生。

 cǐ nǚ xīn bù shì,sè xiàng jí juàn shǔ;

 此女心不恃,色相及眷属;

 dàn yǐ qīng jìng xīn,gōng jìng yī qiè fú。’

 但以清净心,恭敬一切佛。’

 

 “ěr shí,tài zǐ yǔ miào dé nǚ jí shí qiān cǎi nǚ bìng qí juàn shǔ,

 “尔时,太子与妙德女及十千采女并其眷属,

 chū xiāng yá yuán,yì fǎ yún guāng míng dào chǎng。zhì yǐ xià chē,

 出香牙园,诣法云光明道场。至已下车,

 bù jìn yì rú lái suǒ。jiàn fú shēn xiāng duān yán jì jìng,

 步进诣如来所。见佛身相端严寂静,

 zhū gēn diào shùn,nèi wài qīng jìng,rú dà lóng chí wú zhū gòu zhuó;

 诸根调顺,内外清净,如大龙池无诸垢浊;

 jiē shēng jìng xìn,yǒng yuè huān xǐ,dǐng lǐ fó zú,rào wú shù zā。

 皆生净信,踊跃欢喜,顶礼佛足,绕无数匝。

 yú shí,tài zǐ jí miào dé nǚ,

 于时,太子及妙德女,

 gè chí wǔ bǎi miào bǎo lián huá gōng sàn bǐ fú。

 各持五百妙宝莲华供散彼佛。

 tài zǐ wèi fú zào wǔ bǎi yī jīng yī shè,

 太子为佛造五百一精一舍,

 yī yī jiē yǐ xiāng mù suǒ chéng,zhòng bǎo zhuāng yán,

 一一皆以香木所成,众宝庄严,

 wǔ bǎi mó ní yǐ wéi jiān cuò。shí,

 五百摩尼以为间错。时,

 fú wèi shuō pǔ yǎn dēng mén xiū duō luó;wén shì jīng yǐ,

 佛为说普眼灯门修多罗;闻是经已,

 yú yī qiè fǎ zhōng de sān mèi hǎi,suǒ wèi:

 于一切法中得三昧海,所谓:

 dé pǔ zhào yī qiè fú yuàn hǎi sān mèi、pǔ zhào sān shì cáng sān mèi、

 得普照一切佛愿海三昧、普照三世藏三昧、

 xiàn jiàn yī qiè fú dào chǎng sān mèi、

 现见一切佛道场三昧、

 pǔ zhào yī qiè zhòng shēng sān mèi、

 普照一切众生三昧、

 pǔ zhào yī qiè shì jiān zhì dēng sān mèi、

 普照一切世间智灯三昧、

 pǔ zhào yī qiè zhòng shēng gēn zhì dēng sān mèi、

 普照一切众生根智灯三昧、

 jiù hù yī qiè zhòng shēng guāng míng yún sān mèi、

 救护一切众生光明云三昧、

 pǔ zhào yī qiè zhòng shēng dà míng dēng sān mèi、

 普照一切众生大明灯三昧、

 yǎn yī qiè fó fǎ lún sān mèi、jù zú pǔ xián qīng jìng xíng sān mèi。

 演一切佛法錀三昧、具足普贤清净行三昧。

 shí,miào dé nǚ dé sān mèi,míng:nán shèng hǎi cáng,

 时,妙德女得三昧,名:难胜海藏,

 yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yǒng bù tuì zhuǎn。

 于阿耨多罗三藐三菩提永不退转。

 

 “shí,bǐ tài zǐ yǔ miào dé nǚ bìng qí juàn shǔ,dǐng lǐ fó zú,

 “时,彼太子与妙德女并其眷属,顶礼佛足,

 rào wú shù zā,cí tuì huán gōng;yì fù wáng suǒ,bài guì bì yǐ,

 绕无数匝,辞退还宫;诣父王所,拜跪毕已,

 fèng bái wáng yán:‘dà wáng dāng zhī,

 奉白王言:‘大王当知,

 shèng rì shēn rú lái chū xìng yú shì,

 胜日身如来出兴于世,

 yú cǐ guó nèi fǎ yún guāng míng pú tí chǎng zhōng chéng děng zhèng jué,

 于此国内法云光明菩提场中成等正觉,

 yú jīn wèi jiǔ。’ěr shí,dà wáng yǔ tài zǐ yán:

 于今未久。’尔时,大王语太子言:

 ‘shì shuí wèi rǔ shuō rú shì shì?tiān yé?rén yé?’

 ‘是谁为汝说如是事?天耶?人耶?’

 tài zǐ bái yán:‘shì cǐ jù zú miào dé nǚ shuō。’shí,

 太子白言:‘是此具足妙德女说。’时,

 wáng wén yǐ,huān xǐ wú liàng,pì rú pín rén dé dà fú cáng,

 王闻已,欢喜无量,譬如贫人得大伏藏,

 zuò rú shì niàn:‘fó wú shàng bǎo nàn kě zhí yù,ruò dé jiàn fú,

 作如是念:‘佛无上宝难可值遇,若得见佛,

 yǒng duàn yī qiè è dào bù wèi。fú rú yī wáng,

 永断一切恶道怖畏。佛如医王,

 néng zhì yī qiè zhū fán nǎo bìng,néng jiù yī qiè shēng sǐ dà kǔ ;

 能治一切诸烦恼病,能救一切生死大苦;

 fú rú dǎo shī,néng lìng zhòng shēng zhì yú jiū jìng ān yǐn zhù chù。’

 佛如导师,能令众生至于究竟安隐住处。’

 zuò shì niàn yǐ,jí zhū xiǎo wáng、qún chén、juàn shǔ,jí yǐ shā lì、

 作是念已,集诸小王、群臣、眷属,及以刹利、

 pó luó mén děng yī qiè dà zhòng,biàn shě wáng wèi,shòu yǔ tài zǐ;

 婆罗门等一切大众,便舍王位,授与太子;

 guàn dǐng qì yǐ,yǔ wàn rén jù,wǎng yì fú suǒ;

 灌顶讫已,与万人俱,往诣佛所;

 dào yǐ lǐ zú,rào wú shù zā,bìng qí juàn shǔ xī jiē tuì zuò。

 到已礼足,绕无数匝,并其眷属悉皆退坐。

 

 “ěr shí,rú lái guān chá bǐ wáng jí zhū dà zhòng,

 “尔时,如来观察彼王及诸大众,

 bái háo xiāng zhòng fàng dà guāng míng,míng:

 白毫相中放大光明,名:

 yī qiè shì jiān xīn dēng,pǔ zhào shí fāng wú liàng shì jiè,

 一切世间心灯,普照十方无量世界,

 zhù yú yī qiè shì zhǔ zhī qián,

 住于一切世主之前,

 shì xiàn rú lái bù kě sī yì dà shén tōng lì,

 示现如来不可思议大神通力,

 pǔ lìng yī qiè yīng shòu huà zhě xīn dé qīng jìng。ěr shí,

 普令一切应受化者心得清净。尔时,

 rú lái yǐ bù sī yì zì zài shén lì,xiàn shēn chāo chū yī qiè shì jiān,

 如来以不思议自在神力,现身超出一切世间,

 yǐ yuán mǎn yīn pǔ wèi dà zhòng shuō tuó luó ní,míng:

 以圆满音普为大众说陀罗尼,名:

 yī qiè fǎ yì lí àn dēng,fú shā wēi chén shù tuó luó ní ér wèi juàn shǔ。

 一切法义离闇灯,佛刹微尘数陀罗尼而为眷属。

 bǐ wáng wén yǐ,jí shí huò dé dà zhì guāng míng;

 彼王闻已,即时获得大智光明;

 qí zhòng huì zhōng,yǒu yán fú tí wēi chén shù pú sà,

 其众会中,有阎浮提微尘数菩萨,

 jù shí zhèng dé cǐ tuó luó ní;liù shí wàn nà yóu tā rén,

 俱时证得此陀罗尼;六十万那由他人,

 jǐn zhū yǒu lòu,xīn dé jiě tuō;shí qiān zhòng shēng,

 尽诸有漏,心得解脱;十千众生,

 yuǎn chén lí gòu,dé fǎ yǎn jìng;wú liàng zhòng shēng,

 远尘离垢,得法眼净;无量众生,

 fā pú tí xīn。shí,fú yòu yǐ bù sī yì lì guǎng xiàn shén biàn,

 发菩提心。时,佛又以不思议力广现神变,

 pǔ yú shí fāng wú liàng shì jiè yǎn sān shèng fǎ huà dù zhòng shēng。

 普于十方无量世界演三乘法化度众生。

 

 “shí,bǐ fù wáng zuò rú shì niàn:‘wǒ ruò zài jiā,

 “时,彼父王作如是念:‘我若在家,

 bù néng zhèng dé rú shì miào fǎ;ruò yú fú suǒ chū jiā xué dào,

 不能证得如是妙法;若于佛所出家学道,

 jí dàng chéng jiù。’zuò shì niàn yǐ,qián bái fó yán:

 即当成就。’作是念已,前白佛言:

 ‘yuàn dé cóng fó chū jiā xiū xué!’fó yán:‘suí yì,

 ‘愿得从佛出家修学!’佛言:‘随意,

 yí zì zhī shí。’shí,cái zhǔ wáng yǔ shí qiān rén,

 宜自知时。’时,财主王与十千人,

 jiē yú fú suǒ tóng shí chū jiā。wèi jiǔ zhī jiān,

 皆于佛所同时出家。未久之间,

 xī dé chéng jiù yī qiè fǎ yì lí àn dēng tuó luó ní,

 悉得成就一切法义离闇灯陀罗尼,

 yì dé rú shàng zhū sān mèi mén,yòu dé pú sà shí shén tōng mén,

 亦得如上诸三昧门,又得菩萨十神通门,

 yòu dé pú sà wú biān biàn cái,yòu dé pú sà wú ài jìng shēn,

 又得菩萨无边辩才,又得菩萨无碍净身,

 wǎng yì shí fāng zhū rú lái suǒ tīng shòu qí fǎ,

 往诣十方诸如来所听受其法,

 wèi dà fǎ shī yǎn shuō miào fǎ;fù yǐ shén lì biàn shí fāng shā,

 为大法师演说妙法;复以神力遍十方刹,

 suí zhòng shēng xīn ér wèi xiàn shēn,zàn fú chū xiàn,

 随众生心而为现身,赞佛出现,

 shuō fú běn háng,shì fú běn yuán,chēng yáng rú lái zì zài shén lì,

 说佛本行,示佛本缘,称扬如来自在神力,

 hù chí yú fú suǒ shuō jiào fǎ。

 护持于佛所说教法。

 

 “ěr shí,tài zǐ yú shí wǔ rì zài zhèng diàn shàng,cǎi nǚ wéi rào,

 “尔时,太子于十五日在正殿上,采女围绕,

 qī bǎo zì zhì──yī zhě、lún bǎo,míng:wú ài xíng;èr zhě、

 七宝自至──一者、轮宝,名:无碍行;二者、

 xiàng bǎo,míng:jīn gāng shēn;sān zhě、mǎ bǎo,míng:xùn jí fēng;

 象宝,名:金刚身;三者、马宝,名:迅疾风;

 sì zhě、zhū bǎo,míng:rì guāng cáng;wǔ zhě、nǚ bǎo,míng:

 四者、珠宝,名:日光藏;五者、女宝,名:

 jù miào dé;liù、cáng chén bǎo,míng wéi:dà cái;

 具妙德;六、藏臣宝,名为:大财;

 qī、zhǔ bīng bǎo,míng:lí gòu yǎn。──qī bǎo jù zú,

 七、主兵宝,名:离垢眼。──七宝具足,

 wèi zhuàn lún wáng,wáng yán fú tí,zhèng fǎ zhì shì,

 为转轮王,王阎浮提,正法治世,

 rén mín kuài lè。wáng yǒu qiān zi,duān zhèng yǒng jiàn,

 人民快乐。王有千子,端正勇健,

 néng fú yuàn dí。qí yán fú tí zhōng yǒu bā shí wáng chéng,

 能伏怨敌。其阎浮提中有八十王城,

 yī yī chéng zhōng yǒu wǔ bǎi sēng fāng,

 一一城中有五百僧坊,

 yī yī sēng fāng lì fú zhī tí,jiē xī gāo guǎng,

 一一僧坊立佛支提,皆悉高广,

 yǐ zhòng miào bǎo ér wèi xiào shì; yī yī wáng chéng jiē qǐng rú lái,

 以众妙宝而为校饰;一一王城皆请如来,

 yǐ bù sī yì zhòng miào gōng jù ér wèi gōng yǎng。fú rù chéng shí,

 以不思议众妙供具而为供养。佛入城时,

 xiàn dà shén lì,lìng wú liàng zhòng shēng zhǒng zhū shàn gēn,

 现大神力,令无量众生种诸善根,

 wú liàng zhòng shēng xīn dé qīng jìng,jiàn fú huān xǐ,fā pú tí yì,

 无量众生心得清净,见佛欢喜,发菩提意,

 qǐ dà bēi xīn,lì yì zhòng shēng,qín xiū fó fǎ,rù zhēn shí yì,

 起大悲心,利益众生,勤修佛法,入真实义,

 zhù yú fǎ xìng,le fǎ píng děng,huò sān shì zhì,děng guān sān shì,

 住于法性,了法平等,获三世智,等观三世,

 zhī yī qiè fú chū xìng cì dì,shuō zhǒng zhǒng fǎ shè qǔ zhòng shēng,

 知一切佛出兴次第,说种种法摄取众生,

 fā pú sà yuàn,rù pú sà dào,zhī rú lái fǎ,chéng jiù fǎ hǎi,

 发菩萨愿,入菩萨道,知如来法,成就法海,

 néng pǔ xiàn shēn biàn yī qiè shā,zhī zhòng shēng gēn jí qí xìng yù,

 能普现身遍一切刹,知众生根及其性欲,

 lìng qí fā qǐ yī qiè zhì yuàn。

 令其发起一切智愿。

 

 “fó zǐ!yú rǔ yì yún hé,

 “佛子!于汝意云何,

 bǐ shí tài zǐ dé lún wáng wèi gōng yǎng fú zhě,qǐ yì rén hū?

 彼时太子得轮王位供养佛者,岂异人乎?

 jīn shì jiā mù ní fú shì yě。cái zhǔ wáng zhě,bǎo huá fú shì。

 今释迦牟尼佛是也。财主王者,宝华佛是。

 qí bǎo huá fú,

 其宝华佛,

 xiàn zài dōng fāng guò shì jiè hǎi wēi chén shù fú shā yǒu shì jiè hǎi,

 现在东方过世界海微尘数佛刹有世界海,

 míng:xiàn fǎ jiè xū kōng yǐng xiàng yún,zhōng yǒu shì jiè zhǒng,

 名:现法界虚空影像云,中有世界种,

 míng:pǔ xiàn sān shì yǐng mó ní wáng,

 名:普现三世影摩尼王,

 bǐ shì jiè zhǒng zhōng yǒu shì jiè,míng:yuán mǎn guāng,

 彼世界种中有世界,名:圆满光,

 zhōng yǒu dào chǎng,míng:xiàn yī qiè shì zhǔ shēn,

 中有道场,名:现一切世主身,

 bǎo huá rú lái yú cǐ chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 宝华如来于此成阿耨多罗三藐三菩提,

 bù kě shuō fú shā wēi chén shù zhū pú sà zhòng qián hòu wéi rào ér wèi shuō fǎ。

 不可说佛刹微尘数诸菩萨众前后围绕而为说法。

 bǎo huá rú lái wǎng xī xiū xíng pú sà dào shí,jìng cǐ shì jiè hǎi;

 宝华如来往昔修行菩萨道时,净此世界海;

 qí shì jiè hǎi zhōng qù、lái、jīn fú chū xìng shì zhě,

 其世界海中去、来、今佛出兴世者,

 jiē shì bǎo huá rú lái wèi pú sà shí jiào huà lìng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 皆是宝华如来为菩萨时教化令发阿耨多罗三藐三菩提心。

 bǐ shí nǚ mǔ shàn xiàn zhě,jīn wǒ mǔ shàn mù shì。

 彼时女母善现者,今我母善目是。

 qí wáng juàn shǔ,jīn rú lái suǒ zhòng huì shì yě,

 其王眷属,今如来所众会是也,

 jiē jù xiū xíng pǔ xián zhū xíng chéng mǎn dà yuàn,

 皆具修行普贤诸行成满大愿,

 suī héng zài cǐ zhòng huì dào chǎng ér néng pǔ xiàn yī qiè shì jiān,

 虽恒在此众会道场而能普现一切世间,

 zhù zhū pú sà píng děng sān mèi,cháng dé xiàn jiàn yī qiè zhū fú,

 住诸菩萨平等三昧,常得现见一切诸佛,

 yī qiè rú lái yǐ děng xū kōng miào yīn shēng yún yǎn zhèng fǎ lún xī néng tīng shòu,

 一切如来以等虚空妙音声云演正法錀悉能听受,

 yú yī qiè fǎ xī dé zì zài,míng chēng pǔ wén zhū fó guó tǔ,

 于一切法悉得自在,名称普闻诸佛国土,

 pǔ yì yī qiè dào chǎng zhī suǒ,pǔ xiàn yī qiè zhòng shēng zhī qián,

 普诣一切道场之所,普现一切众生之前,

 suí qí suǒ yīng jiào huà diào fú,

 随其所应教化调伏,

 jǐn wèi lái jié xiū pú sà dào héng wú jiàn duàn,

 尽未来劫修菩萨道恒无间断,

 chéng mǎn pǔ xián guǎng dà shì yuàn。

 成满普贤广大誓愿。

 

 “fó zǐ!

 “佛子!

 qí miào dé nǚ yǔ wēi dé zhǔ zhuàn lún shèng wáng yǐ sì shì gōng yǎng shèng rì shēn rú lái zhě,

 其妙德女与威德主转轮圣王以四事供养胜日身如来者,

 wǒ shēn shì yě。bǐ fú miè hòu,qí shì jiè zhōng,

 我身是也。彼佛灭后,其世界中,

 liù shí yì bǎi qiān nà yóu tā fú chū xìng yú shì,

 六十亿百千那由他佛出兴于世,

 wǒ jiē yǔ wáng chéng shì gōng yǎng。qí dì yī fú,míng:

 我皆与王承事供养。其第一佛,名:

 qīng jìng shēn;cì míng:yī qiè zhì yuè guāng míng shēn;

 清净身;次名:一切智月光明身;

 cì míng:yán fú tán jīn guāng míng wáng;cì míng:

 次名:阎浮檀金光明王;次名:

 zhū xiàng zhuāng yán shēn;cì míng:miào yuè guāng;

 诸相庄严身;次名:妙月光;

 cì míng:zhì guān chuáng;cì míng:dà zhì guāng;

 次名:智观幢;次名:大智光;

 cì míng:jīn gāng nà luó yán yī jīng yī jìn;cì míng:

 次名:金刚那罗延一精一进;次名:

 zhì lì wú néng shèng;cì míng:pǔ ān xiáng zhì;

 智力无能胜;次名:普安详智;

 cì míng:lí gòu shèng zhì yún;cì míng:shī zi zhì guāng míng;

 次名:离垢胜智云;次名:师子智光明;

 cì míng:guāng míng jì;cì míng:gōng dé guāng míng chuáng;

 次名:光明髻;次名:功德光明幢;

 cì míng:zhì rì chuáng;cì míng:bǎo lián huá kāi fū shēn;

 次名:智日幢;次名:宝莲华开敷身;

 cì míng:fú dé yán jìng guāng;cì míng:zhì yàn yún;

 次名:福德严净光;次名:智焰云;

 cì míng:pǔ zhào yuè;cì míng:zhuāng yán gài miào yīn shēng;

 次名:普照月;次名:庄严盖妙音声;

 cì míng:shī zi yǒng měng zhì guāng míng;cì míng:fǎ jiè yuè;

 次名:师子勇猛智光明;次名:法界月;

 cì míng:xiàn xū kōng yǐng xiàng kāi wù zhòng shēng xīn;

 次名:现虚空影像开悟众生心;

 cì míng:héng xiù jì miè xiāng;cì míng:pǔ zhèn jì jìng yīn;

 次名:恒嗅寂灭香;次名:普震寂静音;

 cì míng:gān lù shān;cì míng:fǎ hǎi yīn;cì míng:jiān gù wǎng;

 次名:甘露山;次名:法海音;次名:坚固网;

 cì míng:fú yǐng jì;cì míng:yuè guāng háo;cì míng:biàn cái kǒu;

 次名:佛影髻;次名:月光毫;次名:辩才口;

 cì míng:jué huá zhì;cì míng:bǎo yàn shān;cì míng:gōng dé xīng;

 次名:觉华智;次名:宝焰山;次名:功德星;

 cì míng:bǎo yuè chuáng;cì míng:sān mèi shēn;

 次名:宝月幢;次名:三昧身;

 cì míng:bǎo guāng wáng;cì míng:pǔ zhì xíng;

 次名:宝光王;次名:普智行;

 cì míng:yàn hǎi dēng;cì míng:lí gòu fǎ yīn wáng;

 次名:焰海灯;次名:离垢法音王;

 cì míng:wú bǐ dé míng chēng chuáng;cì míng:xiū bì;

 次名:无比德名称幢;次名:修臂;

 cì míng:běn yuàn qīng jìng yuè;cì míng:zhào yì dēng;

 次名:本愿清净月;次名:照义灯;

 cì míng:shēn yuǎn yīn;cì míng:pí lú zhē nà shèng cáng wáng;

 次名:深远音;次名:毗卢遮那胜藏王;

 cì míng:zhū chéng chuáng;cì míng:fǎ hǎi miào lián huá。

 次名:诸乘幢;次名:法海妙莲华。

 fó zǐ!bǐ jié zhōng,

 佛子!彼劫中,

 yǒu rú shì děng liù shí yì bǎi qiān nà yóu tā fú chū xìng yú shì,

 有如是等六十亿百千那由他佛出兴于世,

 wǒ jiē qīn jìn chéng shì gōng yǎng。

 我皆亲近承事供养。

 

 “qí zuì hòu fú,míng:guǎng dà jiě,yú bǐ fú suǒ,

 “其最后佛,名:广大解,于彼佛所,

 dé jìng zhì yǎn。ěr shí,bǐ fú rù chéng jiào huà。wǒ wèi wáng fēi,

 得净智眼。尔时,彼佛入城教化。我为王妃,

 yǔ wáng lǐ jìn,yǐ zhòng miào wù ér wèi gōng yǎng,

 与王礼觐,以众妙物而为供养,

 yú qí fú suǒ wén shuō chū shēng yī qiè rú lái dēng fǎ mén,

 于其佛所闻说出生一切如来灯法门,

 jí shí huò dé guān chá yī qiè pú sà sān mèi hǎi jìng jiè jiě tuō。

 即时获得观察一切菩萨三昧海境界解脱。

 fó zǐ!wǒ dé cǐ jiě tuō yǐ,

 佛子!我得此解脱已,

 yǔ pú sà yú fú shā wēi chén shù jié qín jiā xiū xí,

 与菩萨于佛刹微尘数劫勤加修习,

 yú fú shā wēi chén shù jié zhōng chéng shì gōng yǎng wú liàng zhū fú;

 于佛刹微尘数劫中承事供养无量诸佛;

 huò yú yī jié chéng shì yī fú,huò èr、huò sān、huò bù kě shuō,

 或于一劫承事一佛,或二、或三、或不可说,

 huò zhí fú shā wēi chén shù fú,xī jiē qīn jìn chéng shì gōng yǎng,

 或值佛刹微尘数佛,悉皆亲近承事供养,

 ér wèi néng zhī pú sà zhī shēn xíng liàng sè mào jí qí shēn yè xīn xíng zhì huì sān mèi jìng jiè。

 而未能知菩萨之身形量色貌及其身业心行智慧三昧境界。

 

 “fó zǐ!ruò yǒu zhòng shēng,dé jiàn pú sà xiū pú tí xíng,

 “佛子!若有众生,得见菩萨修菩提行,

 ruò yí ruò xìn;pú sà jiē yǐ shì、

 若疑若信;菩萨皆以世、

 chū shì jiàn zhòng zhǒng fāng biàn ér shè qǔ zhī,yǐ wéi juàn shǔ,

 出世间种种方便而摄取之,以为眷属,

 lìng yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn。fó zǐ!

 令于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。佛子!

 wǒ jiàn bǐ fú dé cǐ jiě tuō yǐ,

 我见彼佛得此解脱已,

 yǔ pú sà yú bǎi fú shā wēi chén shù jié ér gòng xiū xí;

 与菩萨于百佛刹微尘数劫而共修习;

 yú qí jié zhōng,suǒ yǒu zhū fú chū xìng yú shì,

 于其劫中,所有诸佛出兴于世,

 wǒ jiē qīn jìn chéng shì gōng yǎng,tīng suǒ shuō fǎ dú sòng shòu chí。

 我皆亲近承事供养,听所说法读诵受持。

 yú bǐ yī qiè zhū rú lái suǒ,dé cǐ jiě tuō zhǒng zhǒng fǎ mén,

 于彼一切诸如来所,得此解脱种种法门,

 zhī zhǒng zhǒng sān shì,rù zhǒng zhǒng shā hǎi,

 知种种三世,入种种刹海,

 jiàn zhǒng zhǒng chéng zhèng jué,rù zhǒng zhǒng fú zhòng huì,

 见种种成正觉,入种种佛众会,

 fā pú sà zhǒng zhǒng dà yuàn,xiū pú sà zhǒng zhǒng miào xíng,

 发菩萨种种大愿,修菩萨种种妙行,

 dé pú sà zhǒng zhǒng jiě tuō,

 得菩萨种种解脱,

 rán wèi néng zhī pú sà suǒ de pǔ xián jiě tuō mén。hé yǐ gù?

 然未能知菩萨所得普贤解脱门。何以故?

 pú sà pǔ xián jiě tuō mén,rú tài xū kōng,rú zhòng shēng míng,

 菩萨普贤解脱门,如太虚空,如众生名,

 rú sān shì hǎi,rú shí fāng hǎi,rú fǎ jiè hǎi,wú liàng wú biān。

 如三世海,如十方海,如法界海,无量无边。

 fó zǐ!pú sà pǔ xián jiě tuō mén,yǔ rú lái jìng jiè děng。

 佛子!菩萨普贤解脱门,与如来境界等。

 

 “fó zǐ!wǒ yú fú shā wēi chén shù jié,

 “佛子!我于佛刹微尘数劫,

 guān pú sà shēn wú yǒu yàn zú。rú duō yù rén nán nǚ jí huì,

 观菩萨身无有厌足。如多欲人男女集会,

 dì xiāng ài rǎn,qǐ yú wú liàng wàng xiǎng sī jué。wǒ yì rú shì,

 递相爱染,起于无量妄想思觉。我亦如是,

 guān pú sà shēn yī yī máo kǒng,

 观菩萨身一一毛孔,

 niàn niàn jiàn wú liàng wú biān guǎng dà shì jiè zhǒng zhǒng ān zhù、

 念念见无量无边广大世界种种安住、

 zhǒng zhǒng zhuāng yán、zhǒng zhǒng xíng zhuàng,

 种种庄严、种种形状,

 yǒu zhǒng zhǒng shān、zhǒng zhòng dì、zhǒng zhǒng yún、

 有种种山、种种地、种种云、

 zhǒng zhǒng míng、zhǒng zhǒng fú xìng、zhǒng zhǒng dào chǎng、

 种种名、种种佛兴、种种道场、

 zhǒng zhǒng zhòng huì,yǎn zhǒng zhǒng xiū duō luó,

 种种众会,演种种修多罗,

 shuō zhǒng zhǒng guàn dǐng、zhǒng zhǒng zhū chéng、

 说种种灌顶、种种诸乘、

 zhǒng zhǒng fāng biàn、zhǒng zhǒng qīng jìng。

 种种方便、种种清净。

 yòu yú pú sà yī yī máo kǒng,niàn niàn cháng jiàn wú biān fú hǎi,

 又于菩萨一一毛孔,念念常见无边佛海,

 zuò zhǒng zhǒng dào chǎng,xiàn zhǒng zhǒng shén biàn,

 坐种种道场,现种种神变,

 zhuǎn zhǒng zhǒng fǎ lún,shuō zhǒng zhǒng xiū duō luó,

 转种种法錀,说种种修多罗,

 héng bù duàn jué。yòu yú pú sà yī yī máo kǒng,

 恒不断绝。又于菩萨一一毛孔,

 jiàn wú biān zhòng shēng hǎi zhǒng zhǒng zhù chù、

 见无边众生海种种住处、

 zhǒng zhǒng xíng mào、zhǒng zhǒng zuò yè、zhǒng zhǒng zhū gēn。

 种种形貌、种种作业、种种诸根。

 yòu yú pú sà yī yī máo kǒng,jiàn sān shì zhū pú sà wú biān xíng mén,

 又于菩萨一一毛孔,见三世诸菩萨无边行门,

 suǒ wèi:wú biān guǎng dà yuàn、wú biān chā bié dì、

 所谓:无边广大愿、无边差别地、

 wú biān bō luó mì、wú biān wǎng xī shì、wú biān dà cí mén、

 无边波罗蜜、无边往昔事、无边大慈门、

 wú biān dà bēi yún、wú biān dà xǐ xīn、

 无边大悲云、无边大喜心、

 wú biān shè qǔ zhòng shēng fāng biàn。

 无边摄取众生方便。

 

 “fó zǐ!wǒ yú fú shā wēi chén shù jié,

 “佛子!我于佛刹微尘数劫,

 niàn niàn rú shì guān yú pú sà yī yī máo kǒng,

 念念如是观于菩萨一一毛孔,

 yǐ suǒ zhì chù ér bù zhòng zhì,yǐ suǒ jiàn chù ér bù zhòng jiàn,

 已所至处而不重至,已所见处而不重见,

 qiú qí biān jì jìng bù kě dé,

 求其边际竟不可得,

 nǎi zhì jiàn bǐ xī dá tài zǐ zhù yú gōng zhōng、cǎi nǚ wéi rào。

 乃至见彼悉达太子住于宫中、采女围绕。

 wǒ yǐ jiě tuō lì,guān yú pú sà yī yī máo kǒng,

 我以解脱力,观于菩萨一一毛孔,

 xī jiàn sān shì fǎ jiè zhōng shì。

 悉见三世法界中事。

 

 “fó zǐ!wǒ wéi dé cǐ guān chá pú sà sān mèi hǎi jiě tuō。

 “佛子!我唯得此观察菩萨三昧海解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,jiū jìng wú liàng zhū fāng biàn hǎi,

 如诸菩萨摩诃萨,究竟无量诸方便海,

 wèi yī qiè zhòng shēng xiàn suí lèi shēn,

 为一切众生现随类身,

 wèi yī qiè zhòng shēng shuō suí lè xíng,

 为一切众生说随乐行,

 yú yī yī máo kǒng xiàn wú biān sè xiàng hǎi;

 于一一毛孔现无边色相海;

 zhī zhū fǎ xìng wú xìng wéi xìng,

 知诸法性无性为性,

 zhī zhòng shēng xìng tóng xū kōng xiāng wú yǒu fèn bié,

 知众生性同虚空相无有分别,

 zhī fú shén lì tóng yú rú rú,

 知佛神力同于如如,

 biàn yī qiè chù shì xiàn wú biān jiě tuō jìng jiè;

 遍一切处示现无边解脱境界;

 yú yī niàn zhōng,néng zì zài rù guǎng dà fǎ jiè,

 于一念中,能自在入广大法界,

 yóu xì yī qiè zhū dì fǎ mén。

 游戏一切诸地法门。

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行

 

 “shàn nán zǐ!cǐ shì jiè zhōng,yǒu fó mǔ mó yé。rǔ yì bǐ wèn:

 “善男子!此世界中,有佛母摩耶。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xiū pú sà xíng,yú zhū shì jiān wú suǒ rǎn zhe,

 菩萨云何修菩萨行,于诸世间无所染著,

 gōng yǎng zhū fú héng wú xiū xī,zuò pú sà yè yǒng bù tuì zhuǎn,

 供养诸佛恒无休息,作菩萨业永不退转,

 lí yī qiè zhàng ài、rù pú sà jiě tuō bù yóu yú tā,

 离一切障碍、入菩萨解脱不由于他,

 zhù yī qiè pú sà dào,yì yī qiè rú lái suǒ,

 住一切菩萨道,诣一切如来所,

 shè yī qiè zhòng shēng jiè,jǐn wèi lái jié xiū pú sà xíng、

 摄一切众生界,尽未来劫修菩萨行、

 fā dà chéng yuàn,

 发大乘愿,

 zēng zhǎng yī qiè zhòng shēng shàn gēn cháng wú xiū xī?”

 增长一切众生善根常无休息?”

 

 ěr shí,shì jiā qú bō nǚ,yù zhòng míng cǐ jiě tuō yì,

 尔时,释迦瞿波女,欲重明此解脱义,

 chéng fú shén lì jí shuō sòng yán:

 承佛神力即说颂言:

 

 “ruò yǒu jiàn pú sà,xiū xíng zhǒng zhǒng xíng,

 “若有见菩萨,修行种种行,

 qǐ shàn bù shàn xīn,pú sà jiē shè qǔ。

 起善不善心,菩萨皆摄取。

 nǎi wǎng jiǔ yuǎn shì,guò bǎi shā chén jié,

 乃往久远世,过百刹尘劫,

 yǒu jié míng qīng jìng,shì jiè míng guāng míng。

 有劫名清净,世界名光明。

 cǐ jié fú xìng shì,liù shí qiān wàn yì;

 此劫佛兴世,六十千万亿;

 zuì hòu tiān rén zhǔ,hào yuē fǎ chuáng dēng。

 最后天人主,号曰法幢灯。

 bǐ fú niè pán hòu,yǒu wáng míng zhì shān,

 彼佛涅槃后,有王名智山,

 tǒng lǐng yán fú tí,yī qiè wú yuàn dí。

 统领阎浮提,一切无怨敌。

 wáng yǒu wǔ bǎi zǐ,duān zhèng néng yǒng jiàn,

 王有五百子,端正能勇健,

 qí shēn xī qīng jìng,jiàn zhě jiē huān xǐ。

 其身悉清净,见者皆欢喜。

 bǐ wáng jí wáng zǐ,xìn xīn gōng yǎng fú,

 彼王及王子,信心供养佛,

 hù chí qí fǎ cáng,yì lè qín xiū fǎ。

 护持其法藏,亦乐勤修法。

 tài zǐ míng shàn guāng,lí gòu duō fāng biàn,

 太子名善光,离垢多方便,

 zhū xiàng jiē yuán mǎn,jiàn zhě wú yàn zú。

 诸相皆圆满,见者无厌足。

 wǔ bǎi yì rén jù,chū jiā xíng xué dào,

 五百亿人俱,出家行学道,

 yǒng měng jiān yī jīng yī jìn,hù chí qí fó fǎ。

 勇猛坚一精一进,护持其佛法。

 wáng dōu míng zhì shù,qiān yì chéng wéi rào;

 王都名智树,千亿城围绕;

 yǒu lín míng jìng dé,zhòng bǎo suǒ zhuāng yán。

 有林名静德,众宝所庄严。

 shàn guāng zhù bǐ lín,guǎng xuān fú zhèng fǎ,

 善光住彼林,广宣佛正法,

 biàn cái zhì huì lì,lìng zhòng xī qīng jìng。

 辩才智慧力,令众悉清净。

 yǒu shí yīn qǐ shí,rù bǐ wáng dū chéng,

 有时因乞食,入彼王都城,

 xíng zhǐ jí ān xiáng,zhèng zhī xīn bù luàn。

 行止极安详,正知心不乱。

 chéng zhōng yǒu jū shì,hào yuē shàn míng chēng;

 城中有居士,号曰善名称;

 wǒ shí wéi bǐ nǚ,míng wéi jìng rì guāng。

 我时为彼女,名为净日光。

 shí wǒ yú chéng zhōng,yù jiàn shàn guāng míng,

 时我于城中,遇见善光明,

 zhū xiàng jí duān yán,qí xīn shēng rǎn zhe。

 诸相极端严,其心生染著。

 cì qǐ zhì wǒ mén,wǒ xīn zēng ài rǎn,

 次乞至我门,我心增爱染,

 jí jiě shēn yīng luò,bìng zhū zhì bō zhōng。

 即解身璎珞,并珠置钵中。

 suī yǐ ài rǎn xīn,gōng yǎng bǐ fó zǐ;

 虽以爱染心,供养彼佛子;

 èr bǎi wǔ shí jié,bù duò sān è qù。

 二百五十劫,不堕三恶趣。

 huò shēng tiān wáng jiā,huò zuò rén wáng nǚ,

 或生天王家,或作人王女,

 héng jiàn shàn guāng míng,miào xiāng zhuāng yán shēn。

 恒见善光明,妙相庄严身。

 cǐ hòu suǒ jīng jié,èr bǎi yǒu wǔ shí,

 此后所经劫,二百有五十,

 shēng yú shàn xiàn jiā,míng wéi jù miào dé。

 生于善现家,名为具妙德。

 shí wǒ jiàn tài zǐ,ér shēng zūn zhòng xīn,

 时我见太子,而生尊重心,

 yuàn dé bèi zhān shì,xìng méng āi nà shòu。

 愿得备瞻侍,幸蒙哀纳受。

 wǒ shí yǔ tài zǐ,jìn fú shèng rì shēn,

 我时与太子,觐佛胜日身,

 gōng jìng gōng yǎng bì,jí fā pú tí yì。

 恭敬供养毕,即发菩提意。

 yú bǐ yī jié zhōng,liù shí yì rú lái,

 于彼一劫中,六十亿如来,

 zuì hòu fú shì zūn,míng wéi guǎng dà jiě。

 最后佛世尊,名为广大解。

 yú bǐ dé jìng yǎn,le zhī zhū fǎ xiāng,

 于彼得净眼,了知诸法相

 pǔ jiàn shòu shēng chù,yǒng chú diān dǎo xīn。

 普见受生处,永除颠倒心。

 wǒ dé guān pú sà,sān mèi jìng jiě tuō,

 我得观菩萨,三昧境解脱,

 yī niàn rù shí fāng,bù sī yì shā hǎi。

 一念入十方,不思议刹海。

 wǒ jiàn zhū shì jiè,jìng huì zhǒng zhǒng bié,

 我见诸世界,净秽种种别,

 yú jìng bù tān lè,yú huì bù zēng wù。

 于净不贪乐,于秽不憎恶。

 pǔ jiàn zhū shì jiè,rú lái zuò dào chǎng,

 普见诸世界,如来坐道场,

 jiē yú yī niàn zhōng,xī fàng wú liàng guāng。

 皆于一念中,悉放无量光。

 yī niàn néng pǔ rù,bù kě shuō zhòng huì;

 一念能普入,不可说众会;

 yì zhī bǐ yī qiè,suǒ de sān mèi mén。

 亦知彼一切,所得三昧门。

 yī niàn néng xī zhī,bǐ zhū guǎng dà xíng,

 一念能悉知,彼诸广大行,

 wú liàng dì fāng biàn,jí yǐ zhū yuàn hǎi。

 无量地方便,及以诸愿海。

 wǒ guān pú sà shēn,wú biān jié xiū xíng,

 我观菩萨身,无边劫修行,

 yī yī máo kǒng liàng,qiú zhī bù kě dé。

 一一毛孔量,求之不可得。

 yī yī máo kǒng shā,wú shù bù kě shuō,

 一一毛孔刹,无数不可说,

 dì shuǐ huǒ fēng lún,mí bù zài qí zhōng。

 地水火风轮,靡不在其中。

 zhǒng zhǒng zhū jiàn lì,zhǒng zhǒng zhū xíng zhuàng,

 种种诸建立,种种诸形状,

 zhǒng zhǒng tǐ míng hào,wú biān zhǒng zhuāng yán。

 种种体名号,无边种庄严。

 wǒ jiàn zhū shā hǎi,bù kě shuō shì jiè;

 我见诸刹海,不可说世界;

 jí jiàn qí zhōng fú,shuō fǎ huà zhòng shēng。

 及见其中佛,说法化众生。

 bù liǎo pú sà shēn,jí bǐ shēn zhū yè;

 不了菩萨身,及彼身诸业;

 yì bù zhī xīn zhì,zhū jié suǒ háng dào。”

 亦不知心智,诸劫所行道。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú shù zā,cí tuì ér qù。

 尔时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,辞退而去。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教