无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第五十九(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-10-23 [投稿]

大方广佛华严经》卷第五十九·离世间品第三十八之七(视频念诵版)

 

以上为《华严经》离世间品第三十八之七的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第五十九·离世间品第三十八之七(文字注音版)

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà shì xiàn chù tāi,yǒu shí zhǒng shì。

 “佛子!菩萨摩诃萨示现处胎,有十种事。

 hé děng wéi shí?fó zǐ!

 何等为十?佛子!

 pú sà mó hē sà wèi yù chéng jiù xiǎo xīn liè jiě zhū zhòng shēng gù,

 菩萨摩诃萨为欲成就小心劣解诸众生故,

 bù yù lìng bǐ qǐ rú shì niàn:‘jīn cǐ pú sà zì rán huà shēng,

 不欲令彼起如是念:‘今此菩萨自然化生,

 zhì huì shàn gēn bù cóng xiū dé。’shì gù pú sà shì xiàn chù tāi。

 智慧善根不从修得。’是故菩萨示现处胎。

 shì wèi dì yī shì。pú sà mó hē sà wèi chéng shú fù mǔ jí zhū juàn shǔ、

 是为第一事。菩萨摩诃萨为成熟父母及诸眷属、

 sù shì tóng háng zhòng shēng shàn gēn,shì xiàn chù tāi。hé yǐ gù?

 宿世同行众生善根,示现处胎。何以故?

 bǐ jiē yīng yǐ jiàn yú chù tāi chéng shú suǒ yǒu zhū shàn gēn gù。

 彼皆应以见于处胎成熟所有诸善根故。

 shì wèi dì èr shì。pú sà mó hē sà rù mǔ tāi shí,

 是为第二事。菩萨摩诃萨入母胎时,

 zhèng niàn zhèng zhī,wú yǒu mí huò;zhù mǔ tāi yǐ,xīn héng zhèng niàn,

 正念正知,无有迷惑;住母胎已,心恒正念,

 yì wú cuò luàn。shì wèi dì sān shì。

 亦无错乱。是为第三事。

 pú sà mó hē sà zài mǔ tāi zhōng cháng yǎn shuō fǎ,

 菩萨摩诃萨在母胎中常演说法

 shí fāng shì jiè zhū dà pú sà、shì、fàn、sì wáng jiē lái jí huì,

 十方世界诸大菩萨、释、梵、四王皆来集会,

 xī lìng huò dé wú liàng shén lì、wú biān zhì huì,

 悉令获得无量神力、无边智慧,

 pú sà chù tāi chéng jiù rú shì biàn cái、shèng yòng。

 菩萨处胎成就如是辩才、胜用。

 shì wèi dì sì shì。pú sà mó hē sà zài mǔ tāi zhōng jí dà zhòng huì,

 是为第四事。菩萨摩诃萨在母胎中集大众会,

 yǐ běn yuàn lì jiào huà yī qiè zhū pú sà zhòng。shì wèi dì wǔ shì。

 以本愿力教化一切诸菩萨众。是为第五事。

 pú sà mó hē sà yú rén zhōng chéng fó,

 菩萨摩诃萨于人中成佛,

 yīng jù rén jiān zuì shèng shòu shēng,yǐ cǐ shì xiàn chǔ yú mǔ tāi。

 应具人间最胜受生,以此示现处于母胎。

 shì wèi dì liù shì。pú sà mó hē sà zài mǔ tāi zhōng,

 是为第六事。菩萨摩诃萨在母胎中,

 sān qiān dà qiān shì jiè zhòng shēng xī jiàn pú sà,

 三千大千世界众生悉见菩萨,

 rú míng jìng zhōng jiàn qí miàn xiàng;ěr shí,dà xīn tiān、

 如明镜中见其面像;尔时,大心天、

 lóng、yè chā、gān tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

 龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

 mó hóu luó jiā、rén、fēi rén děng,jiē yì pú sà,

 摩睺罗伽、人、非人等,皆诣菩萨,

 gōng jìng gōng yǎng。shì wèi dì qī shì。pú sà mó hē sà zài mǔ tāi zhōng,

 恭敬供养。是为第七事。菩萨摩诃萨在母胎中,

 tā fāng shì jiè yī qiè zuì hòu shēng pú sà zài mǔ tāi zhě,

 他方世界一切最后生菩萨在母胎者,

 jiē lái gòng huì,shuō dà jí fǎ mén,míng:guǎng dà zhì huì cáng。

 皆来共会,说大集法门,名:广大智慧藏。

 shì wèi dì bā shì。pú sà mó hē sà zài mǔ tāi shí,

 是为第八事。菩萨摩诃萨在母胎时,

 rù lí gòu cáng sān mèi,yǐ sān mèi lì,yú mǔ tāi zhōng xiàn dà gōng diàn,

 入离垢藏三昧,以三昧力,于母胎中现大宫殿,

 zhǒng zhǒng yán shì xī jiē miào hǎo,dōu shuài tiān gōng bù kě wèi bǐ,

 种种严饰悉皆妙好,兜率天宫不可为比,

 ér lìng mǔ shēn ān yǐn wú huàn。shì wèi dì jiǔ shì。

 而令母身安隐无患。是为第九事。

 pú sà mó hē sà zhù mǔ tāi shí,yǐ dà wēi lì xìng gōng yǎng jù,

 菩萨摩诃萨住母胎时,以大威力兴供养具,

 míng:kāi dà fú dé lí gòu cáng,pǔ biàn shí fāng yī qiè shì jiè,

 名:开大福德离垢藏,普遍十方一切世界,

 gōng yǎng yī qiè zhū fú rú lái,

 供养一切诸佛如来,

 bǐ zhū rú lái xián wèi yǎn shuō wú biān pú sà zhù chù fǎ jiè cáng。

 彼诸如来咸为演说无边菩萨住处法界藏。

 shì wèi dì shí shì。fó zǐ!

 是为第十事。佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà shì xiàn chù tāi shí zhǒng shì。

 是为菩萨摩诃萨示现处胎十种事。

 ruò zhū pú sà le dá cǐ fǎ,zé néng shì xiàn shèn wēi xì qù。

 若诸菩萨了达此法,则能示现甚微细趣。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng shèn wēi xì qù。

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种甚微细趣。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:zài mǔ tāi zhōng,shì xiàn chū fā pú tí xīn,

 何等为十?所谓:在母胎中,示现初发菩提心,

 nǎi zhì guàn dǐng dì;zài mǔ tāi zhōng,shì xiàn zhù dōu shuài tiān;

 乃至灌顶地;在母胎中,示现住兜率天;

 zài mǔ tāi zhōng,shì xiàn chū shēng;zài mǔ tāi zhōng,

 在母胎中,示现初生;在母胎中,

 shì xiàn tóng zǐ dì;zài mǔ tāi zhōng,shì xiàn chù wáng gōng;

 示现童子地;在母胎中,示现处王宫;

 zài mǔ tāi zhōng,shì xiàn chū jiā;zài mǔ tāi zhōng,shì xiàn kǔ xíng,

 在母胎中,示现出家;在母胎中,示现苦行,

 wǎng yì dào chǎng,chéng děng zhèng jué;zài mǔ tāi zhōng,

 往诣道场,成等正觉;在母胎中,

 shì xiàn zhuǎn fǎ lún;zài mǔ tāi zhōng,shì xiàn bān niè pán;

 示现转法錀;在母胎中,示现般涅槃

 zài mǔ tāi zhōng,shì xiàn dà wēi xì,wèi:

 在母胎中,示现大微细,谓:

 yī qiè pú sà xíng yī qiè rú lái zì zài shén lì wú liàng chā bié mén。

 一切菩萨行一切如来自在神力无量差别门。

 fó zǐ!shì wèi pú sà mó hē sà zài mǔ tāi zhōng shí zhǒng wēi xì qù。

 佛子!是为菩萨摩诃萨在母胎中十种微细趣。

 ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,zé dé rú lái wú shàng dà zhì huì wēi xì qù。

 若诸菩萨安住此法,则得如来无上大智慧微细趣。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng shēng。hé děng wéi shí?

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种生。何等为十?

 suǒ wèi:yuǎn lí yú chī zhèng niàn zhèng zhī shēng;

 所谓:远离愚痴正念正知生;

 fàng dà guāng míng wǎng pǔ zhào sān qiān dà qiān shì jiè shēng;

 放大光明网普照三千大千世界生;

 zhù zuì hòu yǒu gèng bù shòu hòu shēn shēng;bù shēng bù qǐ shēng;

 住最后有更不受后身生;不生不起生;

 zhī sān jiè rú huàn shēng;yú shí fāng shì jiè pǔ xiàn shēn shēng;

 知三界如幻生;于十方世界普现身生;

 zhèng yī qiè zhì zhì shēn shēng;

 证一切智智身生;

 fàng yī qiè fó guāng míng pǔ jué wù yī qiè zhòng shēng shēn shēng;

 放一切佛光明普觉悟一切众生身生;

 rù dà zhì guān chá sān mèi shēn shēng;fó zǐ!pú sà shēng shí,

 入大智观察三昧身生;佛子!菩萨生时,

 zhèn dòng yī qiè fú shā,jiě tuō yī qiè zhòng shēng,

 震动一切佛刹,解脱一切众生,

 chú miè yī qiè è dào,yìng bì yī qiè zhū mó,

 除灭一切恶道,映蔽一切诸魔,

 wú liàng pú sà jiē lái jí huì。fó zǐ!

 无量菩萨皆来集会。佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà shí zhǒng shēng,

 是为菩萨摩诃萨十种生,

 wèi diào fú zhòng shēng gù,rú shì shì xiàn。

 为调伏众生故,如是示现。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ shí shì gù,shì xiàn wēi xiào xīn zì shì。

 “佛子!菩萨摩诃萨以十事故,示现微笑心自誓。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:pú sà mó hē sà niàn yán:

 何等为十?所谓:菩萨摩诃萨念言:

 ‘yī qiè shì jiān mò zài yù ní,chú wǒ yī rén wú néng miǎn jì。’

 ‘一切世间没在欲泥,除我一人无能勉济。’

 rú shì zhī yǐ,xī yí wēi xiào xīn zì shì。fù niàn yán:

 如是知已,熙怡微笑心自誓。复念言:

 ‘yī qiè shì jiān fán nǎo suǒ máng,wéi wǒ jīn zhě jù zú zhì huì。’

 ‘一切世间烦恼所盲,唯我今者具足智慧。’

 rú shì zhī yǐ,xī yí wēi xiào xīn zì shì。yòu niàn yán:

 如是知已,熙怡微笑心自誓。又念言:

 ‘wǒ jīn yīn cǐ jiǎ míng shēn gù,

 ‘我今因此假名身故,

 dāng de rú lái chōng mǎn sān shì wú shàng fǎ shēn。’rú shì zhī yǐ,

 当得如来充满三世无上法身。’如是知已,

 xī yí wēi xiào xīn zì shì。pú sà ěr shí,yǐ wú zhàng ài yǎn,

 熙怡微笑心自誓。菩萨尔时,以无障碍眼,

 biàn guān shí fāng suǒ yǒu fàn tiān,nǎi zhì yī qiè dà zì zài tiān,

 遍观十方所有梵天,乃至一切大自在天,

 zuò shì niàn yán::‘cǐ děng zhòng shēng,jiē zì wèi wèi yǒu dà zhì lì。’

 作是念言:‘此等众生,皆自谓为有大智力。’

 rú shì zhī yǐ,xī yí wēi xiào xīn zì shì。

 如是知已,熙怡微笑心自誓。

 pú sà ěr shí guān zhū zhòng shēng,jiǔ zhǒng shàn gēn,

 菩萨尔时观诸众生,久种善根,

 jīn jiē tuì méi;rú shì zhī yǐ,xī yí wēi xiào xīn zì shì。

 今皆退没;如是知已,熙怡微笑心自誓。

 pú sà guān jiàn shì jiàn zhòng zi,suǒ zhǒng suī shǎo,

 菩萨观见世间种子,所种虽少,

 huò guǒ shén duō;rú shì zhī yǐ,xī yí wēi xiào xīn zì shì。

 获果甚多;如是知已,熙怡微笑心自誓。

 pú sà guān jiàn yī qiè zhòng shēng,méng fú suǒ jiào,bì děi lì yì;

 菩萨观见一切众生,蒙佛所教,必得利益;

 rú shì zhī yǐ,xī yí wēi xiào xīn zì shì。

 如是知已,熙怡微笑心自誓。

 pú sà guān jiàn guò qù shì zhōng tóng háng pú sà,rǎn zhe yú shì,

 菩萨观见过去世中同行菩萨,染著余事,

 bù dé fó fǎ guǎng dà gōng dé;rú shì zhī yǐ,xī yí wēi xiào xīn zì shì。

 不得佛法广大功德;如是知已,熙怡微笑心自誓。

 pú sà guān jiàn guò qù shì zhōng,gòng tóng jí huì zhū tiān rén děng,

 菩萨观见过去世中,共同集会诸天人等,

 zhì jīn yóu zài fán fū zhī dì,bù néng shě lí,yì bù pí yàn;

 至今犹在凡夫之地,不能舍离,亦不疲厌;

 rú shì zhī yǐ,xī yí wēi xiào xīn zì shì。pú sà ěr shí,

 如是知已,熙怡微笑心自誓。菩萨尔时,

 wèi yī qiè rú lái guāng míng suǒ chù,bèi jiā xīn wèi,

 为一切如来光明所触,倍加欣慰,

 xī yí wēi xiào xīn zì shì。shì wèi shí。fó zǐ!

 熙怡微笑心自誓。是为十。佛子!

 pú sà wèi diào fú zhòng shēng gù,rú shì shì xiàn。

 菩萨为调伏众生故,如是示现。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ shí shì gù,shì xíng qī bù。

 “佛子!菩萨摩诃萨以十事故,示行七步。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:xiàn pú sà lì gù,shì xíng qī bù;

 何等为十?所谓:现菩萨力故,示行七步;

 xiàn shī qī cái gù,shì xíng qī bù;mǎn dì shén yuàn gù,shì xíng qī bù;

 现施七财故,示行七步;满地神愿故,示行七步;

 xiàn chāo sān jiè xiāng gù,shì xíng qī bù;

 现超三界相故,示行七步;

 xiàn pú sà zuì shèng xíng chāo guò xiàng wáng、niú wáng、

 现菩萨最胜行超过象王、牛王、

 shī zi wáng xíng gù,shì xíng qī bù;xiàn jīn gāng dì xiāng gù,

 师子王行故,示行七步;现金刚地相故,

 shì xíng qī bù;xiàn yù yǔ zhòng shēng yǒng měng lì gù,

 示行七步;现欲与众生勇猛力故,

 shì xíng qī bù;xiàn xiū xíng qī jué bǎo gù,shì xíng qī bù;

 示行七步;现修行七觉宝故,示行七步;

 xiàn suǒ de fǎ bù yóu tā jiào gù,shì xíng qī bù;

 现所得法不由他教故,示行七步;

 xiàn yú shì jiān zuì shèng wú bǐ gù,shì xíng qī bù。shì wèi shí。

 现于世间最胜无比故,示行七步。是为十。

 fó zǐ!pú sà wèi diào fú zhòng shēng gù,rú shì shì xiàn。

 佛子!菩萨为调伏众生故,如是示现。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ shí shì gù,xiàn chù tóng zǐ dì。

 “佛子!菩萨摩诃萨以十事故,现处童子地。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:wèi xiàn tōng dá yī qiè shì jiān wén zì、

 何等为十?所谓:为现通达一切世间文字、

 suàn jì、tú shū、yìn xǐ zhǒng zhǒng yè gù,chù tóng zǐ dì;

 算计、图书、印玺种种业故,处童子地;

 wèi xiàn tōng dá yī qiè shì jiān xiàng mǎ、chē chéng、hú shǐ、

 为现通达一切世间象马、车乘、弧矢、

 jiàn jǐ zhǒng zhǒng yè gù,chù tóng zǐ dì;

 剑戟种种业故,处童子地;

 wèi xiàn tōng dá yī qiè shì jiān wén bǐ、tán lùn、bó yì、

 为现通达一切世间文笔、谈论、博弈、

 xī xì zhǒng zhǒng shì gù,chù tóng zǐ dì;wèi xiàn yuǎn lí shēn、

 嬉戏种种事故,处童子地;为现远离身、

 yǔ、yì yè zhū guò shī gù,chù tóng zǐ dì;

 语、意业诸过失故,处童子地;

 wèi xiàn rù dìng zhù niè pán mén,zhōu biàn shí fāng wú liàng shì jiè gù,

 为现入定住涅槃门,周遍十方无量世界故,

 chù tóng zǐ dì;wèi xiàn qí lì chāo guò yī qiè tiān、lóng、

 处童子地;为现其力超过一切天、龙、

 yè chā、gān tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

 夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

 mó hóu luó jiā、shì、fàn、hù shì、rén、fēi rén děng gù,

 摩睺罗伽、释、梵、护世、人、非人等故,

 chù tóng zǐ dì;wèi xiàn pú sà sè xiàng wēi guāng chāo guò yī qiè shì、

 处童子地;为现菩萨色相威光超过一切释、

 fàn、hù shì gù,chù tóng zǐ dì;

 梵、护世故,处童子地;

 wèi lìng dān zhe yù lè zhòng shēng huān xǐ lè fǎ gù,chù tóng zǐ dì;

 为令耽著欲乐众生欢喜乐法故,处童子地;

 wèi zūn zhòng zhèng fǎ,qín gōng yǎng fú,

 为尊重正法,勤供养佛,

 zhōu biàn shí fāng yī qiè shì jiè gù,chù tóng zǐ dì;

 周遍十方一切世界故,处童子地;

 wèi xiàn dé fú jiā bèi méng fǎ guāng míng gù,chù tóng zǐ dì。shì wèi shí。

 为现得佛加被蒙法光明故,处童子地。是为十。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà xiàn tóng zǐ dì yǐ,

 “佛子!菩萨摩诃萨现童子地已,

 yǐ shí shì gù xiàn chù wáng gōng。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 以十事故现处王宫。何等为十?所谓:

 wèi lìng sù shì tóng háng zhòng shēng shàn gēn chéng shú gù,

 为令宿世同行众生善根成熟故,

 xiàn chù wáng gōng;wèi xiǎn shì pú sà shàn gēn lì gù,

 现处王宫;为显示菩萨善根力故,

 xiàn chù wáng gōng;wèi zhū rén、tiān dān zhe lè jù,

 现处王宫;为诸人、天耽著乐具,

 shì xiàn pú sà dà wēi dé lè jù gù,xiàn chù wáng gōng;

 示现菩萨大威德乐具故,现处王宫;

 shùn wǔ zhuó shì zhòng shēng xīn gù,xiàn chù wáng gōng;

 顺五浊世众生心故,现处王宫;

 wèi xiàn pú sà dà wēi dé lì néng yú shēn gōng rù sān mèi gù,

 为现菩萨大威德力能于深宫入三昧故,

 xiàn chù wáng gōng;wèi lìng sù shì tóng yuàn zhòng shēng mǎn qí yì gù,

 现处王宫;为令宿世同愿众生满其意故,

 xiàn chù wáng gōng;yù lìng fù mǔ、qīn qī、juàn shǔ mǎn suǒ yuàn gù,

 现处王宫;欲令父母、亲戚、眷属满所愿故,

 xiàn chù wáng gōng;

 现处王宫;

 yù yǐ jì lè chū miào fǎ yīn gōng yǎng yī qiè zhū rú lái gù,

 欲以妓乐出妙法音供养一切诸如来故,

 xiàn chù wáng gōng;yù yú gōng nèi zhù wēi miào sān mèi,

 现处王宫;欲于宫内住微妙三昧,

 shǐ cóng chéng fó nǎi zhì niè pán jiē shì xiàn gù,xiàn chù wáng gōng;

 始从成佛乃至涅槃皆示现故,现处王宫;

 wèi suí shùn shǒu hù zhū fó fǎ gù,xiàn chù wáng gōng。shì wèi shí。

 为随顺守护诸佛法故,现处王宫。是为十。

 zuì hòu shēn pú sà rú shì shì xiàn chù wáng gōng yǐ,rán hòu chū jiā。

 最后身菩萨如是示现处王宫已,然后出家。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ shí shì gù,shì xiàn chū jiā。

 “佛子!菩萨摩诃萨以十事故,示现出家。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:wèi yàn jū jiā gù,shì xiàn chū jiā;

 何等为十?所谓:为厌居家故,示现出家;

 wèi zhe jiā zhòng shēng lìng shě lí gù,shì xiàn chū jiā;

 为著家众生令舍离故,示现出家;

 wèi suí shùn xìn lè shèng rén dào gù,shì xiàn chū jiā;

 为随顺信乐圣人道故,示现出家;

 wèi xuān yáng zàn tàn chū jiā gōng dé gù,shì xiàn chū jiā;

 为宣扬赞叹出家功德故,示现出家;

 wèi xiǎn yǒng lí èr biān jiàn gù,shì xiàn chū jiā;

 为显永离二边见故,示现出家;

 wèi lìng zhòng shēng lí yù lè、wǒ lè gù,shì xiàn chū jiā;

 为令众生离欲乐、我乐故,示现出家;

 wèi xiān xiàn chū sān jiè xiāng gù,shì xiàn chū jiā;

 为先现出三界相故,示现出家;

 wèi xiàn zì zài bù shǔ tā gù,shì xiàn chū jiā;

 为现自在不属他故,示现出家;

 wèi xiǎn dāng de rú lái shí lì、wú wèi fǎ gù,shì xiàn chū jiā;

 为显当得如来十力、无畏法故,示现出家;

 zuì hòu pú sà fǎ yīng ěr gù,shì xiàn chū jiā。

 最后菩萨法应尔故,示现出家。

 shì wèi shí。pú sà yǐ cǐ diào fú zhòng shēng。

 是为十。菩萨以此调伏众生。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà wèi shí zhǒng shì gù,shì xíng kǔ xíng。

 “佛子!菩萨摩诃萨为十种事故,示行苦行。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:wèi chéng jiù liè jiě zhòng shēng gù,

 何等为十?所谓:为成就劣解众生故,

 shì xíng kǔ xíng;wèi bá xié jiàn zhòng shēng gù,shì xíng kǔ xíng;

 示行苦行;为拔邪见众生故,示行苦行;

 wèi bù xìn yè bào zhòng shēng lìng jiàn yè bào gù,shì xíng kǔ xíng;

 为不信业报众生令见业报故,示行苦行;

 wèi suí shùn zá rǎn shì jiè fǎ yīng ěr gù,shì xíng kǔ xíng;

 为随顺杂染世界法应尔故,示行苦行;

 shì néng rěn qú láo qín xiū dào gù,shì xíng kǔ xíng;

 示能忍劬劳勤修道故,示行苦行;

 wèi lìng zhòng shēng lè qiú fǎ gù,shì xíng kǔ xíng;

 为令众生乐求法故,示行苦行;

 wèi zhe yù lè、wǒ lè zhòng shēng gù,shì xíng kǔ xíng;

 为著欲乐、我乐众生故,示行苦行;

 wèi xiǎn pú sà qǐ xíng shū shèng,

 为显菩萨起行殊胜

 nǎi zhì zuì hòu shēng yóu bù shě qín yī jīng yī jìn gù,

 乃至最后生犹不舍勤一精一进故,

 shì xíng kǔ xíng;wèi lìng zhòng shēng lè jì jìng fǎ,

 示行苦行;为令众生乐寂静法,

 zēng zhǎng shàn gēn gù,shì xíng kǔ xíng;wèi zhū tiān、

 增长善根故,示行苦行;为诸天、

 shì rén zhū gēn wèi shú,dài shí chéng shú gù,shì xíng kǔ xíng。

 世人诸根未熟,待时成熟故,示行苦行。

 shì wèi shí。pú sà yǐ cǐ fāng biàn diào fú yī qiè zhòng shēng。

 是为十。菩萨以此方便调伏一切众生。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà wǎng yì dào chǎng yǒu shí zhǒng shì。

 “佛子!菩萨摩诃萨往诣道场有十种事。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yì dào chǎng shí,zhào yào yī qiè shì jiè;

 何等为十?所谓:诣道场时,照耀一切世界;

 yì dào chǎng shí,zhèn dòng yī qiè shì jiè;yì dào chǎng shí,

 诣道场时,震动一切世界;诣道场时,

 yú yī qiè shì jiè pǔ xiàn qí shēn;yì dào chǎng shí,

 于一切世界普现其身;诣道场时,

 jué wù yī qiè pú sà jí yī qiè sù shì tóng háng zhòng shēng;

 觉悟一切菩萨及一切宿世同行众生;

 yì dào chǎng shí,shì xiàn dào chǎng yī qiè zhuāng yán;

 诣道场时,示现道场一切庄严;

 yì dào chǎng shí,suí zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ yù,

 诣道场时,随诸众生心之所欲,

 ér wèi xiàn shēn zhǒng zhǒng wēi yí,jí pú tí shù yī qiè zhuāng yán;

 而为现身种种威仪,及菩提树一切庄严;

 yì dào chǎng shí,xiàn jiàn shí fāng yī qiè rú lái;yì dào chǎng shí,

 诣道场时,现见十方一切如来;诣道场时,

 jǔ zú、xià zú cháng rù sān mèi,niàn niàn chéng fó wú yǒu chāo gé;

 举足、下足常入三昧,念念成佛无有超隔;

 yì dào chǎng shí,yī qiè tiān、lóng、yè chā、gān tà pó、ā xiū luó、

 诣道场时,一切天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、

 jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó jiā、shì、fàn、

 迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、释、梵、

 hù shì yī qiè zhū wáng gè bù xiāng zhī,

 护世一切诸王各不相知,

 ér xìng zhǒng zhǒng shàng miào gōng yǎng;yì dào chǎng shí,

 而兴种种上妙供养;诣道场时,

 yǐ wú ài zhì,

 以无碍智,

 pǔ guān yī qiè zhū fú rú lái yú yī qiè shì jiè xiū pú sà xíng ér chéng zhèng jué。

 普观一切诸佛如来于一切世界修菩萨行而成正觉。

 shì wèi shí。pú sà yǐ cǐ jiào huà zhòng shēng。

 是为十。菩萨以此教化众生。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zuò dào chǎng yǒu shí zhǒng shì。

 “佛子!菩萨摩诃萨坐道场有十种事。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:zuò dào chǎng shí,

 何等为十?所谓:坐道场时,

 zhǒng zhǒng zhèn dòng yī qiè shì jiè;zuò dào chǎng shí,

 种种震动一切世界;坐道场时,

 píng děng zhào yào yī qiè shì jiè;zuò dào chǎng shí,

 平等照耀一切世界;坐道场时,

 chú miè yī qiè zhū è qù kǔ;zuò dào chǎng shí,

 除灭一切诸恶趣苦;坐道场时,

 lìng yī qiè shì jiè jīn gāng suǒ chéng;zuò dào chǎng shí,

 令一切世界金刚所成;坐道场时,

 pǔ xiàn yī qiè zhū fú rú lái shī zi zhī zuò;zuò dào chǎng shí,

 普现一切诸佛如来师子之座;坐道场时,

 xīn rú xū kōng,wú suǒ fēn bié;zuò dào chǎng shí,suí qí suǒ yīng,

 心如虚空,无所分别;坐道场时,随其所应,

 xiàn shēn wēi yí;zuò dào chǎng shí,suí shùn ān zhù jīn gāng sān mèi;

 现身威仪;坐道场时,随顺安住金刚三昧;

 zuò dào chǎng shí,shòu yī qiè rú lái shén lì suǒ chí qīng jìng miào chù;

 坐道场时,受一切如来神力所持清净妙处;

 zuò dào chǎng shí,zì shàn gēn lì xī néng jiā bèi yī qiè zhòng shēng。

 坐道场时,自善根力悉能加被一切众生。

 shì wèi shí。

 是为十。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨坐道场时,

 yǒu shí zhǒng qí tè wèi zēng yǒu shì。hé děng wéi shí?fó zǐ!

 有十种奇特未曾有事。何等为十?佛子!

 pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,

 菩萨摩诃萨坐道场时,

 shí fāng shì jiè yī qiè rú lái jiē xiàn qí qián,

 十方世界一切如来皆现其前,

 xián jǔ yòu shǒu ér chēng zàn yán:‘shàn zāi shàn zāi!

 咸举右手而称赞言:‘善哉善哉!

 wú shàng dǎo shī!’shì wèi dì yī wèi zēng yǒu shì。

 无上导师!’是为第一未曾有事。

 pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,yī qiè rú lái jiē xī hù niàn,

 菩萨摩诃萨坐道场时,一切如来皆悉护念,

 yǔ qí wēi lì,shì wèi dì èr wèi zēng yǒu shì。

 与其威力,是为第二未曾有事。

 pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,

 菩萨摩诃萨坐道场时,

 sù shì tóng háng zhū pú sà zhòng xī lái wéi rào,

 宿世同行诸菩萨众悉来围绕,

 yǐ zhǒng zhǒng zhuāng yán jù gōng jìng gōng yǎng,

 以种种庄严具恭敬供养,

 shì wèi dì sān wèi zēng yǒu shì。pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,

 是为第三未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,

 yī qiè shì jiè cǎo mù、cóng lín zhū wú qíng wù,jiē qū shēn dī yǐng,

 一切世界草木、丛林诸无情物,皆曲身低影,

 guī xiàng dào chǎng,shì wèi dì sì wèi zēng yǒu shì。

 归向道场,是为第四未曾有事。

 pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,rù sān mèi,míng:guān chá fǎ jiè,

 菩萨摩诃萨坐道场时,入三昧,名:观察法界,

 cǐ sān mèi lì néng lìng pú sà yī qiè zhū xíng xī dé yuán mǎn,

 此三昧力能令菩萨一切诸行悉得圆满

 shì wèi dì wǔ wèi zēng yǒu shì。pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,

 是为第五未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,

 dé tuó luó ní,míng:zuì shàng lí gòu miào guāng hǎi cáng,

 得陀罗尼,名:最上离垢妙光海藏,

 néng shòu yī qiè zhū fú rú lái dà yún fǎ yǔ,

 能受一切诸佛如来大云法雨,

 shì wèi dì liù wèi zēng yǒu shì。pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,

 是为第六未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,

 yǐ wēi dé lì xìng shàng miào gōng jù,

 以威德力兴上妙供具,

 biàn yī qiè shì jiè gōng yǎng zhū fú,shì wèi dì qī wèi zēng yǒu shì。

 遍一切世界供养诸佛,是为第七未曾有事。

 pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,zhù zuì shèng zhì,

 菩萨摩诃萨坐道场时,住最胜智,

 xī xiàn le zhī yī qiè zhòng shēng zhū gēn yì xíng,

 悉现了知一切众生诸根意行,

 shì wèi dì bā wèi zēng yǒu shì。pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,

 是为第八未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,

 rù sān mèi,míng:shàn jué,

 入三昧,名:善觉,

 cǐ sān mèi lì néng lìng qí shēn chōng mǎn sān shì jǐn xū kōng jiè yī qiè shì jiè,

 此三昧力能令其身充满三世尽虚空界一切世界,

 shì wèi dì jiǔ wèi zēng yǒu shì。pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,

 是为第九未曾有事。菩萨摩诃萨坐道场时,

 dé lí gòu guāng míng wú ài dà zhì,lìng qí shēn yè pǔ rù sān shì,

 得离垢光明无碍大智,令其身业普入三世,

 shì wèi dì shí wèi zēng yǒu shì。fó zǐ!

 是为第十未曾有事。佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,shí zhǒng qí tè wèi zēng yǒu shì。

 是为菩萨摩诃萨坐道场时,十种奇特未曾有事。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zuò dào chǎng shí,guān shí zhǒng yì gù,

 “佛子!菩萨摩诃萨坐道场时,观十种义故,

 shì xiàn xiáng mó。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 示现降魔。何等为十?所谓:

 wèi zhuó shì zhòng shēng lè yú dòu zhàn,yù xiǎn pú sà wēi dé lì gù,

 为浊世众生乐于斗战,欲显菩萨威德力故,

 shì xiàn xiáng mó;wèi zhū tiān、shì rén yǒu huái yí zhě,duàn bǐ yí gù,

 示现降魔;为诸天、世人有怀疑者,断彼疑故,

 shì xiàn xiáng mó;wèi jiào huà diào fú zhū mó jūn gù,shì xiàn xiáng mó;

 示现降魔;为教化调伏诸魔军故,示现降魔;

 wèi yù lìng zhū tiān、shì rén lè jūn zhèn zhě,xián lái jù guān,

 为欲令诸天、世人乐军阵者,咸来聚观,

 xīn diào fú gù,shì xiàn xiáng mó;

 心调伏故,示现降魔;

 wèi xiǎn shì pú sà suǒ yǒu wēi lì shì wú néng dí gù,shì xiàn xiáng mó;

 为显示菩萨所有威力世无能敌故,示现降魔;

 wèi yù fā qǐ yī qiè zhòng shēng yǒng měng lì gù,shì xiàn xiáng mó;

 为欲发起一切众生勇猛力故,示现降魔;

 wèi āi mǐn mò shì zhū zhòng shēng gù,shì xiàn xiáng mó;

 为哀愍末世诸众生故,示现降魔;

 wèi yù xiǎn shì nǎi zhì dào chǎng yóu yǒu mó jūn ér lái chù nǎo,

 为欲显示乃至道场犹有魔军而来触恼,

 cǐ hòu nǎi dé chāo mó jìng jiè gù,shì xiàn xiáng mó;

 此后乃得超魔境界故,示现降魔;

 wèi xiǎn fán nǎo yè yòng léi liè,dà cí shàn gēn shì lì qiáng shèng gù,

 为显烦恼业用羸劣,大慈善根势力强盛故,

 shì xiàn xiáng mó;wèi yù suí shùn zhuó è shì jiè suǒ xíng fǎ gù,

 示现降魔;为欲随顺浊恶世界所行法故,

 shì xiàn xiáng mó。shì wèi shí。

 示现降魔。是为十。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng chéng rú lái lì。

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种成如来力。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:chāo guò yī qiè zhòng mó fán nǎo yè gù,

 何等为十?所谓:超过一切众魔烦恼业故,

 chéng rú lái lì;jù zú yī qiè pú sà xíng,

 成如来力;具足一切菩萨行,

 yóu xì yī qiè pú sà sān mèi mén gù,chéng rú lái lì;

 游戏一切菩萨三昧门故,成如来力;

 jù zú yī qiè pú sà guǎng dà chán dìng gù,chéng rú lái lì;

 具足一切菩萨广大禅定故,成如来力;

 yuán mǎn yī qiè bái jìng zhù dào fǎ gù,chéng rú lái lì;

 圆满一切白净助道法故,成如来力;

 dé yī qiè fǎ zhì huì guāng míng,shàn sī wéi fēn bié gù,

 得一切法智慧光明,善思惟分别故,

 chéng rú lái lì;qí shēn zhōu biàn yī qiè shì jiè gù,chéng rú lái lì;

 成如来力;其身周遍一切世界故,成如来力;

 suǒ chū yán yīn xī yǔ yī qiè zhòng shēng xīn děng gù,chéng rú lái lì;

 所出言音悉与一切众生心等故,成如来力;

 néng yǐ shén lì jiā chí yī qiè gù,chéng rú lái lì;

 能以神力加持一切故,成如来力;

 yǔ sān shì zhū fú shēn、yǔ、yì yè děng wú yǒu yì,

 与三世诸佛身、语、意业等无有异,

 yú yī niàn zhōng le sān shì fǎ gù,chéng rú lái lì;

 于一念中了三世法故,成如来力;

 dé shàn jué zhì sān mèi,jù rú lái shí lì,suǒ wèi:

 得善觉智三昧,具如来十力,所谓:

 shì chù fēi chù zhì lì nǎi zhì lòu jìn zhì lì gù,chéng rú lái lì。

 是处非处智力乃至漏尽智力故,成如来力。

 shì wèi shí。ruò zhū pú sà jù cǐ shí lì,zé míng:

 是为十。若诸菩萨具此十力,则名:

 rú lái、yīng、zhèng děng jué。

 如来、应、正等觉。

 

 “fó zǐ!rú lái、yīng、zhèng děng jué zhuǎn dà fǎ lún yǒu shí zhǒng shì。

 “佛子!如来、应、正等觉转大法錀有十种事。

 hé děng wéi shí?yī zhě,jù zú qīng jìng sì wú wèi zhì;

 何等为十?一者,具足清净四无畏智;

 èr zhě,chū shēng sì biàn suí shùn yīn shēng;

 二者,出生四辩随顺音声;

 sān zhě,shàn néng kāi chǎn sì zhēn dì xiāng;

 三者,善能开阐四真谛相;

 sì zhě,suí shùn zhū fú wú ài jiě tuō;

 四者,随顺诸佛无碍解脱;

 wǔ zhě,néng lìng zhòng shēng xīn jiē jìng xìn;liù zhě,

 五者,能令众生心皆净信;六者,

 suǒ yǒu yán shuō jiē bù táng juān,néng bá zhòng shēng zhū kǔ dú jiàn;

 所有言说皆不唐捐,能拔众生诸苦毒箭;

 qī zhě,dà bēi yuàn lì zhī suǒ jiā chí;

 七者,大悲愿力之所加持;

 bā zhě,suí chū yīn shēng pǔ biàn shí fāng yī qiè shì jiè;

 八者,随出音声普遍十方一切世界;

 jiǔ zhě,yú ā sēng qí jié shuō fǎ bù duàn;

 九者,于阿僧祇劫说法不断;

 shí zhě,suí suǒ shuō fǎ jiē néng shēng qǐ gēn、lì、jué dào、

 十者,随所说法皆能生起根、力、觉道、

 chán dìng、jiě tuō、sān mèi děng fǎ。fó zǐ!

 禅定、解脱、三昧等法。佛子!

 zhū fú rú lái zhuǎn yú fǎ lún,yǒu rú shì děng wú liàng zhǒng shì。

 诸佛如来转于法錀,有如是等无量种事。

 

 “fó zǐ!rú lái、yīng、zhèng děng jué zhuǎn fǎ lún shí,yǐ shí shì gù,

 “佛子!如来、应、正等觉转法錀时,以十事故,

 yú zhòng shēng xīn zhōng zhǒng bái jìng fǎ,wú kōng guò zhě。

 于众生心中种白净法,无空过者。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:guò qù yuàn lì gù;dà bēi suǒ chí gù;

 何等为十?所谓:过去愿力故;大悲所持故;

 bù shě zhòng shēng gù;zhì huì zì zài,suí qí suǒ lè wèi shuō fǎ gù;

 不舍众生故;智慧自在,随其所乐为说法故;

 bì yìng qí shí,wèi zēng shī gù;suí qí suǒ yí,wú wàng shuō gù;

 必应其时,未曾失故;随其所宜,无妄说故;

 zhī sān shì zhì,shàn le zhī gù;qí shēn zuì shèng,wú yǔ děng gù;

 知三世智,善了知故;其身最胜,无与等故;

 yán cí zì zài,wú néng cè gù;zhì huì zì zài,

 言辞自在,无能测故;智慧自在,

 suí suǒ fā yán xī kāi wù gù。shì wèi shí。

 随所发言悉开悟故。是为十。

 

 “fó zǐ!rú lái、yīng、zhèng děng jué zuò fó shì yǐ,

 “佛子!如来、应、正等觉作佛事已,

 guān shí zhǒng yì gù,shì bān niè pán。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 观十种义故,示般涅槃。何等为十?所谓:

 shì yī qiè xíng shí wú cháng gù;shì yī qiè yǒu wéi fēi ān yǐn gù;

 示一切行实无常故;示一切有为非安隐故;

 shì dà niè pán shì ān yǐn chǔ,wú bù wèi gù;yǐ zhū rén、

 示大涅槃是安隐处,无怖畏故;以诸人、

 tiān lè zhe sè shēn,wèi xiàn sè shēn shì wú cháng fǎ,

 天乐著色身,为现色身是无常法,

 lìng qí yuàn zhù jìng fǎ shēn gù;shì wú cháng lì bù kě zhuǎn gù;

 令其愿住净法身故;示无常力不可转故;

 shì yī qiè yǒu wéi bù suí xīn zhù,bù zì zài gù;

 示一切有为不随心住,不自在故;

 shì yī qiè sān yǒu jiē rú huàn huà,bù jiān láo gù;

 示一切三有皆如幻化,不坚牢故;

 shì niè pán xìng jiū jìng jiān láo,bù kě huài gù;

 示涅槃性究竟坚牢,不可坏故;

 shì yī qiè fǎ wú shēng wú qǐ ér yǒu jù jí、sàn huài xiāng gù;

 示一切法无生无起而有聚集、散坏相故;

 fó zǐ!zhū fú shì zūn zuò fó shì yǐ,suǒ yuàn mǎn yǐ,

 佛子!诸佛世尊作佛事已,所愿满已,

 zhuǎn fǎ lún yǐ,yìng huà dù zhě jiē huà dù yǐ,

 转法錀已,应化度者皆化度已,

 yǒu zhū pú sà yīng shòu zūn hào chéng jì bié yǐ,

 有诸菩萨应受尊号成记莂已,

 fǎ yīng rú shì rù yú bù biàn dà bān niè pán。fó zǐ!shì wèi rú lái、

 法应如是入于不变大般涅槃。佛子!是为如来、

 yīng、zhèng děng jué guān shí yì gù,shì bān niè pán。

 应、正等觉观十义故,示般涅槃。

 

 “fó zǐ!cǐ fǎ mén míng:pú sà guǎng dà qīng jìng xíng。

 “佛子!此法门名:菩萨广大清净行。

 wú liàng zhū fú suǒ gòng xuān shuō,

 无量诸佛所共宣说,

 néng lìng zhì zhě liǎo wú liàng yì jiē shēng huān xǐ,

 能令智者了无量义皆生欢喜,

 lìng yī qiè pú sà dà yuàn、dà xíng jiē dé xiāng xù。fó zǐ!

 令一切菩萨大愿、大行皆得相续。佛子!

 ruò yǒu zhòng shēng de wén cǐ fǎ,wén yǐ xìn jiě,jiě yǐ xiū xíng,

 若有众生得闻此法,闻已信解,解已修行,

 bì děi jí chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。hé yǐ gù?

 必得疾成阿耨多罗三藐三菩提。何以故?

 yǐ rú shuō xiū xíng gù。fó zǐ!ruò zhū pú sà bù rú shuō xíng,

 以如说修行故。佛子!若诸菩萨不如说行,

 dāng zhī shì rén yú fú pú tí zé wèi yǒng lí,

 当知是人于佛菩提则为永离,

 shì gù pú sà yīng rú shuō xíng。fó zǐ!

 是故菩萨应如说行。佛子!

 cǐ yī qiè pú sà gōng dé xíng chǔ jué dìng yì huá,pǔ rù yī qiè fǎ,

 此一切菩萨功德行处决定义华,普入一切法,

 pǔ shēng yī qiè zhì,chāo zhū shì jiān,lí èr chéng dào,

 普生一切智,超诸世间,离二乘道,

 bù yǔ yī qiè zhū zhòng shēng gòng,xī néng zhào le yī qiè fǎ mén,

 不与一切诸众生共,悉能照了一切法门,

 zēng zhǎng zhòng shēng chū shì shàn gēn,lí shì jiān fǎ mén pǐn,

 增长众生出世善根,离世间法门品,

 yīng zūn zhòng,yīng tīng shòu,yīng sòng chí,yīng sī wéi,

 应尊重,应听受,应诵持,应思惟,

 yīng yuàn lè,yīng xiū xíng;ruò néng rú shì,

 应愿乐,应修行;若能如是,

 dāng zhī shì rén jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。”

 当知是人疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

 

 shuō cǐ pǐn shí,fú shén lì gù,jí cǐ fǎ mén fǎ rú shì gù,

 说此品时,佛神力故,及此法门法如是故,

 shí fāng wú liàng wú biān ā sēng qí shì jiè jiē dà zhèn dòng,

 十方无量无边阿僧祇世界皆大震动,

 dà guāng pǔ zhào。ěr shí,shí fāng zhū fú jiē xiàn pǔ xián pú sà qián,

 大光普照。尔时,十方诸佛皆现普贤菩萨前,

 zàn yán:“shàn zāi shàn zāi!fó zǐ!

 赞言:“善哉善哉!佛子!

 nǎi néng shuō cǐ zhū pú sà mó hē sà gōng dé xíng chǔ jué dìng yì huá pǔ rù yī qiè fó fǎ chū shì jiān fǎ mén pǐn。

 乃能说此诸菩萨摩诃萨功德行处决定义华普入一切佛法出世间法门品。

 fó zǐ!rǔ yǐ shàn xué cǐ fǎ,shàn shuō cǐ fǎ。

 佛子!汝已善学此法,善说此法。

 rǔ yǐ wēi lì hù chí cǐ fǎ,wǒ děng zhū fú xī jiē suí xǐ;

 汝以威力护持此法,我等诸佛悉皆随喜

 rú wǒ děng zhū fú suí xǐ yú rǔ,yī qiè zhū fú xī yì rú shì。

 如我等诸佛随喜于汝,一切诸佛悉亦如是。

 fó zǐ!wǒ děng zhū fú xī gòng tóng xīn hù chí cǐ jīng,

 佛子!我等诸佛悉共同心护持此经,

 lìng xiàn zài、wèi lái zhū pú sà zhòng wèi zēng wén zhě jiē dāng de wén。”

 令现在、未来诸菩萨众未曾闻者皆当得闻。”

 

 ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà chéng fú shén lì,

 尔时,普贤菩萨摩诃萨承佛神力,

 guān chá shí fāng yī qiè dà zhòng jì yú fǎ jiè ér shuō sòng yán:

 观察十方一切大众洎于法界而说颂言:

 

 yú wú liàng jié xiū kǔ xíng,cóng wú liàng fú zhèng fǎ shēng,

 于无量劫修苦行,从无量佛正法生,

 lìng wú liàng zhòng zhù pú tí,bǐ wú děng xíng tīng wǒ shuō。

 令无量众住菩提,彼无等行听我说。

 gōng wú liàng fú ér shě zhe,guǎng dù qún shēng bù zuò xiǎng,

 供无量佛而舍著,广度群生不作想,

 qiú fú gōng dé xīn wú yī,bǐ shèng miào xíng wǒ jīn shuō。

 求佛功德心无依,彼胜妙行我今说。

 lí sān jiè mó fán nǎo yè,jù shèng gōng dé zuì shèng xíng,

 离三界魔烦恼业,具圣功德最胜行,

 miè zhū chī huò xīn jì rán,wǒ jīn shuō bǐ suǒ háng dào。

 灭诸痴惑心寂然,我今说彼所行道。

 yǒng lí shì jiān zhū kuáng huàn,zhǒng zhǒng biàn huà shì zhòng shēng,

 永离世间诸诳幻,种种变化示众生,

 xīn shēng zhù miè xiàn zhòng shì,shuō bǐ suǒ néng lìng zhòng xǐ。

 心生住灭现众事,说彼所能令众喜。

 jiàn zhū zhòng shēng shēng lǎo sǐ,fán nǎo yōu héng suǒ chán pò,

 见诸众生生老死,烦恼忧横所缠迫,

 yù lìng jiě tuō jiào fā xīn,bǐ gōng dé xíng yīng tīng shòu。

 欲令解脱教发心,彼功德行应听受。

 shī jiè rěn jìn chán zhì huì,fāng biàn cí bēi xǐ shě děng,

 施戒忍进禅智慧,方便慈悲喜舍等,

 bǎi qiān wàn jié cháng xiū xíng,bǐ rén gōng dé rén yīng tīng。

 百千万劫常修行,彼人功德仁应听。

 qiān wàn yì jié qiú pú tí,suǒ yǒu shēn mìng jiē wú lìn,

 千万亿劫求菩提,所有身命皆无吝,

 yuàn yì qún shēng bù wéi jǐ,bǐ cí mǐn xíng wǒ jīn shuō。

 愿益群生不为己,彼慈愍行我今说。

 wú liàng yì jié yǎn qí dé,rú hǎi yī dī wèi wèi shǎo,

 无量亿劫演其德,如海一滴未为少,

 gōng dé wú bǐ bù kě yù,yǐ fú wēi shén jīn lüè shuō。

 功德无比不可喻,以佛威神今略说。

 qí xīn wú gāo xià,qiú dào wú yàn juàn,

 其心无高下,求道无厌倦,

 pǔ shǐ zhū zhòng shēng,zhù shàn zēng jìng fǎ。

 普使诸众生,住善增净法。

 zhì huì pǔ ráo yì,rú shù rú hé quán,

 智慧普饶益,如树如河泉,

 yì rú yú dà dì,yī qiè suǒ yī chù。

 亦如于大地,一切所依处。

 pú sà rú lián huá,cí gēn ān yǐn jīng,

 菩萨如莲华,慈根安隐茎,

 zhì huì wèi zhòng ruǐ,jiè pǐn wèi xiāng jié。

 智慧为众蕊,戒品为香洁。

 fú fàng fǎ guāng míng,lìng bǐ dé kāi fū,

 佛放法光明,令彼得开敷,

 bù zhe yǒu wéi shuǐ,jiàn zhě jiē xīn lè。

 不著有为水,见者皆欣乐。

 pú sà miào fǎ shù,shēng yú zhí xīn dì,

 菩萨妙法树,生于直心地,

 xìn zhǒng cí bēi gēn,zhì huì yǐ wéi shēn,

 信种慈悲根,智慧以为身,

 fāng biàn wèi zhī gàn,wǔ dù wèi fán mì,

 方便为枝干,五度为繁密,

 dìng yè shén tōng huá,yī qiè zhì wèi guǒ。

 定叶神通华,一切智为果。

 zuì shàng lì wèi niǎo,chuí yīn fù sān jiè。

 最上力为茑,垂阴覆三界。

 pú sà shī zi wáng,bái jìng fǎ wèi shēn。

 菩萨师子王,白净法为身。

 sì dì wèi qí zú,zhèng niàn yǐ wéi jǐng,

 四谛为其足,正念以为颈,

 cí yǎn zhì huì shǒu,dǐng xì jiě tuō zēng,

 慈眼智慧首,顶系解脱缯,

 shèng yì kōng gǔ zhōng,hǒu fǎ bù zhòng mó。

 胜义空谷中,吼法怖众魔。

 pú sà wèi shāng zhǔ,pǔ jiàn zhū qún shēng,

 菩萨为商主,普见诸群生,

 zài shēng sǐ kuàng yě,fán nǎo xiǎn è chù,

 在生死旷野,烦恼险恶处,

 mó zéi zhī suǒ shè,chī máng shī zhèng dào,

 魔贼之所摄,痴盲失正道,

 shì qí zhèng zhí lù,lìng rù wú wèi chéng。

 示其正直路,令入无畏城。

 pú sà jiàn zhòng shēng,sān dú fán nǎo bìng,

 菩萨见众生,三毒烦恼病,

 zhǒng zhǒng zhū kǔ nǎo,cháng yè suǒ jiān pò;

 种种诸苦恼,长夜所煎迫;

 wèi fā dà bēi xīn,guǎng shuō duì zhì mén,

 为发大悲心,广说对治门,

 bā wàn sì qiān zhǒng,miè chú zhòng kǔ huàn。

 八万四千种,灭除众苦患。

 pú sà wèi fǎ wáng,zhèng dào huà zhòng shēng,

 菩萨为法王,正道化众生,

 lìng yuǎn è xiū shàn,zhuān qiú fú gōng dé;

 令远恶修善,专求佛功德;

 yī qiè zhū fú suǒ,guàn dǐng shòu zūn jì,

 一切诸佛所,灌顶授尊记,

 guǎng shī zhòng shèng cái,pú tí fēn zhēn bǎo。

 广施众圣财,菩提分珍宝。

 pú sà zhuǎn fǎ lún,rú fú zhī suǒ zhuǎn,

 菩萨转法錀,如佛之所转,

 jiè gǔ sān mèi wǎng,zhì zhuāng huì wèi jiàn,

 戒毂三昧辋,智庄慧为剑,

 jì pò fán nǎo zéi,yì tiǎn zhòng mó yuàn,

 既破烦恼贼,亦殄众魔怨,

 yī qiè zhū wài dào,jiàn zhī wú bù sàn。

 一切诸外道,见之无不散。

 pú sà zhì huì hǎi,shēn guǎng wú yá jì,

 菩萨智慧海,深广无涯际,

 zhèng fǎ wèi yíng qià,jué fēn bǎo chōng mǎn,

 正法味盈洽,觉分宝充满,

 dà xīn wú biān àn,yī qiè zhì wèi cháo,

 大心无边岸,一切智为潮,

 zhòng shēng mò néng cè,shuō zhī bù kě jǐn。

 众生莫能测,说之不可尽。

 pú sà xū mí shān,chāo chū yú shì jiān,

 菩萨须弥山,超出于世间,

 shén tōng sān mèi fēng,dà xīn ān bù dòng;

 神通三昧峰,大心安不动;

 ruò yǒu qīn jìn zhě,tóng qí zhì huì sè,

 若有亲近者,同其智慧色,

 jiǒng jué zhòng jìng jiè,yī qiè wú bù dǔ。

 迥绝众境界,一切无不睹。

 pú sà rú jīn gāng,zhì qiú yī qiè zhì,

 菩萨如金刚,志求一切智,

 xìn xīn jí kǔ xíng,jiān gù bù kě dòng;

 信心及苦行,坚固不可动;

 qí xīn wú suǒ wèi,ráo yì zhū qún shēng,

 其心无所畏,饶益诸群生,

 zhòng mó yǔ fán nǎo,yī qiè xī cuī miè。

 众魔与烦恼,一切悉摧灭。

 pú sà dà cí bēi,pì rú zhòng mì yún,

 菩萨大慈悲,譬如重密云,

 sān míng fā diàn guāng,shén zú zhèn léi yīn,

 三明发电光,神足震雷音,

 pǔ yǐ sì biàn cái,yǔ bā gōng dé shuǐ,

 普以四辩才,雨八功德水,

 rùn qià yú yī qiè,lìng chú fán nǎo rè。

 润洽于一切,令除烦恼热。

 pú sà zhèng fǎ chéng,bō rě yǐ wéi qiáng,

 菩萨正法城,般若以为墙,

 cán kuì wèi shēn qiàn,zhì huì wèi què dí,

 惭愧为深堑,智慧为却敌,

 guǎng kāi jiě tuō mén,zhèng niàn héng fáng shǒu,

 广开解脱门,正念恒防守,

 sì dì tǎn wáng dào,liù tōng jí bīng zhàng,

 四谛坦王道,六通集兵仗,

 fù jiàn dà fǎ chuáng,zhōu huí biàn qí xià;

 复建大法幢,周回遍其下;

 sān yǒu zhū mó zhòng,yī qiè wú néng rù。

 三有诸魔众,一切无能入。

 pú sà jiā lóu luó,rú yì wèi jiān zú,

 菩萨迦楼罗,如意为坚足,

 fāng biàn yǒng měng chì,cí bēi míng jìng yǎn,

 方便勇猛翅,慈悲明净眼,

 zhù yī qiè zhì shù,guān sān yǒu dà hǎi,

 住一切智树,观三有大海,

 bó cuō tiān rén lóng,ān zhì niè pán àn。

 搏撮天人龙,安置涅槃岸。

 pú sà zhèng fǎ rì,chū xiàn yú shì jiān,

 菩萨正法日,出现于世间,

 jiè pǐn yuán mǎn lún,shén zú sù jí xíng,

 戒品圆满轮,神足速疾行,

 zhào yǐ zhì huì guāng,zhǎng zhū gēn lì yào,

 照以智慧光,长诸根力药,

 miè chú fán nǎo àn,xiāo jié ài yù hǎi。

 灭除烦恼闇,消竭爱欲海。

 pú sà zhì guāng yuè,fǎ jiè yǐ wéi lún,

 菩萨智光月,法界以为轮,

 yóu yú bì jìng kōng,shì jiān wú bú jiàn;

 游于毕竟空,世间无不见;

 sān jiè shí xīn nèi,suí shí yǒu zēng jiǎn;

 三界识心内,随时有增减;

 èr chéng xīng xiù zhōng,yī qiè wú chóu pǐ。

 二乘星宿中,一切无俦匹。

 pú sà dà fǎ wáng,gōng dé zhuāng yán shēn,

 菩萨大法王,功德庄严身,

 xiāng hǎo jiē jù zú,rén tiān xī zhān yǎng,

 相好皆具足,人天悉瞻仰,

 fāng biàn qīng jìng mù,zhì huì jīn gāng chǔ,

 方便清净目,智慧金刚杵,

 yú fǎ dé zì zài,yǐ dào huà qún shēng。

 于法得自在,以道化群生。

 pú sà dà fàn wáng,zì zài chāo sān yǒu,

 菩萨大梵王,自在超三有,

 yè huò xī jiē duàn,cí shě mí bù jù,

 业惑悉皆断,慈舍靡不具,

 chǔ chù shì xiàn shēn,kāi wù yǐ fǎ yīn,

 处处示现身,开悟以法音,

 yú bǐ sān jiè zhōng,bá zhū xié jiàn gēn。

 于彼三界中,拔诸邪见根。

 pú sà zì zài tiān,chāo guò shēng sǐ dì,

 菩萨自在天,超过生死地,

 jìng jiè cháng qīng jìng,zhì huì wú tuì zhuǎn,

 境界常清净,智慧无退转,

 jué bǐ xià shèng dào,shòu zhū guàn dǐng fǎ,

 绝彼下乘道,受诸灌顶法,

 gōng dé zhì huì jù,míng chēng mí bù wén。

 功德智慧具,名称靡不闻。

 pú sà zhì huì xīn,qīng jìng rú xū kōng,

 菩萨智慧心,清净如虚空,

 wú xìng wú yī chù,yī qiè bù kě dé,

 无性无依处,一切不可得,

 yǒu dà zì zài lì,néng chéng shì jiān shì,

 有大自在力,能成世间事,

 zì jù qīng jìng xíng,lìng zhòng shēng yì rán。

 自具清净行,令众生亦然。

 pú sà fāng biàn dì,ráo yì zhū zhòng shēng;

 菩萨方便地,饶益诸众生;

 pú sà cí bēi shuǐ,huàn dí zhū fán nǎo;

 菩萨慈悲水,浣涤诸烦恼;

 pú sà zhì huì huǒ,shāo zhū huò xí xīn;

 菩萨智慧火,烧诸惑习薪;

 pú sà wú zhù fēng,yóu xíng sān yǒu kòng。

 菩萨无住风,游行三有空。

 pú sà rú zhēn bǎo,néng jì pín qióng è;

 菩萨如珍宝,能济贫穷厄;

 pú sà rú jīn gāng,néng cuī diān dǎo jiàn;

 菩萨如金刚,能摧颠倒见;

 pú sà rú yīng luò,zhuāng yán sān yǒu shēn;

 菩萨如璎珞,庄严三有身;

 pú sà rú mó ní,zēng zhǎng yī qiè xíng。

 菩萨如摩尼,增长一切行。

 pú sà dé rú huá,cháng fā pú tí fēn;

 菩萨德如华,常发菩提分;

 pú sà yuàn rú mán,héng xì zhòng shēng shǒu。

 菩萨愿如鬘,恒系众生首。

 pú sà jìng jiè xiāng,jiān chí wú quē fàn;

 菩萨净戒香,坚持无缺犯;

 pú sà zhì tú xiāng,pǔ xūn yú sān jiè。

 菩萨智涂香,普熏于三界。

 pú sà lì rú zhàng,néng zhē fán nǎo chén;

 菩萨力如帐,能遮烦恼尘;

 pú sà zhì rú chuáng,néng cuī wǒ màn dí。

 菩萨智如幢,能摧我慢敌。

 miào xíng wéi zēng cǎi,zhuāng yán yú zhì huì,

 妙行为缯彩,庄严于智慧,

 cán kuì zuò yī fú,pǔ fù zhū qún shēng。

 惭愧作衣服,普覆诸群生。

 pú sà wú ài chéng,jīn zhī chū sān jiè;

 菩萨无碍乘,巾之出三界;

 pú sà dà lì xiàng,qí xīn shàn diào fú;

 菩萨大力象,其心善调伏;

 pú sà shén zú mǎ,téng bù chāo zhū yǒu;

 菩萨神足马,腾步超诸有;

 pú sà shuō fǎ lóng,pǔ yǔ zhòng shēng xīn;

 菩萨说法龙,普雨众生心;

 pú sà yōu tán huá,shì jiān nán zhí yù;

 菩萨优昙华,世间难值遇;

 pú sà dà yǒng jiāng,zhòng mó xī xiáng fú;

 菩萨大勇将,众魔悉降伏;

 pú sà zhuǎn fǎ lún,rú fú zhī suǒ zhuǎn;

 菩萨转法錀,如佛之所转;

 pú sà dēng pò àn,zhòng shēng jiàn zhèng dào;

 菩萨灯破闇,众生见正道;

 pú sà gōng dé hé,héng shùn zhèng dào liú;

 菩萨功德河,恒顺正道流;

 pú sà yī jīng yī jìn qiáo,guǎng dù zhū qún pǐn。

 菩萨一精一进桥,广度诸群品。

 dà zhì yǔ hóng shì,gòng zuò jiān láo chuán,

 大智与弘誓,共作坚牢船,

 yǐn jiē zhū zhòng shēng,ān zhì pú tí àn。

 引接诸众生,安置菩提岸。

 pú sà yóu xì yuán,zhēn shí lè zhòng shēng;

 菩萨游戏园,真实乐众生;

 pú sà jiě tuō huá,zhuāng yán zhì gōng diàn;

 菩萨解脱华,庄严智宫殿;

 pú sà rú miào yào,miè chú fán nǎo bìng;

 菩萨如妙药,灭除烦恼病;

 pú sà rú xuě shān,chū shēng zhì huì yào。

 菩萨如雪山,出生智慧药。

 pú sà děng yú fú,jué wù zhū qún shēng,

 菩萨等于佛,觉悟诸群生,

 fó xīn qǐ yǒu tā,zhèng jué jué shì jiān。

 佛心岂有他,正觉觉世间。

 rú fú zhī suǒ lái,pú sà rú shì lái;

 如佛之所来,菩萨如是来;

 yì rú yī qiè zhì,yǐ zhì rù pǔ mén。

 亦如一切智,以智入普门。

 pú sà shàn kāi dǎo,yī qiè zhū qún shēng;

 菩萨善开导,一切诸群生;

 pú sà zì rán jué,yī qiè zhì jìng jiè。

 菩萨自然觉,一切智境界。

 pú sà wú liàng lì,shì jiān mò néng huài;

 菩萨无量力,世间莫能坏;

 pú sà wú wèi zhì,zhī zhòng shēng jí fǎ。

 菩萨无畏智,知众生及法。

 yī qiè zhū shì jiān,sè xiàng gè chā bié,

 一切诸世间,色相各差别,

 yīn shēng jí míng zì,xī néng fēn bié zhī。

 音声及名字,悉能分别知。

 suī lí yú míng sè,ér xiàn zhǒng zhǒng xiāng;

 虽离于名色,而现种种相;

 yī qiè zhū zhòng shēng,mò néng cè qí dào。

 一切诸众生,莫能测其道。

 rú shì děng gōng dé,pú sà xī chéng jiù,

 如是等功德,菩萨悉成就,

 le xìng jiē wú xìng,yǒu wú wú suǒ zhe。

 了性皆无性,有无无所著。

 rú shì yī qiè zhì,wú jìn wú suǒ yī,

 如是一切智,无尽无所依,

 wǒ jīn dāng yǎn shuō,lìng zhòng shēng huān xǐ。

 我今当演说,令众生欢喜。

 suī zhī zhū fǎ xiāng,rú huàn xī kōng jì,

 虽知诸法相,如幻悉空寂,

 ér yǐ bēi yuàn xīn,jí fú wēi shén lì,

 而以悲愿心,及佛威神力,

 xiàn shén tōng biàn huà,zhǒng zhǒng wú liàng shì;

 现神通变化,种种无量事;

 rú shì zhū gōng dé,rǔ děng yīng tīng shòu。

 如是诸功德,汝等应听受。

 yī shēn néng shì xiàn,wú liàng chā bié shēn,

 一身能示现,无量差别身,

 wú xīn wú jìng jiè,pǔ yīng yī qiè zhòng。

 无心无境界,普应一切众。

 yī yīn zhōng jù yǎn,yī qiè zhū yán yīn;

 一音中具演,一切诸言音;

 zhòng shēng yǔ yán fǎ,suí lèi jiē néng zuò。

 众生语言法,随类皆能作。

 yǒng lí fán nǎo shēn,ér xiàn zì zài shēn,

 永离烦恼身,而现自在身,

 zhī fǎ bù kě shuō,ér zuò zhǒng zhǒng shuō。

 知法不可说,而作种种说。

 qí xīn cháng jì miè,qīng jìng rú xū kōng,

 其心常寂灭,清净如虚空,

 ér pǔ zhuāng yán shā,shì xiàn yī qiè zhòng。

 而普庄严刹,示现一切众。

 yú shēn wú suǒ zhe,ér néng shì xiàn shēn;

 于身无所著,而能示现身;

 yī qiè shì jiān zhōng,suí yīng ér shòu shēng。

 一切世间中,随应而受生。

 suī shēng yī qiè chù,yì bú zhù shòu shēng,

 虽生一切处,亦不住受生,

 zhī shēn rú xū kōng,zhǒng zhǒng suí xīn xiàn。

 知身如虚空,种种随心现。

 pú sà shēn wú biān,pǔ xiàn yī qiè chù,

 菩萨身无边,普现一切处,

 cháng gōng jìng gōng yǎng,zuì shèng liǎng zú zūn。

 常恭敬供养,最胜两足尊。

 xiāng huá zhòng jì lè,zhuàng fān jí bǎo gài,

 香华众妓乐,幢幡及宝盖,

 héng yǐ shēn jìng xīn,gōng yǎng yú zhū fú。

 恒以深净心,供养于诸佛。

 bù lí yī fú huì,pǔ zài zhū fú suǒ,

 不离一佛会,普在诸佛所,

 yú bǐ dà zhòng zhōng,wèn nàn tīng shòu fǎ。

 于彼大众中,问难听受法。

 wén fǎ rù sān mèi,yī yī wú liàng mén,

 闻法入三昧,一一无量门,

 qǐ dìng yì fù rán,shì xiàn wú qióng jìn。

 起定亦复然,示现无穷尽。

 zhì huì qiǎo fāng biàn,le shì jiē rú huàn,

 智慧巧方便,了世皆如幻,

 ér néng xiàn shì jiān,wú biān zhū huàn fǎ。

 而能现世间,无边诸幻法。

 shì xiàn zhǒng zhǒng sè,yì xiàn xīn jí yǔ,

 示现种种色,亦现心及语,

 rù zhū xiǎng wǎng zhōng,ér héng wú suǒ zhe。

 入诸想网中,而恒无所著。

 huò xiàn chū fā xīn,lì yì yú shì jiān;

 或现初发心,利益于世间;

 huò xiàn jiǔ xiū xíng,guǎng dà wú biān jì,

 或现久修行,广大无边际,

 shī jiè rěn jīng jìn,chán dìng jí zhì huì,

 施戒忍精进,禅定及智慧,

 sì fàn sì niè děng,yī qiè zuì shèng fǎ。

 四梵四摄等,一切最胜法。

 huò xiàn xíng chéng mǎn,dé rěn wú fēn bié;

 或现行成满,得忍无分别;

 huò xiàn yì shēng xì,zhū fó yǔ guàn dǐng。

 或现一生系,诸佛与灌顶。

 huò xiàn shēng wén xiàng,huò fù xiàn yuán jué,

 或现声闻相,或复现缘觉,

 chù chù bō niè pán,bù shě pú tí xíng。

 处处般涅槃,不舍菩提行。

 huò xiàn wéi dì shì,huò xiàn wéi fàn wáng,

 或现为帝释,或现为梵王,

 huò tiān nǚ wéi rào,huò shí dú yàn mò。

 或天女围绕,或时独宴默。

 huò xiàn wéi bǐ qiū,jì jìng tiáo qí xīn;

 或现为比丘,寂静调其心;

 huò xiàn zì zài wáng,tǒng lǐ shì jiān fǎ。

 或现自在王,统理世间法。

 huò xiàn qiǎo shù nǚ,huò xiàn xiū kǔ xíng,

 或现巧术女,或现修苦行,

 huò xiàn shòu wǔ yù,huò xiàn rù zhū chán。

 或现受五欲,或现入诸禅。

 huò xiàn chū shǐ shēng,huò shào huò lǎo sǐ。

 或现初始生,或少或老死。

 ruò yǒu sī yì zhě,xīn yí fā kuáng luàn。

 若有思议者,心疑发狂乱。

 huò xiàn zài tiān gōng,huò xiàn shǐ jiàng shén,

 或现在天宫,或现始降神,

 huò rù huò zhù tāi,huò fó zhuǎn fǎ lún。

 或入或住胎,或佛转法轮。

 huò shēng huò niè pán,huò xiàn rù xué táng,

 或生或涅槃,或现入学堂,

 huò zài cǎi nǚ zhōng,huò lí sú xiū chán。

 或在采女中,或离俗修禅。

 huò zuò pú tí shù,zì rán chéng zhèng jué;

 或坐菩提树,自然成正觉;

 huò xiàn zhuǎn fǎ lún,huò xiàn shǐ qiú dào。

 或现转法轮,或现始求道。

 huò xiàn wéi fó shēn,yàn zuò wú liàng chà;

 或现为佛身,宴坐无量刹;

 huò xiū bù tuì dào,jī jí pú tí jù。

 或修不退道,积集菩提具。

 shēn rù wú shù jié,jiē xī dào bǐ àn;

 深入无数劫,皆悉到彼岸

 wú liàng jié yī niàn,yī niàn wú liàng jié。

 无量劫一念,一念无量劫。

 yī qiè jié fēi jié,wéi shì shì xiàn jié,

 一切劫非劫,为世示现劫,

 wú lái wú jī jí,chéng jiù zhū jié shì。

 无来无积集,成就诸劫事。

 yú yī wēi chén zhōng,pǔ jiàn yí qiè fó;

 于一微尘中,普见一切佛;

 shí fāng yī qiè chù,wú chù ér bù yǒu。

 十方一切处,无处而不有。

 guó tǔ zhòng shēng fǎ,cì dì xī jiē jiàn;

 国土众生法,次第悉皆见;

 jīng wú liàng jié shù,jiū jìng bù kě jìn。

 经无量劫数,究竟不可尽。

 pú sà zhī zhòng shēng,guǎng dà wú yǒu biān;

 菩萨知众生,广大无有边;

 bǐ yī zhòng shēng shēn,wú liàng yīn yuán qǐ。

 彼一众生身,无量因缘起。

 rú zhī yī wú liàng,yí qiè xī yì rán;

 如知一无量,一切悉亦然;

 suí qí suǒ tōng dá,jiào zhū wèi xué zhě。

 随其所通达,教诸未学者。

 xī zhī zhòng shēng gēn,shàng zhōng xià bù tóng;

 悉知众生根,上中下不同;

 yì zhī gēn zhuǎn yí,yìng huà bù yìng huà;

 亦知根转移,应化不应化;

 yī gēn yí qiè gēn,zhǎn zhuǎn yīn yuán lì,

 一根一切根,展转因缘力,

 wēi xì gè chà bié,cì dì wú cuò luàn。

 微细各差别,次第无错乱。

 yòu zhī qí yù jiě,yí qiè fán nǎo xí;

 又知其欲解,一切烦恼习;

 yì zhī qù lái jīn,suǒ yǒu zhū xīn xíng。

 亦知去来今,所有诸心行。

 liǎo dá yí qiè xíng,wú lái yì wú qù;

 了达一切行,无来亦无去;

 jì zhī qí xíng yǐ,wèi shuō wú shàng fǎ。

 既知其行已,为说无上法。

 zá rǎn qīng jìng xíng,zhǒng zhǒng xī liǎo zhī,

 杂染清净行,种种悉了知,

 yí niàn dé pú tí,chéng jiù yí qiè zhì。

 一念得菩提,成就一切智。

 zhù fó bù sī yì,jiū jìng zhì huì xīn,

 住佛不思议,究竟智慧心,

 yí niàn xī néng zhī,yí qiè zhòng shēng xíng。

 一念悉能知,一切众生行。

 pú sà shén tōng zhì,gōng lì yǐ zì zài,

 菩萨神通智,功力已自在,

 néng yú yí niàn zhōng,wǎng yì wú biān chà。

 能于一念中,往诣无边刹。

 rú shì sù jí wǎng,jìn yú wú shù jié,

 如是速疾往,尽于无数劫,

 wú chù ér bù zhōu,mò dòng háo duān fēn。

 无处而不周,莫动毫端分。

 pì rú gōng huàn shī,shì xiàn zhǒng zhǒng sè,

 譬如工幻师,示现种种色,

 yú bǐ huàn zhōng qiú,wú sè wú fēi sè。

 于彼幻中求,无色无非色。

 pú sà yì rú shì,yǐ fāng biàn zhì huàn,

 菩萨亦如是,以方便智幻,

 zhǒng zhǒng jiē shì xiàn,chōng mǎn yú shì jiān。

 种种皆示现,充满于世间。

 pì rú jìng rì yuè,jiǎo jìng zài xū kōng,

 譬如净日月,皎镜在虚空,

 yǐng xiàn yú zhòng shuǐ,bù wèi shuǐ suǒ zá。

 影现于众水,不为水所杂。

 pú sà jìng fǎ lún,dāng zhī yì rú shì,

 菩萨净法轮,当知亦如是,

 xiàn shì jiān xīn shuǐ,bù wèi shì suǒ zá。

 现世间心水,不为世所杂。

 rú rén shuì mèng zhōng,zào zuò zhǒng zhǒng shì,

 如人睡梦中,造作种种事,

 suī jīng yì qiān suì,yí yè wèi zhōng jìn。

 虽经亿千岁,一夜未终尽。

 pú sà zhù fǎ xìng,shì xiàn yí qiè shì,

 菩萨住法性,示现一切事,

 wú liàng jié kě jí,yí niàn zhì wú jìn。

 无量劫可极,一念智无尽。

 pì rú shān gǔ zhōng,jí yǐ gōng diàn jiān,

 譬如山谷中,及以宫殿间,

 zhǒng zhǒng jiē xiǎng yìng,ér shí wú fēn bié。

 种种皆响应,而实无分别。

 pú sà zhù fǎ xìng,néng yǐ zì zài zhì,

 菩萨住法性,能以自在智,

 guǎng chū suí lèi yīn,yì fù wú fēn bié。

 广出随类音,亦复无分别。

 rú yǒu jiàn yáng yàn,xiǎng zhī yǐ wéi shuǐ,

 如有见阳焰,想之以为水,

 chí zhú bù dé yǐn,zhǎn zhuǎn gèng zēng kě。

 驰逐不得饮,展转更增渴。

 zhòng shēng fán nǎo xīn,yìng zhī yì rú shì;

 众生烦恼心,应知亦如是;

 pú sà qǐ cí mǐn,jiù zhī lìng chū lí。

 菩萨起慈愍,救之令出离。

 guān sè rú jù mò,shòu rú shuǐ shàng pào,

 观色如聚沫,受如水上泡,

 xiǎng rú rè shí yàn,zhū háng rú bā jiāo。

 想如热时焰,诸行如芭蕉

 xīn shí yóu rú huàn,shì xiàn zhǒng zhǒng shì;

 心识犹如幻,示现种种事;

 rú shì zhī zhū yùn,zhì zhě wú suǒ zhù。

 如是知诸蕴,智者无所著。

 zhū chù xī kōng jì,rú dòng zhuǎn;

 诸处悉空寂,如机关动转;

 zhū jiè xìng yǒng lí,wàng xiàn yú shì jiān。

 诸界性永离,妄现于世间。

 pú sà zhù zhēn shí,jì miè dì yī yì,

 菩萨住真实,寂灭第一义,

 zhǒng zhǒng guǎng xuān chàng,ér xīn wú suǒ yī。

 种种广宣畅,而心无所依。

 wú lái yì wú qù,yì fù wú yǒu zhù,

 无来亦无去,亦复无有住,

 fán nǎo yè kǔ yīn,sān zhǒng héng liú zhuǎn。

 烦恼业苦因,三种恒流转

 yuán qǐ fēi yǒu wú,fēi shí yì fēi xū,

 缘起非有无,非实亦非虚,

 rú shì rù zhōng dào,shuō zhī wú suǒ zhuó。

 如是入中道,说之无所著。

 néng yú yí niàn zhōng,pǔ xiàn sān shì xīn,

 能于一念中,普现三世心,

 yù sè wú sè jiè,yí qiè zhǒng zhǒng shì。

 欲色无色界,一切种种事。

 suí shùn sān lǜ yí,yǎn shuō sān xiè tuō,

 随顺三律仪,演说三解脱,

 jiàn lì sān chéng dào,chéng jiù yí qiè zhì。

 建立三乘道,成就一切智。

 liǎo dá chǔ fēi chǔ,zhū yè jí zhū gēn,

 了达处非处,诸业及诸根,

 jiè jiě yǔ chán dìng,yí qiè zhì chǔ dào。

 界解与禅定,一切至处道。

 sù mìng niàn tiān yǎn,miè chú yí qiè huò,

 宿命念天眼,灭除一切惑,

 zhī fó shí zhǒng lì,ér wèi néng chéng jiù。

 知佛十种力,而未能成就。

 liǎo dá zhū fǎ kōng,ér cháng qiú miào fǎ,

 了达诸法空,而常求妙法,

 bù yǔ fán nǎo hé,ér yì bù jìn lòu。

 不与烦恼合,而亦不尽漏。

 guǎng zhī chū lí dào,ér yǐ dù zhòng shēng,

 广知出离道,而以度众生,

 yú cǐ dé wú wèi,bù shě xiū zhū xíng。

 于此得无畏,不舍修诸行。

 wú miù wú wéi dào,yì bù shī zhèng niàn,

 无谬无违道,亦不失正念,

 jīng jìn yù sān mèi,guān huì wú sǔn jiǎn。

 精进欲三昧,观慧无损减。

 sān jù jiē qīng jìng,sān shì xī míng dá,

 三聚皆清净,三世悉明达,

 dà cí mǐn zhòng shēng,yí qiè wú zhàng ài。

 大慈愍众生,一切无障碍。

 yóu rù cǐ fǎ mén,dé chéng rú shì xíng,

 由入此法门,得成如是行,

 wǒ shuō qí shǎo fēn,gōng dé zhuāng yán yì。

 我说其少分,功德庄严义。

 qióng yú wú shù jié,shuō bǐ xíng wú jìn,

 穷于无数劫,说彼行无尽,

 wǒ jīn shuō shǎo fēn,rú dà dì yì chén。

 我今说少分,如大地一尘。

 yī yú fó zhì zhù,qǐ yú qí tè xiǎng,

 依于佛智住,起于奇特想,

 xiū xíng zuì shèng xíng,jù zú dà cí bēi。

 修行最胜行,具足大慈悲。

 jīng qín zì ān yǐn,jiào huà zhū hán shí,

 精勤自安隐,教化诸含识,

 ān zhù jìng jiè zhōng,jù zhū shòu jì xíng。

 安住净戒中,具诸授记行。

 néng rù fó gōng dé,zhòng shēng xíng jí chà,

 能入佛功德,众生行及刹,

 jié shì xī yì zhī,wú yǒu pí yàn xiǎng。

 劫世悉亦知,无有疲厌想。

 chà bié zhì zǒng chí,tōng dá zhēn shí yì,

 差别智总持,通达真实义,

 sī wéi shuō wú bǐ,jì jìng děng zhèng jué。

 思惟说无比,寂静等正觉。

 fā yú pǔ xián xīn,jí xiū qí xíng yuàn,

 发于普贤心,及修其行愿,

 cí bēi yīn yuán lì,qù dào yì qīng jìng。

 慈悲因缘力,趣道意清净。

 xiū xíng bō luó mì,jiū jìng suí jué zhì,

 修行波罗蜜,究竟随觉智,

 zhèng zhī lì zì zài,chéng wú shàng pú tí。

 证知力自在,成无上菩提。

 chéng jiù píng děng zhì,yǎn shuō zuì shèng fǎ,

 成就平等智,演说最胜法,

 néng chí jù miào biàn,dǎi dé fǎ wáng chù。

 能持具妙辩,逮得法王处。

 yuǎn lí yú zhū zhuó,yǎn shuō xīn píng děng,

 远离于诸著,演说心平等,

 chū shēng yú zhì huì,biàn huà dé pú tí。

 出生于智慧,变化得菩提。

 zhù chí yí qiè jié,zhì zhě dà xīn wèi,

 住持一切劫,智者大欣慰,

 shēn rù jí yī zhǐ,wú wèi wú yí huò。

 深入及依止,无畏无疑惑。

 liǎo dá bù sī yì,qiǎo mì shàn fēn bié,

 了达不思议,巧密善分别,

 shàn rù zhū sān mèi,pǔ jiàn zhì jìng jiè。

 善入诸三昧,普见智境界。

 jiū jìng zhū jiě tuō,yóu xì zhū tōng míng,

 究竟诸解脱,游戏诸通明,

 chán fù xī yǒng lí,yuán lín zì yóu chù。

 缠缚悉永离,园林恣游处。

 bái fǎ wéi gōng diàn,zhū xíng kě xīn lè,

 白法为宫殿,诸行可欣乐,

 xiàn wú liàng zhuāng yán,yú shì xīn wú dòng。

 现无量庄严,于世心无动。

 shēn xīn shàn guān chá,miào biàn néng kāi yǎn,

 深心善观察,妙辩能开演,

 qīng jìng pú tí yìn,zhì guāng zhào yí qiè。

 清净菩提印,智光照一切。

 suǒ zhù wú děng bǐ,qí xīn bù xià liè,

 所住无等比,其心不下劣,

 lì zhì rú dà shān,zhòng dé ruò shēn hǎi。

 立志如大山,种德若深海。

 rú bǎo ān zhù fǎ,pī jiǎ shì yuàn xīn,

 如宝安住法,被甲誓愿心,

 fā qǐ yú dà shì,jiū jìng wú néng huài。

 发起于大事,究竟无能坏。

 dé shòu pú tí jì,ān zhù guǎng dà xīn,

 得授菩提记,安住广大心,

 bì zàng wú qióng jìn,jué wù yí qiè fǎ。

 秘藏无穷尽,觉悟一切法。

 shì zhì jiē zì zài,miào yòng wú zhàng ài,

 世智皆自在,妙用无障碍,

 zhòng shēng yí qiè chà,jí yǐ zhǒng zhǒng fǎ。

 众生一切刹,及以种种法。

 shēn yuàn yǔ jìng jiè,zhì huì shén tōng děng,

 身愿与境界,智慧神通等,

 shì xiàn yú shì jiān,wú liàng bǎi qiān yì。

 示现于世间,无量百千亿。

 yóu xì jí jìng jiè,zì zài wú néng zhì,

 游戏及境界,自在无能制,

 lì wú wèi bù gòng,yí qiè yè zhuāng yán。

 力无畏不共,一切业庄严。

 zhū shēn jí shēn yè,yǔ jí jìng xiū yǔ,

 诸身及身业,语及净修语,

 yǐ dé shǒu hù gù,chéng bàn shí zhǒng shì。

 以得守护故,成办十种事。

 pú sà xīn chū fā,jí yǐ xīn zhōu biàn,

 菩萨心初发,及以心周遍,

 zhū gēn wú sàn dòng,huò dé zuì shèng gēn。

 诸根无散动,获得最胜根。

 shēn xīn zēng shèng xīn,yuǎn lí yú chǎn kuáng;

 深心增胜心,远离于谄诳;

 zhǒng zhǒng jué dìng jiě,pǔ rù yú shì jiān。

 种种决定解,普入于世间。

 shě bǐ fán nǎo xí,qǔ zī zuì shèng dào,

 舍彼烦恼习,取兹最胜道,

 qiǎo xiū shǐ yuán mǎn,dǎi chéng yí qiè zhì。

 巧修使圆满,逮成一切智。

 lí tuì rù zhèng wèi,jué dìng zhèng jì miè,

 离退入正位,决定证寂灭,

 chū shēng fó fǎ dào,chéng jiù gōng dé hào。

 出生佛法道,成就功德号。

 dào jí wú liàng dào,nǎi zhì zhuāng yán dào,

 道及无量道,乃至庄严道,

 cì dì shàn ān zhù,xī jiē wú suǒ zhuó。

 次第善安住,悉皆无所著。

 shǒu zú jí fù zàng,jīn gāng yǐ wéi xīn,

 手足及腹藏,金刚以为心,

 pī yǐ cí āi jiǎ,jù zú zhòng qì zhàng。

 被以慈哀甲,具足众器仗。

 zhì shǒu míng dá yǎn,pú tí xíng wéi ěr,

 智首明达眼,菩提行为耳,

 qīng jìng jiè wéi bí,miè àn wú zhàng ài。

 清净戒为鼻,灭闇无障碍。

 biàn cái yǐ wèi shé,wú chù bù zhì shēn;

 辩才以为舌,无处不至身;

 zuì shèng zhì wèi xīn,xíng zhù xiū zhū yè。

 最胜智为心,行住修诸业。

 dào chǎng shī zǐ zuò,fàn wò kōng wéi zhù,

 道场师子座,梵卧空为住,

 suǒ xíng jí guān chá,pǔ zhào rú lái jìng。

 所行及观察,普照如来境。

 biàn guān zhòng shēng xíng,fèn xùn jí xiào hǒu,

 遍观众生行,奋迅及哮吼,

 lí tān xíng jìng shī,shě màn chí jìng jiè,

 离贪行净施,舍慢持净戒,

 bù chēn cháng rěn rǔ,bú xiè héng jīng jìn,

 不瞋常忍辱,不懈恒精进,

 chán dìng dé zì zài,zhì huì wú suǒ xíng,

 禅定得自在,智慧无所行,

 cí jì bēi wú juàn,xǐ fǎ shě fán nǎo;

 慈济悲无倦,喜法舍烦恼;

 yú zhū jìng jiè zhōng,zhī yì yì zhī fǎ。

 于诸境界中,知义亦知法。

 fú dé xī chéng mǎn,zhì huì rú lì jiàn,

 福德悉成满,智慧如利剑,

 pǔ zhào lè duō wén,míng le qù xiàng fǎ。

 普照乐多闻,明了趣向法。

 zhī mó jí mó dào,shì yuàn xián shě lí;

 知魔及魔道,誓愿咸舍离;

 jiàn fó yǔ fó yè,fā xīn jiē shè qǔ,

 见佛与佛业,发心皆摄取,

 lí màn xiū zhì huì,bù wéi mó lì chí;

 离慢修智慧,不为魔力持;

 wéi fó suǒ shè chí,yì wéi fǎ suǒ chí。

 为佛所摄持,亦为法所持。

 xiàn zhù dōu shuài tiān,yòu xiàn bǐ mìng zhōng;

 现住兜率天,又现彼命终;

 shì xiàn zhù mǔ tāi,yì xiàn wēi xì qù。

 示现住母胎,亦现微细趣。

 xiàn shēng wēi xiào,yì xiàn xíng qī bù;

 现生及微笑,亦现行七步;

 shì xiū zhòng jì shù,yì shì chǔ shēn gōng。

 示修众技术,亦示处深宫。

 chū jiā xiū kǔ xíng,wǎng yì yú dào chǎng,

 出家修苦行,往诣于道场,

 duān zuò fàng guāng míng,jué wù zhū qún shēng,

 端坐放光明,觉悟诸群生,

 xiáng mó chéng zhèng jué,zhuǎn wú shàng fǎ lún,

 降魔成正觉,转无上法轮,

 suǒ xiàn xī yǐ zhōng,rù yú dà niè pán。

 所现悉已终,入于大涅槃。

 bǐ zhū pú sà xíng,wú liàng jié xiū xí,

 彼诸菩萨行,无量劫修习,

 guǎng dà wú yǒu biān,wǒ jīn shuō shǎo fēn。

 广大无有边,我今说少分。

 suī lìng wú liàng zhòng,ān zhù fó gōng dé;

 虽令无量众,安住佛功德;

 zhòng shēng jí fǎ zhōng,bì jìng wú suǒ qǔ。

 众生及法中,毕竟无所取。

 jù zú rú shì xíng,yóu xì zhū shén tōng;

 具足如是行,游戏诸神通;

 máo duān zhì zhòng chà,jīng yú yì qiān jié;

 毛端置众刹,经于亿千劫;

 zhǎng chí wú liàng chà,biàn wǎng shēn wú juàn,

 掌持无量刹,遍往身无倦,

 hái lái zhì běn chù,zhòng shēng bù zhī jué。

 还来置本处,众生不知觉。

 pú sà yǐ yí qiè,zhǒng zhǒng zhuāng yán chà,

 菩萨以一切,种种庄严刹,

 zhì yú yì máo kǒng,zhēn shí xī lìng jiàn。

 置于一毛孔,真实悉令见。

 fù yǐ yì máo kǒng,pǔ nà yí qiè hǎi,

 复以一毛孔,普纳一切海,

 dà hǎi wú zēng jiǎn,zhòng shēng bù ráo hài。

 大海无增减,众生不娆害。

 wú liàng tiě wéi shān,shǒu zhí suì wéi chén,

 无量铁围山,手执碎为尘,

 yì chén xià yì chà,jìn cǐ zhū chén shù。

 一尘下一刹,尽此诸尘数。

 yǐ cǐ zhū chén chà,fù gēng wéi chén;

 以此诸尘刹,复更末为尘;

 rú shì chén kě zhī,pú sà zhì nán liàng。

 如是尘可知,菩萨智难量。

 yú yì máo kǒng,fàng wú liàng guāng míng;

 于一毛孔中,放无量光明;

 rì yuè xīng xiù guāng,mó ní zhū huǒ guāng,

 日月星宿光,摩尼珠火光,

 jí yǐ zhū tiān guāng,yí qiè jiē yìng bì,

 及以诸天光,一切皆映蔽,

 miè zhū è dào kǔ,wèi shuō wú shàng fǎ。

 灭诸恶道苦,为说无上法。

 yí qiè zhū shì jiān,zhǒng zhǒng chà bié yīn;

 一切诸世间,种种差别音;

 pú sà yǐ yì yīn,yí qiè jiē néng yǎn。

 菩萨以一音,一切皆能演。

 jué dìng fēn bié shuō,yí qiè zhū fó fǎ,

 决定分别说,一切诸佛法,

 pǔ shǐ zhū qún shēng,wén zhī dà huān xǐ。

 普使诸群生,闻之大欢喜。

 guò qù yí qiè jié,ān zhì wèi lái jīn;

 过去一切劫,安置未来今;

 wèi lái xiàn zài jié,huí zhì guò qù shì。

 未来现在劫,迥置过去世。

 shì xiàn wú liàng chà,shāo rán jí chéng zhù;

 示现无量刹,烧然及成住;

 yí qiè zhū shì jiān,xī zài yì máo kǒng。

 一切诸世间,悉在一毛孔。

 wèi lái jí xiàn zài,yí qiè shí fāng fó,

 未来及现在,一切十方佛,

 mí bù yú shēn zhōng,fēn míng ér xiǎn xiàn。

 靡不于身中,分明而显现。

 shēn zhī biàn huà fǎ,shàn yìng zhòng shēng xīn,

 深知变化法,善应众生心,

 shì xiàn zhǒng zhǒng shēn,ér jiē wú suǒ zhuó。

 示现种种身,而皆无所著。

 huò xiàn yú liù qù,yí qiè zhòng shēng shēn,

 或现于六趣,一切众生身,

 shì fàn hù shì shēn,zhū tiān rén zhòng shēn,

 释梵护世身,诸天人众身,

 shēng wén yuán jué shēn,zhū fó rú lái shēn;

 声闻缘觉身,诸佛如来身;

 huò xiàn pú sà shēn,xiū xíng yí qiè zhì。

 或现菩萨身,修行一切智。

 shàn rù ruǎn zhōng shàng,zhòng shēng zhū xiǎng wǎng,

 善入软中上,众生诸想网,

 shì xiàn chéng pú tí,jí yǐ zhū fó chà。

 示现成菩提,及以诸佛刹。

 liǎo zhī zhū xiǎng wǎng,yú xiǎng dé zì zài,

 了知诸想网,于想得自在,

 shì xiū pú sà xíng,yí qiè fāng biàn shì。

 示修菩萨行,一切方便事。

 shì xiàn rú shì děng,guǎng dà zhū shén biàn;

 示现如是等,广大诸神变;

 rú shì zhū jìng jiè,jǔ shì mò néng zhī。

 如是诸境界,举世莫能知。

 suī xiàn wú suǒ xiàn,jiū jìng zhuǎn zēng shàng,

 虽现无所现,究竟转增上,

 suí shùn zhòng shēng xīn,lìng xíng zhēn shí dào。

 随顺众生心,令行真实道。

 shēn yǔ jí yǔ xīn,píng děng rú xū kōng,

 身语及与心,平等如虚空,

 jìng jiè wéi tú xiāng,zhòng háng wéi yī fú,

 净戒为涂香,众行为衣服,

 fǎ zēng yán jìng jì,yí qiè zhì mó ní,

 法缯严净髻,一切智摩尼,

 gōng dé mǐ bù zhōu,guàn dǐng shēng wáng wèi。

 功德靡不周,灌顶升王位。

 bō luó mì wéi lún,zhū tōng yǐ wéi xiàng,

 波罗蜜为轮,诸通以为象,

 shén zú yǐ wéi mǎ,zhì huì wéi míng zhū。

 神足以为马,智慧为明珠。

 miào xíng wéi cǎi nǚ,sì shè zhǔ zàng shén,

 妙行为采女,四摄主藏神,

 fāng biàn wéi zhǔ bīng,pú sà zhuàn lún wáng。

 方便为主兵,菩萨转轮王。

 sān mèi wéi chéng guō,kōng jì wéi gōng diàn,

 三昧为城廓,空寂为宫殿,

 cí jiǎ zhì huì jiàn,niàn gōng míng lì jiàn。

 慈甲智慧剑,念弓明利箭。

 gāo zhāng shén lì gài,jiǒng jiàn zhì huì chuáng,

 高张神力盖,迥建智慧幢,

 rěn lì bù dòng yáo,zhí pò mó wáng jūn。

 忍力不动摇,直破魔王军。

 zǒng chí wéi píng dì,zhòng xíng wéi hé shuǐ,

 总持为平地,众行为河水,

 jìng zhì wéi yǒng quán,miào huì zuò shù lín。

 净智为涌泉,妙慧作树林。

 kōng wéi chéng jìng chí,jué fēn hàn dàn huá,

 空为澄净池,觉分菡萏华,

 shén lì zì zhuāng yán,sān mèi cháng yú lè。

 神力自庄严,三昧常娱乐。

 sī wéi wéi cǎi nǚ,gān lù wéi měi shí,

 思惟为采女,甘露为美食,

 jiě tuō wèi wéi jiāng,yóu xì yú sān chéng。

 解脱味为浆,游戏于三乘。

 cǐ zhū pú sà xíng,wēi miào zhuǎn zēng shàng,

 此诸菩萨行,微妙转增上,

 wú liàng jié xiū xíng,qí xīn bù yàn zú。

 无量劫修行,其心不厌足。

 gòng yǎng yí qiè fó,yán jìng yí qiè chà,

 供养一切佛,严净一切刹,

 pǔ lìng yí qiè zhòng,ān zhù yí qiè zhì。

 普令一切众,安住一切智。

 yí qiè chà wēi chén,xī kě zhī qí shù;

 一切刹微尘,悉可知其数;

 yí qiè xū kōng jiè,yì shā kě dù liàng;

 一切虚空界,一沙可度量;

 yí qiè zhòng shēng xīn,niàn niàn kě shǔ zhī;

 一切众生心,念念可数知;

 fó zǐ zhū gōng dé,shuō zhī bù kě jìn。

 佛子诸功德,说之不可尽。

 yù jù cǐ gōng dé,jí zhū shàng miào fǎ,

 欲具此功德,及诸上妙法,

 yù shǐ zhū zhòng shēng,lí kǔ cháng ān lè,

 欲使诸众生,离苦常安乐,

 yù lìng shēn yǔ yì,xī yǔ zhū fó děng,

 欲令身语意,悉与诸佛等,

 yìng fā jīn gāng xīn,xué cǐ gōng dé xíng。”

 应发金刚心,学此功德行。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教