无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第六十六(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-12-03 [投稿]

大方广佛华严经》卷第六十六·入法界品第三十九之七(视频念诵版)

 

以上为《华严经》入法界品第三十九之七的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第六十六·入法界品第三十九之七(文字注音版)

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yú míng zhì jū shì suǒ,wén cǐ jiě tuō yǐ,

 尔时,善财童子于明智居士所,闻此解脱已,

 yóu bǐ fú dé hǎi,zhì bǐ fú dé tián,yǎng bǐ fú dé shān,

 游彼福德海,治彼福德田,仰彼福德山,

 qù bǐ fú dé jīn,kāi bǐ fú dé cáng,guān bǐ fú dé fǎ,

 趣彼福德津,开彼福德藏,观彼福德法,

 jìng bǐ fú dé lún,wèi bǐ fú dé jù,shēng bǐ fú dé lì,zēng bǐ fú dé shì。

 净彼福德轮,味彼福德聚,生彼福德力,增彼福德势。

 

 jiàn cì ér xíng,xiàng shī zǐ chéng,zhōu biàn tuī qiú bǎo jì zhǎng zhě。

 渐次而行,向师子城,周遍推求宝髻长者。

 jiàn cǐ zhǎng zhě zài yú shì zhōng,jù jí wǎng yì,dǐng lǐ qí zú,

 见此长者在于市中,遽即往诣,顶礼其足,

 rào wú shù zā,hé zhǎng ér lì,bái yán:“shèng zhě!

 绕无数匝,合掌而立,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 shàn zāi shèng zhě!yuàn wèi wǒ shuō zhū pú sà dào,

 善哉圣者!愿为我说诸菩萨道,

 wǒ chéng cǐ dào qù yī qiè zhì!”

 我乘此道趣一切智!”

 

 ěr shí,zhǎng zhě zhí shàn cái shǒu,jiāng yì suǒ jū,

 尔时,长者执善财手,将诣所居,

 shì qí shě zhái,zuò rú shì yán:“shàn nán zǐ!qiě guān wǒ jiā。”

 示其舍宅,作如是言:“善男子!且观我家。”

 

 ěr shí,shàn cái jiàn qí shě zhái,qīng jìng guāng míng,

 尔时,善财见其舍宅,清净光明,

 zhēn jīn suǒ chéng,bái yín wèi qiáng,bō lí wèi diàn,

 真金所成,白银为墙,玻璃为殿,

 gàn liú lí bǎo yǐ wéi lóu gé,chē qú miào bǎo ér zuò qí zhù,

 绀琉璃宝以为楼阁,砗磲妙宝而作其柱,

 bǎi qiān zhǒng bǎo zhōu biàn zhuāng yán;chì zhū mó ní wèi shī zi zuò;

 百千种宝周遍庄严;赤珠摩尼为师子座;

 mó ní wèi zhàng,zhēn zhū wèi wǎng,mí fù qí shàng;

 摩尼为帐,真珠为网,弥覆其上;

 mǎ nǎo bǎo chí xiāng shuǐ yíng mǎn,wú liàng bǎo shù zhōu biàn háng liè;

 码瑙宝池香水盈满,无量宝树周遍行列;

 qí zhái guǎng bó,shí céng bā mén。

 其宅广博,十层八门。

 

 shàn cái rù yǐ,cì dì guān chá。jiàn zuì xià céng,shī zhū yǐn shí。

 善财入已,次第观察。见最下层,施诸饮食。

 jiàn dì èr céng,shī zhū bǎo yī。jiàn dì sān céng,

 见第二层,施诸宝衣。见第三层,

 bù shī yī qiè bǎo zhuāng yán jù。jiàn dì sì céng,

 布施一切宝庄严具。见第四层,

 shī zhū cǎi nǚ bìng jí yī qiè shàng miào zhēn bǎo。jiàn dì wǔ céng,

 施诸采女并及一切上妙珍宝。见第五层,

 nǎi zhì wǔ dì pú sà yún jí,yǎn shuō zhū fǎ lì yì shì jiān,

 乃至五地菩萨云集,演说诸法利益世间

 chéng jiù yī qiè tuó luó ní mén、zhū sān mèi yìn、

 成就一切陀罗尼门、诸三昧印、

 zhū sān mèi xíng zhì huì guāng míng。jiàn dì liù céng,

 诸三昧行智慧光明。见第六层,

 yǒu zhū pú sà jiē yǐ chéng jiù shén shēn zhì huì,

 有诸菩萨皆已成就甚深智慧,

 yú zhū fǎ xìng míng liǎo tōng dá,

 于诸法性明了通达,

 chéng jiù guǎng dà zǒng chí sān mèi wú zhàng ài mén,

 成就广大总持三昧无障碍门,

 suǒ xíng wú ài,bú zhù èr fǎ,

 所行无碍,不住二法,

 zài bù kě shuō miào zhuāng yán dào chǎng zhōng ér gòng jí huì,

 在不可说妙庄严道场中而共集会,

 fēn bié xiǎn shì bō rě bō luó mì mén,suǒ wèi:

 分别显示般若波罗蜜门,所谓:

 jì jìng cáng bō rě bō luó mì mén、

 寂静藏般若波罗蜜门、

 shàn fēn bié zhū zhòng shēng zhì bō rě bō luó mì mén、

 善分别诸众生智般若波罗蜜门、

 bù kě dòng zhuǎn bō rě bō luó mì mén、

 不可动转般若波罗蜜门、

 lí yù guāng míng bō rě bō luó mì mén、

 离欲光明般若波罗蜜门、

 bù kě xiáng fú cáng bō rě bō luó mì mén、

 不可降伏藏般若波罗蜜门、

 zhào zhòng shēng lún bō rě bō luó mì mén、

 照众生轮般若波罗蜜门、

 hǎi cáng bō rě bō luó mì mén、pǔ yǎn shè de bō rě bō luó mì mén、

 海藏般若波罗蜜门、普眼舍得般若波罗蜜门、

 rù wú jìn cáng bō rě bō luó mì mén、

 入无尽藏般若波罗蜜门、

 yī qiè fāng biàn hǎi bō rě bō luó mì mén、

 一切方便海般若波罗蜜门、

 rù yī qiè shì jiān hǎi bō rě bō luó mì mén、

 入一切世间海般若波罗蜜门、

 wú ài biàn cái bō rě bō luó mì mén、

 无碍辩才般若波罗蜜门、

 suí shùn zhòng shēng bō rě bō luó mì mén、

 随顺众生般若波罗蜜门、

 wú ài guāng míng bō rě bō luó mì mén、

 无碍光明般若波罗蜜门、

 cháng guān sù yuán ér bù fǎ yún bō rě bō luó mì mén……

 常观宿缘而布法云般若波罗蜜门……

 shuō rú shì děng bǎi wàn ā sēng qí bō rě bō luó mì mén。

 说如是等百万阿僧祇般若波罗蜜门。

 jiàn dì qī céng,yǒu zhū pú sà dé rú xiǎng rěn,

 见第七层,有诸菩萨得如响忍,

 yǐ fāng biàn zhì fēn bié guān chá ér dé chū lí,

 以方便智分别观察而得出离,

 xī néng wén chí zhū fú zhèng fǎ。jiàn dì bā céng,

 悉能闻持诸佛正法。见第八层,

 wú liàng pú sà gòng jí qí zhōng,jiē de shén tōng wú yǒu tuì duò,

 无量菩萨共集其中,皆得神通无有退堕,

 néng yǐ yī yīn biàn shí fāng shā,qí shēn pǔ xiàn yī qiè dào chǎng,

 能以一音遍十方刹,其身普现一切道场,

 jǐn yú fǎ jiè mí bù zhōu biàn,pǔ rù fú jìng,pǔ jiàn fú shēn,

 尽于法界靡不周遍,普入佛境,普见佛身,

 pǔ yú yī qiè fú zhòng huì zhōng ér wèi shàng shǒu yǎn shuō yú fǎ。

 普于一切佛众会中而为上首演说于法。

 jiàn dì jiǔ céng,yī shēng suǒ xì zhū pú sà zhòng yú zhōng jí huì。

 见第九层,一生所系诸菩萨众于中集会。

 jiàn dì shí céng,yī qiè rú lái chōng mǎn qí zhōng,cóng chū fā xīn,

 见第十层,一切如来充满其中,从初发心,

 xiū pú sà xíng,chāo chū shēng sǐ,chéng mǎn dà yuàn jí shén tōng lì,

 修菩萨行,超出生死,成满大愿及神通力,

 jìng fó guó tǔ dào chǎng zhòng huì,zhuǎn zhèng fǎ lún,

 净佛国土道场众会,转正法錀,

 diào fú zhòng shēng。rú shì yī qiè,xī shǐ míng jiàn。

 调伏众生。如是一切,悉使明见。

 

 ěr shí,shàn cái jiàn shì shì yǐ,bái yán:“shèng zhě!

 尔时,善财见是事已,白言:“圣者!

 hé yuán zhì cǐ qīng jìng zhòng huì?zhǒng hé shàn gēn huò rú shì bào?”

 何缘致此清净众会?种何善根获如是报?”

 

 zhǎng zhě gào yán:

 长者告言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ niàn guò qù,guò fú shā wēi chén shù jié,

 “善男子!我念过去,过佛刹微尘数劫,

 yǒu shì jiè,míng:yuán mǎn zhuāng yán,fó hào:

 有世界,名:圆满庄严,佛号:

 wú biān guāng míng fǎ jiè pǔ zhuāng yán wáng rú lái、yīng、

 无边光明法界普庄严王如来、应、

 zhèng děng jué,shí hào yuán mǎn。bǐ fú rù chéng,wǒ zòu yuè yīn,

 正等觉,十号圆满。彼佛入城,我奏乐音,

 bìng shāo yī wán xiāng ér yǐ gōng yǎng,yǐ cǐ gōng dé huí xiàng sān chù,

 并烧一丸香而以供养,以此功德回向三处,

 wèi:yǒng lí yī qiè pín qióng kùn kǔ、

 谓:永离一切贫穷困苦、

 cháng jiàn zhū fú jí shàn zhī shí、héng wén zhèng fǎ,gù huò sī bào。

 常见诸佛及善知识、恒闻正法,故获斯报。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ pú sà wú liàng fú dé bǎo zàng jiě tuō mén。

 “善男子!我唯知此菩萨无量福德宝藏解脱门。

 rú zhū pú sà mó hē sà,dé bù sī yì gōng dé bǎo zàng,

 如诸菩萨摩诃萨,得不思议功德宝藏,

 rù wú fēn bié rú lái shēn hǎi,shòu wú fēn bié wú shàng fǎ yún,

 入无分别如来身海,受无分别无上法云,

 xiū wú fēn bié gōng dé dào jù,qǐ wú fēn bié pǔ xián xíng wǎng,

 修无分别功德道具,起无分别普贤行网,

 rù wú fēn bié sān mèi jìng jiè,děng wú fēn bié pú sà shàn gēn,

 入无分别三昧境界,等无分别菩萨善根,

 zhù wú fēn bié rú lái suǒ zhù,zhèng wú fēn bié sān shì píng děng,

 住无分别如来所住,证无分别三世平等,

 zhù wú fēn bié pǔ yǎn jìng jiè,zhù yī qiè jié wú yǒu pí yàn;

 住无分别普眼境界,住一切劫无有疲厌;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu yī guó tǔ,míng yuē:téng gēn;

 “善男子!于此南方,有一国土,名曰:藤根;

 qí tǔ yǒu chéng,míng yuē:pǔ mén;zhōng yǒu zhǎng zhě,míng wéi:

 其土有城,名曰:普门;中有长者,名为:

 pǔ yǎn。rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 普眼。汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú shù zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yú bǎo jì zhǎng zhě suǒ,

 尔时,善财童子于宝髻长者所,

 wén cǐ jiě tuō yǐ,shēn rù zhū fú wú liàng zhī jiàn,

 闻此解脱已,深入诸佛无量知见,

 ān zhù pú sà wú liàng shèng xíng,le dá pú sà wú liàng fāng biàn,

 安住菩萨无量胜行,了达菩萨无量方便,

 xī qiú pú sà wú liàng fǎ mén,qīng jìng pú sà wú liàng xìn jiě,

 希求菩萨无量法门,清净菩萨无量信解,

 míng lì pú sà wú liàng zhū gēn,chéng jiù pú sà wú liàng yù lè,

 明利菩萨无量诸根,成就菩萨无量欲乐,

 tōng dá pú sà wú liàng xíng mén,zēng zhǎng pú sà wú liàng yuàn lì,

 通达菩萨无量行门,增长菩萨无量愿力,

 jiàn lì pú sà wú néng shèng chuáng,qǐ pú sà zhì zhào pú sà fǎ。

 建立菩萨无能胜幢,起菩萨智照菩萨法。

 

 jiàn cì ér xíng,zhì téng gēn guó,tuī wèn qiú mì bǐ chéng suǒ zài。

 渐次而行,至藤根国,推问求觅彼城所在。

 suī lì jiān nán,bù dàn láo kǔ,dàn wéi zhèng niàn shàn zhī shí jiào,

 虽历艰难,不惮劳苦,但唯正念善知识教,

 yuàn cháng qīn jìn chéng shì gōng yǎng,biàn cè zhū gēn lí zhòng fàng yì。

 愿常亲近承事供养,遍策诸根离众放逸。

 rán hòu nǎi dé jiàn pǔ mén chéng,bǎi qiān jù luò zhōu zā wéi rào,

 然后乃得见普门城,百千聚落周匝围绕,

 zhì dié chóng léng,qú lù kuān píng。jiàn bǐ zhǎng zhě,wǎng yì qí suǒ,

 雉堞崇崚,衢路宽平。见彼长者,往诣其所,

 yú qián dǐng lǐ,hé zhǎng ér lì,bái yán:“shèng zhě!

 于前顶礼,合掌而立,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?”

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?”

 

 zhǎng zhě gào yán:

 长者告言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ yǐ néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ zhī yī qiè zhòng shēng zhū bìng:fēng huáng、

 “善男子!我知一切众生诸病:风黄、

 tán rè、guǐ mèi、gǔ dú,nǎi zhì shuǐ huǒ zhī suǒ shāng hài。

 痰热、鬼魅、蛊毒,乃至水火之所伤害。

 rú shì yī qiè suǒ shēng zhū jí,wǒ xī néng yǐ fāng biàn jiù liáo。

 如是一切所生诸疾,我悉能以方便救疗。

 

 “shàn nán zǐ!shí fāng zhòng shēng zhū yǒu bìng zhě xián lái wǒ suǒ,

 “善男子!十方众生诸有病者咸来我所,

 wǒ jiē liáo zhì,lìng qí dé chà;fù yǐ xiāng tāng mù yù qí shēn,

 我皆疗治,令其得差;复以香汤沐浴其身,

 xiāng huá、yīng luò、míng yī、shàng fú、zhǒng zhǒng zhuāng yán,

 香华、璎珞、名衣、上服、种种庄严,

 shī zhū yǐn shí jí yǐ cái bǎo,xī lìng chōng zú wú suǒ fá duǎn。

 施诸饮食及以财宝,悉令充足无所乏短。

 rán hòu gè wèi rú yīng shuō fǎ:wèi tān yù duō zhě,

 然后各为如应说法:为贪欲多者,

 jiào bù jìng guān;chēn huì duō zhě,jiào cí bēi guān;

 教不净观;瞋恚多者,教慈悲观

 yú chī duō zhě,jiào qí fēn bié zhǒng zhǒng fǎ xiāng;

 愚痴多者,教其分别种种法相

 děng fēn háng zhě,wèi qí xiǎn shì shū shèng fǎ mén。

 等分行者,为其显示殊胜法门。

 wèi yù lìng qí fā pú tí xīn,chēng yáng yī qiè zhū fú gōng dé;

 为欲令其发菩提心,称扬一切诸佛功德;

 wèi yù lìng qí qǐ dà bēi yì,xiǎn shì shēng sǐ wú liàng kǔ nǎo;

 为欲令其起大悲意,显示生死无量苦恼;

 wèi yù lìng qí zēng zhǎng gōng dé,zàn tàn xiū jí wú liàng fú zhì;

 为欲令其增长功德,赞叹修集无量福智;

 wèi yù lìng qí fā dà shì yuàn,chēng zàn diào fú yī qiè zhòng shēng;

 为欲令其发大誓愿,称赞调伏一切众生;

 wèi yù lìng qí xiū pǔ xián xíng,shuō zhū pú sà yú yī qiè shā、

 为欲令其修普贤行,说诸菩萨于一切刹、

 yī qiè jié zhù,xiū zhū xíng wǎng;wèi yù lìng qí jù fú xiāng hǎo,

 一切劫住,修诸行网;为欲令其具佛相好,

 chēng yáng zàn tàn tán bō luó mì;wèi yù lìng qí dé fú jìng shēn,

 称扬赞叹檀波罗蜜;为欲令其得佛净身,

 xī néng biàn zhì yī qiè chù gù,chēng yáng zàn tàn shī bō luó mì;

 悉能遍至一切处故,称扬赞叹尸波罗蜜;

 wèi yù lìng qí dé fú qīng jìng bù sī yì shēn,

 为欲令其得佛清净不思议身,

 chēng yáng zàn tàn rěn bō luó mì;

 称扬赞叹忍波罗蜜;

 wèi yù lìng qí huò yú rú lái wú néng shèng shēn,

 为欲令其获于如来无能胜身,

 chēng yáng zàn tàn yī jīng yī jìn bō luó mì;

 称扬赞叹一精一进波罗蜜;

 wèi yù lìng qí dé yú qīng jìng wú yǔ děng shēn,

 为欲令其得于清净无与等身,

 chēng yáng zàn tàn chán bō luó mì;

 称扬赞叹禅波罗蜜;

 wèi yù lìng qí xiǎn xiàn rú lái qīng jìng fǎ shēn,

 为欲令其显现如来清净法身,

 chēng yáng zàn tàn bō rě bō luó mì;

 称扬赞叹般若波罗蜜;

 wèi yù lìng qí xiàn fú shì zūn qīng jìng sè shēn,

 为欲令其现佛世尊清净色身,

 chēng yáng zàn tàn fāng biàn bō luó mì;

 称扬赞叹方便波罗蜜;

 wèi yù lìng qí wèi zhū zhòng shēng zhù yī qiè jié,

 为欲令其为诸众生住一切劫,

 chēng yáng zàn tàn yuàn bō luó mì;wèi yù lìng qí xiàn qīng jìng shēn,

 称扬赞叹愿波罗蜜;为欲令其现清净身,

 xī guò yī qiè zhū fú shā tǔ,chēng yáng zàn tàn lì bō luó mì;

 悉过一切诸佛刹土,称扬赞叹力波罗蜜;

 wèi yù lìng qí xiàn qīng jìng shēn,suí zhòng shēng xīn xī shǐ huān xǐ,

 为欲令其现清净身,随众生心悉使欢喜

 chēng yáng zàn tàn zhì bō luó mì;

 称扬赞叹智波罗蜜;

 wèi yù lìng qí huò yú jiū jìng jìng miào zhī shēn,

 为欲令其获于究竟净妙之身,

 chēng yáng zàn tàn yǒng lí yī qiè zhū bù shàn fǎ。

 称扬赞叹永离一切诸不善法。

 rú shì shī yǐ,gè lìng hái qù。

 如是施已,各令还去。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yòu shàn zhī hé hé yī qiè zhū xiāng yào fǎ,

 “善男子!我又善知和合一切诸香要法,

 suǒ wèi:wú děng xiāng、xīn tóu bō luó xiāng、wú shèng xiāng、

 所谓:无等香、辛头波罗香、无胜香、

 jué wù xiāng、ā lú nà bá dǐ xiāng、jiān hēi zhān tán xiāng、

 觉悟香、阿卢那跋底香、坚黑栴檀香

 wū luò jiā zhān tán xiāng、chén shuǐ xiāng、bù dòng zhū gēn xiāng,

 乌洛迦栴檀香、沉水香、不动诸根香,

 rú shì děng xiāng,xī zhī tiáo lǐ hé hé zhī fǎ。

 如是等香,悉知调理和合之法。

 

 “yòu,shàn nán zǐ!wǒ chí cǐ xiāng yǐ wéi gōng yǎng,

 “又,善男子!我持此香以为供养,

 pǔ jiàn zhū fú,suǒ yuàn jiē mǎn,suǒ wèi:

 普见诸佛,所愿皆满,所谓:

 jiù hù yī qiè zhòng shēng yuàn、yán jìng yī qiè fú shā yuàn、

 救护一切众生愿、严净一切佛刹愿、

 gōng yǎng yī qiè rú lái yuàn。

 供养一切如来愿。

 

 “yòu,shàn nán zǐ!rán cǐ xiāng shí,

 “又,善男子!然此香时,

 yī yī xiāng zhōng chū wú liàng xiāng,

 一一香中出无量香,

 biàn zhì shí fāng yī qiè fǎ jiè yī qiè zhū fú zhòng huì dào chǎng,

 遍至十方一切法界一切诸佛众会道场,

 huò wèi xiāng gōng,huò wèi xiāng diàn,rú shì xiāng lán kǎn、

 或为香宫,或为香殿,如是香栏槛、

 xiāng yuán qiáng、xiāng què dí、xiāng hù yǒu、xiāng zhòng gé、

 香垣墙、香却敌、香户牖、香重阁、

 xiāng bàn yuè、xiāng gài、xiāng chuáng、xiāng fān、xiāng zhàng、

 香半月、香盖、香幢、香幡、香帐、

 xiāng luó wǎng、xiāng xíng xiàng、xiāng zhuāng yán jù、

 香罗网、香形像、香庄严具、

 xiāng guāng míng、xiāng yún yǔ,chǔ chù chōng mǎn yǐ wéi zhuāng yán。

 香光明、香云雨,处处充满以为庄严。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi zhī cǐ lìng yī qiè zhòng shēng pǔ jiàn zhū fú huān xǐ fǎ mén。

 我唯知此令一切众生普见诸佛欢喜法门。

 rú zhū pú sà mó hē sà rú dà yào wáng,ruò jiàn、ruò wén、

 如诸菩萨摩诃萨如大药王,若见、若闻、

 ruò yì niàn、ruò tóng zhù、ruò suí háng wǎng、ruò chēng míng hào,

 若忆念、若同住、若随行往、若称名号,

 jiē huò lì yì,wú kōng guò zhě;ruò yǒu zhòng shēng zàn dé zhí yù,

 皆获利益,无空过者;若有众生暂得值遇,

 bì lìng xiāo miè yī qiè fán nǎo,rù yú fó fǎ,lí zhū kǔ yùn,

 必令消灭一切烦恼,入于佛法,离诸苦蕴,

 yǒng xī yī qiè shēng sǐ bù wèi,dào wú suǒ wèi yī qiè zhì chù,

 永息一切生死怖畏,到无所畏一切智处,

 cuī huài yī qiè lǎo sǐ dà shān,ān zhù píng děng jì miè zhī lè。

 摧坏一切老死大山,安住平等寂灭之乐。

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu yī dài chéng,míng:

 “善男子!于此南方,有一大城,名:

 duō luó chuáng;bǐ zhōng yǒu wáng,míng:wú yàn zú。

 多罗幢;彼中有王,名:无厌足。

 rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ lǐ pǔ yǎn zú,rào wú liàng zā,

 时,善财童子礼普眼足,绕无量匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yì niàn sī wéi shàn zhī shí jiào,

 尔时,善财童子忆念思惟善知识教,

 niàn shàn zhī shí:“néng shè shòu wǒ,néng shǒu hù wǒ,

 念善知识:“能摄受我,能守护我,

 lìng wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí wú yǒu tuì zhuǎn。”

 令我于阿耨多罗三藐三菩提无有退转。”

 rú shì sī wéi,shēng huān xǐ xīn、jìng xìn xīn、guǎng dà xīn、

 如是思惟,生欢喜心、净信心、广大心、

 yí chàng xīn、yǒng yuè xīn、xīn qìng xīn、shèng miào xīn、

 怡畅心、踊跃心、欣庆心、胜妙心、

 jì jìng xīn、zhuāng yán xīn、wú zhe xīn、wú ài xīn、

 寂静心、庄严心、无著心、无碍心、

 píng děng xīn、zì zài xīn、zhù fǎ xīn、biàn wǎng fú shā xīn、

 平等心、自在心、住法心、遍往佛刹心、

 jiàn fú zhuāng yán xīn、bù shě shí lì xīn。

 见佛庄严心、不舍十力心。

 

 jiàn cì yóu xíng,jīng lì guó tǔ、cūn yì、jù luò,

 渐次游行,经历国土、村邑、聚落,

 zhì duō luó chuáng chéng,wèn wú yàn zú wáng suǒ zài zhī chù,

 至多罗幢城,问无厌足王所在之处,

 zhū rén dá yán:“cǐ wáng jīn zhě zài yú zhèng diàn,

 诸人答言:“此王今者在于正殿,

 zuò shī zi zuò,xuān bù fǎ huà,diào yù zhòng shēng,kě zhì zhě zhì,

 坐师子座,宣布法化,调御众生,可治者治,

 kě shè zhě shè,fá qí zuì è,jué qí zhēng sòng,fǔ qí gū ruò,

 可摄者摄,罚其罪恶,决其诤讼,抚其孤弱,

 jiē lìng yǒng duàn shā、dào、xié yī yín yī,yì lìng jìn zhǐ wàng yán、

 皆令永断杀、盗、邪一婬一,亦令禁止妄言、

 liǎng shé、è kǒu、qǐ yǔ,yòu shǐ yuǎn lí tān、chēn、xié jiàn。”

 两舌、恶口、绮语,又使远离贪、瞋、邪见。”

 shí,shàn cái tóng zǐ yī zhòng rén yǔ,xún jí wǎng yì。

 时,善财童子依众人语,寻即往诣。

 

 yáo jiàn bǐ wáng zuò nà luó yán jīn gāng zhī zuò,

 遥见彼王坐那罗延金刚之座,

 ā sēng qí bǎo yǐ wéi qí zú,wú liàng bǎo xiàng yǐ wéi zhuāng yán,

 阿僧祇宝以为其足,无量宝像以为庄严,

 jīn shéng wèi wǎng mí fù qí shàng;

 金绳为网弥覆其上;

 rú yì mó ní yǐ wéi bǎo guān zhuāng yán qí shǒu,

 如意摩尼以为宝冠庄严其首,

 yán fú tán jīn yǐ wéi bàn yuè zhuāng yán qí é,

 阎浮檀金以为半月庄严其额,

 dì qīng mó ní yǐ wéi ěr dāng xiāng duì chuí xià,

 帝青摩尼以为耳珰相对垂下,

 wú jià mó ní yǐ wéi yīng luò zhuāng yán qí jǐng,

 无价摩尼以为璎珞庄严其颈,

 tiān miào mó ní yǐ wéi yìn chuàn zhuāng yán qí bì;

 天妙摩尼以为印钏庄严其臂;

 yán fú tán jīn yǐ wéi qí gài,zhòng bǎo jiān cuò yǐ wéi lún fú,

 阎浮檀金以为其盖,众宝间错以为轮辐,

 dà liú lí bǎo yǐ wéi qí gān,guāng wèi mó ní yǐ wéi qí qí,

 大琉璃宝以为其竿,光味摩尼以为其脐,

 zá bǎo wèi líng héng chū miào yīn,

 杂宝为铃恒出妙音,

 fàng dà guāng míng zhōu biàn shí fāng,rú shì bǎo gài ér fù qí shàng。

 放大光明周遍十方,如是宝盖而覆其上。

 

 ā nà luó wáng yǒu dà lì shì,néng fú tā zhòng,wú néng yǔ dí;

 阿那罗王有大力势,能伏他众,无能与敌;

 yǐ lí gòu zēng ér xì qí dǐng,

 以离垢缯而系其顶,

 shí qiān dà chén qián hòu wéi rào gòng lǐ wáng shì。

 十千大臣前后围绕共理王事。

 qí qián fù yǒu shí wàn měng zú,xíng mào chǒu è,yī fú biǎn lòu,

 其前复有十万猛卒,形貌丑恶,衣服褊陋,

 zhí chí qì zhàng,rǎng bì chēn mù,zhòng shēng jiàn zhě wú bù kǒng bù。

 执持器仗,攘臂瞋目,众生见者无不恐怖。

 wú liàng zhòng shēng fàn wáng jiào chì,huò dào tā wù,huò hài tā mìng,

 无量众生犯王教敕,或盗他物,或害他命,

 huò qīn tā qī,huò shēng xié jiàn,huò qǐ chēn hèn,huò huái tān jí,

 或侵他妻,或生邪见,或起瞋恨,或怀贪嫉,

 zuò rú shì děng zhǒng zhǒng è yè,shēn bèi wǔ fù,jiāng yì wáng suǒ,

 作如是等种种恶业,身被五缚,将诣王所,

 suí qí suǒ fàn ér zhì fá zhī。huò duàn shǒu zú,huò jié ěr bí,

 随其所犯而治罚之。或断手足,或截耳鼻,

 huò tiāo qí mù,huò zhǎn qí shǒu,huò bō qí pí,huò jiě qí tǐ,

 或挑其目,或斩其首,或剥其皮,或解其体,

 huò yǐ tāng zhǔ,huò yǐ huǒ fén,huò qū shàng gāo shān tuī lìng duò luò,

 或以汤煮,或以火焚,或驱上高山推令堕落,

 yǒu rú shì děng wú liàng chǔ dú;fā shēng háo jiào,

 有如是等无量楚毒;发声号叫,

 pì rú zhòng hé dà dì yù zhōng。

 譬如众合大地狱中。

 

 shàn cái jiàn yǐ,zuò rú shì niàn:“wǒ wèi lì yì yī qiè zhòng shēng,

 善财见已,作如是念:“我为利益一切众生,

 qiú pú sà xíng,xiū pú sà dào。jīn zhě,cǐ wáng miè zhū shàn fǎ,

 求菩萨行,修菩萨道。今者,此王灭诸善法,

 zuò dà zuì yè,bī nǎo zhòng shēng,nǎi zhì duàn mìng,

 作大罪业,逼恼众生,乃至断命,

 céng bù gù jù wèi lái è dào。yún hé yú cǐ ér yù qiú fǎ,

 曾不顾惧未来恶道。云何于此而欲求法,

 fā dà bēi xīn jiù hù zhòng shēng?”

 发大悲心救护众生?”

 

 zuò shì niàn shí,kōng zhōng yǒu tiān ér gào zhī yán:

 作是念时,空中有天而告之言:

 “shàn nán zǐ!rǔ dāng yì niàn pǔ yǎn zhǎng zhě shàn zhī shí jiào。”

 “善男子!汝当忆念普眼长者善知识教。”

 

 shàn cái yǎng shì ér bái zhī yuē:“wǒ cháng yì niàn,chū bù gǎn wàng。”

 善财仰视而白之曰:“我常忆念,初不敢忘。”

 

 tiān yuē:“shàn nán zǐ!rǔ mò yàn lí shàn zhī shí yǔ,

 天曰:“善男子!汝莫厌离善知识语,

 shàn zhī shí zhě néng yǐn dǎo rǔ zhì wú xiǎn nán ān yǐn zhī chù。

 善知识者能引导汝至无险难安隐之处。

 shàn nán zǐ!pú sà shàn qiǎo fāng biàn zhì bù kě sī yì,

 善男子!菩萨善巧方便智不可思议,

 shè shòu zhòng shēng zhì bù kě sī yì,hù niàn zhòng shēng zhì bù kě sī yì,

 摄受众生智不可思议,护念众生智不可思议,

 chéng shú zhòng shēng zhì bù kě sī yì,shǒu hù zhòng shēng zhì bù kě sī yì,

 成熟众生智不可思议,守护众生智不可思议,

 dù tuō zhòng shēng zhì bù kě sī yì,diào fú zhòng shēng zhì bù kě sī yì。”

 度脱众生智不可思议,调伏众生智不可思议。”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ wén cǐ yǔ yǐ,jí yì wáng suǒ,dǐng lǐ qí zú,

 时,善财童子闻此语已,即诣王所,顶礼其足,

 bái yán:“shèng zhě!

 白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng jiào huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能教诲,愿为我说!”

 

 shí,ā nà luó wáng lǐ wáng shì yǐ,zhí shàn cái shǒu,

 时,阿那罗王理王事已,执善财手,

 jiāng rù gōng zhōng,mìng zhī tóng zuò,gào yán:“shàn nán zǐ!

 将入宫中,命之同坐,告言:“善男子!

 rǔ yīng guān wǒ suǒ zhù gōng diàn。”

 汝应观我所住宫殿。”

 

 shàn cái rú yǔ jí biàn guān chá,jiàn qí gōng diàn guǎng dà wú bǐ,

 善财如语即遍观察,见其宫殿广大无比,

 jiē yǐ miào bǎo zhī suǒ hé chéng,qī bǎo wèi qiáng zhōu zā wéi rào,

 皆以妙宝之所合成,七宝为墙周匝围绕,

 bǎi qiān zhòng bǎo yǐ wéi lóu gé,zhǒng zhǒng zhuāng yán xī jiē miào hǎo,

 百千众宝以为楼阁,种种庄严悉皆妙好,

 bù sī yì mó ní bǎo wǎng luó fù qí shàng;

 不思议摩尼宝网罗覆其上;

 shí yì shì nǚ duān zhèng shū jué,wēi yí jìn zhǐ jiē xī kě guān,

 十亿侍女端正殊绝,威仪进止皆悉可观,

 fán suǒ shī wéi wú fēi qiǎo miào,xiān qǐ hòu wò ruǎn yì chéng zhǐ。

 凡所施为无非巧妙,先起后卧软意承旨。

 

 shí,ā nà luó wáng gào shàn cái yán:

 时,阿那罗王告善财言:

 

 “shàn nán zǐ!yú yì yún hé?wǒ ruò shí zuò rú shì è yè,

 “善男子!于意云何?我若实作如是恶业,

 yún hé ér dé rú shì guǒ bào、rú shì sè shēn、rú shì juàn shǔ、

 云何而得如是果报、如是色身、如是眷属、

 rú shì fù shàn、rú shì zì zài?

 如是富赡、如是自在?

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà rú huàn jiě tuō。shàn nán zǐ!

 “善男子!我得菩萨如幻解脱。善男子!

 wǒ cǐ guó tǔ suǒ yǒu zhòng shēng,duō xíng shā、dào nǎi zhì xié jiàn,

 我此国土所有众生,多行杀、盗乃至邪见,

 zuò yú fāng biàn bù néng lìng qí shě lí è yè。shàn nán zǐ!

 作余方便不能令其舍离恶业。善男子!

 wǒ wèi diào fú bǐ zhòng shēng gù,

 我为调伏彼众生故,

 huà zuò è rén zào zhū zuì yè shòu zhǒng zhǒng kǔ,

 化作恶人造诸罪业受种种苦,

 lìng qí yī qiè zuò è zhòng shēng jiàn shì shì yǐ,

 令其一切作恶众生见是事已,

 xīn shēng huáng bù,xīn shēng yàn lí,xīn shēng qiè ruò,

 心生惶怖,心生厌离,心生怯弱,

 duàn qí suǒ zuò yī qiè è yè,fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yì。

 断其所作一切恶业,发阿耨多罗三藐三菩提意。

 shàn nán zǐ!wǒ yǐ rú shì qiǎo fāng biàn gù,lìng zhū zhòng shēng,

 善男子!我以如是巧方便故,令诸众生,

 shě shí è yè,zhù shí shàn dào,jiū jìng kuài lè,jiū jìng ān yǐn,

 舍十恶业,住十善道,究竟快乐,究竟安隐,

 jiū jìng zhù yú yī qiè zhì dì。shàn nán zǐ!wǒ shēn、yǔ、

 究竟住于一切智地。善男子!我身、语、

 yì wèi zēng nǎo hài yú yī zhòng shēng。shàn nán zǐ!rú wǒ xīn zhě,

 意未曾恼害于一众生。善男子!如我心者,

 níng yú wèi lái shòu wú jiàn kǔ,

 宁于未来受无间苦,

 zhōng bù fā shēng yī niàn zhī yì yǔ yī wén yī yǐ ér zuò kǔ shì,

 终不发生一念之意与一蚊一蚁而作苦事,

 kuàng fù rén yé!rén shì fú tián,néng shēng yī qiè zhū shàn fǎ gù。

 况复人耶!人是福田,能生一切诸善法故。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi dé cǐ rú huàn jiě tuō。

 “善男子!我唯得此如幻解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà dé wú shēng rěn,zhī zhū yǒu qù xī jiē rú huàn,

 如诸菩萨摩诃萨得无生忍,知诸有趣悉皆如幻,

 pú sà zhū xíng xī jiē rú huà,yī qiè shì jiān xī jiē rú yǐng,

 菩萨诸行悉皆如化,一切世间悉皆如影,

 yī qiè zhū fǎ xī jiē rú mèng,rù zhēn shí xiàng wú ài fǎ mén,

 一切诸法悉皆如梦,入真实相无碍法门,

 xiū xíng dì wǎng yī qiè zhū xíng,yǐ wú ài zhì xíng yú jìng jiè,

 修行帝网一切诸行,以无碍智行于境界,

 pǔ rù yī qiè píng děng sān mèi,yú tuó luó ní yǐ dé zì zài;

 普入一切平等三昧,于陀罗尼已得自在;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu chéng míng:miào guāng;

 “善男子!于此南方,有城名:妙光;

 wáng míng:dà guāng。rǔ yì bǐ wèn:

 王名:大光。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ wáng zú,rào wú shù zā,cí tuì ér qù。

 时,善财童子顶礼王足,绕无数匝,辞退而去。

 

 ěr shí,

 尔时,

 shàn cái tóng zǐ yī xīn zhèng niàn bǐ wáng suǒ de huàn zhì fǎ mén,

 善财童子一心正念彼王所得幻智法门,

 sī wéi bǐ wáng rú huàn jiě tuō,guān chá bǐ wáng rú huàn fǎ xìng,

 思惟彼王如幻解脱,观察彼王如幻法性,

 fā rú huàn yuàn,jìng rú huàn fǎ,

 发如幻愿,净如幻法,

 pǔ yú yī qiè rú huàn sān shì qǐ yú zhǒng zhǒng rú huàn biàn huà,

 普于一切如幻三世起于种种如幻变化,

 rú shì sī wéi。

 如是思惟。

 

 jiàn cì yóu xíng,huò zhì rén jiān chéng yì、jù luò,

 渐次游行,或至人间城邑、聚落,

 huò jīng kuàng yě、yán gǔ、xiǎn nán,wú yǒu pí xiè,wèi zēng xiū xī。

 或经旷野、岩谷、险难,无有疲懈,未曾休息。

 rán hòu nǎi zhì miào guāng dài chéng,ér wèn rén yán:

 然后乃至妙光大城,而问人言:

 “miào guāng dài chéng zài yú hé suǒ?”rén xián bào yán:

 “妙光大城在于何所?”人咸报言:

 “miào guāng chéng zhě,jīn cǐ chéng shì,

 “妙光城者,今此城是,

 shì dà guāng wáng zhī suǒ zhù chù。”

 是大光王之所住处。”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ huān xǐ yǒng yuè,zuò rú shì niàn:

 时,善财童子欢喜踊跃,作如是念:

 “wǒ shàn zhī shí zài cǐ chéng zhōng,wǒ jīn bì dāng qīn dé fèng jiàn,

 “我善知识在此城中,我今必当亲得奉见,

 wén zhū pú sà suǒ xíng zhī xíng,wén zhū pú sà chū yào zhī mén,

 闻诸菩萨所行之行,闻诸菩萨出要之门,

 wén zhū pú sà suǒ zhèng zhī fǎ,wén zhū pú sà bù sī yì gōng dé,

 闻诸菩萨所证之法,闻诸菩萨不思议功德,

 wén zhū pú sà bù sī yì zì zài,wén zhū pú sà bù sī yì píng děng,

 闻诸菩萨不思议自在,闻诸菩萨不思议平等,

 wén zhū pú sà bù sī yì yǒng měng,

 闻诸菩萨不思议勇猛,

 wén zhū pú sà bù sī yì jìng jiè guǎng dà qīng jìng。”

 闻诸菩萨不思议境界广大清净。”

 zuò shì niàn yǐ,rù miào guāng chéng。

 作是念已,入妙光城。

 

 jiàn cǐ dài chéng,yǐ jīn、yín、liú lí、bō lí、zhēn zhū、chē qú、

 见此大城,以金、银、琉璃、玻璃、真珠、砗磲、

 mǎ nǎo qī bǎo suǒ chéng,qī bǎo shēn qiàn,qī chóng wéi rào;

 码瑙七宝所成,七宝深堑,七重围绕;

 bā gōng dé shuǐ yíng mǎn qí zhōng,dǐ bù jīn shā,yōu bō luó huá、

 八功德水盈满其中,底布金沙,优钵罗华、

 bō tóu mó huá、jū wù tóu huá、fēn tuó lì huá biàn bù qí shàng;

 波头摩华、拘物头华、芬陀利华遍布其上;

 bǎo duō luó shù qī chóng xíng liè,

 宝多罗树七重行列,

 qī zhǒng jīn gāng yǐ wéi qí yuán gè gè wéi rào,suǒ wèi:

 七种金刚以为其垣各各围绕,所谓:

 shī zi guāng míng jīn gāng yuán、wú néng chāo shèng jīn gāng yuán、

 师子光明金刚垣、无能超胜金刚垣、

 bù kě jǔ huài jīn gāng yuán、bù kě huǐ quē jīn gāng yuán、

 不可沮坏金刚垣、不可毁缺金刚垣、

 jiān gù wú ài jīn gāng yuán、shèng miào wǎng cáng jīn gāng yuán、

 坚固无碍金刚垣、胜妙网藏金刚垣、

 lí chén qīng jìng jīn gāng yuán,

 离尘清净金刚垣,

 xī yǐ wú shù mó ní miào bǎo jiān cuò zhuāng yán,

 悉以无数摩尼妙宝间错庄严,

 zhǒng zhǒng zhòng bǎo ér wèi pí nì。qí chéng zòng guǎng yī shí yóu xún,

 种种众宝而为埤堄。其城纵广一十由旬,

 zhōu huí bā fāng,miàn kāi bā mén,jiē yǐ qī bǎo zhōu biàn yán shì,

 周回八方,面开八门,皆以七宝周遍严饰,

 pí liú lí bǎo yǐ wéi qí dì,zhǒng zhǒng zhuāng yán shén kě ài lè。

 毗琉璃宝以为其地,种种庄严甚可爱乐。

 

 qí chéng zhī nèi,shí yì qú dào,yī yī dào jiān,

 其城之内,十亿衢道,一一道间,

 jiē yǒu wú liàng wàn yì zhòng shēng yú zhōng zhǐ zhù。

 皆有无量万亿众生于中止住。

 yǒu wú shù yán fú tán jīn lóu gé,pí liú lí mó ní wǎng luó fù qí shàng;

 有无数阎浮檀金楼阁,毗琉璃摩尼网罗覆其上;

 wú shù yín lóu gé,chì zhēn zhū mó ní wǎng luó fù qí shàng;

 无数银楼阁,赤真珠摩尼网罗覆其上;

 wú shù pí liú lí lóu gé,miào cáng mó ní wǎng luó fù qí shàng;

 无数毗琉璃楼阁,妙藏摩尼网罗覆其上;

 wú shù bō lí lóu gé,wú gòu cáng mó ní wáng wǎng luó fù qí shàng;

 无数玻璃楼阁,无垢藏摩尼王网罗覆其上;

 wú shù guāng zhào shì jiān mó ní bǎo lóu gé,

 无数光照世间摩尼宝楼阁,

 rì cáng mó ní wáng wǎng luó fù qí shàng;

 日藏摩尼王网罗覆其上;

 wú shù dì qīng mó ní bǎo lóu gé,

 无数帝青摩尼宝楼阁,

 miào guāng mó ní wáng wǎng luó fù qí shàng;

 妙光摩尼王网罗覆其上;

 wú shù zhòng shēng hǎi mó ní wáng lóu gé,

 无数众生海摩尼王楼阁,

 yàn guāng míng mó ní wáng wǎng luó fù qí shàng;

 焰光明摩尼王网罗覆其上;

 wú shù jīn gāng bǎo lóu gé,

 无数金刚宝楼阁,

 wú néng shèng chuáng mó ní wáng wǎng luó fù qí shàng;

 无能胜幢摩尼王网罗覆其上;

 wú shù hēi zhān tán lóu gé,tiān màn tuó luó huá wǎng luó fù qí shàng;

 无数黑栴檀楼阁,天曼陀罗华网罗覆其上;

 wú shù wú děng xiāng wáng lóu gé,zhǒng zhǒng huá wǎng luó fù qí shàng。

 无数无等香王楼阁,种种华网罗覆其上。

 

 qí chéng fù yǒu wú shù mó ní wǎng、wú shù bǎo líng wǎng、

 其城复有无数摩尼网、无数宝铃网、

 wú shù tiān xiāng wǎng、wú shù tiān huá wǎng、

 无数天香网、无数天华网、

 wú shù bǎo xíng xiàng wǎng,wú shù bǎo yī zhàng、

 无数宝形像网,无数宝衣帐、

 wú shù bǎo gài zhàng、wú shù bǎo lóu gé zhàng、

 无数宝盖帐、无数宝楼阁帐、

 wú shù bǎo huá mán zhàng zhī suǒ mí fù,

 无数宝华鬘帐之所弥覆,

 chǔ chù jiàn lì bǎo gài、chuáng、fān。

 处处建立宝盖、幢、幡。

 

 dāng cǐ chéng zhōng,yǒu yī lóu gé,míng:zhèng fǎ cáng,

 当此城中,有一楼阁,名:正法藏,

 ā sēng qí bǎo yǐ wéi zhuāng yán,guāng míng hè yì zuì shèng wú bǐ,

 阿僧祇宝以为庄严,光明赫奕最胜无比,

 zhòng shēng jiàn zhě xīn wú yàn zú,bǐ dà guāng wáng cháng chù qí zhōng。

 众生见者心无厌足,彼大光王常处其中。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yú cǐ yī qiè zhēn bǎo miào wù,

 尔时,善财童子于此一切珍宝妙物,

 nǎi zhì nán nǚ、liù chén jìng jiè,jiē wú ài zhe,

 乃至男女、六尘境界,皆无爱著,

 dàn zhèng sī wéi jiū jìng zhī fǎ,yī xīn yuàn lè jiàn shàn zhī shí。

 但正思惟究竟之法,一心愿乐见善知识。

 

 jiàn cì yóu xíng,

 渐次游行,

 jiàn dà guāng wáng qù yú suǒ zhù lóu gé bù yuǎn sì qú dào zhōng,

 见大光王去于所住楼阁不远四衢道中,

 zuò rú yì mó ní bǎo lián huá cáng guǎng dà zhuāng yán shī zi zhī zuò,

 坐如意摩尼宝莲华藏广大庄严师子之座,

 gàn liú lí bǎo yǐ wéi qí zú,jīn zēng wèi zhàng,

 绀琉璃宝以为其足,金缯为帐,

 zhòng bǎo wèi wǎng,shàng miào tiān yī yǐ wéi yīn rù。

 众宝为网,上妙天衣以为茵蓐。

 qí wáng yú shàng jié jiā fū zuò,èr shí bā zhǒng dà rén zhī xiāng、

 其王于上结跏趺坐,二十八种大人之相、

 bā shí suí hǎo ér yǐ yán shēn;rú zhēn jīn shān,guāng sè chì shèng;

 八十随好而以严身;如真金山,光色炽盛;

 rú jìng kōng rì,wēi guāng hè yì;rú chéng mǎn yuè,jiàn zhě qīng liáng;

 如净空日,威光赫奕;如盛满月,见者清凉;

 rú fàn tiān wáng,chǔ yú fàn zhòng;yì rú dà hǎi,

 如梵天王,处于梵众;亦如大海,

 gōng dé fǎ bǎo wú yǒu biān jì;yì rú xuě shān,

 功德法宝无有边际;亦如雪山,

 xiāng hǎo shù lín yǐ wéi yán shì;yì rú dà yún,néng zhèn fǎ léi,

 相好树林以为严饰;亦如大云,能震法雷,

 qǐ wù qún pǐn;yì rú xū kōng,xiǎn xiàn zhǒng zhǒng fǎ mén xīng xiàng;

 启悟群品;亦如虚空,显现种种法门星象;

 rú xū mí shān,sì sè pǔ xiàn zhòng shēng xīn hǎi;

 如须弥山,四色普现众生心海;

 yì rú bǎo zhōu,zhǒng zhǒng zhì bǎo chōng mǎn qí zhōng。

 亦如宝洲,种种智宝充满其中。

 

 yú wáng zuò qián,yǒu jīn、yín、liú lí、mó ní、zhēn zhū、shān hú、

 于王座前,有金、银、琉璃、摩尼、真珠、珊瑚、

 hǔ pò、kē bèi、bì yù zhū zhēn bǎo jù,yī fú、

 琥珀、珂贝、璧玉诸珍宝聚,衣服、

 yīng luò jí zhū yǐn shí wú liàng wú biān zhǒng zhǒng chōng mǎn。

 璎珞及诸饮食无量无边种种充满。

 fù jiàn wú liàng bǎi qiān wàn yì shàng miào bǎo chē、

 复见无量百千万亿上妙宝车、

 bǎi qiān wàn yì zhū tiān jì lè、bǎi qiān wàn yì tiān zhū miào xiāng、

 百千万亿诸天妓乐、百千万亿天诸妙香、

 bǎi qiān wàn yì bìng yuán tāng yào zī shēng zhī jù,

 百千万亿病缘汤药资生之具,

 rú shì yī qiè xī jiē zhēn hǎo。wú liàng rǔ niú,tí jiǎo jīn sè;

 如是一切悉皆珍好。无量乳牛,蹄角金色;

 wú liàng qiān yì duān zhèng nǚ rén,shàng miào zhān tán yǐ tú qí tǐ,

 无量千亿端正女人,上妙栴檀以涂其体,

 tiān yī、yīng luò zhǒng zhǒng zhuāng yán,

 天衣、璎珞种种庄严,

 liù shí sì néng mí bù gāi liàn,shì qíng lǐ zé xī jiē shàn jiě,

 六十四能靡不该练,世情礼则悉皆善解,

 suí zhòng shēng xīn ér yǐ gěi shī。

 随众生心而以给施。

 

 chéng yì、jù luò、sì qú dào cè,xī zhì yī qiè zī shēng zhī jù。

 城邑、聚落、四衢道侧,悉置一切资生之具。

 yī yī dào bàng jiē yǒu èr shí yì pú sà,yǐ cǐ zhū wù gěi shī zhòng shēng,

 一一道傍皆有二十亿菩萨,以此诸物给施众生,

 wèi yù pǔ shè zhòng shēng gù,wèi lìng zhòng shēng huān xǐ gù,

 为欲普摄众生故,为令众生欢喜故,

 wèi lìng zhòng shēng yǒng yuè gù,wèi lìng zhòng shēng xīn jìng gù,

 为令众生踊跃故,为令众生心净故,

 wèi lìng zhòng shēng qīng liáng gù,wèi miè zhòng shēng fán nǎo gù,

 为令众生清凉故,为灭众生烦恼故,

 wèi lìng zhòng shēng zhī yī qiè yì lǐ gù,

 为令众生知一切义理故,

 wèi lìng zhòng shēng rù yī qiè zhì dào gù,

 为令众生入一切智道故,

 wèi lìng zhòng shēng shě yuàn dí xīn gù,

 为令众生舍怨敌心故,

 wèi lìng zhòng shēng lí shēn、yǔ è gù,

 为令众生离身、语恶故,

 wèi lìng zhòng shēng bá zhū xié jiàn gù,

 为令众生拔诸邪见故,

 wèi lìng zhòng shēng jìng zhū yè dào gù。

 为令众生净诸业道故。

 

 shí,shàn cái tóng zǐ wǔ tǐ tóu dì,dǐng lǐ qí zú,

 时,善财童子五体投地,顶礼其足,

 gōng jìng yòu rào,jīng wú liàng zā,hé zhǎng ér zhù,bái yán:

 恭敬右绕,经无量匝,合掌而住,白言:

 “shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 shí,wáng gào yán:

 时,王告言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ jìng xiū pú sà dà cí chuáng xíng,

 “善男子!我净修菩萨大慈幢行,

 wǒ mǎn zú pú sà dà cí chuáng xíng。shàn nán zǐ!

 我满足菩萨大慈幢行。善男子!

 wǒ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fú suǒ,

 我于无量百千万亿乃至不可说不可说佛所,

 wèn nàn cǐ fǎ,sī wéi guān chá,xiū xí zhuāng yán。

 问难此法,思惟观察,修习庄严。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yǐ cǐ fǎ wèi wáng,yǐ cǐ fǎ jiào chì,

 “善男子!我以此法为王,以此法教敕,

 yǐ cǐ fǎ shè shòu,yǐ cǐ fǎ suí zhú shì jiān,

 以此法摄受,以此法随逐世间,

 yǐ cǐ fǎ yǐn dǎo zhòng shēng,yǐ cǐ fǎ lìng zhòng shēng xiū xíng,

 以此法引导众生,以此法令众生修行,

 yǐ cǐ fǎ lìng zhòng shēng qù rù,yǐ cǐ fǎ yǔ zhòng shēng fāng biàn,

 以此法令众生趣入,以此法与众生方便,

 yǐ cǐ fǎ lìng zhòng shēng xūn xí,yǐ cǐ fǎ lìng zhòng shēng qǐ xíng,

 以此法令众生熏习,以此法令众生起行,

 yǐ cǐ fǎ lìng zhòng shēng ān zhù sī wéi zhū fǎ zì xìng,

 以此法令众生安住思惟诸法自性,

 yǐ cǐ fǎ lìng zhòng shēng ān zhù cí xīn,yǐ cí wéi zhǔ,

 以此法令众生安住慈心,以慈为主,

 jù zú cí lì;rú shì,lìng zhù lì yì xīn、ān lè xīn、āi mǐn xīn、

 具足慈力;如是,令住利益心、安乐心、哀愍心、

 shè shòu xīn、shǒu hù zhòng shēng bù shě lí xīn、

 摄受心、守护众生不舍离心、

 bá zhòng shēng kǔ wú xiū xī xīn。

 拔众生苦无休息心。

 wǒ yǐ cǐ fǎ lìng yī qiè zhòng shēng bì jìng kuài lè,

 我以此法令一切众生毕竟快乐,

 héng zì yuè yù,shēn wú zhū kǔ,xīn dé qīng liáng,duàn shēng sǐ ài,

 恒自悦豫,身无诸苦,心得清凉,断生死爱,

 yuè zhèng fǎ lè,dí fán nǎo gòu,pò è yè zhàng,jué shēng sǐ liú,

 乐正法乐,涤烦恼垢,破恶业障,绝生死流,

 rù zhēn fǎ hǎi,duàn zhū yǒu qù,qiú yī qiè zhì,jìng zhū xīn hǎi,

 入真法海,断诸有趣,求一切智,净诸心海,

 shēng bù huài xìn。shàn nán zǐ!wǒ yǐ zhù cǐ dà cí chuáng xíng,

 生不坏信。善男子!我已住此大慈幢行,

 néng yǐ zhèng fǎ jiào huà shì jiān。

 能以正法教化世间。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ guó tǔ zhōng yī qiè zhòng shēng,

 “善男子!我国土中一切众生,

 jiē yú wǒ suǒ wú yǒu kǒng bù。shàn nán zǐ!

 皆于我所无有恐怖。善男子!

 ruò yǒu zhòng shēng pín qióng kùn fá,lái zhì wǒ suǒ ér yǒu qiú suǒ。

 若有众生贫穷困乏,来至我所而有求索。

 wǒ kāi kù cáng zì qí suǒ qǔ,ér yǔ zhī yán:‘mò zào zhū è,

 我开库藏恣其所取,而语之言:‘莫造诸恶,

 mò hài zhòng shēng,mò qǐ zhū jiàn,mò shēng zhí zhuó。

 莫害众生,莫起诸见,莫生执著。

 rǔ děng pín fá,ruò yǒu suǒ xū,dāng lái wǒ suǒ jí sì qú dào,

 汝等贫乏,若有所须,当来我所及四衢道,

 yī qiè zhū wù zhǒng zhǒng jù zú,suí yì ér qǔ wù shēng yí nán。’

 一切诸物种种具足,随意而取勿生疑难。’

 

 “shàn nán zǐ!cǐ miào guāng chéng suǒ zhù zhòng shēng,

 “善男子!此妙光城所住众生,

 jiē shì pú sà fā dà chéng yì,suí xīn suǒ yù,suǒ jiàn bù tóng,

 皆是菩萨发大乘意,随心所欲,所见不同,

 huò jiàn cǐ chéng qí liàng xiá xiǎo,

 或见此城其量狭小,

 huò jiàn cǐ chéng qí liàng guǎng dà;huò jiàn tǔ shā yǐ wéi qí dì,

 或见此城其量广大;或见土沙以为其地,

 huò jiàn zhòng bǎo ér yǐ zhuāng yán;huò jiàn jù tǔ yǐ wéi yuán qiáng,

 或见众宝而以庄严;或见聚土以为垣墙,

 huò jiàn bǎo qiáng zhōu zā wéi rào;

 或见宝墙周匝围绕;

 huò jiàn qí dì duō zhū wǎ shí gāo xià bù píng,

 或见其地多诸瓦石高下不平,

 huò jiàn wú liàng dà mó ní bǎo jiān cuò zhuāng yán píng tǎn rú zhǎng;

 或见无量大摩尼宝间错庄严平坦如掌;

 huò jiàn wū zhái tǔ mù suǒ chéng,huò jiàn diàn táng jí zhū lóu gé、

 或见屋宅土木所成,或见殿堂及诸楼阁、

 jiē chí、chuāng tà、xuān jiàn、hù yǒu rú shì yī qiè wú fēi miào bǎo。

 阶墀、窗闼、轩槛、户牖──如是一切无非妙宝。

 

 “shàn nán zǐ!ruò yǒu zhòng shēng qí xīn qīng jìng,

 “善男子!若有众生其心清净,

 céng zhǒng shàn gēn gōng yǎng zhū fú,fā xīn qù xiàng yī qiè zhì dào,

 曾种善根供养诸佛,发心趣向一切智道,

 yǐ yī qiè zhì wèi jiū jìng chù,

 以一切智为究竟处,

 jí wǒ xī shí xiū pú sà xíng céng suǒ shè shòu,

 及我昔时修菩萨行曾所摄受,

 zé jiàn cǐ chéng zhòng bǎo yán jìng;yú jiē jiàn huì。

 则见此城众宝严净;余皆见秽。

 

 “shàn nán zǐ!cǐ guó tǔ zhōng yī qiè zhòng shēng,

 “善男子!此国土中一切众生,

 wǔ zhuó shì shí lè zuò zhū è。wǒ xīn āi mǐn ér yù jiù hù,

 五浊世时乐作诸恶。我心哀愍而欲救护,

 rù yú pú sà dà cí wéi shǒu suí shùn shì jiān sān mèi zhī mén。

 入于菩萨大慈为首随顺世间三昧之门。

 rù cǐ sān mèi shí,bǐ zhū zhòng shēng suǒ yǒu bù wèi xīn、

 入此三昧时,彼诸众生所有怖畏心、

 nǎo hài xīn、yuàn dí xīn、zhēng lùn xīn,rú shì zhū xīn,

 恼害心、怨敌心、诤论心,如是诸心,

 xī zì xiāo miè。hé yǐ gù?rù yú pú sà dà cí wéi shǒu shùn shì sān mèi,

 悉自消灭。何以故?入于菩萨大慈为首顺世三昧,

 fǎ rú shì gù。shàn nán zǐ!qiě dài xū yú,zì dāng xiàn jiàn。”

 法如是故。善男子!且待须臾,自当现见。”

 

 shí,dà guāng wáng jí rù cǐ dìng。qí chéng nèi wài liù zhǒng zhèn dòng,

 时,大光王即入此定。其城内外六种震动,

 zhū bǎo dì、bǎo qiáng、bǎo táng、bǎo diàn、tái guān、lóu gé、

 诸宝地、宝墙、宝堂、宝殿、台观、楼阁、

 jiē qì、hù yǒu,rú shì yī qiè xián chū miào yīn,

 阶砌、户牖,如是一切咸出妙音,

 xī xiàng yú wáng qū gōng jìng lǐ。miào guāng chéng nèi suǒ yǒu jū rén,

 悉向于王曲躬敬礼。妙光城内所有居人,

 mí bù tóng shí huān xǐ yǒng yuè,jù xiàng wáng suǒ jǔ shēn tóu dì。

 靡不同时欢喜踊跃,俱向王所举身投地。

 cūn yíng、chéng yì yī qiē rén zhòng,xián lái jiàn wáng,huān xǐ jìng lǐ。

 村营、城邑一切人众,咸来见王,欢喜敬礼。

 

 jìn wáng suǒ zhù,niǎo shòu zhī shǔ,hù xiāng zhān shì,

 近王所住,鸟兽之属,互相瞻视,

 qǐ cí bēi xīn,xián xiàng wáng qián gōng jìng lǐ bài。

 起慈悲心,咸向王前恭敬礼拜

 yī qiè shān yuán jí zhū cǎo shù,mò bù huí zhuǎn xiàng wáng jìng lǐ。

 一切山原及诸草树,莫不回转向王敬礼。

 bēi chí、quán jǐng jí yǐ hé hǎi,xī jiē téng yì,liú zhù wáng qián。

 陂池、泉井及以河海,悉皆腾溢,流注王前。

 shí qiān lóng wáng qǐ dà xiāng yún,jī diàn zhèn léi,

 十千龙王起大香云,激电震雷,

 zhù wēi xì yǔ。yǒu shí qiān tiān wáng,suǒ wèi:dāo lì tiān wáng、

 注微细雨。有十千天王,所谓:忉利天王、

 yè mó tiān wáng、dōu shuài tuó tiān wáng、shàn biàn huà tiān wáng、

 夜摩天王、兜率陀天王、善变化天王、

 tā huà zì zài tiān wáng……rú shì děng ér wèi shàng shǒu,

 他化自在天王……如是等而为上首,

 yú xū kōng zhōng zuò zhòng jì lè。wú shù tiān nǚ gē yǒng zàn tàn,

 于虚空中作众妓乐。无数天女歌咏赞叹,

 yǔ wú shù huá yún、wú shù xiāng yún、wú shù bǎo mán yún、

 雨无数华云、无数香云、无数宝鬘云、

 wú shù bǎo yī yún、wú shù bǎo gài yún、wú shù bǎo chuáng yún、

 无数宝衣云、无数宝盖云、无数宝幢云、

 wú shù bǎo fān yún,yú xū kōng zhōng ér wèi zhuāng yán,

 无数宝幡云,于虚空中而为庄严,

 gōng yǎng qí wáng。yī luó pó ná dà xiàng wáng,yǐ zì zài lì,

 供养其王。伊罗婆拏大象王,以自在力,

 yú xū kōng zhōng fū bù wú shù dà bǎo lián huá,

 于虚空中敷布无数大宝莲华,

 chuí wú shù bǎo yīng luò、wú shù bǎo zēng dài、wú shù bǎo mán、

 垂无数宝璎珞、无数宝缯带、无数宝鬘、

 wú shù bǎo yán jù、wú shù bǎo huá、wú shù bǎo xiāng,

 无数宝严具、无数宝华、无数宝香,

 zhǒng zhǒng qí miào yǐ wéi yán shì,wú shù cǎi nǚ zhǒng zhǒng gē zàn。

 种种奇妙以为严饰,无数采女种种歌赞。

 

 yán fú tí nèi fù yǒu wú liàng bǎi qiān wàn yì zhū luó chà wáng、

 阎浮提内复有无量百千万亿诸罗刹王、

 zhū yè chā wáng、jiū pán tú wáng、pí shě dū wáng,huò zhù dà hǎi,

 诸夜叉王、鸠槃荼王、毗舍阇王,或住大海,

 huò jū lù dì,yǐn xuè dàn ròu,cán hài zhòng shēng;

 或居陆地,饮血啖肉,残害众生;

 jiē qǐ cí xīn,yuàn xíng lì yì,míng shí hòu shì,bù zào zhū è;

 皆起慈心,愿行利益,明识后世,不造诸恶;

 gōng jìng hé zhǎng,dǐng lǐ yú wáng。rú yán fú tí,yú sān tiān xià,

 恭敬合掌,顶礼于王。如阎浮提,余三天下,

 nǎi zhì sān qiān dà qiān shì jiè,

 乃至三千大千世界

 nǎi zhì shí fāng bǎi qiān wàn yì nà yóu tā shì jiè zhōng,

 乃至十方百千万亿那由他世界中,

 suǒ yǒu yī qiè dú è zhòng shēng xī yì rú shì。

 所有一切毒恶众生悉亦如是。

 

 shí,dà guāng wáng cóng sān mèi qǐ,gào shàn cái yán:“shàn nán zǐ!

 时,大光王从三昧起,告善财言:“善男子!

 wǒ wéi zhī cǐ pú sà dà cí wéi shǒu suí shùn shì jiān sān mèi mén。

 我唯知此菩萨大慈为首随顺世间三昧门。

 rú zhū pú sà mó hē sà wèi gāo gài,cí xīn pǔ yīn zhū zhòng shēng gù;

 如诸菩萨摩诃萨为高盖,慈心普荫诸众生故;

 wèi xiū xíng,xià、zhōng、shàng xíng xī děng xíng gù;

 为修行,下、中、上行悉等行故;

 wèi dà dì,néng yǐ cí xīn rèn chí yī qiè zhū zhòng shēng gù;

 为大地,能以慈心任持一切诸众生故;

 wèi mǎn yuè,fú dé guāng míng yú shì jiān zhōng píng děng xiàn gù;

 为满月,福德光明于世间中平等现故;

 wèi jìng rì,yǐ zhì guāng míng zhào yào yī qiè suǒ zhī jìng gù;

 为净日,以智光明照耀一切所知境故;

 wèi míng dēng,néng pò yī qiè zhòng shēng xīn zhōng zhū hēi àn gù;

 为明灯,能破一切众生心中诸黑闇故;

 wèi shuǐ qīng zhū,

 为水清珠,

 néng qīng yī qiè zhòng shēng xīn zhōng chǎn kuáng zhuó gù;

 能清一切众生心中谄诳浊故;

 wèi rú yì bǎo,xī néng mǎn zú yī qiè zhòng shēng xīn suǒ yuàn gù;

 为如意宝,悉能满足一切众生心所愿故;

 wèi dà fēng,

 为大风,

 sù lìng zhòng shēng xiū xí sān mèi rù yī qiè zhì dài chéng zhōng gù。

 速令众生修习三昧入一切智大城中故。

 ér wǒ yún hé néng zhī qí xíng,néng shuō qí dé,

 而我云何能知其行,能说其德,

 néng chēng liáng bǐ fú dé dà shān,néng zhān yǎng bǐ gōng dé zhòng xīng,

 能称量彼福德大山,能瞻仰彼功德众星,

 néng guān chá bǐ dà yuàn fēng lún,néng qù rù bǐ shén shēn fǎ mén,

 能观察彼大愿风轮,能趣入彼甚深法门,

 néng xiǎn shì bǐ zhuāng yán dà hǎi,néng chǎn míng bǐ pǔ xián xíng mén,

 能显示彼庄严大海,能阐明彼普贤行门,

 néng kāi shì bǐ zhū sān mèi kū,néng zàn tàn bǐ dà cí bēi yún?

 能开示彼诸三昧窟,能赞叹彼大慈悲云?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu yī wáng dōu,míng yuē:ān zhù;

 “善男子!于此南方,有一王都,名曰:安住;

 yǒu yōu pó yí,míng yuē:bù dòng。rǔ yì bǐ wèn:

 有优婆夷,名曰:不动。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ wáng zú,rào wú shù zā,

 时,善财童子顶礼王足,绕无数匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ chū miào guāng chéng,yóu háng dào lù,

 尔时,善财童子出妙光城,游行道路,

 zhèng niàn sī wéi dà guāng wáng jiào,yì niàn pú sà dà cí chuáng xíng mén,

 正念思惟大光王教,忆念菩萨大慈幢行门,

 sī wéi pú sà suí shùn shì jiān sān mèi guāng míng mén,

 思惟菩萨随顺世间三昧光明门,

 zēng zhǎng bǐ bù sī yì yuàn fú dé zì zài lì,

 增长彼不思议愿福德自在力,

 jiān gù bǐ bù sī yì chéng shú zhòng shēng zhì,

 坚固彼不思议成熟众生智,

 guān chá bǐ bù sī yì bù gòng shòu yòng dà wēi dé,

 观察彼不思议不共受用大威德,

 yì niàn bǐ bù sī yì chā bié xiāng,sī wéi bǐ bù sī yì qīng jìng juàn shǔ,

 忆念彼不思议差别相,思惟彼不思议清净眷属,

 sī wéi bǐ bù sī yì suǒ zuò yè;shēng huān xǐ xīn,shēng jìng xìn xīn,

 思惟彼不思议所作业;生欢喜心,生净信心,

 shēng měng lì xīn,shēng xīn yuè xīn,shēng yǒng yuè xīn,

 生猛利心,生欣悦心,生踊跃心,

 shēng qìng xìng xīn,shēng wú zhuó xīn,shēng qīng jìng xīn,

 生庆幸心,生无浊心,生清净心,

 shēng jiān gù xīn,shēng guǎng dà xīn,shēng wú jìn xīn。

 生坚固心,生广大心,生无尽心。

 rú shì sī wéi,bēi qì liú lèi,niàn shàn zhī shí shí wèi xī yǒu,

 如是思惟,悲泣流泪,念善知识实为希有,

 chū shēng yī qiè zhū gōng dé chù,chū shēng yī qiè zhū pú sà xíng,

 出生一切诸功德处,出生一切诸菩萨行,

 chū shēng yī qiè pú sà jìng niàn,chū shēng yī qiè tuó luó ní lún,

 出生一切菩萨净念,出生一切陀罗尼轮,

 chū shēng yī qiè sān mèi guāng míng,chū shēng yī qiè zhū fú zhī jiàn,

 出生一切三昧光明,出生一切诸佛知见,

 pǔ yǔ yī qiè zhū fó fǎ yǔ,xiǎn shì yī qiè pú sà yuàn mén,

 普雨一切诸佛法雨,显示一切菩萨愿门,

 chū shēng nán sī zhì huì guāng míng,zēng zhǎng yī qiè pú sà gēn yá。

 出生难思智慧光明,增长一切菩萨根芽。

 yòu zuò shì niàn:“shàn zhī shí zhě,néng pǔ jiù hù yī qiè è dào,

 又作是念:“善知识者,能普救护一切恶道,

 néng pǔ yǎn shuō zhū píng děng fǎ,néng pǔ xiǎn shì zhū yí xiǎn dào,

 能普演说诸平等法,能普显示诸夷险道,

 néng pǔ kāi chǎn dà chéng ào yì,néng pǔ quàn fā pǔ xián zhū xíng,

 能普开阐大乘奥义,能普劝发普贤诸行,

 néng pǔ yǐn dào yī qiè zhì chéng,néng pǔ lìng rù fǎ jiè dà hǎi,

 能普引到一切智城,能普令入法界大海,

 néng pǔ lìng jiàn sān shì fǎ hǎi,néng pǔ shòu yǔ zhòng shèng dào chǎng,

 能普令见三世法海,能普授与众圣道场,

 néng pǔ zēng zhǎng yī qiè bái fǎ。”

 能普增长一切白法。”

 

 shàn cái tóng zǐ rú shì bēi āi sī niàn zhī shí,

 善财童子如是悲哀思念之时,

 bǐ cháng suí zhú jué wù pú sà、rú lái shǐ tiān,

 彼常随逐觉悟菩萨、如来使天,

 yú xū kōng zhōng ér gào zhī yán:“shàn nán zǐ!

 于虚空中而告之言:“善男子!

 qí yǒu xiū xíng shàn zhī shí jiào,zhū fú shì zūn xī jiē huān xǐ;

 其有修行善知识教,诸佛世尊悉皆欢喜;

 qí yǒu suí shùn shàn zhī shí yǔ,zé dé jìn yú yī qiè zhì dì;

 其有随顺善知识语,则得近于一切智地;

 qí yǒu néng yú shàn zhī shí yǔ wú yí huò zhě,

 其有能于善知识语无疑惑者,

 zé cháng zhí yù yī qiè shàn yǒu;

 则常值遇一切善友;

 qí yǒu fā xīn yuàn cháng bù lí shàn zhī shí zhě,

 其有发心愿常不离善知识者,

 zé dé jù zú yī qiè yì lì。shàn nán zǐ!rǔ kě wǎng yì ān zhù wáng dōu,

 则得具足一切义利。善男子!汝可往诣安住王都,

 jí dāng de jiàn bù dòng yōu pó yí dà shàn zhī shí。”

 即当得见不动优婆夷大善知识。”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ cóng bǐ sān mèi zhì guāng míng qǐ,

 时,善财童子从彼三昧智光明起,

 jiàn cì yóu xíng,zhì ān zhù chéng,

 渐次游行,至安住城,

 zhōu biàn tuī qiú bù dòng yōu pó yí jīn zài hé suǒ?

 周遍推求不动优婆夷今在何所?

 wú liàng rén zhòng xián gào zhī yán:“shàn nán zǐ!

 无量人众咸告之言:“善男子!

 bù dòng yōu pó yí shēn shì tóng nǚ,zài qí jiā nèi,fù mǔ shǒu hù,

 不动优婆夷身是童女,在其家内,父母守护,

 yǔ zì qīn shǔ wú liàng rén zhòng yǎn shuō miào fǎ。”

 与自亲属无量人众演说妙法。”

 shàn cái tóng zǐ wén shì yǔ yǐ,qí xīn huān xǐ,rú jiàn fù mǔ,

 善财童子闻是语已,其心欢喜,如见父母,

 jí yì bù dòng yōu pó yí shě。

 即诣不动优婆夷舍。

 

 rù qí zhái nèi,jiàn bǐ táng yǔ,jīn sè guāng míng pǔ jiē zhào yào,

 入其宅内,见彼堂宇,金色光明普皆照耀,

 yù sī guāng zhě shēn yì qīng liáng。shàn cái tóng zǐ guāng míng chù shēn,

 遇斯光者身意清凉。善财童子光明触身,

 jí shí huò dé wǔ bǎi sān mèi mén,suǒ wèi:

 即时获得五百三昧门,所谓:

 le yī qiè xī yǒu xiāng sān mèi mén、rù jì jìng sān mèi mén、

 了一切希有相三昧门、入寂静三昧门、

 yuǎn lí yī qiè shì jiān sān mèi mén、pǔ yǎn shè de sān mèi mén、

 远离一切世间三昧门、普眼舍得三昧门、

 rú lái cáng sān mèi mén……dé rú shì děng wǔ bǎi sān mèi mén;

 如来藏三昧门……得如是等五百三昧门;

 yǐ cǐ sān mèi mén gù,shēn xīn róu ruǎn,rú qī rì tāi。

 以此三昧门故,身心柔软,如七日胎。

 yòu wén miào xiāng,fēi zhū tiān、lóng、

 又闻妙香,非诸天、龙、

 gān tà pó děng rén yǔ fēi rén zhī suǒ néng yǒu。

 乾闼婆等人与非人之所能有。

 

 shàn cái tóng zǐ qián yì qí suǒ,gōng jìng hé zhǎng,

 善财童子前诣其所,恭敬合掌,

 yī xīn guān chá,jiàn qí xíng sè duān zhèng shū miào,

 一心观察,见其形色端正殊妙,

 shí fāng shì jiè yī qiè nǚ rén wú yǒu néng jí,kuàng qí guò zhě!

 十方世界一切女人无有能及,况其过者!

 wéi chú rú lái jí yǐ yī qiè guàn dǐng pú sà。kǒu chū miào xiāng,

 唯除如来及以一切灌顶菩萨。口出妙香,

 gōng diàn zhuāng yán,bìng qí juàn shǔ xī wú yǔ děng,

 宫殿庄严,并其眷属悉无与等,

 kuàng fù guò zhě!shí fāng shì jiè yī qiè zhòng shēng,

 况复过者!十方世界一切众生,

 wú yǒu yú cǐ yōu pó yí suǒ qǐ rǎn zhe xīn;ruò dé zàn jiàn,

 无有于此优婆夷所起染著心;若得暂见,

 suǒ yǒu fán nǎo xī zì xiāo miè。pì rú bǎi wàn dà fàn tiān wáng,

 所有烦恼悉自消灭。譬如百万大梵天王,

 jué dìng bù shēng yù jiè fán nǎo;qí yǒu jiàn cǐ yōu pó yí zhě,

 决定不生欲界烦恼;其有见此优婆夷者,

 suǒ yǒu fán nǎo yīng zhī yì rán。

 所有烦恼应知亦然。

 shí fāng zhòng shēng guān cǐ nǚ rén jiē wú yàn zú,

 十方众生观此女人皆无厌足,

 wéi chú jù zú dà zhì huì zhě。

 唯除具足大智慧者。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ qū gōng hé zhǎng,zhèng niàn guān chá,

 尔时,善财童子曲躬合掌,正念观察,

 jiàn cǐ nǚ rén,qí shēn zì zài bù kě sī yì,

 见此女人,其身自在不可思议,

 sè xiàng yán róng shì wú yǔ děng,guāng míng dòng chè wù wú néng zhàng,

 色相颜容世无与等,光明洞彻物无能障,

 pǔ wèi zhòng shēng ér zuò lì yì,qí shēn máo kǒng héng chū miào xiāng,

 普为众生而作利益,其身毛孔恒出妙香,

 juàn shǔ wú biān,gōng diàn dì yī,gōng dé shēn guǎng mò zhī yá jì;

 眷属无边,宫殿第一,功德深广莫知涯际;

 xīn shēng huān xǐ,yǐ sòng zàn yuē:

 心生欢喜,以颂赞曰:

 

 “shǒu hù qīng jìng jiè,xiū xíng guǎng dà rěn,

 “守护清净戒,修行广大忍,

 yī jīng yī jìn bù tuì zhuǎn,guāng míng zhào shì jiān。”

 一精一进不退转,光明照世间。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ shuō cǐ sòng yǐ,bái yán:“shèng zhě!

 尔时,善财童子说此颂已,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 shí,bù dòng yōu pó yí yǐ pú sà róu ruǎn yǔ、yuè yì yǔ,

 时,不动优婆夷以菩萨柔软语、悦意语,

 wèi yù shàn cái,ér gào zhī yán:“shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 慰喻善财,而告之言:“善哉善哉!善男子!

 rǔ yǐ néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。shàn nán zǐ!

 汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心。善男子!

 wǒ dé pú sà nán cuī fú zhì huì cáng jiě tuō mén,

 我得菩萨难摧伏智慧藏解脱门,

 wǒ dé pú sà jiān gù shòu chí xíng mén,

 我得菩萨坚固受持行门,

 wǒ dé pú sà yī qiè fǎ píng děng dì zǒng chí mén,

 我得菩萨一切法平等地总持门,

 wǒ dé pú sà zhào míng yī qiè fǎ biàn cái mén,

 我得菩萨照明一切法辩才门,

 wǒ dé pú sà qiú yī qiè fǎ wú pí yàn sān mèi mén。”

 我得菩萨求一切法无疲厌三昧门。”

 

 shàn cái tóng zǐ yán:“shèng zhě!

 善财童子言:“圣者!

 pú sà nán cuī fú zhì huì cáng jiě tuō mén,

 菩萨难摧伏智慧藏解脱门,

 nǎi zhì qiú yī qiè fǎ wú pí yàn sān mèi mén,jìng jiè yún hé?”

 乃至求一切法无疲厌三昧门,境界云何?”

 

 tóng nǚ yán:“shàn nán zǐ!cǐ chù nán zhī。”

 童女言:“善男子!此处难知。”

 

 shàn cái bái yán:“wéi yuàn shèng zhě,chéng fú shén lì,

 善财白言:“唯愿圣者,承佛神力,

 wèi wǒ xuān shuō!wǒ dāng yīn shàn zhī shí,néng xìn néng shòu,

 为我宣说!我当因善知识,能信能受,

 néng zhī néng le,qù rù guān chá,xiū xí suí shùn,lí zhū fēn bié,

 能知能了,趣入观察,修习随顺,离诸分别,

 jiū jìng píng děng。”

 究竟平等。”

 

 yōu pó yí yán:

 优婆夷言:

 

 “shàn nán zǐ!guò qù shì zhōng yǒu jié,míng:lí gòu,fó hào:

 “善男子!过去世中有劫,名:离垢,佛号:

 xiū bì。shí,yǒu guó wáng míng yuē:diàn shòu,wéi yǒu yī nǚ,

 修臂。时,有国王名曰:电授,唯有一女,

 jí wǒ shēn shì。wǒ yú yè fēn fèi yīn yuè shí,

 即我身是。我于夜分废音乐时,

 fù mǔ xiōng dì xī yǐ mián qǐn,wǔ bǎi tóng nǚ yì jiē hūn mèi。

 父母兄弟悉已眠寝,五百童女亦皆昏寐。

 wǒ yú lóu shàng yǎng guān xīng xiù,

 我于楼上仰观星宿,

 yú xū kōng zhōng jiàn bǐ rú lái rú bǎo shān wáng,

 于虚空中见彼如来如宝山王,

 wú liàng wú biān tiān lóng bā bù、zhū pú sà zhòng suǒ gòng wéi rào,

 无量无边天龙八部、诸菩萨众所共围绕,

 fú shēn pǔ fàng dà guāng míng wǎng zhōu biàn shí fāng wú suǒ zhàng ài,

 佛身普放大光明网周遍十方无所障碍,

 fú shēn máo kǒng jiē chū miào xiāng。wǒ wén shì xiāng,

 佛身毛孔皆出妙香。我闻是香,

 shēn tǐ róu ruǎn,xīn shēng huān xǐ;biàn cóng lóu xià zhì yú dì shàng,

 身体柔软,心生欢喜;便从楼下至于地上,

 hé shí zhǐ zhǎo,dǐng lǐ yú fú。yòu guān bǐ fú bú jiàn dǐng xiāng,

 合十指爪,顶礼于佛。又观彼佛不见顶相,

 guān shēn zuǒ yòu mò zhī biān jì。

 观身左右莫知边际。

 sī wéi bǐ fú zhū xiàng suí hǎo wú yǒu yàn zú,qiè zì niàn yán:

 思惟彼佛诸相随好无有厌足,窃自念言:

 ‘cǐ fó shì zūn zuò hé děng yè,huò yú rú shì shàng miào zhī shēn,

 ‘此佛世尊作何等业,获于如是上妙之身,

 xiāng hǎo yuán mǎn,guāng míng jù zú,juàn shǔ chéng jiù,

 相好圆满,光明具足,眷属成就,

 gōng diàn yán hǎo,fú dé zhì huì xī jiē qīng jìng,

 宫殿严好,福德智慧悉皆清净,

 zǒng chí sān mèi bù kě sī yì,shén tōng zì zài,biàn cái wú ài?”

 总持三昧不可思议,神通自在,辩才无碍?’

 

 “shàn nán zǐ!ěr shí,rú lái zhī wǒ xīn niàn,jí gào wǒ yán:

 “善男子!尔时,如来知我心念,即告我言:

 ‘rǔ yīng fā bù kě huài xīn,miè zhū fán nǎo;

 ‘汝应发不可坏心,灭诸烦恼;

 yīng fā wú néng shèng xīn,pò zhū qǔ zhe;

 应发无能胜心,破诸取著;

 yīng fā wú tuì qiè xīn,rù shēn fǎ mén;

 应发无退怯心,入深法门;

 yīng fā néng kān nài xīn,jiù è zhòng shēng;

 应发能堪耐心,救恶众生;

 yīng fā wú mí huò xīn,pǔ yú yī qiè zhū qù shòu shēng;

 应发无迷惑心,普于一切诸趣受生;

 yīng fā wú yàn zú xīn,qiú jiàn zhū fú wú yǒu xiū xī;

 应发无厌足心,求见诸佛无有休息;

 yīng fā wú zhī zú xīn,xī shòu yī qiè rú lái fǎ yǔ;

 应发无知足心,悉受一切如来法雨;

 yīng fā zhèng sī wéi xīn,pǔ shēng yī qiè fó fǎ guāng míng;

 应发正思惟心,普生一切佛法光明;

 yīng fā dà zhù chí xīn,pǔ zhuǎn yī qiè zhū fó fǎ lún;

 应发大住持心,普转一切诸佛法錀;

 yīng fā guǎng liú tōng xīn,suí zhòng shēng yù shī qí fǎ bǎo。’

 应发广流通心,随众生欲施其法宝。’

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yú bǐ fú suǒ wén rú shì fǎ,qiú yī qiè zhì,

 “善男子!我于彼佛所闻如是法,求一切智,

 qiú fú shí lì,qiú fú biàn cái,qiú fó guāng míng,qiú fú sè shēn,

 求佛十力,求佛辩才,求佛光明,求佛色身,

 qiú fú xiāng hǎo,qiú fú zhòng huì,qiú fó guó tǔ,qiú fú wēi yí,

 求佛相好,求佛众会,求佛国土,求佛威仪,

 qiú fú shòu mìng。fā shì xīn yǐ,qí xīn jiān gù yóu rú jīn gāng,

 求佛寿命。发是心已,其心坚固犹如金刚,

 yī qiè fán nǎo jí yǐ èr chéng xī bù néng huài。

 一切烦恼及以二乘悉不能坏。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ fā shì xīn yǐ lái,jīng yán fú tí wēi chén shù jié,

 “善男子!我发是心已来,经阎浮提微尘数劫,

 shàng bù shēng yú niàn yù zhī xīn,kuàng xíng qí shì!ěr suǒ jié zhōng,

 尚不生于念欲之心,况行其事!尔所劫中,

 yú zì qīn shǔ bù qǐ chēn xīn,kuàng tā zhòng shēng!ěr suǒ jié zhōng,

 于自亲属不起瞋心,况他众生!尔所劫中,

 yú qí zì shēn bù shēng wǒ jiàn,kuàng yú zhòng jù ér jì wǒ suǒ!

 于其自身不生我见,况于众具而计我所!

 ěr suǒ jié zhōng,sǐ shí、shēng shí jí zhù tāi cáng,

 尔所劫中,死时、生时及住胎藏,

 wèi zēng mí huò qǐ zhòng shēng xiǎng jí wú jì xīn,kuàng yú yú shí!

 未曾迷惑起众生想及无记心,况于余时!

 ěr suǒ jié zhōng,nǎi zhì mèng zhōng suí jiàn yī fú wèi zēng wàng shī,

 尔所劫中,乃至梦中随见一佛未曾忘失,

 hé kuàng pú sà shí yǎn suǒ jiàn!ěr suǒ jié zhōng,

 何况菩萨十眼所见!尔所劫中,

 shòu chí yī qiè rú lái zhèng fǎ,wèi zēng wàng shī yī wén yī jù,

 受持一切如来正法,未曾忘失一文一句,

 nǎi zhì shì sú suǒ yǒu yán cí shàng bù wàng shī,

 乃至世俗所有言辞尚不忘失,

 hé kuàng rú lái jīn kǒu suǒ shuō!ěr suǒ jié zhōng,

 何况如来金口所说!尔所劫中,

 shòu chí yī qiè rú lái fǎ hǎi,yī wén yī jù wú bù sī wéi、

 受持一切如来法海,一文一句无不思惟、

 wú bù guān chá,nǎi zhì yī qiè shì sú zhī fǎ yì fù rú shì。

 无不观察,乃至一切世俗之法亦复如是。

 ěr suǒ jié zhōng,shòu chí rú shì yī qiè fǎ hǎi,

 尔所劫中,受持如是一切法海,

 wèi zēng yú yī fǎ zhōng bù dé sān mèi,nǎi zhì shì jiān jì shù zhī fǎ,

 未曾于一法中不得三昧,乃至世间技术之法,

 yī yī fǎ zhōng xī yì rú shì。ěr suǒ jié zhōng,

 一一法中悉亦如是。尔所劫中,

 zhù chí yī qiè rú lái fǎ lún,suí suǒ zhù chí,

 住持一切如来法錀,随所住持,

 wèi zēng fèi shě yī wén yī jù,nǎi zhì bù céng shēng yú shì zhì,

 未曾废舍一文一句,乃至不曾生于世智,

 wéi chú wèi yù diào zhòng shēng gù。ěr suǒ jié zhōng,

 唯除为欲调众生故。尔所劫中,

 jiàn zhū fú hǎi,wèi zēng yú yī fú suǒ bù dé chéng jiù qīng jìng dà yuàn,

 见诸佛海,未曾于一佛所不得成就清净大愿,

 nǎi zhì yú zhū huà fú zhī suǒ xī yì rú shì。ěr suǒ jié zhōng,

 乃至于诸化佛之所悉亦如是。尔所劫中,

 jiàn zhū pú sà xiū xíng miào xíng,wú yǒu yī xíng wǒ bù chéng jiù。

 见诸菩萨修行妙行,无有一行我不成就。

 ěr suǒ jié zhōng,suǒ jiàn zhòng shēng,

 尔所劫中,所见众生,

 wú yī zhòng shēng wǒ bù quàn fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 无一众生我不劝发阿耨多罗三藐三菩提心,

 wèi zēng quàn yī zhòng shēng fà yú shēng wénpì zhī fó yì。

 未曾劝一众生发于声闻、辟支佛意。

 ěr suǒ jié zhōng,yú yī qiè fó fǎ,nǎi zhì yī wén yī jù,

 尔所劫中,于一切佛法,乃至一文一句,

 bù shēng yí huò,bù shēng èr xiǎng,bù shēng fēn bié xiǎng,

 不生疑惑,不生二想,不生分别想,

 bù shēng zhǒng zhǒng xiǎng,bù shēng zhí zhuó xiǎng,

 不生种种想,不生执著想,

 bù shēng shèng liè xiǎng,bù shēng ài zēng xiǎng。

 不生胜劣想,不生爱憎想。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ cóng shì lái,cháng jiàn zhū fú,cháng jiàn pú sà,

 “善男子!我从是来,常见诸佛,常见菩萨,

 cháng jiàn zhēn shí shàn zhī shí,cháng wén zhū fú yuàn,

 常见真实善知识,常闻诸佛愿,

 cháng wén pú sà xíng,cháng wén pú sà bō luó mì mén,

 常闻菩萨行,常闻菩萨波罗蜜门,

 cháng wén pú sà dì zhì guāng míng mén,cháng wén pú sà wú jìn cáng mén,

 常闻菩萨地智光明门,常闻菩萨无尽藏门,

 cháng wén rù wú biān shì jiè wǎng mén,

 常闻入无边世界网门,

 cháng wén chū shēng wú biān zhòng shēng jiè yīn mén,

 常闻出生无边众生界因门,

 cháng yǐ qīng jìng zhì huì guāng míng chú miè yī qiè zhòng shēng fán nǎo,

 常以清净智慧光明除灭一切众生烦恼,

 cháng yǐ zhì huì shēng zhǎng yī qiè zhòng shēng shàn gēn,

 常以智慧生长一切众生善根,

 cháng suí yī qiè zhòng shēng suǒ lè shì xiàn qí shēn,

 常随一切众生所乐示现其身,

 cháng yǐ qīng jìng shàng miào yán yīn kāi wù fǎ jiè yī qiè zhòng shēng。

 常以清净上妙言音开悟法界一切众生。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà qiú yī qiè fǎ wú yàn zú zhuāng yán mén,

 “善男子!我得菩萨求一切法无厌足庄严门,

 wǒ dé yī qiè fǎ píng děng dì zǒng chí mén,

 我得一切法平等地总持门,

 xiàn bù sī yì zì zài shén biàn。rǔ yù jiàn bù?”

 现不思议自在神变。汝欲见不?”

 

 shàn cái yán:“wéi!wǒ xīn yuàn jiàn。”

 善财言:“唯!我心愿见。”

 

 ěr shí,bù dòng yōu pó yí zuò yú lóng cáng shī zi zhī zuò,

 尔时,不动优婆夷坐于龙藏师子之座,

 rù qiú yī qiè fǎ wú yàn zú zhuāng yán sān mèi mén、

 入求一切法无厌足庄严三昧门、

 bù kōng lún zhuāng yán sān mèi mén、

 不空轮庄严三昧门、

 shí lì zhì lún xiàn qián sān mèi mén、

 十力智轮现前三昧门、

 fú zhǒng wú jìn cáng sān mèi mén……rù rú shì děng yī wàn sān mèi mén。

 佛种无尽藏三昧门……入如是等一万三昧门。

 rù cǐ sān mèi mén shí,

 入此三昧门时,

 shí fāng gè yǒu bù kě shuō fú shā wēi chén shù shì jiè liù zhǒng zhèn dòng,

 十方各有不可说佛刹微尘数世界六种震动,

 jiē xī qīng jìng liú lí suǒ chéng;yī yī shì jiè zhōng,

 皆悉清净琉璃所成;一一世界中,

 yǒu bǎi yì sì tiān xià,

 有百亿四天下,

 bǎi yì rú lái huò zhù dōu shuài tiān nǎi zhì bān niè pán;

 百亿如来或住兜率天乃至般涅槃

 yī yī rú lái fàng guāng míng wǎng,zhōu biàn fǎ jiè dào chǎng zhòng huì,

 一一如来放光明网,周遍法界道场众会,

 qīng jìng wéi rào,zhuǎn miào fǎ lún,kāi wù qún shēng。

 清净围绕,转妙法錀,开悟群生。

 

 shí,bù dòng yōu pó yí cóng sān mèi qǐ,gào shàn cái yán:

 时,不动优婆夷从三昧起,告善财言:

 “shàn nán zǐ!rǔ jiàn cǐ bù?”

 “善男子!汝见此不?”

 

 shàn cái yán:“wéi!wǒ jiē yǐ jiàn。”

 善财言:“唯!我皆已见。”

 

 yōu pó yí yán:

 优婆夷言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi dé cǐ qiú yī qiè fǎ wú yàn zú sān mèi guāng míng,

 “善男子!我唯得此求一切法无厌足三昧光明,

 wèi yī qiè zhòng shēng shuō wēi miào fǎ,jiē lìng huān xǐ。

 为一切众生说微妙法,皆令欢喜。

 rú zhū pú sà mó hē sà,rú jīn chì niǎo,

 如诸菩萨摩诃萨,如金翅鸟,

 yóu xíng xū kōng wú suǒ zhàng ài,néng rù yī qiè zhòng shēng dà hǎi,

 游行虚空无所障碍,能入一切众生大海,

 jiàn yǒu shàn gēn yǐ chéng shú zhě,biàn jí zhí qǔ zhì pú tí àn;

 见有善根已成熟者,便即执取置菩提岸;

 yòu rú shāng kè,rù dà bǎo zhōu,cǎi qiú rú lái shí lì zhì bǎo;

 又如商客,入大宝洲,采求如来十力智宝;

 yòu rú yú shī,chí zhèng fǎ wǎng,rù shēng sǐ hǎi,

 又如渔师,持正法网,入生死海,

 yú ài shuǐ zhōng lù zhū zhòng shēng;rú ā xiū luó wáng,

 于爱水中漉诸众生;如阿修罗王,

 néng biàn máo dòng sān yǒu dài chéng zhū fán nǎo hǎi;

 能遍枆动三有大城诸烦恼海;

 yòu rú rì lún,chū xiàn xū kōng,zhào ài shuǐ ní,lìng qí gān jié;

 又如日轮,出现虚空,照爱水泥,令其乾竭;

 yòu rú mǎn yuè,chū xiàn xū kōng,lìng kě huà zhě xīn huá kāi fū;

 又如满月,出现虚空,令可化者心华开敷;

 yòu rú dà dì,pǔ jiē píng děng,wú liàng zhòng shēng yú zhōng zhǐ zhù,

 又如大地,普皆平等,无量众生于中止住,

 zēng zhǎng yī qiè shàn fǎ gēn yá;yòu rú dà fēng,suǒ xiàng wú ài,

 增长一切善法根芽;又如大风,所向无碍,

 néng bá yī qiè zhū jiàn dà shù;rú zhuàn lún wáng,yóu xíng shì jiān,

 能拔一切诸见大树;如转轮王,游行世间,

 yǐ sì shè shì shè zhū zhòng shēng。

 以四摄事摄诸众生。

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu yī dài chéng,míng:

 “善男子!于此南方,有一大城,名:

 wú liàng dōu sà luó;qí zhōng yǒu yī chū jiā wài dào,míng yuē:

 无量都萨罗;其中有一出家外道,名曰:

 biàn xíng。rǔ wǎng bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、

 遍行。汝往彼问:菩萨云何学菩萨行、

 xiū pú sà dào?”

 修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教