无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第四十七(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-09-09 [投稿]

大方广佛华严经》卷第四十七·佛不思议法品第三十三之二(视频念诵版)

 

以上为《华严经》佛不思议法品第三十三之二的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第四十七·佛不思议法品第三十三之二(文字注音版)

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng guǎng dà fó shì,

 “佛子!诸佛世尊有十种广大佛事,

 wú liàng wú biān,bù kě sī yì,

 无量无边,不可思议,

 yī qiè shì jiān zhū tiān jí rén jiē bù néng zhī,qù、lái、

 一切世间诸天及人皆不能知,去、来、

 xiàn zài suǒ yǒu yī qiè shēng wén、dú jué yì bù néng zhī,

 现在所有一切声闻、独觉亦不能知,

 wéi chú rú lái wēi shén zhī lì。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 唯除如来威神之力。何等为十?所谓:

 

 “yī qiè zhū fú yú jǐn xū kōng biàn fǎ jiè yī qiè shì jiè dōu shuài tuó tiān,

 “一切诸佛于尽虚空遍法界一切世界兜率陀天,

 jiē xiàn shòu shēng,xiū pú sà xíng,zuò dà fó shì,wú liàng sè xiàng,

 皆现受生,修菩萨行,作大佛事,无量色相,

 wú liàng wēi dé,wú liàng guāng míng,wú liàng yīn shēng,

 无量威德,无量光明,无量音声,

 wú liàng yán cí,wú liàng sān mèi,wú liàng zhì huì,

 无量言辞,无量三昧,无量智慧,

 suǒ xíng jìng jiè shè qǔ yī qiē rén、tiān、mó、fàn、shā mén、

 所行境界摄取一切人、天、魔、梵、沙门

 pó luó mén、ā xiū luó děng,dà cí wú ài,dà bēi jiū jìng,

 婆罗门、阿修罗等,大慈无碍,大悲究竟,

 píng děng ráo yì yī qiè zhòng shēng,huò lìng shēng tiān,

 平等饶益一切众生,或令生天,

 huò lìng shēng rén,huò jìng qí gēn,huò diào qí xīn,

 或令生人,或净其根,或调其心,

 huò shí wéi shuō chā bié sān shèng,huò shí wéi shuō yuán mǎn yī chéng,

 或时为说差别三乘,或时为说圆满一乘,

 pǔ jiē jì dù,lìng chū shēng sǐ,shì wèi dì yī guǎng dà fó shì。

 普皆济度,令出生死,是为第一广大佛事。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú cóng dōu shuài tiān jiàng shén mǔ tāi,

 “佛子!一切诸佛从兜率天降神母胎,

 yǐ jiū jìng sān mèi guān shòu shēng fǎ rú huàn、rú huà、rú yǐng、

 以究竟三昧观受生法如幻、如化、如影、

 rú kōng、rú rè shí yàn,suí lè ér shòu,wú liàng wú ài,

 如空、如热时焰,随乐而受,无量无碍,

 rù wú zhēng fǎ,qǐ wú zhe zhì,lí yù qīng jìng,

 入无诤法,起无著智,离欲清净,

 chéng jiù guǎng dà miào zhuāng yán cáng,shòu zuì hòu shēn,

 成就广大妙庄严藏,受最后身,

 zhù dà bǎo zhuāng yán lóu gé ér zuò fó shì,huò yǐ shén lì ér zuò fó shì,

 住大宝庄严楼阁而作佛事,或以神力而作佛事,

 huò yǐ zhèng niàn ér zuò fó shì,huò xiàn shén tōng ér zuò fó shì,

 或以正念而作佛事,或现神通而作佛事,

 huò xiàn zhì rì ér zuò fó shì,

 或现智日而作佛事,

 huò xiàn zhū fú guǎng dà jìng jiè ér zuò fó shì,

 或现诸佛广大境界而作佛事,

 huò xiàn zhū fú wú liàng guāng míng ér zuò fó shì,

 或现诸佛无量光明而作佛事,

 huò rù wú shù guǎng dà sān mèi ér zuò fó shì,

 或入无数广大三昧而作佛事,

 huò xiàn cóng bǐ zhū sān mèi qǐ ér zuò fó shì。fó zǐ!

 或现从彼诸三昧起而作佛事。佛子!

 rú lái ěr shí zài mǔ tāi zhōng,

 如来尔时在母胎中,

 wèi yù lì yì yī qiè shì jiàn zhòng zhǒng shì xiàn ér zuò fó shì。

 为欲利益一切世间种种示现而作佛事。

 suǒ wèi:huò xiàn chū shēng,huò xiàn tóng zǐ,huò xiàn zài gōng,

 所谓:或现初生,或现童子,或现在宫,

 huò xiàn chū jiā,huò fù shì xiàn chéng děng zhèng jué,

 或现出家,或复示现成等正觉,

 huò fù shì xiàn zhuǎn miào fǎ lún,huò shì xiàn yú rù bān niè pán,

 或复示现转妙法錀,或示现于入般涅槃

 rú shì jiē yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn,yú yī qiè fāng、yī qiè wǎng、

 如是皆以种种方便,于一切方、一切网、

 yī qiè zú、yī qiè zhǒng、yī qiè shì jiè zhōng ér zuò fó shì。

 一切族、一切种、一切世界中而作佛事。

 shì wèi dì èr guǎng dà fó shì。

 是为第二广大佛事。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú yī qiè shàn yè jiē yǐ qīng jìng,

 “佛子!一切诸佛一切善业皆已清净,

 yī qiè shēng zhì jiē yǐ míng jié,ér yǐ shēng fǎ yòu dǎo qún mí,

 一切生智皆已明洁,而以生法诱导群迷,

 lìng qí kāi wù,jù xíng zhòng shàn。wèi zhòng shēng gù,

 令其开悟,具行众善。为众生故,

 shì dàn wáng gōng,

 示诞王宫,

 yī qiè zhū fú yú zhū sè yù gōng diàn jì lè jiē yǐ shě lí,

 一切诸佛于诸色欲宫殿妓乐皆已舍离,

 wú suǒ tān rǎn,cháng guān zhū yǒu kòng wú tǐ xìng,

 无所贪染,常观诸有空无体性,

 yī qiè lè jù xī bù zhēn shí,chí fú jìng jiè jiū jìng yuán mǎn;

 一切乐具悉不真实,持佛净戒究竟圆满;

 guān zhū nèi gōng qī qiè、shì cóng shēng dà bēi mǐn,

 观诸内宫妻妾、侍从生大悲愍,

 guān zhū zhòng shēng xū wàng bù shí qǐ dà cí xīn,

 观诸众生虚妄不实起大慈心,

 guān zhū shì jiān wú yī kě lè ér shēng dà xǐ,

 观诸世间无一可乐而生大喜,

 yú yī qiè fǎ xīn dé zì zài ér qǐ dà shě;jù fú gōng dé,

 于一切法心得自在而起大舍;具佛功德,

 xiàn shēng fǎ jiè,shēn xiāng yuán mǎn,juàn shǔ qīng jìng,

 现生法界,身相圆满,眷属清净,

 ér yú yī qiè jiē wú suǒ zhe;yǐ suí lèi yīn wèi zhòng yǎn shuō,

 而于一切皆无所著;以随类音为众演说,

 lìng yú shì fǎ shēn shēng yàn lí,rú qí suǒ xíng shì suǒ de guǒ,

 令于世法深生厌离,如其所行示所得果,

 fù yǐ fāng biàn suí yīng jiào huà;wèi chéng shú zhě lìng qí chéng shú,

 复以方便随应教化;未成熟者令其成熟,

 yǐ chéng shú zhě lìng dé jiě tuō,wèi zuò fó shì lìng bù tuì zhuǎn;

 已成熟者令得解脱,为作佛事令不退转;

 fù yǐ guǎng dà cí bēi zhī xīn,héng wèi zhòng shēng shuō zhǒng zhǒng fǎ,

 复以广大慈悲之心,恒为众生说种种法,

 yòu wèi shì xiàn sān zhǒng zì zài,lìng qí kāi wù,xīn dé qīng jìng。

 又为示现三种自在,令其开悟,心得清净。

 suī chù nèi gōng,zhòng suǒ xián dǔ,

 虽处内宫,众所咸睹,

 ér yú yī qiè zhū shì jiè zhōng shī zuò fó shì;yǐ dà zhì huì,

 而于一切诸世界中施作佛事;以大智慧,

 yǐ dà yī jīng yī jìn,shì xiàn zhǒng zhǒng zhū fú shén tōng,

 以大一精一进,示现种种诸佛神通,

 wú ài wú jìn。héng zhù sān zhǒng qiǎo fāng biàn yè,suǒ wèi:

 无碍无尽。恒住三种巧方便业,所谓:

 shēn yè jiū jìng qīng jìng、yǔ yè cháng suí zhì huì ér xíng、

 身业究竟清净、语业常随智慧而行、

 yì yè shén shēn wú yǒu zhàng ài,yǐ shì fāng biàn lì yì zhòng shēng。

 意业甚深无有障碍,以是方便利益众生。

 shì wèi dì sān guǎng dà fó shì。

 是为第三广大佛事。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú shì chù zhǒng zhǒng zhuāng yán gōng diàn,

 “佛子!一切诸佛示处种种庄严宫殿,

 guān chá yàn lí,shě ér chū jiā,

 观察厌离,舍而出家,

 yù shǐ zhòng shēng le zhī shì fǎ jiē shì wàng xiǎng、wú cháng、

 欲使众生了知世法皆是妄想、无常、

 bài huài,shēn qǐ yàn lí,bù shēng rǎn zhe,

 败坏,深起厌离,不生染著,

 yǒng duàn shì jiān tān ài fán nǎo,xiū qīng jìng xíng,lì yì zhòng shēng。

 永断世间贪爱烦恼,修清净行,利益众生。

 dāng chū jiā shí,shě sú wēi yí,zhù wú zhēng fǎ,

 当出家时,舍俗威仪,住无诤法,

 mǎn zú běn yuàn wú liàng gōng dé,yǐ dà zhì guāng miè shì chī àn,

 满足本愿无量功德,以大智光灭世痴闇,

 wèi zhū shì jiān wú shàng fú tián,

 为诸世间无上福田

 cháng wèi zhòng shēng zàn fú gōng dé,lìng yú fú suǒ zhí zhū shàn běn,

 常为众生赞佛功德,令于佛所植诸善本,

 yǐ zhì huì yǎn jiàn zhēn shí yì;fù wèi zhòng shēng zàn shuō chū jiā,

 以智慧眼见真实义;复为众生赞说出家,

 qīng jìng wú guò,yǒng dé chū lí,

 清净无过,永得出离,

 zhǎng wèi shì jiān zhì huì gāo chuáng。shì wèi dì sì guǎng dà fó shì。

 长为世间智慧高幢。是为第四广大佛事。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú jù yī qiè zhì,yú wú liàng fǎ xī yǐ zhī jiàn,

 “佛子!一切诸佛具一切智,于无量法悉已知见,

 pú tí shù xià chéng zuì zhèng jué,xiáng fú zhòng mó,wēi dé tè zūn。

 菩提树下成最正觉,降伏众魔,威德特尊。

 qí shēn chōng mǎn yī qiè shì jiè,shén lì suǒ zuò wú biān wú jìn,

 其身充满一切世界,神力所作无边无尽,

 yú yī qiè zhì suǒ xíng zhī yì jiē dé zì zài,

 于一切智所行之义皆得自在,

 xiū zhū gōng dé xī yǐ yuán mǎn。qí pú tí zuò jù zú zhuāng yán,

 修诸功德悉已圆满。其菩提座具足庄严,

 zhōu biàn shí fāng yī qiè shì jiè,fú chù qí shàng zhuǎn miào fǎ lún,

 周遍十方一切世界,佛处其上转妙法錀,

 shuō zhū pú sà suǒ yǒu xíng yuàn,kāi shì wú liàng zhū fú jìng jiè,

 说诸菩萨所有行愿,开示无量诸佛境界,

 lìng zhū pú sà jiē dé wù rù,xiū xíng zhǒng zhǒng qīng jìng miào xíng。

 令诸菩萨皆得悟入,修行种种清净妙行。

 fù néng shì dǎo yī qiè zhòng shēng lìng zhǒng shàn gēn,

 复能示导一切众生令种善根,

 shēng yú rú lái píng děng dì zhōng,zhù zhū pú sà wú biān miào xíng,

 生于如来平等地中,住诸菩萨无边妙行,

 chéng jiù yī qiè gōng dé shèng fǎ,yī qiè shì jiè、yī qiè zhòng shēng、

 成就一切功德胜法,一切世界、一切众生、

 yī qiè fú shā、yī qiè zhū fǎ、yī qiè pú sà、yī qiè jiào huà、

 一切佛刹、一切诸法、一切菩萨、一切教化、

 yī qiè sān shì、yī qiè diào fú、yī qiè shén biàn、

 一切三世、一切调伏、一切神变、

 yī qiè zhòng shēng xīn zhī lè yù,xī shàn le zhī ér zuò fó shì。

 一切众生心之乐欲,悉善了知而作佛事。

 shì wèi dì wǔ guǎng dà fó shì。

 是为第五广大佛事。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú zhuǎn bù tuì fǎ lún,

 “佛子!一切诸佛转不退法錀,

 lìng zhū pú sà bù tuì zhuǎn gù;zhuǎn wú liàng fǎ lún,

 令诸菩萨不退转故;转无量法錀,

 lìng yī qiè shì jiān xián le zhī gù;zhuǎn kāi wù yī qiè fǎ lún,

 令一切世间咸了知故;转开悟一切法錀,

 néng dà wú wèi shī zi hǒu gù;zhuǎn yī qiè fǎ zhì cáng fǎ lún,

 能大无畏师子吼故;转一切法智藏法錀,

 kāi fǎ cáng mén,chú àn zhàng gù;zhuǎn wú ài fǎ lún,

 开法藏门,除闇障故;转无碍法錀,

 děng xū kōng gù;zhuǎn wú zhe fǎ lún,guān yī qiè fǎ fēi yǒu wú gù;

 等虚空故;转无著法錀,观一切法非有无故;

 zhuǎn zhào shì fǎ lún,lìng yī qiè zhòng shēng jìng fǎ yǎn gù;

 转照世法錀,令一切众生净法眼故;

 zhuǎn kāi shì yī qiè zhì fǎ lún,xī biàn yī qiè sān shì fǎ gù;

 转开示一切智法錀,悉遍一切三世法故;

 zhuǎn yī qiè fú tóng yī fǎ lún,yī qiè fó fǎ bù xiāng wéi gù。

 转一切佛同一法錀,一切佛法不相违故。

 yī qiè zhū fú yǐ rú shì děng wú liàng wú shù bǎi qiān yì nà yóu tā fǎ lún,

 一切诸佛以如是等无量无数百千亿那由他法錀,

 suí zhū zhòng shēng xīn xíng chā bié ér zuò fó shì bù kě sī yì。

 随诸众生心行差别而作佛事不可思议。

 shì wèi dì liù guǎng dà fó shì。

 是为第六广大佛事。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú rù yú yī qiè wáng dū chéng yì,

 “佛子!一切诸佛入于一切王都城邑,

 wèi zhū zhòng shēng ér zuò fó shì,suǒ wèi:rén wáng dū yì、

 为诸众生而作佛事,所谓:人王都邑、

 tiān wáng dū yì,lóng wáng、yè chā wáng、gān tà pó wáng、

 天王都邑,龙王、夜叉王、乾闼婆王、

 ā xiū luó wáng、jiā lóu luó wáng、jǐn nà luó wáng、

 阿修罗王、迦楼罗王、紧那罗王、

 mó hóu luó jiā wáng、luó chà wáng、pí shě dū wáng,

 摩睺罗伽王、罗刹王、毗舍阇王,

 rú shì děng wáng yī qiè dū yì。rù chéng mén shí,dà dì zhèn dòng,

 如是等王一切都邑。入城门时,大地震动,

 guāng míng pǔ zhào,máng zhě dé yǎn,lóng zhě dé ěr,

 光明普照,盲者得眼,聋者得耳,

 kuáng zhě dé xīn,luǒ zhě dé yī,zhū yōu kǔ zhě xī dé ān lè;

 狂者得心,裸者得衣,诸忧苦者悉得安乐;

 yī qiè yuè qì bù gǔ zì míng,zhū zhuāng yán jù ruò zhe、

 一切乐器不鼓自鸣,诸庄严具若著、

 bù zhe xián chū miào yīn,zhòng shēng wén zhě wú bù xīn lè。

 不著咸出妙音,众生闻者无不欣乐。

 yī qiè zhū fú sè shēn qīng jìng,xiāng hǎo jù zú,jiàn zhě wú yàn,

 一切诸佛色身清净,相好具足,见者无厌,

 néng wéi zhòng shēng zuò yú fó shì。suǒ wèi:ruò gù shì,

 能为众生作于佛事。所谓:若顾视,

 ruò guān chá,ruò dòng zhuǎn,ruò qū shēn,ruò xíng,ruò zhù,

 若观察,若动转,若屈伸,若行,若住,

 ruò zuò,ruò wò,ruò mò,ruò yǔ,ruò xiàn shén tōng,

 若坐,若卧,若默,若语,若现神通,

 ruò wéi shuō fǎ,ruò yǒu jiào chì,

 若为说法,若有教敕,

 rú shì yī qiè jiē wèi zhòng shēng ér zuò fó shì。

 如是一切皆为众生而作佛事。

 yī qiè zhū fú pǔ yú yī qiè wú shù shì jiè zhǒng zhǒng zhòng shēng xīn lè hǎi zhōng,

 一切诸佛普于一切无数世界种种众生心乐海中,

 quàn lìng niàn fó,cháng qín guān chá,zhǒng zhū shàn gēn,

 劝令念佛,常勤观察,种诸善根,

 xiū pú sà xíng;tàn fú sè xiàng wēi miào dì yī,

 修菩萨行;叹佛色相微妙第一,

 yī qiè zhòng shēng nán kě zhí yù,ruò yǒu de jiàn ér xìng xìn xīn,

 一切众生难可值遇,若有得见而兴信心

 zé shēng yī qiè wú liàng shàn fǎ,jí fú gōng dé pǔ jiē qīng jìng。

 则生一切无量善法,集佛功德普皆清净。

 rú shì chēng zàn fú gōng dé yǐ,fēn shēn pǔ wǎng shí fāng shì jiè,

 如是称赞佛功德已,分身普往十方世界,

 lìng zhū zhòng shēng,xī dé zhān fèng,sī wéi guān chá,

 令诸众生,悉得瞻奉,思惟观察,

 chéng shì gōng yǎng,zhǒng zhū shàn gēn,dé fú huān xǐ,

 承事供养,种诸善根,得佛欢喜

 zēng zhǎng fú zhǒng,xī dàng chéng fú。yǐ rú shì xíng ér zuò fó shì,

 增长佛种,悉当成佛。以如是行而作佛事,

 huò wèi zhòng shēng shì xiàn sè shēn,huò chū miào yīn,

 或为众生示现色身,或出妙音,

 huò dàn wēi xiào,lìng qí xìn lè,tóu dǐng lǐ jìng,qū gōng hé zhǎng,

 或但微笑,令其信乐,头顶礼敬,曲躬合掌,

 chēng yáng zàn tàn,wèn xùn qǐ jū ér zuò fó shì。

 称扬赞叹,问讯起居而作佛事。

 yī qiè zhū fú yǐ rú shì děng wú liàng wú shù bù kě yán shuō bù kě sī yì zhǒng zhǒng fó shì,

 一切诸佛以如是等无量无数不可言说不可思议种种佛事,

 yú yī qiè shì jiè zhōng,suí zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,

 于一切世界中,随诸众生心之所乐,

 yǐ běn yuàn lì、dà cí bēi lì、yī qiè zhì lì,fāng biàn jiào huà,

 以本愿力、大慈悲力、一切智力,方便教化,

 xī lìng diào fú。shì wèi dì qī guǎng dà fó shì。

 悉令调伏。是为第七广大佛事。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú huò zhù ā lán rě chù ér zuò fó shì;

 “佛子!一切诸佛或住阿兰若处而作佛事;

 huò zhù jì jìng chù ér zuò fó shì;huò zhù kòng xián chù ér zuò fó shì;

 或住寂静处而作佛事;或住空闲处而作佛事;

 huò zhù fú zhù chù ér zuò fó shì;huò zhù sān mèi ér zuò fó shì;

 或住佛住处而作佛事;或住三昧而作佛事;

 huò dú chǔ yuán lín ér zuò fó shì;huò yǐn shēn bù xiàn ér zuò fó shì;

 或独处园林而作佛事;或隐身不现而作佛事;

 huò zhù shén shēn zhì ér zuò fó shì;

 或住甚深智而作佛事;

 huò zhù zhū fú wú bǐ jìng jiè ér zuò fó shì;

 或住诸佛无比境界而作佛事;

 huò zhù bù kě jiàn zhǒng zhǒng shēn xíng,suí zhū zhòng shēng xīn lè yù jiě,

 或住不可见种种身行,随诸众生心乐欲解,

 fāng biàn jiào huà wú yǒu xiū xī,ér zuò fó shì;

 方便教化无有休息,而作佛事;

 huò yǐ tiān shēn,qiú yī qiè zhì ér zuò fó shì;

 或以天身,求一切智而作佛事;

 huò yǐ lóng shēn、yè chā shēn、gān tà pó shēn、ā xiū luó shēn、

 或以龙身、夜叉身、乾闼婆身、阿修罗身、

 jiā lóu luó shēn、jǐn nà luó shēn、mó hóu luó jiā、rén、

 迦楼罗身、紧那罗身、摩睺罗伽、人、

 fēi rén děng shēn,qiú yī qiè zhì ér zuò fó shì;huò yǐ shēng wén shēn、

 非人等身,求一切智而作佛事;或以声闻身、

 dú jué shēn、pú sà shēn,qiú yī qiè zhì ér zuò fó shì;

 独觉身、菩萨身,求一切智而作佛事;

 huò shí shuō fǎ,huò shí jì mò,ér zuò fó shì;

 或时说法,或时寂默,而作佛事;

 huò shuō yī fú,huò shuō duō fó,ér zuò fó shì;

 或说一佛,或说多佛,而作佛事;

 huò shuō zhū pú sà yī qiè xíng、yī qiè yuàn,

 或说诸菩萨一切行、一切愿,

 wèi yī xíng yuàn ér zuò fó shì;huò shuō zhū pú sà yī xíng、yī yuàn,

 为一行愿而作佛事;或说诸菩萨一行、一愿,

 wèi wú liàng xíng yuàn ér zuò fó shì;

 为无量行愿而作佛事;

 huò shuō fú jìng jiè jí shì jiān jìng jiè ér zuò fó shì;

 或说佛境界即世间境界而作佛事;

 huò shuō shì jiān jìng jiè jí fú jìng jiè ér zuò fó shì;

 或说世间境界即佛境界而作佛事;

 huò shuō fú jìng jiè jí fēi jìng jiè ér zuò fó shì;huò zhù yī rì,

 或说佛境界即非境界而作佛事;或住一日,

 huò zhù yī yè,huò zhù bàn yuè,huò zhù yī yuè,huò zhù yī nián,

 或住一夜,或住半月,或住一月,或住一年,

 nǎi zhì zhù bù kě shuō jié,wèi zhū zhòng shēng ér zuò fó shì。

 乃至住不可说劫,为诸众生而作佛事。

 shì wèi dì bā guǎng dà fó shì。

 是为第八广大佛事。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú shì shēng qīng jìng shàn gēn zhī cáng,

 “佛子!一切诸佛是生清净善根之藏,

 lìng zhū zhòng shēng yú fó fǎ zhōng shēng jìng xìn jiě,

 令诸众生于佛法中生净信解,

 zhū gēn diào fú,yǒng lí shì jiān;lìng zhū pú sà yú pú tí dào,

 诸根调伏,永离世间;令诸菩萨于菩提道,

 jù zhì huì míng,bù yóu tā wù。huò xiàn niè pán ér zuò fó shì;

 具智慧明,不由他悟。或现涅槃而作佛事;

 huò xiàn shì jiān jiē xī wú cháng ér zuò fó shì;

 或现世间皆悉无常而作佛事;

 huò shuō fú shēn ér zuò fó shì;

 或说佛身而作佛事;

 huò shuō suǒ zuò jiē xī yǐ bàn ér zuò fó shì;

 或说所作皆悉已办而作佛事;

 huò shuō gōng dé yuán mǎn wú quē ér zuò fó shì;

 或说功德圆满无缺而作佛事;

 huò shuō yǒng duàn zhū yǒu gēn běn ér zuò fó shì;

 或说永断诸有根本而作佛事;

 huò lìng zhòng shēng,yàn lí shì jiān,suí shùn fó xīn,ér zuò fó shì;

 或令众生,厌离世间,随顺佛心,而作佛事;

 huò shuō shòu mìng zhōng guī yú jǐn ér zuò fó shì;

 或说寿命终归于尽而作佛事;

 huò shuō shì jiān wú yī kě lè ér zuò fó shì;

 或说世间无一可乐而作佛事;

 huò wèi xuān shuō jǐn wèi lái jì gōng yǎng zhū fú ér zuò fó shì;

 或为宣说尽未来际供养诸佛而作佛事;

 huò shuō zhū fú zhuǎn jìng fǎ lún,lìng qí dé wén shēng dà huān xǐ,

 或说诸佛转净法錀,令其得闻生大欢喜,

 ér zuò fó shì;huò wèi xuān shuō zhū fú jìng jiè,

 而作佛事;或为宣说诸佛境界,

 lìng qí fā xīn ér xiū zhū xíng,ér zuò fó shì;

 令其发心而修诸行,而作佛事;

 huò wèi xuān shuō niàn fó sān mèi,lìng qí fā xīn cháng lè jiàn fú,

 或为宣说念佛三昧,令其发心常乐见佛,

 ér zuò fó shì;huò wèi xuān shuō zhū gēn qīng jìng,qín qiú fú dào,

 而作佛事;或为宣说诸根清净,勤求佛道,

 xīn wú xiè tuì,ér zuò fó shì;huò yì yī qiè zhū fó guó tǔ,

 心无懈退,而作佛事;或诣一切诸佛国土,

 guān zhū jìng jiè zhǒng zhǒng yīn yuán ér zuò fó shì;

 观诸境界种种因缘而作佛事;

 huò shè yī qiè zhū zhòng shēng shēn jiē wèi fú shēn,

 或摄一切诸众生身皆为佛身,

 lìng zhū xiè dài fàng yì zhòng shēng xī zhù rú lái qīng jìng jìn jiè,

 令诸懈怠放逸众生悉住如来清净禁戒,

 ér zuò fó shì。shì wèi dì jiǔ guǎng dà fó shì。

 而作佛事。是为第九广大佛事。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú rù niè pán shí,

 “佛子!一切诸佛入涅槃时,

 wú liàng zhòng shēng bēi hào tì qì,shēng dà yōu nǎo,

 无量众生悲号涕泣,生大忧恼,

 dì xiāng zhān gù ér zuò shì yán:‘rú lái shì zūn yǒu dà cí bēi,

 递相瞻顾而作是言:‘如来世尊有大慈悲,

 āi mǐn ráo yì yī qiè shì jiān,yǔ zhū zhòng shēng wèi jiù wèi guī。

 哀愍饶益一切世间,与诸众生为救为归。

 rú lái chū xiàn nán kě zhí yù,wú shàng fú tián yú jīn yǒng miè。’

 如来出现难可值遇,无上福田于今永灭。’

 jí yǐ rú shì,lìng zhū zhòng shēng bēi hào liàn mù,ér zuò fó shì。

 即以如是,令诸众生悲号恋慕,而作佛事。

 fù wèi huà dù yī qiè tiān rén、lóng shén、yè chā、gān tà pó、

 复为化度一切天人、龙神、夜叉、乾闼婆、

 ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó jiā、rén、

 阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、

 fēi rén děng gù,suí qí lè yù,zì suì qí shēn yǐ wéi shè lì,

 非人等故,随其乐欲,自碎其身以为舍利

 wú liàng wú shù bù kě sī yì,lìng zhū zhòng shēng qǐ jìng xìn xīn,

 无量无数不可思议,令诸众生起净信心,

 gōng jìng zūn zhòng,huān xǐ gōng yǎng,xiū zhū gōng dé,

 恭敬尊重,欢喜供养,修诸功德,

 jù zú yuán mǎn。fù qǐ yú tǎ,zhǒng zhǒng yán shì,yú zhū tiān gōng、

 具足圆满。复起于塔,种种严饰,于诸天宫、

 lóng gōng、yè chā gōng,gān tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

 龙宫、夜叉宫,乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

 jǐn nà luó、mó hóu luó jiā、rén、fēi rén děng zhū gōng diàn zhōng,

 紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等诸宫殿中,

 yǐ wéi gōng yǎng。yá chǐ、zhǎo fā xián yǐ qǐ tǎ,

 以为供养。牙齿、爪发咸以起塔,

 lìng qí jiàn zhě jiē xī niàn fó、niàn fǎ、niàn sēng,xìn lè bù huí,

 令其见者皆悉念佛、念法、念僧,信乐不回,

 chéng jìng zūn zhòng,zài zài chǔ chù bù shī gōng yǎng、

 诚敬尊重,在在处处布施供养、

 xiū zhū gōng dé;yǐ shì fú gù,huò shēng tiān shàng,

 修诸功德;以是福故,或生天上,

 huò chù rén jiān,zhǒng zú zūn róng,cái chǎn bèi zú,

 或处人间,种族尊荣,财产备足,

 suǒ yǒu juàn shǔ xī jiē qīng jìng,bù rù è qù,cháng shēng shàn dào,

 所有眷属悉皆清净,不入恶趣,常生善道,

 héng dé jiàn fú,jù zhòng bái fǎ,yú sān yǒu zhōng sù dé chū lí,

 恒得见佛,具众白法,于三有中速得出离,

 gè suí suǒ yuàn huò zì chéng guǒ,yú rú lái suǒ zhī ēn bào ēn,

 各随所愿获自乘果,于如来所知恩报恩,

 yǒng yǔ shì jiàn zuò suǒ guī yī。fó zǐ!zhū fú shì zūn suī bān niè pán,

 永与世间作所归依。佛子!诸佛世尊虽般涅槃,

 réng yǔ zhòng shēng zuò bù sī yì qīng jìng fú tián、

 仍与众生作不思议清净福田、

 wú jìn gōng dé zuì shàng fú tián,

 无尽功德最上福田,

 lìng zhū zhòng shēng shàn gēn jù zú、fú dé yuán mǎn。

 令诸众生善根具足、福德圆满。

 shì wèi dì shí guǎng dà fó shì。

 是为第十广大佛事。

 

 “fó zǐ!cǐ zhū fó shì wú liàng guǎng dà、bù kě sī yì,

 “佛子!此诸佛事无量广大、不可思议,

 yī qiè shì jiān zhū tiān jí rén jí qù lái jīn shēng wén、

 一切世间诸天及人及去来今声闻、

 dú jué jiē bù néng zhī,wéi chú rú lái wēi shén suǒ jiā。

 独觉皆不能知,唯除如来威神所加。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng wú èr xíng zì zài fǎ。

 “佛子!诸佛世尊有十种无二行自在法。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yī qiè zhū fú xī néng shàn shuō,

 何等为十?所谓:一切诸佛悉能善说,

 shòu jì yán cí,jué dìng wú èr;

 授记言辞,决定无二;

 yī qiè zhū fú xī néng suí shùn zhòng shēng xīn niàn,

 一切诸佛悉能随顺众生心念,

 lìng qí yì mǎn,jué dìng wú èr;

 令其意满,决定无二;

 yī qiè zhū fú xī néng xiàn jué yī qiè zhū fǎ,yǎn shuō qí yì,

 一切诸佛悉能现觉一切诸法,演说其义,

 jué dìng wú èr;yī qiè zhū fú xī néng jù zú qù、lái、

 决定无二;一切诸佛悉能具足去、来、

 jīn shì zhū fú zhì huì,jué dìng wú èr;

 今世诸佛智慧,决定无二;

 yī qiè zhū fú xī zhī sān shì yī qiè chà nà jí yī chà nà,jué dìng wú èr;

 一切诸佛悉知三世一切刹那即一刹那,决定无二;

 yī qiè zhū fú xī zhī sān shì yī qiè fú shā rù yī fú shā,jué dìng wú èr;

 一切诸佛悉知三世一切佛刹入一佛刹,决定无二;

 yī qiè zhū fú xī zhī sān shì yī qiè fó yǔ jí yī fó yǔ,jué dìng wú èr;

 一切诸佛悉知三世一切佛语即一佛语,决定无二;

 yī qiè zhū fú xī zhī sān shì yī qiè zhū fú,

 一切诸佛悉知三世一切诸佛,

 yǔ qí suǒ huà yī qiè zhòng shēng,tǐ xìng píng děng,jué dìng wú èr;

 与其所化一切众生,体性平等,决定无二;

 yī qiè zhū fú xī zhī shì fǎ jí zhū fó fǎ xìng wú chā bié,jué dìng wú èr;

 一切诸佛悉知世法及诸佛法性无差别,决定无二;

 yī qiè zhū fú xī zhī sān shì yī qiè zhū fú suǒ yǒu shàn gēn tóng yī shàn gēn,

 一切诸佛悉知三世一切诸佛所有善根同一善根,

 jué dìng wú èr。shì wèi shí。

 决定无二。是为十。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng zhù,zhù yī qiè fǎ。

 “佛子!诸佛世尊有十种住,住一切法。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yī qiè zhū fú zhù jué wù yī qiè fǎ jiè;

 何等为十?所谓:一切诸佛住觉悟一切法界;

 yī qiè zhū fú zhù dà bēi yǔ;yī qiè zhū fú zhù běn dà yuàn;

 一切诸佛住大悲语;一切诸佛住本大愿;

 yī qiè zhū fú zhù bù shě diào fú zhòng shēng;

 一切诸佛住不舍调伏众生;

 yī qiè zhū fú zhù wú zì xìng fǎ;yī qiè zhū fú zhù píng děng lì yì;

 一切诸佛住无自性法;一切诸佛住平等利益;

 yī qiè zhū fú zhù wú wàng shī fǎ;yī qiè zhū fú zhù wú zhàng ài xīn;

 一切诸佛住无忘失法;一切诸佛住无障碍心;

 yī qiè zhū fú zhù héng zhèng dìng xīn;

 一切诸佛住恒正定心;

 yī qiè zhū fú zhù děng rù yī qiè fǎ,bù wéi shí jì xiāng。shì wèi shí。

 一切诸佛住等入一切法,不违实际相。是为十。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng zhī yī qiè fǎ jǐn wú yǒu yú。

 “佛子!诸佛世尊有十种知一切法尽无有余。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:zhī guò qù yī qiè fǎ jǐn wú yǒu yú;

 何等为十?所谓:知过去一切法尽无有余;

 zhī wèi lái yī qiè fǎ jǐn wú yǒu yú;zhī xiàn zài yī qiè fǎ jǐn wú yǒu yú;

 知未来一切法尽无有余;知现在一切法尽无有余;

 zhī yī qiè yán yǔ fǎ jǐn wú yǒu yú;zhī yī qiè shì jiān dào jǐn wú yǒu yú;

 知一切言语法尽无有余;知一切世间道尽无有余;

 zhī yī qiè zhòng shēng xīn jǐn wú yǒu yú;zhī yī qiè pú sà shàn gēn shàng、

 知一切众生心尽无有余;知一切菩萨善根上、

 zhōng、xià zhǒng zhǒng fēn wèi jǐn wú yǒu yú;

 中、下种种分位尽无有余;

 zhī yī qiè fú yuán mǎn zhì jí zhū shàn gēn bù zēng bù jiǎn jǐn wú yǒu yú;

 知一切佛圆满智及诸善根不增不减尽无有余;

 zhī yī qiè fǎ jiē cóng yuán qǐ jǐn wú yǒu yú;

 知一切法皆从缘起尽无有余;

 zhī yī qiè shì jiè zhǒng jǐn wú yǒu yú;

 知一切世界种尽无有余;

 zhī yī qiè fǎ jiè zhōng rú yīn tuó luó wǎng zhū chā bié shì jǐn wú yǒu yú。

 知一切法界中如因陀罗网诸差别事尽无有余。

 shì wèi shí。

 是为十。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng lì。hé děng wéi shí?

 “佛子!诸佛世尊有十种力。何等为十?

 suǒ wèi:guǎng dà lì、zuì shàng lì、wú liàng lì、dà wēi dé lì、

 所谓:广大力、最上力、无量力、大威德力、

 nán huò lì、bù tuì lì、jiān gù lì、bù kě huài lì、

 难获力、不退力、坚固力、不可坏力、

 yī qiè shì jiān bù sī yì lì、yī qiè zhòng shēng wú néng dòng lì。

 一切世间不思议力、一切众生无能动力。

 shì wèi shí。

 是为十。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 “佛子!诸佛世尊有十种大那罗延幢勇健法。

 hé zhě wèi shí?suǒ wèi:

 何者为十?所谓:

 

 “yī qiè zhū fú,shēn bù kě huài,mìng bù kě duàn,

 “一切诸佛,身不可坏,命不可断,

 shì jiān dú yào suǒ bù néng zhōng,yī qiè shì jiè shuǐ、huǒ、

 世间毒药所不能中,一切世界水、火、

 fēng zāi jiē yú fú shēn bù néng wéi hài。yī qiè zhū mó、tiān、

 风灾皆于佛身不能为害。一切诸魔、天、

 lóng、yè chā、gān tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

 龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

 mó hóu luó jiā、rén、fēi rén、pí shě dū、luó chà děng,jǐn qí shì lì,

 摩睺罗伽、人、非人、毗舍阇、罗刹等,尽其势力,

 yǔ dà jīn gāng rú xū mí shān jí tiě wéi shān,

 雨大金刚如须弥山及铁围山,

 biàn yú sān qiān dà qiān shì jiè,yī shí jù xià,

 遍于三千大千世界,一时俱下,

 bù néng lìng fó xīn yǒu jīng bù,nǎi zhì yī máo yì bù yáo dòng,

 不能令佛心有惊怖,乃至一毛亦不摇动,

 xíng、zhù、zuò、wò chū wú biàn yì。fú suǒ zhù chù sì fāng yuǎn jìn,

 行、住、坐、卧初无变易。佛所住处四方远近,

 bù lìng qí xià zé bù néng yǔ;jiǎ shǐ bù zhì ér cóng yǔ zhī,

 不令其下则不能雨;假使不制而从雨之,

 zhōng bù wéi sǔn。ruò yǒu zhòng shēng wèi fú suǒ chí jí fú suǒ shǐ,

 终不为损。若有众生为佛所持及佛所使,

 shàng bù kě hài,kuàng rú lái shēn!

 尚不可害,况如来身!

 shì wèi zhū fú dì yī dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。fó zǐ!

 是为诸佛第一大那罗延幢勇健法。佛子!

 yī qiè zhū fú yǐ yī qiè fǎ jiè zhū shì jiè zhōng xū mí shān wáng,

 一切诸佛以一切法界诸世界中须弥山王,

 jí tiě wéi shān、dà tiě wéi shān、dà hǎi、shān lín、gōng diàn、wū zhái,

 及铁围山、大铁围山、大海、山林、宫殿、屋宅,

 zhì yī máo kǒng,jǐn wèi lái jié,ér zhū zhòng shēng bù jué bù zhī,

 置一毛孔,尽未来劫,而诸众生不觉不知,

 wéi chú rú lái shén lì suǒ bèi。fó zǐ!ěr shí,

 唯除如来神力所被。佛子!尔时,

 zhū fú yú yī máo kǒng chí yú ěr suǒ yī qiè shì jiè,jǐn wèi lái jié,

 诸佛于一毛孔持于尔所一切世界,尽未来劫,

 huò xíng、huò zhù、huò zuò、huò wò,bù shēng yī niàn láo juàn zhī xīn。

 或行、或住、或坐、或卧,不生一念劳倦之心。

 fó zǐ!

 佛子!

 pì rú xū kōng pǔ chí yī qiè biàn fǎ jiè zhōng suǒ yǒu shì jiè ér wú láo juàn,

 譬如虚空普持一切遍法界中所有世界而无劳倦,

 yī qiè zhū fú yú yī máo kǒng chí zhū shì jiè yì fù rú shì。

 一切诸佛于一毛孔持诸世界亦复如是。

 shì wèi zhū fú dì èr dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 是为诸佛第二大那罗延幢勇健法。

 

 “fó zǐ!

 “佛子!

 yī qiè zhū fú néng yú yī niàn qǐ bù kě shuō bù kě shuō shì jiè wēi chén shù bù,

 一切诸佛能于一念起不可说不可说世界微尘数步,

 yī yī bù guò bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù guó tǔ,

 一一步过不可说不可说佛刹微尘数国土,

 rú shì ér xíng,jīng yī qiè shì jiè wēi chén shù jié。

 如是而行,经一切世界微尘数劫。

 fó zǐ!jiǎ shǐ yǒu yī dà jīn gāng shān,

 佛子!假使有一大金刚山,

 yǔ shàng suǒ jīng yī qiè fú shā qí liàng zhèng děng。

 与上所经一切佛刹其量正等。

 rú shì liàng děng dà jīn gāng shān,

 如是量等大金刚山,

 yǒu bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù,

 有不可说不可说佛刹微尘数,

 zhū fú néng yǐ rú shì zhū shān zhì yī máo kǒng。

 诸佛能以如是诸山置一毛孔。

 fú shēn máo kǒng yǔ fǎ jiè zhōng yī qiè zhòng shēng máo kǒng shù děng,

 佛身毛孔与法界中一切众生毛孔数等,

 yī yī máo kǒng xī zhì ěr xǔ dà jīn gāng shān,

 一一毛孔悉置尔许大金刚山,

 chí ěr xǔ shān yóu xíng shí fāng,rù jǐn xū kōng yī qiè shì jiè,

 持尔许山游行十方,入尽虚空一切世界,

 cóng yú qián jì jǐn wèi lái jì,yī qiè zhū jié wú yǒu xiū xī,

 从于前际尽未来际,一切诸劫无有休息,

 fú shēn wú sǔn yì bù láo juàn,xīn cháng zài dìng wú yǒu sǎn luàn。

 佛身无损亦不劳倦,心常在定无有散乱。

 shì wèi zhū fú dì sān dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 是为诸佛第三大那罗延幢勇健法。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú yī zuò shí yǐ,jié jiā fū zuò,

 “佛子!一切诸佛一坐食已,结跏趺坐,

 jīng qián hòu jì bù kě shuō jié,rù fú suǒ shòu bù sī yì lè,

 经前后际不可说劫,入佛所受不思议乐,

 qí shēn ān zhù,jì rán bù dòng,yì bù fèi shě huà zhòng shēng shì。

 其身安住,寂然不动,亦不废舍化众生事。

 fó zǐ!

 佛子!

 jiǎ shǐ yǒu rén yú biàn xū kōng yī yī shì jiè xī yǐ máo duān cì dì dù liàng,

 假使有人于遍虚空一一世界悉以毛端次第度量,

 zhū fú néng yú yī máo duān chù jié jiā fū zuò,jǐn wèi lái jié;

 诸佛能于一毛端处结跏趺坐,尽未来劫;

 rú yī máo duān chù,yī qiè máo duān chù xī yì rú shì。

 如一毛端处,一切毛端处悉亦如是。

 fó zǐ!jiǎ shǐ shí fāng yī qiè shì jiè suǒ yǒu zhòng shēng,

 佛子!假使十方一切世界所有众生,

 yī yī zhòng shēng qí shēn dà xiǎo xī yǔ bù kě shuō fú shā wēi chén shù shì jiè liàng děng,

 一一众生其身大小悉与不可说佛刹微尘数世界量等,

 qīng zhòng yì ěr,zhū fú néng yǐ ěr suǒ zhòng shēng zhì yī zhǐ duān,

 轻重亦尔,诸佛能以尔所众生置一指端,

 jǐn yú hòu jì suǒ yǒu zhū jié;yī qiè zhǐ duān jiē yì rú shì,

 尽于后际所有诸劫;一切指端皆亦如是,

 jǐn chí ěr xǔ yī qiè zhòng shēng rù biàn xū kōng yī yī shì jiè,

 尽持尔许一切众生入遍虚空一一世界,

 jǐn yú fǎ jiè xī shǐ wú yú,ér fú shēn xīn céng wú láo juàn。

 尽于法界悉使无余,而佛身心曾无劳倦。

 shì wèi zhū fú dì sì dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 是为诸佛第四大那罗延幢勇健法。

 

 “fó zǐ!

 “佛子!

 yī qiè zhū fú néng yú yī shēn huà xiàn bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù tóu,

 一切诸佛能于一身化现不可说不可说佛刹微尘数头,

 yī yī tóu huà xiàn bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù shé,

 一一头化现不可说不可说佛刹微尘数舌,

 yī yī shé huà chū bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù chā bié yīn shēng fǎ jiè zhòng shēng mí bù jiē wén,

 一一舌化出不可说不可说佛刹微尘数差别音声──法界众生靡不皆闻,

 yī yī yīn shēng yǎn bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù xiū duō luó cáng,

 一一音声演不可说不可说佛刹微尘数修多罗藏,

 yī yī xiū duō luó cáng yǎn bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù fǎ,

 一一修多罗藏演不可说不可说佛刹微尘数法,

 yī yī fǎ yǒu bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù wén zì jù yì;

 一一法有不可说不可说佛刹微尘数文字句义;

 rú shì yǎn shuō,jǐn bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù jié;

 如是演说,尽不可说不可说佛刹微尘数劫;

 jìn shì jié yǐ,fù gèng yǎn shuō,

 尽是劫已,复更演说,

 jǐn bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù jié;

 尽不可说不可说佛刹微尘数劫;

 rú shì cì dì,nǎi zhì jǐn yú yī qiè shì jiè wēi chén shù,

 如是次第,乃至尽于一切世界微尘数,

 jǐn yī qiè zhòng shēng xīn niàn shù。wèi lái jì jié yóu kě qióng jìn,

 尽一切众生心念数。未来际劫犹可穷尽,

 rú lái huà shēn suǒ zhuǎn fǎ lún wú yǒu qióng jìn。suǒ wèi:

 如来化身所转法錀无有穷尽。所谓:

 zhì huì yǎn shuō fǎ lún、duàn zhū yí huò fǎ lún、

 智慧演说法錀、断诸疑惑法錀、

 zhào yī qiè fǎ fǎ lún、kāi wú ài cáng fǎ lún、

 照一切法法錀、开无碍藏法錀、

 lìng wú liàng zhòng shēng huān xǐ diào fú fǎ lún、

 令无量众生欢喜调伏法錀、

 kāi shì yī qiè zhū pú sà xíng fǎ lún、

 开示一切诸菩萨行法錀、

 gāo shēng yuán mǎn dà zhì huì rì fǎ lún、

 高升圆满大智慧日法錀、

 pǔ rán zhào shì zhì huì míng dēng fǎ lún、

 普然照世智慧明灯法錀、

 biàn cái wú wèi zhǒng zhǒng zhuāng yán fǎ lún。

 辩才无畏种种庄严法錀。

 rú yī fú shēn yǐ shén tōng lì zhuǎn rú shì děng chā bié fǎ lún,

 如一佛身以神通力转如是等差别法錀,

 yī qiè shì fǎ wú néng wéi yù。rú shì,

 一切世法无能为喻。如是,

 jǐn xū kōng jiè yī yī máo duān fèn liàng zhī chù,

 尽虚空界一一毛端分量之处,

 yǒu bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù shì jiè,

 有不可说不可说佛刹微尘数世界,

 yī yī shì jiè zhōng niàn niàn xiàn bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù huà shēn,

 一一世界中念念现不可说不可说佛刹微尘数化身,

 yī yī huā shēn jiē yì rú shì,suǒ shuō yīn shēng wén zì jù yì,

 一一化身皆亦如是,所说音声文字句义,

 yī yī chōng mǎn yī qiè fǎ jiè,qí zhōng zhòng shēng jiē dé jiě le,

 一一充满一切法界,其中众生皆得解了,

 ér fú yán yīn wú biàn、wú duàn、wú yǒu qióng jìn。

 而佛言音无变、无断、无有穷尽。

 shì wèi zhū fú dì wǔ dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 是为诸佛第五大那罗延幢勇健法。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú jiē yǐ dé xiāng zhuāng yán xiōng yì,

 “佛子!一切诸佛皆以德相庄严胸臆,

 yóu ruò jīn gāng bù kě sǔn huài,pú tí shù xià jié jiā fū zuò。

 犹若金刚不可损坏,菩提树下结跏趺坐。

 mó wáng jūn zhòng qí shù wú biān,zhǒng zhǒng yì xíng shén kě bù wèi,

 魔王军众其数无边,种种异形甚可怖畏,

 zhòng shēng jiàn zhě mí bù jīng shè,xī fā kuáng luàn huò shí zhì sǐ。

 众生见者靡不惊慑,悉发狂乱或时致死。

 rú shì mó zhòng biàn mǎn xū kōng,rú lái jiàn zhī,xīn wú kǒng bù,

 如是魔众遍满虚空,如来见之,心无恐怖,

 róng sè bù biàn,yī máo bù shù,bù dòng bù luàn,wú suǒ fēn bié,

 容色不变,一毛不竖,不动不乱,无所分别,

 lí zhū xǐ nù,jì rán qīng jìng,zhù fú suǒ zhù,jù cí bēi lì,

 离诸喜怒,寂然清净,住佛所住,具慈悲力,

 zhū gēn diào fú,xīn wú suǒ wèi,fēi zhū mó zhòng suǒ néng qīng dòng,

 诸根调伏,心无所畏,非诸魔众所能倾动,

 ér néng cuī fú yī qiè mó jūn,jiē shǐ huí xīn,qǐ shǒu guī yī,

 而能摧伏一切魔军,皆使回心,稽首归依,

 rán hòu fù yǐ sān lún jiào huà,

 然后复以三轮教化,

 lìng qí xī fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yì yǒng bù tuì zhuǎn。

 令其悉发阿耨多罗三藐三菩提意永不退转。

 shì wèi zhū fú dì liù dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 是为诸佛第六大那罗延幢勇健法。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú yǒu wú ài yīn,qí yīn pǔ biàn shí fāng shì jiè,

 “佛子!一切诸佛有无碍音,其音普遍十方世界,

 zhòng shēng wén zhě zì rán diào fú。bǐ zhū rú lái suǒ chū yīn shēng,

 众生闻者自然调伏。彼诸如来所出音声,

 xū mí lú děng yī qiè zhū shān bù néng wéi zhàng,tiān gōng、

 须弥卢等一切诸山不能为障,天宫、

 lóng gōng、yè chā gōng,gān tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

 龙宫、夜叉宫,乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

 jǐn nà luó、mó hóu luó jiā、rén、

 紧那罗、摩睺罗伽、人、

 fēi rén děng yī qiè zhū gōng suǒ bù néng zhàng,

 非人等一切诸宫所不能障,

 yī qiè shì jiè gāo dà yīn shēng yì bù néng zhàng。suí suǒ yìng huà,

 一切世界高大音声亦不能障。随所应化,

 yī qiè zhòng shēng mí bù jiē wén,wén zì jù yì xī dé jiě le。

 一切众生靡不皆闻,文字句义悉得解了。

 shì wèi zhū fú dì qī dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 是为诸佛第七大那罗延幢勇健法。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fó xīn wú zhàng ài,

 “佛子!一切诸佛心无障碍,

 yú bǎi qiān yì nà yóu tā bù kě shuō bù kě shuō jié,héng shàn qīng jìng。

 于百千亿那由他不可说不可说劫,恒善清净。

 qù、lái、xiàn zài yī qiè zhū fú tóng yī tǐ xìng,wú zhuó、wú yì,

 去、来、现在一切诸佛同一体性,无浊、无翳,

 wú wǒ、wú wǒ suǒ,fēi nèi、fēi wài,le jìng kōng jì,bù shēng wàng xiǎng;

 无我、无我所,非内、非外,了境空寂,不生妄想;

 wú suǒ yī,wú suǒ zuò,bú zhù zhū xiàng,yǒng duàn fēn bié;

 无所依,无所作,不住诸相,永断分别;

 běn xìng qīng jìng,shě lí yī qiè pān yuán yì niàn,

 本性清净,舍离一切攀缘忆念,

 yú yī qiè fǎ cháng wú wéi zhēng;zhù yú shí jì,lí yù qīng jìng,

 于一切法常无违诤;住于实际,离欲清净,

 rù zhēn fǎ jiè,yǎn shuō wú jìn;lí liàng、fēi liàng suǒ yǒu wàng xiǎng,

 入真法界,演说无尽;离量、非量所有妄想,

 jué wèi、wú wéi yī qiè yán shuō,

 绝为、无为一切言说,

 yú bù kě shuō wú biān jìng jiè xī yǐ tōng dá;

 于不可说无边境界悉已通达;

 wú ài wú jìn zhì huì fāng biàn,

 无碍无尽智慧方便,

 chéng jiù shí lì yī qiè gōng dé zhuāng yán qīng jìng,

 成就十力一切功德庄严清净,

 yǎn shuō zhǒng zhǒng wú liàng zhū fǎ,jiē yǔ shí xiàng bù xiāng wéi bèi;

 演说种种无量诸法,皆与实相不相违背;

 yú zhū fǎ jiè sān shì zhū fǎ,xī děng wú yì,jiū jìng zì zài;

 于诸法界三世诸法,悉等无异,究竟自在;

 rù yī qiè fǎ zuì shèng zhī cáng,yī qiè fǎ mén zhèng niàn bù huò,

 入一切法最胜之藏,一切法门正念不惑,

 ān zhù shí fāng yī qiè fú shā ér wú dòng zhuǎn;dé bù duàn zhì,

 安住十方一切佛刹而无动转;得不断智,

 zhī yī qiè fǎ jiū jìng wú yú,jǐn zhū yǒu lòu,xīn shàn jiě tuō,

 知一切法究竟无余,尽诸有漏,心善解脱,

 huì shàn jiě tuō,zhù yú shí jì,tōng dá wú ài,xīn cháng zhèng dìng;

 慧善解脱,住于实际,通达无碍,心常正定;

 yú sān shì fǎ jí yǐ yī qiè zhòng shēng xīn xíng,yī niàn le dá,

 于三世法及以一切众生心行,一念了达,

 jiē wú zhàng ài。shì wèi zhū fú dì bā dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 皆无障碍。是为诸佛第八大那罗延幢勇健法。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú tóng yī fǎ shēn、jìng jiè wú liáng shēn、

 “佛子!一切诸佛同一法身、境界无量身、

 gōng dé wú biān shēn、shì jiān wú jìn shēn、sān jiè bù rǎn shēn、

 功德无边身、世间无尽身、三界不染身、

 suí niàn shì xiàn shēn、fēi shí fēi xū píng děng qīng jìng shēn、

 随念示现身、非实非虚平等清净身、

 wú lái wú qù wú wéi bù huài shēn、yī xiāng wú xiāng fǎ zì xìng shēn、

 无来无去无为不坏身、一相无相法自性身、

 wú chǔ wú fāng biàn yī qiè shēn、shén biàn zì zài wú biān sè xiàng shēn、

 无处无方遍一切身、神变自在无边色相身、

 zhǒng zhǒng shì xiàn pǔ rù yī qiè shēn、miào fǎ fāng biàn shēn、

 种种示现普入一切身、妙法方便身、

 zhì cáng pǔ zhào shēn、shì fǎ píng děng shēn、pǔ biàn fǎ jiè shēn、

 智藏普照身、示法平等身、普遍法界身、

 wú dòng wú fēn bié fēi yǒu fēi wú cháng qīng jìng shēn、

 无动无分别非有非无常清净身、

 fēi fāng biàn fēi bù fāng biàn fēi miè fēi bù miè suí suǒ yìng huà yī qiè zhòng shēng zhǒng zhǒng xìn jiě ér shì xiàn shēn、

 非方便非不方便非灭非不灭随所应化一切众生种种信解而示现身、

 cóng yī qiè gōng dé bǎo suǒ shēng shēn、

 从一切功德宝所生身、

 jù yī qiè zhū fó fǎ zhēn rú shēn、běn xìng jì jìng wú zhàng ài shēn、

 具一切诸佛法真如身、本性寂静无障碍身、

 chéng jiù yī qiè wú ài fǎ shēn、biàn zhù yī qiè qīng jìng fǎ jiè shēn、

 成就一切无碍法身、遍住一切清净法界身、

 fēn xíng pǔ biàn yī qiè shì jiān shēn、

 分形普遍一切世间身、

 wú pān yuán wú tuì zhuǎn yǒng jiě tuō jù yī qiè zhì pǔ le dá shēn,

 无攀缘无退转永解脱具一切智普了达身,

 shì wèi zhū fú dì jiǔ dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 是为诸佛第九大那罗延幢勇健法。

 

 “fó zǐ!yī qiè zhū fú děng wù yī qiè zhū rú lái fǎ,

 “佛子!一切诸佛等悟一切诸如来法,

 děng xiū yī qiè zhū pú sà xíng;ruò yuàn ruò zhì,qīng jìng píng děng,

 等修一切诸菩萨行;若愿若智,清净平等,

 yóu rú dà hǎi,xī dé mǎn zú;xíng lì zūn shèng,wèi zēng tuì qiè,

 犹如大海,悉得满足;行力尊胜,未曾退怯,

 zhù zhū sān mèi wú liàng jìng jiè,shì yī qiè dào,quàn shàn jiè è;

 住诸三昧无量境界,示一切道,劝善诫恶;

 zhì lì dì yī yǎn fǎ wú wèi,suí yǒu suǒ wèn xī néng shàn dá,

 智力第一演法无畏,随有所问悉能善答,

 zhì huì shuō fǎ píng děng qīng jìng,shēn、yǔ、yì xíng xī jiē wú zá,

 智慧说法平等清净,身、语、意行悉皆无杂,

 zhù fú suǒ zhù zhū fú zhǒng xìng,yǐ fú zhì huì ér zuò fó shì;

 住佛所住诸佛种性,以佛智慧而作佛事;

 zhù yī qiè zhì,yǎn wú liàng fǎ,wú yǒu gēn běn,wú yǒu biān jì,

 住一切智,演无量法,无有根本,无有边际,

 shén tōng zhì huì bù kě sī yì,yī qiè shì jiān wú néng jiě le;

 神通智慧不可思议,一切世间无能解了;

 zhì huì shēn rù,jiàn yī qiè fǎ wēi miào guǎng dà wú liàng wú biān,

 智慧深入,见一切法微妙广大无量无边,

 sān shì fǎ mén xián shàn tōng dá,yī qiè shì jiè xī néng kāi xiǎo;

 三世法门咸善通达,一切世界悉能开晓;

 yǐ chū shì zhì,yú zhū shì jiàn zuò bù kě shuō zhǒng zhǒng fó shì,

 以出世智,于诸世间作不可说种种佛事,

 chéng bù tuì zhì,rù zhū fú shù;

 成不退智,入诸佛数;

 suī yǐ zhèng dé bù kě yán shuō lí wén zì fǎ,

 虽已证得不可言说离文字法,

 ér néng kāi shì zhǒng zhǒng yán cí;yǐ pǔ xián zhì jí zhū shàn xíng,

 而能开示种种言辞;以普贤智集诸善行,

 chéng jiù yī niàn xiāng yìng miào huì,yú yī qiè fǎ xī néng jué le,

 成就一念相应妙慧,于一切法悉能觉了,

 rú xiān suǒ niàn yī qiè zhòng shēng,jiē yī zì chéng ér shī qí fǎ;

 如先所念一切众生,皆依自乘而施其法;

 yī qiè zhū fǎ、yī qiè shì jiè、yī qiè zhòng shēng、yī qiè sān shì,

 一切诸法、一切世界、一切众生、一切三世,

 yú fǎ jiè nèi,rú shì jìng jiè qí liàng wú biān,

 于法界内,如是境界其量无边,

 yǐ wú ài zhì xī néng zhī jiàn。fó zǐ!yī qiè zhū fú yú yī niàn qǐng,

 以无碍智悉能知见。佛子!一切诸佛于一念顷,

 suí suǒ yìng huà chū xìng yú shì,zhù qīng jìng tǔ,

 随所应化出兴于世,住清净土

 chéng děng zhèng jué,xiàn shén tōng lì,

 成等正觉,现神通力,

 kāi wù sān shì yī qiè zhòng shēng xīn、yì jí shí bù shī yú shí。

 开悟三世一切众生心、意及识不失于时。

 fó zǐ!zhòng shēng wú biān,shì jiè wú biān,fǎ jiè wú biān,

 佛子!众生无边,世界无边,法界无边,

 sān shì wú biān,zhū fú zuì shèng yì wú yǒu biān,

 三世无边,诸佛最胜亦无有边,

 xī xiàn yú zhōng chéng děng zhèng jué,

 悉现于中成等正觉,

 yǐ fú zhì huì fāng biàn kāi wù wú yǒu xiū xī。fó zǐ!

 以佛智慧方便开悟无有休息。佛子!

 yī qiè zhū fú yǐ shén tōng lì,xiàn zuì miào shēn,zhù wú biān chù,

 一切诸佛以神通力,现最妙身,住无边处,

 dà bēi fāng biàn,xīn wú zhàng ài,

 大悲方便,心无障碍,

 yú yī qiè shí cháng wèi zhòng shēng yǎn shuō miào fǎ。

 于一切时常为众生演说妙法。

 shì wèi zhū fú dì shí dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ。

 是为诸佛第十大那罗延幢勇健法。

 

 “fó zǐ!cǐ yī qiè zhū fú dà nà luó yán chuáng yǒng jiàn fǎ wú liàng wú biān、

 “佛子!此一切诸佛大那罗延幢勇健法无量无边、

 bù kě sī yì,qù、lái、

 不可思议,去、来、

 xiàn zài yī qiè zhòng shēng jí yǐ èr chéng bù néng jiě le,

 现在一切众生及以二乘不能解了,

 wéi chú rú lái shén lì suǒ jiā。

 唯除如来神力所加。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng jué dìng fǎ。hé děng wéi shí?

 “佛子!诸佛世尊有十种决定法。何等为十?

 suǒ wèi:yī qiè zhū fú dìng cóng dōu shuài shòu jǐn xià shēng;

 所谓:一切诸佛定从兜率寿尽下生;

 yī qiè zhū fú dìng shì shòu shēng,chù tāi shí yuè;

 一切诸佛定示受生,处胎十月;

 yī qiè zhū fú dìng yàn shì sú,lè qiú chū jiā;

 一切诸佛定厌世俗,乐求出家;

 yī qiè zhū fú jué dìng zuò yú pú tí shù xià chéng děng zhèng jué,

 一切诸佛决定坐于菩提树下成等正觉,

 wù zhū fó fǎ;yī qiè zhū fú dìng yú yī niàn wù yī qiè fǎ,

 悟诸佛法;一切诸佛定于一念悟一切法,

 yī qiè shì jiè shì xiàn shén lì;

 一切世界示现神力;

 yī qiè zhū fú dìng néng yìng shí zhuǎn miào fǎ lún;

 一切诸佛定能应时转妙法錀;

 yī qiè zhū fú dìng néng suí bǐ suǒ zhǒng shàn gēn,

 一切诸佛定能随彼所种善根,

 yìng shí shuō fǎ ér wèi shòu jì;

 应时说法而为授记;

 yī qiè zhū fú dìng néng yìng shí wèi zuò fó shì;

 一切诸佛定能应时为作佛事;

 yī qiè zhū fú dìng néng wéi zhū chéng jiù pú sà ér shòu jì bié;

 一切诸佛定能为诸成就菩萨而授记别;

 yī qiè zhū fú dìng néng yī niàn pǔ dá yī qiè zhòng shēng suǒ wèn。shì wèi shí。

 一切诸佛定能一念普答一切众生所问。是为十。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng sù jí fǎ。hé děng wéi shí?

 “佛子!诸佛世尊有十种速疾法。何等为十?

 suǒ wèi:yī qiè zhū fú ruò yǒu jiàn zhě,sù dé yuǎn lí yī qiè è qù;

 所谓:一切诸佛若有见者,速得远离一切恶趣;

 yī qiè zhū fú ruò yǒu jiàn zhě,sù dé yuán mǎn shū shèng gōng dé;

 一切诸佛若有见者,速得圆满殊胜功德;

 yī qiè zhū fú ruò yǒu jiàn zhě,sù néng chéng jiù guǎng dà shàn gēn;

 一切诸佛若有见者,速能成就广大善根;

 yī qiè zhū fú ruò yǒu jiàn zhě,sù dé wǎng shēng jìng miào tiān shàng;

 一切诸佛若有见者,速得往生净妙天上;

 yī qiè zhū fú ruò yǒu jiàn zhě,sù néng chú duàn yī qiè yí huò;

 一切诸佛若有见者,速能除断一切疑惑;

 yī qiè zhū fú ruò yǐ fā pú tí xīn ér dé jiàn zhě,

 一切诸佛若已发菩提心而得见者,

 sù dé chéng jiù guǎng dà xìn jiě yǒng bù tuì zhuǎn,

 速得成就广大信解永不退转,

 néng suí suǒ yīng jiào huà zhòng shēng,

 能随所应教化众生,

 ruò wèi fā xīn jí néng sù fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn;

 若未发心即能速发阿耨多罗三藐三菩提心;

 yī qiè zhū fú ruò wèi rù zhèng wèi ér dé jiàn zhě,sù rù zhèng wèi;

 一切诸佛若未入正位而得见者,速入正位;

 yī qiè zhū fú ruò yǒu jiàn zhě,sù néng qīng jìng shì、

 一切诸佛若有见者,速能清净世、

 chū shì jiān yī qiè zhū gēn;yī qiè zhū fú ruò yǒu jiàn zhě,

 出世间一切诸根;一切诸佛若有见者,

 sù dé chú miè yī qiè zhàng ài;yī qiè zhū fú ruò yǒu jiàn zhě,

 速得除灭一切障碍;一切诸佛若有见者,

 sù néng huò dé wú wèi biàn cái。shì wèi shí。

 速能获得无畏辩才。是为十。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng yīng cháng yì niàn qīng jìng fǎ。

 “佛子!诸佛世尊有十种应常忆念清净法。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yī qiè zhū fú guò qù yīn yuán,

 何等为十?所谓:一切诸佛过去因缘,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn;yī qiè zhū fú qīng jìng shèng xíng,

 一切菩萨应常忆念;一切诸佛清净胜行,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn;yī qiè zhū fú mǎn zú zhū dù,

 一切菩萨应常忆念;一切诸佛满足诸度,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn;yī qiè zhū fú chéng jiù dà yuàn,

 一切菩萨应常忆念;一切诸佛成就大愿,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn;yī qiè zhū fú jī jí shàn gēn,

 一切菩萨应常忆念;一切诸佛积集善根,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn;yī qiè zhū fú yǐ jù fàn xíng,

 一切菩萨应常忆念;一切诸佛已具梵行,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn;yī qiè zhū fú xiàn chéng zhèng jué,

 一切菩萨应常忆念;一切诸佛现成正觉,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn;yī qiè zhū fú sè shēn wú liàng,

 一切菩萨应常忆念;一切诸佛色身无量,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn;yī qiè zhū fú shén tōng wú liàng,

 一切菩萨应常忆念;一切诸佛神通无量,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn;yī qiè zhū fú shí lì wú wèi,

 一切菩萨应常忆念;一切诸佛十力无畏,

 yī qiè pú sà yīng cháng yì niàn。shì wèi shí。

 一切菩萨应常忆念。是为十。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng yī qiè zhì zhù。

 “佛子!诸佛世尊有十种一切智住。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,

 何等为十?所谓:一切诸佛于一念中,

 xī zhī sān shì yī qiè zhòng shēng xīn、xīn suǒ xíng;

 悉知三世一切众生心、心所行;

 yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,

 一切诸佛于一念中,

 xī zhī sān shì yī qiè zhòng shēng suǒ jí zhū yè jí yè guǒ bào;

 悉知三世一切众生所集诸业及业果报;

 yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,xī zhī yī qiè zhòng shēng suǒ yí,

 一切诸佛于一念中,悉知一切众生所宜,

 yǐ sān zhǒng lún jiào huà diào fú;yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,

 以三种轮教化调伏;一切诸佛于一念中,

 jǐn zhī fǎ jiè yī qiè zhòng shēng suǒ yǒu xīn xiāng,

 尽知法界一切众生所有心相,

 yú yī qiè chù pǔ xiàn fú xìng,lìng qí dé jiàn,fāng biàn shè shòu;

 于一切处普现佛兴,令其得见,方便摄受;

 yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,

 一切诸佛于一念中,

 pǔ suí fǎ jiè yī qiè zhòng shēng xīn lè yù jiě,shì xiàn shuō fǎ,

 普随法界一切众生心乐欲解,示现说法,

 lìng qí diào fú;yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,

 令其调伏;一切诸佛于一念中,

 xī zhī fǎ jiè yī qiè zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,wèi xiàn shén lì;

 悉知法界一切众生心之所乐,为现神力;

 yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,biàn yī qiè chù,

 一切诸佛于一念中,遍一切处,

 suí suǒ yìng huà yī qiè zhòng shēng shì xiàn chū xìng,

 随所应化一切众生示现出兴,

 wèi shuō fú shēn bù kě qǔ zhe;yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,

 为说佛身不可取著;一切诸佛于一念中,

 pǔ zhì fǎ jiè yī qiè chù yī qiè zhòng shēng bǐ bǐ zhū dào;

 普至法界一切处一切众生彼彼诸道;

 yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,suí zhū zhòng shēng yǒu yì niàn zhě,

 一切诸佛于一念中,随诸众生有忆念者,

 zài zài chǔ chù wú bù wǎng yīng;yī qiè zhū fú yú yī niàn zhōng,

 在在处处无不往应;一切诸佛于一念中,

 xī zhī yī qiè zhòng shēng jiě yù,wèi qí shì xiàn wú liàng sè xiàng。

 悉知一切众生解欲,为其示现无量色相。

 shì wèi shí。

 是为十。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng wú liàng bù kě sī yì fú sān mèi。

 “佛子!诸佛世尊有十种无量不可思议佛三昧。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yī qiè zhū fú héng zài zhèng dìng,

 何等为十?所谓:一切诸佛恒在正定,

 yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,pǔ wèi zhòng shēng guǎng shuō miào fǎ;

 于一念中遍一切处,普为众生广说妙法;

 yī qiè zhū fú héng zài zhèng dìng,yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,

 一切诸佛恒在正定,于一念中遍一切处,

 pǔ wèi zhòng shēng shuō wú wǒ jì;yī qiè zhū fú héng zhù zhèng dìng,

 普为众生说无我际;一切诸佛恒住正定,

 yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,pǔ rù sān shì;

 于一念中遍一切处,普入三世;

 yī qiè zhū fú héng zài zhèng dìng,yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,

 一切诸佛恒在正定,于一念中遍一切处,

 pǔ rù shí fāng guǎng dà fó shā;yī qiè zhū fú héng zài zhèng dìng,

 普入十方广大佛刹;一切诸佛恒在正定,

 yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,pǔ xiàn wú liàng zhǒng zhǒng fú shēn;

 于一念中遍一切处,普现无量种种佛身;

 yī qiè zhū fú héng zài zhèng dìng,yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,

 一切诸佛恒在正定,于一念中遍一切处,

 suí zhū zhòng shēng zhǒng zhǒng xīn jiě xiàn shēn、yǔ、yì;

 随诸众生种种心解现身、语、意;

 yī qiè zhū fú héng zài zhèng dìng,yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,

 一切诸佛恒在正定,于一念中遍一切处,

 shuō yī qiè fǎ lí yù zhēn jì;yī qiè zhū fú héng zhù zhèng dìng,

 说一切法离欲真际;一切诸佛恒住正定,

 yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,yǎn shuō yī qiè yuán qǐ zì xìng;

 于一念中遍一切处,演说一切缘起自性;

 yī qiè zhū fú héng zhù zhèng dìng,yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,

 一切诸佛恒住正定,于一念中遍一切处,

 shì xiàn wú liàng shì、chū shì jiān guǎng dà zhuāng yán,

 示现无量世、出世间广大庄严,

 lìng zhū zhòng shēng cháng dé jiàn fú;yī qiè zhū fú héng zhù zhèng dìng,

 令诸众生常得见佛;一切诸佛恒住正定,

 yú yī niàn zhōng biàn yī qiè chù,

 于一念中遍一切处,

 lìng zhū zhòng shēng xī dé tōng dá yī qiè fó fǎ、wú liàng jiě tuō,

 令诸众生悉得通达一切佛法、无量解脱,

 jiū jìng dào yú wú shàng bǐ àn。shì wèi shí。

 究竟到于无上彼岸。是为十。

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǒu shí zhǒng wú ài jiě tuō。

 “佛子!诸佛世尊有十种无碍解脱。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 何等为十?所谓:

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn bù kě shuō bù kě shuō zhū fú chū xìng yú shì;

 一切诸佛能于一尘现不可说不可说诸佛出兴于世;

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn bù kě shuō bù kě shuō zhū fú zhuǎn jìng fǎ lún;

 一切诸佛能于一尘现不可说不可说诸佛转净法錀;

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn bù kě shuō bù kě shuō zhòng shēng shòu huà diào fú;

 一切诸佛能于一尘现不可说不可说众生受化调伏;

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn bù kě shuō bù kě shuō zhū fó guó tǔ;

 一切诸佛能于一尘现不可说不可说诸佛国土;

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn bù kě shuō bù kě shuō pú sà shòu jì;

 一切诸佛能于一尘现不可说不可说菩萨授记;

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn qù、lái、jīn yī qiè zhū fú;

 一切诸佛能于一尘现去、来、今一切诸佛;

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn qù、lái、jīn zhū shì jiè zhǒng;

 一切诸佛能于一尘现去、来、今诸世界种;

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn qù、lái、jīn yī qiè shén tōng;

 一切诸佛能于一尘现去、来、今一切神通;

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn qù、lái、jīn yī qiè zhòng shēng;

 一切诸佛能于一尘现去、来、今一切众生;

 yī qiè zhū fú néng yú yī chén xiàn qù、lái、jīn yī qiè fó shì。

 一切诸佛能于一尘现去、来、今一切佛事。

 shì wèi shí。”

 是为十。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教