无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第二十三(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-04-29 [投稿]

大方广佛华严经》卷第二十三·兜率宫中偈赞品第二十四、十回向品第二十五之一(视频念诵版)

 

以上为《华严经》兜率宫中偈赞品第二十四、十回向品第二十五之一的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第二十三·兜率宫中偈赞品第二十四(文字注音版)

 ěr shí,fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 尔时,佛神力故,十方各有一大菩萨

 yī yī gè yǔ wàn fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,

 一一各与万佛刹微尘数诸菩萨俱,

 cóng wàn fó shā wēi chén shù guó tǔ wài zhū shì jiè zhōng,lái yì fó suǒ。

 从万佛刹微尘数国土外诸世界中,来诣佛所。

 qí míng yuē: jīn gāng chuáng pú sà、jiān gù chuáng pú sà、

 其名曰:金刚幢菩萨、坚固幢菩萨、

 yǒng měng chuáng pú sà、guāng míng chuáng pú sà、zhì chuáng pú sà、

 勇猛幢菩萨、光明幢菩萨、智幢菩萨、

 bǎo chuáng pú sà、yī jīng yī jìn chuáng pú sà、lí gòu chuáng pú sà、

 宝幢菩萨、一精一进幢菩萨、离垢幢菩萨、

 xīng xiù chuáng pú sà、fǎ chuáng pú sà。

 星宿幢菩萨、法幢菩萨。

 suǒ cóng lái guó,wèi: miào bǎo shì jiè、miào lè shì jiè、

 所从来国,谓:妙宝世界、妙乐世界、

 miào yín shì jiè、miào jīn shì jiè、miào mó ní shì jiè、

 妙银世界、妙金世界、妙摩尼世界、

 miào jīn gāng shì jiè、miào bō tóu mó shì jiè、miào yōu bō luó shì jiè、

 妙金刚世界、妙波头摩世界、妙优钵罗世界、

 miào zhān tán shì jiè、miào xiāng shì jiè。

 妙栴檀世界、妙香世界。

 gè yú fó suǒ,jìng xiū fàn xíng,suǒ wèi:

 各于佛所,净修梵行,所谓:

 wú jìn chuáng fó、fēng chuáng fó、jiě tuō chuáng fó、wēi yí chuáng fó、

 无尽幢佛、风幢佛、解脱幢佛、威仪幢佛、

 míng xiāng chuáng fó、cháng chuáng fó、zuì shèng chuáng fó、

 明相幢佛、常幢佛、最胜幢佛、

 zì zài chuáng fó、fàn chuáng fó、guān chá chuáng fú。

 自在幢佛、梵幢佛、观察幢佛。

 qí zhū pú sà,zhì fó suǒ yǐ,dǐng lǐ fó zú;

 其诸菩萨,至佛所已,顶礼佛足;

 yǐ fó shén lì,jí huà zuò miào bǎo zàng shī zi zhī zuò,

 以佛神力,即化作妙宝藏师子之座,

 bǎo wǎng mí fù,zhōu zā biàn mǎn;

 宝网弥覆,周匝遍满;

 zhū pú sà zhòng,suí suǒ lái fāng,gè yú qí shàng jié jiā fū zuò。

 诸菩萨众,随所来方,各于其上结跏趺坐。

 qí shēn xī fàng bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí qīng jìng guāng míng,

 其身悉放百千亿那由他阿僧祇清净光明,

 cǐ wú liàng guāng jiē cóng pú sà qīng jìng xīn bǎo lí zhòng guò è dà yuàn suǒ qǐ,

 此无量光皆从菩萨清净心宝离众过恶大愿所起,

 xiǎn shì yī qiè zhū fó zì zài qīng jìng zhī fǎ;

 显示一切诸佛自在清净之法;

 yǐ zhū pú sà píng děng yuàn lì,néng pǔ jiù hù yī qiè zhòng shēng,

 以诸菩萨平等愿力,能普救护一切众生,

 yī qiè shì jiān zhī suǒ lè jiàn,jiàn zhě bù xū,xī dé diào fú。

 一切世间之所乐见,见者不虚,悉得调伏。

 qí pú sà zhòng,xī yǐ chéng jiù wú liàng gōng dé。

 其菩萨众,悉已成就无量功德。

 suǒ wèi: biàn yóu yī qiè zhū fó guó tǔ,wú suǒ zhàng ài,

 所谓:遍游一切诸佛国土,无所障碍,

 jiàn wú yī zhǐ qīng jìng fǎ shēn;

 见无依止清净法身;

 yǐ zhì huì shēn,xiàn wú liáng shēn,biàn wǎng shí fāng chéng shì zhū fó;

 以智慧身,现无量身,遍往十方承事诸佛;

 rù yú zhū fó wú liàng wú biān bù kě sī yì zì zài zhī fǎ,

 入于诸佛无量无边不可思议自在之法,

 zhù yú wú liàng yī qiè zhì mén,yǐ zhì guāng míng shàn le zhū fǎ;

 住于无量一切智门,以智光明善了诸法;

 yú zhū fǎ zhōng de wú suǒ wèi,suí suǒ yǎn shuō,qióng wèi lái jì;

 于诸法中得无所畏,随所演说,穷未来际;

 biàn cái wú jìn,yǐ dà zhì huì kāi zǒng chí mén,

 辩才无尽,以大智慧开总持门,

 huì yǎn qīng jìng rù shēn fǎ jiè,zhì huì jìng jiè wú yǒu biān jì,

 慧眼清净入深法界,智慧境界无有边际,

 jiū jìng qīng jìng yóu ruò xū kōng。

 究竟清净犹若虚空

 rú cǐ shì jiè dōu shuài tiān gōng,zhū pú sà zhòng rú shì lái jí;

 如此世界兜率天宫,诸菩萨众如是来集;

 shí fāng yī qiè dōu shuài tiān gōng,

 十方一切兜率天宫,

 xī yǒu rú shì míng hào pú sà ér lái jí huì,

 悉有如是名号菩萨而来集会,

 suǒ cóng lái guó、zhū fó míng hào,yì jiē tóng děng,wú yǒu chā bié。

 所从来国、诸佛名号,亦皆同等,无有差别。

 

 ěr shí,shì zūn cóng liǎng xī lún,fàng bǎi qiān yì nà yóu tā guāng míng,

 尔时,世尊从两膝轮,放百千亿那由他光明,

 pǔ zhào shí fāng jǐn fǎ jiè、xū kōng jiè、yī qiè shì jiè。

 普照十方尽法界、虚空界、一切世界。

 bǐ zhū pú sà,jiē jiàn yú cǐ fó shén biàn xiàng;

 彼诸菩萨,皆见于此佛神变相;

 cǐ zhū pú sà,yì jiàn yú bǐ yī qiè rú lái shén biàn zhī xiāng。

 此诸菩萨,亦见于彼一切如来神变之相。

 rú shì pú sà jiē yǔ pí lú zhē nà rú lái,yú wǎng xī shí,

 如是菩萨皆与毗卢遮那如来,于往昔时,

 tóng zhǒng shàn gēn,xiū pú sà xíng;

 同种善根,修菩萨行;

 xī yǐ wù rù zhū fó zì zài shén shēn jiě tuō,

 悉已悟入诸佛自在甚深解脱,

 dé wú chā bié fǎ jiè zhī shēn,rù yī qiè tǔ ér wú suǒ zhù;

 得无差别法界之身,入一切土而无所住;

 jiàn wú liàng fó,xī wǎng chéng shì;

 见无量佛,悉往承事;

 yú yī niàn zhōng,zhōu xíng fǎ jiè,zì zài wú ài;

 于一念中,周行法界,自在无碍;

 xīn yì qīng jìng,rú wú jià bǎo;

 心意清净,如无价宝;

 wú liàng wú shù zhū fó rú lái,cháng jiā hù niàn,gòng yǔ qí lì,

 无量无数诸佛如来,常加护念,共与其力,

 dào yú jiū jìng dì yī bǐ àn;

 到于究竟第一彼岸

 héng yǐ jìng niàn zhù wú shàng jué,niàn niàn héng rù yī qiè zhì chù;

 恒以净念住无上觉,念念恒入一切智处;

 yǐ xiǎo rù dà,yǐ dà rù xiǎo,jiē dé zì zài,tōng dá wú ài;

 以小入大,以大入小,皆得自在,通达无碍;

 yǐ dé fó shēn,yǔ fó tóng zhù;

 已得佛身,与佛同住;

 huò yī qiè zhì,cóng yī qiè zhì ér shēng qí shēn;

 获一切智,从一切智而生其身;

 yī qiè rú lái suǒ xíng zhī chù,xī néng suí rù;

 一切如来所行之处,悉能随入;

 kāi chǎn wú liàng zhì huì fǎ mén,dào jīn gāng chuáng dà zhì bǐ àn,

 开阐无量智慧法门,到金刚幢大智彼岸,

 huò jīn gāng dìng,duàn zhū yí huò;

 获金刚定,断诸疑惑;

 yǐ dé zhū fó zì zài shén tōng,pǔ yú yī qiè shí fāng guó tǔ,

 已得诸佛自在神通,普于一切十方国土,

 jiào huà diào fú bǎi qiān wàn yì wú shù zhòng shēng;

 教化调伏百千万亿无数众生;

 yú yī qiè shù,suī wú suǒ zhe,shàn néng xiū xué,

 于一切数,虽无所著,善能修学,

 chéng jiù jiū jìng fāng biàn,ān lì yī qiè zhū fǎ。

 成就究竟方便,安立一切诸法。

 rú shì děng bǎi qiān yì nà yóu tā bù kě shuō wú jìn qīng jìng sān shì yī qiè wú liàng gōng dé cáng zhū pú sà zhòng,

 如是等百千亿那由他不可说无尽清净三世一切无量功德藏诸菩萨众,

 jiē lái jí huì,zài yú fó suǒ;

 皆来集会,在于佛所;

 yīn guāng suǒ jiàn,yī qiè fó suǒ,xī yì rú shì。

 因光所见,一切佛所,悉亦如是。

 

 ěr shí,jīn gāng chuáng pú sà chéng fó shén lì,

 尔时,金刚幢菩萨承佛神力,

 pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 普观十方而说颂言:

 

 “rú lái bù chū shì,yì wú yǒu niè pán,

 “如来不出世,亦无有涅槃

 yǐ běn dà yuàn lì,shì xiàn zì zài fǎ。

 以本大愿力,示现自在法。

 shì fǎ nán sī yì,fēi xīn suǒ xíng chǔ,

 是法难思议,非心所行处,

 zhì huì dào bǐ àn,nǎi jiàn zhū fó jìng。

 智慧到彼岸,乃见诸佛境。

 sè shēn fēi shì fó,yīn shēng yì fù rán,

 色身非是佛,音声亦复然,

 yì bù lí sè shēng,jiàn fó shén tōng lì。

 亦不离色声,见佛神通力。

 shǎo zhì bù néng zhī,zhū fó shí jìng jiè,

 少智不能知,诸佛实境界,

 jiǔ xiū qīng jìng yè,yú cǐ nǎi néng le。

 久修清净业,于此乃能了。

 zhèng jué wú lái chù,qù yì wú suǒ cóng,

 正觉无来处,去亦无所从,

 qīng jìng miào sè shēn,shén lì gù xiǎn xiàn。

 清净妙色身,神力故显现。

 wú liàng shì jiè zhōng,shì xiàn rú lái shēn,

 无量世界中,示现如来身,

 guǎng shuō wēi miào fǎ,qí xīn wú suǒ zhe。

 广说微妙法,其心无所著。

 zhì huì wú biān jì,le dá yī qiè fǎ,

 智慧无边际,了达一切法,

 pǔ rù yú fǎ jiè,shì xiàn zì zài lì。

 普入于法界,示现自在力。

 zhòng shēng jí zhū fǎ,le dá jiē wú ài,

 众生及诸法,了达皆无碍,

 pǔ xiàn zhòng sè xiàng,biàn yú yī qiè shā。

 普现众色像,遍于一切刹。

 yù qiú yī qiè zhì,sù chéng wú shàng jué,

 欲求一切智,速成无上觉,

 yīng yǐ jìng miào xīn,xiū xí pú tí xíng。

 应以净妙心,修习菩提行。

 ruò yǒu jiàn rú lái,rú shì wēi shén lì,

 若有见如来,如是威神力,

 dāng yú zuì shèng zūn,gōng yǎng wù shēng yí。”

 当于最胜尊,供养勿生疑。”

 

 ěr shí,jiān gù chuáng pú sà chéng fó shén lì,

 尔时,坚固幢菩萨承佛神力,

 pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 普观十方而说颂言:

 

 “rú lái shèng wú bǐ,shén shēn bù kě shuō,

 “如来胜无比,甚深不可说,

 chū guò yán yǔ dào,qīng jìng rú xū kōng。

 出过言语道,清净如虚空。

 rǔ guān rén shī zi,zì zài shén tōng lì,

 汝观人师子,自在神通力,

 yǐ lí yú fēn bié,ér lìng fēn bié jiàn。

 已离于分别,而令分别见。

 dǎo shī wèi kāi yǎn,shén shēn wēi miào fǎ,

 导师为开演,甚深微妙法,

 yǐ shì yīn yuán gù,xiàn cǐ wú bǐ shēn。

 以是因缘故,现此无比身。

 cǐ shì dà zhì huì,zhū fó suǒ xíng chǔ,

 此是大智慧,诸佛所行处,

 ruò yù le zhī zhě,cháng yīng qīn jìn fó。

 若欲了知者,常应亲近佛。

 yì yè cháng qīng jìng,gōng yǎng zhū rú lái,

 意业常清净,供养诸如来,

 zhōng wú pí yàn xīn,néng rù yú fó dào。

 终无疲厌心,能入于佛道。

 jù wú jìn gōng dé,jiān zhù pú tí xīn,

 具无尽功德,坚住菩提心,

 yǐ shì yí wǎng chú,guān fó wú yàn zú。

 以是疑网除,观佛无厌足。

 tōng dá yī qiè fǎ,shì nǎi zhēn fó zǐ,

 通达一切法,是乃真佛子,

 cǐ rén néng le zhī,zhū fó zì zài lì。

 此人能了知,诸佛自在力。

 guǎng dà zhì suǒ shuō,yù wèi zhū fǎ běn,

 广大智所说,欲为诸法本,

 yīng qǐ shèng xī wàng,zhì qiú wú shàng jué。

 应起胜希望,志求无上觉。

 ruò yǒu zūn jìng fó,niàn bào yú fó ēn,

 若有尊敬佛,念报于佛恩,

 bǐ rén zhōng bù lí,yī qiè zhū fó zhù。

 彼人终不离,一切诸佛住。

 hé yǒu zhì huì rén,yú fó dé jiàn wén,

 何有智慧人,于佛得见闻,

 bù xiū qīng jìng yuàn,lǚ fó suǒ háng dào?”

 不修清净愿,履佛所行道?”

 

 ěr shí,yǒng měng chuáng pú sà chéng fó shén lì,

 尔时,勇猛幢菩萨承佛神力,

 pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 普观十方而说颂言:

 

 “pì rú míng jìng yǎn,yīn rì dǔ zhòng sè,

 “譬如明净眼,因日睹众色,

 jìng xīn yì fù rán,fó lì jiàn rú lái。

 净心亦复然,佛力见如来。

 rú yǐ yī jīng yī jìn lì,néng jǐn hǎi yuán dǐ,

 如以一精一进力,能尽海源底,

 zhì lì yì rú shì,dé jiàn wú liàng fó。

 智力亦如是,得见无量佛。

 pì rú liáng wò tián,suǒ zhǒng bì zī zhǎng,

 譬如良沃田,所种必滋长,

 rú shì jìng xīn dì,chū shēng zhū fó fǎ。

 如是净心地,出生诸佛法

 rú rén huò bǎo zàng,yǒng lí pín qióng kǔ,

 如人获宝藏,永离贫穷苦,

 pú sà dé fó fǎ,lí gòu xīn qīng jìng。

 菩萨得佛法,离垢心清净。

 pì rú jiā tuó yào,néng xiāo yī qiè dú,

 譬如伽陀药,能消一切毒,

 fó fǎ yì rú shì,miè zhū fán nǎo huàn。

 佛法亦如是,灭诸烦恼患。

 zhēn shí shàn zhī shí,rú lái suǒ chēng zàn,

 真实善知识,如来所称赞,

 yǐ bǐ wēi shén gù,dé wén zhū fó fǎ。

 以彼威神故,得闻诸佛法。

 shè yú wú shù jié,cái bǎo shī yú fó,

 设于无数劫,财宝施于佛,

 bù zhī fó shí xiàng,cǐ yì bù míng shī。

 不知佛实相,此亦不名施。

 wú liàng zhòng sè xiàng,zhuāng yán yú fó shēn,

 无量众色相,庄严于佛身,

 fēi yú sè xiàng zhōng,ér néng jiàn yú fó。

 非于色相中,而能见于佛。

 rú lái děng zhèng jué,jì rán héng bù dòng,

 如来等正觉,寂然恒不动,

 ér néng pǔ xiàn shēn,biàn mǎn shí fāng jiè。

 而能普现身,遍满十方界。

 pì rú xū kōng jiè,bù shēng yì bù miè,

 譬如虚空界,不生亦不灭,

 zhū fó fǎ rú shì,bì jìng wú shēng miè。”

 诸佛法如是,毕竟无生灭。”

 

 ěr shí,guāng míng chuáng pú sà chéng fó shén lì,

 尔时,光明幢菩萨承佛神力,

 pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 普观十方而说颂言:

 

 “rén jiān jí tiān shàng,yī qiè zhū shì jiè,

 “人间及天上,一切诸世界,

 pǔ jiàn yú rú lái,qīng jìng miào sè shēn。

 普见于如来,清净妙色身。

 pì rú yī xīn lì,néng shēng zhǒng zhǒng xīn,

 譬如一心力,能生种种心,

 rú shì yī fó shēn,pǔ xiàn yī qiè fó。

 如是一佛身,普现一切佛。

 pú tí wú èr fǎ,yì fù wú zhū xiàng,

 菩提无二法,亦复无诸相,

 ér yú èr fǎ zhōng,xiàn xiāng zhuāng yán shēn。

 而于二法中,现相庄严身。

 le fǎ xìng kōng jì,rú huàn ér shēng qǐ,

 了法性空寂,如幻而生起,

 suǒ xíng wú yǒu jǐn,dǎo shī rú shì xiàn。

 所行无有尽,导师如是现。

 sān shì yī qiè fó,fǎ shēn xī qīng jìng,

 三世一切佛,法身悉清净,

 suí qí suǒ yìng huà,pǔ xiàn miào sè shēn。

 随其所应化,普现妙色身。

 rú lái bù niàn yán,wǒ zuò rú shì shēn,

 如来不念言,我作如是身,

 zì rán ér shì xiàn,wèi cháng qǐ fēn bié。

 自然而示现,未尝起分别。

 fǎ jiè wú chā bié,yì wú suǒ yī zhǐ,

 法界无差别,亦无所依止,

 ér yú shì jiān zhōng,shì xiàn wú liáng shēn。

 而于世间中,示现无量身。

 fó shēn fēi biàn huà,yì fù fēi fēi huà,

 佛身非变化,亦复非非化,

 yú wú huà fǎ zhōng,shì yǒu biàn huà xíng。

 于无化法中,示有变化形。

 zhèng jué bù kě liàng,fǎ jiè xū kōng děng,

 正觉不可量,法界虚空等,

 shēn guǎng wú yá dǐ,yán yǔ dào xī jué。

 深广无涯底,言语道悉绝。

 rú lái shàn tōng dá,yī qiè chù háng dào,

 如来善通达,一切处行道,

 fǎ jiè zhòng guó tǔ,suǒ wǎng jiē wú ài。”

 法界众国土,所往皆无碍。”

 

 ěr shí,zhì chuáng pú sà chéng fó shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,智幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 

 “ruò rén néng xìn shòu,yī qiè zhì wú ài,

 “若人能信受,一切智无碍,

 xiū xí pú tí xíng,qí xīn bù kě liàng。

 修习菩提行,其心不可量。

 yī qiè guó tǔ zhōng,pǔ xiàn wú liáng shēn,

 一切国土中,普现无量身,

 ér shēn bù zài chù,yì bú zhù yú fǎ。

 而身不在处,亦不住于法。

 yī yī zhū rú lái,shén lì shì xiàn shēn,

 一一诸如来,神力示现身,

 bù kě sī yì jié,suàn shù mò néng jǐn。

 不可思议劫,算数莫能尽。

 sān shì zhū zhòng shēng,xī kě zhī qí shù,

 三世诸众生,悉可知其数,

 rú lái suǒ shì xiàn,qí shù bù kě dé。

 如来所示现,其数不可得。

 huò shí shì yī èr,nǎi zhì wú liáng shēn,

 或时示一二,乃至无量身,

 pǔ xiàn shí fāng shā,qí shí wú èr zhǒng。

 普现十方刹,其实无二种。

 pì rú jìng mǎn yuè,pǔ xiàn yī qiè shuǐ,

 譬如净满月,普现一切水,

 yǐng xiàng suī wú liàng,běn yuè wèi zēng èr。

 影像虽无量,本月未曾二。

 rú shì wú ài zhì,chéng jiù děng zhèng jué,

 如是无碍智,成就等正觉,

 pǔ xiàn yī qiè shā,fó tǐ yì wú èr。

 普现一切刹,佛体亦无二。

 fēi yī yì fēi èr,yì fù fēi wú liàng,

 非一亦非二,亦复非无量,

 suí qí suǒ yìng huà,shì xiàn wú liáng shēn。

 随其所应化,示现无量身。

 fó shēn fēi guò qù,yì fù fēi wèi lái,

 佛身非过去,亦复非未来,

 yī niàn xiàn chū shēng,chéng dào jí niè pán。

 一念现出生,成道及涅槃。

 rú huàn suǒ zuò sè,wú shēng yì wú qǐ,

 如幻所作色,无生亦无起,

 fó shēn yì rú shì,shì xiàn wú yǒu shēng。”

 佛身亦如是,示现无有生。”

 

 ěr shí,bǎo chuáng pú sà chéng fó shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,宝幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 

 “fó shēn wú yǒu liàng,néng shì yǒu liáng shēn,

 “佛身无有量,能示有量身,

 suí qí suǒ yīng dǔ,dǎo shī rú shì xiàn。

 随其所应睹,导师如是现。

 fó shēn wú chǔ suǒ,chōng mǎn yī qiè chù,

 佛身无处所,充满一切处,

 rú kōng wú biān jì,rú shì nán sī yì。

 如空无边际,如是难思议。

 fēi xīn suǒ xíng chǔ,xīn bù yú zhōng qǐ,

 非心所行处,心不于中起,

 zhū fó jìng jiè zhōng,bì jìng wú shēng miè。

 诸佛境界中,毕竟无生灭。

 rú yì yǎn suǒ dǔ,fēi nèi yì fēi wài,

 如翳眼所睹,非内亦非外,

 shì jiān jiàn zhū fó,yīng zhī yì rú shì。

 世间见诸佛,应知亦如是。

 ráo yì zhòng shēng gù,rú lái chū shì jiān,

 饶益众生故,如来出世间,

 zhòng shēng jiàn yǒu chū,ér shí wú xìng shì。

 众生见有出,而实无兴世。

 bù kě yǐ guó tǔ,zhòu yè ér jiàn fó,

 不可以国土,昼夜而见佛,

 suì yuè yī chà nà,dāng zhī xī rú shì。

 岁月一刹那,当知悉如是。

 zhòng shēng rú shì shuō,mǒu rì fó chéng dào,

 众生如是说,某日佛成道,

 rú lái de pú tí,shí bù xì yú rì。

 如来得菩提,实不系于日。

 rú lái lí fēn bié,fēi shì chāo zhū shù,

 如来离分别,非世超诸数,

 sān shì zhū dǎo shī,chū xiàn jiē rú shì。

 三世诸导师,出现皆如是。

 pì rú jìng rì lún,bù yǔ hūn yè hé,

 譬如净日轮,不与昏夜合,

 ér shuō mǒu rì yè,zhū fó fǎ rú shì。

 而说某日夜,诸佛法如是。

 sān shì yī qiè jié,bù yǔ rú lái hé,

 三世一切劫,不与如来合,

 ér shuō sān shì fó,dǎo shī fǎ rú shì。”

 而说三世佛,导师法如是。”

 

 ěr shí,yī jīng yī jìn chuáng pú sà chéng fó shén lì,

 尔时,一精一进幢菩萨承佛神力,

 pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 普观十方而说颂言:

 

 “yī qiè zhū dǎo shī,shēn tóng yì yì rán,

 “一切诸导师,身同义亦然,

 pǔ yú shí fāng shā,suí yīng zhǒng zhǒng xiàn。

 普于十方刹,随应种种现。

 rǔ guān mù ní zūn,suǒ zuò shèn qí tè,

 汝观牟尼尊,所作甚奇特,

 chōng mǎn yú fǎ jiè,yī qiè xī wú yú。

 充满于法界,一切悉无余。

 fó shēn bù zài nèi,yì fù bù zài wài,

 佛身不在内,亦复不在外,

 shén lì gù xiǎn xiàn,dǎo shī fǎ rú shì。

 神力故显现,导师法如是。

 suí zhū zhòng shēng lèi,xiān shì suǒ jí yè,

 随诸众生类,先世所集业,

 rú shì zhǒng zhǒng shēn,shì xiàn gè bù tóng。

 如是种种身,示现各不同。

 zhū fó shēn rú shì,wú liàng bù kě shǔ,

 诸佛身如是,无量不可数,

 wéi chú dà jué zūn,wú yǒu néng sī yì。

 唯除大觉尊,无有能思议。

 rú yǐ wǒ nán sī,xīn yè mò néng qǔ,

 如以我难思,心业莫能取,

 fó nán sī yì ěr,fēi xīn yè suǒ xiàn。

 佛难思亦尔,非心业所现。

 rú shā bù kě sī,ér jiàn jìng zhuāng yán,

 如刹不可思,而见净庄严,

 fó nán sī yì ěr,miào xiāng wú bù xiàn。

 佛难思亦尔,妙相无不现。

 pì rú yī qiè fǎ,zhòng yuán gù shēng qǐ,

 譬如一切法,众缘故生起,

 jiàn fó yì fù rán,bì jiǎ zhòng shàn yè。

 见佛亦复然,必假众善业。

 pì rú suí yì zhū,néng mǎn zhòng shēng xīn,

 譬如随意珠,能满众生心,

 zhū fó fǎ rú shì,xī mǎn yī qiè yuàn。

 诸佛法如是,悉满一切愿。

 wú liàng guó tǔ zhōng,dǎo shī xìng yú shì,

 无量国土中,导师兴于世,

 suí qí yuàn lì gù,pǔ yīng yú shí fāng。”

 随其愿力故,普应于十方。”

 

 ěr shí,lí gòu chuáng pú sà chéng fó shén lì,

 尔时,离垢幢菩萨承佛神力,

 pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 普观十方而说颂言:

 

 “rú lái dà zhì guāng,pǔ jìng zhū shì jiān,

 “如来大智光,普净诸世间,

 shì jiān jì jìng yǐ,kāi shì zhū fó fǎ。

 世间既净已,开示诸佛法。

 shè yǒu rén yù jiàn,zhòng shēng shù děng fó,

 设有人欲见,众生数等佛,

 mí bù yīng qí xīn,ér shí wú lái chù。

 靡不应其心,而实无来处。

 yǐ fó wèi jìng jiè,zhuān niàn ér bù xī,

 以佛为境界,专念而不息,

 cǐ rén dé jiàn fó,qí shù yǔ xīn děng。

 此人得见佛,其数与心等。

 chéng jiù bái jìng fǎ,jù zú zhū gōng dé,

 成就白净法,具足诸功德,

 bǐ yú yī qiè zhì,zhuān niàn xīn bù shě。

 彼于一切智,专念心不舍。

 dǎo shī wèi zhòng shēng,rú yīng yǎn shuō fǎ,

 导师为众生,如应演说法

 suí yú kě huà chù,pǔ xiàn zuì shèng shēn。

 随于可化处,普现最胜身。

 fó shēn jí shì jiān,yī qiè jiē wú wǒ,

 佛身及世间,一切皆无我

 wù cǐ chéng zhèng jué,fù wèi zhòng shēng shuō。

 悟此成正觉,复为众生说。

 yī qiē rén shī zi,wú liàng zì zài lì,

 一切人师子,无量自在力,

 shì xiàn niàn děng shēn,qí shēn gè bù tóng。

 示现念等身,其身各不同。

 shì jiān rú shì shēn,zhū fó shēn yì rán,

 世间如是身,诸佛身亦然,

 le zhī qí zì xìng,shì zé shuō míng fó。

 了知其自性,是则说名佛。

 rú lái pǔ zhī jiàn,míng liǎo yī qiè fǎ,

 如来普知见,明了一切法,

 fó fǎ jí pú tí,èr jù bù kě dé。

 佛法及菩提,二俱不可得。

 dǎo shī wú lái qù,yì fù wú suǒ zhù,

 导师无来去,亦复无所住,

 yuǎn lí zhū diān dǎo,shì míng děng zhèng jué。”

 远离诸颠倒,是名等正觉。”

 

 ěr shí,xīng xiù chuáng pú sà chéng fó shén lì,

 尔时,星宿幢菩萨承佛神力,

 pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 普观十方而说颂言:

 

 “rú lái wú suǒ zhù,pǔ zhù yī qiè shā,

 “如来无所住,普住一切刹,

 yī qiè tǔ jiē wǎng,yī qiè chù xián jiàn。

 一切土皆往,一切处咸见。

 fó suí zhòng shēng xīn,pǔ xiàn yī qiè shēn,

 佛随众生心,普现一切身,

 chéng dào zhuǎn fǎ lún,jí yǐ bān niè pán。

 成道转法錀,及以般涅槃。

 zhū fó bù sī yì,shuí néng sī yì fó?

 诸佛不思议,谁能思议佛?

 shuí néng jiàn zhèng jué?shuí néng xiàn zuì shèng?

 谁能见正觉?谁能现最胜?

 yī qiè fǎ jiē rú,zhū fó jìng yì rán,

 一切法皆如,诸佛境亦然,

 nǎi zhì wú yī fǎ,rú zhōng yǒu shēng miè。

 乃至无一法,如中有生灭。

 zhòng shēng wàng fēn bié,shì fó shì shì jiè;

 众生妄分别,是佛是世界;

 le dá fǎ xìng zhě,wú fó wú shì jiè。

 了达法性者,无佛无世界。

 rú lái pǔ xiàn qián,lìng zhòng shēng xìn xǐ,

 如来普现前,令众生信喜,

 fó tǐ bù kě dé,bǐ yì wú suǒ jiàn。

 佛体不可得,彼亦无所见。

 ruò néng yú shì jiān,yuǎn lí yī qiè zhe,

 若能于世间,远离一切著,

 wú ài xīn huān xǐ,yú fǎ dé kāi wù。

 无碍心欢喜,于法得开悟。

 shén lì zhī suǒ xiàn,jí cǐ shuō míng fó,

 神力之所现,即此说名佛,

 sān shì yī qiè shí,qiú xī wú suǒ yǒu。

 三世一切时,求悉无所有。

 ruò néng rú shì zhī,xīn yì jí zhū fǎ,

 若能如是知,心意及诸法,

 yī qiè xī zhī jiàn,jí dé chéng rú lái。

 一切悉知见,疾得成如来。

 yán yǔ zhōng xiǎn shì,yī qiè fó zì zài,

 言语中显示,一切佛自在,

 zhèng jué chāo yǔ yán,jiǎ yǐ yǔ yán shuō。”

 正觉超语言,假以语言说。”

 

 ěr shí,fǎ chuáng pú sà chéng fó shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,法幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 

 “nìng kě héng jù shòu,yī qiè shì jiān kǔ,

 “宁可恒具受,一切世间苦,

 zhōng bù yuǎn rú lái,bù dǔ zì zài lì。

 终不远如来,不睹自在力。

 ruò yǒu zhū zhòng shēng,wèi fā pú tí xīn,

 若有诸众生,未发菩提心,

 yī de wén fó míng,jué dìng chéng pú tí。

 一得闻佛名,决定成菩提。

 ruò yǒu zhì huì rén,yī niàn fā dào xīn,

 若有智慧人,一念发道心,

 bì chéng wú shàng zūn,shèn mò shēng yí huò。

 必成无上尊,慎莫生疑惑。

 rú lái zì zài lì,wú liàng jié nàn yù,

 如来自在力,无量劫难遇,

 ruò shēng yī niàn xìn,sù dēng wú shàng dào。

 若生一念信,速登无上道。

 shè yú niàn niàn zhōng,gōng yǎng wú liàng fó,

 设于念念中,供养无量佛,

 wèi zhī zhēn shí fǎ,bù míng wéi gōng yǎng。

 未知真实法,不名为供养。

 ruò wén rú shì fǎ,zhū fó cóng cǐ shēng,

 若闻如是法,诸佛从此生,

 suī jīng wú liàng kǔ,bù shě pú tí xíng。

 虽经无量苦,不舍菩提行。

 yī wén dà zhì huì,zhū fó suǒ rù fǎ,

 一闻大智慧,诸佛所入法,

 pǔ yú fǎ jiè zhōng,chéng sān shì dǎo shī。

 普于法界中,成三世导师。

 suī jǐn wèi lái jì,biàn yóu zhū fó shā,

 虽尽未来际,遍游诸佛刹,

 bù qiú cǐ miào fǎ,zhōng bù chéng pú tí。

 不求此妙法,终不成菩提。

 zhòng shēng wú shǐ lái,shēng sǐ jiǔ liú zhuǎn,

 众生无始来,生死流转

 bù liǎo zhēn shí fǎ,zhū fó gù xìng shì。

 不了真实法,诸佛故兴世。

 zhū fǎ bù kě huài,yì wú néng huài zhě,

 诸法不可坏,亦无能坏者,

 zì zài dà guāng míng,pǔ shì yú shì jiān。”

 自在大光明,普示于世间。”

《大方广佛华严经》卷第二十三·十回向品第二十五之一(文字注音版)

 ěr shí,jīn gāng chuáng pú sà chéng fó shén lì,rù pú sà zhì guāng sān mèi。

 尔时,金刚幢菩萨承佛神力,入菩萨智光三昧。

 rù shì sān mèi yǐ,shí fāng gè guò shí wàn fó shā wēi chén shù shì jiè wài,

 入是三昧已,十方各过十万佛刹微尘数世界外,

 yǒu shí wàn fó shā wēi chén shù zhū fó,jiē tóng yī hào,

 有十万佛刹微尘数诸佛,皆同一号,

 hào: jīn gāng chuáng,ér xiàn qí qián,

 号:金刚幢,而现其前,

 xián chēng zàn yán:“ shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ!

 咸称赞言:“善哉!善哉!善男子!

 nǎi néng rù cǐ pú sà zhì guāng sān mèi。

 乃能入此菩萨智光三昧。

 shàn nán zǐ!

 善男子!

 cǐ shì shí fāng gè shí wàn fó shā wēi chén shù zhū fó shén lì gòng jiā yú rǔ,

 此是十方各十万佛刹微尘数诸佛神力共加于汝,

 yì shì pí lú zhē nà rú lái wǎng xī yuàn lì、wēi shén zhī lì,

 亦是毗卢遮那如来往昔愿力、威神之力,

 jí yóu rǔ zhì huì qīng jìng gù,zhū pú sà shàn gēn zēng shèng gù,

 及由汝智慧清净故,诸菩萨善根增胜故,

 lìng rǔ rù shì sān mèi ér yǎn shuō fǎ;

 令汝入是三昧而演说法;

 wèi lìng zhū pú sà dé qīng jìng wú wèi gù,jù wú ài biàn cái gù,

 为令诸菩萨得清净无畏故,具无碍辩才故,

 rù wú ài zhì dì gù,zhù yī qiè zhì dà xīn gù,

 入无碍智地故,住一切智大心故,

 chéng jiù wú jìn shàn gēn gù,mǎn zú wú ài bái fǎ gù,

 成就无尽善根故,满足无碍白法故,

 rù yú pǔ mén fǎ jiè gù,xiàn yī qiè fó shén lì gù,

 入于普门法界故,现一切佛神力故,

 qián jì niàn zhì bù duàn gù,dé yī qiè fó hù chí zhū gēn gù,

 前际念智不断故,得一切佛护持诸根故,

 yǐ wú liàng mén guǎng shuō zhòng fǎ gù,wén xī jiě le shòu chí bù wàng gù,

 以无量门广说众法故,闻悉解了受持不忘故,

 shè zhū pú sà yī qiè shàn gēn gù,chéng bàn chū shì zhù dào gù,

 摄诸菩萨一切善根故,成办出世助道故,

 bù duàn yī qiè zhì zhì gù,kāi fā dà yuàn gù,jiě shì shí yì gù,

 不断一切智智故,开发大愿故,解释实义故,

 le zhī fǎ jiè gù,lìng zhū pú sà jiē xī huān xǐ gù,

 了知法界故,令诸菩萨皆悉欢喜故,

 xiū yī qiè fó píng děng shàn gēn gù,hù chí yī qiè rú lái zhǒng xìng gù,

 修一切佛平等善根故,护持一切如来种性故,

 suǒ wèi: yǎn shuō zhū pú sà shí huí xiàng。

 所谓:演说诸菩萨十回向。

 fó zǐ!rǔ dāng chéng fó wēi shén zhī lì ér yǎn cǐ fǎ,

 佛子!汝当承佛威神之力而演此法,

 dé fó hù niàn gù,ān zhù fó jiā gù,zēng yì chū shì gōng dé gù,

 得佛护念故,安住佛家故,增益出世功德故,

 dé tuó luó ní guāng míng gù,rù wú zhàng ài fó fǎ gù,

 得陀罗尼光明故,入无障碍佛法故,

 dà guāng pǔ zhào fǎ jiè gù,jí wú guò shī jìng fǎ gù,

 大光普照法界故,集无过失净法故,

 zhù guǎng dà zhì jìng jiè gù,dé wú zhàng ài fǎ guāng gù。”

 住广大智境界故,得无障碍法光故。”

 

 ěr shí,zhū fó jí yǔ jīn gāng chuáng pú sà wú liàng zhì huì,

 尔时,诸佛即与金刚幢菩萨无量智慧,

 yǔ wú liú ài biàn,yǔ fēn bié jù yì shàn fāng biàn,

 与无留碍辩,与分别句义善方便,

 yǔ wú ài fǎ guāng míng,yǔ rú lái píng děng shēn,

 与无碍法光明,与如来平等身,

 yǔ wú liàng chā bié jìng yīn shēng,yǔ pú sà bù sī yì shàn guān chá sān mèi,

 与无量差别净音声,与菩萨不思议善观察三昧,

 yǔ bù kě jǔ huài yī qiè shàn gēn huí xiàng zhì,

 与不可沮坏一切善根回向智,

 yǔ guān chá yī qiè fǎ chéng jiù qiǎo fāng biàn,

 与观察一切法成就巧方便,

 yǔ yī qiè chù shuō yī qiè fǎ wú duàn biàn。

 与一切处说一切法无断辩。

 hé yǐ gù?rù cǐ sān mèi shàn gēn lì gù。

 何以故?入此三昧善根力故。

 

 ěr shí,zhū fó gè yǐ yòu shǒu mó jīn gāng chuáng pú sà dǐng。

 尔时,诸佛各以右手摩金刚幢菩萨顶。

 jīn gāng chuáng pú sà dé mó dǐng yǐ,jí cóng dìng qǐ,gào zhū pú sà yán:

 金刚幢菩萨得摩顶已,即从定起,告诸菩萨言:

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu bù kě sī yì dà yuàn chōng mǎn fǎ jiè,

 “佛子!菩萨摩诃萨有不可思议大愿充满法界,

 pǔ néng jiù hù yī qiè zhòng shēng,suǒ wèi:

 普能救护一切众生,所谓:

 xiū xué qù、lái、xiàn zài yī qiè fó huí xiàng。

 修学去、来、现在一切佛回向。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà huí xiàng yǒu jǐ zhǒng?

 佛子!菩萨摩诃萨回向有几种?

 fó zǐ!pú sà mó hē sà huí xiàng yǒu shí zhǒng,

 佛子!菩萨摩诃萨回向有十种,

 sān shì zhū fó xián gòng yǎn shuō。

 三世诸佛咸共演说。

 hé děng wéi shí?

 何等为十?

 yī zhě jiù hù yī qiè zhòng shēng lí zhòng shēng xiàng huí xiàng,

 一者救护一切众生离众生相回向,

 èr zhě bù huài huí xiàng,sān zhě děng yī qiè zhū fó huí xiàng,

 二者不坏回向,三者等一切诸佛回向,

 sì zhě zhì yī qiè chù huí xiàng,wǔ zhě wú jìn gōng dé cáng huí xiàng,

 四者至一切处回向,五者无尽功德藏回向,

 liù zhě rù yī qiè píng děng shàn gēn huí xiàng,

 六者入一切平等善根回向,

 qī zhě děng suí shùn yī qiè zhòng shēng huí xiàng,

 七者等随顺一切众生回向,

 bā zhě zhēn rú xiāng huí xiàng,jiǔ zhě wú fù wú zhe jiě tuō huí xiàng,

 八者真如相回向,九者无缚无著解脱回向,

 shí zhě rù fǎ jiè wú liàng huí xiàng。

 十者入法界无量回向。

 fó zǐ!shì wèi pú sà mó hē sà shí zhǒng huí xiàng,

 佛子!是为菩萨摩诃萨十种回向,

 guò qù、wèi lái、xiàn zài zhū fó,yǐ shuō、dāng shuō、jīn shuō。

 过去、未来、现在诸佛,已说、当说、今说。

 

 ”fó zǐ!

 “佛子!

 yún hé wéi pú sà mó hē sà jiù hù yī qiè zhòng shēng lí zhòng shēng xiàng huí xiàng?

 云何为菩萨摩诃萨救护一切众生离众生相回向?

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà xíng tán bō luó mì,jìng shī bō luó mì,

 “佛子!此菩萨摩诃萨行檀波罗蜜,净尸波罗蜜,

 xiū chàn tí bō luó mì,qǐ yī jīng yī jìn bō luó mì,rù chán bō luó mì,

 修羼提波罗蜜,起一精一进波罗蜜,入禅波罗蜜,

 zhù bō rě bō luó mì,dà cí、dà bēi、dà xǐ、dà shě,

 住般若波罗蜜,大慈、大悲、大喜、大舍,

 xiū rú shì děng wú liàng shàn gēn。

 修如是等无量善根。

 xiū shàn gēn shí,zuò shì niàn yán :

 修善根时,作是念言:

 ‘yuàn cǐ shàn gēn pǔ néng ráo yì yī qiè zhòng shēng,jiē shǐ qīng jìng,

 ‘愿此善根普能饶益一切众生,皆使清净,

 zhì yú jiū jìng,

 至于究竟,

 yǒng lí dì yù、è guǐ、chù shēng、yán luó wáng děng wú liàng kǔ nǎo。’

 永离地狱、饿鬼、畜生、阎罗王等无量苦恼。’

 pú sà mó hē sà zhǒng shàn gēn shí,yǐ jǐ shàn gēn rú shì huí xiàng :

 菩萨摩诃萨种善根时,以己善根如是回向:

 ‘wǒ dàng wèi yī qiè zhòng shēng zuò shě,lìng miǎn yī qiè zhū kǔ shì gù;

 ‘我当为一切众生作舍,令免一切诸苦事故;

 wèi yī qiè zhòng shēng zuò hù,xī lìng jiě tuō zhū fán nǎo gù;

 为一切众生作护,悉令解脱诸烦恼故;

 wèi yī qiè zhòng shēng zuò guī,jiē lìng dé lí zhū bù wèi gù;

 为一切众生作归,皆令得离诸怖畏故;

 wèi yī qiè zhòng shēng zuò qù,lìng dé zhì yú yī qiè zhì gù;

 为一切众生作趣,令得至于一切智故;

 wèi yī qiè zhòng shēng zuò ān,lìng dé jiū jìng ān yǐn chǔ gù;

 为一切众生作安,令得究竟安隐处故;

 wèi yī qiè zhòng shēng zuò míng,lìng dé zhì guāng miè chī àn gù;

 为一切众生作明,令得智光灭痴暗故;

 wèi yī qiè zhòng shēng zuò jù,pò bǐ yī qiè wú míng àn gù;

 为一切众生作炬,破彼一切无明闇故;

 wèi yī qiè zhòng shēng zuò dēng,lìng zhù jiū jìng qīng jìng chù gù;

 为一切众生作灯,令住究竟清净处故;

 wèi yī qiè zhòng shēng zuò dǎo shī,yǐn qí lìng rù zhēn shí fǎ gù;

 为一切众生作导师,引其令入真实法故;

 wèi yī qiè zhòng shēng zuò dà dǎo shī,yǔ qí wú ài dà zhì huì gù。’

 为一切众生作大导师,与其无碍大智慧故。’

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,

 佛子!菩萨摩诃萨以诸善根如是回向,

 píng děng ráo yì yī qiè zhòng shēng,jiū jìng jiē lìng dé yī qiè zhì。

 平等饶益一切众生,究竟皆令得一切智。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yú fēi qīn yǒu shǒu hù huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨于非亲友守护回向,

 yǔ qí qīn yǒu děng wú chā bié。

 与其亲友等无差别。

 hé yǐ gù?pú sà mó hē sà rù yī qiè fǎ píng děng xìng gù,

 何以故?菩萨摩诃萨入一切法平等性故,

 bù yú zhòng shēng ér qǐ yī niàn fēi qīn yǒu xiǎng。

 不于众生而起一念非亲友想。

 shè yǒu zhòng shēng yú pú sà suǒ qǐ yuàn hài xīn,

 设有众生于菩萨所起怨害心,

 pú sà yì yǐ cí yǎn shì zhī,zhōng wú huì nù。

 菩萨亦以慈眼视之,终无恚怒。

 pǔ wèi zhòng shēng zuò shàn zhī shí,yǎn shuō zhèng fǎ,lìng qí xiū xí。

 普为众生作善知识,演说正法,令其修习。

 pì rú dà hǎi,yī qiè zhòng dú bù néng biàn huài。

 譬如大海,一切众毒不能变坏。

 pú sà yì ěr,yī qiè yú méng、wú yǒu zhì huì、bù zhī ēn dé、

 菩萨亦尔,一切愚蒙、无有智慧、不知恩德、

 chēn hěn wán dú、jiāo màn zì dà、qí xīn máng gǔ、bù shí shàn fǎ……

 瞋很顽毒、憍慢自大、其心盲瞽、不识善法……

 rú shì děng lèi zhū è zhòng shēng,zhǒng zhǒng bī nǎo,wú néng dòng luàn。

 如是等类诸恶众生,种种逼恼,无能动乱。

 pì rú rì tiān zǐ chū xiàn shì jiān,

 譬如日天子出现世间,

 bù yǐ shēng máng bú jiàn gù,yǐn ér bù xiàn;

 不以生盲不见故,隐而不现;

 yòu fù bù yǐ gān tà pó chéng、ā xiū luó shǒu、yán fú tí shù、

 又复不以乾闼婆城、阿修罗手、阎浮提树、

 chóng yán、suì gǔ、chén wù、yān yún……

 崇岩、邃谷、尘雾、烟云……

 rú shì děng wù zhī suǒ fù zhàng gù,yǐn ér bù xiàn;

 如是等物之所覆障故,隐而不现;

 yì fù bù yǐ shí jié biàn gǎi gù,yǐn ér bù xiàn。

 亦复不以时节变改故,隐而不现。

 pú sà mó hē sà yì fù rú shì,yǒu dà fú dé,

 菩萨摩诃萨亦复如是,有大福德,

 qí xīn shēn guǎng,zhèng niàn guān chá,wú yǒu tuì qū;

 其心深广,正念观察,无有退屈;

 wèi yù jiū jìng gōng dé zhì huì,yú shàng shèng fǎ xīn shēng zhì yù;

 为欲究竟功德智慧,于上胜法心生志欲;

 fǎ guāng pǔ zhào,jiàn yī qiè yì;yú zhū fǎ mén,zhì huì zì zài;

 法光普照,见一切义;于诸法门,智慧自在;

 cháng wèi lì yì yī qiè zhòng shēng ér xiū shàn fǎ,

 常为利益一切众生而修善法,

 céng bù wù qǐ shě zhòng shēng xīn;

 曾不误起舍众生心;

 bù yǐ zhòng shēng qí xìng bì è、xié jiàn、chēn zhuó、nán kě tiáo fú,

 不以众生其性弊恶、邪见、瞋浊、难可调伏,

 biàn jí qì shě,bù xiū huí xiàng;

 便即弃舍,不修回向;

 dàn yǐ pú sà dà yuàn jiǎ zhòu ér zì zhuāng yán,

 但以菩萨大愿甲胄而自庄严,

 jiù hù zhòng shēng,héng wú tuì zhuǎn;

 救护众生,恒无退转;

 bù yǐ zhòng shēng bù zhī bào ēn,tuì pú sà xíng,shě pú tí dào;

 不以众生不知报恩,退菩萨行,舍菩提道;

 bù yǐ fán yú gòng tóng yī chù,shě lí yī qiè rú shí shàn gēn;

 不以凡愚共同一处,舍离一切如实善根;

 bù yǐ zhòng shēng shù qǐ guò è,nán kě rěn shòu,

 不以众生数起过恶,难可忍受,

 ér yú bǐ suǒ shēng pí yàn xīn。

 而于彼所生疲厌心。

 hé yǐ gù?pì rú rì tiān zǐ,bù dàn wèi yī shì gù chū xiàn shì jiān。

 何以故?譬如日天子,不但为一事故出现世间。

 pú sà mó hē sà yì fù rú shì,bù dàn wèi yī zhòng shēng gù,

 菩萨摩诃萨亦复如是,不但为一众生故,

 xiū zhū shàn gēn,huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí;

 修诸善根,回向阿耨多罗三藐三菩提;

 pǔ wèi jiù hù yī qiè zhòng shēng gù ér xiū shàn gēn,

 普为救护一切众生故而修善根,

 huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 回向阿耨多罗三藐三菩提。

 rú shì,bù dàn wèi jìng yī fó shā gù,bù dàn wèi xìn yī fó gù,

 如是,不但为净一佛刹故,不但为信一佛故,

 bù dàn wèi jiàn yī fó gù,bù dàn wèi le yī fǎ gù,

 不但为见一佛故,不但为了一法故,

 qǐ dà zhì yuàn,huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí;

 起大智愿,回向阿耨多罗三藐三菩提;

 wèi pǔ jìng yī qiè fó shā gù,pǔ xìn yī qiè zhū fó gù,

 为普净一切佛刹故,普信一切诸佛故,

 pǔ chéng shì gōng yǎng yī qiè zhū fó gù,pǔ jiě yī qiè fó fǎ gù,

 普承事供养一切诸佛故,普解一切佛法故,

 fā qǐ dà yuàn,xiū zhū shàn gēn,huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 发起大愿,修诸善根,回向阿耨多罗三藐三菩提。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū fó fǎ ér wèi suǒ yuán,

 “佛子!菩萨摩诃萨以诸佛法而为所缘,

 qǐ guǎng dà xīn、bù tuì zhuǎn xīn,

 起广大心、不退转心,

 wú liàng jié zhōng xiū jí xī yǒu nán de xīn bǎo,

 无量劫中修集希有难得心宝,

 yǔ yī qiè zhū fó xī jiē píng děng。

 与一切诸佛悉皆平等。

 pú sà rú shì guān zhū shàn gēn,xìn xīn qīng jìng,dà bēi jiān gù,

 菩萨如是观诸善根,信心清净,大悲坚固,

 yǐ shén shēn xīn、huān xǐ xīn、qīng jìng xīn,

 以甚深心、欢喜心、清净心,

 zuì shèng xīn、róu ruǎn xīn、cí bēi xīn、lián mǐn xīn、

 最胜心、柔软心、慈悲心、怜愍心、

 shè hù xīn、lì yì xīn、ān lè xīn,

 摄护心、利益心、安乐心,

 pǔ wèi zhòng shēng zhēn shí huí xiàng,fēi dàn kǒu yán。

 普为众生真实回向,非但口言。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn huí xiàng zhī shí,zuò shì niàn yán :

 佛子!菩萨摩诃萨以诸善根回向之时,作是念言:

 ‘yǐ wǒ shàn gēn,yuàn yī qiè qù shēng、yī qiè zhòng shēng,jiē dé qīng jìng;

 ‘以我善根,愿一切趣生、一切众生,皆得清净;

 gōng dé yuán mǎn,bù kě jǔ huài,wú yǒu qióng jìn;

 功德圆满,不可沮坏,无有穷尽;

 cháng dé zūn zhòng,zhèng niàn bù wàng;huò jué dìng huì,jù wú liàng zhì;

 常得尊重,正念不忘;获决定慧,具无量智;

 shēn、kǒu、yì yè,yī qiè gōng dé,yuán mǎn zhuāng yán。’

 身、口、意业,一切功德,圆满庄严。’

 yòu zuò shì niàn :

 又作是念:

 ‘yǐ cǐ shàn gēn,

 ‘以此善根,

 lìng yī qiè zhòng shēng chéng shì gōng yǎng yī qiè zhū fó,wú kōng guò zhě;

 令一切众生承事供养一切诸佛,无空过者;

 yú zhū fó suǒ,jìng xìn bù huài;

 于诸佛所,净信不坏;

 tīng wén zhèng fǎ,duàn zhū yí huò,yì chí bù wàng,rú shuō xiū xíng;

 听闻正法,断诸疑惑,忆持不忘,如说修行

 yú rú lái suǒ,qǐ gōng jìng xīn,

 于如来所,起恭敬心,

 shēn yè qīng jìng,ān zhù wú liàng guǎng dà shàn gēn;

 身业清净,安住无量广大善根;

 yǒng lí pín qióng,qī cái mǎn zú;

 永离贫穷,七财满足;

 yú zhū fó suǒ,cháng suí xiū xué,chéng jiù wú liàng shèng miào shàn gēn,

 于诸佛所,常随修学,成就无量胜妙善根,

 píng děng wù jiě,zhù yī qiè zhì,yǐ wú ài yǎn děng shì zhòng shēng;

 平等悟解,住一切智,以无碍眼等视众生;

 zhòng xiāng yán shēn,wú yǒu diàn quē;

 众相严身,无有玷缺;

 yán yīn jìng miào,gōng dé yuán mǎn,zhū gēn diào fú,

 言音净妙,功德圆满,诸根调伏,

 shí lì chéng jiù,shàn xīn mǎn zú,wú suǒ yī zhù。

 十力成就,善心满足,无所依住。

 lìng yī qiè zhòng shēng pǔ dé fó lè,dé wú liàng zhù,zhù fó suǒ zhù。’

 令一切众生普得佛乐,得无量住,住佛所住。’

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà jiàn zhū zhòng shēng,

 “佛子!菩萨摩诃萨见诸众生,

 zào zuò è yè,shòu zhū zhòng kǔ;

 造作恶业,受诸重苦;

 yǐ shì zhàng gù,bú jiàn fó,bù wén fǎ,bù shí sēng。

 以是障故,不见佛,不闻法,不识僧。

 biàn zuò shì niàn :

 便作是念:

 ‘wǒ dāng yú bǐ zhū è dào zhōng,dài zhū zhòng shēng shòu zhǒng zhǒng kǔ,

 ‘我当于彼诸恶道中,代诸众生受种种苦,

 lìng qí jiě tuō。’

 令其解脱。’

 pú sà rú shì shòu kǔ dú shí,zhuǎn gèng yī jīng yī qín,

 菩萨如是受苦毒时,转更一精一勤,

 bù shě、bù bì、bù jīng、bù bù、bù tuì、bù qiè,wú yǒu pí yàn。

 不舍、不避、不惊、不怖、不退、不怯,无有疲厌。

 hé yǐ gù?rú qí suǒ yuàn,jué yù hé fù yī qiè zhòng shēng,lìng jiě tuō gù。

 何以故?如其所愿,决欲荷负一切众生,令解脱故。

 pú sà ěr shí zuò shì niàn yán:

 菩萨尔时作是念言:

 ‘yī qiè zhòng shēng zài shēng lǎo bìng sǐ zhū kǔ nàn chù,

 ‘一切众生在生老病死诸苦难处,

 suí yè liú zhuǎn,xié jiàn wú zhì,sàng zhū shàn fǎ,

 随业流转,邪见无智,丧诸善法,

 wǒ yīng jiù zhī,lìng dé chū lí。’

 我应救之,令得出离。’

 yòu zhū zhòng shēng ài wǎng suǒ chán,chī gài suǒ fù,

 又诸众生爱网所缠,痴盖所覆,

 rǎn zhe zhū yǒu,suí zhú bù shě,rù kǔ lóng jiàn,zuò mó yè xíng,

 染著诸有,随逐不舍,入苦笼槛,作魔业行,

 fú zhì dōu jǐn,cháng huái yí huò,bú jiàn ān yǐn chǔ,

 福智都尽,常怀疑惑,不见安隐处,

 bù zhī chū lí dào,zài yú shēng sǐ lún zhuàn bù xī,

 不知出离道,在于生死轮转不息,

 zhū kǔ yū ní héng suǒ méi nì。

 诸苦淤泥恒所没溺。

 pú sà jiàn yǐ,qǐ dà bēi xīn、dà ráo yì xīn,

 菩萨见已,起大悲心、大饶益心,

 yù lìng zhòng shēng xī dé jiě tuō,yǐ yī qiè shàn gēn huí xiàng,

 欲令众生悉得解脱,以一切善根回向,

 yǐ guǎng dà xīn huí xiàng,rú sān shì pú sà suǒ xiū huí xiàng,

 以广大心回向,如三世菩萨所修回向,

 rú dà huí xiàng jīng suǒ shuō huí xiàng,

 如大回向经所说回向,

 yuàn zhū zhòng shēng pǔ dé qīng jìng,jiū jìng chéng jiù yī qiè zhǒng zhì。

 愿诸众生普得清净,究竟成就一切种智。

 fù zuò shì niàn:

 复作是念:

 ‘wǒ suǒ xiū xíng,yù lìng zhòng shēng jiē xī dé chéng wú shàng zhì wáng,

 ‘我所修行,欲令众生皆悉得成无上智王,

 bù wéi zì shēn ér qiú jiě tuō,dàn wèi jiù jì yī qiè zhòng shēng,

 不为自身而求解脱,但为救济一切众生,

 lìng qí xián dé yī qiè zhì xīn,dù shēng sǐ liú,jiě tuō zhòng kǔ。’

 令其咸得一切智心,度生死流,解脱众苦。’

 fù zuò shì niàn:

 复作是念:

 ‘wǒ dāng pǔ wèi yī qiè zhòng shēng bèi shòu zhòng kǔ,

 ‘我当普为一切众生备受众苦,

 lìng qí dé chū wú liàng shēng sǐ zhòng kǔ dà hè。

 令其得出无量生死众苦大壑。

 wǒ dāng pǔ wèi yī qiè zhòng shēng,yú yī qiè shì jiè yī qiè è qù zhōng,

 我当普为一切众生,于一切世界一切恶趣中,

 jǐn wèi lái jié,shòu yī qiè kǔ,rán cháng wèi zhòng shēng qín xiū shàn gēn。

 尽未来劫,受一切苦,然常为众生勤修善根。

 hé yǐ gù?wǒ níng dú shòu rú shì zhòng kǔ,bù lìng zhòng shēng duò yú dì yù。

 何以故?我宁独受如是众苦,不令众生堕于地狱。

 wǒ dāng yú bǐ dì yùchù shēngyán luó wáng děng xiǎn nán zhī chù,

 我当于彼地狱、畜生、阎罗王等险难之处,

 yǐ shēn wéi zhì,jiù shú yī qiè è dào zhòng shēng,lìng dé jiě tuō。’

 以身为质,救赎一切恶道众生,令得解脱。’

 fù zuò shì niàn:

 复作是念:

 ‘wǒ yuàn bǎo hù yī qiè zhòng shēng zhōng bù qì shè,

 ‘我愿保护一切众生终不弃舍,

 suǒ yán chéng shí,wú yǒu xū wàng。

 所言诚实,无有虚妄。

 hé yǐ gù?wǒ wèi jiù dù yī qiè zhòng shēng fà pú tí xīn,

 何以故?我为救度一切众生发菩提心,

 bù wéi zì shēn qiú wú shàng dào,

 不为自身求无上道,

 yì bù wéi qiú wǔ yù jìng jiè jí sān yǒu zhōng zhǒng zhǒng lè gù xiū pú tí xíng。

 亦不为求五欲境界及三有中种种乐故修菩提行。

 hé yǐ gù?shì jiān zhī lè wú fēi shì kǔ。

 何以故?世间之乐无非是苦。

 zhòng mó jìng jiè,yú rén suǒ tān,

 众魔境界,愚人所贪,

 zhū fó suǒ hē,yī qiè kǔ huàn yīn zhī ér qǐ;

 诸佛所诃,一切苦患因之而起;

 dì yù、è guǐ jí yǐ chù shēng、yán luó wáng chù,

 地狱、饿鬼及以畜生、阎罗王处,

 fèn huì dòu sòng,gèng xiāng huǐ rǔ。

 忿恚斗讼,更相毁辱。

 rú shì zhū è,jiē yīn tān zhe wǔ yù suǒ zhì。

 如是诸恶,皆因贪著五欲所致。

 dān zhe wǔ yù,yuǎn lí zhū fó,zhàng ài shēng tiān,

 耽著五欲,远离诸佛,障碍生天,

 hé kuàng dé yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí!’

 何况得于阿耨多罗三藐三菩提!’

 pú sà rú shì guān zhū shì jiān tān shǎo yù wèi shòu wú liàng kǔ,

 菩萨如是观诸世间贪少欲味受无量苦,

 zhōng bù wéi bǐ wǔ yù lè gù,qiú wú shàng pú tí,xiū pú sà xíng;

 终不为彼五欲乐故,求无上菩提,修菩萨行;

 dàn wèi ān lè yī qiè zhòng shēng,fā xīn xiū xí,chéng mǎn dà yuàn,

 但为安乐一切众生,发心修习,成满大愿,

 duàn jié zhòng shēng zhū kǔ juàn suǒ,lìng dé jiě tuō。

 断截众生诸苦罥索,令得解脱。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù zuò shì niàn:

 “佛子!菩萨摩诃萨复作是念:

 ‘wǒ dāng yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,

 ‘我当以善根如是回向,

 lìng yī qiè zhòng shēng de jiū jìng lè、lì yì lè、bù shòu lè、

 令一切众生得究竟乐、利益乐、不受乐、

 jì jìng lè、wú yī lè、wú dòng lè、wú liàng lè、bù shě bù tuì lè、

 寂静乐、无依乐、无动乐、无量乐、不舍不退乐、

 bù miè lè、yī qiè zhì lè。

 不灭乐、一切智乐。’

 fù zuò shì niàn:

 复作是念:

 ’wǒ dāng yǔ yī qiè zhòng shēng zuò tiáo yù shī,

 ‘我当与一切众生作调御师,

 zuò zhǔ bīng chén,zhí dà zhì jù,shì ān yǐn dào,lìng lí xiǎn nán,

 作主兵臣,执大智炬,示安隐道,令离险难,

 yǐ shàn fāng biàn bǐ zhī shí yì;

 以善方便俾知实义;

 yòu yú shēng sǐ hǎi,zuò yī qiè zhì shàn qiǎo chuán shī,

 又于生死海,作一切智善巧船师,

 dù zhū zhòng shēng,shǐ dào bǐ àn。‘

 度诸众生,使到彼岸。’

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 佛子!菩萨摩诃萨以诸善根如是回向,所谓:

 ’suí yíjiù hù yī qiè zhòng shēng,lìng chū shēng sǐ,

 ‘随宜救护一切众生,令出生死,

 chéng shì gōng yǎng yī qiè zhū fó,dé wú zhàng ài yī qiè zhì zhì,

 承事供养一切诸佛,得无障碍一切智智,

 shě lí zhòng mó,yuǎn è zhī shí,qīn jìn yī qiè pú sà shàn yǒu,

 舍离众魔,远恶知识,亲近一切菩萨善友,

 miè zhū guò zuì,chéng jiù jìng yè,

 灭诸过罪,成就净业,

 jù zú pú sà guǎng dà xíng yuàn、wú liàng shàn gēn。

 具足菩萨广大行愿、无量善根。’

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn zhèng huí xiàng yǐ,zuò rú shì niàn:

 “佛子!菩萨摩诃萨以诸善根正回向已,作如是念:

 ‘bù yǐ sì tiān xià zhòng shēng duō gù,duō rì chū xiàn;

 ‘不以四天下众生多故,多日出现;

 dàn yī rì chū,xī néng pǔ zhào yī qiè zhòng shēng。

 但一日出,悉能普照一切众生。

 yòu,zhū zhòng shēng bù yǐ zì shēn guāng míng gù,

 又,诸众生不以自身光明故,

 zhī yǒu zhòu yè,yóu xíng guān chá,xìng zào zhū yè;

 知有昼夜,游行观察,兴造诸业;

 jiē yóu rì tiān zǐ chū,chéng bàn sī shì,rán bǐ rì lún dàn yī wú èr。’

 皆由日天子出,成办斯事,然彼日轮但一无二。’

 pú sà mó hē sà yì fù rú shì,xiū jí shàn gēn huí xiàng zhī shí,zuò shì niàn yán:

 菩萨摩诃萨亦复如是,修集善根回向之时,作是念言:

 ‘bǐ zhū zhòng shēng bù néng zì jiù,hé néng jiù tā?

 ‘彼诸众生不能自救,何能救他?

 wéi wǒ yī rén,zhì dú wú lǚ,xiū jí shàn gēn rú shì huí xiàng。

 唯我一人,志独无侣,修集善根如是回向。

 suǒ wèi: wèi yù guǎng dù yī qiè zhòng shēng gù,

 所谓:为欲广度一切众生故,

 pǔ zhào yī qiè zhòng shēng gù,shì dǎo yī qiè zhòng shēng gù,

 普照一切众生故,示导一切众生故,

 kāi wù yī qiè zhòng shēng gù,gù fù yī qiè zhòng shēng gù,

 开悟一切众生故,顾复一切众生故,

 shè shòu yī qiè zhòng shēng gù,chéng jiù yī qiè zhòng shēng gù,

 摄受一切众生故,成就一切众生故,

 lìng yī qiè zhòng shēng huān xǐ gù,lìng yī qiè zhòng shēng yuè lè gù,

 令一切众生欢喜故,令一切众生悦乐故,

 lìng yī qiè zhòng shēng duàn yí gù。’

 令一切众生断疑故。’

 fó zǐ!pú sà mó hē sà fù zuò shì niàn:

 佛子!菩萨摩诃萨复作是念:

 'wǒ yīng rú rì,pǔ zhào yī qiè,bù qiú ēn bào。

 ‘我应如日,普照一切,不求恩报。

 zhòng shēng yǒu è,xī néng róng shòu,zhōng bù yǐ cǐ ér shě shì yuàn;

 众生有恶,悉能容受,终不以此而舍誓愿;

 bù yǐ yī zhòng shēng è gù,shě yī qiè zhòng shēng。

 不以一众生恶故,舍一切众生。

 dàn qín xiū xí shàn gēn huí xiàng,pǔ lìng zhòng shēng jiē dé ān lè;

 但勤修习善根回向,普令众生皆得安乐;

 shàn gēn suī shǎo,pǔ shè zhòng shēng,yǐ huān xǐ xīn guǎng dà huí xiàng。

 善根虽少,普摄众生,以欢喜心广大回向。

 ruò yǒu shàn gēn,bù yù ráo yì yī qiè zhòng shēng,bù míng huí xiàng;

 若有善根,不欲饶益一切众生,不名回向;

 suí yī shàn gēn,pǔ yǐ zhòng shēng ér wèi suǒ yuán,nǎi míng huí xiàng。

 随一善根,普以众生而为所缘,乃名回向。

 ān zhì zhòng shēng yú wú suǒ zhe fǎ xìng huí xiàng,

 安置众生于无所著法性回向,

 jiàn zhòng shēng zì xìng bù dòng bù zhuǎn huí xiàng,

 见众生自性不动不转回向,

 yú huí xiàng wú suǒ yī、wú suǒ qǔ huí xiàng,

 于回向无所依、无所取回向,

 bù qǔ shàn gēn xiāng huí xiàng,bù fēn bié yè bào tǐ xìng huí xiàng,

 不取善根相回向,不分别业报体性回向,

 bù zhe wǔ yùn xiāng huí xiàng,bù huài wǔ yùn xiāng huí xiàng,

 不著五蕴相回向,不坏五蕴相回向,

 bù qǔ yè huí xiàng,bù qiú bào huí xiàng,

 不取业回向,不求报回向,

 bù rǎn zhe yīn yuán huí xiàng,bù fēn bié yīn yuán suǒ qǐ huí xiàng,

 不染著因缘回向,不分别因缘所起回向,

 bù zhù míng chēng huí xiàng,bù zhe chù suǒ huí xiàng,

 不著名称回向,不著处所回向,

 bù zhe xū wàng fǎ huí xiàng,

 不著虚妄法回向,

 bù zhe zhòng shēng xiàng、shì jiè xiāng、xīn yì xiāng huí xiàng,

 不著众生相、世界相、心意相回向,

 bù qǐ xīn diān dǎo、xiǎng diān dǎo、jiàn diān dǎo huí xiàng,

 不起心颠倒、想颠倒、见颠倒回向,

 bù zhe yǔ yán dào huí xiàng,guān yī qiè fǎ zhēn shí xìng huí xiàng,

 不著语言道回向,观一切法真实性回向,

 guān yī qiè zhòng shēng píng děng xiāng huí xiàng,

 观一切众生平等相回向,

 yǐ fǎ jiè yìn yìn zhū shàn gēn huí xiàng,guān zhū fǎ lí tān yù huí xiàng。

 以法界印印诸善根回向,观诸法离贪欲回向。

 jiě yī qiè fǎ wú,zhòng zhí shàn gēn yì rú shì;

 解一切法无,种植善根亦如是;

 guān zhū fǎ wú èr、wú shēng、wú miè,huí xiàng yì rú shì。

 观诸法无二、无生、无灭,回向亦如是。

 yǐ rú shì děng shàn gēn huí xiàng,xiū xíng qīng jìng duì zhì zhī fǎ,

 以如是等善根回向,修行清净对治之法,

 suǒ yǒu shàn gēn jiē xī suí shùn chū shì jiān fǎ。

 所有善根皆悉随顺出世间法。

 bù zuò èr xiāng,fēi jí yè xiū xí yī qiè zhì,

 不作二相,非即业修习一切智,

 fēi lí yè huí xiàng yī qiè zhì,yī qiè zhì fēi jí shì yè,

 非离业回向一切智,一切智非即是业,

 rán bù lí yè dé yī qiè zhì。

 然不离业得一切智。

 yǐ yè rú guāng yǐng qīng jìng gù,bào yì rú guāng yǐng qīng jìng;

 以业如光影清净故,报亦如光影清净;

 bào rú guāng yǐng qīng jìng gù,yī qiè zhì zhì yì rú guāng yǐng qīng jìng。

 报如光影清净故,一切智智亦如光影清净。

 lí wǒwǒ suǒ yī qiè dòng luàn sī wéi fēn bié,

 离我、我所一切动乱思惟分别,

 rú shì le zhī,yǐ zhū shàn gēn fāng biàn huí xiàng。

 如是了知,以诸善根方便回向。’

 

 “pú sà rú shì huí xiàng zhī shí,dù tuō zhòng shēng,

 “菩萨如是回向之时,度脱众生,

 cháng wú xiū xī,bú zhù fǎ xiāng;

 常无休息,不住法相

 suī zhī zhū fǎ wú yè wú bào,

 虽知诸法无业无报,

 shàn néng chū shēng yī qiè yè bào ér wú wéi zhēng,

 善能出生一切业报而无违诤,

 rú shì fāng biàn shàn xiū huí xiàng。

 如是方便善修回向。

 pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,lí yī qiè guò,zhū fó suǒ zàn。

 菩萨摩诃萨如是回向时,离一切过,诸佛所赞。

 fó zǐ!

 佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà dì yī jiù hù yī qiè zhòng shēng lí zhòng shēng xiàng huí xiàng。”

 是为菩萨摩诃萨第一救护一切众生离众生相回向。”

 

 ěr shí,jīn gāng chuáng pú sà,

 尔时,金刚幢菩萨,

 guān chá shí fāng yī qiè zhòng huì jì yú fǎ jiè,rù shēn jù yì,

 观察十方一切众会暨于法界,入深句义,

 yǐ wú liàng xīn xiū xí shèng xíng,dà bēi pǔ fù yī qiè zhòng shēng,

 以无量心修习胜行,大悲普覆一切众生,

 bù duàn sān shì zhū rú lái zhǒng,rù yī qiè fó gōng dé fǎ cáng,

 不断三世诸如来种,入一切佛功德法藏,

 chū shēng yī qiè zhū fó fǎ shēn,shàn néng fēn bié zhū zhòng shēng xīn,

 出生一切诸佛法身,善能分别诸众生心,

 zhī qí suǒ zhǒng shàn gēn chéng shú,

 知其所种善根成熟,

 zhù yú fǎ shēn ér wèi shì xiàn qīng jìng sè shēn;

 住于法身而为示现清净色身;

 chéng fó shén lì,jí shuō sòng yán:

 承佛神力,即说颂言:

 

 “bù sī yì jié xiū háng dào,yī jīng yī jìn jiān gù xīn wú ài,

 “不思议劫修行道,精进坚固心无碍,

 wèi yù ráo yì qún shēng lèi,cháng qiú zhū fó gōng dé fǎ。

 为欲饶益群生类,常求诸佛功德法。

 diào yù shì jiān wú děng rén,xiū zhì qí yì shén míng jié,

 调御世间无等人,修治其意甚明洁,

 fā xīn pǔ jiù zhū hán shí,bǐ néng shàn rù huí xiàng cáng。

 发心普救诸含识,彼能善入回向藏。

 yǒng měng yī jīng yī jìn lì jù zú,zhì huì cōng dá yì qīng jìng,

 勇猛精进力具足,智慧聪达意清净,

 pǔ jiù yī qiè zhū qún shēng,qí xīn kān rěn bù qīng dòng。

 普救一切诸群生,其心堪忍不倾动。

 xīn shàn ān zhù wú yǔ děng,yì cháng qīng jìng dà huān yuè,

 心善安住无与等,意常清净大欢悦,

 rú shì wèi wù qín xiū xíng,pì rú dà dì pǔ róng shòu。

 如是为物勤修行,譬如大地普容受。

 bù wéi zì shēn qiú kuài lè,dàn yù jiù hù zhū zhòng shēng,

 不为自身求快乐,但欲救护诸众生,

 rú shì fā qǐ dà bēi xīn,jí dé rù yú wú ài dì。

 如是发起大悲心,疾得入于无碍地。

 shí fāng yī qiè zhū shì jiè,suǒ yǒu zhòng shēng jiē shè shòu,

 十方一切诸世界,所有众生皆摄受,

 wèi jiù bǐ gù shàn zhù xīn,rú shì xiū xué zhū huí xiàng。

 为救彼故善住心,如是修学诸回向。

 xiū xíng bù shī dà xīn yuè,hù chí jìng jiè wú suǒ fàn,

 修行布施大欣悦,护持净戒无所犯,

 yǒng měng yī jīng yī jìn xīn bù dòng,huí xiàng rú lái yī qiè zhì。

 勇猛精进心不动,回向如来一切智。

 qí xīn guǎng dà wú biān jì,rěn lì ān zhù bù qīng dòng,

 其心广大无边际,忍力安住不倾动,

 chán dìng shén shēn héng zhào le,zhì huì wēi miào nán sī yì。

 禅定甚深恒照了,智慧微妙难思议。

 shí fāng yī qiè shì jiè zhōng,jù zú xiū zhì qīng jìng xíng,

 十方一切世界中,具足修治清净行,

 rú shì gōng dé jiē huí xiàng,wèi yù ān lè zhū hán shí。

 如是功德皆回向,为欲安乐诸含识。

 dà shì qín xiū zhū shàn yè,wú liàng wú biān bù kě shǔ,

 大士勤修诸善业,无量无边不可数,

 rú shì xī yǐ yì zhòng shēng,lìng zhù nán sī wú shàng zhì。

 如是悉以益众生,令住难思无上智。

 pǔ wèi yī qiè zhòng shēng gù,bù sī yì jié chù dì yù,

 普为一切众生故,不思议劫处地狱,

 rú shì céng wú yàn tuì xīn,yǒng měng jué dìng cháng huí xiàng。

 如是曾无厌退心,勇猛决定常回向。

 bù qiú sè shēng xiāng yǔ wèi,yì bù xī qiú zhū miào chù,

 不求色声香与味,亦不希求诸妙触,

 dàn wèi jiù dù zhū qún shēng,cháng qiú wú shàng zuì shèng zhì。

 但为救度诸群生,常求无上最胜智。

 zhì huì qīng jìng rú xū kōng,xiū xí wú biān dà shì xíng,

 智慧清净如虚空,修习无边大士行,

 rú fó suǒ xíng zhū xíng fǎ,bǐ rén rú shì cháng xiū xué。

 如佛所行诸行法,彼人如是常修学。

 dà shì yóu xíng zhū shì jiè,xī néng ān yǐn zhū qún shēng,

 大士游行诸世界,悉能安隐诸群生,

 pǔ shǐ yī qiè jiē huān xǐ,xiū pú sà xíng wú yàn zú。

 普使一切皆欢喜,修菩萨行无厌足。

 chú miè yī qiè zhū xīn dú,sī wéi xiū xí zuì shàng zhì,

 除灭一切诸心毒,思惟修习最上智,

 bù wéi zì jǐ qiú ān lè,dàn yuàn zhòng shēng de lí kǔ。

 不为自己求安乐,但愿众生得离苦。

 cǐ rén huí xiàng dé jiū jìng,xīn cháng qīng jìng lí zhòng dú,

 此人回向得究竟,心常清净离众毒,

 sān shì rú lái suǒ fù zhǔ,zhù yú wú shàng dà fǎ chéng。

 三世如来所付嘱,住于无上大法城。

 wèi zēng rǎn zhe yú zhū sè,shòu xiǎng xíng shí yì rú shì,

 未曾染著于诸色,受想行识亦如是,

 qí xīn yǒng chū yú sān yǒu,suǒ yǒu gōng dé jǐn huí xiàng。

 其心永出于三有,所有功德尽回向。

 fó suǒ zhī jiàn zhū zhòng shēng,jìn jiē shè qǔ wú yǒu yú,

 佛所知见诸众生,尽皆摄取无有余,

 shì yuàn jiē lìng dé jiě tuō,wèi bǐ xiū xíng dà huān xǐ。

 誓愿皆令得解脱,为彼修行大欢喜。

 qí xīn niàn niàn héng ān zhù,zhì huì guǎng dà wú yǔ děng,

 其心念念恒安住,智慧广大无与等,

 lí chī zhèng niàn cháng jì rán,yī qiè zhū yè jiē qīng jìng。

 离痴正念常寂然,一切诸业皆清净。

 bǐ zhū pú sà chǔ yú shì,bù zhe nèi wài yī qiè fǎ,

 彼诸菩萨处于世,不著内外一切法,

 rú fēng wú ài xíng yú kōng,dà shì yòng xīn yì fù rán。

 如风无碍行于空,大士用心亦复然。

 suǒ yǒu shēn yè jiē qīng jìng,yī qiè yǔ yán wú guò shī,

 所有身业皆清净,一切语言无过失,

 xīn cháng guī xiàng yú rú lái,néng lìng zhū fó xī huān xǐ。

 心常归向于如来,能令诸佛悉欢喜。

 shí fāng wú liàng zhū guó tǔ,suǒ yǒu fó chù jiē wǎng yì,

 十方无量诸国土,所有佛处皆往诣,

 yú zhōng dǔ jiàn dà bēi zūn,mí bù gōng jìng ér zhān fèng。

 于中睹见大悲尊,靡不恭敬而瞻奉。

 xīn cháng qīng jìng lí zhū shī,pǔ rù shì jiān wú suǒ wèi,

 心常清净离诸失,普入世间无所畏,

 yǐ zhù rú lái wú shàng dào,fù wèi sān yǒu dà fǎ chí。

 已住如来无上道,复为三有大法池。

 yī jīng yī qín guān chá yī qiè fǎ,suí shùn sī wéi yǒu fēi yǒu,

 精勤观察一切法,随顺思惟有非有,

 rú shì qù yú zhēn shí lǐ,dé rù shén shēn wú zhēng chù。

 如是趣于真实理,得入甚深无诤处。

 yǐ cǐ xiū chéng jiān gù dào,yī qiè zhòng shēng mò néng huài,

 以此修成坚固道,一切众生莫能坏,

 shàn néng le dá zhū fǎ xìng,pǔ yú sān shì wú suǒ zhe。

 善能了达诸法性,普于三世无所著。

 rú shì huí xiàng dào bǐ àn,pǔ shǐ qún shēng lí zhòng gòu,

 如是回向到彼岸,普使群生离众垢,

 yǒng lí yī qiè zhū suǒ yī,dé rù jiū jìng wú yī chù。

 永离一切诸所依,得入究竟无依处。

 yī qiè zhòng shēng yǔ yán dào,suí qí zhǒng lèi gè chā bié,

 一切众生语言道,随其种类各差别,

 pú sà xī néng fēn bié shuō,ér xīn wú zhe wú suǒ ài。

 菩萨悉能分别说,而心无著无所碍。

 pú sà rú shì xiū huí xiàng,gōng dé fāng biàn bù kě shuō,

 菩萨如是修回向,功德方便不可说,

 néng lìng shí fāng shì jiè zhōng,yī qiè zhū fó jiē chēng tàn。”

 能令十方世界中,一切诸佛皆称叹。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教