无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第六十九(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2021-02-07 [投稿]

大方广佛华严经》卷第六十九·入法界品第三十九之十(视频念诵版)

 

以上为《华严经》入法界品第三十九之十的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第六十九·入法界品第三十九之十(文字注音版)

 ěr shí,

 尔时,

 shàn cái tóng zǐ le zhī bǐ pó shān pó yǎn dǐ yè shén chū fā pú tí xīn suǒ shēng pú sà cáng、

 善财童子了知彼婆珊婆演底夜神初发菩提心所生菩萨藏、

 suǒ fā pú sà yuàn、suǒ jìng pú sà dù、suǒ rù pú sà dì、

 所发菩萨愿、所净菩萨度、所入菩萨地、

 suǒ xiū pú sà xíng、suǒ xíng chū lí dào、yī qiè zhì guāng hǎi、

 所修菩萨行、所行出离道、一切智光海、

 pǔ jiù zhòng shēng xīn、pǔ biàn dà bēi yún、

 普救众生心、普遍大悲云、

 yú yī qiè fú shā jǐn wèi lái jì cháng néng chū shēng pǔ xián xíng yuàn。

 于一切佛刹尽未来际常能出生普贤行愿。

 

 jiàn cì yóu xíng,zhì pǔ dé jìng guāng yè shén suǒ,

 渐次游行,至普德净光夜神所,

 dǐng lǐ qí zú,rào wú shù zā,yú qián hé zhǎng ér zuò shì yán:

 顶礼其足,绕无数匝,于前合掌而作是言:

 “shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wǒ wèi zhī pú sà yún hé xiū xíng pú sà dì?yún hé chū shēng pú sà dì?

 而我未知菩萨云何修行菩萨地?云何出生菩萨地?

 yún hé chéng jiù pú sà dì?”

 云何成就菩萨地?”

 

 yè shén dá yán:

 夜神答言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ yǐ néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心,

 jīn fù wèn yú pú sà dì xiū xíng、chū shēng jí yǐ chéng jiù。

 今复问于菩萨地修行、出生及以成就。

 

 “shàn nán zǐ!pú sà chéng jiù shí fǎ,néng yuán mǎn pú sà xíng。

 “善男子!菩萨成就十法,能圆满菩萨行。

 hé zhě wèi shí?yī zhě,dé qīng jìng sān mèi,cháng jiàn yī qiè fú;

 何者为十?一者,得清净三昧,常见一切佛;

 èr zhě,dé qīng jìng yǎn,cháng guān yī qiè fú xiāng hǎo zhuāng yán;

 二者,得清净眼,常观一切佛相好庄严;

 sān zhě,zhī yī qiè rú lái wú liàng wú biān gōng dé dà hǎi;

 三者,知一切如来无量无边功德大海;

 sì zhě,zhī děng fǎ jiè wú liàng zhū fó fǎ guāng míng hǎi;

 四者,知等法界无量诸佛法光明海;

 wǔ zhě,zhī yī qiè rú lái,

 五者,知一切如来,

 yī yī máo kǒng fàng děng zhòng shēng shù dà guāng míng hǎi,

 一一毛孔放等众生数大光明海,

 lì yì wú liàng yī qiè zhòng shēng;liù zhě,jiàn yī qiè rú lái,

 利益无量一切众生;六者,见一切如来,

 yī yī máo kǒng chū yī qiè bǎo sè guāng míng yàn hǎi;qī zhě,

 一一毛孔出一切宝色光明焰海;七者,

 yú niàn niàn zhōng chū xiàn yī qiè fú biàn huà hǎi chōng mǎn fǎ jiè,

 于念念中出现一切佛变化海充满法界,

 jiū jìng yī qiè zhū fú jìng jiè diào fú zhòng shēng;bā zhě,

 究竟一切诸佛境界调伏众生;八者,

 dé fú yīn shēng tóng yī qiè zhòng shēng yán yīn hǎi,

 得佛音声同一切众生言音海,

 zhuǎn sān shì yī qiè fó fǎ lún;jiǔ zhě,

 转三世一切佛法錀;九者,

 zhī yī qiè fú wú biān míng hào hǎi;shí zhě,

 知一切佛无边名号海;十者,

 zhī yī qiè fú diào fú zhòng shēng bù sī yì zì zài lì。shàn nán zǐ!

 知一切佛调伏众生不思议自在力。善男子!

 pú sà chéng jiù cǐ shí zhǒng fǎ,zé néng yuán mǎn pú sà zhū xíng。

 菩萨成就此十种法,则能圆满菩萨诸行。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:

 “善男子!我得菩萨解脱,名:

 jì jìng chán dìng lè pǔ yóu bù。pǔ jiàn sān shì yī qiè zhū fú,

 寂静禅定乐普游步。普见三世一切诸佛,

 yì jiàn bǐ fú qīng jìng guó tǔ、dào chǎng、zhòng huì、shén tōng、

 亦见彼佛清净国土、道场、众会、神通

 míng hào、shuō fǎ、shòu mìng、yán yīn、shēn xiāng,

 名号、说法寿命、言音、身相,

 zhǒng zhǒng bù tóng,xī jiē míng dǔ ér wú qǔ zhe。hé yǐ gù?

 种种不同,悉皆明睹而无取著。何以故?

 zhī zhū rú lái fēi qù,shì qù yǒng miè gù;

 知诸如来非去,世趣永灭故;

 fēi lái,tǐ xìng wú shēng gù;fēi shēng,fǎ shēn píng děng gù;

 非来,体性无生故;非生,法身平等故;

 fēi miè,wú yǒu shēng xiàng gù;fēi shí,zhù rú huàn fǎ gù;

 非灭,无有生相故;非实,住如幻法故;

 fēi wàng,lì yì zhòng shēng gù;fēi qiān,chāo guò shēng sǐ gù;

 非妄,利益众生故;非迁,超过生死故;

 fēi huài,xìng cháng bù biàn gù;yī xiāng,yán yǔ xī lí gù;

 非坏,性常不变故;一相,言语悉离故;

 wú xiāng,xìng xiāng běn kōng gù。

 无相,性相本空故。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ rú shì le zhī yī qiè rú lái shí,

 “善男子!我如是了知一切如来时,

 yú pú sà jì jìng chán dìng lè pǔ yóu bù jiě tuō mén,

 于菩萨寂静禅定乐普游步解脱门,

 fēn míng liǎo dá,chéng jiù zēng zhǎng,sī wéi guān chá,

 分明了达,成就增长,思惟观察,

 jiān gù zhuāng yán,bù qǐ yī qiè wàng xiǎng fēn bié,

 坚固庄严,不起一切妄想分别,

 dà bēi jiù hù yī qiè zhòng shēng。yī xīn bù dòng,xiū xí chū chán,

 大悲救护一切众生。一心不动,修习初禅,

 xī yī qiè yì yè,shè yī qiè zhòng shēng,zhì lì yǒng měng,

 息一切意业,摄一切众生,智力勇猛,

 xǐ xīn yuè yù;xiū dì èr chán,sī wéi yī qiè zhòng shēng zì xìng,

 喜心悦豫;修第二禅,思惟一切众生自性,

 yàn lí shēng sǐ;xiū dì sān chán,

 厌离生死;修第三禅,

 xī néng xī miè yī qiè zhòng shēng zhòng kǔ rè nǎo;xiū dì sì chán,

 悉能息灭一切众生众苦热恼;修第四禅,

 zēng cháng yuán mǎn yī qiè zhì yuàn,chū shēng yī qiè zhū sān mèi hǎi,

 增长圆满一切智愿,出生一切诸三昧海,

 rù zhū pú sà jiě tuō hǎi mén,yóu xì yī qiè shén tōng,

 入诸菩萨解脱海门,游戏一切神通,

 chéng jiù yī qiē biàn huà,yǐ qīng jìng zhì pǔ rù fǎ jiè。

 成就一切变化,以清净智普入法界。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ xiū cǐ jiě tuō shí,

 “善男子!我修此解脱时,

 yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn chéng jiù zhòng shēng。suǒ wèi:

 以种种方便成就众生。所谓:

 yú zài jiā fàng yì zhòng shēng,lìng shēng bù jìng xiǎng、

 于在家放逸众生,令生不净想、

 kě yàn xiǎng、pí láo xiǎng、bī pò xiǎng、xì fù xiǎng、

 可厌想、疲劳想、逼迫想、系缚想、

 luó chà xiǎng、wú cháng xiǎng、kǔ xiǎng、wú wǒ xiǎng、

 罗刹想、无常想、苦想、无我想、

 kōng xiǎng、wú shēng xiǎng、bù zì zài xiǎng、lǎo bìng sǐ xiǎng。

 空想、无生想、不自在想、老病死想。

 zì yú wǔ yù bù shēng lè zhe,yì quàn zhòng shēng bù zhe yù lè,

 自于五欲不生乐著,亦劝众生不著欲乐,

 wéi zhù fǎ lè,chū lí yú jiā,rù yú fēi jiā。

 唯住法乐,出离于家,入于非家。

 ruò yǒu zhòng shēng zhù yú kòng xián,wǒ wéi zhǐ xī zhū è yīn shēng,

 若有众生住于空闲,我为止息诸恶音声,

 yú jìng yè shí wéi shuō shēn fǎ,yǔ shùn xíng yuán,kāi chū jiā mén,

 于静夜时为说深法,与顺行缘,开出家门,

 shì zhèng dào lù,wèi zuò guāng míng,chú qí àn zhàng,miè qí bù wèi,

 示正道路,为作光明,除其闇障,灭其怖畏,

 zàn chū jiā yè,tàn fú、fǎ、sēng jí shàn zhī shí jù zhū gōng dé,

 赞出家业,叹佛、法、僧及善知识具诸功德,

 yì tàn qīn jìn shàn zhī shí xíng。

 亦叹亲近善知识行。

 

 “fù cì,shàn nán zǐ!wǒ xiū jiě tuō shí,lìng zhū zhòng shēng,

 “复次,善男子!我修解脱时,令诸众生,

 bù shēng fēi fǎ tān,bù qǐ xié fēn bié,bù zuò zhū zuì yè。

 不生非法贪,不起邪分别,不作诸罪业。

 ruò yǐ zuò zhě,jiē lìng zhǐ xī;ruò wèi shēng shàn fǎ,

 若已作者,皆令止息;若未生善法,

 wèi xiū bō luó mì xíng,wèi qiú yī qiè zhì,wèi qǐ dà cí bēi,

 未修波罗蜜行,未求一切智,未起大慈悲,

 wèi zào rén tiān yè,jiē lìng qí shēng;ruò yǐ shēng zhě,

 未造人天业,皆令其生;若已生者,

 lìng qí zēng zhǎng。wǒ yǔ rú shì shùn dào yīn yuán,

 令其增长。我与如是顺道因缘,

 nǎi zhì lìng chéng yī qiè zhì zhì。

 乃至令成一切智智。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi dé cǐ pú sà jì jìng chán dìng lè pǔ yóu bù jiě tuō mén。

 我唯得此菩萨寂静禅定乐普游步解脱门。

 rú zhū pú sà mó hē sà,jù zú pǔ xián suǒ yǒu xíng yuàn,

 如诸菩萨摩诃萨,具足普贤所有行愿,

 le dá yī qiè wú biān fǎ jiè,cháng néng zēng zhǎng yī qiè shàn gēn,

 了达一切无边法界,常能增长一切善根,

 zhào jiàn yī qiè rú lái zhì lì,zhù yú yī qiè rú lái jìng jiè,

 照见一切如来智力,住于一切如来境界,

 héng chù shēng sǐ,xīn wú zhàng ài,jí néng mǎn zú yī qiè zhì yuàn,

 恒处生死,心无障碍,疾能满足一切智愿,

 pǔ néng wǎng yì yī qiè shì jiè,xī néng guān jiàn yī qiè zhū fú,

 普能往诣一切世界,悉能观见一切诸佛,

 biàn néng tīng shòu yī qiè fó fǎ,néng pò yī qiè zhòng shēng chī àn,

 遍能听受一切佛法,能破一切众生痴闇,

 néng yú shēng sǐ dà yè zhī zhōng chū shēng yī qiè zhì huì guāng míng;

 能于生死大夜之中出生一切智慧光明;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行

 

 “shàn nán zǐ!qù cǐ bù yuǎn,yú pú tí chǎng yòu biān,

 “善男子!去此不远,于菩提场右边,

 yǒu yī yè shén,míng:xǐ mù guān chá zhòng shēng。rǔ yì bǐ wèn:

 有一夜神,名:喜目观察众生。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 ěr shí,pǔ dé jìng guāng yè shén,yù zhòng xuān cǐ jiě tuō yì,

 尔时,普德净光夜神,欲重宣此解脱义,

 wèi shàn cái tóng zǐ ér shuō sòng yuē:

 为善财童子而说颂曰:

 

 “ruò yǒu xìn jiě xīn,jǐn jiàn sān shì fú;

 “若有信解心,尽见三世佛;

 bǐ rén yǎn qīng jìng,néng rù zhū fú hǎi。

 彼人眼清净,能入诸佛海。

 rǔ guān zhū fú shēn,qīng jìng xiāng zhuāng yán,

 汝观诸佛身,清净相庄严,

 yī niàn shén tōng lì,fǎ jiè xī chōng mǎn。

 一念神通力,法界悉充满。

 lú shě nà rú lái,dào chǎng chéng zhèng jué,

 卢舍那如来,道场成正觉,

 yī qiè fǎ jiè zhōng,zhuǎn yú jìng fǎ lún。

 一切法界中,转于净法錀。

 rú lái zhī fǎ xìng,jì miè wú yǒu èr,

 如来知法性,寂灭无有二,

 qīng jìng xiāng yán shēn,biàn shì zhū shì jiān。

 清净相严身,遍示诸世间

 fú shēn bù sī yì,fǎ jiè xī chōng mǎn,

 佛身不思议,法界悉充满,

 pǔ xiàn yī qiè shā,yī qiè wú bú jiàn。

 普现一切刹,一切无不见。

 fú shēn cháng guāng míng,yī qiè shā chén děng,

 佛身常光明,一切刹尘等,

 zhǒng zhǒng qīng jìng sè,niàn niàn biàn fǎ jiè。

 种种清净色,念念遍法界。

 rú lái yī máo kǒng,fàng bù sī yì guāng,

 如来一毛孔,放不思议光,

 pǔ zhào zhū qún shēng,lìng qí fán nǎo miè。

 普照诸群生,令其烦恼灭。

 rú lái yī máo kǒng,chū shēng wú jìn huà,

 如来一毛孔,出生无尽化,

 chōng biàn yú fǎ jiè,chú miè zhòng shēng kǔ。

 充遍于法界,除灭众生苦。

 fú yǎn yī miào yīn,suí lèi jiē lìng jiě,

 佛演一妙音,随类皆令解,

 pǔ yǔ guǎng dà fǎ,shǐ fā pú tí yì。

 普雨广大法,使发菩提意。

 fú xī xiū zhū xíng,yǐ céng shè shòu wǒ,

 佛昔修诸行,已曾摄受我,

 gù dé jiàn rú lái,pǔ xiàn yī qiè shā。

 故得见如来,普现一切刹。

 zhū fó chū shì jiān,liàng děng zhòng shēng shù,

 诸佛出世间,量等众生数,

 zhǒng zhǒng jiě tuō jìng,fēi wǒ suǒ néng zhī。

 种种解脱境,非我所能知。

 yī qiè zhū pú sà,rù fú yī máo kǒng,

 一切诸菩萨,入佛一毛孔,

 rú shì miào jiě tuō,fēi wǒ suǒ néng zhī。

 如是妙解脱,非我所能知。

 cǐ jìn yǒu yè shén,míng xǐ mù guān chá,

 此近有夜神,名喜目观察,

 rǔ yīng wǎng yì bǐ,wèn xiū pú sà xíng。”

 汝应往诣彼,问修菩萨行。”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú shù zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ jìng shàn zhī shí jiào,

 尔时,善财童子敬善知识教,

 xíng shàn zhī shí yǔ,zuò rú shì niàn:“shàn zhī shí zhě,

 行善知识语,作如是念:“善知识者,

 nán jiàn nán yù;jiàn shàn zhī shí,lìng xīn bù sǎn luàn;

 难见难遇;见善知识,令心不散乱;

 jiàn shàn zhī shí,pò zhàng ài shān;jiàn shàn zhī shí,

 见善知识,破障碍山;见善知识,

 rù dà bēi hǎi jiù hù zhòng shēng;jiàn shàn zhī shí,

 入大悲海救护众生;见善知识,

 dé zhì huì guāng pǔ zhào fǎ jiè;jiàn shàn zhī shí,

 得智慧光普照法界;见善知识,

 xī néng xiū xíng yī qiè zhì dào;jiàn shàn zhī shí,

 悉能修行一切智道;见善知识,

 pǔ néng dǔ jiàn shí fāng fú hǎi;jiàn shàn zhī shí,

 普能睹见十方佛海;见善知识,

 dé jiàn zhū fú zhuǎn yú fǎ lún yì chí bù wàng。”zuò shì niàn yǐ,

 得见诸佛转于法錀忆持不忘。”作是念已,

 fā yì yù yì xǐ mù guān chá zhòng shēng yè shén suǒ。

 发意欲诣喜目观察众生夜神所。

 

 shí,xǐ mù shén jiā shàn cái tóng zǐ,

 时,喜目神加善财童子,

 lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,néng shēng zhū shàn gēn,

 令知亲近善知识,能生诸善根,

 zēng cháng chéng shú。suǒ wèi:lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 增长成熟。所谓:令知亲近善知识,

 néng xiū zhù dào jù;lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 能修助道具;令知亲近善知识,

 néng qǐ yǒng měng xīn;lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 能起勇猛心;令知亲近善知识,

 néng zuò nán huài yè;lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 能作难坏业;令知亲近善知识,

 néng dé nán fú lì;lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 能得难伏力;令知亲近善知识,

 néng rù wú biān fāng;lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 能入无边方;令知亲近善知识,

 néng jiǔ yuǎn xiū xíng;lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 能久远修行;令知亲近善知识,

 néng bàn wú biān yè;lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 能办无边业;令知亲近善知识,

 néng xíng wú liàng dào;lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 能行无量道;令知亲近善知识,

 néng dé sù jí lì pǔ yì zhū shā;lìng zhī qīn jìn shàn zhī shí,

 能得速疾力普诣诸刹;令知亲近善知识,

 néng bù lí běn chǔ biàn zhì shí fāng。

 能不离本处遍至十方。

 

 shí,shàn cái tóng zǐ jù fā shì niàn:“yóu qīn jìn shàn zhī shí,

 时,善财童子遽发是念:“由亲近善知识,

 néng yǒng měng qín xiū yī qiè zhì dào;yóu qīn jìn shàn zhī shí,

 能勇猛勤修一切智道;由亲近善知识,

 néng sù jí chū shēng zhū dà yuàn hǎi;yóu qīn jìn shàn zhī shí,

 能速疾出生诸大愿海;由亲近善知识,

 néng wéi yī qiè zhòng shēng,jǐn wèi lái jié shòu wú biān kǔ;

 能为一切众生,尽未来劫受无边苦;

 yóu qīn jìn shàn zhī shí,néng bèi dà yī jīng yī jìn jiǎ,

 由亲近善知识,能被大一精一进甲,

 yú yī wēi chén zhōng shuō fǎ shēng biàn fǎ jiè;

 于一微尘中说法声遍法界;

 yóu qīn jìn shàn zhī shí,néng sù wǎng yì yī qiè fāng hǎi;

 由亲近善知识,能速往诣一切方海;

 yóu qīn jìn shàn zhī shí,yú yī máo dào,jǐn wèi lái jié xiū pú sà xíng;

 由亲近善知识,于一毛道,尽未来劫修菩萨行;

 yóu qīn jìn shàn zhī shí,yú niàn niàn zhōng xíng pú sà xíng,

 由亲近善知识,于念念中行菩萨行,

 jiū jìng ān zhù yī qiè zhì dì;yóu qīn jìn shàn zhī shí,

 究竟安住一切智地;由亲近善知识,

 néng rù sān shì yī qiè rú lái zì zài shén lì zhū zhuāng yán dào;

 能入三世一切如来自在神力诸庄严道;

 yóu qīn jìn shàn zhī shí,néng cháng biàn rù zhū fǎ jiè mén;

 由亲近善知识,能常遍入诸法界门;

 yóu qīn jìn shàn zhī shí,cháng yuán fǎ jiè wèi zēng dòng chū,

 由亲近善知识,常缘法界未曾动出,

 ér néng biàn wǎng shí fāng guó tǔ。”

 而能遍往十方国土。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ fā shì niàn yǐ,

 尔时,善财童子发是念已,

 jí yì xǐ mù guān chá zhòng shēng yè shén suǒ。

 即诣喜目观察众生夜神所。

 

 jiàn bǐ yè shén zài yú rú lái zhòng huì dào chǎng,

 见彼夜神在于如来众会道场,

 zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,rù dà shì lì pǔ xǐ chuáng jiě tuō,

 坐莲华藏师子之座,入大势力普喜幢解脱,

 yú qí shēn shàng yī yī máo kǒng,chū wú liàng zhǒng biàn huà shēn yún,

 于其身上一一毛孔,出无量种变化身云,

 suí qí suǒ yīng,yǐ miào yán yīn ér wèi shuō fǎ,

 随其所应,以妙言音而为说法,

 pǔ shè wú liàng yī qiè zhòng shēng,jiē lìng huān xǐ ér dé lì yì。

 普摄无量一切众生,皆令欢喜而得利益。

 suǒ wèi:

 所谓:

 

 chū wú liàng huà shēn yún,chōng mǎn shí fāng yī qiè shì jiè,

 出无量化身云,充满十方一切世界,

 shuō zhū pú sà xíng tán bō luó mì,yú yī qiè shì jiē wú liàn zhe,

 说诸菩萨行檀波罗蜜,于一切事皆无恋著,

 yú yī qiè zhòng shēng pǔ jiē shī yǔ;qí xīn píng děng,

 于一切众生普皆施与;其心平等,

 wú yǒu qīng màn,nèi wài xī shī,nán shè néng shě。

 无有轻慢,内外悉施,难舍能舍。

 

 chū děng zhòng shēng shù wú liàng huà shēn yún,chōng mǎn fǎ jiè,

 出等众生数无量化身云,充满法界,

 pǔ xiàn yī qiè zhòng shēng zhī qián,shuō chí jìng jiè wú yǒu quē fàn,

 普现一切众生之前,说持净戒无有缺犯,

 xiū zhū kǔ xíng jiē xī jù zú,yú zhū shì jiān wú yǒu suǒ yī,

 修诸苦行皆悉具足,于诸世间无有所依,

 yú zhū jìng jiè wú suǒ ài zhe,shuō zài shēng sǐ lún huí wǎng fǎn,

 于诸境界无所爱著,说在生死轮回往返,

 shuō zhū rén tiān shèng shuāi kǔ lè,shuō zhū jìng jiè jiē shì bù jìng,

 说诸人天盛衰苦乐,说诸境界皆是不净,

 shuō yī qiè fǎ jiē shì wú cháng,shuō yī qiè xíng xī kǔ wú wèi,

 说一切法皆是无常,说一切行悉苦无味,

 lìng zhū shì jiān shě lí diān dǎo,zhù zhū fú jìng chí rú lái jiè。

 令诸世间舍离颠倒,住诸佛境持如来戒。

 rú shì yǎn shuō zhǒng zhǒng jiè xíng,jiè xiāng pǔ xūn,

 如是演说种种戒行,戒香普熏,

 lìng zhū zhòng shēng xī dé chéng shú。

 令诸众生悉得成熟。

 

 yòu chū děng zhòng shēng shù zhǒng zhǒng shēn yún,

 又出等众生数种种身云,

 shuō néng rěn shòu yī qiè zhòng kǔ,suǒ wèi:gē jié、chuí chǔ、

 说能忍受一切众苦,所谓:割截、捶楚、

 hē mà、qī rǔ,qí xīn tài rán,bù dòng bù luàn;

 诃骂、欺辱,其心泰然,不动不乱;

 yú yī qiè xíng bù bēi bù gāo,yú zhū zhòng shēng bù qǐ wǒ màn,

 于一切行不卑不高,于诸众生不起我慢,

 yú zhū fǎ xìng ān zhù rěn shòu;shuō pú tí xīn wú yǒu qióng jìn,

 于诸法性安住忍受;说菩提心无有穷尽,

 xīn wú jìn gù zhì yì wú jìn,pǔ duàn yī qiè zhòng shēng fán nǎo;

 心无尽故智亦无尽,普断一切众生烦恼;

 shuō zhū zhòng shēng bēi jiàn chǒu lòu bù jù zú shēn,lìng shēng yàn lí;

 说诸众生卑贱丑陋不具足身,令生厌离;

 zàn zhū rú lái qīng jìng miào sè wú shàng zhī shēn,lìng shēng xīn lè。

 赞诸如来清净妙色无上之身,令生欣乐。

 rú shì fāng biàn,chéng shú zhòng shēng。

 如是方便,成熟众生。

 

 yòu chū děng zhòng shēng jiè zhǒng zhǒng shēn yún,

 又出等众生界种种身云,

 suí zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,shuō yǒng měng yī jīng yī jìn,

 随诸众生心之所乐,说勇猛一精一进,

 xiū yī qiè zhì zhù dào zhī fǎ;yǒng měng yī jīng yī jìn,

 修一切智助道之法;勇猛一精一进,

 xiáng fú mó yuàn;yǒng měng yī jīng yī jìn,fā pú tí xīn,

 降伏魔怨;勇猛一精一进,发菩提心,

 bù dòng bù tuì;yǒng měng yī jīng yī jìn,dù yī qiè zhòng shēng,

 不动不退;勇猛一精一进,度一切众生,

 chū shēng sǐ hǎi;yǒng měng yī jīng yī jìn,chú miè yī qiè è dào zhū nán;

 出生死海;勇猛一精一进,除灭一切恶道诸难;

 yǒng měng yī jīng yī jìn,huài wú zhì shān;

 勇猛一精一进,坏无智山;

 yǒng měng yī jīng yī jìn,gōng yǎng yī qiè zhū fú rú lái bù shēng pí yàn;

 勇猛一精一进,供养一切诸佛如来不生疲厌;

 yǒng měng yī jīng yī jìn,shòu chí yī qiè zhū fó fǎ lún;

 勇猛一精一进,受持一切诸佛法錀;

 yǒng měng yī jīng yī jìn,huài sàn yī qiè zhū zhàng ài shān;

 勇猛一精一进,坏散一切诸障碍山;

 yǒng měng yī jīng yī jìn,jiào huà chéng shú yī qiè zhòng shēng;

 勇猛一精一进,教化成熟一切众生;

 yǒng měng yī jīng yī jìn,yán jìng yī qiè zhū fó guó tǔ。

 勇猛一精一进,严净一切诸佛国土。

 rú shì fāng biàn,chéng shú zhòng shēng。

 如是方便,成熟众生。

 

 yòu chū zhǒng zhǒng wú liáng shēn yún,yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn,

 又出种种无量身云,以种种方便,

 lìng zhū zhòng shēng,xīn shēng huān xǐ,shě lí è yì,yàn yī qiè yù;

 令诸众生,心生欢喜,舍离恶意,厌一切欲;

 wèi shuō cán kuì,lìng zhū zhòng shēng cáng hù zhū gēn;

 为说惭愧,令诸众生藏护诸根;

 wèi shuō wú shàng qīng jìng fàn xíng;

 为说无上清净梵行;

 wèi shuō yù jiè shì mó jìng jiè,lìng shēng kǒng bù;

 为说欲界是魔境界,令生恐怖;

 wèi xiàn bù lè shì jiān yù lè,zhù yú fǎ lè,suí qí cì dì,

 为现不乐世间欲乐,住于法乐,随其次第,

 rù zhū chán dìng zhū sān mèi lè,lìng sī wéi guān chá,

 入诸禅定诸三昧乐,令思惟观察,

 chú miè yī qiè suǒ yǒu fán nǎo;

 除灭一切所有烦恼;

 yòu wèi yǎn shuō yī qiè pú sà zhū sān mèi hǎi shén lì biàn xiàn zì zài yóu xì,

 又为演说一切菩萨诸三昧海神力变现自在游戏,

 lìng zhū zhòng shēng huān xǐ shì yuè,lí zhū yōu bù,qí xīn qīng jìng,

 令诸众生欢喜适悦,离诸忧怖,其心清净,

 zhū gēn měng lì,ài zhòng yú fǎ,xiū xí zēng zhǎng。

 诸根猛利,爱重于法,修习增长。

 

 yòu chū děng zhòng shēng jiè zhǒng zhǒng shēn yún,

 又出等众生界种种身云,

 wèi shuō wǎng yì shí fāng guó tǔ,gōng yǎng zhū fú jí yǐ shī zhǎng、

 为说往诣十方国土,供养诸佛及以师长、

 zhēn shàn zhī shí,shòu chí yī qiè zhū fó fǎ lún yī jīng yī qín bù xiè;

 真善知识,受持一切诸佛法錀一精一勤不懈;

 yòu wèi yǎn shuō、chēng zàn yī qiè zhū rú lái hǎi,

 又为演说、称赞一切诸如来海,

 guān chá yī qiè zhū fǎ mén hǎi,xiǎn shì yī qiè zhū fǎ xìng xiāng,

 观察一切诸法门海,显示一切诸法性相,

 kāi chǎn yī qiè zhū sān mèi mén,kāi zhì huì jìng jiè,

 开阐一切诸三昧门,开智慧境界,

 jié yī qiè zhòng shēng yí hǎi;shì zhì huì jīn gāng,

 竭一切众生疑海;示智慧金刚,

 huài yī qiè zhòng shēng jiàn shān;shēng zhì huì rì lún,

 坏一切众生见山;升智慧日轮,

 pò yī qiè zhòng shēng chī àn。jiē lìng huān xǐ,chéng yī qiè zhì。

 破一切众生痴闇。皆令欢喜,成一切智。

 

 yòu chū děng zhòng shēng jiè zhǒng zhǒng shēn yún,

 又出等众生界种种身云,

 pǔ yì yī qiè zhòng shēng zhī qián,suí qí suǒ yīng,

 普诣一切众生之前,随其所应,

 yǐ zhǒng zhǒng yán cí ér wèi shuō fǎ;huò shuō shì jiān shén tōng fú lì;

 以种种言辞而为说法;或说世间神通福力;

 huò shuō sān jiè jiē shì kě bù,lìng qí bù zuò shì jiān yè xíng,

 或说三界皆是可怖,令其不作世间业行,

 lí sān jiè chù,chū jiàn chóu lín;huò wèi chēng zàn yī qiè zhì dào,

 离三界处,出见稠林;或为称赞一切智道,

 lìng qí chāo yuè èr chéng zhī dì;huò wèi yǎn shuō bú zhù shēng sǐ、

 令其超越二乘之地;或为演说不住生死、

 bú zhù niè pán,lìng qí bù zhe yǒu wéi、wú wéi;

 不住涅槃,令其不著有为、无为;

 huò wèi yǎn shuō zhù yú tiān gōng nǎi zhì dào chǎng,

 或为演说住于天宫乃至道场,

 lìng qí xīn lè fā pú tí yì。rú shì fāng biàn,jiào huà zhòng shēng,

 令其欣乐发菩提意。如是方便,教化众生,

 jiē lìng jiū jìng dé yī qiè zhì。

 皆令究竟得一切智。

 

 yòu chū yī qiè shì jiè wēi chén shù shēn yún,

 又出一切世界微尘数身云,

 pǔ yì yī qiè zhòng shēng zhī qián,niàn niàn zhōng,

 普诣一切众生之前,念念中,

 shì pǔ xián pú sà yī qiè xíng yuàn;niàn niàn zhōng,

 示普贤菩萨一切行愿;念念中,

 shì qīng jìng dà yuàn chōng mǎn fǎ jiè;niàn niàn zhōng,

 示清净大愿充满法界;念念中,

 shì yán jìng yī qiè shì jiè hǎi;niàn niàn zhōng,

 示严净一切世界海;念念中,

 shì gōng yǎng yī qiè rú lái hǎi;niàn niàn zhōng,

 示供养一切如来海;念念中,

 shì rù yī qiè fǎ mén hǎi;niàn niàn zhōng,

 示入一切法门海;念念中,

 shì rù yī qiè shì jiè hǎi、wēi chén shù shì jiè hǎi;niàn niàn zhōng,

 示入一切世界海、微尘数世界海;念念中,

 shì yú yī qiè shā jǐn wèi lái jié qīng jìng xiū xíng yī qiè zhì dào;

 示于一切刹尽未来劫清净修行一切智道;

 niàn niàn zhōng,shì rù rú lái lì;niàn niàn zhōng,

 念念中,示入如来力;念念中,

 shì rù yī qiè sān shì fāng biàn hǎi;niàn niàn zhōng,

 示入一切三世方便海;念念中,

 shì wǎng yī qiè shā xiàn zhǒng zhǒng shén tōng biàn huà;

 示往一切刹现种种神通变化;

 niàn niàn zhōng,shì zhū pú sà yī qiè xíng yuàn,

 念念中,示诸菩萨一切行愿,

 lìng yī qiè zhòng shēng zhù yī qiè zhì。rú shì suǒ zuò,

 令一切众生住一切智。如是所作,

 héng wú xiū xī。

 恒无休息。

 

 yòu chū děng yī qiè zhòng shēng xīn shù shēn yún,

 又出等一切众生心数身云,

 pǔ yì yī qiè zhòng shēng zhī qián,

 普诣一切众生之前,

 shuō zhū pú sà jí yī qiè zhì zhù dào zhī fǎ wú biān jì lì、

 说诸菩萨集一切智助道之法无边际力、

 qiú yī qiè zhì bù pò huài lì、wú qióng jìn lì、

 求一切智不破坏力、无穷尽力、

 xiū wú shàng xíng bù tuì zhuǎn lì、wú jiàn duàn lì、

 修无上行不退转力、无间断力、

 yú shēng sǐ fǎ wú rǎn zhe lì、néng pò yī qiè zhū mó zhòng lì、

 于生死法无染著力、能破一切诸魔众力、

 yuǎn lí yī qiè fán nǎo gòu lì、néng pò yī qiè yè zhàng shān lì、

 远离一切烦恼垢力、能破一切业障山力、

 zhù yī qiè jié xiū dà bēi xíng wú pí juàn lì、

 住一切劫修大悲行无疲倦力、

 zhèn dòng yī qiè zhū fó guó tǔ lìng yī qiè zhòng shēng shēng huān xǐ lì、

 震动一切诸佛国土令一切众生生欢喜力、

 néng pò yī qiè zhū wài dào lì、pǔ yú shì jiān zhuǎn fǎ lún lì。

 能破一切诸外道力、普于世间转法錀力。

 yǐ rú shì děng fāng biàn chéng shú,lìng zhū zhòng shēng zhì yī qiè zhì。

 以如是等方便成熟,令诸众生至一切智。

 

 yòu chū děng yī qiè zhòng shēng xīn shù wú liàng biàn huà sè shēn yún,

 又出等一切众生心数无量变化色身云,

 pǔ yì shí fāng wú liàng shì jiè,suí zhòng shēng xīn,

 普诣十方无量世界,随众生心,

 yǎn shuō yī qiè pú sà zhì xíng。suǒ wèi:

 演说一切菩萨智行。所谓:

 shuō rù yī qiè zhòng shēng jiè hǎi zhì,

 说入一切众生界海智,

 shuō rù yī qiè zhòng shēng xīn hǎi zhì,

 说入一切众生心海智,

 shuō rù yī qiè zhòng shēng gēn hǎi zhì,

 说入一切众生根海智,

 shuō rù yī qiè zhòng shēng xíng hǎi zhì,

 说入一切众生行海智,

 shuō dù yī qiè zhòng shēng wèi zēng shī shí zhì,

 说度一切众生未曾失时智,

 shuō chū yī qiè fǎ jiè yīn shēng zhì,

 说出一切法界音声智,

 shuō niàn niàn biàn yī qiè fǎ jiè hǎi zhì,

 说念念遍一切法界海智,

 shuō niàn niàn zhī yī qiè shì jiè hǎi huài zhì,

 说念念知一切世界海坏智,

 shuō niàn niàn zhī yī qiè shì jiè hǎi chéng zhù zhuāng yán chā bié zhì,

 说念念知一切世界海成住庄严差别智,

 shuō niàn niàn zì zài qīn jìn gōng yǎng yī qiè rú lái tīng shòu fǎ lún zhì。

 说念念自在亲近供养一切如来听受法錀智。

 shì xiàn rú shì zhì bō luó mì,lìng zhū zhòng shēng,jiē dà huān xǐ,

 示现如是智波罗蜜,令诸众生,皆大欢喜,

 diào chàng shì yuè,qí xīn qīng jìng,shēng jué dìng jiě,

 调畅适悦,其心清净,生决定解,

 qiú yī qiè zhì wú yǒu tuì zhuǎn。

 求一切智无有退转。

 rú shuō pú sà zhū bō luó mì chéng shú zhòng shēng,

 如说菩萨诸波罗蜜成熟众生,

 rú shì xuān shuō yī qiè pú sà zhǒng zhǒng xíng fǎ ér wèi lì yì。

 如是宣说一切菩萨种种行法而为利益。

 

 fù yú yī yī zhū máo kǒng zhōng,chū wú liàng zhǒng zhòng shēng shēn yún。

 复于一一诸毛孔中,出无量种众生身云。

 suǒ wèi:chū yǔ sè jiū jìng tiān、shàn xiàn tiān、shàn jiàn tiān、

 所谓:出与色究竟天、善现天、善见天、

 wú rè tiān、wú fán tiān xiàng shì shēn yún,chū shǎo guǎng、

 无热天、无烦天相似身云,出少广、

 guǎng guǒ、fú shēng、wú yún tiān xiàng shì shēn yún,

 广果、福生、无云天相似身云,

 chū biàn jìng、wú liàng jìng、shǎo jìng tiān xiàng shì shēn yún,

 出遍净、无量净、少净天相似身云,

 chū guāng yīn、wú liàng guāng、shǎo guāng tiān xiàng shì shēn yún,

 出光音、无量光、少光天相似身云,

 chū dà fàn、fàn fǔ、fàn zhòng tiān xiàng shì shēn yún,

 出大梵、梵辅、梵众天相似身云,

 chū zì zài tiān、huà lè tiān、dōu shuài tuó tiān、xū yè mó tiān、

 出自在天、化乐天、兜率陀天、须夜摩天、

 dāo lì tiān jí qí cǎi nǚ、zhū tiān zǐ zhòng xiāng sì shēn yún,

 忉利天及其采女、诸天子众相似身云,

 chū tí tóu lài zhā gān tà pó wáng、gān tà pó zǐ、

 出提头赖吒乾闼婆王、乾闼婆子、

 gān tà pó nǚ xiāng sì shēn yún,chū pí lóu lēi chā、

 乾闼婆女相似身云,出毗楼勒叉、

 jiū pán tú wáng、jiū pán tú zi、jiū pán tú nǚ xiāng sì shēn yún,

 鸠槃荼王、鸠槃荼子、鸠槃荼女相似身云,

 chū pí lóu bó chā lóng wáng、lóng zǐ、lóng nǚ xiāng sì shēn yún,

 出毗楼博叉龙王、龙子、龙女相似身云,

 chū pí shā mén yè chā wáng、yè chā zǐ、yè chā nǚ xiāng sì shēn yún,

 出毗沙门夜叉王、夜叉子、夜叉女相似身云,

 chū dà shù jǐn nà luó wáng、shàn huì mó hóu luó jiā wáng、

 出大树紧那罗王、善慧摩睺罗伽王、

 dà sù jí lì jiā lóu luó wáng、luó hóu ā xiū luó wáng、

 大速疾力迦楼罗王、罗睺阿修罗王、

 yán luó fǎ wáng jí qí zi、qí nǚ xiāng sì shēn yún,

 阎罗法王及其子、其女相似身云,

 chū zhū rén wáng jí qí zi、qí nǚ xiāng sì shēn yún,

 出诸人王及其子、其女相似身云,

 chū shēng wén、dú jué jí zhū fú zhòng xiāng sì shēn yún,

 出声闻、独觉及诸佛众相似身云,

 chū dì shén、shuǐ shén、huǒ shén、fēng shén、hé shén、hǎi shén、

 出地神、水神、火神、风神、河神、海神、

 shān shén、shù shén nǎi zhì zhòu、yè、zhǔ fāng shén děng xiāng sì shēn yún。

 山神、树神乃至昼、夜、主方神等相似身云。

 zhōu biàn shí fāng,chōng mǎn fǎ jiè。

 周遍十方,充满法界。

 

 yú bǐ yī qiè zhòng shēng zhī qián,xiàn zhǒng zhǒng shēng。

 于彼一切众生之前,现种种声。

 suǒ wèi:fēng lún shēng、shuǐ lún shēng、huǒ yàn shēng、

 所谓:风轮声、水轮声、火焰声、

 hǎi cháo shēng、dì zhèn shēng、dà shān xiāng jī shēng、

 海潮声、地震声、大山相击声、

 tiān chéng zhèn dòng shēng、mó ní xiāng jī shēng、

 天城震动声、摩尼相击声、

 tiān wáng shēng、lóng wáng shēng、yè chā wáng shēng、

 天王声、龙王声、夜叉王声、

 gān tà pó wáng shēng、ā xiū luó wáng shēng、jiā lóu luó wáng shēng、

 乾闼婆王声、阿修罗王声、迦楼罗王声、

 jǐn nà luó wáng shēng、mó hóu luó jiā wáng shēng、rén wáng shēng、

 紧那罗王声、摩睺罗伽王声、人王声、

 fàn wáng shēng、tiān nǚ gē yǒng shēng、zhū tiān yīn yuè shēng、

 梵王声、天女歌咏声、诸天音乐声、

 mó ní bǎo wáng shēng。

 摩尼宝王声。

 

 yǐ rú shì děng zhǒng zhǒng yīn shēng,

 以如是等种种音声,

 shuō xǐ mù guān chá zhòng shēng yè shén cóng chū fā xīn suǒ jí gōng dé。

 说喜目观察众生夜神从初发心所集功德。

 suǒ wèi:chéng shì yī qiè zhū shàn zhī shí,qīn jìn zhū fú,

 所谓:承事一切诸善知识,亲近诸佛,

 xiū xíng shàn fǎ;xíng tán bō luó mì,nán shè néng shě xíng;

 修行善法;行檀波罗蜜,难舍能舍;

 shī bō luó mì,qì shě wáng wèi、gōng diàn、juàn shǔ,

 行尸波罗蜜,弃舍王位、宫殿、眷属,

 chū jiā xué dào;xíng chàn tí bō luó mì,

 出家学道;行羼提波罗蜜,

 néng rěn shì jiān yī qiè kǔ shì,jí yǐ pú sà suǒ xiū kǔ xíng、

 能忍世间一切苦事,及以菩萨所修苦行、

 suǒ chí zhèng fǎ,jiē xī jiān gù,qí xīn bù dòng,

 所持正法,皆悉坚固,其心不动,

 yì néng rěn shòu yī qiè zhòng shēng yú jǐ shēn xīn è zuò è shuō,

 亦能忍受一切众生于己身心恶作恶说,

 rěn yī qiè yè jiē bù shī huài,rěn yī qiè fǎ shēng jué dìng jiě,

 忍一切业皆不失坏,忍一切法生决定解,

 rěn zhū fǎ xìng néng dì sī wéi;xíng yī jīng yī jìn bō luó mì,

 忍诸法性能谛思惟;行一精一进波罗蜜,

 qǐ yī qiè zhì xíng,chéng yī qiè fó fǎ;xíng chán bō luó mì,

 起一切智行,成一切佛法;行禅波罗蜜,

 qí chán bō luó mì suǒ yǒu zī jù、suǒ yǒu xiū xí、suǒ yǒu chéng jiù、

 其禅波罗蜜所有资具、所有修习、所有成就、

 suǒ yǒu qīng jìng、suǒ yǒu qǐ sān mèi shén tōng、

 所有清净、所有起三昧神通、

 suǒ yǒu rù sān mèi hǎi mén,jiē xī xiǎn shì;

 所有入三昧海门,皆悉显示;

 xíng bō rě bō luó mì,qí bō rě bō luó mì suǒ yǒu zī jù,

 行般若波罗蜜,其般若波罗蜜所有资具,

 suǒ yǒu qīng jìng、dà zhì huì rì、dà zhì huì yún、

 所有清净、大智慧日、大智慧云、

 dà zhì huì cáng、dà zhì huì mén,jiē xī xiǎn shì;

 大智慧藏、大智慧门,皆悉显示;

 xíng fāng biàn bō luó mì,qí fāng biàn bō luó mì suǒ yǒu zī jù、

 行方便波罗蜜,其方便波罗蜜所有资具、

 suǒ yǒu xiū xíng、suǒ yǒu tǐ xìng、suǒ yǒu lǐ qù、suǒ yǒu qīng jìng、

 所有修行、所有体性、所有理趣、所有清净、

 suǒ yǒu xiāng yìng shì,jiē xī xiǎn shì;xíng yuàn bō luó mì,

 所有相应事,皆悉显示;行愿波罗蜜,

 qí yuàn bō luó mì suǒ yǒu tǐ xìng、suǒ yǒu chéng jiù、

 其愿波罗蜜所有体性、所有成就、

 suǒ yǒu xiū xí、suǒ yǒu xiāng yìng shì,jiē xī xiǎn shì;

 所有修习、所有相应事,皆悉显示;

 xíng lì bō luó mì,qí lì bō luó mì suǒ yǒu zī jù、suǒ yǒu yīn yuán、

 行力波罗蜜,其力波罗蜜所有资具、所有因缘、

 suǒ yǒu lǐ qù、suǒ yǒu yǎn shuō、suǒ yǒu xiāng yìng shì,

 所有理趣、所有演说、所有相应事,

 jiē xī xiǎn shì、xíng zhì bō luó mì,

 皆悉显示;行智波罗蜜,

 qí zhì bō luó mì suǒ yǒu zī jù、suǒ yǒu tǐ xìng、

 其智波罗蜜所有资具、所有体性、

 suǒ yǒu chéng jiù、suǒ yǒu qīng jìng、suǒ yǒu chǔ suǒ、

 所有成就、所有清净、所有处所、

 suǒ yǒu zēng zhǎng、suǒ yǒu shēn rù、suǒ yǒu guāng míng、

 所有增长、所有深入、所有光明、

 suǒ yǒu xiǎn shì、suǒ yǒu lǐ qù、suǒ yǒu xiāng yìng shì、

 所有显示、所有理趣、所有相应事、

 suǒ yǒu jiǎn zé、suǒ yǒu xíng xiāng、suǒ yǒu xiāng yìng fǎ,

 所有简择、所有行相、所有相应法,

 suǒ yǒu suǒ shè fǎ、suǒ zhī fǎ、suǒ zhī yè、suǒ zhī shā、

 所有所摄法、所知法、所知业、所知刹、

 suǒ zhī jié、suǒ zhī shì、suǒ zhī fú chū xiàn、suǒ zhī fú、

 所知劫、所知世、所知佛出现、所知佛、

 suǒ zhī pú sà,suǒ zhī pú sà xīn、pú sà wèi、pú sà zī jù、

 所知菩萨,所知菩萨心、菩萨位、菩萨资具、

 pú sà fā qù、pú sà huí xiàng、pú sà dà yuàn、pú sà fǎ lún、

 菩萨发趣、菩萨回向、菩萨大愿、菩萨法錀、

 pú sà jiǎn zé fǎ、pú sà fǎ hǎi、pú sà fǎ mén hǎi、

 菩萨简择法、菩萨法海、菩萨法门海、

 pú sà fǎ xuán liú、pú sà fǎ lǐ qù,

 菩萨法旋流、菩萨法理趣,

 rú shì děng zhì bō luó mì xiāng yìng jìng jiè,jiē xī xiǎn shì,

 如是等智波罗蜜相应境界,皆悉显示,

 chéng shú zhòng shēng。

 成熟众生。

 

 yòu shuō cǐ shén cóng chū fā xīn suǒ jí gōng dé xiāng xù cì dì;

 又说此神从初发心所集功德相续次第;

 suǒ xí shàn gēn xiāng xù cì dì;

 所习善根相续次第;

 suǒ xiū wú liàng zhū bō luó mì xiāng xù cì dì;

 所修无量诸波罗蜜相续次第;

 sǐ cǐ shēng bǐ jí qí míng hào xiāng xù cì dì;qīn jìn shàn yǒu,

 死此生彼及其名号相续次第;亲近善友,

 chéng shì zhū fú,shòu chí zhèng fǎ,xiū pú sà xíng,rù zhū sān mèi,

 承事诸佛,受持正法,修菩萨行,入诸三昧,

 yǐ sān mèi lì,pǔ jiàn zhū fú,pǔ jiàn zhū shā,pǔ zhī zhū jié,

 以三昧力,普见诸佛,普见诸刹,普知诸劫,

 shēn rù fǎ jiè,guān chá zhòng shēng,rù fǎ jiè hǎi,

 深入法界,观察众生,入法界海,

 zhī zhū zhòng shēng sǐ cǐ shēng bǐ,dé jìng tiān ěr wén yī qiè shēng,

 知诸众生死此生彼,得净天耳闻一切声,

 dé jìng tiān yǎn jiàn yī qiè sè,dé tā xīn zhì zhī zhòng shēng xīn,

 得净天眼见一切色,得他心智知众生心,

 dé sù zhù zhì zhī qián jì shì,

 得宿住智知前际事,

 dé wú yī wú zuò shén zú zhì tōng zì zài yóu xíng biàn shí fāng shā,

 得无依无作神足智通自在游行遍十方刹,

 rú shì suǒ yǒu xiāng xù cì dì;dé pú sà jiě tuō,

 如是所有相续次第;得菩萨解脱,

 rù pú sà jiě tuō hǎi,dé pú sà zì zài,dé pú sà yǒng měng,

 入菩萨解脱海,得菩萨自在,得菩萨勇猛,

 dé pú sà yóu bù,zhù pú sà xiǎng,rù pú sà dào,

 得菩萨游步,住菩萨想,入菩萨道,

 rú shì yī qiè suǒ yǒu gōng dé xiāng xù cì dì。jiē xī yǎn shuō,

 如是一切所有功德相续次第。皆悉演说,

 fēn bié xiǎn shì,chéng shú zhòng shēng。

 分别显示,成熟众生。

 

 rú shì shuō shí,yú niàn niàn zhōng,

 如是说时,于念念中,

 shí fāng gè yán jìng bù kě shuō bù kě shuō zhū fó guó tǔ,

 十方各严净不可说不可说诸佛国土,

 dù tuō wú liàng è qù zhòng shēng,

 度脱无量恶趣众生,

 lìng wú liàng zhòng shēng shēng tiān rén zhōng fù guì zì zài,

 令无量众生生天人中富贵自在,

 lìng wú liàng zhòng shēng chū shēng sǐ hǎi,

 令无量众生出生死海,

 lìng wú liàng zhòng shēng ān zhù shēng wén、pì zhī fó dì,

 令无量众生安住声闻、辟支佛地,

 lìng wú liàng zhòng shēng zhù rú lái dì。

 令无量众生住如来地。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ jiàn wén rú shàng suǒ xiàn yī qiè zhū xī yǒu shì,

 尔时,善财童子见闻如上所现一切诸希有事,

 niàn niàn guān chá,sī wéi jiě le,shēn rù ān zhù,

 念念观察,思惟解了,深入安住,

 chéng fú wēi lì jí jiě tuō lì,

 承佛威力及解脱力,

 zé dé pú sà bù sī yì dà shì lì pǔ xǐ chuáng zì zài lì jiě tuō。

 则得菩萨不思议大势力普喜幢自在力解脱。

 hé yǐ gù?yǔ xǐ mù yè shén yú wǎng xī shí tóng xiū xíng gù,

 何以故?与喜目夜神于往昔时同修行故,

 rú lái shén lì suǒ jiā chí gù,bù sī yì shàn gēn suǒ yòu zhù gù,

 如来神力所加持故,不思议善根所佑助故,

 dé pú sà zhū gēn gù,shēng rú lái zhǒng zhōng gù,

 得菩萨诸根故,生如来种中故,

 dé shàn yǒu lì suǒ shè shòu gù,shòu zhū rú lái suǒ hù niàn gù,

 得善友力所摄受故,受诸如来所护念故,

 pí lú zhē nà rú lái céng suǒ huà gù,

 毗卢遮那如来曾所化故,

 bǐ fēn shàn gēn yǐ chéng shú gù,kān xiū pǔ xián pú sà xíng gù。

 彼分善根已成熟故,堪修普贤菩萨行故。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ dé cǐ jiě tuō yǐ,xīn shēng huān xǐ,

 尔时,善财童子得此解脱已,心生欢喜,

 hé zhǎng xiàng xǐ mù guān chá zhòng shēng yè shén,yǐ jì zàn yuē:

 合掌向喜目观察众生夜神,以偈赞曰:

 

 “wú liàng wú shù jié,xué fó shén shēn fǎ,

 “无量无数劫,学佛甚深法,

 suí qí suǒ yìng huà,xiǎn xiàn miào sè shēn。

 随其所应化,显现妙色身。

 le zhī zhū zhòng shēng,chén mí yīng wàng xiǎng,

 了知诸众生,沉迷婴妄想,

 zhǒng zhǒng shēn jiē xiàn,suí yīng xī diào fú。

 种种身皆现,随应悉调伏。

 fǎ shēn héng jì jìng,qīng jìng wú èr xiāng,

 法身恒寂静,清净无二相,

 wèi huà zhòng shēng gù,shì xiàn zhǒng zhǒng xíng。

 为化众生故,示现种种形。

 yú zhū yùn jiè chù,wèi zēng yǒu suǒ zhe,

 于诸蕴界处,未曾有所著,

 shì xíng jí sè shēn,diào fú yī qiè zhòng。

 示行及色身,调伏一切众。

 bù zhe nèi wài fǎ,yǐ dù shēng sǐ hǎi,

 不著内外法,已度生死海,

 ér xiàn zhǒng zhǒng shēn,zhù yú zhū yǒu jiè。

 而现种种身,住于诸有界。

 yuǎn lí zhū fēn bié,xì lùn suǒ bù dòng,

 远离诸分别,戏论所不动,

 wèi zhe wàng xiǎng zhě,hóng xuān shí lì fǎ。

 为著妄想者,弘宣十力法。

 yī xīn zhù sān mèi,wú liàng jié bù dòng,

 一心住三昧,无量劫不动,

 máo kǒng chū huà yún,gōng yǎng shí fāng fú。

 毛孔出化云,供养十方佛。

 dé fú fāng biàn lì,niàn niàn wú biān jì,

 得佛方便力,念念无边际,

 shì xiàn zhǒng zhǒng shēn,pǔ shè zhū qún shēng。

 示现种种身,普摄诸群生。

 le zhī zhū yǒu hǎi,zhǒng zhǒng yè zhuāng yán,

 了知诸有海,种种业庄严,

 wèi shuō wú ài fǎ,lìng qí xī qīng jìng。

 为说无碍法,令其悉清净。

 sè shēn miào wú bǐ,qīng jìng rú pǔ xián,

 色身妙无比,清净如普贤,

 suí zhū zhòng shēng xīn,shì xiàn shì jiān xiāng。”

 随诸众生心,示现世间相。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ shuō cǐ sòng yǐ,bái yán:“tiān shén!

 尔时,善财童子说此颂已,白言:“天神!

 rǔ fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,wèi jǐ shí yé?

 汝发阿耨多罗三藐三菩提心,为几时耶?

 dé cǐ jiě tuō,shēn yǐ jiǔ rú?”

 得此解脱,身已久如?”

 

 ěr shí,xǐ mù guān chá zhòng shēng zhǔ yè shén yǐ sòng dá yuē:

 尔时,喜目观察众生主夜神以颂答曰:

 

 “wǒ niàn guò qù shì,guò yú shā chén jié,

 “我念过去世,过于刹尘劫,

 shā hào mó ní guāng,jié míng jì jìng yīn。

 刹号摩尼光,劫名寂静音。

 bǎi wàn nà yóu tā,jù zhī sì tiān xià,

 百万那由他,俱胝四天下,

 qí wáng shù yì ěr,gè gè zì lín yù。

 其王数亦尔,各各自临驭。

 zhōng yǒu yī wáng dōu,hào yuē xiāng chuáng bǎo,

 中有一王都,号曰香幢宝,

 zhuāng yán zuì shū miào,jiàn zhě jiē xīn yuè。

 庄严最殊妙,见者皆欣悦。

 zhōng yǒu zhuàn lún wáng,qí shēn shèn wēi miào,

 中有转轮王,其身甚微妙,

 sān shí èr zhǒng xiāng,suí hǎo yǐ zhuāng yán;

 三十二种相,随好以庄严;

 lián huá zhōng huà shēng,jīn sè guāng míng shēn,

 莲华中化生,金色光明身,

 téng kōng zhào yuǎn jìn,pǔ jí yán fú jiè。

 腾空照远近,普及阎浮界。

 qí wáng yǒu qiān zi,yǒng měng shēn duān zhèng;

 其王有千子,勇猛身端正;

 chén zuǒ mǎn yī yì,zhì huì shàn fāng biàn;

 臣佐满一亿,智慧善方便;

 pín yù yǒu shí yì,yán róng zhuàng tiān nǚ,

 嫔御有十亿,颜容状天女,

 lì yì diào róu yì,cí xīn gěi shì wáng。

 利益调柔意,慈心给侍王。

 qí wáng yǐ fǎ huà,pǔ jí sì tiān xià,

 其王以法化,普及四天下,

 lún wéi dà dì zhōng,yī qiè jiē fēng shèng。

 轮围大地中,一切皆丰盛。

 wǒ shí wéi bǎo nǚ,jù zú fàn yīn shēng,

 我时为宝女,具足梵音声,

 shēn chū jīn sè guāng,zhào jí qiān yóu xún。

 身出金色光,照及千由旬。

 rì guāng jì yǐ méi,yīn yuè xián jì rán,

 日光既已没,音乐咸寂然,

 dài wáng jí shì yù,yī qiè jiē ān qǐn。

 大王及侍御,一切皆安寝。

 bǐ shí dé hǎi fú,chū xìng yú shì jiān,

 彼时德海佛,出兴于世间,

 xiǎn xiàn shén tōng lì,chōng mǎn shí fāng jiè;

 显现神通力,充满十方界;

 fàng dà guāng míng hǎi,yī qiè shā chén shù,

 放大光明海,一切刹尘数,

 zhǒng zhǒng zì zài shēn,biàn mǎn yú shí fāng。

 种种自在身,遍满于十方。

 dì zhèn chū miào yīn,pǔ gào fú xìng shì;

 地震出妙音,普告佛兴世;

 tiān rén lóng shén zhòng,yī qiè jiē huān xǐ。

 天人龙神众,一切皆欢喜。

 yī yī máo kǒng zhōng,chū fó huà shēn hǎi,

 一一毛孔中,出佛化身海,

 shí fāng jiē biàn mǎn,suí yīng shuō miào fǎ。

 十方皆遍满,随应说妙法。

 wǒ shí yú mèng zhōng,jiàn fú zhū shén biàn,

 我时于梦中,见佛诸神变,

 yì wén shēn miào fǎ,xīn shēng dà huān xǐ。

 亦闻深妙法,心生大欢喜。

 yī wàn zhǔ yè shén,gòng zài kōng zhōng zhù,

 一万主夜神,共在空中住,

 zàn tàn fú xìng shì,tóng shí jué wù wǒ:

 赞叹佛兴世,同时觉悟我:

 ‘xián huì rǔ yīng qǐ,fú yǐ xiàn rǔ guó,

 ‘贤慧汝应起,佛已现汝国,

 jié hǎi nàn zhí yù,jiàn zhě dé qīng jìng。’

 劫海难值遇,见者得清净。’

 wǒ shí biàn mèi wù,jí dǔ qīng jìng guāng。

 我时便寐寤,即睹清净光。

 guān cǐ cóng hé lái?jiàn fú shù wáng xià,

 观此从何来?见佛树王下,

 zhū xiàng zhuāng yán tǐ,yóu rú bǎo shān wáng;

 诸相庄严体,犹如宝山王;

 yī qiè máo kǒng zhōng,fàng dà guāng míng hǎi。

 一切毛孔中,放大光明海。

 jiàn yǐ xīn huān xǐ,biàn shēng cǐ niàn yán:

 见已心欢喜,便生此念言:

 ‘yuàn wǒ dé rú fó,guǎng dà shén tōng lì。’

 ‘愿我得如佛,广大神通力。’

 wǒ shí xún jué wù,dài wáng bìng juàn shǔ,

 我时寻觉寤,大王并眷属,

 lìng jiàn fó guāng míng,yī qiè jiē xīn qìng。

 令见佛光明,一切皆欣庆。

 wǒ shí yǔ dài wáng,qí cóng qiān wàn yì,

 我时与大王,骑从千万亿,

 zhòng shēng yì wú liàng,jù xíng yì fú suǒ。

 众生亦无量,俱行诣佛所。

 wǒ yú èr wàn suì,gōng yǎng bǐ rú lái,

 我于二万岁,供养彼如来,

 qī bǎo sì tiān xià,yī qiè jiē fèng shī。

 七宝四天下,一切皆奉施。

 shí bǐ rú lái shuō,gōng dé pǔ yún jīng,

 时彼如来说,功德普云经,

 pǔ yīng qún shēng xīn,zhuāng yán zhū yuàn hǎi。

 普应群生心,庄严诸愿海。

 yè shén jué wù wǒ,lìng wǒ dé lì yì,

 夜神觉悟我,令我得利益,

 wǒ yuàn zuò shì shēn,jué zhū fàng yì zhě。

 我愿作是身,觉诸放逸者。

 wǒ cóng cǐ chū fā,zuì shàng pú tí yuàn,

 我从此初发,最上菩提愿,

 wǎng lái zhū yǒu zhōng,qí xīn wú wàng shī。

 往来诸有中,其心无忘失。

 cóng cǐ hòu gōng yǎng,shí yì nà yóu fú,

 从此后供养,十亿那由佛,

 héng shòu rén tiān lè,ráo yì zhū qún shēng。

 恒受人天乐,饶益诸群生。

 chū fú gōng dé hǎi;dì èr gōng dé dēng;

 初佛功德海;第二功德灯;

 dì sān miào bǎo chuáng;dì sì xū kōng zhì;

 第三妙宝幢;第四虚空智;

 dì wǔ lián huá cáng;dì liù wú ài huì;

 第五莲华藏;第六无碍慧;

 dì qī fǎ yuè wáng;dì bā zhì dēng lún;

 第七法月王;第八智灯轮;

 dì jiǔ liǎng zú zūn,bǎo yàn shān dēng wáng;

 第九两足尊,宝焰山灯王;

 dì shí diào yù shī,sān shì huá guāng yīn。

 第十调御师,三世华光音。

 rú shì děng zhū fú,wǒ xī céng gōng yǎng,

 如是等诸佛,我悉曾供养,

 rán wèi dé huì yǎn,rù yú jiě tuō hǎi。

 然未得慧眼,入于解脱海。

 cóng cǐ cì dì yǒu,yī qiè bǎo guāng shā,

 从此次第有,一切宝光刹,

 qí jié míng tiān shèng,wǔ bǎi fú xìng shì。

 其劫名天胜,五百佛兴世。

 zuì chū yuè guāng lún;dì èr míng rì dēng;

 最初月光轮;第二名日灯;

 dì sān míng guāng chuáng;dì sì bǎo xū mí;

 第三名光幢;第四宝须弥;

 dì wǔ míng huá yàn;dì liù hào dēng hǎi;

 第五名华焰;第六号灯海;

 dì qī chì rán fú;dì bā tiān cáng fú;

 第七炽然佛;第八天藏佛;

 jiǔ guāng míng wáng chuáng;shí pǔ zhì guāng wáng。

 九光明王幢;十普智光王。

 rú shì děng zhū fú,wǒ xī céng gōng yǎng,

 如是等诸佛,我悉曾供养,

 shàng yú zhū fǎ zhōng,wú ér jì wèi yǒu。

 尚于诸法中,无而计为有。

 cóng cǐ fù yǒu jié,míng yuē fàn guāng míng;

 从此复有劫,名曰梵光明;

 shì jiè lián huá dēng,zhuāng yán jí shū miào。

 世界莲华灯,庄严极殊妙。

 bǐ yǒu wú liàng fú,yī yī wú liàng zhòng,

 彼有无量佛,一一无量众,

 wǒ xī céng gōng yǎng,zūn zhòng tīng wén fǎ。

 我悉曾供养,尊重听闻法。

 chū bǎo xū mí fú;èr gōng dé hǎi fú;

 初宝须弥佛;二功德海佛;

 sān fǎ jiè yīn fú;sì fǎ zhèn léi fú;

 三法界音佛;四法震雷佛;

 wǔ míng fǎ chuáng fú;liù míng dì guāng fú;

 五名法幢佛;六名地光佛;

 qī míng fǎ lì guāng;bā míng xū kōng jué;

 七名法力光;八名虚空觉;

 dì jiǔ xū mí guāng;dì shí gōng dé yún。

 第九须弥光;第十功德云。

 rú shì děng rú lái,wǒ xī céng gōng yǎng,

 如是等如来,我悉曾供养,

 wèi néng míng liǎo fǎ,ér rù zhū fú hǎi。

 未能明了法,而入诸佛海。

 cì hòu fù yǒu jié,míng wéi gōng dé yuè;

 次后复有劫,名为功德月;

 ěr shí yǒu shì jiè,qí míng gōng dé chuáng。

 尔时有世界,其名功德幢。

 bǐ zhōng yǒu zhū fú,bā shí nà yóu tā,

 彼中有诸佛,八十那由他,

 wǒ jiē yǐ miào gōng,shēn xīn ér jìng fèng。

 我皆以妙供,深心而敬奉。

 chū gān tà pó wáng;èr míng dà shù wáng;

 初乾闼婆王;二名大树王;

 sān gōng dé xū mí;dì sì bǎo yǎn fú;

 三功德须弥;第四宝眼佛;

 dì wǔ lú shě nà;dì liù guāng zhuāng yán;

 第五卢舍那;第六光庄严;

 dì qī fǎ hǎi fú;dì bā guāng shèng fú;

 第七法海佛;第八光胜佛;

 jiǔ míng xián shèng fú;dì shí fǎ wáng fú。

 九名贤胜佛;第十法王佛。

 rú shì děng zhū fú,wǒ xī céng gōng yǎng,

 如是等诸佛,我悉曾供养,

 rán wèi dé shēn zhì,rù yú zhū fǎ hǎi。

 然未得深智,入于诸法海。

 cǐ hòu fù yǒu jié,míng wéi jì jìng huì,

 此后复有劫,名为寂静慧,

 shā hào jīn gāng bǎo,zhuāng yán xī shū miào。

 刹号金刚宝,庄严悉殊妙。

 yú zhōng yǒu qiān fú,cì dì ér chū xìng,

 于中有千佛,次第而出兴,

 zhòng shēng shǎo fán nǎo,zhòng huì xī qīng jìng。

 众生少烦恼,众会悉清净。

 chū jīn gāng qí fú;èr wú ài lì fú;

 初金刚脐佛;二无碍力佛;

 sān míng fǎ jiè yǐng;sì hào shí fāng dēng;

 三名法界影;四号十方灯;

 dì wǔ míng bēi guāng;dì liù míng jiè hǎi;

 第五名悲光;第六名戒海;

 dì qī rěn dēng lún;dì bā fǎ lún guāng;

 第七忍灯轮;第八法錀光;

 jiǔ míng guāng zhuāng yán;shí míng jì jìng guāng。

 九名光庄严;十名寂静光。

 rú shì děng zhū fú,wǒ xī céng gōng yǎng,

 如是等诸佛,我悉曾供养,

 yóu wèi néng shēn wù,rú kōng qīng jìng fǎ。

 犹未能深悟,如空清净法。

 yóu xíng yī qiè shā,yú bǐ xiū zhū xíng。

 游行一切刹,于彼修诸行。

 cì dì fù yǒu jié,míng wéi shàn chū xiàn,

 次第复有劫,名为善出现,

 shā hào xiāng dēng yún,jìng huì suǒ gòng chéng。

 刹号香灯云,净秽所共成。

 yì fú yú zhōng xiàn,zhuāng yán shā jí jié,

 亿佛于中现,庄严刹及劫,

 suǒ shuō zhǒng zhǒng fǎ,wǒ jiē néng yì chí。

 所说种种法,我皆能忆持。

 chū míng guǎng chēng fú;cì míng fǎ hǎi fú;

 初名广称佛;次名法海佛;

 sān míng zì zài wáng;sì míng gōng dé yún;

 三名自在王;四名功德云;

 dì wǔ fǎ shèng fú;dì liù tiān guān fú;

 第五法胜佛;第六天冠佛;

 dì qī zhì yàn fú;dì bā xū kōng yīn;

 第七智焰佛;第八虚空音;

 dì jiǔ liǎng zú zūn,míng pǔ shēng shū shèng;

 第九两足尊,名普生殊胜

 dì shí wú shàng shì,méi jiān shèng guāng míng。

 第十无上士,眉间胜光明。

 rú shì yī qiè fú,wǒ xī céng gōng yǎng,

 如是一切佛,我悉曾供养,

 rán yóu wèi néng jìng,lí zhū zhàng ài dào。

 然犹未能净,离诸障碍道。

 cì dì fù yǒu jié,míng jí jiān gù wáng,

 次第复有劫,名集坚固王,

 shā hào bǎo chuáng wáng,yī qiè shàn fēn bù。

 刹号宝幢王,一切善分布。

 yǒu wǔ bǎi zhū fú,yú zhōng ér chū xiàn;

 有五百诸佛,于中而出现;

 wǒ gōng jìng gōng yǎng,qiú wú ài jiě tuō。

 我恭敬供养,求无碍解脱。

 zuì chū gōng dé lún;qí cì jì jìng yīn;

 最初功德轮;其次寂静音;

 cì míng gōng dé hǎi;cì míng rì guāng wáng;

 次名功德海;次名日光王;

 dì wǔ gōng dé wáng;dì liù xū mí xiāng;

 第五功德王;第六须弥相;

 cì míng fǎ zì zài;cì fú gōng dé wáng;

 次名法自在;次佛功德王;

 dì jiǔ fú xū mí;dì shí guāng míng wáng。

 第九福须弥;第十光明王。

 rú shì děng zhū fú,wǒ xī céng gōng yǎng,

 如是等诸佛,我悉曾供养,

 suǒ yǒu qīng jìng dào,pǔ rù jǐn wú yú,

 所有清净道,普入尽无余,

 rán yú suǒ rù mén,wèi néng chéng jiù rěn。

 然于所入门,未能成就忍。

 cì dì fù yǒu jié,míng wéi miào shèng zhǔ,

 次第复有劫,名为妙胜主,

 shā hào jì jìng yīn,zhòng shēng fán nǎo báo。

 刹号寂静音,众生烦恼薄。

 yú zhōng yǒu fú xiàn,bā shí nà yóu tā;

 于中有佛现,八十那由他;

 wǒ xī céng gōng yǎng,xiū xíng zuì shèng dào。

 我悉曾供养,修行最胜道。

 chū fú míng huá jù;cì fú míng hǎi cáng;

 初佛名华聚;次佛名海藏;

 cì míng gōng dé shēng;cì hào tiān wáng jì;

 次名功德生;次号天王髻;

 dì wǔ mó ní cáng;dì liù zhēn jīn shān;

 第五摩尼藏;第六真金山;

 dì qī bǎo jù zūn;dì bā fǎ chuáng fú;

 第七宝聚尊;第八法幢佛;

 dì jiǔ míng shèng cái;dì shí míng zhì huì。

 第九名胜财;第十名智慧。

 cǐ shí wèi shàng shǒu,gōng yǎng wú bù jìn。

 此十为上首,供养无不尽。

 cì dì fù yǒu jié,míng yuē qiān gōng dé;

 次第复有劫,名曰千功德;

 ěr shí yǒu shì jiè,hào shàn huà chuáng dēng;

 尔时有世界,号善化幢灯;

 liù shí yì nà yóu,zhū fú xìng yú shì。

 六十亿那由,诸佛兴于世。

 zuì chū jì jìng chuáng;qí cì shē mó tā;

 最初寂静幢;其次奢摩他;

 dì sān bǎi dēng wáng;dì sì jì jìng guāng;

 第三百灯王;第四寂静光;

 dì wǔ yún mì yīn;dì liù rì dà míng;

 第五云密阴;第六日大明;

 qī hào fǎ dēng guāng;bā míng shū shèng yàn;

 七号法灯光;八名殊胜焰;

 jiǔ míng tiān shèng cáng;shí míng dà hǒu yīn。

 九名天胜藏;十名大吼音。

 rú shì děng zhū fú,wǒ xī cháng gōng yǎng,

 如是等诸佛,我悉常供养,

 wèi dé qīng jìng rěn,shēn rù zhū fǎ hǎi。

 未得清净忍,深入诸法海。

 cì dì fù yǒu jié,míng wú zhe zhuāng yán;

 次第复有劫,名无著庄严;

 ěr shí yǒu shì jiè,míng yuē wú biān guāng;

 尔时有世界,名曰无边光;

 zhōng yǒu sān shí liù,nà yóu tā fú xiàn。

 中有三十六,那由他佛现。

 chū gōng dé xū mí;dì èr xū kōng xīn;

 初功德须弥;第二虚空心;

 dì sān jù zhuāng yán;dì sì fǎ léi yīn;

 第三具庄严;第四法雷音;

 dì wǔ fǎ jiè shēng;dì liù miào yīn yún;

 第五法界声;第六妙音云;

 dì qī zhào shí fāng;dì bā fǎ hǎi yīn;

 第七照十方;第八法海音;

 dì jiǔ gōng dé hǎi;dì shí gōng dé chuáng。

 第九功德海;第十功德幢。

 rú shì děng zhū fú,wǒ xī céng gōng yǎng。

 如是等诸佛,我悉曾供养。

 cì yǒu fú chū xiàn,míng wéi gōng dé chuáng;

 次有佛出现,名为功德幢;

 wǒ wèi yuè miàn tiān,gōng yǎng rén zhōng zhǔ。

 我为月面天,供养人中主。

 shí fú wèi wǒ shuō,wú yī miào fǎ mén;

 时佛为我说,无依妙法门;

 wǒ wén zhuān niàn chí,chū shēng zhū yuàn hǎi。

 我闻专念持,出生诸愿海。

 wǒ dé qīng jìng yǎn,jì miè dìng zǒng chí,

 我得清净眼,寂灭定总持,

 néng yú niàn niàn zhōng,xī jiàn zhū fú hǎi。

 能于念念中,悉见诸佛海。

 wǒ dé dà bēi cáng,pǔ míng fāng biàn yǎn,

 我得大悲藏,普明方便眼,

 zēng zhǎng pú tí xīn,chéng jiù rú lái lì。

 增长菩提心,成就如来力。

 jiàn zhòng shēng diān dǎo,zhí cháng lè wǒ jìng,

 见众生颠倒,执常乐我净,

 yú chī àn suǒ fù,wàng xiǎng qǐ fán nǎo。

 愚痴暗所覆,妄想起烦恼。

 xíng zhǐ jiàn chóu lín,wǎng lái tān yù hǎi,

 行止见稠林,往来贪欲海,

 jí yú zhū è qù,wú liàng zhǒng zhǒng yè。

 集于诸恶趣,无量种种业。

 yī qiè zhū qù zhōng,suí yè ér shòu shēn,

 一切诸趣中,随业而受身,

 shēng lǎo sǐ zhòng huàn,wú liàng kǔ bī pò。

 生老死众患,无量苦逼迫。

 wèi bǐ zhòng shēng gù,wǒ fā wú shàng xīn,

 为彼众生故,我发无上心,

 yuàn dé rú shí fāng,yī qiè shí lì zūn。

 愿得如十方,一切十力尊。

 yuán fú jí zhòng shēng,qǐ yú dà yuàn yún,

 缘佛及众生,起于大愿云,

 cóng shì xiū gōng dé,qù rù fāng biàn dào。

 从是修功德,趣入方便道。

 yuàn yún xī mí fù,pǔ rù yī qiè dào,

 愿云悉弥覆,普入一切道,

 jù zú bō luó mì,chōng mǎn yú fǎ jiè。

 具足波罗蜜,充满于法界。

 sù rù yú zhū dì,sān shì fāng biàn hǎi,

 速入于诸地,三世方便海,

 yī niàn xiū zhū fú,yī qiè wú ài xíng。

 一念修诸佛,一切无碍行。

 fó zǐ wǒ ěr shí,dé rù pǔ xián dào,

 佛子我尔时,得入普贤道,

 le zhī shí fǎ jiè,yī qiè chā bié mén。

 了知十法界,一切差别门。

 

 “shàn nán zǐ!yú rǔ yì yún hé,bǐ shí zhuàn lún shèng wáng,

 “善男子!于汝意云何,彼时转轮圣王,

 míng:shí fāng zhǔ,néng shào lóng fú zhǒng zhě,qǐ yì rén hū?

 名:十方主,能绍隆佛种者,岂异人乎?

 wén shū shī lì tóng zǐ shì yě!ěr shí yè shén jué wù wǒ zhě,

 文殊师利童子是也!尔时夜神觉悟我者,

 pǔ xián pú sà zhī suǒ huà ěr!wǒ yú ěr shí wéi wáng bǎo nǚ,

 普贤菩萨之所化耳!我于尔时为王宝女,

 méng bǐ yè shén jué wù yú wǒ,lìng wǒ jiàn fú,

 蒙彼夜神觉悟于我,令我见佛,

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。zì cóng shì lái,

 发阿耨多罗三藐三菩提心。自从是来,

 jīng fú shā wēi chén shù jié,bù duò è qù,cháng shēng rén、tiān,

 经佛刹微尘数劫,不堕恶趣,常生人、天,

 yú yī qiè chù cháng jiàn zhū fú,

 于一切处常见诸佛,

 nǎi zhì yú miào dēng gōng dé chuáng fú suǒ,

 乃至于妙灯功德幢佛所,

 dé cǐ dà shì lì pǔ xǐ chuáng pú sà jiě tuō,

 得此大势力普喜幢菩萨解脱,

 yǐ cǐ jiě tuō rú shì lì yì yī qiè zhòng shēng。

 以此解脱如是利益一切众生。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi dé cǐ dà shì lì pǔ xǐ chuáng jiě tuō mén。

 “善男子!我唯得此大势力普喜幢解脱门。

 rú zhū pú sà mó hē sà,yú niàn niàn zhōng,

 如诸菩萨摩诃萨,于念念中,

 pǔ yì yī qiè zhū rú lái suǒ,jí néng qù rù yī qiè zhì hǎi;

 普诣一切诸如来所,疾能趣入一切智海;

 yú niàn niàn zhōng,yǐ fā qù mén,rù yú yī qiè zhū dà yuàn hǎi;

 于念念中,以发趣门,入于一切诸大愿海;

 yú niàn niàn zhōng,yǐ yuàn hǎi mén,jǐn wèi lái jié,

 于念念中,以愿海门,尽未来劫,

 niàn niàn chū shēng yī qiè zhū xíng。

 念念出生一切诸行。

 yī yī xíng zhōng chū shēng yī qiè shā wēi chén shù shēn,

 一一行中出生一切刹微尘数身,

 yī yī shēn pǔ rù yī qiè fǎ jiè mén;yī yī fǎ jiè mén,

 一一身普入一切法界门;一一法界门,

 yī qiè fú shā zhōng,suí zhòng shēng xīn shuō zhū miào xíng。

 一切佛刹中,随众生心说诸妙行。

 yī qiè shā yī yī chén zhōng,xī jiàn wú biān zhū rú lái hǎi;

 一切刹一一尘中,悉见无边诸如来海;

 yī yī rú lái suǒ,xī jiàn biàn fǎ jiè zhū fú shén tōng;

 一一如来所,悉见遍法界诸佛神通;

 yī yī rú lái suǒ,xī jiàn wǎng jié xiū pú sà xíng;

 一一如来所,悉见往劫修菩萨行;

 yī yī rú lái suǒ,shòu chí shǒu hù suǒ yǒu fǎ lún;

 一一如来所,受持守护所有法錀;

 yī yī rú lái suǒ,xī jiàn sān shì yī qiè rú lái zhū shén biàn hǎi。

 一一如来所,悉见三世一切如来诸神变海。

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!cǐ zhòng huì zhōng,yǒu yī yè shén,míng:

 “善男子!此众会中,有一夜神,名:

 pǔ jiù zhòng shēng miào dé。rǔ yì bǐ wèn:

 普救众生妙德。汝诣彼问:

 pú sà yún hé rù pú sà xíngjìng pú sà dào?”

 菩萨云何入菩萨行、净菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú shù zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教