无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第二十六(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-06-01 [投稿]

大方广佛华严经》卷第二十六·十回向品第二十五之四(视频念诵版)

 

以上为《华严经》十回向品第二十五之四的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第二十六·十回向品第二十五之四(文字注音版)

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhǒng zhǒng chē,zhòng bǎo yán shì,

 “佛子!菩萨摩诃萨以种种车,众宝严饰,

 fèng shī zhū fó jí zhū pú sà、shī zhǎng、shàn yǒu、shēng wén、yuán jué,

 奉施诸佛及诸菩萨、师长、善友、声闻、缘觉,

 rú shì wú liàng zhǒng zhǒng fú tián,nǎi zhì pín qióng、gū lù zhī zhě。

 如是无量种种福田,乃至贫穷、孤露之者。

 cǐ zhū rén zhòng,huò cóng yuǎn lái,huò cóng jìn lái,

 此诸人众,或从远来,或从近来,

 huò chéng pú sà míng wén gù lái,huò shì pú sà yīn yuán gù lái,

 或承菩萨名闻故来,或是菩萨因缘故来,

 huò wén pú sà wǎng xī suǒ fā shī yuàn gù lái,

 或闻菩萨往昔所发施愿故来,

 huò shì pú sà xīn yuàn qǐng lái。

 或是菩萨心愿请来。

 pú sà shì shí,huò shī bǎo chē,huò shī jīn chē,xī miào zhuāng yán,

 菩萨是时,或施宝车,或施金车,悉妙庄严,

 líng wǎng fù shàng,bǎo dài chuí xià;

 铃网覆上,宝带垂下;

 huò shī shàng miào liú lí zhī chē,wú liàng zhēn qí yǐ wéi yán shì;

 或施上妙琉璃之车,无量珍奇以为严饰;

 huò fù shī yǔ bái yín zhī chē,fù yǐ jīn wǎng,jià yǐ jùn mǎ;

 或复施与白银之车,覆以金网,驾以骏马;

 huò fù shī yǔ wú liàng zá bǎo suǒ zhuāng yán chē,

 或复施与无量杂宝所庄严车,

 fù yǐ bǎo wǎng,jià yǐ xiāng xiàng;

 覆以宝网,驾以香象;

 huò fù shī yǔ zhān tán zhī chē,miào bǎo wèi lún,zá bǎo wèi gài,

 或复施与栴檀之车,妙宝为轮,杂宝为盖,

 bǎo shī zi zuò fū zhì yán hǎo,bǎi qiān cǎi nǚ liè zuò qí shàng,

 宝师子座敷置严好,百千采女列坐其上,

 shí wàn zhàng fū qiān yù ér xíng;

 十万丈夫牵御而行;

 huò fù shī yǔ bō lí bǎo chē,zhòng zá miào bǎo yǐ wéi yán shì,

 或复施与玻璃宝车,众杂妙宝以为严饰,

 duān zhèng nǚ rén chōng mǎn qí zhōng,bǎo zhàng fù shàng,zhuàng fān shì cè;

 端正女人充满其中,宝帐覆上,幢幡侍侧;

 huò fù shī yǔ mǎ nǎo cáng chē,shì yǐ zhòng bǎo,xūn zhū zá xiāng,

 或复施与码瑙藏车,饰以众宝,熏诸杂香,

 zhǒng zhǒng miào huá sàn bù zhuāng yán,bǎi qiān cǎi nǚ chí bǎo yīng luò,

 种种妙华散布庄严,百千采女持宝璎珞,

 jià yù jūn diào,shè xiǎn néng ān;

 驾驭均调,涉险能安;

 huò fù shī yǔ jiān gù xiāng chē,zhòng bǎo wèi lún,zhuāng yán jù lì,

 或复施与坚固香车,众宝为轮,庄严巨丽,

 bǎo zhàng fù shàng,bǎo wǎng chuí xià,zhǒng zhǒng bǎo yī fū bù qí zhōng,

 宝帐覆上,宝网垂下,种种宝衣敷布其中,

 qīng jìng hǎo xiāng liú fēn wài chè,qí xiāng měi miào chēng yuè rén xīn,

 清净好香流芬外彻,其香美妙称悦人心,

 wú liàng zhū tiān yì cóng ér xíng,zài yǐ zhòng bǎo suí shí gěi shī;

 无量诸天翼从而行,载以众宝随时给施;

 huò fù shī yǔ guāng míng bǎo chē,zhǒng zhǒng zhū bǎo miào sè yìng chè,

 或复施与光明宝车,种种诸宝妙色映彻,

 zhòng miào bǎo wǎng luó fù qí shàng,zá bǎo yīng luò zhōu zā chuí xià,

 众妙宝网罗覆其上,杂宝璎珞周匝垂下,

 sàn yǐ mò xiāng nèi wài fēn jié,suǒ ài nán nǚ xī zài qí shàng。

 散以末香内外芬洁,所爱男女悉载其上。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ rú shì děng zhòng miào bǎo chē fèng shī fó shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨以如是等众妙宝车奉施佛时,

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng xī jiě gōng yǎng zuì shàng fú tián,

 ‘愿一切众生悉解供养最上福田,

 shēn xìn shī fó,dé wú liàng bào;

 深信施佛,得无量报;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yī xīn xiàng fó,

 愿一切众生一心向佛,

 cháng yù wú liàng qīng jìng fú tián;

 常遇无量清净福田;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú zhū rú lái wú suǒ lìn xī,

 愿一切众生于诸如来无所吝惜,

 jù zú chéng jiù dà shě zhī xīn;

 具足成就大舍之心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú zhū fó suǒ xiū xíng shī xíng,

 愿一切众生于诸佛所修行施行,

 lí èr chéng yuàn,dǎi dé rú lái wú ài jiě tuō yī qiè zhì zhì;

 离二乘愿,逮得如来无碍解脱一切智智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú zhū fó suǒ xíng wú jìn shī,

 愿一切众生于诸佛所行无尽施,

 rù fó wú liàng gōng dé zhì huì;

 入佛无量功德智慧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng rù fó shèng zhì,

 愿一切众生入佛胜智,

 dé chéng qīng jìng wú shàng zhì wáng;

 得成清净无上智王;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de fó biàn zhì wú ài shén tōng,

 愿一切众生得佛遍至无碍神通

 suí suǒ yù wǎng,mí bù zì zài;

 随所欲往,靡不自在

 yuàn yī qiè zhòng shēng shēn rù dà chéng,huò wú liàng zhì,ān zhù bù dòng;

 愿一切众生深入大乘,获无量智,安住不动;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē néng chū shēng yī qiè zhì fǎ,

 愿一切众生皆能出生一切智法,

 wèi zhū tiān rén zuì shàng fú tián;

 为诸天人最上福田;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú zhū fó suǒ wú xián hèn xīn,

 愿一切众生于诸佛所无嫌恨心,

 qín zhǒng shàn gēn,lè qiú fó zhì;

 勤种善根,乐求佛智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng rèn yùn néng wǎng yī qiè fó shā,

 愿一切众生任运能往一切佛刹,

 yī chà nà zhōng pǔ zhōu fǎ jiè ér wú xiè juàn;

 一刹那中普周法界而无懈倦;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dǎi dé pú sà zì zài shén tōng,

 愿一切众生逮得菩萨自在神通,

 fēn shēn biàn mǎn děng xū kōng jiè yī qiè fó suǒ qīn jìn gōng yǎng;

 分身遍满等虚空界一切佛所亲近供养;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú bǐ shēn,biàn wǎng shí fāng ér wú yàn juàn;

 愿一切众生得无比身,遍往十方而无厌倦;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de guǎng dà shēn,fēi xíng xùn jí,

 愿一切众生得广大身,飞行迅疾,

 suí yì suǒ wǎng,zhōng wú xiè tuì;

 随意所往,终无懈退;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de fó jiū jìng zì zài wēi lì,

 愿一切众生得佛究竟自在威力,

 yī chà nà zhōng jǐn xū kōng jiè,xī xiàn zhū fó shén tōng biàn huà;

 一刹那中尽虚空界,悉现诸佛神通变化;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xiū ān lè xíng,suí shùn yī qiè zhū pú sà dào;

 愿一切众生修安乐行,随顺一切诸菩萨道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de sù jí xíng,jiū jìng shí lì zhì huì shén tōng;

 愿一切众生得速疾行,究竟十力智慧神通;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ rù fǎ jiè shí fāng guó tǔ,

 愿一切众生普入法界十方国土,

 xī jǐn biān jì děng wú chā bié;

 悉尽边际等无差别;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xíng pǔ xián xíng wú yǒu tuì zhuǎn,

 愿一切众生行普贤行无有退转,

 dào yú bǐ àn chéng yī qiè zhì;

 到于彼岸成一切智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shēng yú wú bǐ zhì huì zhī chéng,

 愿一切众生升于无比智慧之乘,

 suí shùn fǎ xìng jiàn rú shí lǐ。’

 随顺法性见如实理。’

 shì wèi pú sà mó hē sà yǐ zhòng bǎo chē fèng shī

 是为菩萨摩诃萨以众宝车奉施

 xiàn zài yī qiè zhū fó jí fó miè hòu suǒ yǒu tǎ miào shàn gēn huí xiàng,

 现在一切诸佛及佛灭后所有塔庙善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng de yú rú lái jiū jìng chū lí wú ài chéng gù。

 为令众生得于如来究竟出离无碍乘故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhòng bǎo chē shī pú sà děng shàn zhī shí shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨以众宝车施菩萨等善知识时,

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng xīn cháng yì chí shàn zhī shí jiào,

 ‘愿一切众生心常忆持善知识教,

 zhuān qín shǒu hù,lìng bù wàng shī;

 专勤守护,令不忘失;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǔ shàn zhī shí tóng yī yì lì,

 愿一切众生与善知识同一义利,

 pǔ shè yī qiè yǔ gòng shàn gēn;

 普摄一切与共善根;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jìn shàn zhī shí,zūn zhòng gōng yǎng,

 愿一切众生近善知识,尊重供养,

 xī shě suǒ yǒu,shùn kě qí xīn;

 悉舍所有,顺可其心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de shàn zhì yù,suí zhú shàn yǒu,wèi cháng shě lí;

 愿一切众生得善志欲,随逐善友,未尝舍离;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng dé zhí yù zhū shàn zhī shí,

 愿一切众生常得值遇诸善知识,

 zhuān yì chéng fèng,bù wéi qí jiào;

 专意承奉,不违其教;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lè shàn zhī shí,cháng bù shě lí,

 愿一切众生乐善知识,常不舍离,

 wú jiàn wú zá,yì wú wù shī;

 无间无杂,亦无误失;

 yuàn yī qiè zhòng shēng néng yǐ qí shēn shī shàn zhī shí,

 愿一切众生能以其身施善知识,

 suí qí jiào mìng mí yǒu wéi nì;

 随其教命靡有违逆;

 yuàn yī qiè zhòng shēng wéi shàn zhī shí zhī suǒ shè shòu,

 愿一切众生为善知识之所摄受,

 xiū xí dà cí,yuǎn lí zhū è;

 修习大慈,远离诸恶;

 yuàn yī qiè zhòng shēng suí shàn zhī shí tīng wén zhū fó suǒ shuō zhèng fǎ;

 愿一切众生随善知识听闻诸佛所说正法

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǔ shàn zhī shí tóng yī shàn gēn qīng jìng yè guǒ,

 愿一切众生与善知识同一善根清净业果,

 yǔ zhū pú sà tóng yī xíng yuàn jiū jìng shí lì;

 与诸菩萨同一行愿究竟十力;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī néng shòu chí shàn zhī shí fǎ,

 愿一切众生悉能受持善知识法,

 dǎi dé yī qiè sān mèi jìng jiè zhì huì shén tōng;

 逮得一切三昧境界智慧神通;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī néng shòu chí yī qiè zhèng fǎ,

 愿一切众生悉能受持一切正法,

 xiū xí zhū xíng dào yú bǐ àn;

 修习诸行到于彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng yú dà chéng wú suǒ zhàng ài,

 愿一切众生乘于大乘无所障碍,

 jiū jìng chéng jiù yī qiè zhì dào;

 究竟成就一切智道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī dé shàng yú yī qiè zhì chéng,

 愿一切众生悉得上于一切智乘,

 zhì ān yǐn chǔ wú yǒu tuì zhuǎn;

 至安隐处无有退转;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhī rú shí xíng,suí qí suǒ wén yī qiè fó fǎ,

 愿一切众生知如实行,随其所闻一切佛法

 jiē dé jiū jìng,yǒng wú wàng shī;

 皆得究竟,永无忘失;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ wèi zhū fó zhī suǒ shè shòu,

 愿一切众生普为诸佛之所摄受,

 dé wú ài zhì,jiū jìng zhū fǎ;

 得无碍智,究竟诸法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú tuì shī zì zài shén tōng,

 愿一切众生得无退失自在神通,

 suǒ yù wǎng yì,yī niàn jiē dào;

 所欲往诣,一念皆到;

 yuàn yī qiè zhòng shēng wǎng lái zì zài,guǎng xíng huà dǎo,lìng zhù dà chéng;

 愿一切众生往来自在,广行化导,令住大乘;

 yuàn yī qiè zhòng shēng suǒ xíng bù kōng,zài yǐ zhì chéng dào jiū jìng wèi;

 愿一切众生所行不空,载以智乘到究竟位;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú ài chéng,yǐ wú ài zhì zhì yī qiè chù。’

 愿一切众生得无碍乘,以无碍智至一切处。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī shàn zhī shí zhǒng zhǒng chē shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨施善知识种种车时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng gōng dé jù zú yǔ fó pú sà děng wú yì gù。

 为令众生功德具足与佛菩萨等无异故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhòng bǎo chē bù shī sēng shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨以众宝车布施僧时,

 qǐ xué yī qiè shī xīn、zhì shàn le xīn、jìng gōng dé xīn、suí shùn shě xīn、

 起学一切施心、智善了心、净功德心、随顺舍心、

 sēng bǎo nán yù xīn、shēn xìn sēng bǎo xīn、shè chí zhèng jiào xīn,

 僧宝难遇心、深信僧宝心、摄持正教心,

 zhù shèng zhì lè,dé wèi zēng yǒu,wèi dà shī huì,

 住胜志乐,得未曾有,为大施会,

 chū shēng wú liàng guǎng dà gōng dé,shēn xìn fó jiào bù kě jǔ huài;

 出生无量广大功德,深信佛教不可沮坏;

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ rù fó fǎ,yì chí bù wàng;

 ‘愿一切众生普入佛法,忆持不忘;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lí fán yú fǎ,rù xián shèng chù;

 愿一切众生离凡愚法,入贤圣处;

 yuàn yī qiè zhòng shēng sù rù shèng wèi,néng yǐ fó fǎ cì dì kāi yòu;

 愿一切众生速入圣位,能以佛法次第开诱;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jǔ shì zōng zhòng,yán bì xìn yòng;

 愿一切众生举世宗重,言必信用;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shàn rù yī qiè zhū fǎ píng děng,

 愿一切众生善入一切诸法平等,

 le zhī fǎ jiè zì xìng wú èr;

 了知法界自性无二;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cóng yú rú lái zhì jìng ér shēng,

 愿一切众生从于如来智境而生,

 zhū diào shùn rén suǒ gòng wéi rào;

 诸调顺人所共围绕;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhù lí rǎn fǎ,miè chú yī qiè fán nǎo chén gòu;

 愿一切众生住离染法,灭除一切烦恼尘垢;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé chéng jiù wú shàng sēng bǎo,

 愿一切众生皆得成就无上僧宝,

 lí fán fū dì,rù xián shèng zhòng;

 离凡夫地,入贤圣众;

 yuàn yī qiè zhòng shēng qín xiū shàn fǎ,dé wú ài zhì,jù shèng gōng dé;

 愿一切众生勤修善法,得无碍智,具圣功德;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhì huì xīn,bù zhe sān shì,

 愿一切众生得智慧心,不著三世,

 yú zhū zhòng zhōng zì zài rú wáng;

 于诸众中自在如王;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng zhì huì chéng,zhuǎn zhèng fǎ lún;

 愿一切众生乘智慧乘,转正法錀;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú shén tōng,

 愿一切众生具足神通,

 yī niàn néng wǎng bù kě shuō bù kě shuō shì jiè;

 一念能往不可说不可说世界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng xū kōng shēn,yú zhū shì jiān zhì huì wú ài;

 愿一切众生乘虚空身,于诸世间智慧无碍;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ rù yī qiè xū kōng fǎ jiè zhū fó zhòng huì,

 愿一切众生普入一切虚空法界诸佛众会,

 chéng jiù dì yī bō luó mì xíng;

 成就第一波罗蜜行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de qīng jǔ shēn shū shèng zhì huì,

 愿一切众生得轻举身殊胜智慧,

 xī néng biàn rù yī qiè fó shā;

 悉能遍入一切佛刹;

 yuàn yī qiè zhòng shēng huò wú biān jì shàn qiǎo shén zú,

 愿一切众生获无边际善巧神足,

 yú yī qiè shā pǔ xiàn qí shēn;

 于一切刹普现其身;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de yú yī qiè wú suǒ yī shēn,

 愿一切众生得于一切无所依身,

 yǐ shén tōng lì rú yǐng pǔ xiàn;

 以神通力如影普现;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de bù sī yì zì zài shén lì,

 愿一切众生得不思议自在神力,

 suí yīng kě huà,jí xiàn qí qián,jiào huà diào fú;

 随应可化,即现其前,教化调伏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de rù fǎ jiè wú ài fāng biàn,

 愿一切众生得入法界无碍方便,

 yī niàn biàn yóu shí fāng guó tǔ。’

 一念遍游十方国土。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī sēng bǎo chē shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨施僧宝车善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng pǔ chéng qīng jìng wú shàng zhì chéng,

 为令众生普乘清净无上智乘,

 yú yī qiè shì jiān zhuǎn wú ài fǎ zhì huì lún gù。

 于一切世间转无碍法智慧轮故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhòng bǎo chē bù shī shēng wén、dú jué zhī shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨以众宝车布施声闻、独觉之时,

 qǐ rú shì xīn,suǒ wèi:

 起如是心,所谓:

 fú tián xīn、zūn jìng xīn、gōng dé hǎi xīn、

 福田心、尊敬心、功德海心、

 néng chū shēng gōng dé zhì huì xīn、cóng rú lái gōng dé shì lì suǒ shēng xīn、

 能出生功德智慧心、从如来功德势力所生心、

 bǎi qiān yì nà yóu tā jié xiū xí xīn、

 百千亿那由他劫修习心、

 néng yú bù kě shuō jié xiū pú sà xíng xīn、jiě tuō yī qiè mó xì fù xīn、

 能于不可说劫修菩萨行心、解脱一切魔系缚心、

 cuī miè yī qiè mó jūn zhòng xīn、huì guāng zhào liǎo wú shàng fǎ xīn;

 摧灭一切魔军众心、慧光照了无上法心;

 yǐ cǐ shī chē suǒ yǒu shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此施车所有善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng wèi shì suǒ xìn dì yī fú tián,

 ‘愿一切众生为世所信第一福田,

 jù zú wú shàng tán bō luó mì;

 具足无上檀波罗蜜;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lí wú yì yǔ,cháng lè dú chǔ,xīn wú èr niàn;

 愿一切众生离无益语,常乐独处,心无二念;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng zuì dì yī qīng jìng fú tián,

 愿一切众生成最第一清净福田,

 shè zhū zhòng shēng lìng xiū fú yè;

 摄诸众生令修福业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng zhì huì yuān,

 愿一切众生成智慧渊,

 néng yǔ zhòng shēng wú liàng wú shù shàn gēn guǒ bào;

 能与众生无量无数善根果报;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhù wú ài xíng,mǎn zú qīng jìng dì yī fú tián;

 愿一切众生住无碍行,满足清净第一福田;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhù wú zhēng fǎ,

 愿一切众生住无诤法,

 le yī qiè fǎ jiē wú suǒ zuò、wú xìng wéi xìng;

 了一切法皆无所作、无性为性;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng dé qīn jìn zuì shàng fú tián,

 愿一切众生常得亲近最上福田,

 jù zú xiū chéng wú liàng fú dé;

 具足修成无量福德;

 yuàn yī qiè zhòng shēng néng xiàn wú liàng zì zài shén tōng,

 愿一切众生能现无量自在神通,

 yǐ jìng fú tián shè zhū hán shí;

 以净福田摄诸含识;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú wú jìn gōng dé fú tián,

 愿一切众生具足无尽功德福田,

 néng yǔ zhòng shēng rú lái shí lì dì yī chéng guǒ;

 能与众生如来十力第一乘果;

 yuàn yī qiè zhòng shēng wèi néng biàn guǒ zhēn shí fú tián,

 愿一切众生为能辨果真实福田,

 chéng yī qiè zhì,wú jìn fú jù;

 成一切智,无尽福聚;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de miè zuì fǎ,

 愿一切众生得灭罪法,

 xī néng shòu chí suǒ wèi zēng wén fó fǎ jù yì;

 悉能受持所未曾闻佛法句义;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng qín tīng shòu yī qiè fó fǎ,

 愿一切众生常勤听受一切佛法,

 wén xī jiě wù,wú kōng guò zhě;

 闻悉解悟,无空过者;

 yuàn yī qiè zhòng shēng tīng wén fó fǎ tōng dá jiū jìng,

 愿一切众生听闻佛法通达究竟,

 rú qí suǒ wén,suí shùn yǎn shuō;

 如其所闻,随顺演说;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú rú lái jiào xìn jiě xiū xíng,

 愿一切众生于如来教信解修行,

 shě lí yī qiè jiǔ shí liù zhǒng wài dào xié jiàn;

 舍离一切九十六种外道邪见;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng jiàn xián shèng,

 愿一切众生常见贤圣,

 zēng zhǎng yī qiè zuì shèng shàn gēn;

 增长一切最胜善根;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xīn cháng xìn lè zhì xíng zhī shì,

 愿一切众生心常信乐智行之士,

 yǔ zhū shèng zhé tóng zhǐ gòng huān;

 与诸圣哲同止共欢;

 yuàn yī qiè zhòng shēng tīng wén fó míng xī bù táng juān,

 愿一切众生听闻佛名悉不唐捐,

 suí qí suǒ wén,xián dé mù jiàn;

 随其所闻,咸得目见;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shàn fēn bié zhī zhū fó zhèng jiào,

 愿一切众生善分别知诸佛正教,

 xī néng shǒu hù chí fó fǎ zhě;

 悉能守护持佛法者;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng lè tīng wén yī qiè fó fǎ,

 愿一切众生常乐听闻一切佛法,

 shòu chí dú sòng,kāi shì zhào le;

 受持读诵,开示照了;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xìn jiě fó jiào rú shí gōng dé,

 愿一切众生信解佛教如实功德,

 xī shě suǒ yǒu,gōng jìng gōng yǎng。’

 悉舍所有,恭敬供养。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī shēng wén、

 是为菩萨摩诃萨施声闻、

 dú jué zhǒng zhǒng chē shí shàn gēn huí xiàng;

 独觉种种车时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng jiē dé chéng jiù qīng jìng dì yī zhì huì shén tōng,

 为令众生皆得成就清净第一智慧神通,

 yī jīng yī jìn xiū xíng wú yǒu xiè dài,huò yī qiè zhì、lì、wú wèi gù。

 一精一进修行无有懈怠,获一切智、力、无畏故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhòng bǎo chē shī zhū fó tián nǎi zhì pín qióng、

 “佛子!菩萨摩诃萨以众宝车施诸福田乃至贫穷、

 gū dú zhě shí,suí qí suǒ qiú,yī qiè xī shě,xīn shēng huān xǐ,

 孤独者时,随其所求,一切悉舍,心生欢喜

 wú yǒu yàn juàn,réng xiàng bǐ rén zì huǐ zé yán:

 无有厌倦,仍向彼人自悔责言:

 ‘wǒ yīng wǎng jiù gōng yǎng gōng jǐ,bù yīng láo rǔ yuǎn lái pí dùn。’

 ‘我应往就供养供给,不应劳汝远来疲顿。’

 yán yǐ bài guì,wèn xùn qǐ jū,fán yǒu suǒ xū,yī qiè shī yǔ;

 言已拜跪,问讯起居,凡有所须,一切施与;

 huò shí shī bǐ mó ní bǎo chē,yǐ yán fú tí dì yī nǚ bǎo chōng mǎn qí shàng;

 或时施彼摩尼宝车,以阎浮提第一女宝充满其上;

 huò fù shī yǔ jīn zhuāng yán chē,rén jiān nǚ bǎo chōng mǎn qí shàng;

 或复施与金庄严车,人间女宝充满其上;

 huò fù shī yǔ miào liú lí chē,nèi gōng jì yī nǚ chōng mǎn qí shàng;

 或复施与妙琉璃车,内宫妓一女充满其上;

 huò shī zhǒng zhǒng qí miào bǎo chē,tóng nǚ chōng mǎn,rú tiān cǎi nǚ;

 或施种种奇妙宝车,童女充满,如天采女;

 huò shī wú shù bǎo zhuāng yán chē,bǎo nǚ mǎn zhōng,róu míng biàn huì;

 或施无数宝庄严车,宝女满中,柔明辩慧;

 huò shī suǒ chéng miào zhān tán chē,huò fù shī yǔ bō lí bǎo chē,

 或施所乘妙栴檀车,或复施与玻璃宝车,

 xī zài bǎo nǚ,chōng mǎn qí shàng,yán róng duān zhèng,sè xiàng wú bǐ,

 悉载宝女,充满其上,颜容端正,色相无比,

 xuàn fú zhuāng yán,jiàn zhě xīn yuè;

 袨服庄严,见者欣悦;

 huò fù shī yǔ mǎ nǎo bǎo chē,guàn dǐng wáng zǐ shēn zài qí shàng;

 或复施与码瑙宝车,灌顶王子身载其上;

 huò shí shī yǔ jiān gù xiāng chē,suǒ yǒu nán nǚ xī zài qí zhōng;

 或时施与坚固香车,所有男女悉载其中;

 huò shī yī qiè bǎo zhuāng yán chē,zài yǐ nán shè qīn shàn juàn shǔ。

 或施一切宝庄严车,载以难舍亲善眷属。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ rú shì děng wú liàng bǎo chē,suí qí suǒ qiú,

 “佛子!菩萨摩诃萨以如是等无量宝车,随其所求,

 gōng jìng shī yǔ,jiē lìng suì yuàn,huān xǐ mǎn zú;

 恭敬施与,皆令遂愿,欢喜满足;

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng chéng bù tuì zhuǎn wú zhàng ài lún guǎng dà zhī chéng,

 ‘愿一切众生乘不退转无障碍轮广大之乘,

 yì bù kě yì pú tí shù xià;

 诣不可议菩提树下;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng qīng jìng yīn dà fǎ zhì chéng,

 愿一切众生乘清净因大法智乘,

 jǐn wèi lái jié,xiū pú sà xíng yǒng bù tuì zhuǎn;

 尽未来劫,修菩萨行永不退转;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng yī qiè fǎ wú suǒ yǒu chéng,

 愿一切众生乘一切法无所有乘,

 yǒng lí yī qiē fēn bié zhí zhuó,ér cháng xiū xí yī qiè zhì dào;

 永离一切分别执著,而常修习一切智道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng wú chǎn kuáng zhèng zhí zhī chéng,

 愿一切众生乘无谄诳正直之乘,

 wǎng zhū fó shā,zì zài wú ài;

 往诸佛刹,自在无碍;

 yuàn yī qiè zhòng shēng suí shùn ān zhù yī qiè zhì chéng,

 愿一切众生随顺安住一切智乘,

 yǐ zhū fó fǎ gòng xiāng yú lè;

 以诸佛法共相娱乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē chéng pú sà qīng jìng xíng chéng,

 愿一切众生皆乘菩萨清净行乘,

 jù zú pú sà shí chū lí dào jí sān mèi lè;

 具足菩萨十出离道及三昧乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng sì lún chéng,suǒ wèi zhù hǎo guó tǔ、

 愿一切众生乘四轮乘,所谓住好国土、

 yī zhǐ shàn rén、jí shèng fú dé、fā dà shì yuàn,

 依止善人、集胜福德、发大誓愿,

 yǐ cǐ chéng mǎn yī qiè pú sà qīng jìng fàn xíng;

 以此成满一切菩萨清净梵行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de pǔ zhào shí fāng fǎ guāng míng chéng,

 愿一切众生得普照十方法光明乘,

 xiū xué yī qiè rú lái zhì lì;

 修学一切如来智力;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng fó fǎ chéng,dào yī qiè fǎ jiū jìng bǐ àn;

 愿一切众生乘佛法乘,到一切法究竟彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zài zhòng fú shàn nán sī fǎ chéng,

 愿一切众生载众福善难思法乘,

 pǔ shì shí fāng ān yǐn zhèng dào;

 普示十方安隐正道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng dà shī chéng,shě qiān lìn gòu;

 愿一切众生乘大施乘,舍悭吝垢;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jìng jiè chéng,

 愿一切众生乘净戒乘,

 chí děng fǎ jiè wú biān jìng jiè;

 持等法界无边净戒;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng rěn rǔ chéng,

 愿一切众生乘忍辱乘,

 cháng yú zhòng shēng lí chēn zhuó xīn;

 常于众生离瞋浊心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng dà yī jīng yī jìn bù tuì zhuǎn chéng,

 愿一切众生乘大一精一进不退转乘,

 jiān xiū shèng xíng,qù pú tí dào;

 坚修胜行,趣菩提道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng chán dìng chéng,

 愿一切众生乘禅定乘,

 sù zhì dào chǎng,zhèng pú tí zhì;

 速至道场,证菩提智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng yú zhì huì qiǎo fāng biàn chéng,

 愿一切众生乘于智慧巧方便乘,

 huà shēn chōng mǎn yī qiè fǎ jiè、zhū fó jìng jiè;

 化身充满一切法界、诸佛境界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng fǎ wáng chéng,chéng jiù wú wèi,

 愿一切众生乘法王乘,成就无畏,

 héng pǔ huì shī yī qiè zhì fǎ;

 恒普惠施一切智法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng wú suǒ zhe zhì huì zhī chéng,

 愿一切众生乘无所著智慧之乘,

 xī néng biàn rù yī qiè shí fāng,yú zhēn fǎ xìng ér wú suǒ dòng;

 悉能遍入一切十方,于真法性而无所动;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng yú yī qiè zhū fó fǎ chéng,

 愿一切众生乘于一切诸佛法乘,

 shì xiàn shòu shēng biàn shí fāng shā,ér bù shī huài dà chéng zhī dào;

 示现受生遍十方刹,而不失坏大乘之道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng yī qiè zhì zuì shàng bǎo chéng,

 愿一切众生乘一切智最上宝乘,

 mǎn zú pǔ xián pú sà xíng yuàn ér wú yàn juàn。’

 满足普贤菩萨行愿而无厌倦。’

 shì wèi pú sà mó hē sà yǐ zhòng bǎo chē shī zhū fó tián nǎi zhì pín qióng、

 是为菩萨摩诃萨以众宝车施诸福田乃至贫穷、

 gū lù zhī rén shàn gēn huí xiàng;

 孤露之人善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng jù wú liàng zhì,huān xǐ yǒng yuè,

 为令众生具无量智,欢喜踊跃,

 jiū jìng jiē dé yī qiè zhì chéng gù。

 究竟皆得一切智乘故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī xiàng bǎo,qí xìng diào shùn,qī zhī jù zú,

 “佛子!菩萨摩诃萨布施象宝,其性调顺,七支具足,

 nián chǐ shèng zhuàng,liù yá qīng jìng,kǒu sè hóng chì yóu rú lián huá,

 年齿盛壮,六牙清净,口色红赤犹如莲华,

 xíng tǐ xiān bái pì rú xuě shān,jīn chuáng wèi shì,bǎo wǎng luó fù,

 形体鲜白譬如雪山,金幢为饰,宝网罗覆,

 zhǒng zhǒng miào bǎo zhuāng yán qí bí,jiàn zhě xīn wán wú yǒu yàn zú,

 种种妙宝庄严其鼻,见者欣玩无有厌足,

 chāo bù wàn lǐ céng bù pí juàn;

 超步万里曾不疲倦;

 huò fù shī yǔ diào liáng mǎ bǎo,zhū xiàng jù zú yóu rú tiān mǎ,

 或复施与调良马宝,诸相具足犹如天马,

 miào bǎo yuè lún yǐ wéi guāng shì,zhēn jīn líng wǎng luó fù qí shàng,

 妙宝月轮以为光饰,真金铃网罗覆其上,

 xíng bù píng zhèng,chéng zhě ān yǐn,suí yì suǒ wǎng xùn jí rú fēng,

 行步平正,乘者安隐,随意所往迅疾如风,

 yóu lì sì zhōu zì zài wú ài。

 游历四洲自在无碍。

 pú sà yǐ cǐ xiàng bǎo、mǎ bǎo,huò fèng yǎng fù mǔ jí shàn zhī shí,

 菩萨以此象宝、马宝,或奉养父母及善知识,

 huò gěi shī pín fá、kǔ nǎo zhòng shēng,qí xīn kuàng rán,bù shēng huǐ lìn,

 或给施贫乏、苦恼众生,其心旷然,不生悔吝,

 dàn bèi zēng xīn qìng,yì jiā bēi mǐn,xiū pú sà dé,jìng pú sà xīn;

 但倍增欣庆,益加悲愍,修菩萨德,净菩萨心;

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng zhù diào shùn chéng,

 ‘愿一切众生住调顺乘,

 zēng zhǎng yī qiè pú sà gōng dé;

 增长一切菩萨功德;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de shàn qiǎo chéng,

 愿一切众生得善巧乘,

 néng suí chū shēng yī qiè fó fǎ;

 能随出生一切佛法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de xìn jiě chéng,pǔ zhào rú lái wú ài zhì lì;

 愿一切众生得信解乘,普照如来无碍智力;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de fā qù chéng,néng pǔ fā xīng yī qiè dà yuàn;

 愿一切众生得发趣乘,能普发兴一切大愿;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú píng děng bō luó mì chéng,

 愿一切众生具足平等波罗蜜乘,

 chéng mǎn yī qiè píng děng shàn gēn;

 成满一切平等善根;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù bǎo chéng,

 愿一切众生成就宝乘,

 shēng zhū fó fǎ wú shàng zhì bǎo;

 生诸佛法无上智宝;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù pú sà xíng zhuāng yán chéng,

 愿一切众生成就菩萨行庄严乘,

 kāi fū pú sà zhū sān mèi huá;

 开敷菩萨诸三昧华;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú biān sù jí chéng,

 愿一切众生得无边速疾乘,

 yú wú shù jié jìng pú sà xīn,yī jīng yī qín sī wéi,le dá zhū fǎ;

 于无数劫净菩萨心,一精一勤思惟,了达诸法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù zuì shèng diào shùn dà chéng,

 愿一切众生成就最胜调顺大乘,

 yǐ shàn fāng biàn jù pú sà dì;

 以善方便具菩萨地;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng zuì gāo guǎng jiān gù dà chéng,

 愿一切众生成最高广坚固大乘,

 pǔ néng yùn zài yī qiè zhòng shēng,jiē dé zhì yú yī qiè zhì wèi。’

 普能运载一切众生,皆得至于一切智位。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī xiàng、mǎ shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨施象、马时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng jiē dé chéng yú wú ài zhì chéng,

 为令众生皆得乘于无碍智乘,

 yuán mǎn jiū jìng zhì fó chéng gù。

 圆满究竟至佛乘故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī zuò shí,huò shī suǒ chǔ shī zi zhī zuò。

 “佛子!菩萨摩诃萨布施座时,或施所处师子之座。

 qí zuò gāo guǎng shū tè miào hǎo,liú lí wèi zú,jīn lǚ suǒ chéng,

 其座高广殊特妙好,琉璃为足,金缕所成,

 róu ruǎn yī fú yǐ fū qí shàng;

 柔软衣服以敷其上;

 jiàn yǐ bǎo chuáng,xūn zhū miào xiāng,

 建以宝幢,熏诸妙香,

 wú liàng zá bǎo zhuāng yán zhī jù yǐ wéi zhuāng xiào;

 无量杂宝庄严之具以为庄校;

 jīn wǎng fù shàng,bǎo duó fēng yáo,chū miào yīn shēng;

 金网覆上,宝铎风摇,出妙音声;

 qí zhēn wàn jì zhōu zā tián shì,yī qiè chén mín suǒ gòng zhān yǎng。

 奇珍万计周匝填饰,一切臣民所共瞻仰。

 guàn dǐng dài wáng dú jū qí shàng,xuān bù fǎ huà,wàn bāng zūn fèng。

 灌顶大王独居其上,宣布法化,万邦遵奉。

 qí wáng fù yǐ miào bǎo yán shēn。

 其王复以妙宝严身。

 suǒ wèi:

 所谓:

 pǔ guāng míng bǎo、dì qīng bǎo、dà dì qīng bǎo、shèng cáng mó ní bǎo,

 普光明宝、帝青宝、大帝青宝、胜藏摩尼宝,

 míng jìng rú rì,qīng liáng yóu yuè,zhōu zā fán bù pì rú zhòng xīng,

 明净如日,清凉犹月,周匝繁布譬如众星,

 shàng miào zhuāng yán dì yī wú bǐ;

 上妙庄严第一无比;

 hǎi shū miào bǎo、hǎi jiān gù chuáng bǎo,qí wén yì biǎo,

 海殊妙宝、海坚固幢宝,奇文异表,

 zhǒng zhǒng zhuāng yán,yú dà zhòng zhōng zuì zūn zuì shèng。

 种种庄严,于大众中最尊最胜。

 yán fú tán jīn lí gòu bǎo zēng yǐ guān qí shǒu,xiǎng guàn dǐng wèi,

 阎浮檀金离垢宝缯以冠其首,享灌顶位,

 wáng yán fú tí,jù zú wú liàng dà wēi dé lì;

 王阎浮提,具足无量大威德力;

 yǐ cí wéi zhǔ,fú zhū yuàn dí,jiào lìng suǒ xíng,mí bù chéng shùn。

 以慈为主,伏诸怨敌,教令所行,靡不承顺。

 shí,

 时,

 zhuàn lún wáng yǐ rú shì děng bǎi qiān wàn yì wú liàng wú shù bǎo zhuāng yán zuò,

 转轮王以如是等百千万亿无量无数宝庄严座,

 shī yú rú lái dì yī fú tián,jí zhū pú sà、zhēn shàn zhī shí、

 施于如来第一福田,及诸菩萨、真善知识、

 xián shèng sēng bǎo、shuō fǎ zhī shī、fù mǔ、zōng qīn、shēng wén、dú jué,

 贤圣僧宝、说法之师、父母、宗亲、声闻、独觉,

 jí yǐ fā qù pú sà chéng zhě,huò rú lái tǎ,

 及以发趣菩萨乘者,或如来塔,

 nǎi zhì yī qiè pín qióng、gū lù;

 乃至一切贫穷、孤露;

 suí qí suǒ xū,xī jiē shī yǔ。

 随其所须,悉皆施与。

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng zuò pú tí zuò,xī néng jué wù zhū fó zhèng fǎ;

 ‘愿一切众生坐菩提座,悉能觉悟诸佛正法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chù zì zài zuò,dé fǎ zì zài,

 愿一切众生处自在座,得法自在,

 zhū jīn gāng shān suǒ bù néng huài,néng xī cuī fú yī qiè mó jūn;

 诸金刚山所不能坏,能悉摧伏一切魔军;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de fó zì zài shī zi zhī zuò,

 愿一切众生得佛自在师子之座,

 yī qiè zhòng shēng zhī suǒ zhān yǎng;

 一切众生之所瞻仰;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de bù kě shuō bù kě shuō zhǒng zhǒng shū miào bǎo zhuāng yán zuò,

 愿一切众生得不可说不可说种种殊妙宝庄严座,

 yú fǎ zì zài,huà dǎo zhòng shēng;

 于法自在,化导众生;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de sān zhǒng shì jiān zuì shū shèng zuò,

 愿一切众生得三种世间最殊胜座,

 guǎng dà shàn gēn zhī suǒ yán shì;

 广大善根之所严饰;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhōu biàn bù kě shuō bù kě shuō shì jiè zuò,

 愿一切众生得周遍不可说不可说世界座,

 ā sēng qí jié tàn zhī wú jìn;

 阿僧祇劫叹之无尽;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de dà shēn mì fú dé zhī zuò,

 愿一切众生得大深密福德之座,

 qí shēn chōng mǎn yī qiè fǎ jiè;

 其身充满一切法界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de bù sī yì zhǒng zhǒng bǎo zuò,

 愿一切众生得不思议种种宝座,

 suí qí běn yuàn suǒ niàn zhòng shēng,guǎng kāi fǎ shī;

 随其本愿所念众生,广开法施;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de shàn miào zuò,xiàn bù kě shuō zhū fó shén tōng;

 愿一切众生得善妙座,现不可说诸佛神通;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de yī qiè bǎo zuò、yī qiè xiāng zuò、

 愿一切众生得一切宝座、一切香座、

 yī qiè huá zuò、yī qiè yī zuò、yī qiè mán zuò、yī qiè mó ní zuò、

 一切华座、一切衣座、一切鬘座、一切摩尼座、

 yī qiè liú lí děng bù sī yì zhǒng zhǒng bǎo zuò、

 一切琉璃等不思议种种宝座、

 wú liàng bù kě shuō shì jiè zuò、yī qiè shì jiān zhuāng yán qīng jìng zuò、

 无量不可说世界座、一切世间庄严清净座、

 yī qiè jīn gāng zuò,shì xiàn rú lái wēi dé zì zài,chéng zuì zhèng jué。’

 一切金刚座,示现如来威德自在,成最正觉。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī bǎo zuò shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨施宝座时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng huò lí shì jiān dà pú tí zuò,

 为令众生获离世间大菩提座,

 zì rán jué wù yī qiè fó fǎ gù。

 自然觉悟一切佛法故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà shī zhū bǎo gài。

 “佛子!菩萨摩诃萨施诸宝盖。

 cǐ gài shū tè,zūn guì suǒ yòng,zhǒng zhǒng dà bǎo ér wèi zhuāng yán,

 此盖殊特,尊贵所用,种种大宝而为庄严,

 bǎi qiān yì nà yóu tā shàng miào gài zhōng zuì wéi dì yī;

 百千亿那由他上妙盖中最为第一;

 zhòng bǎo wèi gān,miào wǎng fù shàng,bǎo shéng jīn líng zhōu zā chuí xià,

 众宝为竿,妙网覆上,宝绳金铃周匝垂下,

 mó ní yīng luò cì dì xuán bù,wēi fēng chuī dòng,miào yīn kè xié;

 摩尼璎珞次第悬布,微风吹动,妙音克谐;

 zhū yù bǎo zàng zhǒng zhǒng chōng mǎn,wú liàng qí zhēn xī yǐ yán shì,

 珠玉宝藏种种充满,无量奇珍悉以严饰,

 zhān tán、chén shuǐ miào xiāng pǔ xūn,yán fú tán jīn guāng míng qīng jìng。

 栴檀、沉水妙香普熏,阎浮檀金光明清净。

 rú shì wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí zhòng miào bǎo wù jù zú zhuāng yán,

 如是无量百千亿那由他阿僧祇众妙宝物具足庄严,

 yǐ qīng jìng xīn fèng shī yú fó,jí fó miè hòu suǒ yǒu tǎ miào,

 以清净心奉施于佛,及佛灭后所有塔庙,

 huò wèi fǎ gù shī zhū pú sà jí shàn zhī shí、míng wén fǎ shī,

 或为法故施诸菩萨及善知识、名闻法师,

 huò shī fù mǔ,huò shī sēng bǎo,huò fù fèng shī yī qiè fó fǎ,

 或施父母,或施僧宝,或复奉施一切佛法,

 huò shī zhǒng zhǒng zhòng shēng fú tián,huò shī shī sēng jí zhū zūn sù,

 或施种种众生福田,或施师僧及诸尊宿,

 huò shī chū fā pú tí zhī xīn nǎi zhì yī qiè pín qióng、gū lù;

 或施初发菩提之心乃至一切贫穷、孤露;

 suí yǒu qiú zhě,xī jiē shī yǔ。

 随有求者,悉皆施与。

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng qín xiū shàn gēn yǐ fù qí shēn,

 ‘愿一切众生勤修善根以覆其身,

 cháng wèi zhū fó zhī suǒ bì yìn;

 常为诸佛之所庇荫;

 yuàn yī qiè zhòng shēng gōng dé zhì huì yǐ wéi qí gài,

 愿一切众生功德智慧以为其盖,

 yǒng lí shì jiān yī qiè fán nǎo;

 永离世间一切烦恼;

 yuàn yī qiè zhòng shēng fù yǐ shàn fǎ,chú miè shì jiān chén gòu rè nǎo;

 愿一切众生覆以善法,除灭世间尘垢热恼;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhì huì cáng,lìng zhòng lè jiàn,xīn wú yàn zú;

 愿一切众生得智慧藏,令众乐见,心无厌足;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǐ jì jìng bái fǎ ér zì fù yīn,

 愿一切众生以寂静白法而自覆荫,

 jiē dé jiū jìng bù huài fó fǎ;

 皆得究竟不坏佛法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shàn fù qí shēn,jiū jìng rú lái qīng jìng fǎ shēn;

 愿一切众生善覆其身,究竟如来清净法身;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò zhōu biàn gài,shí lì zhì huì biàn fù shì jiān;

 愿一切众生作周遍盖,十力智慧遍覆世间;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de miào zhì huì,chū guò sān shì wú suǒ rǎn zhe;

 愿一切众生得妙智慧,出过三世无所染著;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de yìng gòng gài,

 愿一切众生得应供盖,

 chéng shèng fú tián,shòu yī qiè gōng;

 成胜福田,受一切供;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zuì shàng gài,huò wú shàng zhì,zì rán jué wù。’

 愿一切众生得最上盖,获无上智,自然觉悟。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī gài shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨布施盖时善根回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng dé zì zài gài,néng chí yī qiè zhū shàn fǎ gù;

 为令一切众生得自在盖,能持一切诸善法故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng néng yǐ yī gài,

 为令一切众生能以一盖,

 pǔ fù yī qiè xū kōng fǎ jiè yī qiè shā tǔ,

 普覆一切虚空法界一切刹土,

 shì xiàn zhū fó zì zài shén tōng wú tuì zhuǎn gù;

 示现诸佛自在神通无退转故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng néng yǐ yī gài,

 为令一切众生能以一盖,

 zhuāng yán shí fāng yī qiè shì jiè,gōng yǎng fó gù;

 庄严十方一切世界,供养佛故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ miào zhuàng fān jí zhū bǎo gài,

 为令一切众生以妙幢幡及诸宝盖,

 gōng yǎng yī qiè zhū rú lái gù;

 供养一切诸如来故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de pǔ zhuāng yán gài,

 为令一切众生得普庄严盖,

 biàn fù yī qiè zhū fó guó tǔ jǐn wú yú gù;

 遍覆一切诸佛国土尽无余故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de guǎng dà gài,pǔ gài zhòng shēng,

 为令一切众生得广大盖,普盖众生,

 jiē lìng yú fó shēng xìn jiě gù;

 皆令于佛生信解故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ bù kě shuō zhòng miào bǎo gài,

 为令一切众生以不可说众妙宝盖,

 gōng yǎng yī fó,yú bù kě shuō yī yī fó suǒ jiē rú shì gù;

 供养一佛,于不可说一一佛所皆如是故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de fó pú tí gāo guǎng zhī gài,

 为令一切众生得佛菩提高广之盖,

 pǔ fù yī qiè zhū rú lái gù;

 普覆一切诸如来故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de yī qiè mó ní bǎo zhuāng yán gài、

 为令一切众生得一切摩尼宝庄严盖、

 yī qiè bǎo yīng luò zhuāng yán gài、yī qiè jiān gù xiāng zhuāng yán gài、

 一切宝璎珞庄严盖、一切坚固香庄严盖、

 zhǒng zhǒng bǎo qīng jìng zhuāng yán gài、

 种种宝清净庄严盖、

 wú liàng bǎo qīng jìng zhuāng yán gài、

 无量宝清净庄严盖、

 guǎng dà bǎo qīng jìng zhuāng yán gài,

 广大宝清净庄严盖,

 bǎo wǎng mí fù,bǎo líng chuí xià,suí fēng yáo dòng,chū wēi miào yīn,

 宝网弥覆,宝铃垂下,随风摇动,出微妙音,

 pǔ fù fǎ jiè、xū kōng jiè、yī qiè shì jiè zhū fó shēn gù;

 普覆法界、虚空界、一切世界诸佛身故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de wú zhàng wú ài zhì zhuāng yán gài,

 为令一切众生得无障无碍智庄严盖,

 pǔ fù yī qiè zhū rú lái gù;

 普覆一切诸如来故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng de dì yī zhì huì gù;

 又欲令一切众生得第一智慧故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng de fó gōng dé zhuāng yán gù;

 又欲令一切众生得佛功德庄严故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng yú fó gōng dé shēng qīng jìng yù yuàn xīn gù;

 又欲令一切众生于佛功德生清净欲愿心故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng de wú liàng wú biān zì zài xīn bǎo gù;

 又欲令一切众生得无量无边自在心宝故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng mǎn zú zhū fǎ zì zài zhì gù;

 又欲令一切众生满足诸法自在智故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng yǐ zhū shàn gēn pǔ fù yī qiè gù;

 又欲令一切众生以诸善根普覆一切故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù zuì shèng zhì huì gài gù;

 又欲令一切众生成就最胜智慧盖故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù shí lì pǔ biàn gài gù;

 又欲令一切众生成就十力普遍盖故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng néng yǐ yī gài mí fù fǎ jiè zhū fó shā gù;

 又欲令一切众生能以一盖弥覆法界诸佛刹故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng yú fǎ zì zài wèi fǎ wáng gù;

 又欲令一切众生于法自在为法王故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng de dà wēi dé zì zài xīn gù;

 又欲令一切众生得大威德自在心故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng de guǎng dà zhì héng wú jué gù;

 又欲令一切众生得广大智恒无绝故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng de wú liàng gōng dé pǔ fù yī qiè jiē jiū jìng gù;

 又欲令一切众生得无量功德普覆一切皆究竟故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng yǐ zhū gōng dé gài qí xīn gù;

 又欲令一切众生以诸功德盖其心故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng yǐ píng děng xīn fù zhòng shēng gù;

 又欲令一切众生以平等心覆众生故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng de dà zhì huì píng děng gài gù;

 又欲令一切众生得大智慧平等盖故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng jù dà huí xiàng qiǎo fāng biàn gù;

 又欲令一切众生具大回向巧方便故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng huò shèng yù yuè qīng jìng xīn gù;

 又欲令一切众生获胜欲乐清净心故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng de shàn yù yuè qīng jìng yì gù;

 又欲令一切众生得善欲乐清净意故;

 yòu yù lìng yī qiè zhòng shēng de dà huí xiàng pǔ fù yī qiè zhū zhòng shēng gù。

 又欲令一切众生得大回向普覆一切诸众生故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà huò shī zhǒng zhǒng shàng miào zhuàng fān。

 “佛子!菩萨摩诃萨或施种种上妙幢幡。

 zhòng bǎo wèi gān,bǎo zēng wèi fān,zhǒng zhǒng zá cǎi yǐ wéi qí chuáng;

 众宝为竿,宝缯为幡,种种杂彩以为其幢;

 bǎo wǎng chuí fù,guāng sè biàn mǎn;bǎo duó wēi yáo,yīn jié xiāng hè;

 宝网垂覆,光色遍满;宝铎微摇,音节相和;

 qí tè miào bǎo xíng rú bàn yuè,yán fú tán jīn guāng yú jiǎo rì,

 奇特妙宝形如半月,阎浮檀金光逾皦日,

 xī zhì chuáng shàng;

 悉置幢上;

 suí zhū shì jiè yè guǒ suǒ xiàn,zhǒng zhǒng miào wù yǐ wéi yán shì。

 随诸世界业果所现,种种妙物以为严饰。

 rú shì wú shù qiān wàn yì nà yóu tā zhū miào zhuàng fān,

 如是无数千万亿那由他诸妙幢幡,

 jiē yǐng lián huī dì xiāng jiàn fā,guāng míng yán jié zhōu biàn dà dì,

 接影连辉递相间发,光明严洁周遍大地,

 chōng mǎn shí fāng xū kōng fǎ jiè yī qiè fó shā。

 充满十方虚空法界一切佛刹。

 pú sà mó hē sà jìng xīn xìn jiě,yǐ rú shì děng wú liàng zhuàng fān,

 菩萨摩诃萨净心信解,以如是等无量幢幡,

 huò shī xiàn zài yī qiè zhū fó jí fó miè hòu suǒ yǒu tǎ miào,

 或施现在一切诸佛及佛灭后所有塔庙,

 huò shī fǎ bǎo,huò shī sēng bǎo,huò shī pú sà、zhū shàn zhī shí,

 或施法宝,或施僧宝,或施菩萨、诸善知识,

 huò shī shēng wén jí pì zhī fó,huò shī dà zhòng,huò shī bié rén;

 或施声闻及辟支佛,或施大众,或施别人;

 zhū lái qiú zhě,pǔ jiē shī yǔ。

 诸来求者,普皆施与。

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng jiē néng jiàn lì yī qiè shàn gēn fú dé zhuàng fān,

 ‘愿一切众生皆能建立一切善根福德幢幡,

 bù kě huǐ huài;

 不可毁坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiàn yī qiè fǎ zì zài zhuàng fān,

 愿一切众生建一切法自在幢幡,

 zūn zhòng ài lè,qín jiā shǒu hù;

 尊重爱乐,勤加守护;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng yǐ bǎo zēng shū xiě zhèng fǎ,

 愿一切众生常以宝缯书写正法,

 hù chí zhū fó pú sà fǎ cáng;

 护持诸佛菩萨法藏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiàn gāo xiǎn chuáng,

 愿一切众生建高显幢,

 rán zhì huì dēng pǔ zhào shì jiān;

 然智慧灯普照世间;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lì jiān gù chuáng,xī néng cuī tiǎn yī qiè mó yè;

 愿一切众生立坚固幢,悉能摧殄一切魔业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiàn zhì lì chuáng,yī qiè zhū mó suǒ bù néng huài;

 愿一切众生建智力幢,一切诸魔所不能坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de dà zhì huì nà luó yán chuáng,

 愿一切众生得大智慧那罗延幢,

 cuī miè yī qiè shì jiān màn chuáng;

 摧灭一切世间慢幢;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhì huì rì dà guāng míng chuáng,

 愿一切众生得智慧日大光明幢,

 yǐ zhì rì guāng pǔ zhào fǎ jiè;

 以智日光普照法界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú wú liàng bǎo zhuāng yán chuáng,

 愿一切众生具足无量宝庄严幢,

 chōng mǎn shí fāng yī qiè shì jiè gōng yǎng zhū fó;

 充满十方一切世界供养诸佛;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de rú lái chuáng,

 愿一切众生得如来幢,

 cuī miè yī qiè jiǔ shí liù zhǒng wài dào xié jiàn。’

 摧灭一切九十六种外道邪见。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī zhuàng fān shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨施幢幡时善根回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de shén shēn gāo guǎng pú sà xíng chuáng

 为令一切众生得甚深高广菩萨行幢

 jí zhū pú sà shén tōng xíng chuáng qīng jìng dào gù。

 及诸菩萨神通行幢清净道故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà kāi zhòng bǎo zàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨开众宝藏,

 yǐ bǎi qiān yì nà yóu tā zhū miào zhēn bǎo,gěi shī wú shù yī qiè zhòng shēng,

 以百千亿那由他诸妙珍宝,给施无数一切众生,

 suí yì yǔ zhī,xīn wú lìn xī;

 随意与之,心无吝惜;

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng cháng jiàn fó bǎo,

 ‘愿一切众生常见佛宝,

 shě lí yú chī,xiū xíng zhèng niàn;

 舍离愚痴,修行正念

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé jù zú fǎ bǎo guāng míng,

 愿一切众生皆得具足法宝光明,

 hù chí yī qiè zhū fó fǎ cáng;

 护持一切诸佛法藏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng néng xī shè shòu yī qiè sēng bǎo,

 愿一切众生能悉摄受一切僧宝,

 zhōu gěi gōng yǎng,héng wú yàn zú;

 周给供养,恒无厌足;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de yī qiè zhì wú shàng xīn bǎo,

 愿一切众生得一切智无上心宝,

 jìng pú tí xīn,wú yǒu tuì zhuǎn;

 净菩提心,无有退转;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhì huì bǎo,pǔ rù zhū fǎ,xīn wú yí huò;

 愿一切众生得智慧宝,普入诸法,心无疑惑;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú pú sà zhū gōng dé bǎo,

 愿一切众生具足菩萨诸功德宝,

 kāi shì yǎn shuō wú liàng zhì huì;

 开示演说无量智慧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de yú wú liàng miào gōng dé bǎo,

 愿一切众生得于无量妙功德宝,

 xiū chéng zhèng jué shí lì zhì huì;

 修成正觉十力智慧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de miào sān mèi shí liù zhì bǎo,

 愿一切众生得妙三昧十六智宝,

 jiū jìng chéng mǎn guǎng dà zhì huì;

 究竟成满广大智慧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù dì yī fú tián zhī bǎo,

 愿一切众生成就第一福田之宝,

 wù rù rú lái wú shàng zhì huì;

 悟入如来无上智慧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de chéng dì yī wú shàng bǎo zhǔ,

 愿一切众生得成第一无上宝主,

 yǐ wú jìn biàn kāi yǎn zhū fǎ。’

 以无尽辩开演诸法。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī zhòng bǎo shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨施众宝时善根回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé chéng mǎn dì yī zhì bǎo、

 为令一切众生皆得成满第一智宝、

 rú lái wú ài jìng yǎn bǎo gù。

 如来无碍净眼宝故。

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà huò yǐ zhǒng zhǒng miào zhuāng yán jù ér wèi bù shī。

 “佛子!菩萨摩诃萨或以种种妙庄严具而为布施。

 suǒ wèi: yī qiè shēn zhuāng yán jù,lìng shēn jìng miào,mí bù chēng kě。

 所谓:一切身庄严具,令身净妙,靡不称可。

 pú sà mó hē sà děng guān yī qiè shì jiān zhòng shēng,yóu rú yī zi,

 菩萨摩诃萨等观一切世间众生,犹如一子,

 yù lìng jiē dé shēn jìng zhuāng yán,chéng jiù shì jiān zuì shàng ān lè、

 欲令皆得身净庄严,成就世间最上安乐、

 fó zhì huì lè,ān zhù fó fǎ,lì yì zhòng shēng。

 佛智慧乐,安住佛法,利益众生。

 yǐ rú shì děng bǎi qiān yì nà yóu tā zhǒng zhǒng shū miào bǎo zhuāng yán jù,

 以如是等百千亿那由他种种殊妙宝庄严具,

 qín xíng bù shī。

 勤行布施。

 xíng bù shī shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 行布施时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù wú shàng miào zhuāng yán jù,

 ‘愿一切众生成就无上妙庄严具,

 yǐ zhū qīng jìng gōng dé zhì huì zhuāng yán rén tiān;

 以诸清净功德智慧庄严人天;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de qīng jìng zhuāng yán xiāng,

 愿一切众生得清净庄严相,

 yǐ jìng fú dé zhuāng yán qí shēn;

 以净福德庄严其身;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de shàng miào zhuāng yán xiāng,

 愿一切众生得上妙庄严相,

 yǐ bǎi fú xiàng zhuāng yán qí shēn;

 以百福相庄严其身;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de bù zá luàn zhuāng yán xiāng,

 愿一切众生得不杂乱庄严相,

 yǐ yī qiè xiāng zhuāng yán qí shēn;

 以一切相庄严其身;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de shàn jìng yǔ yán zhuāng yán xiāng,

 愿一切众生得善净语言庄严相,

 jù zú zhǒng zhǒng wú jìn biàn cái;

 具足种种无尽辩才;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de yī qiè gōng dé shēng zhuāng yán xiāng,

 愿一切众生得一切功德声庄严相,

 qí yīn qīng jìng,wén zhě xǐ yuè;

 其音清净,闻者喜悦;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de kě ài lè zhū fó yǔ yán zhuāng yán xiāng,

 愿一切众生得可爱乐诸佛语言庄严相,

 lìng zhū zhòng shēng wén fǎ huān xǐ xiū qīng jìng xíng;

 令诸众生闻法欢喜修清净行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de xīn zhuāng yán xiāng,

 愿一切众生得心庄严相,

 rù shēn chán dìng,pǔ jiàn zhū fó;

 入深禅定,普见诸佛;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zǒng chí zhuāng yán xiāng,

 愿一切众生得总持庄严相,

 zhào míng yī qiè zhū fó zhèng fǎ;

 照明一切诸佛正法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhì huì zhuāng yán xiāng,

 愿一切众生得智慧庄严相,

 yǐ fó zhì huì zhuāng yán qí xīn。’

 以佛智慧庄严其心。’

 shì wèi pú sà mó hē sà huì shī yī qiè zhuāng yán jù shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨惠施一切庄严具时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng jù zú yī qiè wú liàng fó fǎ,

 为令众生具足一切无量佛法,

 gōng dé zhì huì yuán mǎn zhuāng yán,yǒng lí yī qiè jiāo màn fàng yì gù。

 功德智慧圆满庄严,永离一切憍慢放逸故。

 

 ”fó zǐ!

 “佛子!

 pú sà mó hē sà yǐ shòu guàn dǐng zì zài wáng wèi mó ní bǎo guān jí jì zhōng zhū,

 菩萨摩诃萨以受灌顶自在王位摩尼宝冠及髻中珠,

 pǔ shī zhòng shēng,xīn wú lìn xī,cháng qín xiū xí,wèi dà shī zhǔ,

 普施众生,心无吝惜,常勤修习,为大施主,

 xiū xué shī huì,zēng zhǎng shě gēn,zhì huì shàn qiǎo,qí xīn guǎng dà,

 修学施慧,增长舍根,智慧善巧,其心广大,

 gěi shī yī qiè,yǐ bǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,

 给施一切,以彼善根如是回向,

 suǒ wèi:

 所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé zhū fó fǎ zhī suǒ guàn dǐng,chéng yī qiè zhì;

 ‘愿一切众生得诸佛法之所灌顶,成一切智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú dǐng jì,dé dì yī zhì,dào yú bǐ àn;

 愿一切众生具足顶髻,得第一智,到于彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǐ miào zhì bǎo pǔ shè zhòng shēng,

 愿一切众生以妙智宝普摄众生,

 jiē lìng jiū jìng gōng dé zhī dǐng;

 皆令究竟功德之顶;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé chéng jiù zhì huì bǎo dǐng,

 愿一切众生皆得成就智慧宝顶,

 kān shòu shì jiān zhī suǒ lǐ jìng;

 堪受世间之所礼敬;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǐ zhì huì guān zhuāng yán qí shǒu,

 愿一切众生以智慧冠庄严其首,

 wèi yī qiè fǎ zì zài zhī wáng;

 为一切法自在之王;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhì huì míng zhū xì qí dǐng shàng,

 愿一切众生智慧明珠系其顶上,

 yī qiè shì jiān wú néng jiàn zhě;

 一切世间无能见者;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē xī kān shòu shì jiān dǐng lǐ,

 愿一切众生皆悉堪受世间顶礼,

 chéng jiù huì dǐng,zhào míng fó fǎ;

 成就慧顶,照明佛法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shǒu guān shí lì zhuāng yán zhī guān,

 愿一切众生首冠十力庄严之冠,

 zhì huì bǎo hǎi qīng jìng jù zú;

 智慧宝海清净具足;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhì dà dì dǐng,dé yī qiè zhì,

 愿一切众生至大地顶,得一切智,

 jiū jìng shí lì,pò yù jiè dǐng zhū mó juàn shǔ;

 究竟十力,破欲界顶诸魔眷属;

 yuàn zhū zhòng shēng de chéng dì yī wú shàng dǐng wáng,

 愿诸众生得成第一无上顶王,

 huò yī qiè zhì guāng míng zhī dǐng,wú néng yìng duó。’

 获一切智光明之顶,无能映夺。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī bǎo guān shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨施宝冠时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng de dì yī zhì zuì qīng jìng chù zhì huì mó ní miào bǎo guān gù。

 为令众生得第一智最清净处智慧摩尼妙宝冠故。

 

 “fó zǐ!

 “佛子!

 pú sà mó hē sà jiàn yǒu zhòng shēng chǔ zài láo yù hēi àn zhī chù,

 菩萨摩诃萨见有众生处在牢狱黑暗之处,

 chǒu xiè、jiā suǒ jiǎn xì qí shēn,qǐ zuò bù ān,zhòng kǔ jìng jí,

 杻械、枷锁检系其身,起坐不安,众苦竞集,

 wú yǒu qīn shí,wú guī wú jiù,luǒ lù、jī léi,suān jù nán rěn。

 无有亲识,无归无救,裸露、饥羸,酸剧难忍。

 pú sà jiàn yǐ,shě qí suǒ yǒu yī qiè cái bǎo、qī zǐ、juàn shǔ jí yǐ zì shēn,

 菩萨见已,舍其所有一切财宝、妻子、眷属及以自身,

 yú láo yù zhōng jiù bǐ zhòng shēng,rú dà bēi pú sà、miào yǎn wáng pú sà;

 于牢狱中救彼众生,如大悲菩萨、妙眼王菩萨;

 jì jiù dù yǐ,suí qí suǒ xū,pǔ jiē gěi shī,chú qí kǔ huàn,lìng dé ān yǐn;

 既救度已,随其所须,普皆给施,除其苦患,令得安隐;

 rán hòu shī yǐ wú shàng fǎ bǎo,lìng shě fàng yì,ān zhù shàn gēn,

 然后施以无上法宝,令舍放逸,安住善根,

 yú fó jiào zhōng,xīn wú tuì zhuǎn。

 于佛教中,心无退转。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yú láo yù zhōng jiù zhòng shēng shí,

 佛子!菩萨摩诃萨于牢狱中救众生时,

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng jiū jìng jiě tuō tān ài chán fù;

 ‘愿一切众生究竟解脱贪爱缠缚;

 yuàn yī qiè zhòng shēng duàn shēng sǐ liú,shēng zhì huì àn;

 愿一切众生断生死流,升智慧岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chú miè yú chī,shēng zhǎng zhì huì,

 愿一切众生除灭愚痴,生长智慧,

 jiě tuō yī qiè fán nǎo chán fù;

 解脱一切烦恼缠缚;

 yuàn yī qiè zhòng shēng miè sān jiè fù,dé yī qiè zhì,jiū jìng chū lí;

 愿一切众生灭三界缚,得一切智,究竟出离;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng duàn yī qiè fán nǎo jié fù,

 愿一切众生永断一切烦恼结缚,

 dào wú fán nǎo、wú zhàng ài dì zhì huì bǐ àn;

 到无烦恼、无障碍地智慧彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lí zhū dòng niàn、sī wéi、fēn bié,

 愿一切众生离诸动念、思惟、分别,

 rù yú píng děng bù dòng zhì dì;

 入于平等不动智地;

 yuàn yī qiè zhòng shēng tuō zhū yù fù,yǒng lí shì jiān yī qiè tān yù,

 愿一切众生脱诸欲缚,永离世间一切贪欲,

 yú sān jiè zhōng wú suǒ rǎn zhe;

 于三界中无所染著;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de shèng zhì lè,cháng méng zhū fó wèi shuō fǎ mén;

 愿一切众生得胜志乐,常蒙诸佛为说法门;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú zhe、wú fù jiě tuō,

 愿一切众生得无著、无缚解脱,

 xīn guǎng dà rú fǎ jiè,jiū jìng rú xū kōng;

 心广大如法界,究竟如虚空;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de pú sà shén tōng,

 愿一切众生得菩萨神通,

 yī qiè shì jiè diào fú zhòng shēng,lìng lí shì jiān,zhù yú dà chéng。’

 一切世界调伏众生,令离世间,住于大乘。’

 shì wèi pú sà mó hē sà jiù dù láo yù kǔ zhòng shēng shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨救度牢狱苦众生时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng pǔ rù rú lái zhì huì dì gù。

 为令众生普入如来智慧地故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà jiàn yǒu yù qiú wǔ chù bèi fù,shòu zhū kǔ dú;

 “佛子!菩萨摩诃萨见有狱囚五处被缚,受诸苦毒;

 fáng wèi qū bī,jiāng zhī sǐ dì,yù duàn qí mìng,

 防卫驱逼,将之死地,欲断其命,

 shě yán fú tí yī qiè lè jù,qīn qī、péng yǒu xī jiāng yǒng jué,

 舍阎浮提一切乐具,亲戚、朋友悉将永诀,

 zhì gāo zhēn shàng yǐ dāo tú gē,huò yòng mù qiāng shù guàn qí tǐ,

 置高砧上以刀屠割,或用木枪竖贯其体,

 yī chán yóu wò yǐ huǒ fén shāo,rú shì děng kǔ,zhǒng zhǒng bī pò。

 衣缠油沃以火焚烧,如是等苦,种种逼迫。

 pú sà jiàn yǐ,zì shě qí shēn ér dài shòu zhī;

 菩萨见已,自舍其身而代受之;

 rú ā yì duō pú sà、shū shèng xíng wáng pú sà jí yú wú liàng zhū dà pú sà,

 如阿逸多菩萨、殊胜行王菩萨及余无量诸大菩萨,

 wèi zhòng shēng gù,zì shě shēn mìng,shòu zhū kǔ dú。

 为众生故,自舍身命,受诸苦毒。

 pú sà ěr shí yǔ zhǔ zhě yán:

 菩萨尔时语主者言:

 ‘wǒ yuàn shě shēn yǐ dài bǐ mìng,rú cǐ děng kǔ kě yǐ yǔ wǒ。

 ‘我愿舍身以代彼命,如此等苦可以与我。

 rú zhì bǐ rén,suí yì jiē zuò;

 如治彼人,随意皆作;

 shè guò bǐ kǔ ā sēng qí bèi,wǒ yì dāng shòu,lìng qí jiě tuō。

 设过彼苦阿僧祇倍,我亦当受,令其解脱。

 wǒ ruò jiàn bǐ jiāng bèi shā hài,bù shě shēn mìng jiù shú qí kǔ,

 我若见彼将被杀害,不舍身命救赎其苦,

 zé bù míng wéi zhù pú sà xīn。

 则不名为住菩萨心。

 hé yǐ gù?wǒ wèi jiù hù yī qiè zhòng shēng,fā yī qiè zhì pú tí xīn gù。’

 何以故?我为救护一切众生,发一切智菩提心故。’

 fó zǐ!pú sà mó hē sà zì shě shēn mìng jiù zhòng shēng shí,

 佛子!菩萨摩诃萨自舍身命救众生时,

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú duàn jìn jiū jìng shēn mìng,

 ‘愿一切众生得无断尽究竟身命,

 yǒng lí yī qiè zāi héng bī nǎo;

 永离一切灾横逼恼;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yī zhū fó zhù,shòu yī qiè zhì,

 愿一切众生依诸佛住,受一切智,

 jù zú shí lì,pú tí jì bié;

 具足十力,菩提记别;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ jiù hán shí,lìng wú bù wèi,yǒng chū è dào;

 愿一切众生普救含识,令无怖畏,永出恶道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de yī qiè mìng,rù yú bù sǐ zhì huì jìng jiè;

 愿一切众生得一切命,入于不死智慧境界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng lí yuàn dí,wú zhū è nàn,

 愿一切众生永离怨敌,无诸厄难,

 cháng wèi zhū fó、shàn yǒu suǒ shè;

 常为诸佛、善友所摄;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shě lí yī qiē dāo jiàn bīng zhàng、zhū è kǔ jù,

 愿一切众生舍离一切刀剑兵仗、诸恶苦具,

 xiū xíng zhǒng zhǒng qīng jìng shàn yè;

 修行种种清净善业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lí zhū bù wèi,pú tí shù xià cuī fú mó jūn;

 愿一切众生离诸怖畏,菩提树下摧伏魔军;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lí dà zhòng bù,yú wú shàng fǎ xīn jìng wú wèi,

 愿一切众生离大众怖,于无上法心净无畏,

 néng wéi zuì shàng dà shī zi hǒu;

 能为最上大师子吼;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú zhàng ài shī zi zhì huì,

 愿一切众生得无障碍师子智慧,

 yú zhū shì jiān xiū xíng zhèng yè;

 于诸世间修行正业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dào wú wèi chù,cháng niàn jiù hù zhū kǔ zhòng shēng。’

 愿一切众生到无畏处,常念救护诸苦众生。’

 shì wèi pú sà mó hē sà zì shě shēn mìng jiù bǐ lín xíng zhū yù qiú shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨自舍身命救彼临刑诸狱囚时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng lí shēng sǐ kǔ,dé yú rú lái shàng miào lè gù。"

 为令众生离生死苦,得于如来上妙乐故。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教