无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第六十七(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-12-17 [投稿]

大方广佛华严经》卷第六十七·入法界品第三十九之八(视频念诵版)

 

以上为《华严经》入法界品第三十九之八的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第六十七·入法界品第三十九之八(文字注音版)

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yú bù dòng yōu pó yí suǒ de wén fǎ yǐ,

 尔时,善财童子于不动优婆夷所得闻法已,

 zhuān xīn yì niàn suǒ yǒu jiào huì,jiē xī xìn shòu,sī wéi guān chá。

 专心忆念所有教诲,皆悉信受,思惟观察。

 

 jiàn jiàn yóu xíng,jīng lì guó yì,zhì dōu sà luó chéng,

 渐渐游行,经历国邑,至都萨罗城,

 yú rì mò shí rù bǐ chéng zhōng,chán diàn、lín lǐ、sì qú dào cè,

 于日没时入彼城中,廛店、邻里、四衢道侧,

 chǔ chù xún mì biàn xíng wài dào。

 处处寻觅遍行外道。

 

 chéng dōng yǒu shān,míng yuē:shàn dé。

 城东有山,名曰:善德。

 shàn cái tóng zǐ yú zhōng yè shí,jiàn cǐ shān dǐng cǎo shù yán yǎn,

 善财童子于中夜时,见此山顶草树岩巘,

 guāng míng zhào yào rú rì chū chū;jiàn cǐ shì yǐ,shēng dà huān xǐ,

 光明照耀如日初出;见此事已,生大欢喜

 zuò shì niàn yán:“wǒ bì yú cǐ jiàn shàn zhī shí。”

 作是念言:“我必于此见善知识。”

 biàn cóng chéng chū ér dēng bǐ shān,

 便从城出而登彼山,

 jiàn cǐ wài dào yú qí shān shàng píng tǎn zhī chù xú bù jīng xíng,

 见此外道于其山上平坦之处徐步经行,

 sè xiàng yuán mǎn,wēi guāng zhào yào,dà fàn tiān wáng suǒ bù néng jí,

 色相圆满,威光照耀,大梵天王所不能及,

 shí qiān fàn zhòng zhī suǒ wéi rào。wǎng yì qí suǒ,tóu dǐng lǐ zú,

 十千梵众之所围绕。往诣其所,头顶礼足,

 rào wú liàng zā,yú qián hé zhǎng ér zuò shì yán:“shèng zhě!

 绕无量匝,于前合掌而作是言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wǒ wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而我未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng jiào huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能教诲,愿为我说!”

 

 biàn xíng dá yán:“shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 遍行答言:“善哉善哉!善男子!

 wǒ yǐ ān zhù zhì yī qiè chù pú sà xíng,

 我已安住至一切处菩萨行,

 yǐ chéng jiù pǔ guān shì jiān sān mèi mén,

 已成就普观世间三昧门,

 yǐ chéng jiù wú yī wú zuò shén tōng lì,

 已成就无依无作神通力,

 yǐ chéng jiù pǔ mén bō rě bō luó mì。shàn nán zǐ!

 已成就普门般若波罗蜜。善男子!

 wǒ pǔ yú shì jiàn zhòng zhǒng fāng suǒ、zhǒng zhǒng xíng mào、

 我普于世间种种方所、种种形貌、

 zhǒng zhǒng xíng jiě、zhǒng zhǒng mò shēng yī qiè zhū qù。

 种种行解、种种殁生一切诸趣。

 suǒ wèi:tiān qù、lóng qù、yè chā qù、gān tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

 所谓:天趣、龙趣、夜叉趣、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

 jǐn nà luó、mó hóu luó jiā、dì yù、chù shēng、yán luó wáng jiè、

 紧那罗、摩睺罗伽、地狱、畜生、阎罗王界、

 rén、fēi rén děng,yī qiè zhū qù,huò zhù zhū jiàn,

 人、非人等,一切诸趣,或住诸见,

 huò xìn èr chéng,huò fù xìn lè dà chéng zhī dào。

 或信二乘,或复信乐大乘之道。

 rú shì yī qiè zhū zhòng shēng zhōng,wǒ yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn、

 如是一切诸众生中,我以种种方便、

 zhǒng zhǒng zhì mén ér wèi lì yì。suǒ wèi:

 种种智门而为利益。所谓:

 huò wèi yǎn shuō yī qiè shì jiàn zhòng zhǒng jì yì,

 或为演说一切世间种种技艺,

 lìng dé jù zú yī qiè qiǎo shù tuó luó ní zhì;

 令得具足一切巧术陀罗尼智;

 huò wèi yǎn shuō sì shè fāng biàn,lìng dé jù zú yī qiè zhì dào;

 或为演说四摄方便,令得具足一切智道;

 huò wèi yǎn shuō zhū bō luó mì,lìng qí huí xiàng yī qiè zhì wèi;

 或为演说诸波罗蜜,令其回向一切智位;

 huò wèi chēng zàn dà pú tí xīn,lìng qí bù shī wú shàng dào yì;

 或为称赞大菩提心,令其不失无上道意;

 huò wèi chēng zàn zhū pú sà xíng,

 或为称赞诸菩萨行,

 lìng qí mǎn zú jìng fó guó tǔ dù zhòng shēng yuàn huò wèi yǎn;

 令其满足净佛国土度众生愿;

 shuō zào zhū è xíng shòu dì yù děng zhǒng zhǒng kǔ bào,

 或为演说造诸恶行受地狱等种种苦报,

 lìng yú è yè shēn shēng yàn lí;

 令于恶业深生厌离;

 huò wèi yǎn shuō gōng yǎng zhū fú zhǒng zhū shàn gēn jué dìng huò dé yī qiè zhì guǒ,

 或为演说供养诸佛种诸善根决定获得一切智果,

 lìng qí fā qǐ huān xǐ zhī xīn;huò wèi zàn shuō yī qiè rú lái、

 令其发起欢喜之心;或为赞说一切如来、

 yīng、zhèng děng jué suǒ yǒu gōng dé,lìng lè fú shēn qiú yī qiè zhì;

 应、正等觉所有功德,令乐佛身求一切智;

 huò wèi zàn shuō zhū fú wēi dé,lìng qí yuàn lè fú bù huài shēn;

 或为赞说诸佛威德,令其愿乐佛不坏身;

 huò wèi zàn shuō fú zì zài shēn,lìng qiú rú lái wú néng yìng bì dà wēi dé tǐ。

 或为赞说佛自在身,令求如来无能映蔽大威德体。

 

 “yòu,shàn nán zǐ!cǐ dōu sà luó chéng zhōng,

 “又,善男子!此都萨罗城中,

 yī qiè fāng suǒ yī qiè zú lèi,ruò nán ruò nǚ zhū rén zhòng zhōng,

 一切方所一切族类,若男若女诸人众中,

 wǒ jiē yǐ fāng biàn shì tóng qí xíng,suí qí suǒ yīng ér wèi shuō fǎ。

 我皆以方便示同其形,随其所应而为说法

 zhū zhòng shēng děng,xī bù néng zhī wǒ shì hé rén、cóng hé ér zhì,

 诸众生等,悉不能知我是何人、从何而至,

 wéi lìng wén zhě rú shí xiū xíng。shàn nán zǐ!

 唯令闻者如实修行。善男子!

 rú yú cǐ chéng lì yì zhòng shēng,yú yán fú tí chéng yì jù luò,

 如于此城利益众生,于阎浮提城邑聚落,

 suǒ yǒu rén zhòng zhù zhǐ zhī chù,xī yì rú shì ér wèi lì yì。

 所有人众住止之处,悉亦如是而为利益。

 

 “shàn nán zǐ!yán fú tí nèi jiǔ shí liù zhòng,

 “善男子!阎浮提内九十六众,

 gè qǐ yì jiàn ér shēng zhí zhuó,wǒ xī yú zhōng fāng biàn diào fú,

 各起异见而生执著,我悉于中方便调伏,

 lìng qí shě lí suǒ yǒu zhū jiàn;rú yán fú tí,

 令其舍离所有诸见;如阎浮提,

 yú sì tiān xià yì fù rú shì;rú sì tiān xià,

 余四天下亦复如是;如四天下,

 sān qiān dà qiān shì jiè yì fù rú shì;rú sān qiān dà qiān shì jiè,

 三千大千世界亦复如是;如三千大千世界,

 rú shì shí fāng wú liàng shì jiè zhū zhòng shēng hǎi,wǒ xī yú zhōng,

 如是十方无量世界诸众生海,我悉于中,

 suí zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn、

 随诸众生心之所乐,以种种方便、

 zhǒng zhǒng fǎ mén,xiàn zhǒng zhǒng sè shēn,

 种种法门,现种种色身,

 yǐ zhǒng zhǒng yán yīn ér wèi shuō fǎ,lìng dé lì yì。

 以种种言音而为说法,令得利益。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ zhì yī qiè chù pú sà xíng。

 “善男子!我唯知此至一切处菩萨行。

 rú zhū pú sà mó hē sà,shēn yǔ yī qiè zhòng shēng shù děng,

 如诸菩萨摩诃萨,身与一切众生数等,

 dé yǔ zhòng shēng wú chā bié shēn,yǐ biàn huà shēn pǔ rù zhū qù,

 得与众生无差别身,以变化身普入诸趣,

 yú yī qiè chù jiē xiàn shòu shēng,pǔ xiàn yī qiè zhòng shēng zhī qián,

 于一切处皆现受生,普现一切众生之前,

 qīng jìng guāng míng biàn zhào shì jiān,yǐ wú ài yuàn zhù yī qiè jié,

 清净光明遍照世间,以无碍愿住一切劫,

 dé rú dì wǎng zhū wú děng xíng,cháng qín lì yì yī qiè zhòng shēng,

 得如帝网诸无等行,常勤利益一切众生,

 héng yǔ gòng jū ér wú suǒ zhe,pǔ yú sān shì xī jiē píng děng,

 恒与共居而无所著,普于三世悉皆平等,

 yǐ wú wǒ zhì zhōu biàn zhào yào,yǐ dà bēi cáng yī qiè guān chá;

 以无我智周遍照耀,以大悲藏一切观察;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu yī guó tǔ,míng wéi:

 “善男子!于此南方,有一国土,名为:

 guǎng dà;yǒu yù xiāng zhǎng zhě,míng:yōu bō luó huá。

 广大;有鬻香长者,名:优钵罗华。

 rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yīn shàn zhī shí jiào,bù gù shēn mìng,

 尔时,善财童子因善知识教,不顾身命,

 bù zhe cái bǎo,bù lè rén zhòng,bù dān wǔ yù,bù liàn juàn shǔ,

 不著财宝,不乐人众,不耽五欲,不恋眷属,

 bù zhòng wáng wèi;wéi yuàn huà dù yī qiè zhòng shēng,

 不重王位;唯愿化度一切众生,

 wéi yuàn yán jìng zhū fó guó tǔ,wéi yuàn gōng yǎng yī qiè zhū fú,

 唯愿严净诸佛国土,唯愿供养一切诸佛,

 wéi yuàn zhèng zhī zhū fǎ shí xìng,

 唯愿证知诸法实性,

 wéi yuàn xiū jí yī qiè pú sà dà gōng dé hǎi,

 唯愿修集一切菩萨大功德海,

 wéi yuàn xiū xíng yī qiè gōng dé zhōng wú tuì zhuǎn,

 唯愿修行一切功德终无退转,

 wéi yuàn héng yú yī qiè jié zhōng yǐ dà yuàn lì xiū pú sà xíng,

 唯愿恒于一切劫中以大愿力修菩萨行,

 wéi yuàn pǔ rù yī qiè zhū fú zhòng huì dào chǎng,

 唯愿普入一切诸佛众会道场,

 wéi yuàn rù yī sān mèi mén pǔ xiàn yī qiè sān mèi mén zì zài shén lì,

 唯愿入一三昧门普现一切三昧门自在神力,

 wéi yuàn yú fú yī máo kǒng zhōng jiàn yī qiè fó xīn wú yàn zú,

 唯愿于佛一毛孔中见一切佛心无厌足,

 wéi yuàn dé yī qiè fǎ zhì huì guāng míng néng chí yī qiè zhū fó fǎ cáng,

 唯愿得一切法智慧光明能持一切诸佛法藏,

 zhuān qiú cǐ děng yī qiè zhū fú pú sà gōng dé。

 专求此等一切诸佛菩萨功德。

 

 jiàn cì yóu xíng,zhì guǎng dà guó,yì zhǎng zhě suǒ,

 渐次游行,至广大国,诣长者所,

 dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,hé zhǎng ér lì,bái yán:

 顶礼其足,绕无量匝,合掌而立,白言:

 “shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 yù qiú yī qiè fú píng děng zhì huì,yù mǎn yī qiè fú wú liàng dà yuàn,

 欲求一切佛平等智慧,欲满一切佛无量大愿,

 yù jìng yī qiè fú zuì shàng sè shēn,

 欲净一切佛最上色身,

 yù jiàn yī qiè fú qīng jìng fǎ shēn,yù zhī yī qiè fú guǎng dà zhì shēn,

 欲见一切佛清净法身,欲知一切佛广大智身,

 yù jìng zhì yī qiè pú sà zhū xíng,yù zhào míng yī qiè pú sà sān mèi,

 欲净治一切菩萨诸行,欲照明一切菩萨三昧,

 yù ān zhù yī qiè pú sà zǒng chí,yù chú miè yī qiè suǒ yǒu zhàng ài,

 欲安住一切菩萨总持,欲除灭一切所有障碍,

 yù yóu xíng yī qiè shí fāng shì jiè,

 欲游行一切十方世界,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng、yún hé xiū pú sà dào,

 而未知菩萨云何学菩萨行、云何修菩萨道,

 ér néng chū shēng yī qiè zhì zhì?”

 而能出生一切智智?”

 

 zhǎng zhě gào yán:

 长者告言:

 

 “shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉!善哉!善男子!

 rǔ nǎi néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 汝乃能发阿耨多罗三藐三菩提心。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ shàn bié zhī yī qiè zhū xiāng,

 “善男子!我善别知一切诸香,

 yì zhī tiáo hé yī qiè xiāng fǎ,suǒ wèi:yī qiè xiāng、

 亦知调合一切香法,所谓:一切香、

 yī qiè shāo xiāng、yī qiè tú xiāng、yī qiē mò xiāng。

 一切烧香、一切涂香、一切末香。

 yì zhī rú shì yī qiè xiāng wáng suǒ chū zhī chù,

 亦知如是一切香王所出之处,

 yòu shàn le zhī tiān xiāng、lóng xiāng、yè chā xiāng,

 又善了知天香、龙香、夜叉香,

 gān tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó jiā、

 乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

 rén、fēi rén děng suǒ yǒu zhū xiāng。

 人、非人等所有诸香。

 yòu shàn bié zhī zhì zhū bìng xiāng、duàn zhū è xiāng、

 又善别知治诸病香、断诸恶香、

 shēng huān xǐ xiāng、zēng fán nǎo xiāng、miè fán nǎo xiāng、

 生欢喜香、增烦恼香、灭烦恼香、

 lìng yú yǒu wéi shēng lè zhe xiāng、lìng yú yǒu wéi shēng yàn lí xiāng、

 令于有为生乐著香、令于有为生厌离香、

 shě zhū jiāo yì xiāng、fā xīn niàn fó xiāng、zhèng xiè fǎ mén xiāng、

 舍诸憍逸香、发心念佛香、证解法门香、

 shèng suǒ shòu yòng xiāng、yī qiè pú sà chā bié xiāng、

 圣所受用香、一切菩萨差别香、

 yī qiè pú sà dì wèi xiāng,rú shì děng xiāng xíng xiāng shēng qǐ、

 一切菩萨地位香,如是等香形相生起、

 chū xiàn chéng jiù、qīng jìng ān yǐn、fāng biàn jìng jiè、

 出现成就、清净安隐、方便境界、

 wēi dé yè yòng jí yǐ gēn běn,rú shì yī qiè wǒ jiē le dá。

 威德业用及以根本,如是一切我皆了达。

 

 “shàn nán zǐ!rén jiān yǒu xiāng,míng yuē:xiàng cáng,

 “善男子!人间有香,名曰:象藏,

 yīn lóng dòu shēng。ruò shāo yī wán,

 因龙斗生。若烧一丸,

 jí qǐ dà xiāng yún mí fù wáng dōu,yú qī rì zhōng yǔ xì xiāng yǔ。

 即起大香云弥覆王都,于七日中雨细香雨。

 ruò zhe shēn zhě,shēn zé jīn sè;ruò zhe yī fú、gōng diàn、lóu gé,

 若著身者,身则金色;若著衣服、宫殿、楼阁,

 yì jiē jīn sè。ruò yīn fēng chuī rù gōng diàn zhōng,

 亦皆金色。若因风吹入宫殿中,

 zhòng shēng xiù zhě,qī rì qī yè huān xǐ chōng mǎn,shēn xīn kuài lè,

 众生嗅者,七日七夜欢喜充满,身心快乐,

 wú yǒu zhū bìng,bù xiāng qīn hài,lí zhū yōu kǔ,bù jīng bù bù,

 无有诸病,不相侵害,离诸忧苦,不惊不怖,

 bù luàn bù huì,cí xīn xiāng xiàng,zhì yì qīng jìng。

 不乱不恚,慈心相向,志意清净。

 wǒ zhī shì yǐ ér wèi shuō fǎ,

 我知是已而为说法,

 lìng qí jué dìng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 令其决定发阿耨多罗三藐三菩提心。

 "shàn nán zǐ!mó luó yé shān chū zhān tán xiāng,míng yuē:niú tóu;

 “善男子!摩罗耶山出栴檀香,名曰:牛头;

 ruò yǐ tú shēn,shè rù huǒ kēng,huǒ bù néng shāo。shàn nán zǐ!

 若以涂身,设入火坑,火不能烧。善男子!

 hǎi zhōng yǒu xiāng,míng:wú néng shèng;

 海中有香,名:无能胜;

 ruò yǐ tú gǔ jí zhū luó bèi,qí shēng fā shí,

 若以涂鼓及诸螺贝,其声发时,

 yī qiè dí jūn jiē zì tuì sàn。shàn nán zǐ!

 一切敌军皆自退散。善男子!

 ā nà pó dá duō chí biān chū chén shuǐ xiāng,míng:lián huá cáng,

 阿那婆达多池边出沉水香,名:莲华藏

 qí xiāng yī wán rú má zi dà;ruò yǐ shāo zhī,

 其香一丸如麻子大;若以烧之,

 xiāng qì pǔ xūn yán fú tí jiè,zhòng shēng wén zhě,

 香气普熏阎浮提界,众生闻者,

 lí yī qiè zuì,jiè pǐn qīng jìng。shàn nán zǐ!xuě shān yǒu xiāng,

 离一切罪,戒品清净。善男子!雪山有香,

 míng:ā lú nà;ruò yǒu zhòng shēng xiù cǐ xiāng zhě,

 名:阿卢那;若有众生嗅此香者,

 qí xīn jué dìng lí zhū rǎn zhe,

 其心决定离诸染著,

 wǒ wèi shuō fǎ mò bù jiē dé lí gòu sān mèi。shàn nán zǐ!

 我为说法莫不皆得离垢三昧。善男子!

 luó chà jiè zhōng yǒu xiāng,míng:hǎi cáng,

 罗刹界中有香,名:海藏,

 qí xiāng dàn wèi zhuàn lún wáng yòng;ruò shāo yī wán ér yǐ xūn zhī,

 其香但为转轮王用;若烧一丸而以熏之,

 wáng jí sì jūn jiē téng xū kōng。shàn nán zǐ!shàn fǎ tiān zhōng yǒu xiāng,

 王及四军皆腾虚空。善男子!善法天中有香,

 míng:jìng zhuāng yán;ruò shāo yī wán ér yǐ xūn zhī,

 名:净庄严;若烧一丸而以熏之,

 pǔ shǐ zhū tiān xīn niàn yú fú。shàn nán zǐ!xū yè mó tiān yǒu xiāng,

 普使诸天心念于佛。善男子!须夜摩天有香,

 míng:jìng cáng;ruò shāo yī wán ér yǐ xūn zhī,

 名:净藏;若烧一丸而以熏之,

 yè mó tiān zhòng mò bù yún jí bǐ tiān wáng suǒ ér gòng tīng fǎ。

 夜摩天众莫不云集彼天王所而共听法。

 shàn nán zǐ!dōu shuài tiān zhōng yǒu xiāng,míng:xiān tuó pó;

 善男子!兜率天中有香,名:先陀婆;

 yú yī shēng suǒ xì pú sà zuò qián shāo qí yī wán,

 于一生所系菩萨座前烧其一丸,

 xìng dà xiāng yún biàn fù fǎ jiè,pǔ yǔ yī qiè zhū gōng yǎng jù,

 兴大香云遍覆法界,普雨一切诸供养具,

 gōng yǎng yī qiè zhū fú pú sà。shàn nán zǐ!

 供养一切诸佛菩萨。善男子!

 shàn biàn huà tiān yǒu xiāng,míng yuē:duó yì;

 善变化天有香,名曰:夺意;

 ruò shāo yī wán,yú qī rì zhōng,pǔ yǔ yī qiè zhū zhuāng yán jù。

 若烧一丸,于七日中,普雨一切诸庄严具。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ tiáo hé xiāng fǎ。rú zhū pú sà mó hē sà,

 “善男子!我唯知此调和香法。如诸菩萨摩诃萨,

 yuǎn lí yī qiè zhū è xí qì,bù rǎn shì yù,

 远离一切诸恶习气,不染世欲,

 yǒng duàn fán nǎo zhòng mó juàn suǒ,chāo zhū yǒu qù,

 永断烦恼众魔罥索,超诸有趣,

 yǐ zhì huì xiāng ér zì zhuāng yán,yú zhū shì jiān jiē wú rǎn zhe,

 以智慧香而自庄严,于诸世间皆无染著,

 jù zú chéng jiù wú suǒ zhe jiè,jìng wú zhe zhì,xíng wú zhe jìng,

 具足成就无所著戒,净无著智,行无著境,

 yú yī qiè chù xī wú yǒu zhe,qí xīn píng děng,wú zhe wú yī;

 于一切处悉无有著,其心平等,无著无依;

 ér wǒ hé néng zhī qí miào xíng?shuō qí gōng dé?

 而我何能知其妙行?说其功德?

 xiǎn qí suǒ yǒu qīng jìng jiè mén?shì qí suǒ zuò wú guò shī yè?

 显其所有清净戒门?示其所作无过失业?

 biàn qí lí rǎn shēn、yǔ、yì xíng?

 辨其离染身、语、意行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu yī dài chéng,míng yuē:lóu gé;

 “善男子!于此南方,有一大城,名曰:楼阁;

 zhōng yǒu chuán shī,míng:pó shī luó。rǔ yì bǐ wèn:

 中有船师,名:婆施罗。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ xiàng lóu gé chéng,guān chá dào lù。

 尔时,善财童子向楼阁城,观察道路。

 suǒ wèi:guān dào gāo bēi,guān dào yí xiǎn,guān dào jìng huì,

 所谓:观道高卑,观道夷险,观道净秽,

 guān dào qū zhí。

 观道曲直。

 

 jiàn cì yóu xíng,zuò shì sī wéi:“wǒ dāng qīn jìn bǐ shàn zhī shí。

 渐次游行,作是思惟:“我当亲近彼善知识。

 shàn zhī shí zhě,shì chéng jiù xiū xíng zhū pú sà dào yīn,

 善知识者,是成就修行诸菩萨道因,

 shì chéng jiù xiū xíng bō luó mì dào yīn,

 是成就修行波罗蜜道因,

 shì chéng jiù xiū xíng shè zhòng shēng dào yīn,

 是成就修行摄众生道因,

 shì chéng jiù xiū xíng pǔ rù fǎ jiè wú zhàng ài dào yīn,

 是成就修行普入法界无障碍道因,

 shì chéng jiù xiū xíng lìng yī qiè zhòng shēng chú è huì dào yīn,

 是成就修行令一切众生除恶慧道因,

 shì chéng jiù xiū xíng lìng yī qiè zhòng shēng lí jiāo màn dào yīn,

 是成就修行令一切众生离憍慢道因,

 shì chéng jiù xiū xíng lìng yī qiè zhòng shēng miè fán nǎo dào yīn,

 是成就修行令一切众生灭烦恼道因,

 shì chéng jiù xiū xíng lìng yī qiè zhòng shēng shě zhū jiàn dào yīn,

 是成就修行令一切众生舍诸见道因,

 shì chéng jiù xiū xíng lìng yī qiè zhòng shēng bá yī qiè è cì dào yīn,

 是成就修行令一切众生拔一切恶刺道因,

 shì chéng jiù xiū xíng lìng yī qiè zhòng shēng zhì yī qiè zhì chéng dào yīn。

 是成就修行令一切众生至一切智城道因。

 hé yǐ gù?yú shàn zhī shí chù,dé yī qiè shàn fǎ gù;

 何以故?于善知识处,得一切善法故;

 yī shàn zhī shí lì,dé yī qiè zhì dào gù。shàn zhī shí zhě,

 依善知识力,得一切智道故。善知识者,

 nán jiàn nán yù。”rú shì sī wéi。

 难见难遇。”如是思惟。

 

 jiàn cì yóu xíng,jì zhì bǐ chéng,

 渐次游行,既至彼城,

 jiàn qí chuán shī zài chéng mén wài hǎi àn shàng zhù,

 见其船师在城门外海岸上住,

 bǎi qiān shāng rén jí yú wú liàng dà zhòng wéi rào,shuō dà hǎi fǎ,

 百千商人及余无量大众围绕,说大海法,

 fāng biàn kāi shì fú gōng dé hǎi。shàn cái jiàn yǐ,wǎng yì qí suǒ,

 方便开示佛功德海。善财见已,往诣其所,

 dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,yú qián hé zhǎng ér zuò shì yán:

 顶礼其足,绕无量匝,于前合掌而作是言:

 “shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng jiào huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能教诲,愿为我说!”

 

 chuán shī gào yán:

 船师告言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ yǐ néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心,

 jīn fù néng wèn shēng dà zhì yīn、duàn chú yī qiè shēng sǐ kǔ yīn、

 今复能问生大智因、断除一切生死苦因、

 wǎng yī qiè zhì dà bǎo zhōu yīn、chéng jiù bù huài mó hē yǎn yīn、

 往一切智大宝洲因、成就不坏摩诃衍因、

 yuǎn lí èr chéng bù wèi shēng sǐ zhù zhū jì jìng sān mèi xuán yīn、

 远离二乘怖畏生死住诸寂静三昧旋因、

 chéng dà yuàn chē biàn yī qiè chù xíng pú sà xíng wú yǒu zhàng ài qīng jìng dào yīn、

 乘大愿车遍一切处行菩萨行无有障碍清净道因、

 yǐ pú sà xíng zhuāng yán yī qiè wú néng huài zhì qīng jìng dào yīn、

 以菩萨行庄严一切无能坏智清净道因、

 pǔ guān yī qiè shí fāng zhū fǎ jiē wú zhàng ài qīng jìng dào yīn、

 普观一切十方诸法皆无障碍清净道因、

 sù néng qù rù yī qiè zhì hǎi qīng jìng dào yīn。

 速能趣入一切智海清净道因。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ zài cǐ chéng hǎi àn lù zhōng,

 “善男子!我在此城海岸路中,

 jìng xiū pú sà dà bēi chuáng xíng。shàn nán zǐ!

 净修菩萨大悲幢行。善男子!

 wǒ guān yán fú tí nèi pín qióng zhòng shēng,wèi ráo yì gù,

 我观阎浮提内贫穷众生,为饶益故,

 xiū zhū kǔ xíng,suí qí suǒ yuàn xī lìng mǎn zú。xiān yǐ shì wù,

 修诸苦行,随其所愿悉令满足。先以世物,

 chōng mǎn qí yì;fù shī fǎ cái,lìng qí huān xǐ,lìng xiū fú xíng,

 充满其意;复施法财,令其欢喜,令修福行,

 lìng shēng zhì dào,lìng zēng shàn gēn lì,lìng qǐ pú tí xīn,

 令生智道,令增善根力,令起菩提心,

 lìng jìng pú tí yuàn,lìng jiān dà bēi lì,

 令净菩提愿,令坚大悲力,

 lìng xiū néng miè shēng sǐ dào,lìng shēng bù yàn shēng sǐ xíng,

 令修能灭生死道,令生不厌生死行,

 lìng shè yī qiè zhòng shēng hǎi,lìng xiū yī qiè gōng dé hǎi,

 令摄一切众生海,令修一切功德海,

 lìng zhào yī qiè zhū fǎ hǎi,lìng jiàn yī qiè zhū fú hǎi,

 令照一切诸法海,令见一切诸佛海,

 lìng rù yī qiè zhì zhì hǎi。shàn nán zǐ!wǒ zhù yú cǐ,

 令入一切智智海。善男子!我住于此,

 rú shì sī wéi,rú shì zuò yì,rú shì lì yì yī qiè zhòng shēng。

 如是思惟,如是作意,如是利益一切众生。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ zhī hǎi zhōng yī qiè bǎo zhōu、yī qiè bǎo chù、

 “善男子!我知海中一切宝洲、一切宝处、

 yī qiè bǎo lèi、yī qiè bǎo zhǒng。wǒ zhī jìng yī qiè bǎo、

 一切宝类、一切宝种。我知净一切宝、

 zuān yī qiè bǎo、chū yī qiè bǎo、zuò yī qiè bǎo。

 钻一切宝、出一切宝、作一切宝。

 wǒ zhī yī qiè bǎo qì、yī qiè bǎo yòng、yī qiè bǎo jìng jiè、

 我知一切宝器、一切宝用、一切宝境界、

 yī qiè bǎo guāng míng。wǒ zhī yī qiè lóng gōng chù、

 一切宝光明。我知一切龙宫处、

 yī qiè yè chā gōng chù、yī qiè bù duō gōng chù,jiē shàn huí bì,

 一切夜叉宫处、一切部多宫处,皆善回避,

 miǎn qí zhū nán。yì shàn bié zhī,xuán fú qiǎn shēn,

 免其诸难。亦善别知,漩澓浅深,

 bō tāo yuǎn jìn,shuǐ sè hào wù,zhǒng zhǒng bù tóng。

 波涛远近,水色好恶,种种不同。

 yì shàn bié zhī,rì yuè xīng xiù yùn xíng dù shù,zhòu yè chén bū,

 亦善别知,日月星宿运行度数,昼夜晨晡,

 guǐ lòu yán cù。yì zhī qí chuán tiě mù jiān cuì、jī guān sè huá,

 晷漏延促。亦知其船铁木坚脆、机关涩滑,

 shuǐ zhī dà xiǎo,fēng zhī nì shùn;

 水之大小,风之逆顺;

 rú shì yī qiè ān wēi zhī xiāng wú bù míng liǎo,kě xíng zé xíng,

 如是一切安危之相无不明了,可行则行,

 kě zhǐ zé zhǐ。shàn nán zǐ!wǒ yǐ chéng jiù rú shì zhì huì,

 可止则止。善男子!我以成就如是智慧,

 cháng néng lì yì yī qiè zhòng shēng。

 常能利益一切众生。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yǐ hǎo chuán yùn zhū shāng zhòng xíng ān yǐn dào,

 “善男子!我以好船运诸商众行安隐道,

 fù wèi shuō fǎ lìng qí huān xǐ,

 复为说法令其欢喜,

 yǐn zhì bǎo zhōu yǔ zhū zhēn bǎo xián shǐ chōng zú,

 引至宝州与诸珍宝咸使充足,

 rán hòu jiàng lǐng hái yán fú tí。shàn nán zǐ!

 然后将领还阎浮提。善男子!

 wǒ jiāng dà chuán rú shì wǎng lái,wèi shǐ lìng qí yī yǒu sǔn huài。

 我将大船如是往来,未始令其一有损坏。

 ruò yǒu zhòng shēng de jiàn wǒ shēn、wén wǒ fǎ zhě,

 若有众生得见我身、闻我法者,

 lìng qí yǒng bù bù shēng sǐ hǎi,bì děi rù yú yī qiè zhì hǎi,

 令其永不怖生死海,必得入于一切智海,

 bì néng xiāo jié zhū ài yù hǎi,néng yǐ zhì guāng zhào sān shì hǎi,

 必能消竭诸爱欲海,能以智光照三世海,

 néng jǐn yī qiè zhòng shēng kǔ hǎi,néng jìng yī qiè zhòng shēng xīn hǎi,

 能尽一切众生苦海,能净一切众生心海,

 sù néng yán jìng yī qiè shā hǎi,pǔ néng wǎng yì shí fāng dà hǎi,

 速能严净一切刹海,普能往诣十方大海,

 pǔ zhī yī qiè zhòng shēng gēn hǎi,pǔ le yī qiè zhòng shēng xíng hǎi,

 普知一切众生根海,普了一切众生行海,

 pǔ shùn yī qiè zhòng shēng xīn hǎi。

 普顺一切众生心海。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi dé cǐ dà bēi chuáng xíng;

 “善男子!我唯得此大悲幢行;

 ruò yǒu jiàn wǒ jí yǐ wén wǒ、yǔ wǒ tóng zhù、yì niàn wǒ zhě,

 若有见我及以闻我、与我同住、忆念我者,

 jiē xī bù kōng。rú zhū pú sà mó hē sà,

 皆悉不空。如诸菩萨摩诃萨,

 shàn néng yóu shè shēng sǐ dà hǎi,bù rǎn yī qiè zhū fán nǎo hǎi,

 善能游涉生死大海,不染一切诸烦恼海,

 néng shě yī qiè zhū wàng jiàn hǎi,néng guān yī qiè zhū fǎ xìng hǎi,

 能舍一切诸妄见海,能观一切诸法性海,

 néng yǐ sì shè shè zhòng shēng hǎi,yǐ shàn ān zhù yī qiè zhì hǎi,

 能以四摄摄众生海,已善安住一切智海,

 néng miè yī qiè zhòng shēng zhe hǎi,néng píng děng zhù yī qiè shí hǎi,

 能灭一切众生著海,能平等住一切时海,

 néng yǐ shén tōng dù zhòng shēng hǎi,néng yǐ qí shí diào zhòng shēng hǎi;

 能以神通度众生海,能以其时调众生海;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu chéng míng:kě lè;

 “善男子!于此南方,有城名:可乐;

 zhōng yǒu zhǎng zhě,míng:wú shàng shèng。rǔ yì bǐ wèn:

 中有长者,名:无上胜。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,

 yīn qín zhān yǎng,bēi qì liú lèi,qiú shàn zhī shí xīn wú yàn zú,

 殷勤瞻仰,悲泣流泪,求善知识心无厌足,

 cí tuì ér qù。

 辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ qǐ dà cí zhōu biàn xīn、

 尔时,善财童子起大慈周遍心、

 dà bēi rùn zé xīn xiāng xù bù duàn,fú dé、

 大悲润泽心相续不断,福德、

 zhì huì èr zhǒng zhuāng yán,shě lí yī qiè fán nǎo chén gòu,

 智慧二种庄严,舍离一切烦恼尘垢,

 zhèng fǎ píng děng,xīn wú gāo xià,bá bù shàn cì,miè yī qiè zhàng,

 证法平等,心无高下,拔不善刺,灭一切障,

 jiān gù yī jīng yī jìn yǐ wéi qiáng qiàn,shén shēn sān mèi ér zuò yuán yuàn,

 坚固一精一进以为墙堑,甚深三昧而作园苑,

 yǐ huì rì guāng pò wú míng àn,yǐ fāng biàn fēng kāi zhì huì huá,

 以慧日光破无明暗,以方便风开智慧华,

 yǐ wú ài yuàn chōng mǎn fǎ jiè,xīn cháng xiàn rù yī qiè zhì chéng,

 以无碍愿充满法界,心常现入一切智城,

 rú shì ér qiú pú sà zhī dào。jiàn cì jīng lì,dào bǐ chéng nèi。

 如是而求菩萨之道。渐次经历,到彼城内。

 jiàn wú shàng shèng zài qí chéng dōng dà zhuāng yán chuáng wú yōu lín zhōng,

 见无上胜在其城东大庄严幢无忧林中,

 wú liàng shāng rén、bǎi qiān jū shì zhī suǒ wéi rào,

 无量商人、百千居士之所围绕,

 lǐ duàn rén jiàn zhòng zhǒng shì wù;yīn wèi shuō fǎ,

 理断人间种种事务;因为说法,

 lìng qí yǒng bá yī qiè wǒ màn,lí wǒ、wǒ suǒ,shě suǒ jī jù,

 令其永拔一切我慢,离我、我所,舍所积聚,

 miè qiān jí gòu,xīn dé qīng jìng,wú zhū huì zhuó,huò jìng xìn lì,

 灭悭嫉垢,心得清净,无诸秽浊,获净信力,

 cháng lè jiàn fú,shòu chí fó fǎ,shēng pú sà lì,qǐ pú sà xíng,

 常乐见佛,受持佛法,生菩萨力,起菩萨行,

 rù pú sà sān mèi,dé pú sà zhì huì,zhù pú sà zhèng niàn,

 入菩萨三昧,得菩萨智慧,住菩萨正念

 zēng pú sà lè yù。

 增菩萨乐欲。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ guān bǐ zhǎng zhě wèi zhòng shuō fǎ yǐ,

 尔时,善财童子观彼长者为众说法已,

 yǐ shēn tóu dì,dǐng lǐ qí zú,liáng jiǔ nǎi qǐ,bái yán:

 以身投地,顶礼其足,良久乃起,白言:

 

 “shèng zhě!wǒ shì shàn cái!wǒ shì shàn cái!

 “圣者!我是善财!我是善财!

 wǒ zhuān xún qiú pú sà zhī xíng,pú sà yún hé xué pú sà xíng?

 我专寻求菩萨之行,菩萨云何学菩萨行?

 pú sà yún hé xiū pú sà dào?suí xiū xué shí,

 菩萨云何修菩萨道?随修学时,

 cháng néng huà dù yī qiè zhòng shēng,cháng néng xiàn jiàn yī qiè zhū fú,

 常能化度一切众生,常能现见一切诸佛,

 cháng dé tīng wén yī qiè fó fǎ,cháng néng zhù chí yī qiè fó fǎ,

 常得听闻一切佛法,常能住持一切佛法,

 cháng néng qù rù yī qiè fǎ mén,rù yī qiè shā xué pú sà xíng,

 常能趣入一切法门,入一切刹学菩萨行,

 zhù yī qiè jié xiū pú sà dào,néng zhī yī qiè rú lái shén lì,

 住一切劫修菩萨道,能知一切如来神力,

 néng shòu yī qiè rú lái hù niàn,néng dé yī qiè rú lái zhì huì?”

 能受一切如来护念,能得一切如来智慧?”

 

 shí,bǐ zhǎng zhě gào shàn cái yán:

 时,彼长者告善财言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ yǐ néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ chéng jiù zhì yī qiè chù pú sà xíng mén wú yī wú zuò shén tōng zhī lì。

 我成就至一切处菩萨行门无依无作神通之力。

 shàn nán zǐ!yún hé wéi zhì yī qiè chù pú sà xíng mén?shàn nán zǐ!

 善男子!云何为至一切处菩萨行门?善男子!

 wǒ yú cǐ sān qiān dà qiān shì jiè,yù jiè yī qiè zhū zhòng shēng zhōng,

 我于此三千大千世界,欲界一切诸众生中,

 suǒ wèi:yī qiè sān shí sān tiān、yī qiè xū yè mó tiān、

 所谓:一切三十三天、一切须夜摩天、

 yī qiè dōu shuài tuó tiān、yī qiè shàn biàn huà tiān、

 一切兜率陀天、一切善变化天、

 yī qiè tā huà zì zài tiān、yī qiè mó tiān,jí yú yī qiè tiān、

 一切他化自在天、一切魔天,及余一切天、

 lóng、yè chā、luó chà suō、jiū pán tú,gān tà pó、ā xiū luó、

 龙、夜叉、罗刹娑、鸠槃荼,乾闼婆、阿修罗、

 jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó jiā、rén yǔ fēi rén,cūn yíng、

 迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人与非人,村营、

 chéng yì、yī qiè zhù chù zhū zhòng shēng zhōng ér wèi shuō fǎ,

 城邑、一切住处诸众生中而为说法,

 lìng shě fēi fǎ,lìng xī zhēng lùn,lìng chú dòu zhàn,

 令舍非法,令息诤论,令除斗战,

 lìng zhǐ fèn jìng,lìng pò yuàn jié,lìng jiě xì fù,

 令止忿竞,令破怨结,令解系缚,

 lìng chū láo yù,lìng miǎn bù wèi,

 令出牢狱,令免怖畏,

 lìng duàn shā shēng nǎi zhì xié jiàn yī qiè è yè,

 令断杀生乃至邪见一切恶业,

 bù kě zuò shì jiē lìng jìn zhǐ;lìng qí shùn xíng yī qiè shàn fǎ,

 不可作事皆令禁止;令其顺行一切善法,

 lìng qí xiū xué yī qiè jì yì,yú zhū shì jiān ér zuò lì yì;

 令其修学一切技艺,于诸世间而作利益;

 wèi qí fēn bié zhǒng zhǒng zhū lùn,lìng shēng huān xǐ,

 为其分别种种诸论,令生欢喜,

 lìng jiàn chéng shú;suí shùn wài dào,wèi shuō shèng zhì,

 令渐成熟;随顺外道,为说胜智,

 lìng duàn zhū jiàn,lìng rù fó fǎ。nǎi zhì sè jiè yī qiè fàn tiān,

 令断诸见,令入佛法。乃至色界一切梵天,

 wǒ yì wèi qí shuō chāo shèng fǎ。rú yú cǐ sān qiān dà qiān shì jiè,

 我亦为其说超胜法。如于此三千大千世界,

 nǎi zhì shí fāng shí bù kě shuō bǎi qiān yì nà yóu tā fú shā wēi chén shù shì jiè zhōng,

 乃至十方十不可说百千亿那由他佛刹微尘数世界中,

 wǒ jiē wèi shuō fó fǎ、pú sà fǎ、shēng wén fǎ、dú jué fǎ;

 我皆为说佛法、菩萨法、声闻法、独觉法;

 shuō dì yù,shuō dì yù zhòng shēng,shuō xiàng dì yù dào;

 说地狱,说地狱众生,说向地狱道;

 shuō chù shēng,shuō chù shēng chā bié,shuō chù shēng shòu kǔ,

 说畜生,说畜生差别,说畜生受苦,

 shuō xiàng chù shēng dào;shuō yán luó wáng shì jiān,

 说向畜生道;说阎罗王世间,

 shuō yán luó wáng shì jiān kǔ,shuō xiàng yán luó wáng shì jiān dào;

 说阎罗王世间苦,说向阎罗王世间道;

 shuō tiān shì jiān,shuō tiān shì jiān lè,shuō xiàng tiān shì jiān dào;

 说天世间,说天世间乐,说向天世间道;

 shuō rén shì jiān,shuō rén shì jiān kǔ lè,shuō xiàng rén shì jiān dào。

 说人世间,说人世间苦乐,说向人世间道。

 wèi yù kāi xiǎn pú sà gōng dé,wèi lìng shě lí shēng sǐ guò huàn,

 为欲开显菩萨功德,为令舍离生死过患,

 wèi lìng zhī jiàn yī qiè zhì rén zhū miào gōng dé,

 为令知见一切智人诸妙功德,

 wèi yù lìng zhī zhū yǒu qù zhōng mí huò shòu kǔ,

 为欲令知诸有趣中迷惑受苦,

 wèi lìng zhī jiàn wú zhàng ài fǎ,

 为令知见无障碍法,

 wèi yù xiǎn shì yī qiè shì jiān shēng qǐ suǒ yīn,

 为欲显示一切世间生起所因,

 wèi yù xiǎn shì yī qiè shì jiān jì miè wéi lè,

 为欲显示一切世间寂灭为乐,

 wèi lìng zhòng shēng shě zhū xiǎng zhe,wèi lìng zhèng dé fú wú yī fǎ,

 为令众生舍诸想著,为令证得佛无依法,

 wèi lìng yǒng miè zhū fán nǎo lún,wèi lìng néng zhuǎn rú lái fǎ lún,

 为令永灭诸烦恼轮,为令能转如来法錀,

 wǒ wèi zhòng shēng shuō rú shì fǎ。

 我为众生说如是法。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi zhī cǐ zhì yī qiè chù xiū pú sà xíng qīng jìng fǎ mén wú yī wú zuò shén tōng zhī lì。

 我唯知此至一切处修菩萨行清净法门无依无作神通之力。

 rú zhū pú sà mó hē sà,jù zú yī qiè zì zài shén tōng,

 如诸菩萨摩诃萨,具足一切自在神通,

 xī néng biàn wǎng yī qiè fú shā,dé pǔ yǎn dì;

 悉能遍往一切佛刹,得普眼地;

 xī wén yī qiè yīn shēng yán shuō,pǔ rù zhū fǎ zhì huì zì zài,

 悉闻一切音声言说,普入诸法智慧自在,

 wú yǒu guāi zhēng,yǒng jiàn wú bǐ,yǐ guǎng cháng shé chū píng děng yīn;

 无有乖诤,勇健无比,以广长舌出平等音;

 qí shēn miào hǎo,tóng zhū pú sà,yǔ zhū rú lái jiū jìng wú èr、

 其身妙好,同诸菩萨,与诸如来究竟无二、

 wú yǒu chā bié;zhì shēn guǎng dà,pǔ rù sān shì,jìng jiè wú jì,

 无有差别;智身广大,普入三世,境界无际,

 tóng yú xū kōng。ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 同于虚空。而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu yī guó tǔ,míng yuē:shū nà;

 “善男子!于此南方,有一国土,名曰:输那;

 qí guó yǒu chéng,míng:jiā líng jiā lín;yǒu bǐ qiū ní,míng:

 其国有城,名:迦陵迦林;有比丘尼,名:

 shī zi pín shēn。rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 师子频申。汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ jiàn cì yóu xíng,zhì bǐ guó chéng,

 尔时,善财童子渐次游行,至彼国城,

 zhōu biàn tuī qiú cǐ bǐ qiū ní。yǒu wú liàng rén xián gào zhī yán:

 周遍推求此比丘尼。有无量人咸告之言:

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 cǐ bǐ qiū ní zài shèng guāng wáng zhī suǒ shě shī rì guāng yuán zhōng shuō fǎ lì yì wú liàng zhòng shēng。”

 此比丘尼在胜光王之所舍施日光园中说法利益无量众生。”

 shí,shàn cái tóng zǐ jí yì bǐ yuán,zhōu biàn guān chá。

 时,善财童子即诣彼园,周遍观察。

 

 jiàn qí yuán zhōng yǒu yī dà shù,míng wéi:mǎn yuè,

 见其园中有一大树,名为:满月,

 xíng rú lóu gé,fàng dà guāng míng zhào yī yóu xún;

 形如楼阁,放大光明照一由旬;

 jiàn yī yè shù,míng wéi:pǔ fù,qí xíng rú gài,

 见一叶树,名为:普覆,其形如盖,

 fàng pí liú lí gàn qīng guāng míng;jiàn yī huá shù,míng yuē:

 放毗琉璃绀青光明;见一华树,名曰:

 huá cáng,qí xíng gāo dà,rú xuě shān wáng,

 华藏,其形高大,如雪山王,

 yǔ zhòng miào huá wú yǒu qióng jìn,

 雨众妙华无有穷尽,

 rú dāo lì tiān zhōng bō lì zhì duō luó shù。

 如忉利天中波利质多罗树。

 fù jiàn yǒu yī gān lù guǒ shù,xíng rú jīn shān,cháng fàng guāng míng,

 复见有一甘露果树,形如金山,常放光明,

 zhǒng zhǒng zhòng guǒ xī jiē jù zú;fù jiàn yǒu yī mó ní bǎo shù,

 种种众果悉皆具足;复见有一摩尼宝树,

 míng:pí lú zhē nà cáng,qí xíng wú bǐ,xīn wáng mó ní bǎo zuì zài qí shàng,

 名:毗卢遮那藏,其形无比,心王摩尼宝最在其上,

 ā sēng qí sè xiàng mó ní bǎo zhōu biàn zhuāng yán。fù yǒu yī shù,

 阿僧祇色相摩尼宝周遍庄严。复有衣树,

 míng wéi:qīng jìng,zhǒng zhǒng sè yī chuí bù yán shì;

 名为:清净,种种色衣垂布严饰;

 fù yǒu yīn yuè shù,míng wéi:huān xǐ,qí yīn měi miào,

 复有音乐树,名为:欢喜,其音美妙,

 guò zhū tiān lè;fù yǒu xiāng shù,míng:pǔ zhuāng yán,

 过诸天乐;复有香树,名:普庄严,

 héng chū miào xiāng,pǔ xūn shí fāng,wú suǒ zhàng ài。

 恒出妙香,普熏十方,无所障碍。

 

 yuán zhōng fù yǒu quán liú bēi chí,yī qiè jiē yǐ qī bǎo zhuāng yán,

 园中复有泉流陂池,一切皆以七宝庄严,

 hēi zhān tán ní níng jī qí zhōng,shàng miào jīn shā mí bù qí dǐ,

 黑栴檀泥凝积其中,上妙金沙弥布其底,

 bā gōng dé shuǐ jù zú yíng mǎn,yōu bō luó huá、bō tóu mó huá、

 八功德水具足盈满,优钵罗华、波头摩华、

 jū wù tóu huá、fēn tuó lì huá biàn fù qí shàng,

 拘物头华、芬陀利华遍覆其上,

 wú liàng bǎo shù zhōu biàn háng liè。zhū bǎo shù xià fū shī zi zuò,

 无量宝树周遍行列。诸宝树下敷师子座,

 zhǒng zhǒng miào bǎo yǐ wéi zhuāng yán,bù yǐ tiān yī,

 种种妙宝以为庄严,布以天衣,

 xūn zhū miào xiāng,chuí zhū bǎo zēng,shī zhū bǎo zhàng,

 熏诸妙香,垂诸宝缯,施诸宝帐,

 yán fú jīn wǎng mí fù qí shàng,bǎo duó xú yáo chū miào yīn shēng。

 阎浮金网弥覆其上,宝铎徐摇出妙音声。

 huò yǒu shù xià fū lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 或有树下敷莲华藏师子之座,

 huò yǒu shù xià fū xiāng wáng mó ní cáng shī zi zhī zuò,

 或有树下敷香王摩尼藏师子之座,

 huò yǒu shù xià fū lóng zhuāng yán mó ní wáng cáng shī zi zhī zuò,

 或有树下敷龙庄严摩尼王藏师子之座,

 huò yǒu shù xià fū bǎo shī zi jù mó ní wáng cáng shī zi zhī zuò,

 或有树下敷宝师子聚摩尼王藏师子之座,

 huò yǒu shù xià fū pí lú zhē nà mó ní wáng cáng shī zi zhī zuò,

 或有树下敷毗卢遮那摩尼王藏师子之座,

 huò yǒu shù xià fū shí fāng pí lú zhē nà mó ní wáng cáng shī zi zhī zuò;

 或有树下敷十方毗卢遮那摩尼王藏师子之座;

 qí yī yī zuò gè yǒu shí wàn bǎo shī zi zuò zhōu zā wéi rào,

 其一一座各有十万宝师子座周匝围绕,

 yī yī jiē jù wú liàng zhuāng yán。

 一一皆具无量庄严。

 

 cǐ dà yuán zhōng zhòng bǎo biàn mǎn,yóu rú dà hǎi bǎo zhōu zhī shàng。

 此大园中众宝遍满,犹如大海宝洲之上。

 jiā lín tuó yī yǐ bù qí dì,róu ruǎn miào hǎo,néng shēng lè chù,

 迦邻陀衣以布其地,柔软妙好,能生乐触,

 dǎo zé méi zú,jǔ zé hái fù;wú liàng zhū niǎo chū hé yǎ yīn,

 蹈则没足,举则还复;无量诸鸟出和雅音,

 bǎo zhān tán lín shàng miào zhuāng yán,

 宝栴檀林上妙庄严,

 zhǒng zhǒng miào huá cháng yǔ wú jìn,yóu rú dì shì zá huá zhī yuán。

 种种妙华常雨无尽,犹如帝释杂华之园。

 wú bǐ xiāng wáng pǔ xūn yī qiè,yóu rú dì shì shàn fǎ zhī táng。

 无比香王普熏一切,犹如帝释善法之堂。

 zhū yīn yuè shù、bǎo duō luó shù、zhòng bǎo líng wǎng chū miào yīn shēng,

 诸音乐树、宝多罗树、众宝铃网出妙音声,

 rú zì zài tiān shàn kǒu tiān nǚ suǒ chū gē yīn。zhū rú yì shù,

 如自在天善口天女所出歌音。诸如意树,

 zhǒng zhǒng miào yī chuí bù zhuāng yán,yóu rú dà hǎi。

 种种妙衣垂布庄严,犹如大海。

 yǒu wú liàng sè bǎi qiān lóu gé,zhòng bǎo zhuāng yán,

 有无量色百千楼阁,众宝庄严,

 rú dāo lì tiān gōng shàn jiàn dài chéng。bǎo gài xiá zhāng,

 如忉利天宫善见大城。宝盖遐张,

 rú xū mí fēng。guāng míng pǔ zhào,rú fàn wáng gōng。

 如须弥峰。光明普照,如梵王宫。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ jiàn cǐ dà yuán wú liàng gōng dé、

 尔时,善财童子见此大园无量功德、

 zhǒng zhǒng zhuāng yán,jiē shì pú sà yè bào chéng jiù,

 种种庄严,皆是菩萨业报成就,

 chū shì shàn gēn zhī suǒ shēng qǐ,gōng yǎng zhū fú gōng dé suǒ liú,

 出世善根之所生起,供养诸佛功德所流,

 yī qiè shì jiān wú yǔ děng zhě,

 一切世间无与等者,

 rú shì jiē cóng shī zi pín shēn bǐ qiū ní le fǎ rú huàn jí guǎng dà qīng jìng fú dé shàn yè zhī suǒ chéng jiù。

 如是皆从师子频申比丘尼了法如幻集广大清净福德善业之所成就。

 sān qiān dà qiān shì jiè tiān lóng bā bù、wú liàng zhòng shēng,

 三千大千世界天龙八部、无量众生,

 jiē rù cǐ yuán ér bù pò zhǎi。hé yǐ gù?

 皆入此园而不迫窄。何以故?

 cǐ bǐ qiū ní bù kě sī yì wēi shén lì gù。

 此比丘尼不可思议威神力故。

 

 ěr shí,

 尔时,

 shàn cái jiàn shī zi pín shēn bǐ qiū ní biàn zuò yī qiè zhū bǎo shù xià dà shī zi zuò,

 善财见师子频申比丘尼遍坐一切诸宝树下大师子座,

 shēn xiāng duān yán,wēi yí jì jìng,zhū gēn diào shùn,rú dà xiàng wáng;

 身相端严,威仪寂静,诸根调顺,如大象王;

 xīn wú gòu zhuó,rú qīng jìng chí;pǔ jì suǒ qiú,rú rú yì bǎo;

 心无垢浊,如清净池;普济所求,如如意宝;

 bù rǎn shì fǎ,yóu rú lián huá;xīn wú suǒ wèi,rú shī zi wáng;

 不染世法,犹如莲华;心无所畏,如师子王;

 hù chí jìng jiè bù kě qīng dòng,rú xū mí shān;

 护持净戒不可倾动,如须弥山;

 néng lìng jiàn zhě xīn dé qīng liáng,rú miào xiāng wáng;

 能令见者心得清凉,如妙香王;

 néng chú zhòng shēng zhū fán nǎo rè,rú xuě shān zhōng miào zhān tán xiāng;

 能除众生诸烦恼热,如雪山中妙栴檀香;

 zhòng shēng jiàn zhě,zhū kǔ xiāo miè,rú shàn jiàn yào wáng;

 众生见者,诸苦消灭,如善见药王;

 jiàn zhě bù kōng,rú pó lóu nà tiān;

 见者不空,如婆楼那天;

 néng zhǎng yī qiè zhòng shàn gēn yá,rú liáng wò tián。

 能长一切众善根芽,如良沃田。

 

 zài yī yī zuò,zhòng huì bù tóng,suǒ shuō fǎ mén yì gè chā bié;

 在一一座,众会不同,所说法门亦各差别;

 huò jiàn chù zuò,jìng jū tiān zhòng suǒ gòng wéi rào,

 或见处座,净居天众所共围绕,

 dà zì zài tiān zǐ ér wèi shàng shǒu;cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,

 大自在天子而为上首;此比丘尼为说法门,

 míng:wú jìn jiě tuō。huò jiàn chù zuò,

 名:无尽解脱。或见处座,

 zhū fàn tiān zhòng suǒ gòng wéi rào,ài lè fàn wáng ér wèi shàng shǒu;

 诸梵天众所共围绕,爱乐梵王而为上首;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:

 此比丘尼为说法门,名:

 pǔ mén chā bié qīng jìng yán yīn lún。huò jiàn chù zuò,

 普门差别清净言音轮。或见处座,

 tā huà zì zài tiān tiān zǐ、tiān nǚ suǒ gòng wéi rào,

 他化自在天天子、天女所共围绕,

 zì zài tiān wáng ér wèi shàng shǒu;cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,

 自在天王而为上首;此比丘尼为说法门,

 míng:pú sà qīng jìng xīn。huò jiàn chù zuò,

 名:菩萨清净心。或见处座,

 shàn biàn huà tiān tiān zǐ、tiān nǚ suǒ gòng wéi rào,

 善变化天天子、天女所共围绕,

 shàn huà tiān wáng ér wèi shàng shǒu;cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,

 善化天王而为上首;此比丘尼为说法门,

 míng:yī qiè fǎ shàn zhuāng yán。huò jiàn chù zuò,

 名:一切法善庄严。或见处座,

 dōu shuài tuó tiān tiān zǐ、tiān nǚ suǒ gòng wéi rào,

 兜率陀天天子、天女所共围绕,

 dōu shuài tiān wáng ér wèi shàng shǒu;cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,

 兜率天王而为上首;此比丘尼为说法门,

 míng:xīn cáng xuán。huò jiàn chù zuò,xū yè mó tiān tiān zǐ、

 名:心藏旋。或见处座,须夜摩天天子、

 tiān nǚ suǒ gòng wéi rào,yè mó tiān wáng ér wèi shàng shǒu;

 天女所共围绕,夜摩天王而为上首;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:wú biān zhuāng yán。

 此比丘尼为说法门,名:无边庄严。

 huò jiàn chù zuò,sān shí sān tiān tiān zǐ、tiān nǚ suǒ gòng wéi rào,

 或见处座,三十三天天子、天女所共围绕,

 shì tí huán yīn ér wèi shàng shǒu;cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,

 释提桓因而为上首;此比丘尼为说法门,

 míng:yàn lí mén。huò jiàn chù zuò,bǎi guāng míng lóng wáng、

 名:厌离门。或见处座,百光明龙王、

 nán tuó lóng wáng、yōu bō nán tuó lóng wáng、mó nà sī lóng wáng、

 难陀龙王、优波难陀龙王、摩那斯龙王、

 yī luó bá nán tuó lóng wáng、ā nà pó dá duō lóng wáng děng lóng zǐ、

 伊罗跋难陀龙王、阿那婆达多龙王等龙子、

 lóng nǚ suǒ gòng wéi rào,suō jiā luó lóng wáng ér wèi shàng shǒu;

 龙女所共围绕,娑伽罗龙王而为上首;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:

 此比丘尼为说法门,名:

 fú shén tōng jìng jiè guāng míng zhuāng yán。huò jiàn chù zuò,

 佛神通境界光明庄严。或见处座,

 zhū yè chā zhòng suǒ gòng wéi rào,pí shā mén tiān wáng ér wèi shàng shǒu;

 诸夜叉众所共围绕,毗沙门天王而为上首;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:jiù hù zhòng shēng cáng。

 此比丘尼为说法门,名:救护众生藏。

 huò jiàn chù zuò,gān tà pó zhòng suǒ gòng wéi rào,

 或见处座,乾闼婆众所共围绕,

 chí guó gān tà pó wáng ér wèi shàng shǒu;cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,

 持国乾闼婆王而为上首;此比丘尼为说法门,

 míng:wú jìn xǐ。huò jiàn chù zuò,ā xiū luó zhòng suǒ gòng wéi rào,

 名:无尽喜。或见处座,阿修罗众所共围绕,

 luó hóu ā xiū luó wáng ér wèi shàng shǒu;cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,

 罗睺阿修罗王而为上首;此比丘尼为说法门,

 míng:sù jí zhuāng yán fǎ jiè zhì mén。huò jiàn chù zuò,

 名:速疾庄严法界智门。或见处座,

 jiā lóu luó zhòng suǒ gòng wéi rào,jié chí jiā lóu luó wáng ér wèi shàng shǒu;

 迦楼罗众所共围绕,捷持迦楼罗王而为上首;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:bù dòng zhū yǒu hǎi。

 此比丘尼为说法门,名:怖动诸有海。

 huò jiàn chù zuò,jǐn nà luó zhòng suǒ gòng wéi rào,

 或见处座,紧那罗众所共围绕,

 dà shù jǐn nà luó wáng ér wèi shàng shǒu;

 大树紧那罗王而为上首;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:fú xíng guāng míng。

 此比丘尼为说法门,名:佛行光明。

 huò jiàn chù zuò,mó hóu luó jiā zhòng suǒ gòng wéi rào,

 或见处座,摩睺罗伽众所共围绕,

 ān luó lín mó hóu luó jiā wáng ér wèi shàng shǒu;

 庵罗林摩睺罗伽王而为上首;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:shēng fú huān xǐ xīn。

 此比丘尼为说法门,名:生佛欢喜心。

 huò jiàn chù zuò,wú liàng bǎi qiān nán zǐ、nǚ rén suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,无量百千男子、女人所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:shū shèng xíng。

 此比丘尼为说法门,名:殊胜行。

 huò jiàn chù zuò,zhū luó chà zhòng suǒ gòng wéi rào,

 或见处座,诸罗刹众所共围绕,

 cháng duó yī jīng yī qì dà shù luó chà wáng ér wèi shàng shǒu;

 常夺一精一气大树罗刹王而为上首;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:fā shēng bēi mǐn xīn。

 此比丘尼为说法门,名:发生悲愍心。

 huò jiàn chù zuò,xìn yuè shēng wén chéng zhòng shēng suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,信乐声闻乘众生所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:shèng zhì guāng míng。

 此比丘尼为说法门,名:胜智光明。

 huò jiàn chù zuò,xìn lè yuán jué chéng zhòng shēng suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,信乐缘觉乘众生所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:fú gōng dé guǎng dà guāng míng。

 此比丘尼为说法门,名:佛功德广大光明。

 huò jiàn chù zuò,xìn lè dà chéng zhòng shēng suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,信乐大乘众生所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:pǔ mén sān mèi zhì guāng míng mén。

 此比丘尼为说法门,名:普门三昧智光明门。

 huò jiàn chù zuò,chū fā xīn zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,初发心诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:yī qiè fú yuàn jù。

 此比丘尼为说法门,名:一切佛愿聚。

 huò jiàn chù zuò,dì èr dì zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,第二地诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:lí gòu lún。

 此比丘尼为说法门,名:离垢轮。

 huò jiàn chù zuò,dì sān dì zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,第三地诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:jì jìng zhuāng yán。

 此比丘尼为说法门,名:寂静庄严。

 huò jiàn chù zuò,dì sì dì zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,第四地诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:shēng yī qiè zhì jìng jiè。

 此比丘尼为说法门,名:生一切智境界。

 huò jiàn chù zuò,dì wǔ dì zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,第五地诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:miào huá cáng。

 此比丘尼为说法门,名:妙华藏。

 huò jiàn chù zuò,dì liù dì zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,第六地诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:pí lú zhē nà cáng。

 此比丘尼为说法门,名:毗卢遮那藏。

 huò jiàn chù zuò,dì qī dì zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,第七地诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:pǔ zhuāng yán dì。

 此比丘尼为说法门,名:普庄严地。

 huò jiàn chù zuò,dì bā dì zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,第八地诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:biàn fǎ jiè jìng jiè shēn。

 此比丘尼为说法门,名:遍法界境界身。

 huò jiàn chù zuò,dì jiǔ dì zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,第九地诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:wú suǒ de lì zhuāng yán。

 此比丘尼为说法门,名:无所得力庄严。

 huò jiàn chù zuò,dì shí dì zhū pú sà suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,第十地诸菩萨所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:wú ài lún。

 此比丘尼为说法门,名:无碍轮。

 huò jiàn chù zuò,zhí jīn gāng shén suǒ gòng wéi rào;

 或见处座,执金刚神所共围绕;

 cǐ bǐ qiū ní wèi shuō fǎ mén,míng:jīn gāng zhì nà luó yán zhuāng yán。

 此比丘尼为说法门,名:金刚智那罗延庄严。

 

 shàn cái tóng zǐ jiàn rú shì děng yī qiè zhū qù suǒ yǒu zhòng shēng yǐ chéng shú zhě、

 善财童子见如是等一切诸趣所有众生已成熟者、

 yǐ diào fú zhě,kān wèi fǎ qì,jiē rù cǐ yuán,

 已调伏者,堪为法器,皆入此园,

 gè yú zuò xià wéi rào ér zuò。shī zi pín shēn bǐ qiū ní,

 各于座下围绕而坐。师子频申比丘尼,

 suí qí yù jiě shèng liè chā bié ér wèi shuō fǎ,

 随其欲解胜劣差别而为说法,

 lìng yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn。

 令于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

 hé yǐ gù?cǐ bǐ qiū ní rù pǔ yǎn shè de bō rě bō luó mì mén、

 何以故?此比丘尼入普眼舍得般若波罗蜜门、

 shuō yī qiè fó fǎ bō rě bō luó mì mén、

 说一切佛法般若波罗蜜门、

 fǎ jiè chā bié bō rě bō luó mì mén、

 法界差别般若波罗蜜门、

 sàn huài yī qiè zhàng ài lún bō rě bō luó mì mén、

 散坏一切障碍轮般若波罗蜜门、

 shēng yī qiè zhòng shēng shàn xīn bō rě bō luó mì mén、

 生一切众生善心般若波罗蜜门、

 shū shèng zhuāng yán bō rě bō luó mì mén、

 殊胜庄严般若波罗蜜门、

 wú ài zhēn shí cáng bō rě bō luó mì mén、

 无碍真实藏般若波罗蜜门、

 fǎ jiè yuán mǎn bō rě bō luó mì mén、xīn cáng bō rě bō luó mì mén、

 法界圆满般若波罗蜜门、心藏般若波罗蜜门、

 pǔ chū shēng cáng bō rě bō luó mì mén,

 普出生藏般若波罗蜜门,

 cǐ shí bō rě bō luó mì mén wéi shǒu,

 此十般若波罗蜜门为首,

 rù rú shì děng wú shù bǎi wàn bō rě bō luó mì mén。

 入如是等无数百万般若波罗蜜门。

 cǐ rì guāng yuán zhōng suǒ yǒu pú sà jí zhū zhòng shēng,

 此日光园中所有菩萨及诸众生,

 jiē shì shī zi pín shēn bǐ qiū ní chū quàn fā xīn,shòu chí zhèng fǎ,

 皆是师子频申比丘尼初劝发心,受持正法

 sī wéi xiū xí,yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn。

 思惟修习,于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

 

 shí,shàn cái tóng zǐ jiàn shī zi pín shēn bǐ qiū ní rú shì yuán lín、

 时,善财童子见师子频申比丘尼如是园林、

 rú shì chuáng zuò、rú shì jīng xíng、rú shì zhòng huì、

 如是床座、如是经行、如是众会、

 rú shì shén lì、rú shì biàn cái,fù wén bù kě sī yì fǎ mén,

 如是神力、如是辩才,复闻不可思议法门,

 guǎng dà fǎ yún rùn zé qí xīn,biàn shēng shì niàn:

 广大法云润泽其心,便生是念:

 “wǒ dāng yòu rào wú liàng bǎi qiān zā。”

 “我当右绕无量百千匝。”

 

 shí,bǐ qiū ní fàng dà guāng míng,

 时,比丘尼放大光明,

 pǔ zhào qí yuán zhòng huì zhuāng yán。shàn cái tóng zǐ jí zì jiàn shēn,

 普照其园众会庄严。善财童子即自见身,

 jí yuán lín zhōng suǒ yǒu zhòng shù,jiē xī yòu rào cǐ bǐ qiū ní,

 及园林中所有众树,皆悉右绕此比丘尼,

 jīng yú wú liàng bǎi qiān wàn zā。wéi rào bì yǐ,

 经于无量百千万匝。围绕毕已,

 shàn cái tóng zǐ hé zhǎng ér zhù,bái yán:

 善财童子合掌而住,白言:

 

 “shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 bǐ qiū ní yán:“shàn nán zǐ!wǒ dé jiě tuō,míng:chéng jiù yī qiè zhì。”

 比丘尼言:“善男子!我得解脱,名:成就一切智。”

 

 shàn cái yán:“shèng zhě!hé gù míng wéi:chéng jiù yī qiè zhì?”

 善财言:“圣者!何故名为:成就一切智?”

 

 bǐ qiū ní yán:“shàn nán zǐ!cǐ zhì guāng míng,

 比丘尼言:“善男子!此智光明,

 yú yī niàn zhōng pǔ zhào sān shì yī qiè zhū fǎ。”

 于一念中普照三世一切诸法。”

 

 shàn cái bái yán:“shèng zhě!cǐ zhì guāng míng jìng jiè yún hé?”

 善财白言:“圣者!此智光明境界云何?”

 

 bǐ qiū ní yán:

 比丘尼言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ rù cǐ zhì guāng míng mén,

 “善男子!我入此智光明门,

 dé chū shēng yī qiè fǎ sān mèi wáng;yǐ cǐ sān mèi gù,dé yì shēng shēn,

 得出生一切法三昧王;以此三昧故,得意生身,

 wǎng shí fāng yī qiè shì jiè dōu shuài tiān gōng yī shēng suǒ xì pú sà suǒ,

 往十方一切世界兜率天宫一生所系菩萨所,

 yī yī pú sà qián xiàn bù kě shuō fú shā wēi chén shù shēn,

 一一菩萨前现不可说佛刹微尘数身,

 yī yī shēn zuò bù kě shuō fú shā wēi chén shù gōng yǎng。

 一一身作不可说佛刹微尘数供养。

 suǒ wèi:xiàn tiān wáng shēn nǎi zhì rén wáng shēn,zhí chí huá yún,

 所谓:现天王身乃至人王身,执持华云,

 zhí chí mán yún,shāo xiāng、tú xiāng jí yǐ mò xiāng,yī fú、

 执持鬘云,烧香、涂香及以末香,衣服、

 yīng luò、zhuàng fān、zēng gài、bǎo wǎng、bǎo zhàng、bǎo zàng、bǎo dēng,

 璎珞、幢幡、缯盖、宝网、宝帐、宝藏、宝灯,

 rú shì yī qiè zhū zhuāng yán jù,wǒ jiē zhí chí ér yǐ gōng yǎng。

 如是一切诸庄严具,我皆执持而以供养。

 rú yú zhù dōu shuài gōng pú sà suǒ,rú shì yú zhù tāi、chū tāi、

 如于住兜率宫菩萨所,如是于住胎、出胎、

 zài jiā、chū jiā、wǎng yì dào chǎng、chéng děng zhèng jué、

 在家、出家、往诣道场、成等正觉、

 zhuǎn zhèng fǎ lún、rù yú niè pán,rú shì zhōng jiān,

 转正法錀、入于涅槃,如是中间,

 huò zhù tiān gōng,huò zhù lóng gōng,nǎi zhì huò fù zhù yú rén gōng,

 或住天宫,或住龙宫,乃至或复住于人宫,

 yú bǐ yī yī zhū rú lái suǒ,wǒ jiē rú shì ér wèi gōng yǎng。

 于彼一一诸如来所,我皆如是而为供养。

 ruò yǒu zhòng shēng,zhī wǒ rú shì gōng yǎng fú zhě,

 若有众生,知我如是供养佛者,

 jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn;

 皆于阿耨多罗三藐三菩提得不退转;

 ruò yǒu zhòng shēng lái zhì wǒ suǒ,wǒ jí wéi shuō bō rě bō luó mì。

 若有众生来至我所,我即为说般若波罗蜜。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ jiàn yī qiè zhòng shēng,

 “善男子!我见一切众生,

 bù fēn bié zhòng shēng xiàng,zhì yǎn míng jiàn gù;

 不分别众生相,智眼明见故;

 tīng yī qiè yǔ yán,bù fēn bié yǔ yán xiāng,xīn wú suǒ zhe gù;

 听一切语言,不分别语言相,心无所著故;

 jiàn yī qiè rú lái,bù fēn bié rú lái xiāng,le dá fǎ shēn gù;

 见一切如来,不分别如来相,了达法身故;

 zhù chí yī qiè fǎ lún,bù fēn bié fǎ lún xiāng,wù fǎ zì xìng gù;

 住持一切法錀,不分别法錀相,悟法自性故;

 yī niàn biàn zhī yī qiè fǎ,bù fēn bié zhū fǎ xiāng,zhī fǎ rú huàn gù。

 一念遍知一切法,不分别诸法相,知法如幻故。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ chéng jiù yī qiè zhì jiě tuō。

 “善男子!我唯知此成就一切智解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,xīn wú fēn bié,pǔ zhī zhū fǎ,

 如诸菩萨摩诃萨,心无分别,普知诸法,

 yī shēn duān zuò,chōng mǎn fǎ jiè,yú zì shēn zhōng xiàn yī qiè shā,

 一身端坐,充满法界,于自身中现一切刹,

 yī niàn xī yì yī qiè fú suǒ,yú zì shēn nèi pǔ xiàn yī qiè zhū fú shén lì,

 一念悉诣一切佛所,于自身内普现一切诸佛神力,

 yī máo biàn jǔ bù kě yán shuō zhū fú shì jiè,

 一毛遍举不可言说诸佛世界,

 yú qí zì shēn yī máo kǒng zhōng xiàn bù kě shuō shì jiè chéng huài,

 于其自身一毛孔中现不可说世界成坏,

 yú yī niàn zhōng yǔ bù kě shuō bù kě shuō zhòng shēng tóng zhù,

 于一念中与不可说不可说众生同住,

 yú yī niàn zhōng rù bù kě shuō bù kě shuō yī qiè zhū jié;

 于一念中入不可说不可说一切诸劫;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu yī guó tǔ,míng yuē:xiǎn nán;

 “善男子!于此南方,有一国土,名曰:险难;

 cǐ guó yǒu chéng,míng:bǎo zhuāng yán;zhōng yǒu nǚ rén,míng:

 此国有城,名:宝庄严;中有女人,名:

 pó xū mì duō。rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 婆须蜜多。汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú shù zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教