无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第六十八(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2021-01-10 [投稿]

大方广佛华严经》卷第六十八·入法界品第三十九之九(视频念诵版)

 

以上为《华严经》入法界品第三十九之九的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第六十八·入法界品第三十九之九(文字注音版)

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ,dà zhì guāng míng zhào qǐ qí xīn,

 尔时,善财童子,大智光明照启其心,

 sī wéi guān chá jiàn zhū fǎ xìng,

 思惟观察见诸法性,

 dé le zhī yī qiè yán yīn tuó luó ní mén,

 得了知一切言音陀罗尼门,

 dé shòu chí yī qiè fǎ lún tuó luó ní mén,

 得受持一切法錀陀罗尼门,

 dé yǔ yī qiè zhòng shēng zuò suǒ guī yī dà bēi lì,

 得与一切众生作所归依大悲力,

 dé guān chá yī qiè fǎ yì lǐ guāng míng mén,

 得观察一切法义理光明门,

 dé chōng mǎn fǎ jiè qīng jìng yuàn,

 得充满法界清净愿,

 dé pǔ zhào shí fāng yī qiè fǎ zhì guāng míng,

 得普照十方一切法智光明,

 dé biàn zhuāng yán yī qiè shì jiè zì zài lì,

 得遍庄严一切世界自在力,

 dé pǔ fā qǐ yī qiè pú sà yè yuán mǎn yuàn。

 得普发起一切菩萨圆满愿。

 

 jiàn cì yóu xíng,zhì xiǎn nán guó bǎo zhuāng yán chéng,

 渐次游行,至险难国宝庄严城,

 chǔ chù xún mì pó xū mì duō nǚ。

 处处寻觅婆须蜜多女。

 

 chéng zhōng yǒu rén bù zhī cǐ nǚ gōng dé zhì huì,zuò rú shì nià:

 城中有人不知此女功德智慧,作如是念:

 

 “jīn cǐ tóng zǐ,zhū gēn jì jìng,zhì huì míng liǎo,bù mí bù luàn,

 “今此童子,诸根寂静,智慧明了,不迷不乱,

 dì shì yī xún,wú yǒu pí xiè,wú suǒ qǔ zhe,mù shì bù shùn,

 谛视一寻,无有疲懈,无所取著,目视不瞬,

 xīn wú suǒ dòng,shén shēn kuān guǎng,yóu rú dà hǎi;

 心无所动,甚深宽广,犹如大海;

 bù yīng yú cǐ pó xū mì nǚ,yǒu tān ài xīn,yǒu diān dǎo xīn,

 不应于此婆须蜜女,有贪爱心,有颠倒心,

 shēng yú jìng xiǎng,shēng yú yù xiǎng;bù yīng wèi cǐ nǚ sè suǒ shè。

 生于净想,生于欲想;不应为此女色所摄。

 

 “cǐ tóng zǐ zhě,bù xíng mó xíng,bù rù mó jìng,bù méi yù ní,

 “此童子者,不行魔行,不入魔境,不没欲泥,

 bù bèi mó fù,bù yīng zuò chù yǐ néng bù zuò,

 不被魔缚,不应作处已能不作,

 yǒu hé děng yì ér qiú cǐ nǚ?”

 有何等意而求此女?”

 

 qí zhōng yǒu rén xiān zhī cǐ nǚ yǒu zhì huì zhě,gào shàn cái yán:

 其中有人先知此女有智慧者,告善财言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ jīn nǎi néng tuī qiú xún mì pó xū mì nǚ,

 汝今乃能推求寻觅婆须蜜女,

 rǔ yǐ huò dé guǎng dà shàn lì。shàn nán zǐ!

 汝已获得广大善利。善男子!

 rǔ yīng jué dìng qiú fú guǒ wèi,

 汝应决定求佛果位,

 jué dìng yù wèi yī qiè zhòng shēng zuò suǒ yī hù,

 决定欲为一切众生作所依怙,

 jué dìng yù bá yī qiè zhòng shēng tān ài dú jiàn,

 决定欲拔一切众生贪爱毒箭,

 jué dìng yù pò yī qiè zhòng shēng yú nǚ sè zhōng suǒ yǒu jìng xiǎng。

 决定欲破一切众生于女色中所有净想。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 pó xū mì nǚ yú cǐ chéng nèi shì chán zhī běi zì zhái zhōng zhù。”

 婆须蜜女于此城内市廛之北自宅中住。”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ wén shì yǔ yǐ,huān xǐ yǒng yuè,

 时,善财童子闻是语已,欢喜踊跃,

 wǎng yì qí mén。jiàn qí zhù zhái guǎng bó yán lì,bǎo qiáng、

 往诣其门。见其住宅广博严丽,宝墙、

 bǎo shù jí yǐ bǎo qiàn,yī yī jiē yǒu shí chóng wéi rào;

 宝树及以宝堑,一一皆有十重围绕;

 qí bǎo qiàn zhōng,xiāng shuǐ yíng mǎn,jīn shā bù dì,

 其宝堑中,香水盈满,金沙布地,

 zhū tiān bǎo huá、yōu bō luó huá、bō tóu mó huá、jū wù tóu huá、

 诸天宝华、优钵罗华、波头摩华、拘物头华、

 fēn tuó lì huá biàn fù shuǐ shàng;gōng diàn、lóu gé chǔ chù fēn bù,

 芬陀利华遍覆水上;宫殿、楼阁处处分布,

 mén tà、chuāng yǒu xiāng wàng jiān liè,xián shī wǎng duó,

 门闼、窗牖相望间列,咸施网铎,

 xī zhì fān chuáng,wú liàng zhēn qí yǐ wéi yán shì;

 悉置幡幢,无量珍奇以为严饰;

 liú lí wèi dì,zhòng bǎo jiān cuò,shāo zhū chén shuǐ,

 琉璃为地,众宝间错,烧诸沉水,

 tú yǐ zhān tán,xuán zhòng bǎo líng,fēng dòng chéng yīn,

 涂以栴檀,悬众宝铃,风动成音,

 sàn zhū tiān huá biàn bù qí dì;zhǒng zhǒng yán lì bù kě chēng shuō,

 散诸天华遍布其地;种种严丽不可称说,

 zhū zhēn bǎo zàng qí shù bǎi qiān,shí dà yuán lín yǐ wéi zhuāng yán。

 诸珍宝藏其数百千,十大园林以为庄严。

 

 ěr shí,shàn cái jiàn cǐ nǚ rén,yán mào duān yán,

 尔时,善财见此女人,颜貌端严,

 sè xiàng yuán mǎn,pí fū jīn sè,mù fā gàn qīng,bù zhǎng bù duǎn,

 色相圆满,皮肤金色,目发绀青,不长不短,

 bù cū bù xì,yù jiè rén、tiān wú néng yǔ bǐ;

 不粗不细,欲界人、天无能与比;

 yīn shēng měi miào chāo zhū fàn shì,yī qiè zhòng shēng chā bié yán yīn,

 音声美妙超诸梵世,一切众生差别言音,

 xī jiē jù zú,wú bù jiě le;shēn dá zì yì,shàn qiǎo tán shuō,

 悉皆具足,无不解了;深达字义,善巧谈说,

 dé rú huàn zhì,rù fāng biàn mén;

 得如幻智,入方便门;

 zhòng bǎo yīng luò jí zhū yán jù zhuāng yán qí shēn,

 众宝璎珞及诸严具庄严其身,

 rú yì mó ní yǐ wéi bǎo guān ér guān qí shǒu;

 如意摩尼以为宝冠而冠其首;

 fù yǒu wú liàng juàn shǔ wéi rào,jiē gòng shàn gēn tóng yī xíng yuàn,

 复有无量眷属围绕,皆共善根同一行愿,

 fú dé dà zàng jù zú wú jìn。shí,

 福德大藏具足无尽。时,

 pó xū mì duō nǚ cóng qí shēn chū guǎng dà guāng míng,

 婆须蜜多女从其身出广大光明,

 pǔ zhào zhái zhōng yī qiè gōng diàn;

 普照宅中一切宫殿;

 yù sī guāng zhě,shēn dé qīng liáng。

 遇斯光者,身得清凉。

 

 ěr shí,shàn cái qián yì qí suǒ,dǐng lǐ qí zú,hé zhǎng ér zhù,

 尔时,善财前诣其所,顶礼其足,合掌而住,

 bái yán:“shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 白言:“圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng jiào huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能教诲,愿为我说!”

 

 bǐ jí gào yán:

 彼即告言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:lí tān yù jì,

 “善男子!我得菩萨解脱,名:离贪欲际,

 suí qí yù lè ér wèi xiàn shēn。ruò tiān jiàn wǒ,wǒ wèi tiān nǚ,

 随其欲乐而为现身。若天见我,我为天女,

 xíng mào、guāng míng shū shèng wú bǐ;rú shì nǎi zhì rén、

 形貌、光明殊胜无比;如是乃至人、

 fēi rén děng ér jiàn wǒ zhě,wǒ jí wéi xiàn rén、fēi rén nǚ,

 非人等而见我者,我即为现人、非人女,

 suí qí lè yù jiē lìng dé jiàn。

 随其乐欲皆令得见。

 

 “ruò yǒu zhòng shēng yù yì suǒ chán lái yì wǒ suǒ,wǒ wèi shuō fǎ,

 “若有众生欲意所缠来诣我所,我为说法

 bǐ wén fǎ yǐ,zé lí tān yù,dé pú sà wú zhe jìng jiè sān mèi;

 彼闻法已,则离贪欲,得菩萨无著境界三昧;

 ruò yǒu zhòng shēng zàn jiàn yú wǒ,zé lí tān yù,

 若有众生暂见于我,则离贪欲,

 dé pú sà huān xǐ sān mèi;ruò yǒu zhòng shēng zàn yǔ wǒ yǔ,

 得菩萨欢喜三昧;若有众生暂与我语,

 zé lí tān yù,dé pú sà wú ài yīn shēng sān mèi;

 则离贪欲,得菩萨无碍音声三昧;

 ruò yǒu zhòng shēng zàn zhí wǒ shǒu,zé lí tān yù,

 若有众生暂执我手,则离贪欲,

 dé pú sà biàn wǎng yī qiè fú shā sān mèi;

 得菩萨遍往一切佛刹三昧;

 ruò yǒu zhòng shēng zàn shēng wǒ zuò,zé lí tān yù,

 若有众生暂升我座,则离贪欲,

 dé pú sà jiě tuō guāng míng sān mèi;

 得菩萨解脱光明三昧;

 ruò yǒu zhòng shēng zàn guān yú wǒ,zé lí tān yù,

 若有众生暂观于我,则离贪欲,

 dé pú sà jì jìng zhuāng yán sān mèi;ruò yǒu zhòng shēng jiàn wǒ pín shēn,

 得菩萨寂静庄严三昧;若有众生见我频申,

 zé lí tān yù,dé pú sà cuī fú wài dào sān mèi;

 则离贪欲,得菩萨摧伏外道三昧;

 ruò yǒu zhòng shēng jiàn wǒ mù shùn,zé lí tān yù,

 若有众生见我目瞬,则离贪欲,

 dé pú sà fú jìng jiè guāng míng sān mèi;

 得菩萨佛境界光明三昧;

 ruò yǒu zhòng shēng bào chí yú wǒ,zé lí tān yù,

 若有众生抱持于我,则离贪欲,

 dé pú sà shè yī qiè zhòng shēng héng bù shě lí sān mèi;

 得菩萨摄一切众生恒不舍离三昧;

 ruò yǒu zhòng shēng shà wǒ chún wěn,zé lí tān yù,

 若有众生唼我唇吻,则离贪欲,

 dé pú sà zēng zhǎng yī qiè zhòng shēng fú dé cáng sān mèi。

 得菩萨增长一切众生福德藏三昧。

 fán yǒu zhòng shēng qīn jìn yú wǒ,yī qiè jiē dé zhù lí tān jì,

 凡有众生亲近于我,一切皆得住离贪际,

 rù pú sà yī qiè zhì dì xiàn qián wú ài jiě tuō。”

 入菩萨一切智地现前无碍解脱。”

 

 shàn cái bái yán:“shèng zhě zhǒng hé shàn gēn、xiū hé fú yè,

 善财白言:“圣者种何善根、修何福业,

 ér dé chéng jiù rú shì zì zài?”

 而得成就如是自在?”

 

 dá yán:

 答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ niàn guò qù,yǒu fó chū shì,míng wéi:

 “善男子!我念过去,有佛出世,名为:

 gāo xíng;qí wáng dū chéng,míng yuē:miào mén。shàn nán zǐ!

 高行;其王都城,名曰:妙门。善男子!

 bǐ gāo xíng rú lái āi mǐn zhòng shēng,rù yú wáng chéng dǎo bǐ mén kǔn,

 彼高行如来哀愍众生,入于王城蹈彼门阃,

 qí chéng yī qiè xī jiē zhèn dòng,hū rán guǎng bó,zhòng bǎo zhuāng yán,

 其城一切悉皆震动,忽然广博,众宝庄严,

 wú liàng guāng míng dì xiāng yìng chè,zhǒng zhǒng bǎo huá sàn bù qí dì,

 无量光明递相映彻,种种宝华散布其地,

 zhū tiān yīn yuè tóng shí jù zòu,yī qiè zhū tiān chōng mǎn xū kōng。

 诸天音乐同时俱奏,一切诸天充满虚空

 shàn nán zǐ!wǒ yú bǐ shí,wèi zhǎng zhě qī,míng yuē:shàn huì;

 善男子!我于彼时,为长者妻,名曰:善慧;

 jiàn fú shén lì,xīn shēng jué wù,zé yǔ qí fū wǎng yì fú suǒ,

 见佛神力,心生觉悟,则与其夫往诣佛所,

 yǐ yī bǎo qián ér wèi gōng yǎng。shì shí,

 以一宝钱而为供养。是时,

 wén shū shī lì tóng zǐ wèi fú shì zhě,wèi wǒ shuō fǎ,

 文殊师利童子为佛侍者,为我说法,

 lìng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 令发阿耨多罗三藐三菩提心。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ pú sà lí tān jì jiě tuō。

 “善男子!我唯知此菩萨离贪际解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,chéng jiù wú biān qiǎo fāng biàn zhì,

 如诸菩萨摩诃萨,成就无边巧方便智,

 qí cáng guǎng dà,jìng jiè wú bǐ;

 其藏广大,境界无比;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng yǒu chéng,míng:shàn dù;

 “善男子!于此南方有城,名:善度;

 zhōng yǒu jū shì,míng:bǐng sè zhī luó,

 中有居士,名:鞞瑟胝罗,

 bǐ cháng gōng yǎng zhān tán zuò fó tǎ。rǔ yì bǐ wèn:

 彼常供养栴檀座佛塔。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ jiàn cì yóu xíng,zhì shàn dù chéng,

 尔时,善财童子渐次游行,至善度城,

 yì jū shì zhái,dǐng lǐ qí zú,hé zhǎng ér lì,bái yán:

 诣居士宅,顶礼其足,合掌而立,白言:

 

 “shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 jū shì gào yán:

 居士告言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:bù bān niè pán jì。

 “善男子!我得菩萨解脱,名:不般涅槃际。

 shàn nán zǐ!wǒ bù shēng xīn yán;‘rú shì rú lái yǐ bān niè pán,

 善男子!我不生心言;‘如是如来已般涅槃,

 rú shì rú lái xiàn bān niè pán,rú shì rú lái dāng bān niè pán。’

 如是如来现般涅槃,如是如来当般涅槃。’

 wǒ zhī shí fāng yī qiè shì jiè zhū fó rú lái,

 我知十方一切世界诸佛如来,

 bì jìng wú yǒu bān niè pán zhě,

 毕竟无有般涅槃者,

 wéi chú wèi yù diào fú zhòng shēng ér shì xiàn ěr。

 唯除为欲调伏众生而示现耳。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ kāi zhān tán zuò rú lái tǎ mén shí,dé sān mèi,

 “善男子!我开栴檀座如来塔门时,得三昧,

 míng:fú zhǒng wú jìn。shàn nán zǐ!wǒ niàn niàn zhōng rù cǐ sān mèi,

 名:佛种无尽。善男子!我念念中入此三昧,

 niàn niàn dé zhī yī qiè wú liàng shū shèng zhī shì。”

 念念得知一切无量殊胜之事。”

 

 shàn cái bái yán:“cǐ sān mèi zhě,jìng jiè yún hé?”

 善财白言:“此三昧者,境界云何?”

 

 jū shì dá yán:

 居士答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ rù cǐ sān mèi,suí qí cì dì,

 “善男子!我入此三昧,随其次第,

 jiàn cǐ shì jiè yī qiè zhū fú,suǒ wèi:jiā yè fó、

 见此世界一切诸佛,所谓:迦叶佛

 jū nà hán mù ní fú、jū liú sūn fú、shī qì fú、pí pó shī fú、

 拘那含牟尼佛、拘留孙佛、尸弃佛、毗婆尸佛、

 tí shě fú、fú shā fú、wú shàng shèng fú、wú shàng lián huá fú;

 提舍佛、弗沙佛、无上胜佛、无上莲华佛;

 rú shì děng ér wèi shàng shǒu,yú yī niàn qǐng,dé jiàn bǎi fú,

 如是等而为上首,于一念顷,得见百佛,

 dé jiàn qiān fú,dé jiàn bǎi qiān fú,dé jiàn yì fú、qiān yì fú、

 得见千佛,得见百千佛,得见亿佛、千亿佛、

 bǎi qiān yì fú、ā yǔ duō yì fú、nà yóu tā yì fú,

 百千亿佛、阿庾多亿佛、那由他亿佛,

 nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō shì jiè wēi chén shù fú,rú shì yī qiè,

 乃至不可说不可说世界微尘数佛,如是一切,

 cì dì jiē jiàn。yì jiàn bǐ fú,chū shǐ fā xīn,zhǒng zhū shàn gēn,

 次第皆见。亦见彼佛,初始发心,种诸善根,

 huò shèng shén tōng,chéng jiù dà yuàn,xiū xíng miào xíng,

 获胜神通,成就大愿,修行妙行,

 jù bō luó mì,rù pú sà dì,dé qīng jìng rěn,cuī fú mó jūn,

 具波罗蜜,入菩萨地,得清净忍,摧伏魔军,

 chéng zhèng děng jué,guó tǔ qīng jìng,zhòng huì wéi rào,

 成正等觉,国土清净,众会围绕,

 fàng dà guāng míng,zhuǎn miào fǎ lún,shén tōng biàn xiàn;

 放大光明,转妙法錀,神通变现;

 zhǒng zhǒng chā bié,wǒ xī néng chí,wǒ xī néng yì,xī néng guān chá,

 种种差别,我悉能持,我悉能忆,悉能观察,

 fēn bié xiǎn shì。wèi lái mí lè fó děng yī qiè zhū fú,

 分别显示。未来弥勒佛等一切诸佛,

 xiàn zài pí lú zhē nà fú děng yī qiè zhū fú,xī yì rú shì。

 现在毗卢遮那佛等一切诸佛,悉亦如是。

 rú cǐ shì jiè,shí fāng shì jiè suǒ yǒu sān shì yī qiè zhū fú、

 如此世界,十方世界所有三世一切诸佛、

 shēng wén、dú jué、zhū pú sà zhòng,xī yì rú shì。

 声闻、独觉、诸菩萨众,悉亦如是。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi dé cǐ pú sà suǒ de bù bān niè pán jì jiě tuō。

 “善男子!我唯得此菩萨所得不般涅槃际解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,yǐ yī niàn zhì pǔ zhī sān shì,

 如诸菩萨摩诃萨,以一念智普知三世,

 yī niàn biàn rù yī qiè sān mèi,rú lái zhì rì héng zhào qí xīn,

 一念遍入一切三昧,如来智日恒照其心,

 yú yī qiè fǎ wú yǒu fèn bié,le yī qiè fú xī jiē píng děng、

 于一切法无有分别,了一切佛悉皆平等、

 rú lái jí wǒ yī qiè zhòng shēng děng wú yǒu èr,

 如来及我一切众生等无有二,

 zhī yī qiè fǎ zì xìng qīng jìng,wú yǒu sī lǜ,wú yǒu dòng zhuǎn,

 知一切法自性清净,无有思虑,无有动转,

 ér néng pǔ rù yī qiè shì jiān,lí zhū fēn bié,zhù fó fǎ yìn,

 而能普入一切世间,离诸分别,住佛法印,

 xī néng kāi wù fǎ jiè zhòng shēng;

 悉能开悟法界众生;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng yǒu shān,míng:bǔ dá luò jiā;

 “善男子!于此南方有山,名:补怛洛迦;

 bǐ yǒu pú sà,míng:guān zì zài。rǔ yì bǐ wèn:

 彼有菩萨,名:观自在。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 jí shuō sòng yuē:

 即说颂曰:

 

 “hǎi shàng yǒu shān duō shèng xián,

 “海上有山多圣贤,

 zhòng bǎo suǒ chéng jí qīng jìng,huá guǒ shù lín jiē biàn mǎn,

 众宝所成极清净,华果树林皆遍满,

 quán liú chí zhǎo xī jù zú。”yǒng měng zhàng fū guān zì zài,

 泉流池沼悉具足。”勇猛丈夫观自在,

 wèi lì zhòng shēng zhù cǐ shān;rǔ yīng wǎng wèn zhū gōng dé,

 为利众生住此山;汝应往问诸功德,

 bǐ dāng shì rǔ dà fāng biàn。”

 彼当示汝大方便。”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā yǐ,

 时,善财童子顶礼其足,绕无量匝已,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yī xīn sī wéi bǐ jū shì jiào,

 尔时,善财童子一心思惟彼居士教,

 rù bǐ pú sà jiě tuō zhī cáng,dé bǐ pú sà néng suí niàn lì,

 入彼菩萨解脱之藏,得彼菩萨能随念力,

 yì bǐ zhū fú chū xiàn cì dì,niàn bǐ zhū fú xiāng xù cì dì,

 忆彼诸佛出现次第,念彼诸佛相续次第,

 chí bǐ zhū fú míng hào cì dì,guān bǐ zhū fú suǒ shuō miào fǎ,

 持彼诸佛名号次第,观彼诸佛所说妙法,

 zhī bǐ zhū fú jù zú zhuāng yán,jiàn bǐ zhū fú chéng zhèng děng jué,

 知彼诸佛具足庄严,见彼诸佛成正等觉,

 le bǐ zhū fú bù sī yì yè。

 了彼诸佛不思议业。

 

 jiàn cì yóu xíng,zhì yú bǐ shān,chǔ chù qiú mì cǐ dà pú sà。

 渐次游行,至于彼山,处处求觅此大菩萨。

 jiàn qí xī miàn yán gǔ zhī zhōng,quán liú yíng yìng,

 见其西面岩谷之中,泉流萦映,

 shù lín wěng yù,xiāng cǎo róu ruǎn,yòu xuán bù dì。

 树林蓊郁,香草柔软,右旋布地。

 guān zì zài pú sà yú jīn gāng bǎo shí shàng jié jiā fū zuò,

 观自在菩萨于金刚宝石上结跏趺坐,

 wú liàng pú sà jiē zuò bǎo shí gōng jìng wéi rào,

 无量菩萨皆坐宝石恭敬围绕,

 ér wèi xuān shuō dà cí bēi fǎ,lìng qí shè shòu yī qiè zhòng shēng。

 而为宣说大慈悲法,令其摄受一切众生。

 

 shàn cái jiàn yǐ,huān xǐ yǒng yuè,hé zhǎng dì guān,

 善财见已,欢喜踊跃,合掌谛观,

 mù bù zàn shùn,zuò rú shì niàn:“shàn zhī shí zhě,zé shì rú lái;

 目不暂瞬,作如是念:“善知识者,则是如来;

 shàn zhī shí zhě,yī qiè fǎ yún;shàn zhī shí zhě,zhū gōng dé cáng;

 善知识者,一切法云;善知识者,诸功德藏;

 shàn zhī shí zhě,nán kě zhí yù;shàn zhī shí zhě,shí lì bǎo yīn;

 善知识者,难可值遇;善知识者,十力宝因;

 shàn zhī shí zhě,wú jìn zhì jù;shàn zhī shí zhě,fú dé gēn yá;

 善知识者,无尽智炬;善知识者,福德根芽;

 shàn zhī shí zhě,yī qiè zhì mén;shàn zhī shí zhě,zhì hǎi dǎo shī;

 善知识者,一切智门;善知识者,智海导师;

 shàn zhī shí zhě,zhì yī qiè zhì zhù dào zhī jù。”

 善知识者,至一切智助道之具。”

 biàn jí wǎng yì dà pú sà suǒ。

 便即往诣大菩萨所。

 

 ěr shí,guān zì zài pú sà yáo jiàn shàn cái,gào yán:“shàn lái!

 尔时,观自在菩萨遥见善财,告言:“善来!

 rǔ fā dà chéng yì pǔ shè zhòng shēng,qǐ zhèng zhí xīn zhuān qiú fó fǎ,

 汝发大乘意普摄众生,起正直心专求佛法,

 dà bēi shēn zhòng jiù hù yī qiè,pǔ xián miào xíng xiāng xù xiàn qián,

 大悲深重救护一切,普贤妙行相续现前,

 dà yuàn shēn xīn yuán mǎn qīng jìng,qín qiú fó fǎ xī néng lǐng shòu,

 大愿深心圆满清净,勤求佛法悉能领受,

 jī jí shàn gēn héng wú yàn zú,shùn shàn zhī shí bù wéi qí jiào;

 积集善根恒无厌足,顺善知识不违其教;

 cóng wén shū shī lì gōng dé zhì huì dà hǎi suǒ shēng,

 从文殊师利功德智慧大海所生,

 qí xīn chéng shú,dé fú shì lì;yǐ huò guǎng dà sān mèi guāng míng,

 其心成熟,得佛势力;已获广大三昧光明,

 zhuān yì xī qiú shén shēn miào fǎ,cháng jiàn zhū fú shēng dà huān xǐ,

 专意希求甚深妙法,常见诸佛生大欢喜,

 zhì huì qīng jìng yóu rú xū kōng,jì zì míng liǎo fù wèi tā shuō,

 智慧清净犹如虚空,既自明了复为他说,

 ān zhù rú lái zhì huì guāng míng。”

 安住如来智慧光明。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ guān zì zài pú sà zú,

 尔时,善财童子顶礼观自在菩萨足,

 rào wú shù zā,hé zhǎng ér zhù,bái yán:“shèng zhě!

 绕无数匝,合掌而住,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng jiào huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能教诲,愿为我说!”

 

 pú sà gào yán:

 菩萨告言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ yǐ néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yǐ chéng jiù pú sà dà bēi xíng jiě tuō mén。

 “善男子!我已成就菩萨大悲行解脱门。

 shàn nán zǐ!wǒ yǐ cǐ pú sà dà bēi xíng mén,

 善男子!我以此菩萨大悲行门,

 píng děng jiào huà yī qiè zhòng shēng xiàng xù bù duàn。

 平等教化一切众生相续不断。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ zhù cǐ dà bēi xíng mén,cháng zài yī qiè zhū rú lái suǒ,

 “善男子!我住此大悲行门,常在一切诸如来所,

 pǔ xiàn yī qiè zhòng shēng zhī qián。huò yǐ bù shī,shè qǔ zhòng shēng;

 普现一切众生之前。或以布施,摄取众生;

 huò yǐ ài yǔ,huò yǐ lì xíng,huò yǐ tóng shì,shè qǔ zhòng shēng;

 或以爱语,或以利行,或以同事,摄取众生;

 huò xiàn sè shēn,shè qǔ zhòng shēng;

 或现色身,摄取众生;

 huò xiàn zhǒng zhǒng bù sī yì sè jìng guāng míng wǎng,

 或现种种不思议色净光明网,

 shè qǔ zhòng shēng;huò yǐ yīn shēng,huò yǐ wēi yí,huò wèi shuō fǎ,

 摄取众生;或以音声,或以威仪,或为说法,

 huò xiàn shén biàn,lìng qí xīn wù ér dé chéng shú;

 或现神变,令其心悟而得成熟;

 huò wèi huà xiàn tóng lèi zhī xíng,yǔ qí gòng jū ér chéng shú zhī。

 或为化现同类之形,与其共居而成熟之。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ xiū xíng cǐ dà bēi xíng mén,

 “善男子!我修行此大悲行门,

 yuàn cháng jiù hù yī qiè zhòng shēng;yuàn yī qiè zhòng shēng,

 愿常救护一切众生;愿一切众生,

 lí xiǎn dào bù,lí rè nǎo bù,lí mí huò bù,lí xì fù bù,

 离险道怖,离热恼怖,离迷惑怖,离系缚怖,

 lí shā hài bù,lí pín qióng bù,lí bù huó bù,lí è míng bù,

 离杀害怖,离贫穷怖,离不活怖,离恶名怖,

 lí yú sǐ bù,lí dà zhòng bù,lí è qù bù,lí hēi àn bù,

 离于死怖,离大众怖,离恶趣怖,离黑闇怖,

 lí qiān yí bù,lí ài bié bù,lí yuàn huì bù,lí bī pò shēn bù,

 离迁移怖,离爱别怖,离怨会怖,离逼迫身怖,

 lí bī pò xīn bù,lí yōu bēi bù。fù zuò shì yuàn:

 离逼迫心怖,离忧悲怖。复作是愿:

 ‘yuàn zhū zhòng shēng,ruò niàn yú wǒ,ruò chēng wǒ míng,

 ‘愿诸众生,若念于我,若称我名,

 ruò jiàn wǒ shēn,jiē dé miǎn lí yī qiè bù wèi。’shàn nán zǐ!

 若见我身,皆得免离一切怖畏。’善男子!

 wǒ yǐ cǐ fāng biàn,lìng zhū zhòng shēng lí bù wèi yǐ,

 我以此方便,令诸众生离怖畏已,

 fù jiào lìng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn yǒng bù tuì zhuǎn。

 复教令发阿耨多罗三藐三菩提心永不退转。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi dé cǐ pú sà dà bēi xíng mén。

 “善男子!我唯得此菩萨大悲行门。

 rú zhū pú sà mó hē sà,yǐ jìng pǔ xián yī qiè yuàn,

 如诸菩萨摩诃萨,已净普贤一切愿,

 yǐ zhù pǔ xián yī qiè xíng,cháng xíng yī qiè zhū shàn fǎ,

 已住普贤一切行,常行一切诸善法,

 cháng rù yī qiè zhū sān mèi,cháng zhù yī qiè wú biān jié,

 常入一切诸三昧,常住一切无边劫,

 cháng zhī yī qiè sān shì fǎ,cháng yì yī qiè wú biān shā,

 常知一切三世法,常诣一切无边刹,

 cháng xī yī qiè zhòng shēng è,cháng zhǎng yī qiè zhòng shēng shàn,

 常息一切众生恶,常长一切众生善,

 cháng jué zhòng shēng shēng sǐ liú;

 常绝众生生死流;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?”

 而我云何能知能说彼功德行?”

 

 ěr shí,dōng fāng yǒu yī pú sà,míng yuē:zhèng qù,

 尔时,东方有一菩萨,名曰:正趣,

 cóng kōng zhōng lái,zhì suō pó shì jiè lún wéi shān dǐng,

 从空中来,至娑婆世界轮围山顶,

 yǐ zú àn dì;qí suō pó shì jiè liù zhǒng zhèn dòng,

 以足按地;其娑婆世界六种震动,

 yī qiè jiē yǐ zhòng bǎo zhuāng yán。

 一切皆以众宝庄严。

 zhèng qù pú sà fàng shēn guāng míng,yìng bì yī qiè rì、yuè、xīng、

 正趣菩萨放身光明,映蔽一切日、月、星、

 diàn,tiān lóng bā bù、shì、fàn、

 电,天龙八部、释、梵、

 hù shì suǒ yǒu guāng míng jiē rú jù mò;

 护世所有光明皆如聚墨;

 qí guāng pǔ zhào yī qiè dì yù、chù shēn、gè guǐ、yán luó wáng chù,

 其光普照一切地狱、畜生、饿鬼、阎罗王处,

 lìng zhū è qù,zhòng kǔ jiē miè,fán nǎo bù qǐ,yōu bēi xī lí。

 令诸恶趣,众苦皆灭,烦恼不起,忧悲悉离。

 yòu yú yī qiè zhū fó guó tǔ,pǔ yǔ yī qiè huá xiāng、yīng luò、

 又于一切诸佛国土,普雨一切华香、璎珞、

 yī fú、chuáng gài;rú shì suǒ yǒu zhū zhuāng yán jù,

 衣服、幢盖;如是所有诸庄严具,

 gōng yǎng yú fú。fù suí zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,

 供养于佛。复随众生心之所乐,

 pǔ yú yī qiè zhū gōng diàn zhōng ér xiàn qí shēn,

 普于一切诸宫殿中而现其身,

 lìng qí jiàn zhě jiē xī huān xǐ,rán hòu lái yì guān zì zài suǒ。

 令其见者皆悉欢喜,然后来诣观自在所。

 

 shí,guān zì zài pú sà gào shàn cái yán:“shàn nán zǐ!

 时,观自在菩萨告善财言:“善男子!

 rǔ jiàn zhèng qù pú sà lái cǐ huì bù?”bái yán:“yǐ jiàn。”

 汝见正趣菩萨来此会不?”白言:“已见。”

 gào yán:“shàn nán zǐ!rǔ kě wǎng wèn:

 告言:“善男子!汝可往问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ jìng chéng qí jiào,

 尔时,善财童子敬承其教,

 jù jí wǎng yì bǐ pú sà suǒ,dǐng lǐ qí zú,hé zhǎng ér lì,

 遽即往诣彼菩萨所,顶礼其足,合掌而立,

 bái yán:“shèng zhě!

 白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng jiào huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能教诲,愿为我说!”

 

 zhèng qù pú sà yán:“shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,

 正趣菩萨言:“善男子!我得菩萨解脱,

 míng:pǔ mén sù jí xíng。”

 名:普门速疾行。”

 

 shàn cái yán:“shèng zhě!yú hé fú suǒ de cǐ fǎ mén?

 善财言:“圣者!于何佛所得此法门?

 suǒ cóng lái shā,qù cǐ jǐ hé?fā lái jiǔ rú?”

 所从来刹,去此几何?发来久如?”

 

 gào yán:“shàn nán zǐ!cǐ shì nán zhī,yī qiè shì jiān tiān、

 告言:“善男子!此事难知,一切世间天、

 rén、ā xiū luó、shā mén、pó luó mén děng suǒ bù néng le;

 人、阿修罗、沙门婆罗门等所不能了;

 wéi yǒng měng yī jīng yī jìn wú tuì wú qiè zhū pú sà zhòng,

 唯勇猛一精一进无退无怯诸菩萨众,

 yǐ wèi yī qiè shàn yǒu suǒ shèzhū fú suǒ niàn,shàn gēn jù zú,

 已为一切善友所摄、诸佛所念,善根具足,

 zhì yuè qīng jìng,dé pú sà gēn,yǒu zhì huì yǎn,

 志乐清净,得菩萨根,有智慧眼,

 néng wén néng chí,néng jiě néng shuō。”

 能闻能持,能解能说。”

 

 shàn cái yán:“shèng zhě!wǒ chéng fú shén lì、shàn zhī shí lì,

 善财言:“圣者!我承佛神力、善知识力,

 néng xìn néng shòu,yuàn wèi wǒ shuō!”

 能信能受,愿为我说!”

 

 zhèng qù pú sà yán:

 正趣菩萨言:

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ cóng dōng fāng miào cáng shì jiè pǔ shèng shēng fú suǒ ér lái cǐ tǔ,

 我从东方妙藏世界普胜生佛所而来此土,

 yú bǐ fú suǒ de cǐ fǎ mén,

 于彼佛所得此法门,

 cóng bǐ fā lái yǐ jīng bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù jié,

 从彼发来已经不可说不可说佛刹微尘数劫,

 yī yī niàn zhòng jǔ bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù bù,

 一一念中举不可说不可说佛刹微尘数步,

 yī yī bù guò bù kě shuō bù kě shuō shì jiè wēi chén shù fú shā。

 一一步过不可说不可说世界微尘数佛刹。

 yī yī fú shā,wǒ jiē biàn rù,zhì qí fú suǒ,

 一一佛刹,我皆遍入,至其佛所,

 yǐ miào gōng jù ér wèi gōng yǎng;cǐ zhū gōng jù,

 以妙供具而为供养;此诸供具,

 jiē shì wú shàng xīn suǒ chéng,wú zuò fǎ suǒ yìn,

 皆是无上心所成,无作法所印,

 zhū rú lái suǒ rěn,zhū pú sà suǒ tàn。shàn nán zǐ!

 诸如来所忍,诸菩萨所叹。善男子!

 wǒ yòu pǔ jiàn bǐ shì jiè zhōng yī qiè zhòng shēng,xī zhī qí xīn,

 我又普见彼世界中一切众生,悉知其心,

 xī zhī qí gēn,suí qí yù jiě,xiàn shēn shuō fǎ,huò fàng guāng míng,

 悉知其根,随其欲解,现身说法,或放光明,

 huò shī cái bǎo,zhǒng zhǒng fāng biàn,jiào huà diào fú,

 或施财宝,种种方便,教化调伏,

 wú yǒu xiū xī。rú cóng dōng fāng,nán、xī、běi fāng,

 无有休息。如从东方,南、西、北方,

 sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 四维、上、下,亦复如是。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi dé cǐ pú sà pǔ jí xíng jiě tuō,

 “善男子!我唯得此菩萨普疾行解脱,

 néng jí zhōu biàn dào yī qiè chù。rú zhū pú sà mó hē sà,

 能疾周遍到一切处。如诸菩萨摩诃萨,

 pǔ yú shí fāng wú suǒ bù zhì,zhì huì jìng jiè děng wú chā bié,

 普于十方无所不至,智慧境界等无差别,

 shàn bù qí shēn xī biàn fǎ jiè,zhì yī qiè dào,rù yī qiè shā,

 善布其身悉遍法界,至一切道,入一切刹,

 zhī yī qiè fǎ,dào yī qiè shì,píng děng yǎn shuō yī qiè fǎ mén,

 知一切法,到一切世,平等演说一切法门,

 tóng shí zhào yào yī qiè zhòng shēng,yú zhū fú suǒ bù shēng fēn bié,

 同时照耀一切众生,于诸佛所不生分别,

 yú yī qiè chù wú yǒu zhàng ài;

 于一切处无有障碍;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng yǒu chéng,míng:duò luó bō dǐ;

 “善男子!于此南方有城,名:堕罗钵底;

 qí zhōng yǒu shén,míng yuē:dà tiān。rǔ yì bǐ wèn:

 其中有神,名曰:大天。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú shù zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ rù pú sà guǎng dà xíng,

 尔时,善财童子入菩萨广大行,

 qiú pú sà zhì huì jìng,jiàn pú sà shén tōng shì,

 求菩萨智慧境,见菩萨神通事,

 niàn pú sà shèng gōng dé,shēng pú sà dà huān xǐ,

 念菩萨胜功德,生菩萨大欢喜,

 qǐ pú sà jiān yī jīng yī jìn,rù pú sà bù sī yì zì zài jiě tuō,

 起菩萨坚一精一进,入菩萨不思议自在解脱,

 xíng pú sà gōng dé dì,guān pú sà sān mèi dì,

 行菩萨功德地,观菩萨三昧地,

 zhù pú sà zǒng chí dì,rù pú sà dà yuàn dì,

 住菩萨总持地,入菩萨大愿地,

 dé pú sà biàn cái dì,chéng pú sà zhū lì dì。

 得菩萨辩才地,成菩萨诸力地。

 

 jiàn cì yóu xíng,zhì yú bǐ chéng,tuī wèn dà tiān jīn zài hé suǒ?

 渐次游行,至于彼城,推问大天今在何所?

 rén xián gào yán:“zài cǐ chéng nèi,xiàn guǎng dà shēn,

 人咸告言:“在此城内,现广大身,

 wèi zhòng shuō fǎ。”

 为众说法。”

 

 ěr shí,shàn cái zhì dà tiān suǒ,dǐng lǐ qí zú,

 尔时,善财至大天所,顶礼其足,

 yú qián hé zhǎng ér zuò shì yán:“shèng zhě!

 于前合掌而作是言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng jiào huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能教诲,愿为我说!”

 

 ěr shí,dà tiān cháng shū sì shǒu,qǔ sì dà hǎi shuǐ zì xǐ qí miàn,

 尔时,大天长舒四手,取四大海水自洗其面,

 chí zhū jīn huá yǐ sàn shàn cái,ér gào zhī yán:

 持诸金华以散善财,而告之言:

 

 “shàn nán zǐ!yī qiè pú sà,nán kě dé jiàn,nán kě dé wén,

 “善男子!一切菩萨,难可得见,难可得闻,

 xī chū shì jiān,yú zhòng shēng zhōng zuì wéi dì yī,

 希出世间,于众生中最为第一,

 shì zhū rén zhōng fēn tuó lì huá,wèi zhòng shēng guī,

 是诸人中芬陀利华,为众生归,

 wèi zhòng shēng jiù,wèi zhū shì jiàn zuò ān yǐn chǔ,

 为众生救,为诸世间作安隐处,

 wèi zhū shì jiàn zuò dà guāng míng,shì mí huò zhě ān yǐn zhèng dào;

 为诸世间作大光明,示迷惑者安隐正道;

 wèi dà dǎo shī,yǐn zhū zhòng shēng rù fó fǎ mén;

 为大导师,引诸众生入佛法门;

 wèi dà fǎ jiāng,shàn néng shǒu hù yī qiè zhì chéng。

 为大法将,善能守护一切智城。

 pú sà rú shì nán kě zhí yù,wéi shēn、yǔ、yì wú guò shī zhě,

 菩萨如是难可值遇,唯身、语、意无过失者,

 rán hòu nǎi dé jiàn qí xíng xiàng、wén qí biàn cái,

 然后乃得见其形像、闻其辩才,

 yú yī qiè shí cháng xiàn zài qián。

 于一切时常现在前。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yǐ chéng jiù pú sà jiě tuō,

 “善男子!我已成就菩萨解脱,

 míng wéi:yún wǎng。”

 名为:云网。”

 

 shàn cái yán:“shèng zhě!yún wǎng jiě tuō jìng jiè yún hé?”

 善财言:“圣者!云网解脱境界云何?”

 

 ěr shí,dà tiān yú shàn cái qián,shì xiàn jīn jù、yín jù、

 尔时,大天于善财前,示现金聚、银聚、

 liú lí jù、bō lí jù、chē qú jù、mǎ nǎo jù、dà yàn bǎo jù、

 琉璃聚、玻璃聚、砗磲聚、码瑙聚、大焰宝聚、

 lí gòu cáng bǎo jù、dà guāng míng bǎo jù、pǔ xiàn shí fāng bǎo jù、

 离垢藏宝聚、大光明宝聚、普现十方宝聚、

 bǎo guān jù、bǎo yìn jù、bǎo yīng luò jù、bǎo dāng jù、

 宝冠聚、宝印聚、宝璎珞聚、宝珰聚、

 bǎo chuàn jù、bǎo suǒ jù、zhū wǎng jù、zhǒng zhǒng mó ní bǎo jù、

 宝钏聚、宝锁聚、珠网聚、种种摩尼宝聚、

 yī qiè zhuāng yán jù jù、rú yì mó ní jù,jiē rú dà shān;

 一切庄严具聚、如意摩尼聚,皆如大山;

 yòu fù shì xiàn yī qiè huá、yī qiè mán、yī qiè xiāng、

 又复示现一切华、一切鬘、一切香、

 yī qiè shāo xiāng、yī qiè tú xiāng、yī qiè yī fú、

 一切烧香、一切涂香、一切衣服、

 yī qiè zhuàng fān、yī qiè yīn yuè、yī qiè wǔ yù yú lè zhī jù,

 一切幢幡、一切音乐、一切五欲娱乐之具,

 jiē rú shān jī;jí xiàn wú shù bǎi qiān wàn yì zhū tóng nǚ zhòng。

 皆如山积;及现无数百千万亿诸童女众。

 ér bǐ dà tiān gào shàn cái yán:

 而彼大天告善财言:

 

 “shàn nán zǐ!kě qǔ cǐ wù,gōng yǎng rú lái,xiū zhū fú dé,

 “善男子!可取此物,供养如来,修诸福德,

 bìng shī yī qiè,shè qǔ zhòng shēng,lìng qí xiū xué tán bō luó mì,

 并施一切,摄取众生,令其修学檀波罗蜜,

 néng shě nán shè。shàn nán zǐ!rú wǒ wèi rǔ,shì xiàn cǐ wù,

 能舍难舍。善男子!如我为汝,示现此物,

 jiào rǔ xíng shī;wèi yī qiè zhòng shēng xī yì rú shì,

 教汝行施;为一切众生悉亦如是,

 jiē lìng yǐ cǐ shàn gēn xūn xí,yú sān bǎo suǒ、shàn zhī shí suǒ,

 皆令以此善根熏习,于三宝所、善知识所,

 gōng jìng gōng yǎng,zēng zhǎng shàn fǎ,fā yú wú shàng pú tí zhī yì。

 恭敬供养,增长善法,发于无上菩提之意。

 

 “shàn nán zǐ!ruò yǒu zhòng shēng tān zhe wǔ yù,zì fàng yì zhě,

 “善男子!若有众生贪著五欲,自放逸者,

 wèi qí shì xiàn bù jìng jìng jiè;ruò yǒu zhòng shēng chēn huì、

 为其示现不净境界;若有众生瞋恚、

 jiāo màn、duō zhēng jìng zhě,wèi qí shì xiàn jí kě bù xíng,

 憍慢、多诤竞者,为其示现极可怖形,

 rú luó chà děng yǐn xuè dàn ròu;lìng qí jiàn yǐ,

 如罗刹等饮血啖肉;令其见已,

 jīng kǒng huáng jù,xīn yì diào róu,shě lí yuàn jié。

 惊恐惶惧,心意调柔,舍离怨结。

 ruò yǒu zhòng shēng hūn chén、lǎn duò,wèi qí shì xiàn wáng、

 若有众生惛沉、懒惰,为其示现王、

 zéi、shuǐ、huǒ jí zhū zhòng jí;lìng qí jiàn yǐ,

 贼、水、火及诸重疾;令其见已,

 xīn shēng huáng bù,zhī yǒu yōu kǔ ér zì miǎn cè。

 心生惶怖,知有忧苦而自勉策。

 yǐ rú shì děng zhǒng zhǒng fāng biàn,lìng shě yī qiè zhū bù shàn xíng,

 以如是等种种方便,令舍一切诸不善行,

 xiū xíng shàn fǎ;lìng chú yī qiè bō luó mì zhàng,jù bō luó mì;

 修行善法;令除一切波罗蜜障,具波罗蜜;

 lìng chāo yī qiè zhàng ài xiǎn dào,dào wú zhàng chù。

 令超一切障碍险道,到无障处。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ yún wǎng jiě tuō。rú zhū pú sà mó hē sà,

 “善男子!我唯知此云网解脱。如诸菩萨摩诃萨,

 yóu rú dì shì,yǐ néng cuī fú yī qiè fán nǎo ā xiū luó jūn;

 犹如帝释,已能摧伏一切烦恼阿修罗军;

 yóu rú dà shuǐ,pǔ néng xiāo miè yī qiè zhòng shēng zhū fán nǎo huǒ;

 犹如大水,普能消灭一切众生诸烦恼火;

 yóu rú měng huǒ,pǔ néng gān jié yī qiè zhòng shēng zhū ài yù shuǐ;

 犹如猛火,普能乾竭一切众生诸爱欲水;

 yóu rú dà fēng,pǔ néng chuī dào yī qiè zhòng shēng zhū jiàn qǔ chuáng;

 犹如大风,普能吹倒一切众生诸见取幢;

 yóu rú jīn gāng,xī néng cuī pò yī qiè zhòng shēng zhū wǒ jiàn shān。

 犹如金刚,悉能摧破一切众生诸我见山。

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!cǐ yán fú tí mó jié tí guó pú tí chǎng zhōng,

 “善男子!此阎浮提摩竭提国菩提场中,

 yǒu zhǔ dì shén,qí míng:ān zhù。rǔ yì bǐ wèn:

 有主地神,其名:安住。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ lǐ dà tiān zú,rào wú shù zā,cí tuì ér qù。

 时,善财童子礼大天足,绕无数匝,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ jiàn cì yóu xíng,

 尔时,善财童子渐次游行,

 qù mó jié tí guó pú tí chǎng nèi ān zhù shén suǒ,

 趣摩竭提国菩提场内安住神所,

 bǎi wàn dì shén tóng zài qí zhōng,gèng xiāng wèi yán:

 百万地神同在其中,更相谓言:

 “cǐ lái tóng zǐ jí shì fú cáng,

 “此来童子即是佛藏,

 bì dāng pǔ wèi yī qiè zhòng shēng zuò suǒ yī chù,

 必当普为一切众生作所依处,

 bì dāng pǔ huài yī qiè zhòng shēng wú míng gǔ zhù cáng。

 必当普坏一切众生无明榖注藏。

 cǐ rén yǐ shēng fǎ wáng zhǒng zhōng,

 此人已生法王种中,

 dāng yǐ lí gòu wú ài fǎ zēng ér guān qí shǒu,

 当以离垢无碍法缯而冠其首,

 dāng kāi zhì huì dà zhēn bǎo zàng,cuī fú yī qiè xié lùn yì dào。”

 当开智慧大珍宝藏,摧伏一切邪论异道。”

 

 shí,ān zhù děng bǎi wàn dì shén,fàng dà guāng míng,

 时,安住等百万地神,放大光明,

 biàn zhào sān qiān dà qiān shì jiè,pǔ lìng dà dì tóng shí zhèn hǒu,

 遍照三千大千世界,普令大地同时震吼,

 zhǒng zhǒng bǎo wù chǔ chù zhuāng yán,

 种种宝物处处庄严,

 yǐng jié guāng liú dì xiāng jiàn chè;yī qiè yè shù jù shí shēng zhǎng,

 影洁光流递相鉴彻;一切叶树俱时生长,

 yī qiè huá shù xián gòng kāi fū,yī qiè guǒ shù mí bù chéng shú,

 一切华树咸共开敷,一切果树靡不成熟,

 yī qiè hé liú dì xiāng guàn zhù,yī qiè chí zhǎo xī jiē yíng mǎn;

 一切河流递相灌注,一切池沼悉皆盈满;

 yǔ xì xiāng yǔ biàn sǎ qí dì,fēng lái chuī huá pǔ sàn qí shàng,

 雨细香雨遍洒其地,风来吹华普散其上,

 wú shù yīn yuè yī shí jù zòu,tiān zhuāng yán jù xián chū měi yīn;

 无数音乐一时俱奏,天庄严具咸出美音;

 niú wáng、xiàng wáng、shī zi wáng děng,jiē shēng huān xǐ,

 牛王、象王、师子王等,皆生欢喜,

 yǒng yuè、xiāo hǒu,yóu rú dà shān xiāng jī chū shēng;

 踊跃、哮吼,犹如大山相击出声;

 bǎi qiān fú cáng zì rán yǒng xiàn。

 百千伏藏自然踊现。

 

 shí,ān zhù dì shén gào shàn cái yán:“shàn lái tóng zǐ!

 时,安住地神告善财言:“善来童子!

 rǔ yú cǐ dì céng zhǒng shàn gēn,wǒ wèi rǔ xiàn,rǔ yù jiàn bù?”

 汝于此地曾种善根,我为汝现,汝欲见不?”

 

 ěr shí,shàn cái lǐ dì shén zú,rào wú shù zā,hé zhǎng ér lì,

 尔时,善财礼地神足,绕无数匝,合掌而立,

 bái yán:“shèng zhě!wéi rán!yù jiàn。”

 白言:“圣者!唯然!欲见。”

 

 shí,ān zhù dì shén yǐ zú àn dì,

 时,安住地神以足按地,

 bǎi qiān yì ā sēng qí bǎo zàng zì rán yǒng chū,gào yán:

 百千亿阿僧祇宝藏自然踊出,告言:

 

 “shàn nán zǐ!jīn cǐ bǎo zàng suí zhú yú rǔ,

 “善男子!今此宝藏随逐于汝,

 shì rǔ wǎng xī shàn gēn guǒ bào,shì rǔ fú lì zhī suǒ shè shòu,

 是汝往昔善根果报,是汝福力之所摄受,

 rǔ yīng suí yì zì zài shòu yòng。

 汝应随意自在受用。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:bù kě huài zhì huì cáng,

 “善男子!我得菩萨解脱,名:不可坏智慧藏,

 cháng yǐ cǐ fǎ chéng jiù zhòng shēng。

 常以此法成就众生。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yì zì cóng rán dēng fú lái,cháng suí pú sà,

 “善男子!我忆自从然灯佛来,常随菩萨,

 gōng jìng shǒu hù,guān chá pú sà suǒ yǒu xīn xíng、

 恭敬守护,观察菩萨所有心行、

 zhì huì jìng jiè、yī qiè shì yuàn、zhū qīng jìng xíng、

 智慧境界、一切誓愿、诸清净行、

 yī qiè sān mèi、guǎng dà shén tōng、dà zì zài lì、wú néng huài fǎ,

 一切三昧、广大神通、大自在力、无能坏法,

 biàn wǎng yī qiè zhū fó guó tǔ,pǔ shòu yī qiè zhū rú lái jì,

 遍往一切诸佛国土,普受一切诸如来记,

 zhuǎn yú yī qiè zhū fó fǎ lún,guǎng shuō yī qiè xiū duō luó mén,

 转于一切诸佛法錀,广说一切修多罗门,

 dà fǎ guāng míng pǔ jiē zhào yào,jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng,

 大法光明普皆照耀,教化调伏一切众生,

 shì xiàn yī qiè zhū fú shén biàn,wǒ jiē néng lǐng shòu、jiē néng yì chí。

 示现一切诸佛神变,我皆能领受、皆能忆持。

 

 “shàn nán zǐ!nǎi wǎng gǔ shì,guò xū mí shān wēi chén shù jié,

 “善男子!乃往古世,过须弥山微尘数劫,

 yǒu jié míng:zhuāng yán,shì jiè míng:yuè chuáng,fó hào:

 有劫名:庄严,世界名:月幢,佛号:

 miào yǎn,yú bǐ fú suǒ de cǐ fǎ mén。shàn nán zǐ!

 妙眼,于彼佛所得此法门。善男子!

 wǒ yú cǐ fǎ mén,ruò rù ruò chū xiū xí zēng zhǎng,

 我于此法门,若入若出修习增长,

 cháng jiàn zhū fú wèi zēng shě lí,shǐ cóng chū dé nǎi zhì xián jié,

 常见诸佛未曾舍离,始从初得乃至贤劫,

 yú qí zhōng jiān,zhí yù bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù rú lái、

 于其中间,值遇不可说不可说佛刹微尘数如来、

 yīng、zhèng děng jué,xī jiē chéng shì,gōng jìng gōng yǎng;

 应、正等觉,悉皆承事,恭敬供养;

 yì jiàn bǐ fú yì pú tí zuò,xiàn dà shén lì;

 亦见彼佛诣菩提座,现大神力;

 yì jiàn bǐ fú suǒ yǒu yī qiè gōng dé shàn gēn。

 亦见彼佛所有一切功德善根。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ bù kě huài zhì huì cáng fǎ mén。

 “善男子!我唯知此不可坏智慧藏法门。

 rú zhū pú sà mó hē sà cháng suí zhū fú,néng chí yī qiè zhū fú suǒ shuō,

 如诸菩萨摩诃萨常随诸佛,能持一切诸佛所说,

 rù yī qiè fú shén shēn zhì huì,niàn niàn chōng biàn yī qiè fǎ jiè,

 入一切佛甚深智慧,念念充遍一切法界,

 děng rú lái shēn,shēng zhū fó xīn,jù zhū fó fǎ,zuò zhū fó shì;

 等如来身,生诸佛心,具诸佛法,作诸佛事;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!cǐ yán fú tí mó jié tí guó jiā pí luó chéng,

 “善男子!此阎浮提摩竭提国迦毗罗城,

 yǒu zhǔ yè shén,míng:pó shān pó yǎn dǐ。rǔ yì bǐ wèn:

 有主夜神,名:婆珊婆演底。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ lǐ dì shén zú,rào wú shù zā,

 时,善财童子礼地神足,绕无数匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yī xīn sī wéi ān zhù shén jiào,

 尔时,善财童子一心思惟安住神教,

 yì chí pú sà bù kě jǔ huài zhì cáng jiě tuō,xiū qí sān mèi,

 忆持菩萨不可沮坏智藏解脱,修其三昧,

 xué qí guǐ zé,guān qí yóu xì,rù qí wēi miào,dé qí zhì huì,

 学其轨则,观其游戏,入其微妙,得其智慧,

 dá qí píng děng,zhī qí wú biān,cè qí shén shēn。

 达其平等,知其无边,测其甚深。

 

 jiàn cì yóu xíng,zhì yú bǐ chéng,cóng dōng mén rù,

 渐次游行,至于彼城,从东门入,

 zhù lì wèi jiǔ,biàn jiàn rì mò。xīn niàn suí shùn zhū pú sà jiào,

 伫立未久,便见日没。心念随顺诸菩萨教,

 kě yǎng yù jiàn bǐ zhǔ yè shén,yú shàn zhī shí shēng rú lái xiǎng,

 渴仰欲见彼主夜神,于善知识生如来想,

 fù zuò shì niàn:“yóu shàn zhī shí de zhōu biàn yǎn,

 复作是念:“由善知识得周遍眼,

 pǔ néng míng jiàn shí fāng jìng jiè;yóu shàn zhī shí de guǎng dà jiě,

 普能明见十方境界;由善知识得广大解,

 pǔ néng le dá yī qiè suǒ yuán;yóu shàn zhī shí de sān mèi yǎn,

 普能了达一切所缘;由善知识得三昧眼,

 pǔ néng guān chá yī qiè fǎ mén;yóu shàn zhī shí de zhì huì yǎn,

 普能观察一切法门;由善知识得智慧眼,

 pǔ néng míng zhào shí fāng shā hǎi。”

 普能明照十方刹海。”

 

 zuò shì niàn shí,jiàn bǐ yè shén yú xū kōng zhōng,

 作是念时,见彼夜神于虚空中,

 chù bǎo lóu gé xiāng lián huá cáng shī zi zhī zuò,shēn zhēn jīn sè,

 处宝楼阁香莲华藏师子之座,身真金色,

 mù fā gàn qīng,xíng mào duān yán,jiàn zhě huān xǐ,

 目发绀青,形貌端严,见者欢喜,

 zhòng bǎo yīng luò yǐ wéi yán shì,shēn fú zhū yī,

 众宝璎珞以为严饰,身服朱衣,

 shǒu dài fàn guān,yī qiè xīng xiù bǐng rán zài tǐ。

 首戴梵冠,一切星宿炳然在体。

 yú qí shēn shàng yī yī máo kǒng,

 于其身上一一毛孔,

 jiē xiàn huà dù wú liàng wú shù è dào zhòng shēng,

 皆现化度无量无数恶道众生,

 lìng qí miǎn lí xiǎn nán zhī xiàng;shì zhū zhòng shēng,

 令其免离险难之像;是诸众生,

 huò shēng rén zhōng,huò shēng tiān shàng,

 或生人中,或生天上,

 huò yǒu qù xiàng èr chéng pú tí,huò yǒu xiū xíng yī qiè zhì dào。

 或有趣向二乘菩提,或有修行一切智道。

 yòu bǐ yī yī zhū máo kǒng zhōng,

 又彼一一诸毛孔中,

 shì xiàn zhǒng zhǒng jiào huà fāng biàn,huò wèi xiàn shēn,

 示现种种教化方便,或为现身,

 huò wèi shuō fǎ,huò wèi shì xiàn shēng wén chéng dào,

 或为说法,或为示现声闻乘道,

 huò wèi shì xiàn dú jué chéng dào,huò wèi shì xiàn zhū pú sà xíng、

 或为示现独觉乘道,或为示现诸菩萨行、

 pú sà yǒng měng、pú sà sān mèi、pú sà zì zài、pú sà zhù chù、

 菩萨勇猛、菩萨三昧、菩萨自在、菩萨住处、

 pú sà guān chá、pú sà shī zi pín shēn、pú sà jiě tuō yóu xì,

 菩萨观察、菩萨师子频申、菩萨解脱游戏,

 rú shì zhǒng zhǒng chéng shú zhòng shēng。

 如是种种成熟众生。

 

 shàn cái tóng zǐ jiàn wén cǐ yǐ,xīn dà huān xǐ,yǐ shēn tóu dì,

 善财童子见闻此已,心大欢喜,以身投地,

 lǐ yè shén zú,rào wú shù zā,yú qián hé zhǎng ér zuò shì yán:

 礼夜神足,绕无数匝,于前合掌而作是言:

 “shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 wǒ xīn jì wàng yī shàn zhī shí huò zhū rú lái gōng dé fǎ cáng。

 我心冀望依善知识获诸如来功德法藏。

 wéi yuàn shì wǒ yī qiè zhì dào,wǒ xíng yú zhōng,zhì shí lì dì!”

 唯愿示我一切智道,我行于中,至十力地!”

 

 shí,bǐ yè shén gào shàn cái yán:

 时,彼夜神告善财言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!rǔ néng shēn xīn jìng shàn zhī shí,

 “善哉善哉!善男子!汝能深心敬善知识,

 lè wén qí yǔ,xiū xíng qí jiào;yǐ xiū xíng gù,

 乐闻其语,修行其教;以修行故,

 jué dìng dàng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 决定当得阿耨多罗三藐三菩提。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ dé pú sà pò yī qiè zhòng shēng chī àn fǎ guāng míng jiě tuō。

 我得菩萨破一切众生痴暗法光明解脱。

 shàn nán zǐ!wǒ yú è huì zhòng shēng,qǐ dà cí xīn;

 善男子!我于恶慧众生,起大慈心;

 yú bù shàn yè zhòng shēng,qǐ dà bēi xīn;

 于不善业众生,起大悲心;

 yú zuò shàn yè zhòng shēng,qǐ yú xǐ xīn;

 于作善业众生,起于喜心;

 yú shàn è èr xíng zhòng shēng,qǐ bù èr xīn;

 于善恶二行众生,起不二心;

 yú zá rǎn zhòng shēng,qǐ lìng shēng qīng jìng xīn;

 于杂染众生,起令生清净心;

 yú xié dào zhòng shēng,qǐ lìng shēng zhèng xíng xīn;

 于邪道众生,起令生正行心;

 yú liè jiě zhòng shēng,qǐ lìng xìng dà jiě xīn;

 于劣解众生,起令兴大解心;

 yú lè shēng sǐ zhòng shēng,qǐ lìng shě lún zhuàn xīn;

 于乐生死众生,起令舍轮转心;

 yú zhù èr chéng dào zhòng shēng,qǐ lìng zhù yī qiè zhì xīn。

 于住二乘道众生,起令住一切智心。

 shàn nán zǐ!wǒ yǐ dé cǐ jiě tuō gù,cháng yǔ rú shì xīn gòng xiāng yìng。

 善男子!我以得此解脱故,常与如是心共相应。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yú yè àn rén jìng,guǐ、shén、dào zéi、

 “善男子!我于夜闇人静,鬼、神、盗贼、

 zhū è zhòng shēng suǒ yóu xíng shí,mì yún zhòng wù、

 诸恶众生所游行时,密云重雾、

 è fēng bào yǔ、rì yuè xīng xiù bìng jiē hūn bì bú jiàn sè shí,

 恶风暴雨、日月星宿并皆昏蔽不见色时,

 jiàn zhū zhòng shēng,ruò rù yú hǎi,ruò xíng yú lù,shān lín、

 见诸众生,若入于海,若行于陆,山林、

 kuàng yě、zhū xiǎn nán chǔ,huò zāo dào zéi,huò fá zī liáng,

 旷野、诸险难处,或遭盗贼,或乏资粮,

 huò mí huò fāng yú,huò wàng shī dào lù,

 或迷惑方隅,或忘失道路,

 zhāng huáng yōu bù bù néng zì chū;

 慞惶忧怖不能自出;

 wǒ shí jí yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn ér jiù jì zhī。

 我时即以种种方便而救济之。

 

 “wèi hǎi nàn zhě,shì zuò chuán shī、yú wáng、mǎ wáng、guī wáng、

 “为海难者,示作船师、鱼王、马王、龟王、

 xiàng wáng、ā xiū luó wáng jí yǐ hǎi shén;wèi bǐ zhòng shēng,

 象王、阿修罗王及以海神;为彼众生,

 zhǐ è fēng yǔ,xī dà bō làng,yǐn qí dào lù,shì qí zhōu àn,

 止恶风雨,息大波浪,引其道路,示其洲岸,

 lìng miǎn bù wèi,xī dé ān yǐn。fù zuò shì niàn:‘yǐ cǐ shàn gēn,

 令免怖畏,悉得安隐。复作是念:‘以此善根,

 huí shī zhòng shēng,yuàn lìng shě lí yī qiè zhū kǔ。’

 回施众生,愿令舍离一切诸苦。’

 

 “wèi zài lù dì yī qiè zhòng shēng yú yè àn zhōng zāo kǒng bù zhě,

 “为在陆地一切众生于夜暗中遭恐怖者,

 xiàn zuò rì yuè jí zhū xīng xiù、chén xiá、

 现作日月及诸星宿、晨霞、

 xī diàn zhǒng zhǒng guāng míng,huò zuò wū zhái,huò wéi rén zhòng,

 夕电种种光明,或作屋宅,或为人众,

 lìng qí dé miǎn kǒng bù zhī è。fù zuò shì niàn:‘yǐ cǐ shàn gēn,

 令其得免恐怖之厄。复作是念:‘以此善根,

 huí shī zhòng shēng,xī lìng chú miè zhū fán nǎo àn。’

 回施众生,悉令除灭诸烦恼暗。’

 yī qiè zhòng shēng,yǒu xī shòu mìng,yǒu ài míng wén,

 一切众生,有惜寿命,有爱名闻,

 yǒu tān cái bǎo,yǒu zhòng guān wèi,yǒu zhe nán nǚ,

 有贪财宝,有重官位,有著男女,

 yǒu liàn qī qiè,wèi chēng suǒ qiú,duō shēng yōu bù;

 有恋妻妾,未称所求,多生忧怖;

 wǒ jiē jiù jì,lìng qí lí kǔ。

 我皆救济,令其离苦。

 

 “wèi xíng shān xiǎn ér liú nàn zhě,wèi zuò shàn shén,

 “为行山险而留难者,为作善神,

 xiàn xíng qīn jìn;wèi zuò hǎo niǎo,fā yīn wèi yuè wèi;

 现形亲近;为作好鸟,发音慰悦;

 zuò líng yào,shū guāng zhào yào;shì qí guǒ shù,shì qí quán jǐng,

 为作灵药,舒光照耀;示其果树,示其泉井,

 shì zhèng zhí dào,shì píng tǎn dì,lìng qí miǎn lí yī qiè yōu è。

 示正直道,示平坦地,令其免离一切忧厄。

 

 “wèi xíng kuàng yě、chóu lín、xiǎn dào,téng luó suǒ juàn、

 “为行旷野、稠林、险道,藤萝所罥、

 yún wù suǒ àn ér kǒng bù zhě,shì qí zhèng dào,lìng dé chū lí。

 云雾所暗而恐怖者,示其正道,令得出离。

 zuò shì niàn yán:‘yuàn yī qiè zhòng shēng,fá jiàn chóu lín,

 作是念言:‘愿一切众生,伐见稠林,

 jié ài luó wǎng,chū shēng sǐ yě,miè fán nǎo àn,

 截爱罗网,出生死野,灭烦恼暗,

 rù yī qiè zhì píng tǎn zhèng dào,dào wú wèi chù bì jìng ān lè。’

 入一切智平坦正道,到无畏处毕竟安乐。’

 

 “shàn nán zǐ!ruò yǒu zhòng shēng,lè zhe guó tǔ ér yōu kǔ zhě;

 “善男子!若有众生,乐著国土而忧苦者;

 wǒ yǐ fāng biàn,lìng shēng yàn lí。zuò shì niàn yán:

 我以方便,令生厌离。作是念言:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng bù zhù zhū yùn,zhù yī qiè fú sà pó ruò jìng。’

 ‘愿一切众生不著诸蕴,住一切佛萨婆若境。’

 

 “shàn nán zǐ!ruò yǒu zhòng shēng,lè zhe jù luò,tān ài zhái shè,

 “善男子!若有众生,乐著聚落,贪爱宅舍,

 cháng chù hēi àn,shòu zhū kǔ zhě;wǒ wèi shuō fǎ,lìng shēng yàn lí,

 常处黑暗,受诸苦者;我为说法,令生厌离,

 lìng fǎ mǎn zú,lìng yī fǎ zhù。zuò shì niàn yán:

 令法满足,令依法住。作是念言:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng,xī bù tān lè liù chù jù luò,

 ‘愿一切众生,悉不贪乐六处聚落,

 sù dé chū lí shēng sǐ jìng jiè,jiū jìng ān zhù yī qiè zhì chéng。’

 速得出离生死境界,究竟安住一切智城。’

 

 “shàn nán zǐ!ruò yǒu zhòng shēng xíng àn yè zhōng,

 “善男子!若有众生行暗夜中,

 mí huò shí fāng,yú píng tǎn lù shēng xiǎn nán xiǎng,

 迷惑十方,于平坦路生险难想,

 yú xiǎn nán dào qǐ píng tǎn xiǎng,yǐ gāo wéi xià,yǐ xià wèi gāo,

 于险难道起平坦想,以高为下,以下为高,

 qí xīn mí huò,shēng dà kǔ nǎo。wǒ yǐ fāng biàn shū guāng zhào jí,

 其心迷惑,生大苦恼。我以方便舒光照及,

 ruò yù chū zhě,shì qí mén hù;ruò yù xíng zhě,shì qí dào lù;

 若欲出者,示其门户;若欲行者,示其道路;

 yù dù gōu xù,shì qí qiáo liáng;yù shè hé hǎi,yǔ qí chuán fá;

 欲度沟洫,示其桥梁;欲涉河海,与其船筏;

 lè guān fāng zhě,shì qí xiǎn yì ān wēi zhī chù;

 乐观方者,示其险易安危之处;

 yù xiū xī zhě,shì qí chéng yì、shuǐ、shù zhī suǒ。

 欲休息者,示其城邑、水、树之所。

 zuò shì niàn yán:‘rú wǒ yú cǐ zhào chú yè àn,

 作是念言:‘如我于此照除夜暗,

 lìng zhū shì shì xī dé xuān xù;

 令诸世事悉得宣叙;

 yuàn wǒ pǔ yú yī qiè zhòng shēng shēng sǐ cháng yè、wú míng àn chù,

 愿我普于一切众生生死长夜、无明暗处,

 yǐ zhì huì guāng pǔ jiē zhào le。shì zhū zhòng shēng wú yǒu zhì yǎn,

 以智慧光普皆照了。是诸众生无有智眼,

 xiǎng xīn jiàn dào zhī suǒ fù yì,wú cháng cháng xiǎng,

 想心见倒之所覆翳,无常常想,

 wú lè lè xiǎng,wú wǒ wǒ xiǎng,bù jìng jìng xiǎng,

 无乐乐想,无我我想,不净净想,

 jiān gù zhí zhuó wǒ rén zhòng shēng、yùn jiè chù fǎ,mí huò yīn guǒ,

 坚固执著我人众生、蕴界处法,迷惑因果,

 bù shí shàn è,shā hài zhòng shēng,nǎi zhì xié jiàn,bù xiào fù mǔ,

 不识善恶,杀害众生,乃至邪见,不孝父母,

 bù jìng shā mén jí pó luó mén,bù zhī è rén,bù shí shàn rén,

 不敬沙门及婆罗门,不知恶人,不识善人,

 tān zhe è shì,ān zhù xié fǎ,huǐ bàng rú lái,huài zhèng fǎ lún,

 贪著恶事,安住邪法,毁谤如来,坏正法錀,

 yú zhū pú sà zǐ rǔ shāng hài,qīng dà chéng dào,duàn pú tí xīn,

 于诸菩萨呰辱伤害,轻大乘道,断菩提心,

 yú yǒu ēn rén fǎn jiā shā hài,yú wú ēn chù cháng huái yuàn jié,

 于有恩人反加杀害,于无恩处常怀怨结,

 huǐ bàng xián shèng,qīn jìn è bàn,dào tǎ sì wù,zuò wǔ nì zuì,

 毁谤贤圣,亲近恶伴,盗塔寺物,作五逆罪,

 bù jiǔ dāng duò sān è dào chù。yuàn wǒ sù yǐ dà zhì guāng míng,

 不久当堕三恶道处。愿我速以大智光明,

 pò bǐ zhòng shēng wú míng hēi àn,

 破彼众生无明黑暗,

 lìng qí jí fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。’

 令其疾发阿耨多罗三藐三菩提心。’

 jì fā xīn yǐ,shì pǔ xián chéng,kāi shí lì dào,

 既发心已,示普贤乘,开十力道,

 yì shì rú lái fǎ wáng jìng jiè,yì shì zhū fú yī qiè zhì chéng、

 亦示如来法王境界,亦示诸佛一切智城、

 zhū fú suǒ xíng、zhū fú zì zài、zhū fú chéng jiù、zhū fú zǒng chí、

 诸佛所行、诸佛自在、诸佛成就、诸佛总持、

 yī qiè zhū fú gòng tóng yī shēn、yī qiè zhū fú píng děng zhī chù,

 一切诸佛共同一身、一切诸佛平等之处,

 lìng qí ān zhù。

 令其安住。

 

 “shàn nán zǐ!yī qiè zhòng shēng,huò bìng suǒ chán,

 “善男子!一切众生,或病所缠,

 huò lǎo suǒ qīn,huò kǔ pín qióng,huò zāo huò nán,huò fàn wáng fǎ,

 或老所侵,或苦贫穷,或遭祸难,或犯王法,

 lín dāng shòu xíng,wú suǒ yī hù,shēng dà bù wèi;wǒ jiē jiù jì,

 临当受刑,无所依怙,生大怖畏;我皆救济,

 shǐ de ān yǐn。fù zuò shì niàn:‘yuàn wǒ yǐ fǎ pǔ shè zhòng shēng,

 使得安隐。复作是念:‘愿我以法普摄众生,

 lìng qí jiě tuō yī qiè fán nǎo、shēng lǎo bìng sǐ、yōu bēi kǔ huàn,

 令其解脱一切烦恼、生老病死、忧悲苦患,

 jìn shàn zhī shí,cháng xíng fǎ shī,qín xíng shàn yè,

 近善知识,常行法施,勤行善业,

 sù dé rú lái qīng jìng fǎ shēn,zhù yú jiū jìng wú biàn yì chù。’

 速得如来清净法身,住于究竟无变易处。’

 

 “shàn nán zǐ!yī qiè zhòng shēng rù jiàn chóu lín,

 “善男子!一切众生入见稠林,

 zhù yú xié dào,yú zhū jìng jiè qǐ xié fēn bié,

 住于邪道,于诸境界起邪分别,

 cháng xíng bù shàn shēn、yǔ、yì yè,wàng zuò zhǒng zhǒng zhū xié kǔ xíng,

 常行不善身、语、意业,妄作种种诸邪苦行,

 yú fēi zhèng jué shēng zhèng jué xiǎng,yú zhèng jué suǒ fēi zhèng jué xiǎng,

 于非正觉生正觉想,于正觉所非正觉想,

 wèi è zhī shí zhī suǒ shè shòu,yǐ qǐ è jiàn,jiāng duò è dào;

 为恶知识之所摄受,以起恶见,将堕恶道;

 wǒ yǐ zhǒng zhǒng zhū fāng biàn mén ér wèi jiù hù,

 我以种种诸方便门而为救护,

 lìng zhù zhèng jiàn,shēng rén tiān zhōng。fù zuò shì niàn:

 令住正见,生人天中。复作是念:

 ‘rú wǒ jiù cǐ jiāng zhuì è dào zhū zhòng shēng děng,

 ‘如我救此将坠恶道诸众生等,

 yuàn wǒ pǔ jiù yī qiè zhòng shēng,xī lìng jiě tuō yī qiè zhū kǔ,

 愿我普救一切众生,悉令解脱一切诸苦,

 zhù bō luó mì chū shì shèng dào,yú yī qiè zhì dé bù tuì zhuǎn,

 住波罗蜜出世圣道,于一切智得不退转,

 jù pǔ xián yuàn,jìn yī qiè zhì,ér bù shě lí zhū pú sà xíng,

 具普贤愿,近一切智,而不舍离诸菩萨行,

 cháng qín jiào huà yī qiè zhòng shēng。’”

 常勤教化一切众生。’”

 

 ěr shí,pó shān pó yǎn dǐ zhǔ yè shén,yù zhòng xuān cǐ jiě tuō yì,

 尔时,婆珊婆演底主夜神,欲重宣此解脱义,

 chéng fú shén lì,guān chá shí fāng,wèi shàn cái tóng zǐ ér shuō sòng yuē:

 承佛神力,观察十方,为善财童子而说颂曰:

 

 “wǒ cǐ jiě tuō mén,shēng jìng fǎ guāng míng,

 “我此解脱门,生净法光明,

 néng pò yú chī àn,dài shí ér yǎn shuō。

 能破愚痴暗,待时而演说。

 wǒ xī wú biān jié,qín xíng guǎng dà cí,

 我昔无边劫,勤行广大慈,

 pǔ fù zhū shì jiān,fó zǐ yīng xiū xué。

 普覆诸世间,佛子应修学。

 jì jìng dà bēi hǎi,chū shēng sān shì fú,

 寂静大悲海,出生三世佛,

 néng miè zhòng shēng kǔ,rǔ yīng rù cǐ mén。

 能灭众生苦,汝应入此门。

 néng shēng shì jiān lè,yì shēng chū shì lè,

 能生世间乐,亦生出世乐,

 lìng wǒ xīn huān xǐ,rǔ yīng rù cǐ mén。

 令我心欢喜,汝应入此门。

 jì shě yǒu wéi huàn,yì yuǎn shēng wén guǒ,

 既舍有为患,亦远声闻果,

 jìng xiū zhū fó lì,rǔ yīng rù cǐ mén。

 净修诸佛力,汝应入此门。

 wǒ mù shén qīng jìng,pǔ jiàn shí fāng shā,

 我目甚清净,普见十方刹,

 yì jiàn qí zhōng fú,pú tí shù xià zuò,

 亦见其中佛,菩提树下坐,

 xiāng hǎo zhuāng yán shēn,wú liàng zhòng wéi rào,

 相好庄严身,无量众围绕,

 yī yī máo kǒng nèi,zhǒng zhǒng guāng míng chū;

 一一毛孔内,种种光明出;

 jiàn zhū qún shēng lèi,sǐ cǐ ér shēng bǐ,

 见诸群生类,死此而生彼,

 lún huí wǔ qù zhōng,cháng shòu wú liàng kǔ。

 轮回五趣中,常受无量苦。

 wǒ ěr shén qīng jìng,tīng zhī wú bù jí,

 我耳甚清净,听之无不及,

 yī qiè yǔ yán hǎi,xī wén néng yì chí;

 一切语言海,悉闻能忆持;

 zhū fú zhuǎn fǎ lún,qí shēng miào wú bǐ,

 诸佛转法錀,其声妙无比,

 suǒ yǒu zhū wén zì,xī jiē néng yì chí。

 所有诸文字,悉皆能忆持。

 wǒ bí shén qīng jìng,yú fǎ wú suǒ ài,

 我鼻甚清净,于法无所碍,

 yī qiè jiē zì zài,rǔ yīng rù cǐ mén。

 一切皆自在,汝应入此门。

 wǒ shé shén guǎng dà,jìng hǎo néng yán shuō,

 我舌甚广大,净好能言说,

 suí yīng yǎn miào fǎ,rǔ yīng rù cǐ mén。

 随应演妙法,汝应入此门。

 wǒ shēn shén qīng jìng,sān shì děng rú rú,

 我身甚清净,三世等如如,

 suí zhū zhòng shēng xīn,yī qiè xī jiē xiàn。

 随诸众生心,一切悉皆现。

 wǒ xīn jìng wú ài,rú kōng hán wàn xiàng,

 我心净无碍,如空含万像,

 pǔ niàn zhū rú lái,ér yì bù fēn bié。

 普念诸如来,而亦不分别。

 le zhī wú liàng shā,yī qiè zhū xīn hǎi,

 了知无量刹,一切诸心海,

 zhū gēn jí yù lè,ér yì bù fēn bié。

 诸根及欲乐,而亦不分别。

 wǒ yǐ dà shén tōng,zhèn dòng wú liàng shā,

 我以大神通,震动无量刹,

 qí shēn xī biàn wǎng,diào bǐ nán diào zhòng。

 其身悉遍往,调彼难调众。

 wǒ fú shén guǎng dà,rú kōng wú yǒu jǐn,

 我福甚广大,如空无有尽,

 gōng yǎng zhū rú lái,ráo yì yī qiè zhòng。

 供养诸如来,饶益一切众。

 wǒ zhì guǎng qīng jìng,le zhī zhū fǎ hǎi,

 我智广清净,了知诸法海,

 chú miè zhòng shēng huò,rǔ yīng rù cǐ mén。

 除灭众生惑,汝应入此门。

 wǒ zhī sān shì fú,jí yǐ yī qiè fǎ,

 我知三世佛,及以一切法,

 yì le bǐ fāng biàn,cǐ mén biàn wú děng。

 亦了彼方便,此门遍无等。

 yī yī chén zhōng jiàn,sān shì yī qiè shā,

 一一尘中见,三世一切刹,

 yì jiàn bǐ zhū fú,cǐ shì pǔ mén lì。

 亦见彼诸佛,此是普门力。

 shí fāng shā chén nèi,xī jiàn lú shě nà,

 十方刹尘内,悉见卢舍那,

 pú tí shù xià zuò,chéng dào yǎn miào fǎ。”

 菩提树下坐,成道演妙法。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ bái yè shén yán:

 尔时,善财童子白夜神言:

 “rǔ fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn wèi jǐ shí yé?

 “汝发阿耨多罗三藐三菩提心为几时耶?

 dé cǐ jiě tuō qí yǐ jiǔ rú,nǎi néng rú shì ráo yì zhòng shēng?”

 得此解脱其已久如,乃能如是饶益众生?”

 

 qí shén dá yán:

 其神答言:

 

 “shàn nán zǐ!nǎi wǎng gǔ shì,guò rú xū mí shān wēi chén shù jié,

 “善男子!乃往古世,过如须弥山微尘数劫,

 yǒu jié míng:jì jìng guāng,shì jiè míng:chū shēng miào bǎo,

 有劫名:寂静光,世界名:出生妙宝,

 yǒu wǔ yì fú yú zhōng chū xiàn。bǐ shì jiè zhōng yǒu sì tiān xià,

 有五亿佛于中出现。彼世界中有四天下,

 míng:bǎo yuè dēng guāng,yǒu chéng,míng:lián huá guāng,

 名:宝月灯光,有城,名:莲华光,

 wáng míng:shàn fǎ dù,yǐ fǎ shī huà,chéng jiù qī bǎo,

 王名:善法度,以法施化,成就七宝,

 wáng sì tiān xià。wáng yǒu fū rén,míng:fǎ huì yuè,

 王四天下。王有夫人,名:法慧月,

 yè jiǔ mián mèi。shí,bǐ chéng dōng yǒu yī dà lín,míng wéi:

 夜久眠寐。时,彼城东有一大林,名为:

 jì zhù,lín zhōng yǒu yī dà pú tí shù,míng:

 寂住,林中有一大菩提树,名:

 yī qiè guāng mó ní wáng zhuāng yán shēn chū shēng yī qiè fú shén lì guāng míng。

 一切光摩尼王庄严身出生一切佛神力光明。

 ěr shí,yǒu fú míng:yī qiè fǎ léi yīn wáng,

 尔时,有佛名:一切法雷音王,

 yú cǐ shù xià chéng děng zhèng jué,fàng wú liàng sè guǎng dà guāng míng,

 于此树下成等正觉,放无量色广大光明,

 biàn zhào chū shēng miào bǎo shì jiè。

 遍照出生妙宝世界。

 lián huá guāng chéng nèi yǒu zhǔ yè shén,míng wéi:jìng yuè,

 莲华光城内有主夜神,名为:净月,

 yì wáng fū rén fǎ huì yuè suǒ,dòng shēn yīng luò yǐ jué fū rén,

 诣王夫人法慧月所,动身璎珞以觉夫人,

 ér gào zhī yán:‘fū rén dāng zhī,yī qiè fǎ léi yīn wáng rú lái,

 而告之言:‘夫人当知,一切法雷音王如来,

 yú jì zhù lín chéng wú shàng jué,

 于寂住林成无上觉,

 jí guǎng wéi shuō zhū fú gōng dé zì zài shén lì、

 及广为说诸佛功德自在神力、

 pǔ xián pú sà suǒ yǒu xíng yuàn。’

 普贤菩萨所有行愿。’

 lìng wáng fū rén fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yì,

 令王夫人发阿耨多罗三藐三菩提意,

 gōng yǎng bǐ fú jí zhū pú sà、shēng wén、sēng zhòng。

 供养彼佛及诸菩萨、声闻、僧众。

 

 “shàn nán zǐ!shí wáng fū rén fǎ huì yuè zhě,qǐ yì rén hū?

 “善男子!时王夫人法慧月者,岂异人乎?

 wǒ shēn shì yě!

 我身是也!

 

 “wǒ yú bǐ fú suǒ fā pú tí xīn zhǒng shàn gēn gù,

 “我于彼佛所发菩提心种善根故,

 yú xū mí shān wēi chén shù jié,bù shēng dì yù、è guǐ、

 于须弥山微尘数劫,不生地狱、饿鬼、

 chù shēng zhū è qù zhōng,yì bù shēng yú xià jiàn zhī jiā,

 畜生诸恶趣中,亦不生于下贱之家,

 zhū gēn jù zú,wú yǒu zhòng kǔ,yú tiān rén zhōng fú dé shū shèng,

 诸根具足,无有众苦,于天人中福德殊胜,

 bù shēng è shì,héng bù lí fú jí zhū pú sà、dà shàn zhī shí,

 不生恶世,恒不离佛及诸菩萨、大善知识,

 cháng yú qí suǒ zhòng zhí shàn gēn,

 常于其所种植善根,

 jīng bā shí xū mí shān wēi chén shù jié cháng shòu ān lè,

 经八十须弥山微尘数劫常受安乐,

 ér wèi mǎn zú pú sà zhū gēn。

 而未满足菩萨诸根。

 

 “guò cǐ jié yǐ,fù guò wàn jié,yú xián jié qián,yǒu jié míng:

 “过此劫已,复过万劫,于贤劫前,有劫名:

 wú yōu biàn zhào,shì jiè míng:lí gòu miào guāng。

 无忧遍照,世界名:离垢妙光。

 qí shì jiè zhōng jìng huì xiāng zá,yǒu wǔ bǎi fú yú zhōng chū xiàn。

 其世界中净秽相杂,有五百佛于中出现。

 qí dì yī fú,míng:xū mí chuáng jì jìng miào yǎn rú lái、yīng、

 其第一佛,名:须弥幢寂静妙眼如来、应、

 zhèng děng jué;wǒ wèi:míng chēng zhǎng zhě;nǚ míng:

 正等觉;我为:名称长者;女名:

 miào huì guāng míng,duān zhèng shū miào。bǐ jìng yuè yè shén,

 妙慧光明,端正殊妙。彼净月夜神,

 yǐ yuàn lì gù,

 以愿力故,

 yú lí gòu shì jiè yī sì tiān xià miào chuáng wáng chéng zhōng shēng,

 于离垢世界一四天下妙幢王城中生,

 zuò zhǔ yè shén,míng:qīng jìng yǎn。wǒ yú yī shí,zài fù mǔ biān,

 作主夜神,名:清净眼。我于一时,在父母边,

 yè jiǔ mián xī。bǐ qīng jìng yǎn lái yì wǒ suǒ,zhèn dòng wǒ zhái,

 夜久眠息。彼清净眼来诣我所,震动我宅,

 fàng dà guāng míng,chū xiàn qí shēn,zàn fó gōng dé yán:

 放大光明,出现其身,赞佛功德言:

 ‘miào yǎn rú lái zuò pú tí zuò,shǐ chéng zhèng jué。’

 ‘妙眼如来坐菩提座,始成正觉。’

 quàn yù yú wǒ jí yǐ fù mǔ bìng zhū juàn shǔ,lìng sù jiàn fú;

 劝喻于我及以父母并诸眷属,令速见佛;

 zì wèi qián dǎo,yǐn zhì fú suǒ,guǎng xìng gōng yǎng。

 自为前导,引至佛所,广兴供养。

 

 “wǒ cái jiàn fú,jí dé sān mèi,míng:

 “我才见佛,即得三昧,名:

 chū shēng jiàn fú diào fú zhòng shēng sān shì zhì guāng míng lún。

 出生见佛调伏众生三世智光明轮。

 huò cǐ sān mèi gù,néng yì niàn xū mí shān wēi chén shù jié,

 获此三昧故,能忆念须弥山微尘数劫,

 yì jiàn qí zhōng zhū fú chū xiàn,yú bǐ fú suǒ tīng wén miào fǎ;

 亦见其中诸佛出现,于彼佛所听闻妙法;

 yǐ wén fǎ gù,jí dé cǐ pò yī qiè zhòng shēng àn fǎ guāng míng jiě tuō。

 以闻法故,即得此破一切众生暗法光明解脱。

 dé cǐ jiě tuō yǐ,jí jiàn qí shēn biàn wǎng fú shā wēi chén shù shì jiè,

 得此解脱已,即见其身遍往佛刹微尘数世界,

 yì jiàn bǐ shì jiè suǒ yǒu zhū fú,yòu jiàn zì shēn zài qí fú suǒ;

 亦见彼世界所有诸佛,又见自身在其佛所;

 yì jiàn bǐ shì jiè yī qiè zhòng shēng,jiě qí yán yīn,shí qí gēn xìng,

 亦见彼世界一切众生,解其言音,识其根性,

 zhī qí wǎng xī céng wéi shàn yǒu zhī suǒ shè shòu,

 知其往昔曾为善友之所摄受,

 suí qí suǒ lè ér wèi xiàn shēn,lìng shēng huān xǐ。

 随其所乐而为现身,令生欢喜。

 

 “wǒ shí yú bǐ suǒ de jiě tuō,niàn niàn zēng zhǎng,cǐ xīn wú jiàn;

 “我时于彼所得解脱,念念增长,此心无间;

 yòu jiàn zì shēn biàn wǎng bǎi fú shā wēi chén shù shì jiè,cǐ xīn wú jiàn;

 又见自身遍往百佛刹微尘数世界,此心无间;

 yòu jiàn zì shēn biàn wǎng qiān fú shā wēi chén shù shì jiè,cǐ xīn wú jiàn;

 又见自身遍往千佛刹微尘数世界,此心无间;

 yòu jiàn zì shēn biàn wǎng bǎi qiān fú shā wēi chén shù shì jiè。

 又见自身遍往百千佛刹微尘数世界。

 rú shì,niàn niàn nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù shì jiè,

 如是,念念乃至不可说不可说佛刹微尘数世界,

 yì jiàn bǐ shì jiè zhōng yī qiè rú lái;yì zì jiàn shēn zài bǐ fú suǒ,

 亦见彼世界中一切如来;亦自见身在彼佛所,

 tīng wén miào fǎ,shòu chí yì niàn,guān chá jué le;

 听闻妙法,受持忆念,观察决了;

 yì zhī bǐ fú zhū běn shì hǎi、zhū dà yuàn hǎi,

 亦知彼佛诸本事海、诸大愿海,

 bǐ zhū rú lái yán jìng fú shā,wǒ yì yán jìng;

 彼诸如来严净佛刹,我亦严净;

 yì jiàn bǐ shì jiè yī qiè zhòng shēng,

 亦见彼世界一切众生,

 suí qí suǒ yīng ér wèi xiàn shēn jiào huà diào fú。cǐ jiě tuō mén,

 随其所应而为现身教化调伏。此解脱门,

 niàn niàn zēng zhǎng,rú shì nǎi zhì chōng mǎn fǎ jiè。

 念念增长,如是乃至充满法界。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi zhī cǐ pú sà pò yī qiè zhòng shēng àn fǎ guāng míng jiě tuō。

 我唯知此菩萨破一切众生暗法光明解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,chéng jiù pǔ xián wú biān xíng yuàn,

 如诸菩萨摩诃萨,成就普贤无边行愿,

 pǔ rù yī qiè zhū fǎ jiè hǎi,

 普入一切诸法界海,

 dé zhū pú sà jīn gāng zhì chuáng zì zài sān mèi,

 得诸菩萨金刚智幢自在三昧,

 chū shēng dà yuàn,zhù chí fú zhǒng;yú niàn niàn zhōng,

 出生大愿,住持佛种;于念念中,

 chéng mǎn yī qiè dà gōng dé hǎi,yán jìng yī qiè guǎng dà shì jiè;

 成满一切大功德海,严净一切广大世界;

 yǐ zì zài zhì,jiào huà chéng shú yī qiè zhòng shēng;

 以自在智,教化成熟一切众生;

 yǐ zhì huì rì,miè chú yī qiè shì jiān àn zhàng;

 以智慧日,灭除一切世间暗障;

 yǐ yǒng měng zhì,jué wù yī qiè zhòng shēng hūn shuì;

 以勇猛智,觉悟一切众生惛睡;

 yǐ zhì huì yuè,jué le yī qiè zhòng shēng yí huò;

 以智慧月,决了一切众生疑惑;

 yǐ qīng jìng yīn,duàn chú yī qiè zhū yǒu zhí zhuó;

 以清净音,断除一切诸有执著;

 yú yī qiè fǎ jiè yī yī chén zhōng,shì xiàn yī qiè zì zài shén lì,

 于一切法界一一尘中,示现一切自在神力,

 zhì yǎn míng jìng,děng jiàn sān shì。ér wǒ hé néng zhī qí miào xíng、

 智眼明净,等见三世。而我何能知其妙行、

 shuō qí gōng dé、rù qí jìng jiè、shì qí zì zài?

 说其功德、入其境界、示其自在?

 

 “shàn nán zǐ!cǐ yán fú tí mó jié tí guó pú tí chǎng nèi,

 “善男子!此阎浮提摩竭提国菩提场内,

 yǒu zhǔ yè shén,míng:pǔ dé jìng guāng。

 有主夜神,名:普德净光。

 wǒ běn cóng qí fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我本从其发阿耨多罗三藐三菩提心,

 cháng yǐ miào fǎ kāi wù yú wǒ。rǔ yì bǐ wèn:

 常以妙法开悟于我。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào。”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ xiàng pó shān pó yǎn dǐ shén ér shuō sòng yuē:

 尔时,善财童子向婆珊婆演底神而说颂曰:

 

 “jiàn rǔ qīng jìng shēn,xiāng hǎo chāo shì jiān,

 “见汝清净身,相好超世间,

 rú wén shū shī lì,yì rú bǎo shān wáng。

 如文殊师利,亦如宝山王。

 rǔ fǎ shēn qīng jìng,sān shì xī píng děng,

 汝法身清净,三世悉平等,

 shì jiè xī rù zhōng,chéng huài wú suǒ ài。

 世界悉入中,成坏无所碍。

 wǒ guān yī qiè qù,xī jiàn rǔ xíng xiàng,

 我观一切趣,悉见汝形像,

 yī yī máo kǒng zhōng,xīng yuè gè fēn bù。

 一一毛孔中,星月各分布。

 rǔ xīn jí guǎng dà,rú kōng biàn shí fāng,

 汝心极广大,如空遍十方,

 zhū fú xī rù zhōng,qīng jìng wú fēn bié。

 诸佛悉入中,清净无分别。

 yī yī máo kǒng nèi,xī fàng wú shù guāng,

 一一毛孔内,悉放无数光,

 shí fāng zhū fú suǒ,pǔ yǔ zhuāng yán jù。

 十方诸佛所,普雨庄严具。

 yī yī máo kǒng nèi,gè xiàn wú shù shēn,

 一一毛孔内,各现无数身,

 shí fāng zhū guó tǔ,fāng biàn dù zhòng shēng。

 十方诸国土,方便度众生。

 yī yī máo kǒng nèi,shì xiàn wú liàng shā,

 一一毛孔内,示现无量刹,

 suí zhū zhòng shēng yù,zhǒng zhǒng lìng qīng jìng。

 随诸众生欲,种种令清净。

 ruò yǒu zhū zhòng shēng,wén míng jí jiàn shēn,

 若有诸众生,闻名及见身,

 xī huò gōng dé lì,chéng jiù pú tí dào。

 悉获功德利,成就菩提道。

 duō jié zài è qù,shǐ dé jiàn wén rǔ,

 多劫在恶趣,始得见闻汝,

 yì yīng huān xǐ shòu,yǐ miè fán nǎo gù。

 亦应欢喜受,以灭烦恼故。

 qiān shā wēi chén jié,tàn rǔ yī máo dé,

 千刹微尘劫,叹汝一毛德,

 jié shù yóu kě qióng,gōng dé zhōng wú jìn。”

 劫数犹可穷,功德终无尽。”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ shuō cǐ sòng yǐ,dǐng lǐ qí zú,

 时,善财童子说此颂已,顶礼其足,

 rào wú liàng zā,yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教