无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第二十七(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-06-10 [投稿]

大方广佛华严经》卷第二十七·十回向品第二十五之五(视频念诵版)

 

以上为《华严经》十回向品第二十五之五的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第二十七·十回向品第二十五之五(文字注音版)

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī qǐ zhě lián fū dǐng jì,

 “佛子!菩萨摩诃萨布施乞者连肤顶髻,

 rú bǎo jì wáng pú sà、shèng miào shēn pú sà,jí yú wú liàng zhū pú sà děng。

 如宝髻王菩萨、胜妙身菩萨,及余无量诸菩萨等。

 pú sà shì shí jiàn qǐ zhě lái,xīn shēng huān xǐ ér yǔ zhī yán:

 菩萨是时见乞者来,心生欢喜而语之言:

 ‘rǔ jīn ruò xū lián fū dǐng jì,kě jiù wǒ qǔ。

 ‘汝今若须连肤顶髻,可就我取。

 wǒ cǐ dǐng jì,yán fú tí zhōng zuì wéi dì yī。’

 我此顶髻,阎浮提中最为第一。’

 zuò shì yǔ shí,xīn wú dòng luàn,bù niàn yú yè,shě lí shì jiān,

 作是语时,心无动乱,不念余业,舍离世间

 zhì qiú jì jìng,jiū jìng qīng jìng,yī jīng yī qín zhì zhí,xiàng yī qiè zhì;

 志求寂静,究竟清净,一精一勤质直,向一切智;

 biàn zhí lì dāo gē qí tóu shàng lián fū dǐng jì,

 便执利刀割其头上连肤顶髻,

 yòu xī zhe dì,hé shí zhǐ zhǎng,yī xīn shī yǔ;

 右膝著地,合十指掌,一心施与;

 zhèng niàn sān shì yī qiè zhū fó pú sà suǒ xíng,

 正念三世一切诸佛菩萨所行,

 fā dà huān xǐ,zēng shàng zhì lè;

 发大欢喜,增上志乐;

 yú zhū fǎ zhòng yì shàn kāi jiě,bù qǔ yú kǔ,

 于诸法中意善开解,不取于苦,

 le zhī kǔ shòu wú xiāng wú shēng,zhū shòu hù qǐ,wú yǒu cháng zhù:

 了知苦受无相无生,诸受互起,无有常住

 ‘shì gù wǒ yīng tóng qù、lái、jīn yī qiè pú sà xiū xíng dà shě,

 ‘是故我应同去、来、今一切菩萨修行大舍,

 fā shēn xìn lè,qiú yī qiè zhì wú yǒu tuì zhuǎn,

 发深信乐,求一切智无有退转,

 bù yóu tā jiào shàn zhī shí lì。’

 不由他教善知识力。’

 pú sà mó hē sà zuò shì shī shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨摩诃萨作是施时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng de wú jiàn dǐng,chéng jiù pú sà rú tǎ zhī jì;

 ‘愿一切众生得无见顶,成就菩萨如塔之髻;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de gàn qīng fā、jīn gāng fā,xì ruǎn fā,

 愿一切众生得绀青发、金刚发、细软发,

 néng miè zhòng shēng yī qiè fán nǎo;

 能灭众生一切烦恼;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de rùn zé fā、mì zhì fā、bù qīn bìn é fā;

 愿一切众生得润泽发、密致发、不侵鬓额发;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de róu ruǎn fā、jǐn yú bìn é ér shēng fà;

 愿一切众生得柔软发、尽于鬓额而生发;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de rú wàn zì fā、luó wén yòu xuán fā;

 愿一切众生得如卍字发、螺文右旋发;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de fó xiāng fā,yǒng lí yī qiè fán nǎo jié xí;

 愿一切众生得佛相发,永离一切烦恼结习;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de guāng míng fā,qí guāng pǔ zhào shí fāng shì jiè;

 愿一切众生得光明发,其光普照十方世界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú luàn fā、rú rú lái fā,jìng miào wú zá;

 愿一切众生得无乱发、如如来发,净妙无杂;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de chéng yìng gòng dǐng tǎ zhī fā,

 愿一切众生得成应供顶塔之发,

 lìng qí jiàn zhě rú jiàn fó fā;

 令其见者如见佛发;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé rú lái wú rǎn zhe fā,

 愿一切众生皆得如来无染著发,

 yǒng lí yī qiè àn yì chén gòu。’

 永离一切闇翳尘垢。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī lián fū jì shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨施连肤髻时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng qí xīn jì jìng,jiē dé yuán mǎn zhū tuó luó ní,

 为令众生其心寂静,皆得圆满诸陀罗尼,

 jiū jìng rú lái yī qiè zhǒng zhì、shí zhǒng lì gù。

 究竟如来一切种智、十种力故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ yǎn bù shī zhū lái qǐ zhě,

 “佛子!菩萨摩诃萨以眼布施诸来乞者,

 rú huān xǐ xíng pú sà、yuè guāng wáng pú sà,

 如欢喜行菩萨、月光王菩萨,

 jí yú wú liàng zhū pú sà děng suǒ xíng huì shī。

 及余无量诸菩萨等所行惠施。

 pú sà mó hē sà bù shī yǎn shí,qǐ qīng jìng shī yǎn xīn,

 菩萨摩诃萨布施眼时,起清净施眼心,

 qǐ qīng jìng zhì yǎn xīn,qǐ yī zhǐ fǎ guāng míng xīn,

 起清净智眼心,起依止法光明心,

 qǐ xiàn guān wú shàng fó dào xīn,fā huí xiàng guǎng dà zhì huì xīn,

 起现观无上佛道心,发回向广大智慧心,

 fā yǔ sān shì pú sà píng děng shě shī xīn,

 发与三世菩萨平等舍施心,

 fā yú wú ài yǎn qǐ bù huài jìng xìn xīn,

 发于无碍眼起不坏净信心

 yú qí qǐ zhě qǐ huān xǐ shè shòu xīn;

 于其乞者起欢喜摄受心;

 wèi jiū jìng yī qiè shén tōng gù,wéi shēng fó yǎn gù,

 为究竟一切神通故,为生佛眼故,

 wèi zēng guǎng dà pú tí xīn gù,wèi xiū xí dà cí bēi gù,

 为增广大菩提心故,为修习大慈悲故,

 wèi zhì fú liù gēn gù,yú rú shì fǎ ér shēng qí xīn。

 为制伏六根故,于如是法而生其心。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī yǎn shí,yú qí qǐ zhě xīn shēng ài lè,

 佛子!菩萨摩诃萨布施眼时,于其乞者心生爱乐,

 wèi shè shī huì,zēng cháng fǎ lì;

 为设施会,增长法力;

 shě lí shì jiān ài jiàn fàng yì,chú duàn yù fù,xiū xí pú tí;

 舍离世间爱见放逸,除断欲缚,修习菩提;

 suí bǐ suǒ qiú,xīn ān bù dòng,bù wéi qí yì,

 随彼所求,心安不动,不违其意,

 jiē lìng mǎn zú,ér cháng suí shùn wú èr shè xíng。

 皆令满足,而常随顺无二舍行。

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng de zuì shèng yǎn,shì dǎo yī qiè;

 ‘愿一切众生得最胜眼,示导一切;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú ài yǎn,kāi guǎng zhì cáng;

 愿一切众生得无碍眼,开广智藏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de jìng ròu yǎn,guāng míng jiàn chè,wú néng bì zhě;

 愿一切众生得净肉眼,光明鉴彻,无能蔽者;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de jìng tiān yǎn,xī jiàn zhòng shēng shēng sǐ yè guǒ;

 愿一切众生得净天眼,悉见众生生死业果;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de jìng fǎ yǎn,néng suí shùn rù rú lái jìng jiè;

 愿一切众生得净法眼,能随顺入如来境界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhì huì yǎn,shě lí yī qiē fēn bié qǔ zhe;

 愿一切众生得智慧眼,舍离一切分别取著;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú fó yǎn,xī néng jué wù yī qiè zhū fǎ;

 愿一切众生具足佛眼,悉能觉悟一切诸法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù pǔ yǎn,jǐn zhū jìng jiè wú suǒ zhàng ài;

 愿一切众生成就普眼,尽诸境界无所障碍;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù qīng jìng lí chī yì yǎn,

 愿一切众生成就清净离痴翳眼,

 le zhòng shēng jiè kōng wú suǒ yǒu;

 了众生界空无所有;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú qīng jìng wú zhàng ài yǎn,

 愿一切众生具足清净无障碍眼,

 jiē dé jiū jìng rú lái shí lì。’

 皆得究竟如来十力。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī yǎn shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨布施眼时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng de yī qiè zhì qīng jìng yǎn gù。

 为令众生得一切智清净眼故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà néng yǐ ěr、bí shī zhū qǐ zhě,

 “佛子!菩萨摩诃萨能以耳、鼻施诸乞者,

 rú shèng xíng wáng pú sà、wú yuàn shèng pú sà,

 如胜行王菩萨、无怨胜菩萨,

 jí yú wú liàng zhū pú sà děng。

 及余无量诸菩萨等。

 bù shī zhī shí,qīn fù qǐ zhě,zhuān xīn xiū xí zhū pú sà xíng;

 布施之时,亲附乞者,专心修习诸菩萨行;

 jù fó zhǒng xìng,shēng rú lái jiā,niàn zhū pú sà suǒ xiū shī xíng,

 具佛种性,生如来家,念诸菩萨所修施行,

 cháng qín fā qǐ zhū fó pú tí,qīng jìng zhū gēn gōng dé zhì huì;

 常勤发起诸佛菩提,清净诸根功德智慧;

 guān chá sān yǒu,wú yī jiān gù;

 观察三有,无一坚固;

 yuàn cháng dé jiàn zhū fó pú sà,suí shùn yì niàn yī qiè fó fǎ;

 愿常得见诸佛菩萨,随顺忆念一切佛法

 zhī shēn xū wàng kōng wú suǒ yǒu,wú suǒ tān xī。

 知身虚妄空无所有,无所贪惜。

 pú sà rú shì shī ěr、bí shí,xīn cháng jì jìng,diào fú zhū gēn;

 菩萨如是施耳、鼻时,心常寂静,调伏诸根;

 miǎn jì zhòng shēng xiǎn è zhū nán,shēng zhǎng yī qiè zhì huì gōng dé;

 勉济众生险恶诸难,生长一切智慧功德;

 rù dà shī hǎi,le dá fǎ yì,jù xiū zhū dào;

 入大施海,了达法义,具修诸道;

 yī zhì huì xíng,dé fǎ zì zài,yǐ bù jiān shēn yì jiān gù shēn。

 依智慧行,得法自在,以不坚身易坚固身。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,

 佛子!菩萨摩诃萨布施耳时,以诸善根如是回向,

 suǒ wèi:

 所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú ài ěr,pǔ wén yī qiè shuō fǎ zhī yīn;

 ‘愿一切众生得无碍耳,普闻一切说法之音;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú zhàng ěr,xī néng jiě le yī qiè yīn shēng;

 愿一切众生得无障耳,悉能解了一切音声;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú lái ěr,yī qiè cōng dá wú suǒ yōng zhì;

 愿一切众生得如来耳,一切聪达无所壅滞;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé qīng jìng ěr,bù yīn ěr chù shēng fēn bié xīn;

 愿一切众生得清净耳,不因耳处生分别心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú lóng kuì ěr,

 愿一切众生得无聋聩耳,

 lìng méng mèi shí bì jìng bù shēng;

 令蒙昧识毕竟不生;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé biàn fǎ jiè ěr,xī zhī yī qiè zhū fó fǎ yīn;

 愿一切众生得遍法界耳,悉知一切诸佛法音;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú ài ěr,kāi wù yī qiè wú zhàng ài fǎ;

 愿一切众生得无碍耳,开悟一切无障碍法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú huài ěr,shàn zhī zhū lùn,wú néng huài zhě;

 愿一切众生得无坏耳,善知诸论,无能坏者;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé pǔ wén ěr,guǎng dà qīng jìng,wèi zhū ěr wáng;

 愿一切众生得普闻耳,广大清净,为诸耳王;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú tiān ěr jí yǐ fó ěr。’

 愿一切众生具足天耳及以佛耳。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī ěr shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨布施耳时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng jiē xī huò dé qīng jìng ěr gù。

 为令众生皆悉获得清净耳故。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī bí shí,rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 佛子!菩萨摩诃萨布施鼻时,如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé lóng zhí bí,dé suí hǎo bí,dé shàn xiāng bí,

 ‘愿一切众生得隆直鼻,得随好鼻,得善相鼻,

 dé kě ài lè bí,dé jìng miào bí,dé suí shùn bí,dé gāo xiǎn bí,

 得可爱乐鼻,得净妙鼻,得随顺鼻,得高显鼻,

 dé fú yuàn bí,dé shàn jiàn bí,dé rú lái bí;

 得伏怨鼻,得善见鼻,得如来鼻;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé lí huì nù miàn,dé yī qiè fǎ miàn,

 愿一切众生得离恚怒面,得一切法面,

 dé wú zhàng ài miàn,dé shàn jiàn miàn,dé suí shùn miàn,

 得无障碍面,得善见面,得随顺面,

 dé qīng jìng miàn,dé lí guò shī miàn,dé rú lái yuán mǎn miàn,

 得清净面,得离过失面,得如来圆满面,

 dé biàn yī qiè chù miàn,dé wú liàng měi hǎo miàn。’

 得遍一切处面,得无量美好面。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī bí shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨布施鼻时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng jiū jìng dé rù zhū fó fǎ gù,

 为令众生究竟得入诸佛法故,

 wèi lìng zhòng shēng jiū jìng shè shòu zhū fó fǎ gù,

 为令众生究竟摄受诸佛法故,

 wèi lìng zhòng shēng jiū jìng le zhī zhū fó fǎ gù,

 为令众生究竟了知诸佛法故,

 wèi lìng zhòng shēng jiū jìng zhù chí zhū fó fǎ gù,

 为令众生究竟住持诸佛法故,

 wèi lìng zhòng shēng jiū jìng cháng jiàn zhū rú lái gù,

 为令众生究竟常见诸如来故,

 wèi lìng zhòng shēng jiē xī zhèng dé fó fǎ mén gù,

 为令众生皆悉证得佛法门故,

 wèi lìng zhòng shēng jiū jìng chéng jiù wú néng huài xīn gù,

 为令众生究竟成就无能坏心故,

 wèi lìng zhòng shēng jiē néng zhào le zhū fó zhèng fǎ gù,

 为令众生皆能照了诸佛正法故,

 wèi lìng zhòng shēng pǔ xī yán jìng zhū fó guó tǔ gù,

 为令众生普悉严净诸佛国土故,

 wèi lìng zhòng shēng jiē dé rú lái dà wēi lì shēn gù。

 为令众生皆得如来大威力身故。

 shì wèi pú sà mó hē sà shī ěr、bí shí shàn gēn huí xiàng。

 是为菩萨摩诃萨施耳、鼻时善根回向。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà ān zhù jiān gù zì zài dì zhōng,

 “佛子!菩萨摩诃萨安住坚固自在地中,

 néng yǐ yá chǐ shī zhū zhòng shēng,

 能以牙齿施诸众生,

 yóu rú wǎng xī huá chǐ wáng pú sà、liù yá xiàng wáng pú sà,

 犹如往昔华齿王菩萨、六牙象王菩萨,

 jí yú wú liàng zhū pú sà děng。

 及余无量诸菩萨等。

 pú sà mó hē sà shī yá chǐ shí,qí xīn qīng jìng,xī yǒu nán de rú yōu tán huá。

 菩萨摩诃萨施牙齿时,其心清净,希有难得如优昙华。

 suǒ wèi:

 所谓:

 wú jìn xīn shī、dà xìn xīn shī、bù bù chéng jiù wú liàng shě xīn shī、

 无尽心施、大信心施、步步成就无量舍心施、

 diào fú zhū gēn xīn shī、yī qiè xī shě xīn shī、yī qiè zhì yuàn xīn shī、

 调伏诸根心施、一切悉舍心施、一切智愿心施、

 ān lè zhòng shēng xīn shī、dà shījí shīshèng shī、zuì shèng shī、

 安乐众生心施、大施、极施、胜施、最胜施、

 chuò shēn yào yòng wú suǒ xián hèn xīn shī。

 辍身要用无所嫌恨心施。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé xiān bái yá chǐ,

 ‘愿一切众生得铦白牙齿,

 chéng zuì shèng tǎ,shòu tiān rén gōng;

 成最胜塔,受天人供;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé qí píng yá chǐ,rú fó xiāng hǎo,wú yǒu shū quē;

 愿一切众生得齐平牙齿,如佛相好,无有疏缺;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé diào fú xīn,shàn qù pú sà bō luó mì xíng;

 愿一切众生得调伏心,善趣菩萨波罗蜜行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng kǒu shàn qīng jìng,

 愿一切众生口善清净,

 yá chǐ xiān bái,fēn míng xiǎn xiàn;

 牙齿鲜白,分明显现;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé kě yì niàn zhuāng yán yá chǐ,

 愿一切众生得可忆念庄严牙齿,

 qí kǒu qīng jìng,wú kě wù xiāng;

 其口清净,无可恶相;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yá chǐ chéng jiù jù mǎn sì shí,

 愿一切众生牙齿成就具满四十,

 cháng chū zhǒng zhǒng xī yǒu miào xiāng;

 常出种种希有妙香;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yì shàn diào fú,yá chǐ xiān jié rú bái lián huá,

 愿一切众生意善调伏,牙齿鲜洁如白莲华,

 wén lǐ huí xuán wàn zì chéng jiù;

 文理回旋卍字成就;

 yuàn yī qiè zhòng shēng kǒu chún xiān jìng,yá chǐ jié bái,

 愿一切众生口唇鲜净,牙齿洁白,

 fàng wú liàng guāng zhōu biàn zhào yào;

 放无量光周遍照耀;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yá chǐ jiān lì,shí wú wán lì,

 愿一切众生牙齿坚利,食无完粒,

 wú suǒ wèi zhe,wèi shàng fú tián;

 无所味著,为上福田

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú yá chǐ jiān cháng fàng guāng míng,

 愿一切众生于牙齿间常放光明,

 shòu zhū pú sà dì yī jì bié。’

 授诸菩萨第一记莂。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī yá chǐ shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨施牙齿时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng jù yī qiè zhì,yú zhū fǎ zhōng zhì huì qīng jìng gù。

 为令众生具一切智,于诸法中智慧清净故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà ruò yǒu rén lái cóng qǐ shé shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨若有人来从乞舌时,

 yú qǐ zhě suǒ,yǐ cí bēi xīn ruǎn yǔ、ài yǔ,

 于乞者所,以慈悲心软语、爱语,

 yóu rú wǎng xī duān zhèng miàn wáng pú sà、bù tuì zhuǎn pú sà,

 犹如往昔端正面王菩萨、不退转菩萨,

 jí yú wú liàng zhū pú sà děng。

 及余无量诸菩萨等。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yú zhū qù zhōng ér shòu shēng shí,

 佛子!菩萨摩诃萨于诸趣中而受生时,

 yǒu wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā zhòng shēng ér lái qǐ shé。

 有无量百千亿那由他众生而来乞舌。

 pú sà ěr shí,ān zhì qí rén zài shī zi zuò,

 菩萨尔时,安置其人在师子座,

 yǐ wú huì xīn、wú hài xīn、wú hèn xīn、dà wēi dé xīn、

 以无恚心、无害心、无恨心、大威德心、

 cóng fó zhǒng xìng suǒ shēng xīn、zhù yú pú sà suǒ zhù xīn、

 从佛种性所生心、住于菩萨所住心、

 cháng bù zhuó luàn xīn、zhù dà shì lì xīn、yú shēn wú zhe xīn、

 常不浊乱心、住大势力心、于身无著心、

 yú yǔ wú zhe xīn,liǎng xī zhe dì,kāi kǒu chū shé,yǐ shì qǐ zhě;

 于语无著心,两膝著地,开口出舌,以示乞者;

 cí xīn ruǎn yǔ ér gào zhī yán:

 慈心软语而告之言:

 ‘wǒ jīn cǐ shēn,pǔ jiē shǔ rǔ。

 ‘我今此身,普皆属汝。

 kě qǔ wǒ shé,suí yì suǒ yòng;lìng rǔ suǒ yuàn,jiē dé mǎn zú。’

 可取我舌,随意所用;令汝所愿,皆得满足。’

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé zhōu pǔ shé,xī néng xuān shì zhū yǔ yán fǎ;

 ‘愿一切众生得周普舌,悉能宣示诸语言法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fù miàn suǒ yán wú èr,jiē xī zhēn shí;

 愿一切众生得覆面舌,所言无二,皆悉真实;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé pǔ fù yī qiè fó guó tǔ shé,

 愿一切众生得普覆一切佛国土舌,

 shì xiàn zhū fó zì zài shén tōng;

 示现诸佛自在神通;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé ruǎn báo shé,

 愿一切众生得软薄舌,

 héng shòu měi miào qīng jìng shàng wèi;

 恒受美妙清净上味;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé biàn cái shé,néng duàn yī qiè shì jiān yí wǎng;

 愿一切众生得辩才舌,能断一切世间疑网;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé guāng míng shé,néng fàng wú shù wàn yì guāng míng;

 愿一切众生得光明舌,能放无数万亿光明;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jué dìng shé,biàn shuō zhū fǎ wú yǒu qióng jìn;

 愿一切众生得决定舌,辩说诸法无有穷尽;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé pǔ diào fú shé,shàn néng kāi shì yī qiè mì yào,

 愿一切众生得普调伏舌,善能开示一切秘要,

 suǒ yǒu yán shuō jiē lìng xìn shòu;

 所有言说皆令信受;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé pǔ tōng dá shé,shàn rù yī qiè yǔ yán dà hǎi;

 愿一切众生得普通达舌,善入一切语言大海;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé shàn shuō yī qiè zhū fǎ mén shé,

 愿一切众生得善说一切诸法门舌,

 yú yán yǔ zhì xī dào bǐ àn。’

 于言语智悉到彼岸。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī shé shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨布施舌时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng jiē dé yuán mǎn wú ài zhì gù。

 为令众生皆得圆满无碍智故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ tóu bù shī zhū lái qǐ zhě,

 “佛子!菩萨摩诃萨以头布施诸来乞者,

 rú zuì shèng zhì pú sà,

 如最胜智菩萨,

 jí dà zhàng fū jiā shī guó wáng děng zhū dà pú sà suǒ xíng bù shī;

 及大丈夫迦尸国王等诸大菩萨所行布施;

 wèi yù chéng jiù rù yī qiè fǎ zuì shèng zhì shǒu,

 为欲成就入一切法最胜智首,

 wèi yù chéng jiù zhèng dà pú tí jiù zhòng shēng shǒu,

 为欲成就证大菩提救众生首,

 wèi yù jù zú jiàn yī qiè fǎ zuì dì yī shǒu,

 为欲具足见一切法最第一首,

 wèi dé zhèng jiàn qīng jìng zhì shǒu,wèi yù chéng jiù wú zhàng ài shǒu,

 为得正见清净智首,为欲成就无障碍首,

 wèi yù zhèng dé dì yī dì shǒu,wèi qiú shì jiān zuì shèng zhì shǒu,

 为欲证得第一地首,为求世间最胜智首,

 yù chéng sān jiè wú néng jiàn dǐng jìng zhì huì shǒu,

 欲成三界无能见顶净智慧首,

 wèi dé shì xiàn pǔ dào shí fāng zhì huì wáng shǒu,

 为得示现普到十方智慧王首,

 wèi yù mǎn zú yī qiè zhū fǎ wú néng pò huài zì zài zhī shǒu。

 为欲满足一切诸法无能破坏自在之首。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà ān zhù shì fǎ,yī jīng yī qín xiū xí,

 佛子!菩萨摩诃萨安住是法,一精一勤修习,

 zé wèi yǐ rù zhū fó zhǒng xìng,xué fó xíng shī;

 则为已入诸佛种性,学佛行施;

 yú zhū fó suǒ,shēng qīng jìng xìn,zēng zhǎng shàn gēn;

 于诸佛所,生清净信,增长善根;

 lìng zhū qǐ zhě,jiē dé xǐ zú;qí xīn qīng jìng,qìng yuè wú liàng;

 令诸乞者,皆得喜足;其心清净,庆悦无量;

 xīn jìng xìn jiě,zhào míng fó fǎ;fā pú tí yì,ān zhù shè xīn;

 心净信解,照明佛法;发菩提意,安住舍心;

 zhū gēn yuè yù,gōng dé zēng zhǎng;

 诸根悦豫,功德增长;

 shēng shàn lè yù,cháng hǎo xiū xíng guǎng dà shī xíng。

 生善乐欲,常好修行广大施行。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú lái tóu,dé wú jiàn dǐng;

 ‘愿一切众生得如来头,得无见顶;

 yú yī qiè chù wú néng yìng bì,yú zhū fó shā zuì wéi shàng shǒu;

 于一切处无能映蔽,于诸佛刹最为上首;

 qí fā yòu xuán,guāng jìng rùn zé,wàn zì yán shì,shì suǒ xī yǒu;

 其发右旋,光净润泽,卍字严饰,世所希有;

 jù zú fó shǒu,chéng jiù zhì shǒu,yī qiè shì jiān zuì dì yī shǒu,

 具足佛首,成就智首,一切世间最第一首,

 wèi jù zú shǒu,wèi qīng jìng shǒu,wèi zuò dào chǎng yuán mǎn zhì shǒu。’

 为具足首,为清净首,为坐道场圆满智首。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī tóu shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨布施头时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng dé zuì shèng fǎ,chéng yú wú shàng dà zhì huì gù。

 为令众生得最胜法,成于无上大智慧故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ qí shǒu、zú shī zhū zhòng shēng,

 “佛子!菩萨摩诃萨以其手、足施诸众生,

 rú cháng yī jīng yī jìn pú sà、wú yōu wáng pú sà,

 如常一精一进菩萨、无忧王菩萨,

 jí yú wú liàng zhū pú sà děng。

 及余无量诸菩萨等。

 yú zhū qù zhōng zhǒng zhǒng shēng chù bù shī shǒu、zú,

 于诸趣中种种生处布施手、足,

 yǐ xìn wèi shǒu,qǐ ráo yì xíng;

 以信为手,起饶益行;

 wǎng fǎn zhōu xuán,qín xiū zhèng fǎ,yuàn dé bǎo shǒu yǐ shǒu wèi shī;

 往返周旋,勤修正法,愿得宝手以手为施;

 suǒ xíng bù kōng,jù pú sà dào,cháng shū qí shǒu nǐ jiāng guǎng huì;

 所行不空,具菩萨道,常舒其手拟将广惠;

 ān bù yóu xíng,yǒng měng wú qiè,yǐ jìng xìn lì jù yī jīng yī jìn xíng,

 安步游行,勇猛无怯,以净信力具一精一进行,

 chú miè è dào,chéng jiù pú tí。

 除灭恶道,成就菩提。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì shī shí,yǐ wú liàng wú biān guǎng dà zhī xīn,

 佛子!菩萨摩诃萨如是施时,以无量无边广大之心,

 kāi jìng fǎ mén,rù zhū fó hǎi;chéng jiù shī shǒu,zhōu gěi shí fāng;

 开净法门,入诸佛海;成就施手,周给十方;

 yuàn lì rèn chí yī qiè zhì dào,zhù yú jiū jìng lí gòu zhī xīn;

 愿力任持一切智道,住于究竟离垢之心;

 fǎ shēnzhì shēn wú duàn wú huài,yī qiè mó yè bù néng qīng dòng;

 法身、智身无断无坏,一切魔业不能倾动;

 yī shàn zhī shí jiān gù qí xīn,tóng zhū pú sà xiū xíng shī dù。

 依善知识坚固其心,同诸菩萨修行施度。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà wèi zhū zhòng shēng qiú yī qiè zhì,

 佛子!菩萨摩诃萨为诸众生求一切智,

 shī shǒu、zú shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 施手、足时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng jù shén tōng lì,jiē dé bǎo shǒu;

 ‘愿一切众生具神通力,皆得宝手;

 dé bǎo shǒu yǐ,gè xiāng zūn jìng,shēng fú tián xiǎng,

 得宝手已,各相尊敬,生福田想,

 yǐ zhǒng zhǒng bǎo gèng xiāng gōng yǎng;

 以种种宝更相供养;

 yòu yǐ zhòng bǎo gōng yǎng zhū fó,xìng miào bǎo yún biàn zhū fó tǔ,

 又以众宝供养诸佛,兴妙宝云遍诸佛土,

 lìng zhū zhòng shēng hù qǐ cí xīn,bù xiāng nǎo hài;

 令诸众生互起慈心,不相恼害;

 yóu zhū fó shā,ān zhù wú wèi,zì rán jù zú jiū jìng shén tōng。

 游诸佛刹,安住无畏,自然具足究竟神通。

 yòu lìng jiē dé bǎo shǒu、huá shǒu、xiāng shǒu、yī shǒu、gài shǒu、

 又令皆得宝手、华手、香手、衣手、盖手、

 huá mán shǒu、mò xiāng shǒu、zhuāng yán jù shǒu、wú biān shǒu、

 华鬘手、末香手、庄严具手、无边手、

 wú liàng shǒu、pǔ shǒu;

 无量手、普手;

 dé shì shǒu yǐ,yǐ shén tōng lì cháng qín wǎng yì yī qiè fó tǔ,

 得是手已,以神通力常勤往诣一切佛土,

 néng yǐ yī shǒu biàn mó yī qiè zhū fó shì jiè,

 能以一手遍摩一切诸佛世界,

 yǐ zì zài shǒu chí zhū zhòng shēng,dé miào xiāng shǒu fàng wú liàng guāng,

 以自在手持诸众生,得妙相手放无量光,

 néng yǐ yī shǒu pǔ fù zhòng shēng,

 能以一手普覆众生,

 chéng yú rú lái shǒu zhǐ wǎng màn chì tóng zhǎo xiāng。’

 成于如来手指网缦赤铜爪相。’

 pú sà ěr shí,yǐ dà yuàn shǒu pǔ fù zhòng shēng:

 菩萨尔时,以大愿手普覆众生:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng zhì cháng lè qiú wú shàng pú tí,

 ‘愿一切众生志常乐求无上菩提,

 chū shēng yī qiè gōng dé dà hǎi,jiàn lái qǐ zhě huān xǐ wú yàn,

 出生一切功德大海,见来乞者欢喜无厌,

 rù fó fǎ hǎi tóng fó shàn gēn。’

 入佛法海同佛善根。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī shǒu、zú shí shàn gēn huí xiàng。

 是为菩萨摩诃萨施手、足时善根回向。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà huài shēn chū xuè bù shī zhòng shēng,

 “佛子!菩萨摩诃萨坏身出血布施众生,

 rú fǎ yè pú sà、、shàn yì wáng pú sà,jí yú wú liàng zhū pú sà děng。

 如法业菩萨、善意王菩萨,及余无量诸菩萨等。

 yú zhū qù zhōng shī shēn xuè shí,qǐ chéng jiù yī qiè zhì xīn,

 于诸趣中施身血时,起成就一切智心,

 qǐ xīn yǎng dà pú tí xīn,qǐ lè xiū pú sà xíng xīn,

 起欣仰大菩提心,起乐修菩萨行心,

 qǐ bù qǔ kǔ shòu xīn,qǐ lè jiàn qǐ zhě xīn,qǐ bù xián lái qǐ xīn,

 起不取苦受心,起乐见乞者心,起不嫌来乞心,

 qǐ qù xiàng yī qiè pú sà dào xīn,qǐ shǒu hù yī qiè pú sà shě xīn,

 起趣向一切菩萨道心,起守护一切菩萨舍心,

 qǐ zēng guǎng pú sà shàn shī xīn,

 起增广菩萨善施心,

 qǐ bù tuì zhuǎn xīn、bù xiū xī xīn、wú liàn jǐ xīn;

 起不退转心、不休息心、无恋己心;

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé chéng jiù fǎ shēn、zhì shēn;

 ‘愿一切众生皆得成就法身、智身;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú láo juàn shēn,yóu rú jīn gāng;

 愿一切众生得无劳倦身,犹如金刚;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé bù kě huài shēn,wú néng shāng hài;

 愿一切众生得不可坏身,无能伤害;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú biàn huà shēn,pǔ xiàn shì jiān wú yǒu jǐn jí;

 愿一切众生得如变化身,普现世间无有尽极;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé kě ài lè shēn,jìng miào jiān gù;

 愿一切众生得可爱乐身,净妙坚固;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fǎ jiè shēng shēn,tóng yú rú lái wú suǒ yī zhǐ;

 愿一切众生得法界生身,同于如来无所依止;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú miào bǎo guāng míng zhī shēn,

 愿一切众生得如妙宝光明之身,

 yī qiè shì rén wú néng yìng bì;

 一切世人无能映蔽;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé zhì cáng shēn,yú bù sǐ jiè ér dé zì zài;

 愿一切众生得智藏身,于不死界而得自在;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé bǎo hǎi shēn,jiàn jiē huò yì,wú kōng guò zhě;

 愿一切众生得宝海身,见皆获益,无空过者;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé xū kōng shēn,shì jiān nǎo huàn wú néng rǎn zhe。’

 愿一切众生得虚空身,世间恼患无能染著。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī shēn xuè shí,

 是为菩萨摩诃萨施身血时,

 yǐ dà chéng xīn、qīng jìng xīn、guǎng dà xīn、xīn yuè xīn、qìng xìng xīn、

 以大乘心、清净心、广大心、欣悦心、庆幸心、

 huān xǐ xīn、zēng shàng xīn、ān lè xīn、wú zhuó xīn shàn gēn huí xiàng。

 欢喜心、增上心、安乐心、无浊心善根回向。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà jiàn yǒu qǐ qiú qí shēn suǐ ròu,

 “佛子!菩萨摩诃萨见有乞求其身髓肉,

 huān xǐ ruǎn yǔ,wèi qǐ zhě yán:

 欢喜软语,谓乞者言:

 ‘wǒ shēn suǐ ròu,suí yì qǔ yòng。’

 ‘我身髓肉,随意取用。’

 rú ráo yì pú sà、yī qiè shī wáng pú sà,jí yú wú liàng zhū pú sà děng。

 如饶益菩萨、一切施王菩萨,及余无量诸菩萨等。

 yú zhū qù zhōng zhǒng zhǒng shēng chù,yǐ qí suǐ ròu shī qǐ zhě shí,

 于诸趣中种种生处,以其髓肉施乞者时,

 huān xǐ guǎng dà,shī xīn zēng zhǎng;

 欢喜广大,施心增长;

 tóng zhū pú sà xiū xí shàn gēn,lí shì chén gòu,dé shēn zhì lè;

 同诸菩萨修习善根,离世尘垢,得深志乐;

 yǐ shēn pǔ shī,xīn wú yǒu jǐn;

 以身普施,心无有尽;

 jù zú wú liàng guǎng dà shàn gēn,shè shòu yī qiè miào gōng dé bǎo,

 具足无量广大善根,摄受一切妙功德宝,

 rú pú sà fǎ shòu xíng wú yàn;

 如菩萨法受行无厌;

 xīn cháng ài lè bù shī gōng dé,yī qiè zhōu gěi,xīn wú yǒu huǐ;

 心常爱乐布施功德,一切周给,心无有悔;

 shěn guān zhū fǎ cóng yuán wú tǐ,bù tān shī yè jí yè guǒ bào;

 审观诸法从缘无体,不贪施业及业果报;

 suí suǒ huì yù,píng děng shī yǔ。

 随所会遇,平等施与。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì shī shí,yī qiè zhū fó jiē xī xiàn qián,

 佛子!菩萨摩诃萨如是施时,一切诸佛皆悉现前,

 xiǎng zhī rú fù dé hù niàn gù;

 想之如父得护念故;

 yī qiè zhòng shēng jiē xī xiàn qián,pǔ lìng ān zhù qīng jìng fǎ gù;

 一切众生皆悉现前,普令安住清净法故;

 yī qiè shì jiè jiē xī xiàn qián,yán jìng yī qiè fó guó tǔ gù;

 一切世界皆悉现前,严净一切佛国土故;

 yī qiè zhòng shēng jiē xī xiàn qián,yǐ dà bēi xīn pǔ jiù hù gù;

 一切众生皆悉现前,以大悲心普救护故;

 yī qiè fó dào jiē xī xiàn qián,lè guān rú lái shí zhǒng lì gù;

 一切佛道皆悉现前,乐观如来十种力故;

 qù、lái、xiàn zài yī qiè pú sà jiē xī xiàn qián,

 去、来、现在一切菩萨皆悉现前,

 tóng gòng yuán mǎn zhū shàn gēn gù;

 同共圆满诸善根故;

 yī qiè wú wèi jiē xī xiàn qián,néng zuò zuì shàng shī zi hǒu gù;

 一切无畏皆悉现前,能作最上师子吼故;

 yī qiè sān shì jiē xī xiàn qián,dé píng děng zhì,pǔ guān chá gù;

 一切三世皆悉现前,得平等智,普观察故;

 yī qiè shì jiān jiē xī xiàn qián,fā guǎng dà yuàn,

 一切世间皆悉现前,发广大愿,

 jǐn wèi lái jié xiū pú tí gù;

 尽未来劫修菩提故;

 yī qiè pú sà wú pí yàn xíng jiē xī xiàn qián,fā wú shù liàng guǎng dà xīn gù。

 一切菩萨无疲厌行皆悉现前,发无数量广大心故。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà shī suǐ ròu shí,yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,

 佛子!菩萨摩诃萨施髓肉时,以此善根如是回向,

 suǒ wèi:

 所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé jīn gāng shēn,bù kě jǔ huài;

 ‘愿一切众生得金刚身,不可沮坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jiān mì shēn,héng wú quē jiǎn;

 愿一切众生得坚密身,恒无缺减;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé yì shēng shēn,yóu rú fó shēn,zhuāng yán qīng jìng;

 愿一切众生得意生身,犹如佛身,庄严清净;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé bǎi fú xiàng shēn,sān shí èr xiāng ér zì zhuāng yán;

 愿一切众生得百福相身,三十二相而自庄严;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé bā shí zhǒng hǎo miào zhuāng yán shēn,

 愿一切众生得八十种好妙庄严身,

 jù zú shí lì,bù kě duàn huài;

 具足十力,不可断坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú lái shēn,jiū jìng qīng jìng,bù kě xiàn liàng;

 愿一切众生得如来身,究竟清净,不可限量;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jiān gù shēn,yī qiè mó yuàn suǒ bù néng huài;

 愿一切众生得坚固身,一切魔怨所不能坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé yī xiāng shēn,yǔ sān shì fó tóng yī shēn xiāng;

 愿一切众生得一相身,与三世佛同一身相;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú ài shēn,yǐ jìng fǎ shēn biàn xū kōng jiè;

 愿一切众生得无碍身,以净法身遍虚空界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé pú tí cáng shēn,pǔ néng róng nà yī qiè shì jiān。’

 愿一切众生得菩提藏身,普能容纳一切世间。’

 shì wèi pú sà mó hē sà iú yī qiè zhì shī suǐ ròu shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨求一切智施髓肉时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng jiē dé rú lái jiū jìng qīng jìng wú liáng shēn gù。

 为令众生皆得如来究竟清净无量身故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ xīn bù shī zhū lái qǐ zhě,

 “佛子!菩萨摩诃萨以心布施诸来乞者,

 rú wú huǐ yàn pú sà、wú ài wáng pú sà,jí yú wú liàng zhū dà pú sà。

 如无悔厌菩萨、无碍王菩萨,及余无量诸大菩萨。

 yǐ qí zì xīn shī qǐ zhě shí,xué zì zài shī xīn,xiū yī qiè shī xīn,

 以其自心施乞者时,学自在施心,修一切施心,

 xí xíng tán bō luó mì xīn,chéng jiù tán bō luó mì xīn,

 习行檀波罗蜜心,成就檀波罗蜜心,

 xué yī qiè pú sà bù shī xīn、yī qiè xī shě wú jìn xīn、

 学一切菩萨布施心、一切悉舍无尽心、

 yī qiè xī shī guàn xí xīn、hé fù yī qiè pú sà shī xíng xīn、

 一切悉施惯习心、荷负一切菩萨施行心、

 zhèng niàn yī qiè zhū fó xiàn qián xīn、

 正念一切诸佛现前心、

 gōng yǎng yī qiè zhū lái qǐ zhě wú duàn jué xīn。

 供养一切诸来乞者无断绝心。

 pú sà mó hē sà rú shì shī shí,qí xīn qīng jìng,

 菩萨摩诃萨如是施时,其心清净,

 wèi dù yī qiè zhū zhòng shēng gù,wèi dé shí lì pú tí chù gù,

 为度一切诸众生故,为得十力菩提处故,

 wèi yī dà yuàn ér xiū xíng gù,wèi yù ān zhù pú sà dào gù,

 为依大愿而修行故,为欲安住菩萨道故,

 wèi yù chéng jiù yī qiè zhì gù,wèi bù shě lí běn shì yuàn gù,

 为欲成就一切智故,为不舍离本誓愿故,

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé jīn gāng cáng xīn,

 ‘愿一切众生得金刚藏心,

 yī qiè jīn gāng wéi shān děng suǒ bù néng huài;

 一切金刚围山等所不能坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wàn xiāng zhuāng yán jīn gāng jiè xīn,

 愿一切众生得卍相庄严金刚界心,

 dé wú néng dòng yáo xīn,dé bù kě kǒng bù xīn,

 得无能动摇心,得不可恐怖心,

 dé lì yì shì jiān cháng wú jìn xīn,dé dà yǒng měng chuáng zhì huì cáng xīn,

 得利益世间常无尽心,得大勇猛幢智慧藏心,

 dé rú nà luó yán jiān gù chuáng xīn,dé rú zhòng shēng hǎi bù kě jìn xīn,

 得如那罗延坚固幢心,得如众生海不可尽心,

 dé nà luó yán cáng wú néng huài xīn,dé miè zhū mó yè、mó jūn zhòng xīn,

 得那罗延藏无能坏心,得灭诸魔业、魔军众心,

 dé wú suǒ wèi xīn,dé dà wēi dé xīn,dé cháng yī jīng yī jìn xīn,

 得无所畏心,得大威德心,得常一精一进心,

 dé dà yǒng měng xīn,dé bù jīng jù xīn,dé bèi jīn gāng jiǎ zhòu xīn,

 得大勇猛心,得不惊惧心,得被金刚甲胄心,

 dé zhū pú sà zuì shàng xīn,dé chéng jiù fó fǎ pú tí guāng míng xīn,

 得诸菩萨最上心,得成就佛法菩提光明心,

 dé pú tí shù xià zuò ān zhù yī qiè zhū fó zhèng fǎ lí zhū mí huò chéng yī qiè zhì xīn,

 得菩提树下坐安住一切诸佛正法离诸迷惑成一切智心,

 dé chéng jiù shí lì xīn。’

 得成就十力心。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī xīn shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨布施心时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng bù rǎn shì jiān,jù zú rú lái shí lì xīn gù。

 为令众生不染世间,具足如来十力心故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà ruò yǒu qǐ qiú cháng、shèn、gān、fèi,xī jiē shī yǔ,

 “佛子!菩萨摩诃萨若有乞求肠、肾、肝、肺,悉皆施与,

 rú shàn shī pú sà、xiáng mó zì zài wáng pú sà,jí yú wú liàng zhū dà pú sà。

 如善施菩萨、降魔自在王菩萨,及余无量诸大菩萨。

 xíng cǐ shī shí,jiàn qǐ zhě lái,qí xīn huān xǐ,yǐ ài yǎn guān;

 行此施时,见乞者来,其心欢喜,以爱眼观;

 wèi qiú pú tí,suí qí suǒ xū,xī jiē shī yǔ,xīn bù zhōng huǐ。

 为求菩提,随其所须,悉皆施与,心不中悔。

 guān chá cǐ shēn wú yǒu jiān gù:

 观察此身无有坚固:

 ‘wǒ yīng shī bǐ,qǔ jiān gù shēn。’

 ‘我应施彼,取坚固身。’

 fù niàn cǐ shēn xún jí bài huài,jiàn zhě shēng yàn,

 复念此身寻即败坏,见者生厌,

 hú、láng、è gǒu zhī suǒ dàn shí;

 狐、狼、饿狗之所啖食;

 cǐ shēn wú cháng,huì dāng qì shě,wèi tā suǒ shí,wú suǒ jué zhī。

 此身无常,会当弃舍,为他所食,无所觉知。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà zuò shì guān shí,zhī shēn wú cháng、huì wū zhī jí,

 佛子!菩萨摩诃萨作是观时,知身无常、秽污之极,

 yú fǎ jiě wù shēng dà huān xǐ,jìng xīn dì shì bǐ lái qǐ zhě,

 于法解悟生大欢喜,敬心谛视彼来乞者,

 rú shàn zhī shí ér lái hù xiǎng,suí suǒ qǐ qiú wú bù huì shī,

 如善知识而来护想,随所乞求无不惠施,

 yǐ bù jiān shēn yì jiān gù shēn。

 以不坚身易坚固身。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì shī shí,suǒ yǒu shàn gēn xī yǐ huí xiàng:

 佛子!菩萨摩诃萨如是施时,所有善根悉以回向:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé zhì cáng shēn,nèi wài qīng jìng;

 ‘愿一切众生得智藏身,内外清净;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fú cáng shēn,néng pǔ rèn chí yī qiè zhì yuàn;

 愿一切众生得福藏身,能普任持一切智愿;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé shàng miào shēn,nèi yùn miào xiāng,

 愿一切众生得上妙身,内蕴妙香,

 wài fā guāng míng;

 外发光明;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fù bù xiàn shēn,shàng xià duān zhí,

 愿一切众生得腹不现身,上下端直,

 zhī jié xiāng chèn;

 肢节相称;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé zhì huì shēn,yǐ fó fǎ wèi chōng yuè zī zhǎng;

 愿一切众生得智慧身,以佛法味充悦滋长;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú jìn shēn,xiū xí ān zhù shén shēn fǎ xìng;

 愿一切众生得无尽身,修习安住甚深法性;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé tuó luó ní qīng jìng cáng shēn,

 愿一切众生得陀罗尼清净藏身,

 yǐ miào biàn cái xiǎn shì zhū fǎ;

 以妙辩才显示诸法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé qīng jìng shēn,ruò shēn ruò xīn nèi wài jù jìng;

 愿一切众生得清净身,若身若心内外俱净;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú lái zhì shēn guān xíng shēn,

 愿一切众生得如来智深观行身,

 zhì huì chōng mǎn,yǔ dà fǎ yǔ;

 智慧充满,雨大法雨;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé nèi jì shēn,wài wèi zhòng shēng zuò zhì chuáng wáng,

 愿一切众生得内寂身,外为众生作智幢王,

 fàng dà guāng míng pǔ zhào yī qiè。’

 放大光明普照一切。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī cháng、shèn、gān、fèi shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨施肠、肾、肝、肺善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng nèi wài qīng jìng,jiē dé ān zhù wú ài zhì gù。

 为令众生内外清净,皆得安住无碍智故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī qǐ zhě zhī jié zhū gǔ,

 “佛子!菩萨摩诃萨布施乞者肢节诸骨,

 rú fǎ cáng pú sà、guāng míng wáng pú sà,jí yú wú liàng zhū dà pú sà。

 如法藏菩萨、光明王菩萨,及余无量诸大菩萨。

 shī qí shēn fèn zhī jié gǔ shí,jiàn qǐ zhě lái,

 施其身分肢节骨时,见乞者来,

 shēng ài lè xīn、huān xǐ xīn、jìng xìn xīn、ān lè xīn、yǒng měng xīn、

 生爱乐心、欢喜心、净信心、安乐心、勇猛心、

 cí xīn、wú ài xīn、qīng jìng xīn、suí suǒ qǐ qiú jiē shī yǔ xīn。

 慈心、无碍心、清净心、随所乞求皆施与心。

 pú sà mó hē sà shī shēn gǔ shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,

 菩萨摩诃萨施身骨时,以诸善根如是回向,

 suǒ wèi:

 所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú huà shēn,bù fù gèng shòu gǔ ròu xuè shēn;

 ‘愿一切众生得如化身,不复更受骨肉血身;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jīn gāng shēn,bù kě pò huài,wú néng shèng zhě;

 愿一切众生得金刚身,不可破坏,无能胜者;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé yī qiè zhì yuán mǎn fǎ shēn,

 愿一切众生得一切智圆满法身,

 yú wú fù、wú zhe、wú xì jiè shēng;

 于无缚、无著、无系界生;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé zhì lì shēn,zhū gēn yuán mǎn,bù duàn bù huài;

 愿一切众生得智力身,诸根圆满,不断不坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fǎ lì shēn,zhì lì zì zài,dào yú bǐ àn;

 愿一切众生得法力身,智力自在,到于彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jiān gù shēn,qí shēn zhēn shí,cháng wú sàn huài;

 愿一切众生得坚固身,其身贞实,常无散坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé suí yìng shēn,jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng;

 愿一切众生得随应身,教化调伏一切众生;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé zhì xūn shēn,jù nà luó yán zhī jié dà lì;

 愿一切众生得智熏身,具那罗延肢节大力;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jiān gù xiàng xù bù duàn jué shēn,

 愿一切众生得坚固相续不断绝身,

 yǒng lí yī qiè pí jí láo juàn;

 永离一切疲极劳倦;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé dà lì ān zhù shēn,

 愿一切众生得大力安住身,

 xī néng jù zú yī jīng yī jìn dà lì;

 悉能具足一精一进大力;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé biàn shì jiān píng děng fǎ shēn,

 愿一切众生得遍世间平等法身,

 zhù yú wú liàng zuì shàng zhì chù;

 住于无量最上智处;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fú dé lì shēn,jiàn zhě méng yì,yuǎn lí zhòng è;

 愿一切众生得福德力身,见者蒙益,远离众恶;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú yī chǔ shēn,jiē dé jù zú wú yī zhe zhì;

 愿一切众生得无依处身,皆得具足无依著智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fó shè shòu shēn,cháng wèi yī qiè zhū fó jiā hù;

 愿一切众生得佛摄受身,常为一切诸佛加护;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé pǔ ráo yì zhū zhòng shēng shēn,

 愿一切众生得普饶益诸众生身,

 xī néng biàn rù yī qiè zhū dào;

 悉能遍入一切诸道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé pǔ xiàn shēn,pǔ néng zhào xiàn yī qiè fó fǎ;

 愿一切众生得普现身,普能照现一切佛法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jù zú yī jīng yī jìn shēn,

 愿一切众生得具足一精一进身,

 zhuān niàn qín xiū dà chéng zhì xíng;

 专念勤修大乘智行

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé lí wǒ màn gòng gāo qīng jìng shēn,

 愿一切众生得离我慢贡高清净身,

 zhì cháng ān zhù,wú suǒ dòng luàn;

 智常安住,无所动乱;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jiān gù xíng shēn,

 愿一切众生得坚固行身,

 chéng jiù dà chéng yī qiè zhì yè;

 成就大乘一切智业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fó jiā shēn,yǒng lí shì jiān yī qiè shēng sǐ。’

 愿一切众生得佛家身,永离世间一切生死。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī shēn gǔ shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨施身骨时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng dé yī qiè zhì yǒng qīng jìng gù。

 为令众生得一切智永清净故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà jiàn yǒu rén lái,shǒu zhí lì dāo,qǐ qí shēn pí;

 “佛子!菩萨摩诃萨见有人来,手执利刀,乞其身皮;

 xīn shēng huān xǐ,zhū gēn yuè yù,pì rú yǒu rén huì yǐ zhòng ēn,

 心生欢喜,诸根悦豫,譬如有人惠以重恩,

 féng yíng yǐn nà,fū zuò lìng zuò,qǔ gōng gōng jìng ér zuò shì niàn:

 逢迎引纳,敷座令坐,曲躬恭敬而作是念:

 ‘cǐ lái qǐ zhě shèn wéi nán yù,sī yù mǎn wǒ yī qiè zhì yuàn,

 ‘此来乞者甚为难遇,斯欲满我一切智愿,

 gù lái qiú suǒ ráo yì yú wǒ。’

 故来求索饶益于我。’

 huān xǐ hé yán ér yǔ zhī yán:

 欢喜和颜而语之言:

 ‘wǒ jīn cǐ shēn yī qiè jiē shě,suǒ xū pí zhě,suí yì qǔ yòng。’

 ‘我今此身一切皆舍,所须皮者,随意取用。’

 yóu rú wǎng xī qīng jìng zàng pú sà、jīn xié lù wáng pú sà,

 犹如往昔清净藏菩萨、金胁鹿王菩萨,

 jí yú wú liàng zhū dà pú sà,děng wú yǒu yì。

 及余无量诸大菩萨,等无有异。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé wēi xì pí,

 ‘愿一切众生得微细皮,

 yóu rú rú lái sè xiàng qīng jìng,jiàn zhě wú yàn;

 犹如如来色相清净,见者无厌;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé bù huài pí,yóu rú jīn gāng,wú néng huài zhě;

 愿一切众生得不坏皮,犹如金刚,无能坏者;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jīn sè pí,rú yán fú tán shàng miào zhēn jīn,

 愿一切众生得金色皮,如阎浮檀上妙真金,

 qīng jìng míng jié;

 清净明洁;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú liàng sè pí,suí qí xīn lè,xiàn qīng jìng sè;

 愿一切众生得无量色皮,随其心乐,现清净色;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jìng miào sè pí,

 愿一切众生得净妙色皮,

 jù zú shā mén shàn ruǎn qīng jìng rú lái sè xiàng;

 具足沙门善软清净如来色相;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé dì yī sè pí,zì xìng qīng jìng,sè xiàng wú bǐ;

 愿一切众生得第一色皮,自性清净,色相无比;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù rú lái qīng jìng sè pí,

 愿一切众生成就如来清净色皮,

 yǐ zhū xiàng hǎo ér zì zhuāng yán;

 以诸相好而自庄严;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé miào sè pí,fàng dà guāng míng pǔ zhào yī qiè;

 愿一切众生得妙色皮,放大光明普照一切;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé míng wǎng pí,rú shì gāo chuáng,

 愿一切众生得明网皮,如世高幢,

 fàng bù kě shuō yuán mǎn guāng míng;

 放不可说圆满光明;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rùn zé sè pí,yī qiè sè xiàng xī jiē qīng jìng。’

 愿一切众生得润泽色皮,一切色相悉皆清净。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī shēn pí shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨施身皮时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng jiē dé yī qiè yán jìng fó shā,jù zú rú lái dà gōng dé gù。

 为令众生皆得一切严净佛刹,具足如来大功德故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ shǒu zú zhǐ shī zhū qǐ zhě,

 “佛子!菩萨摩诃萨以手足指施诸乞者,

 rú jiān yī jīng yī jìn pú sà、yán fú tí zì zài wáng pú sà,

 如坚一精一进菩萨、阎浮提自在王菩萨,

 jí yú wú liàng zhū dà pú sà。

 及余无量诸大菩萨。

 pú sà ěr shí,yán mào hé yuè,qí xīn ān shàn,wú yǒu diān dǎo,

 菩萨尔时,颜貌和悦,其心安善,无有颠倒,

 chéng yú dà chéng,bù qiú měi yù,bù shàng míng wén,

 乘于大乘,不求美欲,不尚名闻,

 dàn fā pú sà guǎng dà zhī yì,yuǎn lí qiān jí yī qiè zhū gòu,

 但发菩萨广大之意,远离悭嫉一切诸垢,

 zhuān xiàng rú lái wú shàng miào fǎ。

 专向如来无上妙法。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì shī shí,shè zhū shàn gēn,xī yǐ huí xiàng:

 佛子!菩萨摩诃萨如是施时,摄诸善根,悉以回向:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé xiān cháng zhǐ,yǔ fó wú yì;

 ‘愿一切众生得纤长指,与佛无异;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé yōng yuán zhǐ,shàng xià xiāng chèn;

 愿一切众生得佣圆指,上下相称;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé chì tóng jiǎ zhǐ,qí jiǎ lóng qǐ,

 愿一切众生得赤铜甲指,其甲隆起,

 qīng jìng jiàn chè;

 清净鉴彻;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé yī qiè zhì shèng zhàng fū zhǐ,

 愿一切众生得一切智胜丈夫指,

 xī néng shè chí yī qiè zhū fǎ;

 悉能摄持一切诸法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé suí hǎo zhǐ,jù zú shí lì;

 愿一切众生得随好指,具足十力;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé dà rén zhǐ,xiān yōng qí děng;

 愿一切众生得大人指,纤佣齐等;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé lún xiāng zhǐ,zhǐ jié yuán mǎn,wén xiāng yòu xuán;

 愿一切众生得轮相指,指节圆满,文相右旋;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú lián huá wàn zì xuán zhǐ,

 愿一切众生得如莲华卍字旋指,

 shí lì yè bào xiāng hǎo zhuāng yán;

 十力业报相好庄严;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé guāng cáng zhǐ,

 愿一切众生得光藏指,

 fàng dà guāng míng zhào bù kě shuō zhū fó shì jiè;

 放大光明照不可说诸佛世界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé shàn ān bù zhǐ,shàn qiǎo fēn bù wǎng màn jù zú。’

 愿一切众生得善安布指,善巧分布网缦具足。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī zhǐ shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨布施指时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng yī qiè jiē dé xīn qīng jìng gù。

 为令众生一切皆得心清净故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà qǐng qiú fǎ shí,ruò yǒu rén yán:

 “佛子!菩萨摩诃萨请求法时,若有人言:

 ‘rǔ néng shī wǒ lián ròu zhǎo jiǎ,dāng yǔ rǔ fǎ。’

 ‘汝能施我连肉爪甲,当与汝法。’

 pú sà dā yán:

 菩萨答言:

 ‘dàn yǔ wǒ fǎ。lián ròu zhǎo jiǎ,suí yì qǔ yòng。’

 ‘但与我法。连肉爪甲,随意取用。’

 rú qiú fǎ zì zài wáng pú sà、wú jìn pú sà,jí yú wú liàng zhū dà pú sà,

 如求法自在王菩萨、无尽菩萨,及余无量诸大菩萨,

 wèi qiú fǎ gù,yù yǐ zhèng fǎ,kāi shì yǎn shuō,ráo yì zhòng shēng,

 为求法故,欲以正法,开示演说,饶益众生,

 yī qiè jiē lìng dé mǎn zú gù,shě lián ròu zhǎo jiǎ yǔ zhū qǐ zhě。

 一切皆令得满足故,舍连肉爪甲与诸乞者。

 pú sà ěr shí,yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以此善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé zhū fó chì tóng xiàng zhǎo;

 ‘愿一切众生皆得诸佛赤铜相爪;

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng dé rùn zé zhǎo,suí hǎo zhuāng yán;

 愿一切众生得润泽爪,随好庄严;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé guāng jìng zhǎo,jiàn chè dì yī;

 愿一切众生得光净爪,鉴彻第一;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé yī qiè zhì zhǎo,jù dà rén xiāng;

 愿一切众生得一切智爪,具大人相;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú bǐ zhǎo,yú zhū shì jiān wú suǒ rǎn zhe;

 愿一切众生得无比爪,于诸世间无所染著;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé miào zhuāng yán zhǎo,

 愿一切众生得妙庄严爪,

 guāng míng pǔ zhào yī qiè shì jiān;

 光明普照一切世间;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé bù huài zhǎo,qīng jìng wú quē;

 愿一切众生得不坏爪,清净无缺;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rù yī qiè fó fǎ fāng biàn xiāng zhǎo,

 愿一切众生得入一切佛法方便相爪,

 guǎng dà zhì huì jiē xī qīng jìng;

 广大智慧皆悉清净;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé shàn shēng zhǎo,pú sà yè guǒ wú bù jìng miào;

 愿一切众生得善生爪,菩萨业果无不净妙;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé yī qiè zhì dà dǎo shī zhǎo,

 愿一切众生得一切智大导师爪,

 fàng wú liàng sè miào guāng míng cáng。‘

 放无量色妙光明藏。’

 shì wèi pú sà mó hē sà wèi qiú fǎ gù shī lián ròu zhǎo jiǎ shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨为求法故施连肉爪甲时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng jù zú zhū fó yī qiè zhì zhǎo wú ài lì gù。

 为令众生具足诸佛一切智爪无碍力故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà qiú fó fǎ cáng,gōng jìng zūn zhòng,shēng nán de xiǎng。

 “佛子!菩萨摩诃萨求佛法藏,恭敬尊重,生难得想。

 yǒu néng suǒ zhě lái yǔ zhī yán:

 有能说者来语之言:

 ’ruò néng tóu shēn qī rèn huǒ kēng,dāng shī rǔ fǎ。‘

 ‘若能投身七仞火坑,当施汝法。’

 pú sà wén yǐ,huān xǐ yǒng yuè,zuò shì sī wéi:

 菩萨闻已,欢喜踊跃,作是思惟:

 ’wǒ wèi fǎ gù,shàng yīng jiǔ zhù ā bí yù děng yī qiè è qù shòu wú liàng kǔ,

 ‘我为法故,尚应久住阿鼻狱等一切恶趣受无量苦,

 hé kuàng cái rù rén jiān huǒ kēng jí dé wén fǎ?

 何况才入人间火坑即得闻法?

 qí zāi!zhèng fǎ shèn wéi yì dé,bù shòu dì yù wú liàng chǔ dú,

 奇哉!正法甚为易得,不受地狱无量楚毒,

 dàn rù huǒ kēng jí biàn dé wén。

 但入火坑即便得闻。

 dàn wèi wǒ shuō,wǒ rù huǒ kēng。‘

 但为我说,我入火坑。’

 rú qiú shàn fǎ wáng pú sà、jīn gāng sī wéi pú sà,

 如求善法王菩萨、金刚思惟菩萨,

 wèi qiú fǎ gù,rù huǒ kēng zhōng。

 为求法故,入火坑中。

 pú sà ěr shí,yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以此善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng zhù fó suǒ zhù yī qiè zhì fǎ,

 ‘愿一切众生住佛所住一切智法,

 yǒng bù tuì zhuǎn wú shàng pú tí;

 永不退转无上菩提;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lí zhū xiǎn nán,shòu fó ān lè;

 愿一切众生离诸险难,受佛安乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú wèi xīn,lí zhū kǒng bù;

 愿一切众生得无畏心,离诸恐怖;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng lè qiú fǎ,jù zú xǐ lè,zhòng fǎ zhuāng yán;

 愿一切众生常乐求法,具足喜乐,众法庄严;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lí zhū è qù,miè chú yī qiè sān dú chì huǒ;

 愿一切众生离诸恶趣,灭除一切三毒炽火;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng dé ān lè,jù zú rú lái shèng miào lè shì;

 愿一切众生常得安乐,具足如来胜妙乐事;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé pú sà xīn,yǒng lí yī qiè tān、huì、chī huǒ;

 愿一切众生得菩萨心,永离一切贪、恚、痴火;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī dé pú sà zhū sān mèi lè,

 愿一切众生悉得菩萨诸三昧乐,

 pǔ jiàn zhū fó,xīn dà huān xǐ;

 普见诸佛,心大欢喜;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shàn shuō zhèng fǎ,yú fǎ jiū jìng,cháng wú wàng shī;

 愿一切众生善说正法,于法究竟,常无忘失;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú pú sà shén tōng miào lè,

 愿一切众生具足菩萨神通妙乐,

 jiū jìng ān zhù yī qiè zhǒng zhì。‘

 究竟安住一切种智。’

 shì wèi pú sà mó hē sà wèi qiú zhèng fǎ tóu huǒ kēng shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨为求正法投火坑时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng lí zhàng ài yè,jiē dé jù zú zhì huì huǒ gù。

 为令众生离障碍业,皆得具足智慧火故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà wèi qiú zhèng fǎ,fēn bié yǎn shuō,kāi pú sà dào,

 “佛子!菩萨摩诃萨为求正法,分别演说,开菩萨道,

 shì pú tí lù,qù wú shàng zhì,qín xiū shí lì,guǎng yī qiè zhì xīn,

 示菩提路,趣无上智,勤修十力,广一切智心,

 huò wú ài zhì fǎ,lìng zhòng shēng qīng jìng zhù pú sà jìng jiè。

 获无碍智法,令众生清净住菩萨境界。

 qín xiū dà zhì hù fó pú tí shí,yǐ shēn jù shòu wú liàng kǔ nǎo,

 勤修大智护佛菩提时,以身具受无量苦恼,

 rú qiú shàn fǎ pú sà、yǒng měng wáng pú sà,jí yú wú liàng zhū dà pú sà。

 如求善法菩萨、勇猛王菩萨,及余无量诸大菩萨。

 wèi qiú fǎ gù,shòu wú liàng kǔ,

 为求法故,受无量苦,

 nǎi zhì shè qǔ fěi bàng zhèng fǎ、è yè suǒ fù、mó yè suǒ chí jí dà è rén;

 乃至摄取诽谤正法、恶业所覆、魔业所持极大恶人;

 bǐ suǒ yīng shòu yī qiè kǔ nǎo,yǐ qiú fǎ gù,xī jiē wèi shòu。

 彼所应受一切苦恼,以求法故,悉皆为受。

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng lí yī qiè kǔ nǎo bī pò,

 ‘愿一切众生永离一切苦恼逼迫,

 chéng jiù ān lè zì zài shén tōng;

 成就安乐自在神通;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng lí zhū kǔ,dé yī qiè lè;

 愿一切众生永离诸苦,得一切乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng miè kǔ yùn,dé zhào xiàn shēn,héng shòu ān lè;

 愿一切众生永灭苦蕴,得照现身,恒受安乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chāo chū kǔ yù,chéng jiù zhì xíng;

 愿一切众生超出苦狱,成就智行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiàn ān yǐn dào,lí zhū è qù;

 愿一切众生见安隐道,离诸恶趣;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fǎ xǐ lè,yǒng duàn zhòng kǔ;

 愿一切众生得法喜乐,永断众苦;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng bá zhòng kǔ,hù xiāng cí ài,wú sǔn hài xīn;

 愿一切众生永拔众苦,互相慈爱,无损害心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé zhū fó lè,lí shēng sǐ kǔ;

 愿一切众生得诸佛乐,离生死苦;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù qīng jìng wú bǐ ān lè,

 愿一切众生成就清净无比安乐,

 yī qiè kǔ nǎo wú néng sǔn hài;

 一切苦恼无能损害;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé yī qiè shèng lè,jiū jìng jù zú fó wú ài lè。‘

 愿一切众生得一切胜乐,究竟具足佛无碍乐。’

 shì wèi pú sà mó hē sà wèi qiú fǎ gù shòu zhòng kǔ shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨为求法故受众苦时善根回向;

 wèi yù jiù hù yī qiè zhòng shēng,lìng lí xiǎn nán,

 为欲救护一切众生,令离险难,

 zhù yī qiè zhì wú suǒ zhàng ài jiě tuō chù gù。

 住一切智无所障碍解脱处故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà chǔ yú wáng wèi qiú zhèng fǎ shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨处于王位求正法时,

 nǎi zhì dàn wèi yī wén、yī zì、yī jù、yī yì shēng nán de xiǎng,

 乃至但为一文、一字、一句、一义生难得想,

 néng xī qìng shě hǎi nèi suǒ yǒu ruò jìn ruò yuǎn guó tǔ、chéng yì、

 能悉罄舍海内所有若近若远国土、城邑、

 rén mín、kù cáng、yuán chí、wū zhái、shù lín、huá guǒ,

 人民、库藏、园池、屋宅、树林、华果,

 nǎi zhì yī qiè zhēn qí miào wù、gōng diàn lóu gé、qī zǐ juàn shǔ,

 乃至一切珍奇妙物、宫殿楼阁、妻子眷属,

 jí yǐ wáng wèi,xī néng shě zhī。

 及以王位,悉能舍之。

 yú bù jiān zhōng qiú jiān gù fǎ,wèi yù lì yì yī qiè zhòng shēng,

 于不坚中求坚固法,为欲利益一切众生,

 qín qiú zhū fó wú ài jiě tuō jiū jìng qīng jìng yī qiè zhì dào,

 勤求诸佛无碍解脱究竟清净一切智道,

 rú dà shì dé pú sà、shèng dé wáng pú sà,jí yú wú liàng zhū dà pú sà。

 如大势德菩萨、胜德王菩萨,及余无量诸大菩萨。

 qín qiú zhèng fǎ,nǎi zhì jí shǎo,wèi yú yī zì,wǔ tǐ tóu dì;

 勤求正法,乃至极少,为于一字,五体投地;

 zhèng niàn sān shì yī qiè fó fǎ,ài lè xiū xí;

 正念三世一切佛法,爱乐修习;

 yǒng bù tān zhù míng wén lì yǎng,shě zhū shì jiān zì zài wáng wèi,

 永不贪著名闻利养,舍诸世间自在王位,

 qiú fó zì zài fǎ wáng zhī wèi;

 求佛自在法王之位;

 yú shì jiān lè xīn wú suǒ zhe,yǐ chū shì fǎ zhǎng yǎng qí xīn;

 于世间乐心无所著,以出世法长养其心;

 yǒng lí shì jiān yī qiè xì lùn,zhù yú zhū fó wú xì lùn fǎ。

 永离世间一切戏论,住于诸佛无戏论法。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng cháng lè huì shī,yī qiè xī shě;

 ‘愿一切众生常乐惠施,一切悉舍;

 yuàn yī qiè zhòng shēng néng shě suǒ yǒu,xīn wú zhōng huǐ;

 愿一切众生能舍所有,心无中悔;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng qiú zhèng fǎ,bù xī shēn mìng、zī shēng zhī jù;

 愿一切众生常求正法,不惜身命、资生之具;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī dé fǎ lì,néng duàn yī qiè zhòng shēng yí huò;

 愿一切众生悉得法利,能断一切众生疑惑;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé shàn fǎ yù,xīn cháng xǐ lè zhū fó zhèng fǎ;

 愿一切众生得善法欲,心常喜乐诸佛正法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng wèi qiú fó fǎ,néng shě shēn mìng jí yǐ wáng wèi,

 愿一切众生为求佛法,能舍身命及以王位,

 dà xīn xiū xí wú shàng pú tí;

 大心修习无上菩提;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zūn zhòng zhèng fǎ,cháng shēn ài lè,bù xī shēn mìng;

 愿一切众生尊重正法,常深爱乐,不惜身命;

 yuàn yī qiè zhòng shēng hù chí zhū fó shén nán de fǎ,cháng qín xiū xí;

 愿一切众生护持诸佛甚难得法,常勤修习;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé zhū fó pú tí guāng míng,

 愿一切众生皆得诸佛菩提光明,

 chéng pú tí xíng,bù yóu tā wù;

 成菩提行,不由他悟;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng néng guān chá yī qiè fó fǎ,

 愿一切众生常能观察一切佛法,

 bá chú yí jiàn,xīn dé ān yǐn。

 拔除疑箭,心得安隐。’

 shì wèi pú sà mó hē sà wèi qiú zhèng fǎ shě guó chéng shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨为求正法舍国城时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng zhī jiàn yuán mǎn,cháng dé zhù yú ān yǐn dào gù。

 为令众生知见圆满,常得住于安隐道故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zuò dà guó wáng,yú fǎ zì zài,

 “佛子!菩萨摩诃萨作大国王,于法自在,

 pǔ xíng jiào mìng,lìng chú shā yè;

 普行教命,令除杀业;

 yán fú tí nèi chéng yì jù luò yī qiè tú shā,jiē lìng jìn duàn;

 阎浮提内城邑聚落一切屠杀,皆令禁断;

 wú zú、èr zú、sì zú、duō zú,zhǒng zhǒng shēng lèi,

 无足、二足、四足、多足,种种生类,

 pǔ shī wú wèi wú qī duó xīn,guǎng xiū yī qiè pú sà zhū xíng,

 普施无畏无欺夺心,广修一切菩萨诸行,

 rén cí lì wù,bù xíng qīn nǎo,fā miào bǎo xīn,ān yǐn zhòng shēng;

 仁慈莅物,不行侵恼,发妙宝心,安隐众生;

 yú zhū fó suǒ lì shēn zhì lè,cháng zì ān zhù sān zhǒng jìng jiè,

 于诸佛所立深志乐,常自安住三种净戒,

 yì lìng zhòng shēng rú shì ān zhù。

 亦令众生如是安住。

 pú sà mó hē sà lìng zhū zhòng shēng zhù yú wǔ jiè,yǒng duàn shā yè;

 菩萨摩诃萨令诸众生住于五戒,永断杀业;

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng fā pú sà xīn,jù zú zhì huì,

 ‘愿一切众生发菩萨心,具足智慧,

 yǒng bǎo shòu mìng,wú yǒu zhōng jǐn;

 永保寿命,无有终尽;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhù wú liàng jié,gōng yī qiè fó,

 愿一切众生住无量劫,供一切佛,

 gōng jìng qín xiū,gèng zēng shòu mìng;

 恭敬勤修,更增寿命;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú xiū xíng,lí lǎo sǐ fǎ,

 愿一切众生具足修行,离老死法,

 yī qiè zāi dú bù hài qí mìng;

 一切灾毒不害其命;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú chéng jiù wú bìng nǎo shēn,

 愿一切众生具足成就无病恼身,

 shòu mìng zì zài,néng suí yì zhù;

 寿命自在,能随意住;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú jìn mìng,qióng wèi lái jié zhù pú sà xíng,

 愿一切众生得无尽命,穷未来劫住菩萨行,

 jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng;

 教化调伏一切众生;

 yuàn yī qiè zhòng shēng wèi shòu mìng mén,shí lì shàn gēn yú zhōng zēng zhǎng;

 愿一切众生为寿命门,十力善根于中增长;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shàn gēn jù zú,dé wú jìn mìng,chéng mǎn dà yuàn;

 愿一切众生善根具足,得无尽命,成满大愿;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī jiàn zhū fó gōng yǎng chéng shì,

 愿一切众生悉见诸佛供养承事,

 zhù wú jìn shòu,xiū xí shàn gēn;

 住无尽寿,修习善根;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú rú lái chù shàn xué suǒ xué,

 愿一切众生于如来处善学所学,

 dé shèng fǎ xǐ wú jìn shòu mìng;

 得圣法喜无尽寿命;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé bù lǎo bù bìng,cháng zhù mìng gēn,

 愿一切众生得不老不病,常住命根,

 yǒng měng yī jīng yī jìn,rù fó zhì huì。’

 勇猛一精一进,入佛智慧。’

 shì wèi pú sà mó hē sà zhù sān jù jìng jiè yǒng duàn shā yè shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨住三聚净戒永断杀业善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng dé fó shí lì yuán mǎn zhì gù。

 为令众生得佛十力圆满智故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà jiàn yǒu zhòng shēng xīn huái cán rěn,

 “佛子!菩萨摩诃萨见有众生心怀残忍,

 sǔn zhū rén chù suǒ yǒu nán xíng,lìng shēn quē jiǎn,shòu zhū chǔ dú;

 损诸人畜所有男形,令身缺减,受诸楚毒;

 jiàn shì shì yǐ,qǐ dà cí bēi ér āi jiù zhī,

 见是事已,起大慈悲而哀救之,

 lìng yán fú tí yī qiē rén mín jiē shě cǐ yè。

 令阎浮提一切人民皆舍此业。

 pú sà ěr shí,yǔ qí rén yán:

 菩萨尔时,语其人言:

 ‘rǔ hé suǒ wéi zuò shì è yè?

 ‘汝何所为作是恶业?

 wǒ yǒu kù cáng bǎi qiān wàn yì,yī qiè lè jù xī jiē chōng mǎn,

 我有库藏百千万亿,一切乐具悉皆充满,

 suí rǔ suǒ xū jǐn dāng xiāng gěi。

 随汝所须尽当相给。

 rǔ zhī suǒ zuò,zhòng zuì yóu shēng,wǒ jīn quàn rǔ mò zuò shì shì。

 汝之所作,众罪由生,我今劝汝莫作是事。

 rǔ suǒ zuò yè bù rú dào lǐ,shè yǒu suǒ huò,yú hé kě yòng?

 汝所作业不如道理,设有所获,于何可用?

 sǔn tā yì jǐ,zhōng wú shì chù。

 损他益己,终无是处。

 rú cǐ è xíng、zhū bù shàn fǎ,yī qiè rú lái suǒ bù chēng tàn。’

 如此恶行、诸不善法,一切如来所不称叹。’

 zuò shì yǔ yǐ,jí yǐ suǒ yǒu yī qiè lè jù jìn jiē shī yǔ。

 作是语已,即以所有一切乐具尽皆施与。

 fù yǐ shàn yǔ wèi shuō miào fǎ,lìng qí huān yuè。suǒ wèi:

 复以善语为说妙法,令其欢悦。所谓:

 shì jì jìng fǎ,lìng qí xìn shòu,miè chú bù shàn,

 示寂静法,令其信受,灭除不善,

 xiū xíng jìng yè,hù qǐ cí xīn,bù xiāng sǔn hài。

 修行净业,互起慈心,不相损害。

 bǐ rén wén yǐ,yǒng shě zuì è。

 彼人闻已,永舍罪恶

 pú sà ěr shí,yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以此善根如是回向,所谓:

 'yuàn yī qiè zhòng shēng jù zhàng fū xíng,chéng jiù rú lái mǎ yīn cáng xiāng;

 ‘愿一切众生具丈夫形,成就如来马阴藏相;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù nán zǐ xíng,fā yǒng měng xīn xiū zhū fàn xíng;

 愿一切众生具男子形,发勇猛心修诸梵行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù yǒng měng lì,héng wéi zhǔ dǎo,

 愿一切众生具勇猛力,恒为主导,

 zhù wú ài zhì,yǒng bù tuì zhuǎn;

 住无碍智,永不退转;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé jù zú dà zhàng fū shēn,

 愿一切众生皆得具足大丈夫身,

 yǒng lí yù xīn,wú suǒ rǎn zhe;

 永离欲心,无所染著;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī dé chéng jiù shàn nán zǐ fǎ,

 愿一切众生悉得成就善男子法,

 zhì huì zēng zhǎng,zhū fó suǒ tàn;

 智慧增长,诸佛所叹;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ dé jù yú dà rén zhī lì,

 愿一切众生普得具于大人之力,

 cháng néng xiū xí shí lì shàn gēn;

 常能修习十力善根;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng bù shī huài nán zǐ zhī xíng,

 愿一切众生永不失坏男子之形,

 cháng xiū fú zhì wèi zēng yǒu fǎ;

 常修福智未曾有法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú wǔ yù zhōng wú zhe wú fù,xīn dé jiě tuō,

 愿一切众生于五欲中无著无缚,心得解脱,

 yàn lí sān yǒu,zhù pú sà xíng;

 厌离三有,住菩萨行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù dì yī zhì huì zhàng fū,

 愿一切众生成就第一智慧丈夫,

 yī qiè zōng xìn,fú cóng qí huà;

 一切宗信,伏从其化;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú pú sà zhàng fū zhì huì,

 愿一切众生具足菩萨丈夫智慧,

 bù jiǔ dàng chéng wú shàng dà xióng。

 不久当成无上大雄。’

 shì wèi pú sà mó hē sà jìn jué yī qiè huǐ bài nán xíng shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨禁绝一切毁败男形善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng jù zhàng fū xíng,jiē néng shǒu hù zhū shàn zhàng fū,

 为令众生具丈夫形,皆能守护诸善丈夫,

 shēng xián shèng jiā,zhì huì jù zú,cháng qín xiū xí zhàng fū shèng xíng,

 生贤圣家,智慧具足,常勤修习丈夫胜行,

 yǒu zhàng fū yòng,qiǎo néng xiǎn shì qī zhàng fū dào,

 有丈夫用,巧能显示七丈夫道,

 jù zú zhū fó shàn zhàng fū zhǒng、zhàng fū zhèng jiào、zhàng fū yǒng měng、

 具足诸佛善丈夫种、丈夫正教、丈夫勇猛、

 zhàng fū yī jīng yī jìn、zhàng fū zhì huì、zhàng fū qīng jìng,

 丈夫一精一进、丈夫智慧、丈夫清净,

 pǔ lìng zhòng shēng jiū jìng jiē dé。"

 普令众生究竟皆得。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教