无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第七十(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2021-03-27 [投稿]

大方广佛华严经》卷第七十·入法界品第三十九之十一(视频念诵版)

 

以上为《华严经》入法界品第三十九之十一的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第七十·入法界品第三十九之十一(文字注音版)

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yú xǐ mù guān chá zhòng shēng yè shén suǒ,

 尔时,善财童子于喜目观察众生夜神所,

 wén pǔ xǐ chuáng jiě tuō mén,xìn jiě qù rù,le zhī suí shùn,

 闻普喜幢解脱门,信解趣入,了知随顺,

 sī wéi xiū xí,niàn shàn zhī shí suǒ yǒu jiào huì,xīn wú zàn shě,

 思惟修习,念善知识所有教诲,心无暂舍,

 zhū gēn bù sàn,yī xīn yuàn dé jiàn shàn zhī shí,

 诸根不散,一心愿得见善知识,

 pǔ yú shí fāng qín qiú fěi xiè,yuàn cháng qīn jìn shēng zhū gōng dé,

 普于十方勤求匪懈,愿常亲近生诸功德,

 yǔ shàn zhī shí tóng yī shàn gēn,dé shàn zhī shí qiǎo fāng biàn xíng,

 与善知识同一善根,得善知识巧方便行,

 yī shàn zhī shí rù yī jīng yī jìn hǎi,yú wú liàng jié cháng bù yuǎn lí。

 依善知识入一精一进海,于无量劫常不远离。

 zuò shì yuàn yǐ,wǎng yì pǔ jiù zhòng shēng miào dé yè shén suǒ。

 作是愿已,往诣普救众生妙德夜神所。

 

 shí,

 时,

 bǐ yè shén wèi shàn cái tóng zǐ shì xiàn pú sà diào fú zhòng shēng jiě tuō shén lì,

 彼夜神为善财童子示现菩萨调伏众生解脱神力,

 yǐ zhū xiàng hǎo zhuāng yán qí shēn,yú liǎng méi jiān fàng dà guāng míng,

 以诸相好庄严其身,于两眉间放大光明,

 míng:zhì dēng pǔ zhào qīng jìng chuáng,

 名:智灯普照清净幢,

 wú liàng guāng míng yǐ wéi juàn shǔ,qí guāng pǔ zhào yī qiè shì jiān。

 无量光明以为眷属,其光普照一切世间

 zhào shì jiān yǐ,rù shàn cái dǐng,chōng mǎn qí shēn。

 照世间已,入善财顶,充满其身。

 shàn cái ěr shí jí dé jiū jìng qīng jìng lún sān mèi。

 善财尔时即得究竟清净轮三昧。

 

 dé cǐ sān mèi yǐ,xī jiàn èr shén liǎng chù zhōng jiān,

 得此三昧已,悉见二神两处中间,

 suǒ yǒu yī qiè dì chén、shuǐ chén jí yǐ huǒ chén,

 所有一切地尘、水尘及以火尘,

 jīn gāng mó ní zhòng bǎo wēi chén,huá xiāng、yīng luò、

 金刚摩尼众宝微尘,华香、璎珞、

 zhū zhuāng yán jù,rú shì yī qiè suǒ yǒu wēi chén,

 诸庄严具,如是一切所有微尘,

 yī yī chén zhōng gè jiàn fú shā wēi chén shù shì jiè chéng huài。

 一一尘中各见佛刹微尘数世界成坏。

 jí jiàn yī qiè dì、shuǐ、huǒ、fēng zhū dà jī jù。

 及见一切地、水、火、风诸大积聚。

 yì jiàn yī qiè shì jiè jiē lián,jiē yǐ dì lún rèn chí ér zhù。

 亦见一切世界接连,皆以地轮任持而住。

 zhǒng zhǒng shān hǎi、zhǒng zhǒng hé chí、zhǒng zhòng shù lín、

 种种山海、种种河池、种种树林、

 zhǒng zhǒng gōng diàn,suǒ wèi:tiān gōng diàn、lóng gōng diàn、

 种种宫殿,所谓:天宫殿、龙宫殿、

 yè chā gōng diàn,nǎi zhì mó hóu luó jiā、rén、

 夜叉宫殿,乃至摩睺罗伽、人、

 fēi rén děng gōng diàn wū zhái,dì yù、chù shēng、

 非人等宫殿屋宅,地狱、畜生、

 yán luó wáng jiè yī qiè zhù chù,zhū qù lún zhuàn,

 阎罗王界一切住处,诸趣轮转,

 shēng sǐ wǎng lái,suí yè shòu bào,gè gè chā bié,mí bù xī jiàn。

 生死往来,随业受报,各各差别,靡不悉见。

 

 yòu jiàn yī qiè shì jiè chā bié。suǒ wèi:huò yǒu shì jiè zá huì,

 又见一切世界差别。所谓:或有世界杂秽,

 huò yǒu shì jiè qīng jìng,huò yǒu shì jiè qù zá huì,

 或有世界清净,或有世界趣杂秽,

 huò yǒu shì jiè qù qīng jìng,huò yǒu shì jiè zá huì qīng jìng,

 或有世界趣清净,或有世界杂秽清净,

 huò yǒu shì jiè qīng jìng zá huì,huò yǒu shì jiè yī xiàng qīng jìng,

 或有世界清净杂秽,或有世界一向清净,

 huò yǒu shì jiè qí xíng píng zhèng,huò yǒu fù zhù,huò yǒu cè zhù。

 或有世界其形平正,或有覆住,或有侧住。

 rú shì děng yī qiè shì jiè yī qiè qù zhōng,

 如是等一切世界一切趣中,

 xī jiàn cǐ pǔ jiù zhòng shēng yè shén,yú yī qiè shí yī qiè chù,

 悉见此普救众生夜神,于一切时一切处,

 suí zhū zhòng shēng xíng mào、yán cí、xíng jiè chāi bié,

 随诸众生形貌、言辞、行解差别,

 yǐ fāng biàn lì pǔ xiàn qí qián,suí yí huà dù,

 以方便力普现其前,随宜化度,

 lìng dì yù zhòng shēng miǎn zhū kǔ dú,

 令地狱众生免诸苦毒,

 lìng chù shēng zhòng shēng bù xiāng shí dàn,

 令畜生众生不相食啖,

 lìng è guǐ zhòng shēng wú yǒu jī kě,lìng zhū lóng děng lí yī qiè bù,

 令饿鬼众生无有饥渴,令诸龙等离一切怖,

 lìng yù jiè zhòng shēng lí yù jiè kǔ,lìng rén qù zhòng shēng lí àn yè bù、

 令欲界众生离欲界苦,令人趣众生离暗夜怖、

 huǐ zǐ bùè míng bù、dà zhòng bù、bù huó bù、sǐ bù、è dào bù、

 毁呰怖、恶名怖、大众怖、不活怖、死怖、恶道怖、

 duàn shàn gēn bù、tuì pú tí xīn bù、yù è zhī shí bù、

 断善根怖、退菩提心怖、遇恶知识怖、

 lí shàn zhī shí bù、duò èr chéng dì bù、zhǒng zhǒng shēng sǐ bù、

 离善知识怖、堕二乘地怖、种种生死怖、

 yì lèi zhòng shēng tóng zhù bù、è shí shòu shēng bù、

 异类众生同住怖、恶时受生怖、

 è zhǒng zú zhōng shòu shēng bù、zào è yè bù、yè fán nǎo zhàng bù、

 恶种族中受生怖、造恶业怖、业烦恼障怖、

 zhí zhuó zhū xiǎng xì fù bù,rú shì děng bù xī lìng shě lí。

 执著诸想系缚怖,如是等怖悉令舍离。

 

 yòu jiàn yī qiè zhòng shēng,luǎn shēng、tāi shēng、shī shēng、

 又见一切众生,卵生、胎生、湿生、

 huà shēng,yǒu sè、wú sè,yǒu xiǎng、wú xiǎng,fēi yǒu xiǎng、

 化生,有色、无色,有想、无想,非有想、

 fēi wú xiǎng,pǔ xiàn qí qián,cháng qín jiù hù,

 非无想,普现其前,常勤救护,

 wèi chéng jiù pú sà dà yuàn lì gù,shēn rù pú sà sān mèi lì gù,

 为成就菩萨大愿力故,深入菩萨三昧力故,

 jiān gù pú sà shén tōng lì gù,chū shēng pǔ xián xíng yuàn lì gù,

 坚固菩萨神通力故,出生普贤行愿力故,

 zēng guǎng pú sà dà bēi hǎi gù,dé pǔ fù zhòng shēng wú ài dà cí gù,

 增广菩萨大悲海故,得普覆众生无碍大慈故,

 dé pǔ yǔ zhòng shēng wú liàng xǐ lè gù,

 得普与众生无量喜乐故,

 dé pǔ shè yī qiè zhòng shēng zhì huì fāng biàn gù,

 得普摄一切众生智慧方便故,

 dé pú sà guǎng dà jiě tuō zì zài shén tōng gù,

 得菩萨广大解脱自在神通故,

 yán jìng yī qiè fú shā gù,jué le yī qiè zhū fǎ gù,

 严净一切佛刹故,觉了一切诸法故,

 gōng yǎng yī qiè zhū fú gù,shòu chí yī qiè fó jiào gù,

 供养一切诸佛故,受持一切佛教故,

 jī jí yī qiè shàn gēn xiū yī qiè miào xíng gù,

 积集一切善根修一切妙行故,

 rù yī qiè zhòng shēng xīn hǎi ér wú zhàng ài gù,

 入一切众生心海而无障碍故,

 zhī yī qiè zhòng shēng zhū gēn jiào huà chéng shú gù,

 知一切众生诸根教化成熟故,

 jìng yī qiè zhòng shēng xìn jiě chú qí è zhàng gù,

 净一切众生信解除其恶障故,

 pò yī qiè zhòng shēng wú zhī hēi àn gù,

 破一切众生无知黑闇故,

 lìng dé yī qiè zhì qīng jìng guāng míng gù。

 令得一切智清净光明故。

 

 shí,

 时,

 shàn cái tóng zǐ jiàn cǐ yè shén rú shì shén lì bù kě sī yì shén shēn jìng jiè,

 善财童子见此夜神如是神力不可思议甚深境界,

 pǔ xiàn diào fú yī qiè zhòng shēng pú sà jiě tuō yǐ,

 普现调伏一切众生菩萨解脱已,

 huān xǐ wú liàng,tóu miàn zuò lǐ,yī xīn zhān yǎng。

 欢喜无量,头面作礼,一心瞻仰。

 shí,bǐ yè shén jí shě pú sà zhuāng yán zhī xiāng,

 时,彼夜神即舍菩萨庄严之相,

 hái fù běn xíng,ér bù shě qí zì zài shén lì。

 还复本形,而不舍其自在神力。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ gōng jìng hé zhǎng,què zhù yī miàn,

 尔时,善财童子恭敬合掌,却住一面,

 yǐ jì zàn yuē:

 以偈赞曰:

 

 “wǒ shàn cái dé jiàn,rú shì dà shén lì,

 “我善财得见,如是大神力,

 qí xīn shēng huān xǐ,shuō jì ér zàn tàn。

 其心生欢喜,说偈而赞叹。

 wǒ jiàn zūn miào shēn,zhòng xiāng yǐ zhuāng yán;

 我见尊妙身,众相以庄严;

 pì rú kōng zhōng xīng,yī qiè xī yán jìng。

 譬如空中星,一切悉严净。

 suǒ fàng shū shèng guāng,wú liàng shā chén shù;

 所放殊胜光,无量刹尘数;

 zhǒng zhǒng wēi miào sè,pǔ zhào yú shí fāng。

 种种微妙色,普照于十方。

 yī yī máo kǒng fàng,zhòng shēng xīn shù guāng;

 一一毛孔放,众生心数光;

 yī yī guāng míng duān,jiē chū bǎo lián huá;

 一一光明端,皆出宝莲华;

 huá zhōng chū huà shēn,néng miè zhòng shēng kǔ;

 华中出化身,能灭众生苦;

 guāng zhōng chū miào xiāng,pǔ xūn yú zhòng shēng;

 光中出妙香,普熏于众生;

 fù yǔ zhǒng zhǒng huá,gōng yǎng yī qiè fú。

 复雨种种华,供养一切佛。

 liǎng méi fàng miào guāng,liàng yǔ xū mí děng,

 两眉放妙光,量与须弥等,

 pǔ chù zhū hán shí,lìng miè yú chī àn。

 普触诸含识,令灭愚痴闇。

 kǒu fàng qīng jìng guāng,pì rú wú liàng rì,

 口放清净光,譬如无量日,

 pǔ zhào yú guǎng dà,pí lú shě nà jìng。

 普照于广大,毗卢舍那境。

 yǎn fàng qīng jìng guāng,pì rú wú liàng yuè,

 眼放清净光,譬如无量月,

 pǔ zhào shí fāng shā,xī miè shì chī yì。

 普照十方刹,悉灭世痴翳。

 xiàn huà zhǒng zhǒng shēn,xiāng zhuàng děng zhòng shēng,

 现化种种身,相状等众生,

 chōng mǎn shí fāng jiè,dù tuō sān yǒu hǎi。

 充满十方界,度脱三有海。

 miào shēn biàn shí fāng,pǔ xiàn zhòng shēng qián,

 妙身遍十方,普现众生前,

 miè chú shuǐ huǒ zéi,wáng děng yī qiè bù。

 灭除水火贼,王等一切怖。

 wǒ chéng xǐ mù jiào,jīn dé yì zūn suǒ,

 我承喜目教,今得诣尊所,

 jiàn zūn méi jiān xiāng,fàng dà qīng jìng guāng,

 见尊眉间相,放大清净光,

 pǔ zhào shí fāng hǎi,xī miè yī qiè àn,

 普照十方海,悉灭一切闇,

 xiǎn xiàn shén tōng lì,ér lái rù wǒ shēn。

 显现神通力,而来入我身。

 wǒ yù yuán mǎn guāng,xīn shēng dà huān xǐ,

 我遇圆满光,心生大欢喜,

 dé zǒng chí sān mèi,pǔ jiàn shí fāng fú。

 得总持三昧,普见十方佛。

 wǒ yú suǒ jīng chù,xī jiàn zhū wēi chén,

 我于所经处,悉见诸微尘,

 yī yī wēi chén zhōng,gè jiàn chén shù shā。

 一一微尘中,各见尘数刹。

 huò yǒu wú liàng shā,yī qiè xián zhuó huì,

 或有无量刹,一切咸浊秽,

 zhòng shēng shòu zhū kǔ,cháng bēi tàn hào qì。

 众生受诸苦,常悲叹号泣。

 huò yǒu rǎn jìng shā,shǎo lè duō yōu kǔ;

 或有染净刹,少乐多忧苦;

 shì xiàn sān shèng xiàng,wǎng bǐ ér jiù dù。

 示现三乘像,往彼而救度。

 huò yǒu jìng rǎn shā,zhòng shēng suǒ lè jiàn,

 或有净染刹,众生所乐见,

 pú sà cháng chōng mǎn,zhù chí zhū fó fǎ。

 菩萨常充满,住持诸佛法

 yī yī wēi chén zhōng,wú liàng jìng shā hǎi;

 一一微尘中,无量净刹海;

 pí lú zhē nà fú,wǎng jié suǒ yán jìng。

 毗卢遮那佛,往劫所严净。

 fú yú yī qiè shā,xī zuò pú tí shù,

 佛于一切刹,悉坐菩提树,

 chéng dào zhuǎn fǎ lún,dù tuō zhū qún shēng。

 成道转法錀,度脱诸群生。

 wǒ jiàn pǔ jiù tiān,yú bǐ wú liàng shā,

 我见普救天,于彼无量刹,

 yī qiè zhū fú suǒ,pǔ jiē wǎng gōng yǎng。”

 一切诸佛所,普皆往供养。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ shuō cǐ sòng yǐ,

 尔时,善财童子说此颂已,

 bái pǔ jiù zhòng shēng miào dé yè shén yán:“tiān shén!

 白普救众生妙德夜神言:“天神!

 jīn cǐ jiě tuō shén shēn xī yǒu!qí míng hé děng?

 今此解脱甚深希有!其名何等?

 dé cǐ jiě tuō qí yǐ jiǔ rú?xiū hé děng xíng ér dé qīng jìng?”

 得此解脱其已久如?修何等行而得清净?”

 

 yè shén yán:

 夜神言:

 

 “shàn nán zǐ!shì chù nán zhī,zhū tiān jí rén、

 “善男子!是处难知,诸天及人、

 yī qiè èr chéng suǒ bù néng cè。hé yǐ gù?

 一切二乘所不能测。何以故?

 cǐ shì zhù pǔ xián pú sà xíng zhě jìng jiè gù,

 此是住普贤菩萨行者境界故,

 zhù dà bēi cáng zhě jìng jiè gù,jiù hù yī qiè zhòng shēng zhě jìng jiè gù,

 住大悲藏者境界故,救护一切众生者境界故,

 néng jìng yī qiè sān è bā nán zhě jìng jiè gù,

 能净一切三恶八难者境界故,

 néng yú yī qiè fú shā zhōng shào lóng fú zhǒng bù duàn zhě jìng jiè gù,

 能于一切佛刹中绍隆佛种不断者境界故,

 néng zhù chí yī qiè fó fǎ zhě jìng jiè gù,

 能住持一切佛法者境界故,

 néng yú yī qiè jié xiū pú sà xíng chéng mǎn dà yuàn hǎi zhě jìng jiè gù,

 能于一切劫修菩萨行成满大愿海者境界故,

 néng yú yī qiè fǎ jiè hǎi yǐ qīng jìng zhì guāng miè wú míng àn zhàng zhě jìng jiè gù,

 能于一切法界海以清净智光灭无明闇障者境界故,

 néng yǐ yī niàn zhì huì guāng míng pǔ zhào yī qiè sān shì fāng biàn hǎi zhě jìng jiè gù。

 能以一念智慧光明普照一切三世方便海者境界故。

 wǒ chéng fó lì,jīn wèi rǔ shuō。

 我承佛力,今为汝说。

 

 “shàn nán zǐ!nǎi wǎng gǔ shì,guò fú shā wēi chén shù jié,

 “善男子!乃往古世,过佛刹微尘数劫,

 ěr shí yǒu jié,míng:yuán mǎn qīng jìng,

 尔时有劫,名:圆满清净,

 shì jiè míng:pí lú zhē nà dà wēi dé,

 世界名:毗卢遮那大威德,

 yǒu xū mí shān wēi chén shù rú lái yú zhōng chū xiàn。

 有须弥山微尘数如来于中出现。

 qí fú shì jiè,yǐ yī qiè xiāng wáng mó ní bǎo wèi tǐ,

 其佛世界,以一切香王摩尼宝为体,

 zhòng bǎo zhuāng yán,zhù wú gòu guāng míng mó ní wáng hǎi shàng。

 众宝庄严,住无垢光明摩尼王海上。

 qí xíng zhèng yuán,jìng huì hé chéng,

 其形正圆,净秽合成,

 yī qiè yán jù zhàng yún ér fù qí shàng,

 一切严具帐云而覆其上,

 yī qiè zhuāng yán mó ní lún shān qiān zā wéi rào。

 一切庄严摩尼轮山千匝围绕。

 yǒu shí wàn yì nà yóu tā sì tiān xià jiē miào zhuāng yán,

 有十万亿那由他四天下皆妙庄严,

 huò yǒu sì tiān xià è yè zhòng shēng yú zhōng zhǐ zhù,

 或有四天下恶业众生于中止住,

 huò yǒu sì tiān xià zá yè zhòng shēng yú zhōng zhǐ zhù,

 或有四天下杂业众生于中止住,

 huò yǒu sì tiān xià shàn gēn zhòng shēng yú zhōng zhǐ zhù,

 或有四天下善根众生于中止住,

 huò yǒu sì tiān xià yī xiàng qīng jìng zhū dà pú sà zhī suǒ zhǐ zhù。

 或有四天下一向清净诸大菩萨之所止住。

 

 “cǐ jiè dōng jì lún wéi shān cè,yǒu sì tiān xià,míng:

 “此界东际轮围山侧,有四天下,名:

 bǎo dēng huá chuáng。guó jiè qīng jìng,yǐn shí fēng zú,

 宝灯华幢。国界清净,饮食丰足,

 bù jí gēng yún ér shēng dào liáng;gōng diàn lóu gé xī jiē qí miào;

 不藉耕耘而生稻粱;宫殿楼阁悉皆奇妙;

 zhū rú yì shù chǔ chù háng liè,zhǒng zhǒng xiāng shù héng chū xiāng yún,

 诸如意树处处行列,种种香树恒出香云,

 zhǒng zhǒng mán shù héng chū mán yún,zhǒng zhǒng huá shù cháng yǔ miào huá;

 种种鬘树恒出鬘云,种种华树常雨妙华;

 zhǒng zhǒng bǎo shù chū zhū qí bǎo,wú liàng sè guāng zhōu zā zhào yào;

 种种宝树出诸奇宝,无量色光周匝照耀;

 zhū yīn yuè shù chū zhū yīn yuè,suí fēng chuī dòng yǎn miào yīn shēng;

 诸音乐树出诸音乐,随风吹动演妙音声;

 rì yuè guāng míng mó ní bǎo wáng pǔ zhào yī qiè,

 日月光明摩尼宝王普照一切,

 zhòu yè shòu lè wú shí jiàn duàn。

 昼夜受乐无时间断。

 

 “cǐ sì tiān xià yǒu bǎi wàn yì nà yóu tā zhū wáng guó tǔ,

 “此四天下有百万亿那由他诸王国土,

 yī yī guó tǔ yǒu qiān dà hé zhōu zā wéi rào,

 一一国土有千大河周匝围绕,

 yī yī jiē yǐ miào huá fù shàng,suí liú piào dòng,

 一一皆以妙华覆上,随流漂动,

 chū tiān yuè yīn,yī qiè bǎo shù liè zhí qí àn,

 出天乐音,一切宝树列植其岸,

 zhǒng zhǒng zhēn qí yǐ wéi yán shì,zhōu chuán lái wǎng chēng qíng xì lè。

 种种珍奇以为严饰,舟船来往称情戏乐。

 yī yī hé jiān yǒu bǎi wàn yì chéng,

 一一河间有百万亿城,

 yī yī chéng yǒu bǎi wàn yì nà yóu tā jù luò;

 一一城有百万亿那由他聚落;

 rú shì yī qiè chéng yì、jù luò,

 如是一切城邑、聚落,

 gè yǒu wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā gōng diàn yuán lín zhōu zā wéi rào。

 各有无量百千亿那由他宫殿园林周匝围绕。

 

 “cǐ sì tiān xià yán fú tí nèi,yǒu yī guó tǔ,míng:

 “此四天下阎浮提内,有一国土,名:

 bǎo huá dēng,ān yǐn fēng lè,rén mín chì shèng;

 宝华灯,安隐丰乐,人民炽盛;

 qí zhōng zhòng shēng,jù xíng shí shàn。yǒu zhuàn lún wáng yú zhōng chū xiàn,

 其中众生,具行十善。有转轮王于中出现,

 míng:pí lú zhē nà miào bǎo lián huá jì,

 名:毗卢遮那妙宝莲华髻,

 yú lián huá zhōng hū rán huà shēng,sān shí èr xiāng yǐ wéi yán hǎo,

 于莲华中忽然化生,三十二相以为严好,

 qī bǎo jù zú,wáng sì tiān xià,héng yǐ zhèng fǎ jiào dǎo qún shēng。

 七宝具足,王四天下,恒以正法教导群生。

 wáng yǒu qiān zi,duān zhèng yǒng jiàn,néng fú yuān dí;

 王有千子,端正勇健,能伏冤敌;

 bǎi wàn yì nà yóu tā gōng rén、cǎi nǚ,

 百万亿那由他宫人、采女,

 jiē xī yǔ wáng tóng zhǒng shàn gēn、tóng xiū zhū xíng、

 皆悉与王同种善根、同修诸行、

 tóng shí dàn shēng,duān zhèng shū miào yóu rú tiān nǚ,

 同时诞生,端正姝妙犹如天女,

 shēn zhēn jīn sè cháng fàng guāng míng,

 身真金色常放光明,

 zhū máo kǒng zhōng héng chū miào xiāng;liáng chén、měng jiàng,

 诸毛孔中恒出妙香;良臣、猛将,

 jù zú shí yì。wáng yǒu zhèng fēi,míng:yuán mǎn miàn,

 具足十亿。王有正妃,名:圆满面,

 shì wáng nǚ bǎo,duān zhèng shū tè,pí fū jīn sè,mù fā gàn qīng,

 是王女宝,端正殊特,皮肤金色,目发绀青,

 yán tóng fàn yīn,shēn yǒu tiān xiāng,

 言同梵音,身有天香,

 cháng fàng guāng míng zhào qiān yóu xún。qí yǒu yī nǚ,míng:

 常放光明照千由旬。其有一女,名:

 pǔ zhì yàn miào dé yǎn,xíng tǐ duān yán,sè xiàng shū měi,

 普智焰妙德眼,形体端严,色相殊美,

 zhòng shēng jiàn zhě qíng wú yàn zú。ěr shí,

 众生见者情无厌足。尔时,

 zhòng shēng shòu mìng wú liàng,huò yǒu bù dìng ér zhōng yāo zhě;

 众生寿命无量,或有不定而中夭者;

 zhǒng zhǒng xíng sè、zhǒng zhǒng yīn shēng、

 种种形色、种种音声、

 zhǒng zhǒng míng zì、zhǒng zhǒng zú xìng,yú、zhì、yǒng、qiè、

 种种名字、种种族姓,愚、智、勇、怯、

 pín、fù、kǔ、lè,wú liàng pǐn lèi jiē xī bù tóng。

 贫、富、苦、乐,无量品类皆悉不同。

 shí,huò yǒu rén yǔ yú rén yán:‘wǒ shēn duān zhèng,

 时,或有人语余人言:‘我身端正,

 rǔ xíng bǐ lòu。’zuò shì yǔ yǐ,dì xiāng huǐ rǔ,jí bù shàn yè;

 汝形鄙陋。’作是语已,递相毁辱,集不善业;

 yǐ shì yè gù,shòu mìng、sè lì、yī qiè lè shì xī jiē sǔn jiǎn。

 以是业故,寿命、色力、一切乐事悉皆损减。

 

 “shí,bǐ chéng běi yǒu pú tí shù,míng:pǔ guāng fǎ yún yīn chuáng,

 “时,彼城北有菩提树,名:普光法云音幢,

 yǐ niàn niàn chū xiàn yī qiè rú lái dào chǎng zhuāng yán jiān gù mó ní wáng ér wèi qí gēn,

 以念念出现一切如来道场庄严坚固摩尼王而为其根,

 yī qiè mó ní yǐ wéi qí gàn,zhòng zá miào bǎo yǐ wéi qí yè,

 一切摩尼以为其干,众杂妙宝以为其叶,

 cì dì fēn bù,bìng xiāng chèn kě,sì fāng shàng xià,

 次第分布,并相称可,四方上下,

 yuán mǎn zhuāng yán;fàng bǎo guāng míng,chū miào yīn shēng,

 圆满庄严;放宝光明,出妙音声,

 shuō yī qiè rú lái shén shēn jìng jiè。yú bǐ shù qián,

 说一切如来甚深境界。于彼树前,

 yǒu yī xiāng chí,míng:bǎo huá guāng míng,yǎn fǎ léi yīn;

 有一香池,名:宝华光明,演法雷音;

 miào bǎo wèi àn,bǎi wàn yì nà yóu tā bǎo shù wéi rào,

 妙宝为岸,百万亿那由他宝树围绕,

 yī yī shù xíng rú pú tí shù,zhòng bǎo yīng luò zhōu zā chuí xià,

 一一树形如菩提树,众宝璎珞周匝垂下,

 wú liàng lóu gé jiē bǎo suǒ chéng,zhōu biàn dào chǎng yǐ wéi yán shì。

 无量楼阁皆宝所成,周遍道场以为严饰。

 bǐ xiāng chí nèi chū dà lián huá,míng:

 彼香池内出大莲华,名:

 pǔ xiàn sān shì yī qiè rú lái zhuāng yán jìng jiè yún,

 普现三世一切如来庄严境界云,

 xū mí shān wēi chén shù fú yú zhōng chū xiàn。qí dì yī fú,

 须弥山微尘数佛于中出现。其第一佛,

 míng:pǔ zhì bǎo yàn miào dé chuáng,yú cǐ huá shàng,

 名:普智宝焰妙德幢,于此华上,

 zuì chū dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 最初得阿耨多罗三藐三菩提,

 wú liàng qiān suì yǎn shuō zhèng fǎ chéng shú zhòng shēng。

 无量千岁演说正法成熟众生。

 

 “qí bǐ rú lái wèi chéng fó shí,shí qiān nián qián,

 “其彼如来未成佛时,十千年前,

 cǐ dà lián huá fàng jìng guāng míng,míng:

 此大莲华放净光明,名:

 xiàn zhū shén tōng chéng shú zhòng shēng;

 现诸神通成熟众生;

 ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,xīn zì kāi wù,wú suǒ bù liǎo,

 若有众生遇斯光者,心自开悟,无所不了,

 zhī shí qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。jiǔ qiān nián qián,

 知十千年后佛当出现。九千年前,

 fàng jìng guāng míng,míng:yī qiè zhòng shēng lí gòu dēng;

 放净光明,名:一切众生离垢灯;

 ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,dé qīng jìng yǎn,

 若有众生遇斯光者,得清净眼,

 jiàn yī qiè sè,zhī jiǔ qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。

 见一切色,知九千年后佛当出现。

 bā qiān nián qián,fàng dà guāng míng,míng:

 八千年前,放大光明,名:

 yī qiè zhòng shēng yè guǒ yīn;ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,

 一切众生业果音;若有众生遇斯光者,

 xī dé zì zhī zhū yè guǒ bào,zhī bā qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。

 悉得自知诸业果报,知八千年后佛当出现。

 qī qiān nián qián,fàng dà guāng míng,míng:

 七千年前,放大光明,名:

 shēng yī qiè shàn gēn yīn;ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,

 生一切善根音;若有众生遇斯光者,

 yī qiè zhū gēn xī dé yuán mǎn,zhī qī qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。

 一切诸根悉得圆满,知七千年后佛当出现。

 liù qiān nián qián,fàng dà guāng míng,míng:

 六千年前,放大光明,名:

 fú bù sī yì jìng jiè yīn;ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,

 佛不思议境界音;若有众生遇斯光者,

 qí xīn guǎng dà,pǔ dé zì zài,zhī liù qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。

 其心广大,普得自在,知六千年后佛当出现。

 wǔ qiān nián qián,fàng dà guāng míng,míng:

 五千年前,放大光明,名:

 yán jìng yī qiè fú shā yīn;ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,

 严净一切佛刹音;若有众生遇斯光者,

 xī jiàn yī qiè qīng jìng fó tǔ,zhī wǔ qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。

 悉见一切清净佛土,知五千年后佛当出现。

 sì qiān nián qián,fàng dà guāng míng,míng:

 四千年前,放大光明,名:

 yī qiè rú lái jìng jiè wú chā bié dēng;

 一切如来境界无差别灯;

 ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,xī néng wǎng jìn yī qiè zhū fú,

 若有众生遇斯光者,悉能往觐一切诸佛,

 zhī sì qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。sān qiān nián qián,

 知四千年后佛当出现。三千年前,

 fàng dà guāng míng,míng:sān shì míng dēng;

 放大光明,名:三世明灯;

 ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,

 若有众生遇斯光者,

 xī néng xiàn jiàn yī qiè rú lái zhū běn shì hǎi,

 悉能现见一切如来诸本事海,

 zhī sān qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。èr qiān nián qián,

 知三千年后佛当出现。二千年前,

 fàng dà guāng míng,míng:rú lái lí yì zhì huì dēng;

 放大光明,名:如来离翳智慧灯;

 ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,

 若有众生遇斯光者,

 zé dé pǔ yǎn jiàn yī qiè rú lái shén biàn、yī qiè zhū fó guó tǔ、

 则得普眼见一切如来神变、一切诸佛国土、

 yī qiè shì jiè zhòng shēng,zhī èr qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。

 一切世界众生,知二千年后佛当出现。

 yī qiān nián qián,fàng dà guāng míng,míng:

 一千年前,放大光明,名:

 lìng yī qiè zhòng shēng jiàn fú jí zhū shàn gēn;

 令一切众生见佛集诸善根;

 ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,zé dé chéng jiù jiàn fú sān mèi,

 若有众生遇斯光者,则得成就见佛三昧,

 zhī yī qiān nián hòu fú dāng chū xiàn。cì qī rì qián,

 知一千年后佛当出现。次七日前,

 fàng dà guāng míng,míng:yī qiè zhòng shēng huān xǐ yīn;

 放大光明,名:一切众生欢喜音;

 ruò yǒu zhòng shēng yù sī guāng zhě,dé pǔ jiàn zhū fú shēng dà huān xǐ,

 若有众生遇斯光者,得普见诸佛生大欢喜,

 zhī qī rì hòu fú dāng chū xiàn。mǎn qī rì yǐ,

 知七日后佛当出现。满七日已,

 yī qiè shì jiè xī jiē zhèn dòng,chún jìng wú rǎn,

 一切世界悉皆震动,纯净无染,

 niàn niàn pǔ xiàn shí fāng yī qiè qīng jìng fú shā,

 念念普现十方一切清净佛刹,

 yì xiàn bǐ shā zhǒng zhǒng zhuāng yán;

 亦现彼刹种种庄严;

 ruò yǒu zhòng shēng gēn xìng chún shú,yīng jiàn fú zhě,xián yì dào chǎng。

 若有众生根性淳熟,应见佛者,咸诣道场。

 

 “ěr shí,bǐ shì jiè zhōng yī qiè lún wéi、yī qiè xū mí、

 “尔时,彼世界中一切轮围、一切须弥、

 yī qiè zhū shān、yī qiè dà hǎi、yī qiè dì、yī qiè chéng、

 一切诸山、一切大海、一切地、一切城、

 yī qiè yuán qiáng、yī qiè gōng diàn、yī qiè yīn yuè、yī qiè yǔ yán,

 一切垣墙、一切宫殿、一切音乐、一切语言,

 jiē chū yīn shēng,zàn shuō yī qiè zhū fú rú lái shén lì jìng jiè;

 皆出音声,赞说一切诸佛如来神力境界;

 yòu chū yī qiè xiāng yún、yī qiè shāo xiāng yún、

 又出一切香云、一切烧香云、

 yī qiē mò xiāng yún、yī qiè xiāng mó ní xíng xiàng yún、

 一切末香云、一切香摩尼形像云、

 yī qiè bǎo yàn yún、yī qiè yàn cáng yún、yī qiè mó ní yī yún、

 一切宝焰云、一切焰藏云、一切摩尼衣云、

 yī qiè yīng luò yún、yī qiè miào huá yún、

 一切璎珞云、一切妙华云、

 yī qiè rú lái guāng míng yún、yī qiè rú lái yuán guāng yún、

 一切如来光明云、一切如来圆光云、

 yī qiè yīn yuè yún、yī qiè rú lái yuàn shēng yún、

 一切音乐云、一切如来愿声云、

 yī qiè rú lái yán yīn hǎi yún、yī qiè rú lái xiāng hǎo yún,

 一切如来言音海云、一切如来相好云,

 xiǎn shì rú lái chū xiàn shì jiān bù sī yì xiāng。

 显示如来出现世间不思议相。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 cǐ pǔ zhào sān shì yī qiè rú lái zhuāng yán jìng jiè dà bǎo lián huá wáng,

 此普照三世一切如来庄严境界大宝莲华王,

 yǒu shí fú shā wēi chén shù lián huá zhōu zā wéi rào,

 有十佛刹微尘数莲华周匝围绕,

 zhū lián huá nèi xī yǒu mó ní bǎo zàng shī zi zhī zuò,

 诸莲华内悉有摩尼宝藏师子之座,

 yī yī zuò shàng jiē yǒu pú sà jié jiā fū zuò。

 一一座上皆有菩萨结跏趺坐。

 

 “shàn nán zǐ!bǐ pǔ zhì bǎo yàn miào dé chuáng wáng rú lái,

 “善男子!彼普智宝焰妙德幢王如来,

 yú cǐ chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí,

 于此成阿耨多罗三藐三菩提时,

 jí yú shí fāng yī qiè shì jiè zhōng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí;

 即于十方一切世界中成阿耨多罗三藐三菩提;

 suí zhòng shēng xīn,xī xiàn qí qián wèi zhuǎn fǎ lún。

 随众生心,悉现其前为转法錀。

 yú yī yī shì jiè,lìng wú liàng zhòng shēng lí è dào kǔ,

 于一一世界,令无量众生离恶道苦,

 lìng wú liàng zhòng shēng de shēng tiān zhōng,

 令无量众生得生天中,

 lìng wú liàng zhòng shēng zhù yú shēng wén、pì zhī fó dì,

 令无量众生住于声闻、辟支佛地,

 lìng wú liàng zhòng shēng chéng jiù chū lí pú tí zhī xíng,

 令无量众生成就出离菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng chéng jiù yǒng měng chuáng pú tí zhī xíng,

 令无量众生成就勇猛幢菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng chéng jiù fǎ guāng míng pú tí zhī xíng,

 令无量众生成就法光明菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng chéng jiù qīng jìng gēn pú tí zhī xíng,

 令无量众生成就清净根菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng chéng jiù píng děng lì pú tí zhī xíng,

 令无量众生成就平等力菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng chéng jiù rù fǎ chéng pú tí zhī xíng,

 令无量众生成就入法城菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng chéng jiù biàn zhì yī qiè chù bù kě huài shén tōng lì pú tí zhī xíng,

 令无量众生成就遍至一切处不可坏神通力菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng rù pǔ mén fāng biàn dào pú tí zhī xíng,

 令无量众生入普门方便道菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng ān zhù sān mèi mén pú tí zhī xíng,

 令无量众生安住三昧门菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng chéng jiù yuán yī qiè qīng jìng jìng jiè pú tí zhī xíng,

 令无量众生成就缘一切清净境界菩提之行,

 lìng wú liàng zhòng shēng fà pú tí xīn,

 令无量众生发菩提心,

 lìng wú liàng zhòng shēng zhù pú sà dào,

 令无量众生住菩萨道,

 lìng wú liàng zhòng shēng ān zhù qīng jìng bō luó mì dào,

 令无量众生安住清净波罗蜜道,

 lìng wú liàng zhòng shēng zhù pú sà chū dì,

 令无量众生住菩萨初地,

 lìng wú liàng zhòng shēng zhù pú sà èr dì nǎi zhì shí dì,

 令无量众生住菩萨二地乃至十地,

 lìng wú liàng zhòng shēng rù yú pú sà shū shèng xíng yuàn,

 令无量众生入于菩萨殊胜行愿,

 lìng wú liàng zhòng shēng ān zhù pǔ xián qīng jìng xíng yuàn。

 令无量众生安住普贤清净行愿。

 

 “shàn nán zǐ!bǐ pǔ zhì bǎo yàn miào dé chuáng rú lái,

 “善男子!彼普智宝焰妙德幢如来,

 xiàn rú shì bù sī yì zì zài shén lì zhuǎn fǎ lún shí,

 现如是不思议自在神力转法錀时,

 yú bǐ yī yī zhū shì jiè zhōng,suí qí suǒ yīng,

 于彼一一诸世界中,随其所应,

 niàn niàn diào fú wú liàng zhòng shēng。

 念念调伏无量众生。

 

 “shí,pǔ xián pú sà zhī bǎo huá dēng wáng chéng zhōng zhòng shēng,

 “时,普贤菩萨知宝华灯王城中众生,

 zì shì sè mào jí zhū jìng jiè,ér shēng jiāo màn líng miè tā rén;

 自恃色貌及诸境界,而生憍慢陵蔑他人;

 huà xiàn miào shēn,duān zhèng shū tè,wǎng yì bǐ chéng,

 化现妙身,端正殊特,往诣彼城,

 fàng dà guāng míng,pǔ zhào yī qiè,lìng bǐ shèng wáng jí zhū miào bǎo、

 放大光明,普照一切,令彼圣王及诸妙宝、

 rì yuè xīng xiù、zhòng shēng shēn děng yī qiè guāng míng xī jiē bù xiàn,

 日月星宿、众生身等一切光明悉皆不现,

 pì rú rì chū zhòng jǐng duó yào,yì rú jù mò duì yán fú jīn。

 譬如日出众景夺曜,亦如聚墨对阎浮金。

 shí,zhū zhòng shēng xián zuò shì yán:‘cǐ wèi shì shuí?wèi tiān?

 时,诸众生咸作是言:‘此为是谁?为天?

 wèi fàn?jīn fàng cǐ guāng,

 为梵?今放此光,

 lìng wǒ děng shēn suǒ yǒu guāng sè jiē bù xiǎn xiàn。’

 令我等身所有光色皆不显现。’

 zhǒng zhǒng sī wéi,wú néng jiě le。

 种种思惟,无能解了。

 

 “ěr shí,

 “尔时,

 pǔ xián pú sà zài bǐ lún wáng bǎo gōng diàn shàng xū kōng zhōng zhù,

 普贤菩萨在彼轮王宝宫殿上虚空中住,

 ér gào zhī yán:‘dà wáng dāng zhī,jīn rǔ guó zhōng,yǒu fú xìng shì,

 而告之言:‘大王当知,今汝国中,有佛兴世,

 zài pǔ guāng míng fǎ yún yīn chuáng pú tí shù xià。’shí,

 在普光明法云音幢菩提树下。’时,

 shèng wáng nǚ——lián huá miào yǎn,

 圣王女──莲华妙眼,

 jiàn pǔ xián pú sà suǒ xiàn sè shēn guāng míng zì zài,

 见普贤菩萨所现色身光明自在,

 jí wén shēn shàng zhū zhuāng yán jù suǒ chū miào yīn,

 及闻身上诸庄严具所出妙音,

 xīn shēng huān xǐ,zuò rú shì niàn:‘yuàn wǒ suǒ yǒu yī qiè shàn gēn,

 心生欢喜,作如是念:‘愿我所有一切善根,

 dé rú shì shēn、rú shì zhuāng yán、rú shì xiāng hǎo、

 得如是身、如是庄严、如是相好、

 rú shì wēi yí、rú shì zì zài。jīn cǐ dà shèng,

 如是威仪、如是自在。今此大圣,

 néng yú zhòng shēng shēng sǐ cháng yè hēi àn zhī zhōng fàng dà guāng míng,

 能于众生生死长夜黑闇之中放大光明,

 kāi shì rú lái chū xìng yú shì;yuàn lìng yú wǒ yì dé rú shì,

 开示如来出兴于世;愿令于我亦得如是,

 wèi zhū zhòng shēng zuò zhì guāng míng,pò bǐ suǒ yǒu wú zhī hēi àn。

 为诸众生作智光明,破彼所有无知黑闇。

 yuàn wǒ suǒ zài shòu shēng zhī chù,cháng dé bù lí cǐ shàn zhī shí。’

 愿我所在受生之处,常得不离此善知识。’

 

 “shàn nán zǐ!shí,zhuàn lún wáng yǔ qí bǎo nǚ、qiān zi、

 “善男子!时,转轮王与其宝女、千子、

 juàn shǔ、dà chén、fǔ zuǒ、sì zhǒng bīng zhòng,

 眷属、大臣、辅佐、四种兵众,

 jí qí chéng nèi wú liàng rén mín,qián hòu wéi rào;

 及其城内无量人民,前后围绕;

 yǐ wáng shén lì,jù shēng xū kōng,gāo yī yóu xún,

 以王神力,俱升虚空,高一由旬,

 fàng dà guāng míng zhào sì tiān xià,pǔ shǐ yī qiè xián dé zhān yǎng,

 放大光明照四天下,普使一切咸得瞻仰,

 yù lìng zhòng shēng jù wǎng jiàn fú,yǐ jì zàn yuē:

 欲令众生俱往见佛,以偈赞曰:

 

 ‘rú lái chū shì jiān,pǔ jiù zhū qún shēng,

 ‘如来出世间,普救诸群生,

 rǔ děng yīng sù qǐ,wǎng yì dǎo shī suǒ。

 汝等应速起,往诣导师所。

 wú liàng wú shù jié,nǎi yǒu fú xìng shì,

 无量无数劫,乃有佛兴世,

 yǎn shuō shēn miào fǎ,ráo yì yī qiè zhòng。

 演说深妙法,饶益一切众。

 fú guān zhū shì jiān,diān dǎo cháng chī huò,

 佛观诸世间,颠倒常痴惑,

 lún huí shēng sǐ kǔ,ér qǐ dà bēi xīn。

 轮回生死苦,而起大悲心。

 wú shù yì qiān jié,xiū xí pú tí xíng,

 无数亿千劫,修习菩提行,

 wèi yù dù zhòng shēng,sī yóu dà bēi lì。

 为欲度众生,斯由大悲力。

 tóu mù shǒu zú děng,yī qiè xī néng shě,

 头目手足等,一切悉能舍,

 wèi qiú pú tí gù,rú shì wú liàng jié。

 为求菩提故,如是无量劫。

 wú liàng yì qiān jié,dǎo shī nán kě yù;

 无量亿千劫,导师难可遇;

 jiàn wén ruò chéng shì,yī qiè wú kōng guò。

 见闻若承事,一切无空过。

 jīn dāng gòng rǔ děng,wǎng guān diào yù zūn,

 今当共汝等,往观调御尊,

 zuò yú rú lái zuò,xiáng mó chéng zhèng jué。

 坐于如来座,降魔成正觉。

 zhān yǎng rú lái shēn,fàng yǎn wú liàng guāng,

 瞻仰如来身,放演无量光,

 zhǒng zhǒng wēi miào sè,chú miè yī qiè àn。

 种种微妙色,除灭一切暗。

 yī yī máo kǒng zhōng,fàng guāng bù sī yì,

 一一毛孔中,放光不思议,

 pǔ zhào zhū qún shēng,xián lìng dà huān xǐ。

 普照诸群生,咸令大欢喜。

 rǔ děng xián yīng fā,guǎng dà yī jīng yī jìn xīn,

 汝等咸应发,广大一精一进心,

 yì bǐ rú lái suǒ,gōng jìng ér gōng yǎng。’

 诣彼如来所,恭敬而供养。’

 

 “ěr shí,zhuàn lún shèng wáng shuō jì zàn fú,

 “尔时,转轮圣王说偈赞佛,

 kāi wù yī qiè zhòng shēng yǐ,cóng lún wáng shàn gēn,

 开悟一切众生已,从轮王善根,

 chū shí qiān zhǒng dà gōng yǎng yún,wǎng yì dào chǎng,

 出十千种大供养云,往诣道场,

 xiàng rú lái suǒ。suǒ wèi:yī qiè bǎo gài yún、yī qiè huá zhàng yún、

 向如来所。所谓:一切宝盖云、一切华帐云、

 yī qiè bǎo yī yún、yī qiè bǎo líng wǎng yún、yī qiè xiāng hǎi yún、

 一切宝衣云、一切宝铃网云、一切香海云、

 yī qiè bǎo zuò yún、yī qiè bǎo chuáng yún、yī qiè gōng diàn yún、

 一切宝座云、一切宝幢云、一切宫殿云、

 yī qiè miào huá yún、yī qiè zhū zhuāng yán jù yún,

 一切妙华云、一切诸庄严具云,

 yú xū kōng zhōng zhōu biàn yán shì。dào yǐ,

 于虚空中周遍严饰。到已,

 dǐng lǐ pǔ zhì bǎo yàn miào dé chuáng wáng rú lái zú,

 顶礼普智宝焰妙德幢王如来足,

 rào wú liàng bǎi qiān zā,

 绕无量百千匝,

 jí yú fú qián zuò pǔ zhào shí fāng bǎo lián huá zuò。

 即于佛前坐普照十方宝莲华座。

 

 “shí,zhuàn lún wáng nǚ——pǔ zhì yàn miào dé yǎn,

 “时,转轮王女──普智焰妙德眼,

 jí jiě shēn shàng zhū zhuāng yán jù,chí yǐ sàn fú。shí,

 即解身上诸庄严具,持以散佛。时,

 zhuāng yán jù yú xū kōng zhōng biàn chéng bǎo gài,bǎo wǎng chuí xià,

 庄严具于虚空中变成宝盖,宝网垂下,

 lóng wáng zhí chí,yī qiè gōng diàn yú zhōng jiān liè;

 龙王执持,一切宫殿于中间列;

 shí zhǒng bǎo gài zhōu zā wéi rào,xíng rú lóu gé,nèi wài qīng jìng,

 十种宝盖周匝围绕,形如楼阁,内外清净,

 zhū yīng luò yún jí zhū bǎo shù、xiāng hǎi mó ní yǐ wéi zhuāng yán。

 诸璎珞云及诸宝树、香海摩尼以为庄严。

 yú cǐ gài zhōng,yǒu pú tí shù,zhī yè róng mào,pǔ fù fǎ jiè,

 于此盖中,有菩提树,枝叶荣茂,普覆法界,

 niàn niàn shì xiàn wú liàng zhuāng yán。

 念念示现无量庄严。

 pí lú zhē nà rú lái zuò cǐ shù xià,

 毗卢遮那如来坐此树下,

 yǒu bù kě shuō fú shā wēi chén shù pú sà qián hòu wéi rào,

 有不可说佛刹微尘数菩萨前后围绕,

 jiē cóng pǔ xián xíng yuàn chū shēng,zhù zhū pú sà wú chā bié zhù,

 皆从普贤行愿出生,住诸菩萨无差别住,

 yì jiàn yǒu yī qiè zhū shì jiān zhǔ,yì jiàn rú lái zì zài shén lì,

 亦见有一切诸世间主,亦见如来自在神力,

 yòu jiàn yī qiè zhū jié cì dì shì jiè chéng huài,

 又见一切诸劫次第世界成坏,

 yòu yì jiàn bǐ yī qiè shì jiè yī qiè zhū fú chū xìng cì dì,

 又亦见彼一切世界一切诸佛出兴次第,

 yòu yì jiàn bǐ yī qiè shì jiè yī yī jiē yǒu pǔ xián pú sà gōng yǎng yú fú、

 又亦见彼一切世界一一皆有普贤菩萨供养于佛、

 diào fú zhòng shēng,

 调伏众生,

 yòu yì jiàn bǐ yī qiè pú sà mò bù jiē zài pǔ xián shēn zhōng,

 又亦见彼一切菩萨莫不皆在普贤身中,

 yì jiàn zì shēn zài qí shēn nèi,yì jiàn qí shēn zài yī qiè rú lái qián、

 亦见自身在其身内,亦见其身在一切如来前、

 yī qiè pǔ xián qián、yī qiè pú sà qián、yī qiè zhòng shēng qián,

 一切普贤前、一切菩萨前、一切众生前,

 yòu yì jiàn bǐ yī qiè shì jiè yī yī gè yǒu fú shā wēi chén shù shì jiè zhǒng zhǒng jì pàn、

 又亦见彼一切世界一一各有佛刹微尘数世界种种际畔、

 zhǒng zhǒng rèn chí、zhǒng zhǒng xíng zhuàng、zhǒng zhǒng tǐ xìng、

 种种任持、种种形状、种种体性、

 zhǒng zhǒng ān bù、zhǒng zhǒng zhuāng yán、zhǒng zhǒng qīng jìng、

 种种安布、种种庄严、种种清净、

 zhǒng zhǒng zhuāng yán yún ér fù qí shàng、zhǒng zhǒng jié míng、

 种种庄严云而覆其上、种种劫名、

 zhǒng zhǒng fú xìng、zhǒng zhǒng sān shì、zhǒng zhǒng fāng chù、

 种种佛兴、种种三世、种种方处、

 zhǒng zhǒng zhù fǎ jiè、zhǒng zhǒng rù fǎ jiè、

 种种住法界、种种入法界、

 zhǒng zhǒng zhù xū kōng、zhǒng zhǒng rú lái pú tí chǎng、

 种种住虚空、种种如来菩提场、

 zhǒng zhǒng rú lái shén tōng lì、zhǒng zhǒng rú lái shī zi zuò、

 种种如来神通力、种种如来师子座、

 zhǒng zhǒng rú lái dà zhòng hǎi、zhǒng zhǒng rú lái zhòng chā bié、

 种种如来大众海、种种如来众差别、

 zhǒng zhǒng rú lái qiǎo fāng biàn、zhǒng zhǒng rú lái zhuǎn fǎ lún、

 种种如来巧方便、种种如来转法錀、

 zhǒng zhǒng rú lái miào yīn shēng、zhǒng zhǒng rú lái yán shuō hǎi、

 种种如来妙音声、种种如来言说海、

 zhǒng zhǒng rú lái qì jīng yún;jì jiàn shì yǐ,qí xīn qīng jìng,

 种种如来契经云;既见是已,其心清净,

 shēng dà huān xǐ。pǔ zhì bǎo yàn miào dé chuáng wáng rú lái,

 生大欢喜。普智宝焰妙德幢王如来,

 wèi shuō xiū duō luó,míng:yī qiè rú lái zhuǎn fǎ lún,

 为说修多罗,名:一切如来转法錀,

 shí fú shā wēi chén shù xiū duō luó ér wèi juàn shǔ。

 十佛刹微尘数修多罗而为眷属。

 

 “shí,bǐ nǚ rén wén cǐ jīng yǐ,zé dé chéng jiù shí qiān sān mèi mén,

 “时,彼女人闻此经已,则得成就十千三昧门,

 qí xīn róu ruǎn,wú yǒu cū qiáng,rú chū shòu tāi,rú shǐ dàn shēng,

 其心柔软,无有粗强,如初受胎,如始诞生,

 rú suō luó shù chū shǐ shēng yá。bǐ sān mèi xīn yì fù rú shì,

 如娑罗树初始生芽。彼三昧心亦复如是,

 suǒ wèi:xiàn jiàn yī qiè fú sān mèi、pǔ zhào yī qiè shā sān mèi、

 所谓:现见一切佛三昧、普照一切刹三昧、

 rù yī qiè sān shì mén sān mèi、shuō yī qiè fó fǎ lún sān mèi、

 入一切三世门三昧、说一切佛法錀三昧、

 zhī yī qiè fú yuàn hǎi sān mèi、

 知一切佛愿海三昧、

 kāi wù yī qiè zhòng shēng lìng chū shēng sǐ kǔ sān mèi、

 开悟一切众生令出生死苦三昧、

 cháng yuàn pò yī qiè zhòng shēng àn sān mèi、

 常愿破一切众生闇三昧、

 cháng yuàn miè yī qiè zhòng shēng kǔ sān mèi、

 常愿灭一切众生苦三昧、

 cháng yuàn shēng yī qiè zhòng shēng lè sān mèi、

 常愿生一切众生乐三昧、

 jiào huà yī qiè zhòng shēng bù shēng pí yàn sān mèi、

 教化一切众生不生疲厌三昧、

 yī qiè pú sà wú zhàng ài chuáng sān mèi、

 一切菩萨无障碍幢三昧、

 pǔ yì yī qiè qīng jìng fú shā sān mèi……。

 普诣一切清净佛刹三昧……。

 dé rú shì děng shí qiān sān mèi yǐ,fù dé miào dìng xīn、

 得如是等十千三昧已,复得妙定心、

 bù dòng xīn、huān xǐ xīn、ān wèi xīn、guǎng dà xīn、

 不动心、欢喜心、安慰心、广大心、

 shùn shàn zhī shí xīn、yuán shén shēn yī qiè zhì xīn、

 顺善知识心、缘甚深一切智心、

 zhù guǎng dà fāng biàn hǎi xīn、shě lí yī qiè zhí zhuó xīn、

 住广大方便海心、舍离一切执著心、

 bú zhù yī qiè shì jiān jìng jiè xīn、rù rú lái jìng jiè xīn、

 不住一切世间境界心、入如来境界心、

 pǔ zhào yī qiè sè hǎi xīn、wú nǎo hài xīn,wú gāo jù xīn、

 普照一切色海心、无恼害心,无高倨心、

 wú pí juàn xīn、wú tuì zhuǎn xīn、wú xiè dài xīn、

 无疲倦心、无退转心、无懈怠心、

 sī wéi zhū fǎ zì xìng xīn、ān zhù yī qiè fǎ mén hǎi xīn、

 思惟诸法自性心、安住一切法门海心、

 guān chá yī qiè fǎ mén hǎi xīn、le zhī yī qiè zhòng shēng hǎi xīn、

 观察一切法门海心、了知一切众生海心、

 jiù hù yī qiè zhòng shēng hǎi xīn、pǔ zhào yī qiè shì jiè hǎi xīn、

 救护一切众生海心、普照一切世界海心、

 pǔ shēng yī qiè fú yuàn hǎi xīn、xī pò yī qiè zhàng shān xīn、

 普生一切佛愿海心、悉破一切障山心、

 jī jí fú dé zhù dào xīn、xiàn jiàn zhū fú shí lì xīn、

 积集福德助道心、现见诸佛十力心、

 pǔ zhào pú sà jìng jiè xīn、zēng zhǎng pú sà zhù dào xīn、

 普照菩萨境界心、增长菩萨助道心、

 biàn yuán yī qiè fāng hǎi xīn。yī xīn sī wéi pǔ xián dà yuàn,

 遍缘一切方海心。一心思惟普贤大愿,

 fā yī qiè rú lái shí fú shā wēi chén shù yuàn hǎi:

 发一切如来十佛刹微尘数愿海:

 yuàn yán jìng yī qiè fó guó,yuàn diào fú yī qiè zhòng shēng,

 愿严净一切佛国,愿调伏一切众生,

 yuàn biàn zhī yī qiè fǎ jiè,yuàn pǔ rù yī qiè fǎ jiè hǎi,

 愿遍知一切法界,愿普入一切法界海,

 yuàn yú yī qiè fú shā jǐn wèi lái jì jié xiū pú sà xíng,

 愿于一切佛刹尽未来际劫修菩萨行,

 yuàn jǐn wèi lái jì jié bù shě yī qiè pú sà xíng,

 愿尽未来际劫不舍一切菩萨行,

 yuàn dé qīn jìn yī qiè rú lái,yuàn dé chéng shì yī qiè shàn yǒu,

 愿得亲近一切如来,愿得承事一切善友,

 yuàn dé gōng yǎng yī qiè zhū fú,

 愿得供养一切诸佛,

 yuàn yú niàn niàn zhōng xiū pú sà xíng zēng yī qiè zhì wú yǒu jiàn duàn……。

 愿于念念中修菩萨行增一切智无有间断……。

 fā rú shì děng shí fú shā wēi chén shù yuàn hǎi,

 发如是等十佛刹微尘数愿海,

 chéng jiù pǔ xián suǒ yǒu dà yuàn。

 成就普贤所有大愿。

 

 “shí,

 “时,

 bǐ rú lái fù wèi qí nǚ kāi shì yǎn shuō fā xīn yǐ lái suǒ jí shàn gēn、

 彼如来复为其女开示演说发心已来所集善根、

 suǒ xiū miào xíng、suǒ de dà guǒ,

 所修妙行、所得大果,

 lìng qí kāi wù chéng jiù rú lái suǒ yǒu yuàn hǎi,

 令其开悟成就如来所有愿海,

 yī xīn qù xiàng yī qiè zhì wèi。

 一心趣向一切智位。

 

 “shàn nán zǐ!fù yú cǐ qián,guò shí dà jié,yǒu shì jiè,

 “善男子!复于此前,过十大劫,有世界,

 míng:rì lún guāng mó ní,fó hào:yīn tuó luó chuáng miào xiāng。

 名:日轮光摩尼,佛号:因陀罗幢妙相。

 cǐ miào yǎn nǚ,yú bǐ rú lái yí fǎ zhī zhōng,

 此妙眼女,于彼如来遗法之中,

 pǔ xián pú sà quàn qí xiū bǔ lián huá zuò shàng gù huài fó xiàng;

 普贤菩萨劝其修补莲华座上故坏佛像;

 jì xiū bǔ yǐ ér fù cǎi huà,jì cǎi huà yǐ fù bǎo zhuāng yán,

 既修补已而复彩画,既彩画已复宝庄严,

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 发阿耨多罗三藐三菩提心。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ niàn guò qù,yóu pǔ xián pú sà shàn zhī shí gù,

 “善男子!我念过去,由普贤菩萨善知识故,

 zhǒng cǐ shàn gēn。cóng shì yǐ lái,bù duò è qù,

 种此善根。从是已来,不堕恶趣,

 cháng yú yī qiè tiān wáng、rén wáng zhǒng zú zhōng shēng,

 常于一切天王、人王种族中生,

 duān zhèng kě xǐ,zhòng xiāng yuán mǎn,lìng rén lè jiàn,

 端正可喜,众相圆满,令人乐见,

 cháng jiàn yú fú,cháng dé qīn jìn pǔ xián pú sà;

 常见于佛,常得亲近普贤菩萨;

 nǎi zhì yú jīn,shì dǎo kāi wù,chéng shú yú wǒ,lìng shēng huān xǐ。

 乃至于今,示导开悟,成熟于我,令生欢喜。

 

 “shàn nán zǐ!yú yì yún hé?

 “善男子!于意云何?

 ěr shí pí lú zhē nà cáng miào bǎo lián huá jì zhuàn lún shèng wáng zhě,

 尔时毗卢遮那藏妙宝莲华髻转轮圣王者,

 qǐ yì rén hū?jīn mí lè pú sà shì。shí wáng fēi yuán mǎn miàn zhě,

 岂异人乎?今弥勒菩萨是。时王妃圆满面者,

 jì jìng yīn hǎi yè shén shì,jīn suǒ zhù chù qù cǐ bù yuǎn。

 寂静音海夜神是,今所住处去此不远。

 shí miào dé yǎn tóng nǚ zhě,jí wǒ shēn shì。wǒ yú bǐ shí,

 时妙德眼童女者,即我身是。我于彼时,

 shēn wéi tóng nǚ,pǔ xián pú sà quàn wǒ xiū bǔ lián huá zuò xiàng,

 身为童女,普贤菩萨劝我修补莲华座像,

 yǐ wéi wú shàng pú tí yīn yuán,

 以为无上菩提因缘,

 lìng wǒ fā yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。wǒ yú bǐ shí,

 令我发于阿耨多罗三藐三菩提心。我于彼时,

 chū shǐ fā xīn;cì fù yǐn dǎo,lìng wǒ dé jiàn miào dé chuáng fú,

 初始发心;次复引导,令我得见妙德幢佛,

 jiě shēn yīng luò,sàn fú gōng yǎng,jiàn fú shén lì,wén fó shuō fǎ,

 解身璎珞,散佛供养,见佛神力,闻佛说法

 jí dé pú sà pǔ xiàn yī qiè shì jiān diào fú zhòng shēng jiě tuō mén。

 即得菩萨普现一切世间调伏众生解脱门。

 yú niàn niàn zhōng,jiàn xū mí shān wēi chén shù fú,

 于念念中,见须弥山微尘数佛,

 yì jiàn bǐ fú dào chǎng、zhòng huì、qīng jìng guó tǔ;

 亦见彼佛道场、众会、清净国土;

 wǒ jiē zūn zhòng,gōng jìng gōng yǎng,tīng wén shuō fǎ,yī jiào xiū xíng。

 我皆尊重,恭敬供养,听闻说法,依教修行

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 guò bǐ pí lú zhē nà dà wēi dé shì jiè yuán mǎn qīng jìng jié yǐ,

 过彼毗卢遮那大威德世界圆满清净劫已,

 cì yǒu shì jiè,míng:bǎo lún miào zhuāng yán,jié míng:

 次有世界,名:宝轮妙庄严,劫名:

 dà guāng,yǒu wǔ bǎi fú yú zhōng chū xiàn,

 大光,有五百佛于中出现,

 wǒ jiē chéng shì gōng jìng gōng yǎng。qí zuì chū fú,míng:

 我皆承事恭敬供养。其最初佛,名:

 dà bēi chuáng;chū chū jiā shí,wǒ wèi yè shén,gōng jìng gōng yǎng。

 大悲幢;初出家时,我为夜神,恭敬供养。

 cì yǒu fú chū,míng:jīn gāng nà luó yán chuáng;

 次有佛出,名:金刚那罗延幢;

 wǒ wèi zhuàn lún wáng,gōng jìng gōng yǎng;

 我为转轮王,恭敬供养;

 qí fú wèi wǒ shuō xiū duō luó,míng:yī qiè fú chū xiàn,

 其佛为我说修多罗,名:一切佛出现,

 shí fú shā wēi chén shù xiū duō luó yǐ wéi juàn shǔ。

 十佛刹微尘数修多罗以为眷属。

 cì yǒu fú chū,míng:jīn gāng wú ài dé;

 次有佛出,名:金刚无碍德;

 wǒ yú bǐ shí wéi zhuàn lún wáng,gōng jìng gōng yǎng;

 我于彼时为转轮王,恭敬供养;

 qí fú wèi wǒ shuō xiū duō luó,míng:pǔ zhào yī qiè zhòng shēng gēn,

 其佛为我说修多罗,名:普照一切众生根,

 xū mí shān wēi chén shù xiū duō luó ér wèi juàn shǔ;wǒ jiē shòu chí。

 须弥山微尘数修多罗而为眷属;我皆受持。

 cì yǒu fú chū,míng:huǒ yàn shān miào zhuāng yán;

 次有佛出,名:火焰山妙庄严;

 wǒ yú bǐ shí wéi zhǎng zhě nǚ;qí fú wèi wǒ shuō xiū duō luó,

 我于彼时为长者女;其佛为我说修多罗,

 míng:pǔ zhào sān shì cáng,

 名:普照三世藏,

 yán fú tí wēi chén shù xiū duō luó ér wèi juàn shǔ;wǒ jiē tīng wén,

 阎浮提微尘数修多罗而为眷属;我皆听闻,

 rú fǎ shòu chí。cì yǒu fú chū,míng:yī qiè fǎ hǎi gāo shèng wáng;

 如法受持。次有佛出,名:一切法海高胜王;

 wǒ wèi ā xiū luó wáng,gōng jìng gōng yǎng;

 我为阿修罗王,恭敬供养;

 qí fú wèi wǒ shuō xiū duō luó,míng:fēn bié yī qiè fǎ jiè,

 其佛为我说修多罗,名:分别一切法界,

 wǔ bǎi xiū duō luó ér wèi juàn shǔ;wǒ jiē tīng wén,rú fǎ shòu chí。

 五百修多罗而为眷属;我皆听闻,如法受持。

 cì yǒu fú chū,míng:hǎi yuè fǎ guāng míng;

 次有佛出,名:海岳法光明;

 wǒ wèi lóng wáng nǚ,yǔ rú yì mó ní bǎo yún ér wèi gōng yǎng;

 我为龙王女,雨如意摩尼宝云而为供养;

 qí fú wèi wǒ shuō xiū duō luó,míng:zēng zhǎng huān xǐ hǎi,

 其佛为我说修多罗,名:增长欢喜海,

 bǎi wàn yì xiū duō luó ér wèi juàn shǔ;wǒ jiē tīng wén,

 百万亿修多罗而为眷属;我皆听闻,

 rú fǎ shòu chí。cì yǒu fú chū,míng:bǎo yàn shān dēng;

 如法受持。次有佛出,名:宝焰山灯;

 wǒ wèi hǎi shén,yǔ bǎo lián huá yún gōng jìng gōng yǎng;

 我为海神,雨宝莲华云恭敬供养;

 qí fú wèi wǒ shuō xiū duō luó,míng:fǎ jiè fāng biàn hǎi guāng míng,

 其佛为我说修多罗,名:法界方便海光明,

 fú shā wēi chén shù xiū duō luó ér wèi juàn shǔ;wǒ jiē tīng wén,

 佛刹微尘数修多罗而为眷属;我皆听闻,

 rú fǎ shòu chí。cì yǒu fú chū,míng:gōng dé hǎi guāng míng lún;

 如法受持。次有佛出,名:功德海光明轮;

 wǒ yú bǐ shí wéi wǔ tòng xiān,xiàn dà shén tōng,

 我于彼时为五通仙,现大神通,

 liù wàn zhū xiān qián hòu wéi rào,yǔ xiāng huá yún ér wèi gōng yǎng;

 六万诸仙前后围绕,雨香华云而为供养;

 qí fú wèi wǒ shuō xiū duō luó,míng:wú zhe fǎ dēng,

 其佛为我说修多罗,名:无著法灯,

 liù wàn xiū duō luó ér wèi juàn shǔ;wǒ jiē tīng wén,rú fǎ shòu chí。

 六万修多罗而为眷属;我皆听闻,如法受持。

 cì yǒu fú chū,míng:pí lú zhē nà gōng dé cáng;wǒ yú bǐ shí,

 次有佛出,名:毗卢遮那功德藏;我于彼时,

 wéi zhǔ dì shén,míng:chū shēng píng děng yì,

 为主地神,名:出生平等义,

 yǔ wú liàng dì shén jù,yǔ yī qiè bǎo shù、yī qiè mó ní cáng、

 与无量地神俱,雨一切宝树、一切摩尼藏、

 yī qiè bǎo yīng luò yún ér wèi gōng yǎng;

 一切宝璎珞云而为供养;

 qí fú wèi wǒ shuō xiū duō luó,míng:chū shēng yī qiè rú lái zhì cáng,

 其佛为我说修多罗,名:出生一切如来智藏,

 wú liàng xiū duō luó ér wèi juàn shǔ;wǒ jiē tīng wén,

 无量修多罗而为眷属;我皆听闻,

 shòu chí bù wàng。shàn nán zǐ!rú shì cì dì,qí zuì hòu fú,

 受持不忘。善男子!如是次第,其最后佛,

 míng:chōng mǎn xū kōng fǎ jiè miào dé dēng;wǒ wèi jì yī nǚ,

 名:充满虚空法界妙德灯;我为妓一女,

 míng yuē:měi yán,jiàn fú rù chéng,gē wǔ gōng yǎng;

 名曰:美颜,见佛入城,歌舞供养;

 chéng fú shén lì,yǒng zài kōng zhōng,

 承佛神力,踊在空中,

 yǐ qiān jì sòng zàn tàn yú fú;fú wèi yú wǒ,fàng méi jiān guāng,

 以千偈颂赞叹于佛;佛为于我,放眉间光,

 míng:zhuāng yán fǎ jiè dà guāng míng,biàn chù wǒ shēn;

 名:庄严法界大光明,遍触我身;

 wǒ méng guāng yǐ,jí dé jiě tuō mén,míng:fǎ jiè fāng biàn bù tuì cáng。

 我蒙光已,即得解脱门,名:法界方便不退藏。

 

 “shàn nán zǐ!cǐ shì jiè zhōng,

 “善男子!此世界中,

 yǒu rú shì děng fú shā wēi chén shù jié,yī qiè rú lái yú zhōng chū xiàn;

 有如是等佛刹微尘数劫,一切如来于中出现;

 wǒ jiē chéng shì,gōng jìng gōng yǎng;

 我皆承事,恭敬供养;

 bǐ zhū rú lái suǒ shuō zhèng fǎ,wǒ jiē yì niàn,

 彼诸如来所说正法,我皆忆念,

 nǎi zhì bù wàng yī wén yī jù。yú bǐ yī yī zhū rú lái suǒ,

 乃至不忘一文一句。于彼一一诸如来所,

 chēng yáng zàn tàn yī qiè fó fǎ,wèi wú liàng zhòng shēng guǎng zuò lì yì;

 称扬赞叹一切佛法,为无量众生广作利益;

 yú bǐ yī yī zhū rú lái suǒ,dé yī qiè zhì guāng míng,

 于彼一一诸如来所,得一切智光明,

 xiàn sān shì fǎ jiè hǎi,rù yī qiè pǔ xián xíng。

 现三世法界海,入一切普贤行。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yī yī qiè zhì guāng míng gù,

 “善男子!我依一切智光明故,

 yú niàn niàn zhōng jiàn wú liàng fú;jì jiàn fú yǐ,

 于念念中见无量佛;既见佛已,

 xiān suǒ wèi dé、xiān suǒ wèi jiàn pǔ xián zhū xíng,

 先所未得、先所未见普贤诸行,

 xī dé chéng mǎn。hé yǐ gù?yǐ dé yī qiè zhì guāng míng gù。”

 悉得成满。何以故?以得一切智光明故。”

 

 ěr shí,pǔ jiù zhòng shēng yè shén,yù zhòng míng cǐ jiě tuō yì,

 尔时,普救众生夜神,欲重明此解脱义,

 chéng fú shén lì,wèi shàn cái tóng zǐ ér shuō sòng yán:

 承佛神力,为善财童子而说颂言:

 

 “shàn cái tīng wǒ shuō,shén shēn nán jiàn fǎ,

 “善财听我说,甚深难见法,

 pǔ zhào yú sān shì,yī qiè chā bié mén。

 普照于三世,一切差别门。

 rú wǒ chū fā xīn,zhuān qiú fú gōng dé,

 如我初发心,专求佛功德,

 suǒ rù zhū jiě tuō,rǔ jīn yīng dì tīng。

 所入诸解脱,汝今应谛听。

 wǒ niàn guò qù shì,guò shā wēi chén jié,

 我念过去世,过刹微尘劫,

 cì qián yǒu yī jié,míng yuán mǎn qīng jìng。

 次前有一劫,名圆满清净。

 shì shí yǒu shì jiè,míng wéi biàn zhào dēng,

 是时有世界,名为遍照灯,

 xū mí chén shù fú,yú zhōng chū xìng shì:

 须弥尘数佛,于中出兴世:

 chū fú míng zhì yàn,cì fú míng fǎ chuáng,

 初佛名智焰,次佛名法幢,

 dì sān fǎ xū mí,dì sì dé shī zi,

 第三法须弥,第四德师子,

 dì wǔ jì jìng wáng,dì liù miè zhū jiàn,

 第五寂静王,第六灭诸见,

 dì qī gāo míng chēng,dì bā dà gōng dé,

 第七高名称,第八大功德,

 dì jiǔ míng shèng rì,dì shí míng yuè miàn。

 第九名胜日,第十名月面。

 yú cǐ shí fú suǒ,zuì chū wù fǎ mén。

 于此十佛所,最初悟法门。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū: 

 从此后次第,复有十佛出:

 chū míng xū kōng chù,dì èr míng pǔ guāng,

 初名虚空处,第二名普光,

 sān míng zhù zhū fāng,sì míng zhèng niàn hǎi,

 三名住诸方,四名正念海,

 wǔ míng gāo shèng guāng,liù míng xū mí yún,

 五名高胜光,六名须弥云,

 qī míng fǎ yàn fú,bā míng shān shèng fú,

 七名法焰佛,八名山胜佛,

 jiǔ míng dà bēi huá,shí míng fǎ jiè huá。

 九名大悲华,十名法界华。

 cǐ shí chū xiàn shí,dì èr wù fǎ mén。

 此十出现时,第二悟法门。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū: 

 从此后次第,复有十佛出:

 dì yī guāng chuáng fú,dì èr zhì huì fú,

 第一光幢佛,第二智慧佛,

 dì sān xīn yì fú,dì sì dé zhǔ fú,

 第三心义佛,第四德主佛,

 dì wǔ tiān huì fú,dì liù huì wáng fú,

 第五天慧佛,第六慧王佛,

 dì qī shèng zhì fú,dì bā guāng wáng fú,

 第七胜智佛,第八光王佛,

 dì jiǔ yǒng měng fú,dì shí lián huá fú。

 第九勇猛佛,第十莲华佛。

 yú cǐ shí fú suǒ,dì sān wù fǎ mén。

 于此十佛所,第三悟法门。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū:

 从此后次第,复有十佛出:

 dì yī bǎo yàn shān,dì èr gōng dé hǎi,

 第一宝焰山,第二功德海,

 dì sān fǎ guāng míng,dì sì lián huá cáng,

 第三法光明,第四莲华藏

 dì wǔ zhòng shēng yǎn,dì liù xiāng guāng bǎo,

 第五众生眼,第六香光宝,

 qī xū mí gōng dé,bā gān tà pó wáng,

 七须弥功德,八乾闼婆王,

 dì jiǔ mó ní cáng,dì shí jì jìng sè。

 第九摩尼藏,第十寂静色。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū:

 从此后次第,复有十佛出:

 chū fú guǎng dà zhì,cì fó bǎo guāng míng,

 初佛广大智,次佛宝光明,

 dì sān xū kōng yún,dì sì shū shèng xiāng,

 第三虚空云,第四殊胜相,

 dì wǔ yuán mǎn jiè,dì liù nà luó yán,

 第五圆满戒,第六那罗延,

 dì qī xū mí dé,dì bā gōng dé lún,

 第七须弥德,第八功德轮,

 dì jiǔ wú shèng chuáng,dì shí dà shù shān。

 第九无胜幢,第十大树山。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū:

 从此后次第,复有十佛出:

 dì yī suō luó cáng,dì èr shì zhǔ shēn,

 第一娑罗藏,第二世主身,

 dì sān gāo xiǎn guāng,dì sì jīn gāng zhào,

 第三高显光,第四金刚照,

 dì wǔ dì wēi lì,dì liù shén shēn fǎ,

 第五地威力,第六甚深法,

 dì qī fǎ huì yīn,dì bā xū mí chuáng,

 第七法慧音,第八须弥幢,

 dì jiǔ shèng guāng míng,dì shí miào bǎo guāng。

 第九胜光明,第十妙宝光。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū:

 从此后次第,复有十佛出:

 dì yī fàn guāng míng,dì èr xū kōng yīn,

 第一梵光明,第二虚空音,

 dì sān fǎ jiè shēn,dì sì guāng míng lún,

 第三法界身,第四光明轮,

 dì wǔ zhì huì chuáng,dì liù xū kōng dēng,

 第五智慧幢,第六虚空灯,

 dì qī wēi miào dé,dì bā biàn zhào guāng,

 第七微妙德,第八遍照光,

 dì jiǔ shèng fú guāng,dì shí dà bēi yún。

 第九胜福光,第十大悲云。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū:

 从此后次第,复有十佛出:

 dì yī lì guāng huì,dì èr pǔ xiàn qián,

 第一力光慧,第二普现前,

 dì sān gāo xiǎn guāng,dì sì guāng míng shēn,

 第三高显光,第四光明身,

 dì wǔ fǎ qǐ fú,dì liù bǎo xiāng fú,

 第五法起佛,第六宝相佛,

 dì qī sù jí fēng,dì bā yǒng měng chuáng,

 第七速疾风,第八勇猛幢,

 dì jiǔ miào bǎo gài,dì shí zhào sān shì。

 第九妙宝盖,第十照三世。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū:

 从此后次第,复有十佛出:

 dì yī yuàn hǎi guāng,dì èr jīn gāng shēn,

 第一愿海光,第二金刚身,

 dì sān xū mí dé,dì sì niàn chuáng wáng,

 第三须弥德,第四念幢王,

 dì wǔ gōng dé huì,dì liù zhì huì dēng,

 第五功德慧,第六智慧灯,

 dì qī guāng míng chuáng,dì bā guǎng dà zhì,

 第七光明幢,第八广大智,

 dì jiǔ fǎ jiè zhì,dì shí fǎ hǎi zhì。

 第九法界智,第十法海智。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū:

 从此后次第,复有十佛出:

 chū míng bù shī fǎ,cì míng gōng dé lún,

 初名布施法,次名功德轮,

 sān míng shèng miào yún,sì míng rěn zhì dēng,

 三名胜妙云,四名忍智灯,

 wǔ míng jì jìng yīn,liù míng jì jìng chuáng,

 五名寂静音,六名寂静幢,

 qī míng shì jiān dēng,bā míng shēn dà yuàn,

 七名世间灯,八名深大愿,

 jiǔ míng wú shèng chuáng,shí míng zhì yàn hǎi。

 九名无胜幢,十名智焰海。

 cóng cǐ hòu cì dì,fù yǒu shí fú chū:

 从此后次第,复有十佛出:

 chū fó fǎ zì zài,èr fú wú ài huì,

 初佛法自在,二佛无碍慧,

 sān míng yì hǎi huì,sì míng zhòng miào yīn,

 三名意海慧,四名众妙音,

 wǔ míng zì zài shī,liù míng pǔ xiàn qián,

 五名自在施,六名普现前,

 qī míng suí lè shēn,bā míng zhù shèng dé,

 七名随乐身,八名住胜德,

 dì jiǔ běn xìng fú,dì shí xián dé fú。

 第九本性佛,第十贤德佛。

 xū mí chén shù jié,cǐ zhōng suǒ yǒu fú,

 须弥尘数劫,此中所有佛,

 pǔ zuò shì jiān dēng,wǒ xī céng gōng yǎng。

 普作世间灯,我悉曾供养。

 fú shā wēi chén jié,suǒ yǒu fú chū xiàn,

 佛刹微尘劫,所有佛出现,

 wǒ jiē céng gōng yǎng,rù cǐ jiě tuō mén。

 我皆曾供养,入此解脱门。

 wǒ yú wú liàng jié,xiū xíng dé cǐ dào;

 我于无量劫,修行得此道;

 rǔ ruò néng xiū xíng,bù jiǔ yì dāng de。

 汝若能修行,不久亦当得。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi zhī cǐ pú sà pǔ xiàn yī qiè shì jiān diào fú zhòng shēng jiě tuō。

 我唯知此菩萨普现一切世间调伏众生解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,jí wú biān xíng,shēng zhǒng zhǒng jiě,

 如诸菩萨摩诃萨,集无边行,生种种解,

 xiàn zhǒng zhǒng shēn,jù zhǒng zhǒng gēn,mǎn zhǒng zhǒng yuàn,

 现种种身,具种种根,满种种愿,

 rù zhǒng zhǒng sān mèi,qǐ zhǒng zhǒng shén biàn,

 入种种三昧,起种种神变,

 néng zhǒng zhǒng guān chá fǎ,rù zhǒng zhǒng zhì huì mén,

 能种种观察法,入种种智慧门,

 dé zhǒng zhǒng fǎ guāng míng;

 得种种法光明;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行

 

 “shàn nán zǐ!qù cǐ bù yuǎn,yǒu zhǔ yè shén,míng:

 “善男子!去此不远,有主夜神,名:

 jì jìng yīn hǎi,zuò mó ní guāng chuáng zhuāng yán lián huá zuò,

 寂静音海,坐摩尼光幢庄严莲华座,

 bǎi wàn ā sēng qí zhǔ yè shén qián hòu wéi rào。rǔ yì bǐ wèn:

 百万阿僧祇主夜神前后围绕。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú shù zā,yīn qín zhān yǎng,

 时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,殷勤瞻仰,

 cí tuì ér qù。

 辞退而去。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教