无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第四十九(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-09-14 [投稿]

大方广佛华严经》卷第四十九·普贤行品第三十六(视频念诵版)

 

以上为《华严经》普贤行品第三十六的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第四十九·普贤行品第三十六(文字注音版)

 ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà fù gào zhū pú sà dà zhòng yán:

 尔时,普贤菩萨摩诃萨复告诸菩萨大众言:

 

 “fó zǐ!rú xiàng suǒ yǎn,cǐ dàn suí zhòng shēng gēn qì suǒ yí,

 “佛子!如向所演,此但随众生根器所宜,

 lüè shuō rú lái shǎo fēn jìng jiè。hé yǐ gù?zhū fú shì zūn,

 略说如来少分境界。何以故?诸佛世尊

 wèi zhū zhòng shēng,wú zhì zuò è,jì wǒ、wǒ suǒ,zhí zhuó yú shēn,

 为诸众生,无智作恶,计我、我所,执著于身,

 diān dǎo yí huò,xié jiàn fēn bié,yǔ zhū jié fù héng gòng xiāng yìng,

 颠倒疑惑,邪见分别,与诸结缚恒共相应,

 suí shēng sǐ liú yuǎn rú lái dào gù,chū xìng yú shì。fó zǐ!

 随生死流远如来道故,出兴于世。佛子!

 wǒ bú jiàn yī fǎ wèi dà guò shī,

 我不见一法为大过失,

 rú zhū pú sà yú tā pú sà qǐ chēn xīn zhě。hé yǐ gù?fó zǐ!

 如诸菩萨于他菩萨起瞋心者。何以故?佛子!

 ruò zhū pú sà yú yú pú sà qǐ chēn huì xīn,

 若诸菩萨于余菩萨起瞋恚心,

 jí chéng jiù bǎi wàn zhàng mén gù。hé děng wéi bǎi wàn zhàng?

 即成就百万障门故。何等为百万障?

 suǒ wèi:bú jiàn pú tí zhàng;bù wén zhèng fǎ zhàng;

 所谓:不见菩提障;不闻正法障;

 shēng bù jìng shì jiè zhàng;shēng zhū è qù zhàng;

 生不净世界障;生诸恶趣障;

 shēng zhū nán chǔ zhàng;duō zhū jí bìng zhàng;duō bèi bàng huǐ zhàng;

 生诸难处障;多诸疾病障;多被谤毁障;

 shēng wán dùn zhū qù zhàng;huài shī zhèng niàn zhàng;

 生顽钝诸趣障;坏失正念障;

 quē shǎo zhì huì zhàng;yǎn zhàng;ěr zhàng;bí zhàng;shé zhàng;

 阙少智慧障;眼障;耳障;鼻障;舌障;

 shēn zhàng;yì zhàng;è zhī shí zhàng;è bàn dǎng zhàng;

 身障;意障;恶知识障;恶伴党障;

 lè xí xiǎo chéng zhàng;lè jìn fán yōng zhàng;

 乐习小乘障;乐近凡庸障;

 bù xìn lè dà wēi dé rén zhàng;lè yǔ lí zhèng jiàn rén tóng zhù zhàng;

 不信乐大威德人障;乐与离正见人同住障;

 shēng wài dào jiā zhàng;zhù mó jìng jiè zhàng;lí fú zhèng jiào zhàng;

 生外道家障;住魔境界障;离佛正教障;

 bú jiàn shàn yǒu zhàng;shàn gēn liú nàn zhàng;zēng bù shàn fǎ zhàng;

 不见善友障;善根留难障;增不善法障;

 dé xià liè chù zhàng;shēng biān dì zhàng;shēng è rén jiā zhàng;

 得下劣处障;生边地障;生恶人家障;

 shēng è shén zhōng zhàng;shēng è lóng、è yè chā、è gān tà pó、

 生恶神中障;生恶龙、恶夜叉、恶乾闼婆、

 è ā xiū luó、è jiā lóu luó、è jǐn nà luó、è mó hóu luó jiā、

 恶阿修罗、恶迦楼罗、恶紧那罗、恶摩睺罗伽、

 è luó chà zhōng zhàng;bù lè fó fǎ zhàng;xí tóng méng fǎ zhàng;

 恶罗刹中障;不乐佛法障;习童蒙法障;

 lè zhe xiǎo chéng zhàng;bù lè dà chéng zhàng;xìng duō jīng bù zhàng;

 乐著小乘障;不乐大乘障;性多惊怖障;

 xīn cháng yōu nǎo zhàng;ài zhe shēng sǐ zhàng;bù zhuān fó fǎ zhàng;

 心常忧恼障;爱著生死障;不专佛法障;

 bù xǐ jiàn wén fú zì zài shén tōng zhàng;bù dé pú sà zhū gēn zhàng;

 不喜见闻佛自在神通障;不得菩萨诸根障;

 bù xíng pú sà jìng xíng zhàng;tuì qiè pú sà shēn xīn zhàng;

 不行菩萨净行障;退怯菩萨深心障;

 bù shēng pú sà dà yuàn zhàng;bù fā yī qiè zhì xīn zhàng;

 不生菩萨大愿障;不发一切智心障;

 yú pú sà xíng xiè dài zhàng;bù néng jìng zhì zhū yè zhàng;

 于菩萨行懈怠障;不能净治诸业障;

 bù néng shè qǔ dà fú zhàng;zhì lì bù néng míng lì zhàng;

 不能摄取大福障;智力不能明利障;

 duàn yú guǎng dà zhì huì zhàng;bù hù chí pú sà zhū xíng zhàng;

 断于广大智慧障;不护持菩萨诸行障;

 lè fěi bàng yī qiè zhì yǔ zhàng;yuǎn lí zhū fú pú tí zhàng;

 乐诽谤一切智语障;远离诸佛菩提障;

 lè zhù zhòng mó jìng jiè zhàng;bù zhuān xiū fú jìng jiè zhàng;

 乐住众魔境界障;不专修佛境界障;

 bù jué dìng fā pú sà hóng shì zhàng;bù lè yǔ pú sà tóng zhù zhàng;

 不决定发菩萨弘誓障;不乐与菩萨同住障;

 bù qiú pú sà shàn gēn zhàng;xìng duō jiàn yí zhàng;xīn cháng yú àn zhàng;

 不求菩萨善根障;性多见疑障;心常愚闇障;

 bù néng xíng pú sà píng děng shī gù,qǐ bù shě zhàng;

 不能行菩萨平等施故,起不舍障;

 bù néng chí rú lái jiè gù,qǐ pò jiè zhàng;

 不能持如来戒故,起破戒障;

 bù néng rù kān rěn mén gù,qǐ yú chī、nǎo hài、chēn huì zhàng;

 不能入堪忍门故,起愚痴、恼害、瞋恚障;

 bù néng xíng pú sà dà yī jīng yī jìn gù,qǐ xiè dài gòu zhàng;

 不能行菩萨大一精一进故,起懈怠垢障;

 bù néng dé zhū sān mèi gù,qǐ sǎn luàn zhàng;

 不能得诸三昧故,起散乱障;

 bù xiū zhì bō rě bō luó mì gù,qǐ è huì zhàng;yú chù、

 不修治般若波罗蜜故,起恶慧障;于处、

 fēi chù zhōng wú shàn qiǎo zhàng;

 非处中无善巧障;

 yú dù zhòng shēng zhōng wú fāng biàn zhàng;

 于度众生中无方便障;

 yú pú sà zhì huì zhōng bù néng guān chá zhàng;

 于菩萨智慧中不能观察障;

 yú pú sà chū lí fǎ zhōng bù néng le zhī zhàng;

 于菩萨出离法中不能了知障;

 bù chéng jiù pú sà shí zhǒng guǎng dà yǎn gù,yǎn rú shēng máng zhàng;

 不成就菩萨十种广大眼故,眼如生盲障;

 ěr bù wén wú ài fǎ gù,kǒu rú yǎ yáng zhàng;

 耳不闻无碍法故,口如哑羊障;

 bù jù xiāng hǎo gù,bí gēn pò huài zhàng;

 不具相好故,鼻根破坏障;

 bù néng biàn le zhòng shēng yǔ yán gù,chéng jiù shé gēn zhàng;

 不能辨了众生语言故,成就舌根障;

 qīng jiàn zhòng shēng gù,chéng jiù shēn gēn zhàng;

 轻贱众生故,成就身根障;

 xīn duō kuáng luàn gù,chéng jiù yì gēn zhàng;

 心多狂乱故,成就意根障;

 bù chí sān zhǒng lǜ yí gù,chéng jiù shēn yè zhàng;

 不持三种律仪故,成就身业障;

 héng qǐ sì zhǒng guò shī gù,chéng jiù yǔ yè zhàng;

 恒起四种过失故,成就语业障;

 duō shēng tān、chēn、xié jiàn gù,chéng jiù yì yè zhàng;

 多生贪、瞋、邪见故,成就意业障;

 zéi xīn qiú fǎ zhàng;duàn jué pú sà jìng jiè zhàng;

 贼心求法障;断绝菩萨境界障;

 yú pú sà yǒng měng fǎ zhōng xīn shēng tuì qiè zhàng;

 于菩萨勇猛法中心生退怯障;

 yú pú sà chū lí dào zhōng xīn shēng lǎn duò zhàng;

 于菩萨出离道中心生懒惰障;

 yú pú sà zhì huì guāng míng mén zhōng xīn shēng zhǐ xī zhàng;

 于菩萨智慧光明门中心生止息障;

 yú pú sà niàn lì zhōng xīn shēng liè ruò zhàng;

 于菩萨念力中心生劣弱障;

 yú rú lái jiào fǎ zhōng bù néng zhù chí zhàng;

 于如来教法中不能住持障;

 yú pú sà lí shēng dào bù néng qīn jìn zhàng;

 于菩萨离生道不能亲近障;

 yú pú sà wú shī huài dào bù néng xiū xí zhàng;

 于菩萨无失坏道不能修习障;

 suí shùn èr chéng zhèng wèi zhàng;

 随顺二乘正位障;

 yuǎn lí sān shì zhū fú pú sà zhǒng xìng zhàng。

 远离三世诸佛菩萨种性障。

 

 “fó zǐ!ruò pú sà yú zhū pú sà qǐ yī chēn xīn,

 “佛子!若菩萨于诸菩萨起一瞋心,

 zé chéng jiù rú shì děng bǎi wàn zhàng mén。hé yǐ gù?fó zǐ!

 则成就如是等百万障门。何以故?佛子!

 wǒ bú jiàn yǒu yī fǎ wèi dà guò è,rú zhū pú sà yú yú pú sà qǐ chēn xīn zhě。

 我不见有一法为大过恶,如诸菩萨于余菩萨起瞋心者。

 shì gù,zhū pú sà mó hē sà yù jí mǎn zú zhū pú sà xíng,

 是故,诸菩萨摩诃萨欲疾满足诸菩萨行,

 yīng qín xiū shí zhǒng fǎ。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 应勤修十种法。何等为十?所谓:

 xīn bù qì shě yī qiè zhòng shēng,yú zhū pú sà shēng rú lái xiǎng,

 心不弃舍一切众生,于诸菩萨生如来想,

 yǒng bù fěi bàng yī qiè fó fǎ,zhī zhū guó tǔ wú yǒu qióng jìn,

 永不诽谤一切佛法,知诸国土无有穷尽,

 yú pú sà xíng shēn shēng xìn lè,

 于菩萨行深生信乐,

 bù shě píng děng xū kōng fǎ jiè pú tí zhī xīn,guān chá pú tí rù rú lái lì,

 不舍平等虚空法界菩提之心,观察菩提入如来力,

 yī jīng yī qín xiū xí wú ài biàn cái,jiào huà zhòng shēng wú yǒu pí yàn,

 一精一勤修习无碍辩才,教化众生无有疲厌,

 zhù yī qiè shì jiè xīn wú suǒ zhe。shì wèi shí。

 住一切世界心无所著。是为十。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà ān zhù cǐ shí fǎ yǐ,

 “佛子!菩萨摩诃萨安住此十法已,

 zé néng jù zú shí zhǒng qīng jìng。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 则能具足十种清净。何等为十?所谓:

 tōng dá shén shēn fǎ qīng jìng,qīn jìn shàn zhī shí qīng jìng,

 通达甚深法清净,亲近善知识清净,

 hù chí zhū fó fǎ qīng jìng,le dá xū kōng jiè qīng jìng,

 护持诸佛法清净,了达虚空界清净,

 shēn rù fǎ jiè qīng jìng,guān chá wú biān xīn qīng jìng,

 深入法界清净,观察无边心清净,

 yǔ yī qiè pú sà tóng shàn gēn qīng jìng,bù zhe zhū jié qīng jìng,

 与一切菩萨同善根清净,不著诸劫清净,

 guān chá sān shì qīng jìng,xiū xíng yī qiè zhū fó fǎ qīng jìng。shì wèi shí。

 观察三世清净,修行一切诸佛法清净。是为十。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ shí fǎ yǐ,

 “佛子!菩萨摩诃萨住此十法已,

 zé jù zú shí zhǒng guǎng dà zhì。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 则具足十种广大智。何等为十?所谓:

 zhī yī qiè zhòng shēng xīn xíng zhì,zhī yī qiè zhòng shēng yè bào zhì,

 知一切众生心行智,知一切众生业报智,

 zhī yī qiè fó fǎ zhì,zhī yī qiè fó fǎ shēn mì lǐ qù zhì,

 知一切佛法智,知一切佛法深密理趣智,

 zhī yī qiè tuó luó ní mén zhì,zhī yī qiè wén zì biàn cái zhì,

 知一切陀罗尼门智,知一切文字辩才智,

 zhī yī qiè zhòng shēng yǔ yán、yīn shēng、cí biàn shàn qiǎo zhì,

 知一切众生语言、音声、辞辩善巧智,

 yú yī qiè shì jiè zhōng pǔ xiàn qí shēn zhì,

 于一切世界中普现其身智,

 yú yī qiè zhòng huì zhōng pǔ xiàn yǐng xiàng zhì,

 于一切众会中普现影像智,

 yú yī qiè shòu shēng chù zhōng jù yī qiè zhì zhì。shì wèi shí。

 于一切受生处中具一切智智。是为十。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ shí zhì yǐ,zé dé rù shí zhǒng pǔ rù。

 “佛子!菩萨摩诃萨住此十智已,则得入十种普入。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yī qiè shì jiè rù yī máo dào,

 何等为十?所谓:一切世界入一毛道,

 yī máo dào rù yī qiè shì jiè;yī qiè zhòng shēng shēn rù yī shēn,

 一毛道入一切世界;一切众生身入一身,

 yī shēn rù yī qiè zhòng shēng shēn;bù kě shuō jié rù yī niàn,

 一身入一切众生身;不可说劫入一念,

 yī niàn rù bù kě shuō jié;yī qiè fó fǎ rù yī fǎ,

 一念入不可说劫;一切佛法入一法,

 yī fǎ rù yī qiè fó fǎ;bù kě shuō chù rù yī chù,

 一法入一切佛法;不可说处入一处,

 yī chù rù bù kě shuō chù;bù kě shuō gēn rù yī gēn,

 一处入不可说处;不可说根入一根,

 yī gēn rù bù kě shuō gēn;yī qiè gēn rù fēi gēn,fēi gēn rù yī qiè gēn;

 一根入不可说根;一切根入非根,非根入一切根;

 yī qiè xiǎng rù yī xiǎng,yī xiǎng rù yī qiè xiǎng;

 一切想入一想,一想入一切想;

 yī qiè yán yīn rù yī yán yīn,yī yán yīn rù yī qiè yán yīn;

 一切言音入一言音,一言音入一切言音;

 yī qiè sān shì rù yī shì,yī shì rù yī qiè sān shì。shì wèi shí。

 一切三世入一世,一世入一切三世。是为十。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì guān chá yǐ,

 “佛子!菩萨摩诃萨如是观察已,

 zé zhù shí zhǒng shèng miào xīn。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 则住十种胜妙心。何等为十?所谓:

 zhù yī qiè shì jiè yǔ yán、fēi yǔ yán shèng miào xīn,

 住一切世界语言、非语言胜妙心,

 zhù yī qiè zhòng shēng xiǎng niàn wú suǒ yī zhǐ shèng miào xīn,

 住一切众生想念无所依止胜妙心,

 zhù jiū jìng xū kōng jiè shèng miào xīn,

 住究竟虚空界胜妙心,

 zhù wú biān fǎ jiè shèng miào xīn,

 住无边法界胜妙心,

 zhù yī qiè shēn mì fó fǎ shèng miào xīn,

 住一切深密佛法胜妙心,

 zhù shén shēn wú chā bié fǎ shèng miào xīn,

 住甚深无差别法胜妙心,

 zhù chú miè yī qiè yí huò shèng miào xīn,

 住除灭一切疑惑胜妙心,

 zhù yī qiè shì píng děng wú chā bié shèng miào xīn,

 住一切世平等无差别胜妙心,

 zhù sān shì zhū fú píng děng shèng miào xīn,

 住三世诸佛平等胜妙心,

 zhù yī qiè zhū fó lì wú liàng shèng miào xīn。shì wèi shí。

 住一切诸佛力无量胜妙心。是为十。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ shí zhǒng shèng miào xīn yǐ,

 “佛子!菩萨摩诃萨住此十种胜妙心已,

 zé dé shí zhǒng fó fǎ shàn qiǎo zhì。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 则得十种佛法善巧智。何等为十?所谓:

 le dá shén shēn fó fǎ shàn qiǎo zhì,chū shēng guǎng dà fó fǎ shàn qiǎo zhì,

 了达甚深佛法善巧智,出生广大佛法善巧智,

 xuān shuō zhǒng zhǒng fó fǎ shàn qiǎo zhì,

 宣说种种佛法善巧智,

 zhèng rù píng děng fó fǎ shàn qiǎo zhì,

 证入平等佛法善巧智,

 míng liǎo chā bié fó fǎ shàn qiǎo zhì,wù jiě wú chā bié fó fǎ shàn qiǎo zhì,

 明了差别佛法善巧智,悟解无差别佛法善巧智,

 shēn rù zhuāng yán fó fǎ shàn qiǎo zhì,yī fāng biàn rù fó fǎ shàn qiǎo zhì,

 深入庄严佛法善巧智,一方便入佛法善巧智,

 wú liàng fāng biàn rù fó fǎ shàn qiǎo zhì,

 无量方便入佛法善巧智,

 zhī wú biān fó fǎ wú chā bié shàn qiǎo zhì,

 知无边佛法无差别善巧智,

 yǐ zì xīn zì lì yú yī qiè fó fǎ bù tuì zhuǎn shàn qiǎo zhì。shì wèi shí。

 以自心自力于一切佛法不退转善巧智。是为十。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà wén cǐ fǎ yǐ,xián yīng fā xīn,

 “佛子!菩萨摩诃萨闻此法已,咸应发心,

 gōng jìng shòu chí。hé yǐ gù?pú sà mó hē sà chí cǐ fǎ zhě,

 恭敬受持。何以故?菩萨摩诃萨持此法者,

 shǎo zuò gōng lì,jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 少作功力,疾得阿耨多罗三藐三菩提,

 jiē dé jù zú yī qiè fó fǎ,xī yǔ sān shì zhū fó fǎ děng。”

 皆得具足一切佛法,悉与三世诸佛法等。”

 

 ěr shí,fú shén lì gù,fǎ rú shì gù,

 尔时,佛神力故,法如是故,

 shí fāng gè yǒu shí bù kě shuō bǎi qiān yì nà yóu tā fú shā wēi chén shù shì jiè liù zhǒng zhèn dòng,

 十方各有十不可说百千亿那由他佛刹微尘数世界六种震动,

 yǔ chū guò zhū tiān yī qiè huá yún、xiāng yún、mò xiāng yún、

 雨出过诸天一切华云、香云、末香云、

 yī gài、zhuàng fān、mó ní bǎo děng jí yǐ yī qiè zhuāng yán jù yún,

 衣盖、幢幡、摩尼宝等及以一切庄严具云,

 yǔ zhòng jì lè yún,yǔ zhū pú sà yún,

 雨众妓乐云,雨诸菩萨云,

 yǔ bù kě shuō rú lái sè xiàng yún,

 雨不可说如来色相云,

 yǔ bù kě shuō zàn tàn rú lái shàn zāi yún,

 雨不可说赞叹如来善哉云,

 yǔ rú lái yīn shēng chōng mǎn yī qiè fǎ jiè yún,

 雨如来音声充满一切法界云,

 yǔ bù kě shuō zhuāng yán shì jiè yún,yǔ bù kě shuō zēng zhǎng pú tí yún,

 雨不可说庄严世界云,雨不可说增长菩提云,

 yǔ bù kě shuō guāng míng zhào yào yún,yǔ bù kě shuō shén lì shuō fǎ yún。

 雨不可说光明照耀云,雨不可说神力说法云。

 rú cǐ shì jiè sì tiān xià pú tí shù xià pú tí chǎng pú sà gōng diàn zhōng,

 如此世界四天下菩提树下菩提场菩萨宫殿中,

 jiàn yú rú lái chéng děng zhèng jué yǎn shuō cǐ fǎ,

 见于如来成等正觉演说此法,

 shí fāng yī qiè zhū shì jiè zhōng xī yì rú shì。

 十方一切诸世界中悉亦如是。

 

 ěr shí,fú shén lì gù,fǎ rú shì gù,

 尔时,佛神力故,法如是故,

 shí fāng gè guò shí bù kě shuō fú shā wēi chén shù shì jiè wài,

 十方各过十不可说佛刹微尘数世界外,

 yǒu shí fú shā wēi chén shù pú sà mó hē sà lái yì cǐ tǔ,

 有十佛刹微尘数菩萨摩诃萨来诣此土,

 chōng mǎn shí fāng,zuò rú shì yán:“shàn zāi shàn zāi!fó zǐ!

 充满十方,作如是言:“善哉善哉!佛子!

 nǎi néng shuō cǐ zhū fú rú lái zuì dà shì yuàn shòu jì shēn fǎ。

 乃能说此诸佛如来最大誓愿授记深法。

 fó zǐ!wǒ děng yī qiè tóng míng pǔ xián,

 佛子!我等一切同名普贤,

 gè cóng pǔ shèng shì jiè pǔ chuáng zì zài rú lái suǒ lái yì cǐ tǔ,

 各从普胜世界普幢自在如来所来诣此土,

 xī yǐ fú shén lì gù,yú yī qiè chù yǎn shuō cǐ fǎ;

 悉以佛神力故,于一切处演说此法;

 rú cǐ zhòng huì,rú shì suǒ shuō,yī qiè píng děng wú yǒu zēng jiǎn。

 如此众会,如是所说,一切平等无有增减。

 wǒ děng jiē chéng fú wēi shén lì,lái cǐ dào chǎng wèi rǔ zuò zhèng。

 我等皆承佛威神力,来此道场为汝作证。

 rú cǐ dào chǎng,wǒ děng shí fú shā wēi chén shù pú sà ér lái zuò zhèng,

 如此道场,我等十佛刹微尘数菩萨而来作证,

 shí fāng yī qiè zhū shì jiè zhōng xī yì rú shì。”

 十方一切诸世界中悉亦如是。”

 

 ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà yǐ fú shén lì、zì shàn gēn lì,

 尔时,普贤菩萨摩诃萨以佛神力、自善根力,

 guān chá shí fāng jì yú fǎ jiè,yù kāi shì pú sà xíng,

 观察十方洎于法界,欲开示菩萨行,

 yù xuān shuō rú lái pú tí jiè,yù shuō dà yuàn jiè,

 欲宣说如来菩提界,欲说大愿界,

 yù shuō yī qiè shì jiè jié shù,yù míng zhū fú suí shí chū xiàn,

 欲说一切世界劫数,欲明诸佛随时出现,

 yù shuō rú lái suí gēn shú zhòng shēng chū xiàn lìng qí gōng yǎng,

 欲说如来随根熟众生出现令其供养,

 yù míng rú lái chū shì gōng bù táng juān,

 欲明如来出世功不唐捐,

 yù míng suǒ zhǒng shàn gēn bì huò guǒ bào,

 欲明所种善根必获果报,

 yù míng dà wēi dé pú sà wèi yī qiè zhòng shēng xiàn xíng shuō fǎ lìng qí kāi wù,

 欲明大威德菩萨为一切众生现形说法令其开悟,

 ér shuō sòng yán:

 而说颂言:

 

 “rǔ děng yīng huān xǐ,shě lí yú zhū gài,yī xīn gōng jìng tīng,

 “汝等应欢喜,舍离于诸盖,一心恭敬听,

 pú sà zhū yuàn xíng。wǎng xī zhū pú sà,zuì shèng rén shī zi,

 菩萨诸愿行。往昔诸菩萨,最胜人师子,

 rú bǐ suǒ xiū xíng,wǒ dāng cì dì shuō。yì shuō zhū jié shù,

 如彼所修行,我当次第说。亦说诸劫数,

 shì jiè bìng zhū yè,jí yǐ wú děng zūn,yú bǐ ér chū xìng。

 世界并诸业,及以无等尊,于彼而出兴。

 rú shì guò qù fó,dà yuàn chū yú shì,yún hé wéi zhòng shēng,

 如是过去佛,大愿出于世,云何为众生,

 miè chú zhū kǔ nǎo?yī qiè lùn shī zi,suǒ xíng xiāng xù mǎn,

 灭除诸苦恼?一切论师子,所行相续满,

 dé fú píng děng fǎ,yī qiè zhì jìng jiè。jiàn yú guò qù shì,

 得佛平等法,一切智境界。见于过去世,

 yī qiē rén shī zi,fàng dà guāng míng wǎng,pǔ zhào shí fāng jiè。

 一切人师子,放大光明网,普照十方界。

 sī wéi fā shì yuàn:‘wǒ dàng zuò shì dēng,jù zú fú gōng dé,

 思惟发是愿:‘我当作世灯,具足佛功德,

 shí lì yī qiè zhì。yī qiè zhū zhòng shēng,tān huì chī chì rán;

 十力一切智。一切诸众生,贪恚痴炽然;

 wǒ dāng xī jiù tuō,lìng miè è dào kǔ。’fā rú shì shì yuàn,

 我当悉救脱,令灭恶道苦。’发如是誓愿,

 jiān gù bù tuì zhuǎn,jù xiū pú sà xíng,huò shí wú ài lì。

 坚固不退转,具修菩萨行,获十无碍力。

 rú shì shì yuàn yǐ,xiū xíng wú tuì qiè,suǒ zuò jiē bù xū,

 如是誓愿已,修行无退怯,所作皆不虚,

 shuō míng lùn shī zi。yú yī xián jié zhōng,qiān fú chū yú shì,

 说名论师子。于一贤劫中,千佛出于世,

 bǐ suǒ yǒu pǔ yǎn,wǒ dāng cì dì shuō。rú yī xián jié zhōng,

 彼所有普眼,我当次第说。如一贤劫中,

 wú liàng jié yì rán,bǐ wèi lái fú xíng,wǒ dāng fēn bié shuō。

 无量劫亦然,彼未来佛行,我当分别说。

 rú yī fú shā zhǒng,wú liàng shā yì rán,wèi lái shí lì zūn,

 如一佛刹种,无量刹亦然,未来十力尊,

 zhū xíng wǒ jīn shuō。zhū fú cì xìng shì,suí yuàn suí míng hào,

 诸行我今说。诸佛次兴世,随愿随名号,

 suí bǐ suǒ de jì,suí qí suǒ shòu mìng,suí suǒ xiū zhèng fǎ,

 随彼所得记,随其所寿命,随所修正法,

 zhuān qiú wú ài dào;suí suǒ huà zhòng shēng,zhèng fǎ zhù yú shì;

 专求无碍道;随所化众生,正法住于世;

 suí suǒ jìng fú shā,zhòng shēng jí fǎ lún,yǎn shuō shí fēi shí,

 随所净佛刹,众生及法錀,演说时非时,

 cì dì jìng qún shēng;suí zhū zhòng shēng yè,suǒ xíng jí xìn jiě,

 次第净群生;随诸众生业,所行及信解,

 shàng zhōng xià bù tóng,huà bǐ lìng xiū xí。rù yú rú shì zhì,

 上中下不同,化彼令修习。入于如是智,

 xiū qí zuì shèng xíng,cháng zuò pǔ xián yè,guǎng dù zhū zhòng shēng。

 修其最胜行,常作普贤业,广度诸众生。

 shēn yè wú zhàng ài,yǔ yè xī qīng jìng,yì xíng yì rú shì,

 身业无障碍,语业悉清净,意行亦如是,

 sān shì mí bù rán。pú sà rú shì xíng,jiū jìng pǔ xián dào,

 三世靡不然。菩萨如是行,究竟普贤道,

 chū shēng jìng zhì rì,pǔ zhào yú fǎ jiè。wèi lái shì zhū jié,

 出生净智日,普照于法界。未来世诸劫,

 guó tǔ bù kě shuō,yī niàn xī le zhī,yú bǐ wú fēn bié。

 国土不可说,一念悉了知,于彼无分别。

 xíng zhě néng qù rù,rú shì zuì shèng dì,cǐ zhū pú sà fǎ,

 行者能趣入,如是最胜地,此诸菩萨法,

 wǒ dāng shuō shǎo fēn。zhì huì wú biān jì,tōng dá fú jìng jiè,

 我当说少分。智慧无边际,通达佛境界,

 yī qiè jiē shàn rù,suǒ xíng bù tuì zhuǎn。jù zú pǔ xián huì,

 一切皆善入,所行不退转。具足普贤慧,

 chéng mǎn pǔ xián yuàn,rù yú wú děng zhì,wǒ dāng shuō bǐ xíng。

 成满普贤愿,入于无等智,我当说彼行。

 yú yī wēi chén zhōng,xī jiàn zhū shì jiè,zhòng shēng ruò wén zhě,

 于一微尘中,悉见诸世界,众生若闻者,

 mí luàn xīn fā kuáng。rú yú yī wēi chén,yī qiè chén yì rán,

 迷乱心发狂。如于一微尘,一切尘亦然,

 shì jiè xī rù zhōng,rú shì bù sī yì。yī yī chén zhōng yǒu,

 世界悉入中,如是不思议。一一尘中有,

 shí fāng sān shì fǎ,qù shā jiē wú liàng,xī néng fēn bié zhī。

 十方三世法,趣刹皆无量,悉能分别知。

 yī yī chén zhōng yǒu,wú liàng zhǒng fú shā,zhǒng zhǒng jiē wú liàng,

 一一尘中有,无量种佛刹,种种皆无量,

 yú yī mí bù zhī。fǎ jiè zhōng suǒ yǒu,zhǒng zhǒng zhū yì xiāng,

 于一靡不知。法界中所有,种种诸异相,

 qù lèi gè chā bié,xī néng fēn bié zhī。shēn rù wēi xì zhì,

 趣类各差别,悉能分别知。深入微细智,

 fēn bié zhū shì jiè,yī qiè jié chéng huài,xī néng míng liǎo shuō。

 分别诸世界,一切劫成坏,悉能明了说。

 zhī zhū jié xiū duǎn,sān shì jí yī niàn,zhòng xíng tóng bù tóng,

 知诸劫修短,三世即一念,众行同不同,

 xī néng fēn bié zhī。shēn rù zhū shì jiè,guǎng dà fēi guǎng dà,

 悉能分别知。深入诸世界,广大非广大,

 yī shēn wú liàng shā,yī shā wú liáng shēn。shí fāng zhōng suǒ yǒu,

 一身无量刹,一刹无量身。十方中所有,

 yì lèi zhū shì jiè,guǎng dà wú liàng xiāng,yī qiè xī néng zhī。

 异类诸世界,广大无量相,一切悉能知。

 yī qiè sān shì zhōng,wú liàng zhū guó tǔ,jù zú shén shēn zhì,

 一切三世中,无量诸国土,具足甚深智,

 xī le bǐ chéng bài。shí fāng zhū shì jiè,yǒu chéng huò yǒu huài,

 悉了彼成败。十方诸世界,有成或有坏,

 rú shì bù kě shuō,xián dé xī shēn le。huò yǒu zhū guó tǔ,

 如是不可说,贤德悉深了。或有诸国土,

 zhǒng zhòng dì yán shì;zhū qù yì fù rán,sī yóu yè qīng jìng。

 种种地严饰;诸趣亦复然,斯由业清净。

 huò yǒu zhū shì jiè,wú liàng zhǒng zá rǎn;sī yóu zhòng shēng gǎn,

 或有诸世界,无量种杂染;斯由众生感,

 yī qiè rú qí xíng。wú liàng wú biān shā,le zhī jí yī shā,

 一切如其行。无量无边刹,了知即一刹,

 rú shì rù zhū shā,qí shù bù kě zhī。yī qiè zhū shì jiè,

 如是入诸刹,其数不可知。一切诸世界,

 xī rù yī shā zhōng,shì jiè bù wéi yī,yì fù wú zá luàn。

 悉入一刹中,世界不为一,亦复无杂乱。

 shì jiè yǒu yǎng fù,huò gāo huò fù xià,jiē shì zhòng shēng xiǎng,

 世界有仰覆,或高或复下,皆是众生想,

 xī néng fēn bié zhī。guǎng bó zhū shì jiè,wú liàng wú yǒu biān,

 悉能分别知。广博诸世界,无量无有边,

 zhī zhǒng zhǒng shì yī,zhī yī shì zhǒng zhǒng。pǔ xián zhū fó zǐ,

 知种种是一,知一是种种。普贤诸佛子,

 néng yǐ pǔ xián zhì,le zhī zhū shā shù,qí shù wú biān jì。

 能以普贤智,了知诸刹数,其数无边际。

 zhī zhū shì jiè huà,shā huà zhòng shēng huà,fǎ huà zhū fó huà,

 知诸世界化,刹化众生化,法化诸佛化,

 yī qiè jiē jiū jìng。yī qiè zhū shì jiè,wēi xì guǎng dà shā,

 一切皆究竟。一切诸世界,微细广大刹,

 zhǒng zhǒng yì zhuāng yán,jiē yóu yè suǒ qǐ。wú liàng zhū fó zǐ,

 种种异庄严,皆由业所起。无量诸佛子,

 shàn xué rù fǎ jiè,shén tōng lì zì zài,pǔ biàn yú shí fāng。

 善学入法界,神通力自在,普遍于十方。

 zhòng shēng shù děng jié,shuō bǐ shì jiè míng,yì bù néng lìng jǐn,

 众生数等劫,说彼世界名,亦不能令尽,

 wéi chú fú kāi shì。shì jiè jí rú lái,zhǒng zhǒng zhū míng hào,

 唯除佛开示。世界及如来,种种诸名号,

 jīng yú wú liàng jié,shuō zhī bù kě jǐn。hé kuàng zuì shèng zhì,

 经于无量劫,说之不可尽。何况最胜智,

 sān shì zhū fó fǎ,cóng yú fǎ jiè shēng,chōng mǎn rú lái dì!

 三世诸佛法,从于法界生,充满如来地!

 qīng jìng wú ài niàn,wú biān wú ài huì,fēn bié shuō fǎ jiè,

 清净无碍念,无边无碍慧,分别说法界,

 dé zhì yú bǐ àn。guò qù zhū shì jiè,guǎng dà jí wēi xì,

 得至于彼岸。过去诸世界,广大及微细,

 xiū xí suǒ zhuāng yán,yī niàn xī néng zhī。qí zhōng rén shī zi,

 修习所庄严,一念悉能知。其中人师子,

 xiū fú zhǒng zhǒng xíng,chéng yú děng zhèng jué,shì xiàn zhū zì zài。

 修佛种种行,成于等正觉,示现诸自在。

 rú shì wèi lái shì,cì dì wú liàng jié,suǒ yǒu rén zhōng zūn,

 如是未来世,次第无量劫,所有人中尊,

 pú sà xī néng zhī。suǒ yǒu zhū xíng yuàn,suǒ yǒu zhū jìng jiè,

 菩萨悉能知。所有诸行愿,所有诸境界,

 rú shì qín xiū xíng,yú zhōng chéng zhèng jué。yì zhī bǐ zhòng huì,

 如是勤修行,于中成正觉。亦知彼众会,

 shòu mìng huà zhòng shēng,yǐ cǐ zhū fǎ mén,wèi zhòng zhuǎn fǎ lún。

 寿命化众生,以此诸法门,为众转法錀。

 pú sà rú shì zhī,zhù pǔ xián xíng dì,zhì huì xī míng liǎo,

 菩萨如是知,住普贤行地,智慧悉明了,

 chū shēng yī qiè fú。xiàn zài shì suǒ shè,yī qiè zhū fó tǔ,

 出生一切佛。现在世所摄,一切诸佛土,

 shēn rù cǐ zhū shā,tōng dá yú fǎ jiè。bǐ zhū shì jiè zhōng,

 深入此诸刹,通达于法界。彼诸世界中,

 xiàn zài yī qiè fú,yú fǎ dé zì zài,yán lùn wú suǒ ài。

 现在一切佛,于法得自在,言论无所碍。

 yì zhī bǐ zhòng huì,jìng tǔ yìng huà lì,jǐn wú liàng yì jié,

 亦知彼众会,净土应化力,尽无量亿劫,

 cháng sī wéi shì shì。diào yù shì jiān zūn,suǒ yǒu wēi shén lì,

 常思惟是事。调御世间尊,所有威神力,

 wú jìn zhì huì cáng,yī qiè xī néng zhī。chū shēng wú ài yǎn,

 无尽智慧藏,一切悉能知。出生无碍眼,

 wú ài ěr bí shēn,wú ài guǎng cháng shé,néng lìng zhòng huān xǐ。

 无碍耳鼻身,无碍广长舌,能令众欢喜。

 zuì shèng wú ài xīn,guǎng dà pǔ qīng jìng,zhì huì biàn chōng mǎn,

 最胜无碍心,广大普清净,智慧遍充满,

 xī zhī sān shì fǎ。shàn xué yī qiè huà,shā huà zhòng shēng huà,

 悉知三世法。善学一切化,刹化众生化,

 shì huà diào fú huà,jiū jìng huà bǐ àn。shì jiàn zhòng zhǒng bié,

 世化调伏化,究竟化彼岸。世间种种别,

 jiē yóu yú xiǎng zhù,rù fú fāng biàn zhì,yú cǐ xī míng liǎo。

 皆由于想住,入佛方便智,于此悉明了。

 zhòng huì bù kě shuō,yī yī wèi xiàn shēn,xī shǐ jiàn rú lái,

 众会不可说,一一为现身,悉使见如来,

 dù tuō wú biān zhòng。zhū fú shén shēn zhì,rú rì chū shì jiān,

 度脱无边众。诸佛甚深智,如日出世间,

 yī qiè guó tǔ zhōng,pǔ xiàn wú xiū xī。le dá zhū shì jiān,

 一切国土中,普现无休息。了达诸世间,

 jiǎ míng wú yǒu shí,zhòng shēng jí shì jiè,rú mèng rú guāng yǐng。

 假名无有实,众生及世界,如梦如光影。

 yú zhū shì jiān fǎ,bù shēng fēn bié jiàn,shàn lí fēn bié zhě,

 于诸世间法,不生分别见,善离分别者,

 yì bú jiàn fēn bié。wú liàng wú shù jié,jiě zhī jí yī niàn,

 亦不见分别。无量无数劫,解之即一念,

 zhī niàn yì wú niàn,rú shì jiàn shì jiān。wú liàng zhū guó tǔ,

 知念亦无念,如是见世间。无量诸国土,

 yī niàn xī chāo yuè,jīng yú wú liàng jié,bù dòng yú běn chǔ。

 一念悉超越,经于无量劫,不动于本处。

 bù kě shuō zhū jié,jí shì xū yú qǐng,mò jiàn xiū yǔ duǎn,

 不可说诸劫,即是须臾顷,莫见修与短,

 jiū jìng chà nà fǎ。xīn zhù yú shì jiān,shì jiān zhù yú xīn,

 究竟刹那法。心住于世间,世间住于心,

 yú cǐ bù wàng qǐ,èr fēi èr fēn bié。zhòng shēng shì jiè jié,

 于此不妄起,二非二分别。众生世界劫,

 zhū fú jí fó fǎ,yī qiè rú huàn huà,fǎ jiè xī píng děng。

 诸佛及佛法,一切如幻化,法界悉平等。

 pǔ yú shí fāng shā,shì xiàn wú liáng shēn,zhī shēn cóng yuán qǐ,

 普于十方刹,示现无量身,知身从缘起,

 jiū jìng wú suǒ zhe。yī yú wú èr zhì,chū xiàn rén shī zi,

 究竟无所著。依于无二智,出现人师子,

 bù zhe wú èr fǎ,zhī wú èr fēi èr。le zhī zhū shì jiān,

 不著无二法,知无二非二。了知诸世间,

 rú yàn rú guāng yǐng,rú xiǎng yì rú mèng,rú huàn rú biàn huà。

 如焰如光影,如响亦如梦,如幻如变化。

 rú shì suí shùn rù,zhū fú suǒ xíng chǔ,chéng jiù pǔ xián zhì,

 如是随顺入,诸佛所行处,成就普贤智,

 pǔ zhào shēn fǎ jiè。zhòng shēng shā rǎn zhe,yī qiè jiē shě lí,

 普照深法界。众生刹染著,一切皆舍离,

 ér xìng dà bēi xīn,pǔ jìng zhū shì jiān。pú sà cháng zhèng niàn,

 而兴大悲心,普净诸世间。菩萨常正念,

 lùn shī zi miào fǎ,qīng jìng rú xū kōng,ér xìng dà fāng biàn。

 论师子妙法,清净如虚空,而兴大方便。

 jiàn shì cháng mí dào,fā xīn xián jiù dù,suǒ xíng jiē qīng jìng,

 见世常迷倒,发心咸救度,所行皆清净,

 pǔ biàn zhū fǎ jiè。zhū fú jí pú sà,fó fǎ shì jiān fǎ,

 普遍诸法界。诸佛及菩萨,佛法世间法,

 ruò jiàn qí zhēn shí,yī qiè wú chā bié。rú lái fǎ shēn cáng,

 若见其真实,一切无差别。如来法身藏,

 pǔ rù shì jiān zhōng,suī zài yú shì jiān,yú shì wú suǒ zhe。

 普入世间中,虽在于世间,于世无所著。

 pì rú qīng jìng shuǐ,yǐng xiàng wú lái qù;fǎ shēn biàn shì jiān,

 譬如清净水,影像无来去;法身遍世间,

 dāng zhī yì rú shì。rú shì lí rǎn zhe,shēn shì jiē qīng jìng,

 当知亦如是。如是离染著,身世皆清净,

 zhàn rán rú xū kōng,yī qiè wú yǒu shēng。zhī shēn wú yǒu jǐn,

 湛然如虚空,一切无有生。知身无有尽,

 wú shēng yì wú miè,fēi cháng fēi wú cháng,shì xiàn zhū shì jiān。

 无生亦无灭,非常非无常,示现诸世间。

 chú miè zhū xié jiàn,kāi shì yú zhèng jiàn,fǎ xìng wú lái qù,

 除灭诸邪见,开示于正见,法性无来去,

 bù zhe wǒ wǒ suǒ。pì rú gōng huàn shī,shì xiàn zhǒng zhǒng shì,

 不著我我所。譬如工幻师,示现种种事,

 qí lái wú suǒ cóng,qù yì wú suǒ zhì。huàn xìng fēi yǒu liàng,

 其来无所从,去亦无所至。幻性非有量,

 yì fù fēi wú liàng,yú bǐ dà zhòng zhōng,shì xiàn liàng wú liàng。

 亦复非无量,于彼大众中,示现量无量。

 yǐ cǐ jì dìng xīn,xiū xí zhū shàn gēn,chū shēng yī qiè fú,

 以此寂定心,修习诸善根,出生一切佛,

 fēi liàng fēi wú liàng。yǒu liàng jí wú liàng,jiē xī shì wàng xiǎng,

 非量非无量。有量及无量,皆悉是妄想

 le dá yī qiè qù,bù zhe liàng wú liàng。zhū fú shén shēn fǎ,

 了达一切趣,不著量无量。诸佛甚深法,

 guǎng dà shēn jì miè,shén shēn wú liàng zhì,zhī shén shēn zhū qù。

 广大深寂灭,甚深无量智,知甚深诸趣。

 pú sà lí mí dào,xīn jìng cháng xiāng xù,qiǎo yǐ shén tōng lì,

 菩萨离迷倒,心净常相续,巧以神通力,

 dù wú liàng zhòng shēng。wèi ān zhě lìng ān,ān zhě shì dào chǎng,

 度无量众生。未安者令安,安者示道场,

 rú shì biàn fǎ jiè,qí xīn wú suǒ zhe。bú zhù yú shí jì,

 如是遍法界,其心无所著。不住于实际,

 bù rù yú niè pán,rú shì biàn shì jiān,kāi wù zhū qún shēng。

 不入于涅槃,如是遍世间,开悟诸群生。

 fǎ shù zhòng shēng shù,le zhī ér bù zhe,pǔ yǔ yú fǎ yǔ,

 法数众生数,了知而不著,普雨于法雨,

 chōng qià zhū shì jiān。pǔ yú zhū shì jiè,niàn niàn chéng zhèng jué,

 充洽诸世间。普于诸世界,念念成正觉,

 ér xiū pú sà xíng,wèi zēng yǒu tuì zhuǎn。shì jiàn zhòng zhǒng shēn,

 而修菩萨行,未曾有退转。世间种种身,

 yī qiè xī le zhī;rú shì zhī shēn fǎ,zé dé zhū fú shēn。

 一切悉了知;如是知身法,则得诸佛身。

 pǔ zhī zhū zhòng shēng,zhū jié jí zhū shā,shí fāng wú yá jì,

 普知诸众生,诸劫及诸刹,十方无涯际,

 zhì hǎi wú bù rù。zhòng shēng shēn wú liàng,yī yī wèi xiàn shēn;

 智海无不入。众生身无量,一一为现身;

 fú shēn wú yǒu biān,zhì zhě xī guān jiàn。yī niàn zhī suǒ zhī,

 佛身无有边,智者悉观见。一念之所知,

 chū xiàn zhū rú lái,jīng yú wú liàng jié,chēng yáng bù kě jǐn。

 出现诸如来,经于无量劫,称扬不可尽。

 zhū fú néng xiàn shēn,chǔ chù bān niè pán,yī niàn zhōng wú liàng,

 诸佛能现身,处处般涅槃,一念中无量,

 shè lì gè chā bié。rú shì wèi lái shì,yǒu qiú yú fú guǒ,

 舍利各差别。如是未来世,有求于佛果,

 wú liàng pú tí xīn,jué dìng zhì xī zhī。rú shì sān shì zhōng,

 无量菩提心,决定智悉知。如是三世中,

 suǒ yǒu zhū rú lái,yī qiè xī néng zhī,míng zhù pǔ xián xíng。

 所有诸如来,一切悉能知,名住普贤行。

 rú shì fēn bié zhī,wú liàng zhū xíng dì,rù yú zhì huì chù,

 如是分别知,无量诸行地,入于智慧处,

 qí lún bù tuì zhuǎn。wēi miào guǎng dà zhì,shēn rù rú lái jìng,

 其轮不退转。微妙广大智,深入如来境,

 rù yǐ bù tuì zhuǎn,shuō míng pǔ xián huì。yī qiè zuì shèng zūn,

 入已不退转,说名普贤慧。一切最胜尊,

 pǔ rù fú jìng jiè,xiū xíng bù tuì zhuǎn,dé wú shàng pú tí。

 普入佛境界,修行不退转,得无上菩提。

 wú liàng wú biān xīn,gè gè chā bié yè,jiē yóu xiǎng jī jí,

 无量无边心,各各差别业,皆由想积集,

 píng děng xī le zhī。rǎn wū fēi rǎn wū,xué xīn wú xué xīn,

 平等悉了知。染污非染污,学心无学心,

 bù kě shuō zhū xīn,niàn niàn zhōng xī zhī。le zhī fēi yī èr,

 不可说诸心,念念中悉知。了知非一二,

 fēi rǎn yì fēi jìng,yì fù wú zá luàn,jiē cóng zì xiǎng qǐ。

 非染亦非净,亦复无杂乱,皆从自想起。

 rú shì xī míng jiàn,yī qiè zhū zhòng shēng,xīn xiǎng gè bù tóng,

 如是悉明见,一切诸众生,心想各不同,

 qǐ zhǒng zhǒng shì jiān。yǐ rú shì fāng biàn,xiū zhū zuì shèng xíng,

 起种种世间。以如是方便,修诸最胜行,

 cóng fó fǎ huà shēng,dé míng wéi pǔ xián。zhòng shēng jiē wàng qǐ,

 从佛法化生,得名为普贤。众生皆妄起,

 shàn è zhū qù xiǎng,yóu shì huò shēng tiān,huò fù duò dì yù。

 善恶诸趣想,由是或生天,或复堕地狱

 pú sà guān shì jiān,wàng xiǎng yè suǒ qǐ,wàng xiǎng wú biān gù,

 菩萨观世间,妄想业所起,妄想无边故,

 shì jiān yì wú liàng。yī qiè zhū guó tǔ,xiǎng wǎng zhī suǒ xiàn,

 世间亦无量。一切诸国土,想网之所现,

 huàn wǎng fāng biàn gù,yī niàn xī néng rù。yǎn ěr bí shé shēn,

 幻网方便故,一念悉能入。眼耳鼻舌身,

 yì gēn yì rú shì,shì jiān xiǎng bié yì,píng děng jiē néng rù。

 意根亦如是,世间想别异,平等皆能入。

 yī yī yǎn jìng jiè,wú liàng yǎn jiē rù,zhǒng zhǒng xìng chā bié,

 一一眼境界,无量眼皆入,种种性差别,

 wú liàng bù kě shuō。suǒ jiàn wú chā bié,yì fù wú zá luàn,

 无量不可说。所见无差别,亦复无杂乱,

 gè suí yú zì yè,shòu yòng qí guǒ bào。pǔ xián lì wú liàng,

 各随于自业,受用其果报。普贤力无量,

 xī zhī bǐ yī qiè,yī qiè yǎn jìng jiè,dà zhì xī néng rù。

 悉知彼一切,一切眼境界,大智悉能入。

 rú shì zhū shì jiān,xī néng fēn bié zhī,ér xiū yī qiè xíng,

 如是诸世间,悉能分别知,而修一切行,

 yì fù wú tuì zhuǎn。fó shuō zhòng shēng shuō,jí yǐ guó tǔ shuō,

 亦复无退转。佛说众生说,及以国土说,

 sān shì rú shì shuō,zhǒng zhǒng xī le zhī。guò qù zhōng wèi lái,

 三世如是说,种种悉了知。过去中未来,

 wèi lái zhōng xiàn zài,sān shì hù xiāng jiàn,yī yī jiē míng liǎo。

 未来中现在,三世互相见,一一皆明了。

 rú shì wú liàng zhǒng,kāi wù zhū shì jiān,yī qiè zhì fāng biàn,

 如是无量种,开悟诸世间,一切智方便,

 biān jì bù kě dé。”

 边际不可得。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教