无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第三十五(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-07-30 [投稿]

大方广佛华严经》卷第三十五·十地品第二十六之二(视频念诵版)

 

以上为《华严经》十地品第二十六之二的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第三十五·十地品第二十六之二(文字注音版)

 第二地

 zhū pú sà wén cǐ,zuì shèng wēi miào dì,qí xīn jǐn qīng jìng,

 诸菩萨闻此,最胜微妙地,其心尽清净,

 yī qiè jiē huān xǐ。jiē cóng yú zuò qǐ,yǒng zhù xū kōng zhōng,

 一切皆欢喜。皆从于座起,踊住虚空中,

 pǔ sàn shàng miào huá,tóng shí gòng chēng zàn:

 普散上妙华,同时共称赞:

 “shàn zāi jīn gāng cáng!dà zhì wú wèi zhě!shàn shuō yú cǐ dì,

 “善哉金刚藏!大智无畏者!善说于此地,

 pú sà suǒ xíng fǎ。”jiě tuō yuè pú sà,zhī zhòng xīn qīng jìng,

 菩萨所行法。”解脱月菩萨,知众心清净,

 lè wén dì èr dì,suǒ yǒu zhū xíng xiāng,jí qǐng jīn gāng cáng:

 乐闻第二地,所有诸行相,即请金刚藏:

 “dà huì yuàn yǎn shuō,fó zǐ jiē lè wén,suǒ zhù dì èr dì!”

 “大慧愿演说,佛子皆乐闻,所住第二地!”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà gào jiě tuō yuè pú sà yán:

 尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ xiū chū dì,yù rù dì èr dì,

 “佛子!菩萨摩诃萨已修初地,欲入第二地,

 dāng qǐ shí zhǒng shēn xīn。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 当起十种深心。何等为十?所谓:

 zhèng zhí xīn、róu ruǎn xīn、kān néng xīn、diào fú xīn、

 正直心、柔软心、堪能心、调伏心、

 jì jìng xīn、chún shàn xīn、bù zá xīn、wú gù liàn xīn、

 寂静心、纯善心、不杂心、无顾恋心、

 guǎng xīn、dà xīn。pú sà yǐ cǐ shí xīn,dé rù dì èr lí gòu dì。

 广心、大心。菩萨以此十心,得入第二离垢地。

 

 “fó zǐ!pú sà zhù lí gòu dì,xìng zì yuǎn lí yī qiè shā shēng,

 “佛子!菩萨住离垢地,性自远离一切杀生

 bù chù dāo zhàng,bù huái yuàn hèn,yǒu cán yǒu kuì,

 不畜刀杖,不怀怨恨,有惭有愧,

 rén shù jù zú,yú yī qiè zhòng shēng yǒu mìng zhī zhě,

 仁恕具足,于一切众生有命之者,

 cháng shēng lì yì cí niàn zhī xīn;

 常生利益慈念之心;

 shì pú sà shàng bù ě xīn nǎo zhū zhòng shēng,

 是菩萨尚不恶心恼诸众生,

 hé kuàng yú tā qǐ zhòng shēng xiǎng,gù yǐ zhòng yì ér xíng shā hài!

 何况于他起众生想,故以重意而行杀害!

 xìng bù tōu dào,pú sà yú zì zī cái,cháng zhī zhǐ zú,

 性不偷盗,菩萨于自资财,常知止足,

 yú tā cí shù,bù yù qīn sǔn;ruò wù shǔ tā,qǐ tā wù xiǎng,

 于他慈恕,不欲侵损;若物属他,起他物想,

 zhōng bù yú cǐ ér shēng dào xīn,nǎi zhì cǎo yè bù yǔ bù qǔ,

 终不于此而生盗心,乃至草叶不与不取,

 hé kuàng qí yú zī shēng zhī jù!xìng bù xié yī yín yī,

 何况其余资生之具!性不邪一婬一,

 pú sà yú zì qī zhī zú,bù qiú tā qī,yú tā qī qiè、tā suǒ hù nǚ、

 菩萨于自妻知足,不求他妻,于他妻妾、他所护女、

 qīn zú méi dìng jí wèi fǎ suǒ hù,shàng bù shēng yú tān rǎn zhī xīn,

 亲族媒定及为法所护,尚不生于贪染之心,

 hé kuàng cóng shì!kuàng yú fēi dào!xìng bù wàng yǔ,

 何况从事!况于非道!性不妄语,

 pú sà cháng zuò shí yǔ、zhēn yǔ、shí yǔ,

 菩萨常作实语、真语、时语,

 nǎi zhì mèng zhōng yì bù rěn zuò fù cáng zhī yǔ,wú xīn yù zuò,

 乃至梦中亦不忍作覆藏之语,无心欲作,

 hé kuàng gù fàn!xìng bù liǎng shé,

 何况故犯!性不两舌,

 pú sà yú zhū zhòng shēng wú lí jiàn xīn、wú nǎo hài xīn,

 菩萨于诸众生无离间心、无恼害心,

 bù jiāng cǐ yǔ wèi pò bǐ gù ér xiàng bǐ shuō,

 不将此语为破彼故而向彼说,

 bù jiāng bǐ yǔ wèi pò cǐ gù ér xiàng cǐ shuō,wèi pò zhě bù lìng pò,

 不将彼语为破此故而向此说,未破者不令破,

 yǐ pò zhě bù zēng zhǎng,bù xǐ lí jiàn,bù lè lí jiàn,

 已破者不增长,不喜离间,不乐离间,

 bù zuò lí jiàn yǔ,bù shuō lí jiàn yǔ,ruò shí、ruò bù shí。

 不作离间语,不说离间语,若实、若不实。

 xìng bù è kǒu,suǒ wèi: dú hài yǔ、cū guǎng yǔ、kǔ tā yǔ、

 性不恶口,所谓:毒害语、粗犷语、苦他语、

 lìng tā chēn hèn yǔ、xiàn qián yǔ、bù xiàn qián yǔ、bǐ è yǔ、

 令他瞋恨语、现前语、不现前语、鄙恶语、

 yōng jiàn yǔ、bù kě lè wén yǔ、wén zhě bù yuè yǔ、chēn fèn yǔ、

 庸贱语、不可乐闻语、闻者不悦语、瞋忿语、

 rú huǒ shāo xīn yǔ、yuàn jié yǔ、rè nǎo yǔ、bù kě ài yǔ、

 如火烧心语、怨结语、热恼语、不可爱语、

 bù kě lè yǔ、néng huài zì shēn tā shēn yǔ,

 不可乐语、能坏自身他身语,

 rú shì děng yǔ jiē xī shě lí,cháng zuò rùn zé yǔ、róu ruǎn yǔ、

 如是等语皆悉舍离,常作润泽语、柔软语、

 yuè yì yǔ、kě lè wén yǔ、wén zhě xǐ yuè yǔ、shàn rù rén xīn yǔ、

 悦意语、可乐闻语、闻者喜悦语、善入人心语、

 fēng yǎ diǎn zé yǔ、duō rén ài lè yǔ、duō rén yuè lè yǔ、

 风雅典则语、多人爱乐语、多人悦乐语、

 shēn xīn yǒng yuè yǔ。xìng bù qǐ yǔ,

 身心踊悦语。性不绮语,

 pú sà cháng lè sī shěn yǔ、shí yǔ、shí yǔ、yì yǔ、fǎ yǔ、

 菩萨常乐思审语、时语、实语、义语、法语、

 shùn dào lǐ yǔ、qiǎo diào fú yǔ、suí shí chóu liàng jué dìng yǔ,

 顺道理语、巧调伏语、随时筹量决定语,

 shì pú sà nǎi zhì xì xiào shàng héng sī shěn,

 是菩萨乃至戏笑尚恒思审,

 hé kuàng gù chū sǎn luàn zhī yán!xìng bù tān yù,

 何况故出散乱之言!性不贪欲,

 pú sà yú tā cái wù、tā suǒ zī yòng,bù shēng tān xīn,bù yuàn bù qiú。

 菩萨于他财物、他所资用,不生贪心,不愿不求。

 xìng lí chēn huì,pú sà yú yī qiè zhòng shēng héng qǐ cí xīn、

 性离瞋恚,菩萨于一切众生恒起慈心、

 lì yì xīn、āi mǐn xīn、huān xǐ xīn、hé rùn xīn、shè shòu xīn,

 利益心、哀愍心、欢喜心、和润心、摄受心,

 yǒng shě chēn hèn、yuàn hài、rè nǎo,cháng sī shùn xíng,

 永舍瞋恨、怨害、热恼,常思顺行,

 rén cí yòu yì。yòu lí xié jiàn,pú sà zhù yú zhèng dào,

 仁慈佑益。又离邪见,菩萨住于正道,

 bù xíng zhān bǔ,bù qǔ è jiè,xīn jiàn zhèng zhí,

 不行占卜,不取恶戒,心见正直,

 wú kuáng wú chǎn,yú fú、fǎ、sēng qǐ jué dìng xìn。

 无诳无谄,于佛、法、僧起决定信。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì hù chí shí shàn yè dào,

 “佛子!菩萨摩诃萨如是护持十善业道,

 cháng wú jiàn duàn,fù zuò shì niàn:

 常无间断,复作是念:

 ‘yī qiè zhòng shēng duò è qù zhě,mò bù jiē yǐ shí bù shàn yè;

 ‘一切众生堕恶趣者,莫不皆以十不善业;

 shì gù wǒ dāng zì xiū zhèng xíng,yì quàn yú tā,

 是故我当自修正行,亦劝于他,

 lìng xiū zhèng xíng。hé yǐ gù?ruò zì bù néng xiū xíng zhèng xíng,

 令修正行。何以故?若自不能修行正行,

 lìng tā xiū zhě,wú yǒu shì chù。’

 令他修者,无有是处。’

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà fù zuò shì niàn:

 “佛子!此菩萨摩诃萨复作是念:

 ‘shí bù shàn yè dào,shì dì yù、chù shēng、è guǐ shòu shēng yīn;

 ‘十不善业道,是地狱、畜生、饿鬼受生因;

 shí shàn yè dào,shì rén、tiān nǎi zhì yǒu dǐng chù shòu shēng yīn。

 十善业道,是人、天乃至有顶处受生因。

 yòu cǐ shàng pǐn shí shàn yè dào,yǐ zhì huì xiū xí,

 又此上品十善业道,以智慧修习,

 xīn xiá liè gù,bù sān jiè gù,quē dà bēi gù,

 心狭劣故,怖三界故,阙大悲故,

 cóng tā wén shēng ér jiě le gù,chéng shēng wén chéng。

 从他闻声而解了故,成声闻乘。

 yòu cǐ shàng pǐn shí shàn yè dào,xiū zhì qīng jìng,

 又此上品十善业道,修治清净,

 bù cóng tā jiào,zì jué wù gù,dà bēi fāng biàn bù jù zú gù,

 不从他教,自觉悟故,大悲方便不具足故,

 wù jiě shén shēn yīn yuán fǎ gù,chéng dú jué chéng。

 悟解甚深因缘法故,成独觉乘。

 yòu cǐ shàng pǐn shí shàn yè dào,xiū zhì qīng jìng,

 又此上品十善业道,修治清净,

 xīn guǎng wú liàng gù,jù zú bēi mǐn gù,fāng biàn suǒ shè gù,

 心广无量故,具足悲愍故,方便所摄故,

 fā shēng dà yuàn gù,bù shě zhòng shēng gù,

 发生大愿故,不舍众生故,

 xī qiú zhū fú dà zhì gù,jìng zhì pú sà zhū dì gù,

 希求诸佛大智故,净治菩萨诸地故,

 jìng xiū yī qiè zhū dù gù,chéng pú sà guǎng dà xíng。

 净修一切诸度故,成菩萨广大行。

 yòu cǐ shàng shàng shí shàn yè dào,yī qiè zhǒng qīng jìng gù,

 又此上上十善业道,一切种清净故,

 nǎi zhì zhèng shí lì、sì wú wèi gù,

 乃至证十力、四无畏故,

 yī qiè fó fǎ jiē dé chéng jiù。shì gù wǒ jīn děng xíng shí shàn,

 一切佛法皆得成就。是故我今等行十善,

 yīng lìng yī qiè jù zú qīng jìng;rú shì fāng biàn,pú sà dāng xué。’

 应令一切具足清净;如是方便,菩萨当学。’

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:

 “佛子!此菩萨摩诃萨又作是念:

 ‘shí bù shàn yè dào,shàng zhě dì yù yīn,zhōng zhě chù shēng yīn,

 ‘十不善业道,上者地狱因,中者畜生因,

 xià zhě è guǐ yīn。yú zhōng,

 下者饿鬼因。于中,

 shā shēng zhī zuì néng lìng zhòng shēng duò yú dì yù、chù shēn、

 杀生之罪能令众生堕于地狱、畜生、

 gè guǐ;ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,

 饿鬼;若生人中,得二种果报,

 yī zhě duǎn mìng,èr zhě duō bìng。

 一者短命,二者多病。

 tōu dào zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào;

 偷盗之罪亦令众生堕三恶道;

 ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě pín qióng,

 若生人中,得二种果报,一者贫穷,

 èr zhě gòng cái bù dé zì zài。

 二者共财不得自在

 xié yī yín yī zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào;

 邪一婬一之罪亦令众生堕三恶道;

 ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě qī bù zhēn liáng,

 若生人中,得二种果报,一者妻不贞良,

 èr zhě bù dé suí yì juàn shǔ。

 二者不得随意眷属。

 wàng yǔ zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào;

 妄语之罪亦令众生堕三恶道;

 ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,

 若生人中,得二种果报,

 yī zhě duō bèi fěi bàng,èr zhě wèi tā suǒ kuáng。

 一者多被诽谤,二者为他所诳。

 liǎng shé zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào;

 两舌之罪亦令众生堕三恶道;

 ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě juàn shǔ guāi lí,

 若生人中,得二种果报,一者眷属乖离,

 èr zhě qīn zú bì è。è kǒu zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào;

 二者亲族毙恶。恶口之罪亦令众生堕三恶道;

 ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,

 若生人中,得二种果报,

 yī zhě cháng wén è shēng,èr zhě yán duō zhēng sòng。

 一者常闻恶声,二者言多诤讼。

 qǐ yǔ zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào;

 绮语之罪亦令众生堕三恶道;

 ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě yán wú rén shòu,

 若生人中,得二种果报,一者言无人受,

 èr zhě yǔ bù míng liǎo。

 二者语不明了。

 tān yù zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào;

 贪欲之罪亦令众生堕三恶道;

 ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě xīn bù zhī zú,

 若生人中,得二种果报,一者心不知足,

 èr zhě duō yù wú yàn。

 二者多欲无厌。

 chēn huì zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào;

 瞋恚之罪亦令众生堕三恶道;

 ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,

 若生人中,得二种果报,

 yī zhě cháng bèi tā rén qiú qí cháng duǎn,

 一者常被他人求其长短,

 èr zhě héng bèi yú tā zhī suǒ nǎo hài。

 二者恒被于他之所恼害。

 xié jiàn zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào;

 邪见之罪亦令众生堕三恶道;

 ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,

 若生人中,得二种果报,

 yī zhě shēng xié jiàn jiā,èr zhě qí xīn chǎn qū。’fó zǐ!

 一者生邪见家,二者其心谄曲。’佛子!

 shí bù shàn yè dào néng shēng cǐ děng wú liàng wú biān zhòng dà kǔ jù,

 十不善业道能生此等无量无边众大苦聚,

 shì gù pú sà zuò rú shì niàn:‘wǒ dāng yuǎn lí shí bù shàn yè dào,

 是故菩萨作如是念:‘我当远离十不善道,

 yǐ shí shàn dào wèi fǎ yuán yuàn,ài lè ān zhù,

 以十善道为法园苑,爱乐安住,

 zì zhù qí zhōng,yì quàn tā rén lìng zhù qí zhōng。’

 自住其中,亦劝他人令住其中。’

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà fù yú yī qiè zhòng shēng shēng lì yì xīn、

 “佛子!此菩萨摩诃萨复于一切众生生利益心、

 ān lè xīn、cí xīn、bēi xīn、lián mǐn xīn、shè shòu xīn、

 安乐心、慈心、悲心、怜愍心、摄受心、

 shǒu hù xīn、zì jǐ xīn、shī xīn、dà shī xīn,zuò shì niàn yán:

 守护心、自己心、师心、大师心,作是念言:

 ‘zhòng shēng kě mǐn,duò yú xié jiàn、è huì、è yù、è dào chóu lín。

 ‘众生可愍,堕于邪见、恶慧、恶欲、恶道稠林。

 wǒ yīng lìng bǐ zhù yú zhèng jiàn,xíng zhēn shí dào。’

 我应令彼住于正见,行真实道。’

 yòu zuò shì niàn:‘yī qiè zhòng shēng fēn bié bǐ wǒ,

 又作是念:‘一切众生分别彼我,

 hù xiāng pò huài,dòu zhēng chēn hèn,chì rán bù xī。

 互相破坏,斗诤瞋恨,炽然不息。

 wǒ dāng lìng bǐ zhù yú wú shàng dà cí zhī zhōng。’

 我当令彼住于无上大慈之中。’

 yòu zuò shì niàn:‘yī qiè zhòng shēng tān qǔ wú yàn,

 又作是念:‘一切众生贪取无厌,

 wéi qiú cái lì,xié mìng zì huó。

 唯求财利,邪命自活。

 wǒ dāng lìng bǐ zhù yú qīng jìng shēn、yǔ、

 我当令彼住于清净身、语、

 yì yè zhèng mìng fǎ zhōng。’yòu zuò shì niàn:

 意业正命法中。’又作是念:

 ‘yī qiè zhòng shēng cháng suí sān dú,

 ‘一切众生常随三毒,

 zhǒng zhǒng fán nǎo yīn zhī chì rán,bù jiě zhì qiú chū yào fāng biàn。

 种种烦恼因之炽然,不解志求出要方便。

 wǒ dāng lìng bǐ chú miè yī qiè fán nǎo dà huǒ,

 我当令彼除灭一切烦恼大火,

 ān zhì qīng liáng niè pán zhī chù。’yòu zuò shì niàn:

 安置清凉涅槃之处。’又作是念:

 ‘yī qiè zhòng shēng wéi yú chī chóng àn,

 ‘一切众生为愚痴重闇,

 wàng jiàn hòu mó zhī suǒ fù gù,rù yīn yì chóu lín,

 妄见厚膜之所覆故,入阴翳稠林,

 shī zhì huì guāng míng,xíng kuàng yě xiǎn dào,qǐ zhū è jiàn。

 失智慧光明,行旷野险道,起诸恶见。

 wǒ dāng lìng bǐ dé wú zhàng ài qīng jìng zhì yǎn,

 我当令彼得无障碍清净智眼,

 zhī yī qiè fǎ rú shí xiàng,bù suí tā jiào。’yòu zuò shì niàn:

 知一切法如实相,不随他教。’又作是念:

 ‘yī qiè zhòng shēng zài yú shēng sǐ xiǎn dào zhī zhōng,

 ‘一切众生在于生死险道之中,

 jiāng duò dì yù、chù shēng、è guǐ,rù è jiàn wǎng zhōng,

 将堕地狱、畜生、饿鬼,入恶见网中,

 wèi yú chī chóu lín suǒ mí,suí zhú xié dào,xíng diān dǎo xíng。

 为愚痴稠林所迷,随逐邪道,行颠倒行。

 pì rú máng rén wú yǒu dǎo shī,fēi chū yào dào wèi wèi chū yào,

 譬如盲人无有导师,非出要道谓为出要,

 rù mó jìng jiè,è zéi suǒ shè,suí shùn mó xīn,yuǎn lí fú yì。

 入魔境界,恶贼所摄,随顺魔心,远离佛意。

 wǒ dāng bá chū rú shì xiǎn nán,lìng zhù wú wèi yī qiè zhì chéng。’

 我当拔出如是险难,令住无畏一切智城。’

 yòu zuò shì niàn:

 又作是念:

 ‘yī qiè zhòng shēng wéi dà pù shuǐ bō làng suǒ mò,rù yù liú、

 ‘一切众生为大瀑水波浪所没,入欲流、

 yǒu liú、wú míng liú、jiàn liú,shēng sǐ huí fú,ài hé piào zhuǎn,

 有流、无明流、见流,生死洄澓,爱河漂转,

 tuān chí bēn jī,bù xiá guān chá;wèi yù jué、huì jué、

 湍驰奔激,不暇观察;为欲觉、恚觉、

 hài jué suí zhú bù shě,shēn jiàn luó chà yú zhōng zhí qǔ,

 害觉随逐不舍,身见罗刹于中执取,

 jiāng qí yǒng rù ài yù chóu lín;yú suǒ tān ài shēn shēng rǎn zhe,

 将其永入爱欲稠林;于所贪爱深生染著,

 zhù wǒ màn yuán fù,ān liù chù jù luò;wú shàn jiù zhě,

 住我慢原阜,安六处聚落;无善救者,

 wú néng dù zhě。wǒ dāng yú bǐ qǐ dà bēi xīn,

 无能度者。我当于彼起大悲心,

 yǐ zhū shàn gēn ér wèi jiù jì,lìng wú zāi huàn,lí rǎn jì jìng,

 以诸善根而为救济,令无灾患,离染寂静,

 zhù yú yī qiè zhì huì bǎo zhōu。’yòu zuò shì niàn:

 住于一切智慧宝洲。’又作是念:

 yī qiè zhòng shēng chǔ shì láo yù,duō zhū kǔ nǎo,

 ‘一切众生处世牢狱,多诸苦恼,

 cháng huái ài zēng,zì shēng yōu bù,tān yù zhòng xiè zhī suǒ xì fù,

 常怀爱憎,自生忧怖,贪欲重械之所系缚,

 wú míng chóu lín yǐ wéi fù zhàng,yú sān jiè nèi mò néng zì chū。

 无明稠林以为覆障,于三界内莫能自出。

 wǒ dāng lìng bǐ yǒng lí sān yǒu,zhù wú zhàng ài dà niè pán zhōng。’

 我当令彼永离三有,住无障碍大涅槃中。’

 yòu zuò shì niàn:‘yī qiè zhòng shēng zhí zhuó yú wǒ,

 又作是念:‘一切众生执著于我,

 yú zhū yùn kū zhái bù qiú chū lí,yī liù chù kōng jù,

 于诸蕴窟宅不求出离,依六处空聚,

 qǐ sì diān dǎo xíng,wèi sì dà dú shé zhī suǒ qīn nǎo,

 起四颠倒行,为四大毒蛇之所侵恼,

 wǔ yùn yuàn zéi zhī suǒ shā hài,shòu wú liàng kǔ。

 五蕴怨贼之所杀害,受无量苦。

 wǒ dāng lìng bǐ zhù yú zuì shèng wú suǒ zhe chù,suǒ wèi:

 我当令彼住于最胜无所著处,所谓:

 miè yī qiè zhàng ài wú shàng niè pán。’yòu zuò shì niàn:

 灭一切障碍无上涅槃。’又作是念:

 ‘yī qiè zhòng shēng qí xīn xiá liè,bù xíng zuì shàng yī qiè zhì dào,

 ‘一切众生其心狭劣,不行最上一切智道,

 suī yù chū lí,dàn yuè shēng wénpì zhī fó chéng。

 虽欲出离,但乐声闻、辟支佛乘。

 wǒ dāng lìng zhù guǎng dà fó fǎ、guǎng dà zhì huì。’

 我当令住广大佛法、广大智慧。’

 fó zǐ!pú sà rú shì hù chí yú jiè,

 佛子!菩萨如是护持于戒,

 shàn néng zēng zhǎng cí bēi zhī xīn。

 善能增长慈悲之心。

 

 “fó zǐ!pú sà zhù cǐ lí gòu dì,yǐ yuàn lì gù,dé jiàn duō fó。

 “佛子!菩萨住此离垢地,以愿力故,得见多佛。

 suǒ wèi:jiàn duō bǎi fú、duō qiān fú、duō bǎi qiān fú、duō yì fú、

 所谓:见多百佛、多千佛、多百千佛、多亿佛、

 duō bǎi yì fú、duō qiān yì fú、duō bǎi qiān yì fú,

 多百亿佛、多千亿佛、多百千亿佛,

 rú shì nǎi zhì jiàn duō bǎi qiān yì nà yóu tā fú。yú zhū fú suǒ,

 如是乃至见多百千亿那由他佛。于诸佛所,

 yǐ guǎng dà xīn、shēn xīn,gōng jìng zūn zhòng,

 以广大心、深心,恭敬尊重,

 chéng shì gōng yǎng,yī fú、yǐn shí、wò jù、yī yào,

 承事供养,衣服、饮食、卧具、医药,

 yī qiè zī shēng xī yǐ fèng shī,yì yǐ gōng yǎng yī qiè zhòng sēng,

 一切资生悉以奉施,亦以供养一切众僧,

 yǐ cǐ shàn gēn huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。

 yú zhū fú suǒ,yǐ zūn zhòng xīn,fù gèng shòu xíng shí shàn dào fǎ,

 于诸佛所,以尊重心,复更受行十善道法,

 suí qí suǒ shòu,nǎi zhì pú tí,zhōng bù wàng shī。

 随其所受,乃至菩提,终不忘失。

 shì pú sà yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié,

 是菩萨于无量百千亿那由他劫,

 yuǎn lí qiān jí pò jiè gòu gù,bù shī、chí jiè qīng jìng mǎn zú。

 远离悭嫉破戒垢故,布施、持戒清净满足。

 pì rú zhēn jīn zhì fán shí zhōng,rú fǎ liàn yǐ,lí yī qiè gòu,

 譬如真金置矾石中,如法炼已,离一切垢,

 zhuǎn fù míng jìng。pú sà zhù cǐ lí gòu dì,yì fù rú shì,

 转复明净。菩萨住此离垢地,亦复如是,

 yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié,

 于无量百千亿那由他劫,

 yuǎn lí qiān jí pò jiè gòu gù,bù shī、chí jiè qīng jìng mǎn zú。

 远离悭嫉破戒垢故,布施、持戒清净满足。

 fó zǐ!cǐ pú sà,sì shè fǎ zhōng,ài yǔ piān duō;

 佛子!此菩萨,四摄法中,爱语偏多;

 shí bō luó mì zhōng,chí jiè piān duō;yú fēi bù xíng,

 十波罗蜜中,持戒偏多;余非不行,

 dàn suí lì suí fēn。

 但随力随分。

 

 “fó zǐ!shì míng: lüè shuō pú sà mó hē sà dì èr lí gòu dì。

 “佛子!是名:略说菩萨摩诃萨第二离垢地。

 pú sà zhù cǐ dì,duō zuò zhuàn lún shèng wáng,wèi dà fǎ zhǔ,

 菩萨住此地,多作转轮圣王,为大法主,

 jù zú qī bǎo,yǒu zì zài lì,

 具足七宝,有自在力,

 néng chú yī qiè zhòng shēng qiān tān pò jiè gòu,

 能除一切众生悭贪破戒垢,

 yǐ shàn fāng biàn lìng qí ān zhù shí shàn dào zhōng;

 以善方便令其安住十善道中;

 wèi dà shī zhǔ,zhōu gěi wú jìn。bù shī、ài yǔ、lì xíng、

 为大施主,周给无尽。布施、爱语、利行、

 tóng shì yī yī rú shì yī qiè zhū suǒ zuò yè,jiē bù lí niàn fó,

 同事──如是一切诸所作业,皆不离念佛

 bù lí niàn fǎ,bù lí niàn sēng,

 不离念法,不离念僧,

 nǎi zhì bù lí niàn jù zú yī qiè zhǒng、yī qiè zhì zhì。

 乃至不离念具足一切种、一切智智。

 yòu zuò shì niàn:‘wǒ dāng yú yī qiè zhòng shēng zhōng wéi shǒu、

 又作是念:‘我当于一切众生中为首、

 wèi shèng、wèi shū shèng、wèi miào、wèi wēi miào、wèi shàng、

 为胜、为殊胜、为妙、为微妙、为上、

 wèi wú shàng,nǎi zhì wéi yī qiè zhì zhì yī zhǐ zhě。’

 为无上,乃至为一切智智依止者。’

 shì pú sà ruò yù shě jiā yú fó fǎ zhōng qín xíng yī jīng yī jìn,

 是菩萨若欲舍家于佛法中勤行一精一进,

 biàn néng shě jiā、qī zǐ、wǔ yù。jì chū jiā yǐ,

 便能舍家、妻子、五欲。既出家已,

 qín xíng yī jīng yī jìn,yú yī niàn qǐng,dé qiān sān mèi,

 勤行一精一进,于一念顷,得千三昧,

 dé jiàn qiān fú,zhī qiān fú shén lì,néng dòng qiān shì jiè,

 得见千佛,知千佛神力,能动千世界,

 nǎi zhì néng shì xiàn qiān shēn,

 乃至能示现千身,

 yú yī yī shēn néng shì xiàn qiān pú sà yǐ wéi juàn shǔ;

 于一一身能示现千菩萨以为眷属;

 ruò yǐ pú sà shū shèng yuàn lì zì zài shì xiàn,guò yú shì shù,

 若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于是数,

 bǎi jié、qiān jié nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù néng shù zhī。”

 百劫、千劫乃至百千亿那由他劫不能数知。”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yuē:

 尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

 

 “zhì zhí róu ruǎn jí kān néng,diào fú jì jìng yǔ chún shàn,

 “质直柔软及堪能,调伏寂静与纯善,

 sù chū shēng sǐ guǎng dà yì,yǐ cǐ shí xīn rù èr dì。

 速出生死广大意,以此十心入二地。

 zhù cǐ chéng jiù jiè gōng dé,yuǎn lí shā shēng bù nǎo hài,

 住此成就戒功德,远离杀生不恼害,

 yì lí tōu dào jí xié yī yín yī,wàng è guāi lí wú yì yǔ。

 亦离偷盗及邪一婬一,妄恶乖离无义语。

 bù tān cái wù cháng cí mǐn,zhèng dào zhí xīn wú chǎn wěi,

 不贪财物常慈愍,正道直心无谄伪,

 lí xiǎn shě màn jí diào róu,yī jiào ér xíng bù fàng yì。

 离险舍慢极调柔,依教而行不放逸。

 dì yù chù shēng shòu zhòng kǔ,è guǐ shāo rán chū měng yàn,

 地狱畜生受众苦,饿鬼烧然出猛焰,

 yī qiè jiē yóu zuì suǒ zhì,wǒ dāng lí bǐ zhù shí fǎ。

 一切皆由罪所致,我当离彼住实法。

 rén zhōng suí yì de shòu shēng,nǎi zhì dǐng tiān chán dìng lè,

 人中随意得受生,乃至顶天禅定乐,

 dú jué shēng wén fú chéng dào,jiē yīn shí shàn ér chéng jiù。

 独觉声闻佛乘道,皆因十善而成就。

 rú shì sī wéi bù fàng yì,zì chí jìng jiè jiào tā hù,

 如是思惟不放逸,自持净戒教他护,

 fù jiàn qún shēng shòu zhòng kǔ,zhuǎn gèng zēng yì dà bēi xīn。

 复见群生受众苦,转更增益大悲心。

 fán yú xié zhì bù zhèng jiě,cháng huái fèn hèn duō zhēng sòng,

 凡愚邪智不正解,常怀忿恨多诤讼,

 tān qiú jìng jiè wú zú qī,wǒ yīng lìng bǐ chú sān dú。

 贪求境界无足期,我应令彼除三毒。

 yú chī dà àn suǒ chán fù,rù dà xiǎn dào xié jiàn wǎng,

 愚痴大暗所缠覆,入大险道邪见网,

 shēng sǐ lóng jiàn yuàn suǒ jū,wǒ yīng lìng bǐ cuī mó zéi。

 生死笼槛怨所拘,我应令彼摧魔贼。

 sì liú piāo dàng xīn méi nì,sān jiè fén rú kǔ wú liàng,

 四流漂荡心没溺,三界焚如苦无量,

 jì yùn wèi zhái wǒ zài zhōng,wèi yù dù bǐ qín háng dào。

 计蕴为宅我在中,为欲度彼勤行道。

 shè qiú chū lí xīn xià liè,shě yú zuì shàng fú zhì huì,

 设求出离心下劣,舍于最上佛智慧,

 wǒ yù lìng bǐ zhù dà chéng,fā qín yī jīng yī jìn wú yàn zú。

 我欲令彼住大乘,发勤一精一进无厌足。

 pú sà zhù cǐ jí gōng dé,jiàn wú liàng fú xián gōng yǎng,

 菩萨住此集功德,见无量佛咸供养,

 yì jié xiū zhì shàn gèng míng,rú yǐ hǎo yào liàn zhēn jīn。

 亿劫修治善更明,如以好药炼真金。

 fó zǐ zhù cǐ zuò lún wáng,pǔ huà zhòng shēng xíng shí shàn,

 佛子住此作轮王,普化众生行十善,

 suǒ yǒu shàn fǎ jiē xiū xí,wèi chéng shí lì jiù yú shì。

 所有善法皆修习,为成十力救于世。

 yù shě wáng wèi jí cái bǎo,jí qì jū jiā yī fó jiào,

 欲舍王位及财宝,即弃居家依佛教

 yǒng měng yī jīng yī qín yī niàn zhōng,

 勇猛一精一勤一念中,

 huò qiān sān mèi jiàn qiān fú。suǒ yǒu zhǒng zhǒng shén tōng lì,

 获千三昧见千佛。所有种种神通力,

 cǐ dì pú sà jiē néng xiàn,yuàn lì suǒ zuò fù guò cǐ,

 此地菩萨皆能现,愿力所作复过此,

 wú liàng zì zài dù qún shēng。yī qiè shì jiān lì yì zhě,

 无量自在度群生。一切世间利益者,

 suǒ xiū pú sà zuì shèng xíng,rú shì dì èr dì gōng dé,

 所修菩萨最胜行,如是第二地功德,

 wèi zhū fó zǐ yǐ kāi yǎn。”

 为诸佛子已开演。”

 第三地

 fó zǐ dé wén cǐ dì xíng,pú sà jìng jiè nán sī yì,

 佛子得闻此地行,菩萨境界难思议,

 mí bù gōng jìng xīn huān xǐ,sàn huá kōng zhōng wèi gōng yǎng,

 靡不恭敬心欢喜,散华空中为供养,

 zàn yán:“shàn zāi dà shān wáng,cí xīn mǐn niàn zhū zhòng shēng,

 赞言:“善哉大山王,慈心愍念诸众生,

 shàn shuō zhì zhě lǜ yí fǎ,dì èr dì zhōng zhī xíng xiāng。

 善说智者律仪法,第二地中之行相。

 shì zhū pú sà wēi miào xíng,zhēn shí wú yì wú chā bié,

 是诸菩萨微妙行,真实无异无差别,

 wèi yù lì yì zhū qún shēng,rú shì yǎn shuō zuì qīng jìng。

 为欲利益诸群生,如是演说最清净。

 yī qiē rén tiān gōng yǎng zhě,yuàn wèi yǎn shuō dì sān dì,

 一切人天供养者,愿为演说第三地,

 yǔ fǎ xiāng yìng zhū zhì yè,rú qí jìng jiè xī jù chǎn!

 与法相应诸智业,如其境界希具阐!

 dà xiān suǒ yǒu shī jiè fǎ,rěn rǔ yī jīng yī jìn chán zhì huì,

 大仙所有施戒法,忍辱一精一进禅智慧,

 jí yǐ fāng biàn cí bēi dào,fú qīng jìng xíng yuàn jiē shuō!”

 及以方便慈悲道,佛清净行愿皆说!”

 shí,jiě tuō yuè fù qǐng yán:“wú wèi dà shì jīn gāng cáng,

 时,解脱月复请言:“无畏大士金刚藏,

 yuàn shuō qù rù dì sān dì,róu hé xīn zhě zhū gōng dé!”

 愿说趣入第三地,柔和心者诸功德!”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà gào jiě tuō yuè pú sà yán:

 尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ jìng dì èr dì,yù rù dì sān dì,

 “佛子!菩萨摩诃萨已净第二地,欲入第三地,

 dāng qǐ shí zhǒng shēn xīn。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 当起十种深心。何等为十?所谓:

 qīng jìng xīn、ān zhù xīn、yàn shě xīn、lí tān xīn、bù tuì xīn、

 清净心、安住心、厌舍心、离贪心、不退心、

 jiān gù xīn、míng shèng xīn、yǒng měng xīn、guǎng xīn、dà xīn。

 坚固心、明盛心、勇猛心、广心、大心。

 pú sà yǐ shì shí xīn,dé rù dì sān dì。

 菩萨以是十心,得入第三地。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù dì sān dì yǐ,

 “佛子!菩萨摩诃萨住第三地已,

 guān yī qiè yǒu wéi fǎ rú shí xiàng。suǒ wèi: wú cháng、kǔ、

 观一切有为法如实相。所谓:无常、苦、

 bù jìng、bù ān yǐn,bài huài、bù jiǔ zhù,chà nà shēng miè,

 不净、不安隐,败坏、不久住,刹那生灭,

 fēi cóng qián jì shēng,fēi xiàng hòu jì qù,fēi yú xiàn zài zhù。

 非从前际生,非向后际去,非于现在住。

 yòu guān cǐ fǎ wú jiù、wú yī,yǔ yōu、yǔ bēi,kǔ nǎo tóng zhù,

 又观此法无救、无依,与忧、与悲,苦恼同住,

 ài zēng suǒ xì,chóu qī zhuǎn duō,wú yǒu tíng jī,tān、huì、

 爱憎所系,愁戚转多,无有停积,贪、恚、

 chī huǒ chì rán bù xī,zhòng huàn suǒ chán,rì yè zēng zhǎng,

 痴火炽然不息,众患所缠,日夜增长,

 rú huàn bù shí。jiàn rú shì yǐ,yú yī qiè yǒu wéi bèi zēng yàn lí,

 如幻不实。见如是已,于一切有为倍增厌离,

 qù fú zhì huì,jiàn fú zhì huì bù kě sī yì、wú děng wú liàng、

 趣佛智慧,见佛智慧不可思议、无等无量、

 nán de wú zá、wú nǎo wú yōu,zhì wú wèi chéng,bù fù tuì huán,

 难得无杂、无恼无忧,至无畏城,不复退还,

 néng jiù wú liàng kǔ nàn zhòng shēng。

 能救无量苦难众生。

 pú sà rú shì jiàn rú lái zhì huì wú liàng lì yì,

 菩萨如是见如来智慧无量利益,

 jiàn yī qiè yǒu wéi wú liàng guò huàn,

 见一切有为无量过患,

 zé yú yī qiè zhòng shēng shēng shí zhǒng āi mǐn xīn。

 则于一切众生生十种哀愍心。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi: jiàn zhū zhòng shēng gū dú wú yī,

 何等为十?所谓:见诸众生孤独无依,

 shēng āi mǐn xīn;jiàn zhū zhòng shēng pín qióng kùn fá,

 生哀愍心;见诸众生贫穷困乏,

 shēng āi mǐn xīn;jiàn zhū zhòng shēng sān dú huǒ rán,

 生哀愍心;见诸众生三毒火然,

 shēng āi mǐn xīn;jiàn zhū zhòng shēng zhū yǒu láo yù zhī suǒ jìn bì,

 生哀愍心;见诸众生诸有牢狱之所禁闭,

 shēng āi mǐn xīn;

 生哀愍心;

 jiàn zhū zhòng shēng fán nǎo chóu lín héng suǒ fù zhàng,

 见诸众生烦恼稠林恒所覆障,

 shēng āi mǐn xīn;jiàn zhū zhòng shēng bù shàn guān chá,

 生哀愍心;见诸众生不善观察,

 shēng āi mǐn xīn;jiàn zhū zhòng shēng wú shàn fǎ yù,

 生哀愍心;见诸众生无善法欲,

 shēng āi mǐn xīn;jiàn zhū zhòng shēng shī zhū fó fǎ,

 生哀愍心;见诸众生失诸佛法,

 shēng āi mǐn xīn;jiàn zhū zhòng shēng suí shēng sǐ liú,

 生哀愍心;见诸众生随生死流,

 shēng āi mǐn xīn;jiàn zhū zhòng shēng shī jiě tuō fāng biàn,

 生哀愍心;见诸众生失解脱方便,

 shēng āi mǐn xīn。shì wèi shí。

 生哀愍心。是为十。

 pú sà rú shì jiàn zhòng shēng jiè wú liàng kǔ nǎo,

 菩萨如是见众生界无量苦恼,

 fā dà yī jīng yī jìn,zuò shì niàn yán:‘cǐ děng zhòng shēng,

 发大一精一进,作是念言:‘此等众生,

 wǒ yīng jiù,wǒ yīng tuō,wǒ yīng jìng,wǒ yīng dù;

 我应救,我应脱,我应净,我应度;

 yīng zhe shàn chǔ,yīng lìng ān zhù,yīng lìng huān xǐ,

 应著善处,应令安住,应令欢喜,

 yīng lìng zhī jiàn,yīng lìng diào fú,yīng lìng niè pán。’

 应令知见,应令调伏,应令涅槃。’

 pú sà rú shì yàn lí yī qiè yǒu wéi,rú shì mǐn niàn yī qiè zhòng shēng,

 菩萨如是厌离一切有为,如是愍念一切众生,

 zhī yī qiè zhì zhì yǒu shèng lì yì,

 知一切智智有胜利益,

 yù yī rú lái zhì huì jiù dù zhòng shēng,zuò shì sī wéi:

 欲依如来智慧救度众生,作是思惟:

 ‘cǐ zhū zhòng shēng duò zài fán nǎo dà kǔ zhī zhōng,

 ‘此诸众生堕在烦恼大苦之中,

 yǐ hé fāng biàn ér néng bá jì,lìng zhù jiū jìng niè pán zhī lè?’

 以何方便而能拔济,令住究竟涅槃之乐?’

 biàn zuò shì niàn:‘yù dù zhòng shēng lìng zhù niè pán,

 便作是念:‘欲度众生令住涅槃,

 bù lí wú zhàng ài jiě tuō zhì;wú zhàng ài jiě tuō zhì,

 不离无障碍解脱智;无障碍解脱智,

 bù lí yī qiè fǎ rú shí jué;yī qiè fǎ rú shí jué,

 不离一切法如实觉;一切法如实觉,

 bù lí wú xíng wú shēng xíng huì guāng;wú xíng wú shēng xíng huì guāng,

 不离无行无生行慧光;无行无生行慧光,

 bù lí chán shàn qiǎo jué dìng guān chá zhì;

 不离禅善巧决定观察智;

 chán shàn qiǎo jué dìng guān chá zhì,bù lí shàn qiǎo duō wén。’

 禅善巧决定观察智,不离善巧多闻。’

 pú sà rú shì guān chá le zhī yǐ,bèi yú zhèng fǎ qín qiú xiū xí,

 菩萨如是观察了知已,倍于正法勤求修习,

 rì yè wéi yuàn wén fǎ、xǐ fǎ、lè fǎ、yī fǎ、suí fǎ、xiè fǎ、

 日夜唯愿闻法、喜法、乐法、依法、随法、解法、

 shùn fǎ、dào fǎ、zhù fǎ、xíng fǎ。pú sà rú shì qín qiú fó fǎ,

 顺法、到法、住法、行法。菩萨如是勤求佛法,

 suǒ yǒu zhēn cái jiē wú lìn xī,bú jiàn yǒu wù nán de kě zhòng,

 所有珍财皆无吝惜,不见有物难得可重,

 dàn yú néng shuō fó fǎ zhī rén shēng nán zāo xiǎng。shì gù,

 但于能说佛法之人生难遭想。是故,

 pú sà yú nèi wài cái,wèi qiú fó fǎ xī néng shě shī。

 菩萨于内外财,为求佛法悉能舍施。

 wú yǒu gōng jìng ér bù néng xíng,wú yǒu jiāo màn ér bù néng shě,

 无有恭敬而不能行,无有憍慢而不能舍,

 wú yǒu chéng shì ér bù néng zuò,wú yǒu qín kǔ ér bù néng shòu。

 无有承事而不能作,无有勤苦而不能受。

 ruò wén yī jù wèi zēng wén fǎ,shēng dà huān xǐ,

 若闻一句未曾闻法,生大欢喜,

 shèng dé sān qiān dà qiān shì jiè mǎn zhōng zhēn bǎo;

 胜得三千大千世界满中珍宝;

 ruò wén yī jì wèi wén zhèng fǎ,shēng dà huān xǐ,

 若闻一偈未闻正法,生大欢喜,

 shèng dé zhuàn lún shèng wáng wèi;ruò dé yī jì wèi zēng wén fǎ,

 胜得转轮圣王位;若得一偈未曾闻法,

 néng jìng pú sà xíng,

 能净菩萨行,

 shèng dé dì shì fàn wáng wèi zhù wú liàng bǎi qiān jié。

 胜得帝释梵王位住无量百千劫。

 ruò yǒu rén yán:‘wǒ yǒu yī jù fó suǒ shuō fǎ,

 若有人言:‘我有一句佛所说法

 néng jìng pú sà xíng。rǔ jīn ruò néng rù dà huǒ kēng,

 能净菩萨行。汝今若能入大火坑,

 shòu jí dà kǔ,dāng yǐ xiāng yǔ。’pú sà ěr shí zuò rú shì niàn:

 受极大苦,当以相与。’菩萨尔时作如是念:

 ‘wǒ yǐ yī jù fó suǒ shuō fǎ,jìng pú sà xíng gù,

 ‘我以一句佛所说法,净菩萨行故,

 jiǎ shǐ sān qiān dà qiān shì jiè dà huǒ mǎn zhōng,

 假使三千大千世界大火满中,

 shàng yù cóng yú fàn tiān zhī shàng tóu shēn ér xià,

 尚欲从于梵天之上投身而下,

 qīn zì shòu qǔ,kuàng xiǎo huǒ kēng ér bù néng rù!

 亲自受取,况小火坑而不能入!

 rán wǒ jīn zhě wèi qiú fó fǎ,yīng shòu yī qiè dì yù zhòng kǔ,

 然我今者为求佛法,应受一切地狱众苦,

 hé kuàng rén zhōng zhū xiǎo kǔ nǎo!’

 何况人中诸小苦恼!’

 pú sà rú shì fā qín yī jīng yī jìn qiú yú fó fǎ,

 菩萨如是发勤一精一进求于佛法,

 rú qí suǒ wén guān chá xiū xíng。cǐ pú sà dé wén fǎ yǐ,

 如其所闻观察修行。此菩萨得闻法已,

 shè xīn ān zhù,yú kòng xián chù zuò shì sī wéi:

 摄心安住,于空闲处作是思惟:

 ‘rú shuō xiū xíng nǎi dé fó fǎ,fēi dàn kǒu yán ér kě qīng jìng。’

 ‘如说修行乃得佛法,非但口言而可清净。’

 

 “fó zǐ!shì pú sà zhù cǐ fā guāng dì shí,jí lí yù è bù shàn fǎ,

 “佛子!是菩萨住此发光地时,即离欲恶不善法,

 yǒu jué yǒu guān,lí shēng xǐ lè,zhù chū chán;miè jué guān,

 有觉有观,离生喜乐,住初禅;灭觉观,

 nèi jìng yī xīn,wú jué wú guān,dìng shēng xǐ lè,zhù dì èr chán;

 内净一心,无觉无观,定生喜乐,住第二禅;

 lí xǐ zhù shè,yǒu niàn zhèng zhī,shēn shòu lè,

 离喜住舍,有念正知,身受乐,

 zhū shèng suǒ shuō néng shě yǒu niàn shòu lè,zhù dì sān chán duàn;

 诸圣所说能舍有念受乐,住第三禅;

 lè xiān chú,kǔ xǐ yōu miè,bù kǔ bù lè,shě niàn qīng jìng,

 断乐先除,苦喜忧灭,不苦不乐,舍念清净,

 zhù dì sì chán;chāo yī qiè sè xiǎng,miè yǒu duì xiǎng,

 住第四禅;超一切色想,灭有对想,

 bù niàn zhǒng zhǒng xiǎng,rù wú biān xū kōng,

 不念种种想,入无边虚空,

 zhù xū kōng wú biān chù;chāo yī qiè xū kōng wú biān chù,

 住虚空无边处;超一切虚空无边处,

 rù wú biān shí,zhù shí wú biān chù;chāo yī qiè shí wú biān chù,

 入无边识,住识无边处;超一切识无边处,

 rù wú shǎo suǒ yǒu,zhù wú suǒ yǒu chǔ;

 入无少所有,住无所有处;

 chāo yī qiè wú suǒ yǒu chǔ,zhù fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng chù。

 超一切无所有处,住非有想非无想处。

 dàn suí shùn fǎ gù,xíng ér wú suǒ lè zhe。

 但随顺法故,行而无所乐著。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà xīn suí yú cí,guǎng dà wú liàng bù èr,

 “佛子!此菩萨心随于慈,广大无量不二,

 wú yuàn wú duì,wú zhàng wú nǎo,biàn zhì yī qiè chù,jǐn fǎ jiè、

 无怨无对,无障无恼,遍至一切处,尽法界、

 xū kōng jiè,biàn yī qiè shì jiān;zhù bēi、xǐ、shě yì fù rú shì。

 虚空界,遍一切世间;住悲、喜、舍亦复如是。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà dé wú liàng shén tōng lì,néng dòng dà dì;

 “佛子!此菩萨得无量神通力,能动大地;

 yǐ yī shēn wéi duō shēn,duō shēn wéi yī shēn,huò yǐn huò xiǎn;

 以一身为多身,多身为一身,或隐或显;

 shí bì shān zhàng,suǒ wǎng wú ài,yóu rú xū kōng;

 石壁山障,所往无碍,犹如虚空;

 yú xū kōng zhōng jiā fū ér qù,tóng yú fēi niǎo;rù dì rú shuǐ,

 于虚空中跏趺而去,同于飞鸟;入地如水,

 lǚ shuǐ rú dì;shēn chū yān yàn,rú dà huǒ jù;fù yǔ yú shuǐ,

 履水如地;身出烟焰,如大火聚;复雨于水,

 yóu rú dà yún;rì yuè zài kōng,yǒu dà wēi lì,

 犹如大云;日月在空,有大威力,

 ér néng yǐ shǒu mén mō mó chù;qí shēn zì zài,nǎi zhì fàn shì。

 而能以手扪摸摩触;其身自在,乃至梵世。

 cǐ pú sà tiān ěr qīng jìng guò yú rén ěr,xī wén rén、

 此菩萨天耳清净过于人耳,悉闻人、

 tiān ruò jìn ruò yuǎn suǒ yǒu yīn shēng,nǎi zhì wén ruì、

 天若近若远所有音声,乃至蚊蚋、

 méng yíng děng shēng yì xī néng wén。cǐ pú sà yǐ tā xīn zhì,

 虻蝇等声亦悉能闻。此菩萨以他心智,

 rú shí ér zhī tā zhòng shēng xīn。suǒ wèi: yǒu tān xīn,

 如实而知他众生心。所谓:有贪心,

 rú shí zhī yǒu tān xīn;lí tān xīn,rú shí zhī lí tān xīn;

 如实知有贪心;离贪心,如实知离贪心;

 yǒu chēn xīn、lí chēn xīn,yǒu chī xīn、lí chī xīn,

 有瞋心、离瞋心,有痴心、离痴心,

 yǒu fán nǎo xīn、wú fán nǎo xīn,xiǎo xīn、guǎng xīn,dà xīn、

 有烦恼心、无烦恼心,小心、广心,大心、

 wú liàng xīn,lüè xīn、fēi lüè xīn,sàn xīn、fēi sàn xīn,

 无量心,略心、非略心,散心、非散心,

 dìng xīn、fēi dìng xīn,jiě tuō xīn、fēi jiě tuō xīn,

 定心、非定心,解脱心、非解脱心,

 yǒu shàng xīn、wú shàng xīn,zá rǎn xīn、fēi zá rǎn xīn,

 有上心、无上心,杂染心、非杂染心,

 guǎng xīn、fēi guǎng xīn,jiē rú shí zhī。

 广心、非广心,皆如实知。

 pú sà rú shì yǐ tā xīn zhì zhī zhòng shēng xīn。

 菩萨如是以他心智知众生心。

 cǐ pú sà niàn zhī wú liàng sù mìng chā bié,suǒ wèi:

 此菩萨念知无量宿命差别,所谓:

 niàn zhī yī shēng,niàn zhī èr shēng、sān shēng、sì shēng,

 ‘念知一生,念知二生、三生、四生,

 nǎi zhì shí shēng、èr shí、sān shí,nǎi zhì bǎi shēng、

 乃至十生、二十、三十,乃至百生、

 wú liàng bǎi shēng、wú liàng qiān shēng、

 无量百生、无量千生、

 wú liàng bǎi qiān shēng,chéng jié、huài jié、chéng huài jié、

 无量百千生,成劫、坏劫、成坏劫、

 wú liàng chéng huài jié,wǒ céng zài mǒu chù,rú shì míng,

 无量成坏劫,我曾在某处,如是名,

 rú shì xìng,rú shì zhǒng zú,rú shì yǐn shí,rú shì shòu mìng,

 如是姓,如是种族,如是饮食,如是寿命

 rú shì jiǔ zhù,rú shì kǔ lè。wǒ yú bǐ sǐ,shēng yú mǒu chù,

 如是久住,如是苦乐。我于彼死,生于某处,

 cóng mǒu chǔ sǐ,shēng yú cǐ chù,rú shì xíng zhuàng,

 从某处死,生于此处,如是形状,

 rú shì xiàng mào,rú shì yán yīn。’

 如是相貌,如是言音。’

 rú shì guò qù wú liàng chā bié,jiē néng yì niàn。

 如是过去无量差别,皆能忆念。

 cǐ pú sà tiān yǎn qīng jìng guò yú rén yǎn,

 此菩萨天眼清净过于人眼,

 jiàn zhū zhòng shēng shēng shí、sǐ shí、hào sè、è sè,shàn qù、

 见诸众生生时、死时、好色、恶色,善趣、

 è qù,suí yè ér qù。ruò bǐ zhòng shēng chéng jiù shēn è xíng,

 恶趣,随业而去。若彼众生成就身恶行,

 chéng jiù yǔ è xíng,chéng jiù yì è xíng,fěi bàng xián shèng;

 成就语恶行,成就意恶行,诽谤贤圣;

 jù zú xié jiàn jí xié jiàn yè yīn yuán,shēn huài mìng zhōng,

 具足邪见及邪见业因缘,身坏命终,

 bì duò è qù,shēng dì yù zhōng。

 必堕恶趣,生地狱中。

 ruò bǐ zhòng shēng chéng jiù shēn shàn xíng,

 若彼众生成就身善行,

 chéng jiù yǔ shàn xíng,chéng jiù yì shàn xíng,

 成就语善行,成就意善行,

 bù bàng xián shèng,jù zú zhèng jiàn;zhèng jiàn yè yīn yuán,

 不谤贤圣,具足正见;正见业因缘,

 shēn huài mìng zhōng,bì shēng shàn qù zhū tiān zhī zhōng。

 身坏命终,必生善趣诸天之中。

 pú sà tiān yǎn jiē rú shí zhī。cǐ pú sà yú zhū chán sān mèi、

 菩萨天眼皆如实知。此菩萨于诸禅三昧、

 sān mó bō dǐ néng rù néng chū,rán bù suí qí lì shòu shēng,

 三摩钵底能入能出,然不随其力受生,

 dàn suí néng mǎn pú tí fēn chǔ,yǐ yì yuàn lì ér shēng qí zhōng。

 但随能满菩提分处,以意愿力而生其中。

 

 “fó zǐ!shì pú sà zhù cǐ fā guāng dì,yǐ yuàn lì gù,

 “佛子!是菩萨住此发光地,以愿力故,

 dé jiàn duō fó。suǒ wèi:jiàn duō bǎi fú,jiàn duō qiān fú,

 得见多佛。所谓:见多百佛,见多千佛,

 jiàn duō bǎi qiān fú,nǎi zhì jiàn duō bǎi qiān yì nà yóu tā fú。

 见多百千佛,乃至见多百千亿那由他佛。

 xī yǐ guǎng dà xīn、shēn xīn,gōng jìng zūn zhòng,

 悉以广大心、深心,恭敬尊重,

 chéng shì gōng yǎng,yī fú、yǐn shí、wò jù、tāng yào,

 承事供养,衣服、饮食、卧具、汤药,

 yī qiè zī shēng xī yǐ fèng shī,yì yǐ gōng yǎng yī qiè zhòng sēng,

 一切资生悉以奉施,亦以供养一切众僧,

 yǐ cǐ shàn gēn huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。

 yú qí fú suǒ,gōng jìng tīng fǎ,wén yǐ shòu chí,suí lì xiū xíng。

 于其佛所,恭敬听法,闻已受持,随力修行。

 cǐ pú sà guān yī qiè fǎ,bù shēng bù miè,yīn yuán ér yǒu;

 此菩萨观一切法,不生不灭,因缘而有;

 jiàn fù xiān miè,yī qiè yù fù、sè fù、yǒu fù、

 见缚先灭,一切欲缚、色缚、有缚、

 wú míng fù jiē zhuǎn wēi bó;

 无明缚皆转微薄;

 yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù jī jí gù,xié tān、

 于无量百千亿那由他劫不积集故,邪贪、

 xié chēn jí yǐ xié chī,xī dé chú duàn,

 邪瞋及以邪痴,悉得除断,

 suǒ yǒu shàn gēn zhuǎn gèng míng jìng。fó zǐ!

 所有善根转更明净。佛子!

 pì rú zhēn jīn shàn qiǎo liàn zhì,chèng liǎng bù jiǎn,

 譬如真金善巧炼治,秤两不减,

 zhuǎn gèng míng jìng。pú sà yì fù rú shì,zhù cǐ fā guāng dì,

 转更明净。菩萨亦复如是,住此发光地,

 bù jī jí gù,xié tān、xié chēn jí yǐ xié chī,jiē dé chú duàn,

 不积集故,邪贪、邪瞋及以邪痴,皆得除断,

 suǒ yǒu shàn gēn zhuǎn gèng míng jìng。cǐ pú sà rěn rǔ xīn、

 所有善根转更明净。此菩萨忍辱心、

 róu hé xīn、xié shùn xīn、yuè měi xīn、bù chēn xīn、bù dòng xīn、

 柔和心、谐顺心、悦美心、不瞋心、不动心、

 bù zhuó xīn、wú gāo xià xīn、bù wàng bào xīn、bào ēn xīn、

 不浊心、无高下心、不望报心、报恩心、

 bù chǎn xīn、bù kuáng xīn、wú xiǎn bì xīn jiē zhuǎn qīng jìng。

 不谄心、不诳心、无譣诐心皆转清净。

 cǐ pú sà yú sì shè zhōng,lì xíng piān duō;shí bō luó mì zhōng,

 此菩萨于四摄中,利行偏多;十波罗蜜中,

 rěn bō luó mì piān duō;yú fēi bù xiū,dàn suí lì suí fēn。

 忍波罗蜜偏多;余非不修,但随力随分。

 

 “fó zǐ!shì míng pú sà dì sān fā guāng dì。pú sà zhù cǐ dì,

 “佛子!是名菩萨第三发光地。菩萨住此地,

 duō zuò sān shí sān tiān wáng,néng yǐ fāng biàn,

 多作三十三天王,能以方便,

 lìng zhū zhòng shēng shě lí tān yù。bù shī、ài yǔ、lì xíng、

 令诸众生舍离贪欲。布施、爱语、利行、

 tóng shì yī yī rú shì yī qiè zhū suǒ zuò yè,jiē bù lí niàn fó,

 同事──如是一切诸所作业,皆不离念佛,

 bù lí niàn fǎ,bù lí niàn sēng,

 不离念法,不离念僧,

 nǎi zhì bù lí niàn jù zú yī qiè zhǒng、yī qiè zhì zhì。

 乃至不离念具足一切种、一切智智。

 fù zuò shì niàn:‘wǒ dāng yú yī qiè zhòng shēng zhōng wéi shǒu、

 复作是念:‘我当于一切众生中为首、

 wèi shèng、wèi shū shèng、wèi miào、wèi wēi miào、wèi shàng、

 为胜、为殊胜、为妙、为微妙、为上、

 wèi wú shàng,nǎi zhì wéi yī qiè zhì zhì yī zhǐ zhě。’

 为无上,乃至为一切智智依止者。’

 ruò qín xíng jīng jìn,yú yī niàn qǐng,dé bǎi qiān sān mèi,

 若勤行精进,于一念顷,得百千三昧,

 dé jiàn bǎi qiān fú,zhī bǎi qiān fú shén lì,

 得见百千佛,知百千佛神力,

 néng dòng bǎi qiān fú shì jiè,nǎi zhì shì xiàn bǎi qiān shēn,

 能动百千佛世界,乃至示现百千身,

 yī yī shēn bǎi qiān pú sà yǐ wéi juàn shǔ;

 一一身百千菩萨以为眷属;

 ruò yǐ pú sà shū shèng yuàn lì zì zài shì xiàn,guò yú cǐ shù,

 若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于此数,

 bǎi jié、qiān jié nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù néng shù zhī。”

 百劫、千劫乃至百千亿那由他劫不能数知。”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yuē:

 尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

 

 “qīng jìng ān zhù míng shèng xīn,yàn lí wú tān wú hài xīn,

 “清净安住明盛心,厌离无贪无害心,

 jiān gù yǒng měng guǎng dà xīn,zhì zhě yǐ cǐ rù sān dì。

 坚固勇猛广大心,智者以此入三地。

 pú sà zhù cǐ fā guāng dì,guān zhū xíng fǎ kǔ wú cháng,

 菩萨住此发光地,观诸行法苦无常,

 bù jìng bài huài sù guī miè,wú jiān wú zhù wú lái wǎng。

 不净败坏速归灭,无坚无住无来往。

 guān zhū yǒu wéi rú zhòng bìng,yōu bēi kǔ nǎo huò suǒ chán,

 观诸有为如重病,忧悲苦恼惑所缠,

 sān dú měng huǒ héng chì rán,wú shǐ shí lái bù xiū xī。

 三毒猛火恒炽然,无始时来不休息。

 yàn lí sān yǒu bù tān zhe,zhuān qiú fú zhì wú yì niàn,

 厌离三有不贪著,专求佛智无异念,

 nán cè nán sī wú děng lún,wú liàng wú biān wú bī nǎo。

 难测难思无等伦,无量无边无逼恼。

 jiàn fú zhì yǐ mǐn zhòng shēng,gū dú wú yī wú jiù hù,

 见佛智已愍众生,孤独无依无救护,

 sān dú chì rán cháng kùn fá,zhù zhū yǒu yù héng shòu kǔ,

 三毒炽然常困乏,住诸有狱恒受苦,

 fán nǎo chán fù máng wú mù,zhì lè xià liè sàng fǎ bǎo,

 烦恼缠覆盲无目,志乐下劣丧法宝,

 suí shùn shēng sǐ bù niè pán,wǒ yīng jiù bǐ qín jīng jìn。

 随顺生死怖涅槃,我应救彼勤精进。

 jiāng qiú zhì huì yì zhòng shēng,sī hé fāng biàn lìng jiě tuō?

 将求智慧益众生,思何方便令解脱?

 bù lí rú lái wú ài zhì,bǐ fù wú shēng huì suǒ qǐ。

 不离如来无碍智,彼复无生慧所起。

 xīn niàn cǐ huì cóng wén de,rú shì sī wéi zì qín lì,

 心念此慧从闻得,如是思惟自勤励,

 rì yè tīng xí wú jiàn rán,wéi yǐ zhèng fǎ wèi zūn zhòng。

 日夜听习无间然,唯以正法为尊重。

 guó chéng cái bèi zhū zhēn bǎo,qī zǐ juàn shǔ jí wáng wèi,

 国城财贝诸珍宝,妻子眷属及王位,

 pú sà wèi fǎ qǐ jìng xīn,rú shì yī qiè jiē néng shě。

 菩萨为法起敬心,如是一切皆能舍。

 tóu mù ěr bí shé yá chǐ,shǒu zú gǔ suǐ xīn xuè ròu,

 头目耳鼻舌牙齿,手足骨髓心血肉,

 cǐ děng jiē shě wèi wéi nán,dàn yǐ wén fǎ wèi zuì nán。

 此等皆舍未为难,但以闻法为最难。

 shè yǒu rén lái yǔ pú sà:‘shú néng tóu shēn dà huǒ jù,

 设有人来语菩萨:‘孰能投身大火聚,

 wǒ dāng yǔ rǔ fó fǎ bǎo!’wén yǐ tóu zhī wú qiè jù。

 我当与汝佛法宝!’闻已投之无怯惧。

 jiǎ shǐ huǒ mǎn sān qiān jiè,shēn cóng fàn shì ér tóu rù,

 假使火满三千界,身从梵世而投入,

 wèi qiú fǎ gù bù wéi nán,kuàng fù rén jiān zhū xiǎo kǔ!

 为求法故不为难,况复人间诸小苦!

 cóng chū fā yì zhì dé fú,qí jiān suǒ yǒu ā bí kǔ,

 从初发意至得佛,其间所有阿鼻苦,

 wèi wén fǎ gù jiē néng shòu,hé kuàng rén zhōng zhū kǔ shì!

 为闻法故皆能受,何况人中诸苦事!

 wén yǐ rú lǐ zhèng sī wéi,huò dé sì chán wú sè dìng,

 闻已如理正思惟,获得四禅无色定,

 sì děng wǔ tòng cì dì qǐ,bù suí qí lì ér shòu shēng。

 四等五通次第起,不随其力而受生。

 pú sà zhù cǐ jiàn duō fó,gōng yǎng tīng wén xīn jué dìng,

 菩萨住此见多佛,供养听闻心决定,

 duàn zhū xié huò zhuǎn qīng jìng,rú liàn zhēn jīn tǐ wú jiǎn。

 断诸邪惑转清净,如炼真金体无减。

 zhù cǐ duō zuò dāo lì wáng,huà dǎo wú liàng zhū tiān zhòng,

 住此多作忉利王,化导无量诸天众,

 lìng shě tān xīn zhù shàn dào,yī xiàng zhuān qiú fú gōng dé。

 令舍贪心住善道,一向专求佛功德。

 fó zǐ zhù cǐ qín yī jīng yī jìn,bǎi qiān sān mèi jiē jù zú,

 佛子住此勤精进,百千三昧皆具足,

 jiàn bǎi qiān fú xiāng yán shēn,ruò yǐ yuàn lì fù guò shì。

 见百千佛相严身,若以愿力复过是。

 yī qiè zhòng shēng pǔ lì yì,bǐ zhū pú sà zuì shàng xíng,

 一切众生普利益,彼诸菩萨最上行,

 rú shì suǒ yǒu dì sān dì,wǒ yī qí yì yǐ jiě shì。”

 如是所有第三地,我依其义已解释。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教