无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第十八(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-03-21 [投稿]

大方广佛华严经》卷第十八·明法品第十八(视频念诵版)

 

以上为《华严经》明法品第十八的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第十八·明法品第十八(文字注音版)

 ěr shí,yī jīng yī jìn huì pú sà bái fǎ huì pú sà yán:

 尔时,一精一进慧菩萨白法慧菩萨言:

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà chū fā qiú yī qiè zhì xīn,

 “佛子!菩萨摩诃萨初发求一切智心,

 chéng jiù rú shì wú liàng gōng dé,jù dà zhuāng yán,

 成就如是无量功德,具大庄严,

 shēng yī qiè zhì chéng,rù pú sà zhèng wèi,shě zhū shì jiān fǎ,

 升一切智乘,入菩萨正位,舍诸世间法,

 dé fó chū shì fǎ,qù、lái、xiàn zài zhū fó shè shòu,

 得佛出世法,去、来、现在诸佛摄受,

 jué dìng zhì yú wú shàng pú tí jiū jìng zhī chù。

 决定至于无上菩提究竟之处。

 bǐ zhū pú sà yú fó jiào zhōng yún hé xiū xí,

 彼诸菩萨于佛教中云何修习,

 lìng zhū rú lái jiē shēng huān xǐ,rù zhū pú sà suǒ zhù zhī chù,

 令诸如来皆生欢喜,入诸菩萨所住之处,

 yī qiè dà xíng jiē dé qīng jìng,suǒ yǒu dà yuàn xī shǐ mǎn zú,

 一切大行皆得清净,所有大愿悉使满足,

 huò zhū pú sà guǎng dà zhī cáng,suí suǒ yìng huà cháng wèi shuō fǎ,

 获诸菩萨广大之藏,随所应化常为说法

 ér héng bù shě bō luó mì xíng,suǒ niàn zhòng shēng xián lìng de dù,

 而恒不舍波罗蜜行,所念众生咸令得度,

 shào sān bǎo zhǒng shǐ bù duàn jué,shàn gēn fāng biàn jiē xī bù xū?

 绍三宝种使不断绝,善根方便皆悉不虚?

 fó zǐ!bǐ zhū pú sà yǐ hé fāng biàn,néng lìng cǐ fǎ dāng de yuán mǎn?

 佛子!彼诸菩萨以何方便,能令此法当得圆满

 yuàn chuí āi mǐn,wèi wǒ xuān shuō;cǐ zhū dà huì,mí bù lè wén!

 愿垂哀愍,为我宣说;此诸大会,靡不乐闻!

 

 ”fù cì,rú zhū pú sà mó hē sà cháng qín xiū xí,

 “复次,如诸菩萨摩诃萨常勤修习,

 miè chú yī qiè wú míng hēi àn,xiáng fú mó yuàn,

 灭除一切无明黑暗,降伏魔怨,

 zhì zhū wài dào,yǒng dí yī qiè fán nǎo xīn gòu;

 制诸外道,永涤一切烦恼心垢;

 xī néng chéng jiù yī qiè shàn gēn,yǒng chū yī qiè è qù zhū nán,

 悉能成就一切善根,永出一切恶趣诸难,

 jìng zhì yī qiè dà zhì jìng jiè;

 净治一切大智境界;

 chéng jiù yī qiè pú sà zhū dì、zhū bō luó mì、zǒng chí sān mèi、liù tōng、

 成就一切菩萨诸地、诸波罗蜜、总持三昧、六通、

 sān míng、sì wú suǒ wèi qīng jìng gōng dé,zhuāng yán yī qiè zhū fó guó tǔ,

 三明、四无所畏清净功德,庄严一切诸佛国土,

 jí zhū xiàng hǎo shēn、yǔ、xīn xíng chéng jiù mǎn zú,

 及诸相好身、语、心行成就满足,

 shàn zhī yī qiè zhū fó rú lái lì、wú suǒ wèi、bù gòng fó fǎ、

 善知一切诸佛如来力、无所畏、不共佛法

 yī qiè zhì zhì suǒ xíng jìng jiè;

 一切智智所行境界;

 wèi yù chéng shú yī qiè zhòng shēng,suí qí xīn lè ér qǔ fó tǔ,

 为欲成熟一切众生,随其心乐而取佛土,

 suí gēn、suí shí rú yīng shuō fǎ;

 随根、随时如应说法;

 zhǒng zhǒng wú liàng guǎng dà fó shì,

 种种无量广大佛事,

 jí yú wú liàng zhū gōng dé fǎ、zhū xíng、zhū dào jí zhū jìng jiè,

 及余无量诸功德法、诸行、诸道及诸境界,

 jiē xī yuán mǎn,jí yǔ rú lái gōng dé píng děng;

 皆悉圆满,疾与如来功德平等;

 yú zhū rú lái、yīng、

 于诸如来、应、

 zhèng děng jué bǎi qiān ā sēng qí jié xiū pú sà xíng shí suǒ jí fǎ cáng,

 正等觉百千阿僧祇劫修菩萨行时所集法藏,

 xī néng shǒu hù,kāi shì yǎn shuō,

 悉能守护,开示演说,

 zhū mó wài dào wú néng jǔ huài,shè chí zhèng fǎ wú yǒu qióng jìn;

 诸魔外道无能沮坏,摄持正法无有穷尽;

 yú yī qiè shì jiè yǎn shuō fǎ shí,tiān wáng、lóng wáng、yè chā wáng、

 于一切世界演说法时,天王、龙王、夜叉王、

 gān tà pó wáng、ā xiū luó wáng、jiā lóu luó wáng、jǐn nà luó wáng、

 乾闼婆王、阿修罗王、迦楼罗王、紧那罗王、

 mó hóu luó jiā wáng、rén wáng、fàn wáng、rú lái fǎ wáng,jiē xī shǒu hù;

 摩睺罗伽王、人王、梵王、如来法王,皆悉守护;

 yī qiè shì jiān,gōng jìng gōng yǎng,tóng guàn qí dǐng;

 一切世间,恭敬供养,同灌其顶;

 cháng wèi zhū fó zhī suǒ hù niàn,yī qiè pú sà yì jiē ài jìng;

 常为诸佛之所护念,一切菩萨亦皆爱敬;

 dé shàn gēn lì,zēng cháng bái fǎ,kāi yǎn rú lái shén shēn fǎ cáng,

 得善根力,增长白法,开演如来甚深法藏,

 shè chí zhèng fǎ yǐ zì zhuāng yán。

 摄持正法以自庄严。

 yī qiè pú sà suǒ xíng cì dì,yuàn jiē yǎn shuō!“

 一切菩萨所行次第,愿皆演说!”

 

 ěr shí,yī jīng yī jìn huì pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yán:

 尔时,一精一进慧菩萨欲重宣其义而说颂言:

 

 ”dà míng chēng zhě shàn néng yǎn,pú sà suǒ chéng gōng dé fǎ,

 “大名称者善能演,菩萨所成功德法,

 shēn rù wú biān guǎng dà xíng,jù zú qīng jìng wú shī zhì。

 深入无边广大行,具足清净无师智。

 ruò yǒu pú sà chū fā xīn,chéng jiù fú dé zhì huì chéng,

 若有菩萨初发心,成就福德智慧乘,

 rù lí shēng wèi chāo shì jiān,pǔ huò zhèng děng pú tí fǎ。

 入离生位超世间,普获正等菩提法。

 bǐ fù yún hé fó jiào zhōng,jiān gù qín xiū zhuǎn zēng shèng,

 彼复云何佛教中,坚固勤修转增胜,

 lìng zhū rú lái xī huān xǐ,fó suǒ zhù dì sù dāng rù?

 令诸如来悉欢喜,佛所住地速当入?

 suǒ xíng qīng jìng yuàn jiē mǎn,jí dé guǎng dà zhì huì cáng,

 所行清净愿皆满,及得广大智慧藏,

 cháng néng shuō fǎ dù zhòng shēng,ér xīn wú yī wú suǒ zhe。

 常能说法度众生,而心无依无所著。

 pú sà yī qiè bō luó mì,xī shàn xiū xíng wú quē jiǎn,

 菩萨一切波罗蜜,悉善修行无缺减,

 suǒ niàn zhòng shēng xián jiù dù,cháng chí fó zhǒng shǐ bù jué。

 所念众生咸救度,常持佛种使不绝。

 suǒ zuò jiān gù bù táng juān,yī qiè gōng chéng dé chū lí,

 所作坚固不唐捐,一切功成得出离,

 rú zhū shèng zhě suǒ xiū xíng,bǐ qīng jìng dào yuàn xuān shuō!

 如诸胜者所修行,彼清净道愿宣说!

 yǒng pò yī qiè wú míng àn,xiáng fú zhòng mó jí wài dào,

 永破一切无明暗,降伏众魔及外道,

 suǒ yǒu gòu huì xī dí chú,dé jìn rú lái dà zhì huì。

 所有垢秽悉涤除,得近如来大智慧。

 yǒng lí è qù zhū xiǎn nán,jìng zhì dà zhì shū shèng jìng,

 永离恶趣诸险难,净治大智殊胜境,

 huò miào dào lì lín shàng zūn,yī qiè gōng dé jiē chéng jiù。

 获妙道力邻上尊,一切功德皆成就。

 zhèng dé rú lái zuì shèng zhì,zhù yú wú liàng zhū guó tǔ,

 证得如来最胜智,住于无量诸国土,

 suí zhòng shēng xīn ér shuō fǎ,jí zuò guǎng dà zhū fó shì。

 随众生心而说法,及作广大诸佛事。

 yún hé ér dé zhū miào dào,kāi yǎn rú lái zhèng fǎ cáng,

 云何而得诸妙道,开演如来正法藏,

 cháng néng shòu chí zhū fó fǎ,wú néng chāo shèng wú yǔ děng?

 常能受持诸佛法,无能超胜无与等?

 yún hé wú wèi rú shī zi,suǒ xíng qīng jìng rú mǎn yuè?

 云何无畏如师子,所行清净如满月?

 yún hé xiū xí fó gōng dé,yóu rú lián huá bù zhe shuǐ?“

 云何修习佛功德,犹如莲华不著水?”

 

 ěr shí,fǎ huì pú sà gào yī jīng yī jìn huì pú sà yán:

 尔时,法慧菩萨告一精一进慧菩萨言:

 

 ”shàn zāi!fó zǐ!rǔ jīn wèi yù duō suǒ ráo yì、duō suǒ ān lè、duō suǒ huì lì,

 “善哉!佛子!汝今为欲多所饶益、多所安乐、多所惠利,

 āi mǐn shì jiān zhū tiān jí rén,wèn yú rú shì pú sà suǒ xiū qīng jìng zhī xíng。

 哀愍世间诸天及人,问于如是菩萨所修清净之行。

 fó zǐ!rǔ zhù shí fǎ,fā dà yī jīng yī jìn,zēng zhǎng bù tuì,yǐ dé jiě tuō;

 佛子!汝住实法,发大一精一进,增长不退,已得解脱

 néng zuò shì wèn,tóng yú rú lái。

 能作是问,同于如来。

 dì tīng!dì tīng!shàn sī niàn zhī!

 谛听!谛听!善思念之!

 wǒ jīn chéng fó wēi shén zhī lì,wèi rǔ yú zhōng shuō qí shǎo fēn。

 我今承佛威神之力,为汝于中说其少分。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ fā yī qiè zhì xīn,yīng lí chī àn,

 “佛子!菩萨摩诃萨已发一切智心,应离痴暗,

 yī jīng yī qín shǒu hù,wú lìng fàng yì。

 一精一勤守护,无令放逸。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù shí zhǒng fǎ,míng: bù fàng yì。

 佛子!菩萨摩诃萨住十种法,名:不放逸。

 hé zhě wèi shí?yī zhě,hù chí zhòng jiè;

 何者为十?一者,护持众戒;

 èr zhě,yuǎn lí yú chī,jìng pú tí xīn;

 二者,远离愚痴,净菩提心;

 sān zhě,xīn lè zhì zhí,lí zhū chǎn kuáng;

 三者,心乐质直,离诸谄诳;

 sì zhě,qín xiū shàn gēn,wú yǒu tuì zhuǎn;

 四者,勤修善根,无有退转;

 wǔ zhě,héng shàn sī wéi,zì suǒ fā xīn;

 五者,恒善思惟,自所发心;

 liù zhě,bù lè qīn jìn zài jiā、chū jiā yī qiè fán fū;

 六者,不乐亲近在家、出家一切凡夫;

 qī zhě,xiū zhū shàn yè ér bù yuàn qiú shì jiān guǒ bào;

 七者,修诸善业而不愿求世间果报;

 bā zhě,yǒng lí èr chéng,xíng pú sà dào;

 八者,永离二乘,行菩萨道;

 jiǔ zhě,lè xiū zhòng shàn,lìng bù duàn jué;

 九者,乐修众善,令不断绝;

 shí zhě,héng shàn guān chá zì xiāng xù lì。

 十者,恒善观察自相续力。

 fó zǐ!ruò zhū pú sà xíng cǐ shí fǎ,shì zé míng wéi zhù bù fàng yì。

 佛子!若诸菩萨行此十法,是则名为住不放逸。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù bù fàng yì,dé shí zhǒng qīng jìng。

 “佛子!菩萨摩诃萨住不放逸,得十种清净。

 hé zhě wèi shí?yī zhě,rú shuō ér xíng;èr zhě,niàn zhì chéng jiù;

 何者为十?一者,如说而行;二者,念智成就;

 sān zhě,zhù yú shēn dìng,bù chén bù jǔ;sì zhě,lè qiú fó fǎ,wú yǒu xiè xī;

 三者,住于深定,不沉不举;四者,乐求佛法,无有懈息;

 wǔ zhě,suí suǒ wén fǎ,rú lǐ guān chá,jù zú chū shēng qiǎo miào zhì huì;

 五者,随所闻法,如理观察,具足出生巧妙智慧;

 liù zhě,rù shēn chán dìng,dé fó shén tōng;

 六者,入深禅定,得佛神通

 qī zhě,qí xīn píng děng,wú yǒu gāo xià;

 七者,其心平等,无有高下;

 bā zhě,yú zhū zhòng shēng shàng、zhōng、xià lèi,

 八者,于诸众生上、中、下类,

 xīn wú zhàng ài,yóu rú dà dì děng zuò lì yì;

 心无障碍,犹如大地等作利益;

 jiǔ zhě,ruò jiàn zhòng shēng nǎi zhì yī fà pú tí zhī xīn,

 九者,若见众生乃至一发菩提之心,

 zūn zhòng chéng shì yóu rú hé shàng;

 尊重承事犹如和尚;

 shí zhě,yú shòu jiè hé shàng jí ā shé lí、yī qiè pú sà、zhū shàn zhī shí、

 十者,于授戒和尚及阿阇梨、一切菩萨、诸善知识、

 fǎ shī zhī suǒ,cháng shēng zūn zhòng,chéng shì gōng yǎng。

 法师之所,常生尊重,承事供养。

 fó zǐ!shì míng pú sà zhù bù fàng yì shí zhǒng qīng jìng。

 佛子!是名菩萨住不放逸十种清净。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù bù fàng yì,fā dà yī jīng yī jìn;

 佛子!菩萨摩诃萨住不放逸,发大一精一进;

 qǐ yú zhèng niàn,shēng shèng yù lè,suǒ xíng bù xī;

 起于正念,生胜欲乐,所行不息;

 yú yī qiè fǎ,xīn wú yī chù;yú shén shēn fǎ,néng qín xiū xí;

 于一切法,心无依处;于甚深法,能勤修习;

 rù wú zhēng mén,zēng guǎng dà xīn;

 入无诤门,增广大心;

 fó fǎ wú biān,néng shùn le zhī,lìng zhū rú lái jiē xī huān xǐ。

 佛法无边,能顺了知,令诸如来皆悉欢喜。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǒu shí fǎ,néng lìng yī qiè zhū fó huān xǐ。

 “佛子!菩萨摩诃萨复有十法,能令一切诸佛欢喜。

 hé děng wéi shí?yī zhě,yī jīng yī jìn bù tuì;èr zhě,bù xī shēn mìng;

 何等为十?一者,一精一进不退;二者,不惜身命;

 sān zhě,yú zhū lì yǎng wú yǒu xī qiú;sì zhě,zhī yī qiè fǎ jiē rú xū kōng;

 三者,于诸利养无有希求;四者,知一切法皆如虚空

 wǔ zhě,shàn néng guān chá,pǔ rù fǎ jiè;

 五者,善能观察,普入法界;

 liù zhě,zhī zhū fǎ yìn,xīn wú yǐ zhe;

 六者,知诸法印,心无倚著;

 qī zhě,cháng fā dà yuàn;bā zhě,chéng jiù qīng jìng rěn zhì guāng míng;

 七者,常发大愿;八者,成就清净忍智光明;

 jiǔ zhě,guān zì shàn fǎ,xīn wú zēng jiǎn;

 九者,观自善法,心无增减;

 shí zhě,yī wú zuò mén,xiū zhū jìng xíng。

 十者,依无作门,修诸净行。

 fó zǐ!shì wèi pú sà zhù shí zhǒng fǎ,néng lìng yī qiè rú lái huān xǐ。

 佛子!是为菩萨住十种法,能令一切如来欢喜。

 

 ”fó zǐ!fù yǒu shí fǎ,néng lìng yī qiè zhū fó huān xǐ。

 “佛子!复有十法,能令一切诸佛欢喜。

 hé zhě wèi shí?suǒ wèi: ān zhù bù fàng yì;ān zhù wú shēng rěn;

 何者为十?所谓:安住不放逸;安住无生忍;

 ān zhù dà cí;ān zhù dà bēi;ān zhù mǎn zú zhū bō luó mì;ān zhù zhū xíng;

 安住大慈;安住大悲;安住满足诸波罗蜜;安住诸行;

 ān zhù dà yuàn;ān zhù qiǎo fāng biàn;ān zhù yǒng měng lì;ān zhù zhì huì,

 安住大愿;安住巧方便;安住勇猛力;安住智慧,

 guān yī qiè fǎ jiē wú suǒ zhù,yóu rú xū kōng。

 观一切法皆无所住,犹如虚空。

 fó zǐ!ruò zhū pú sà zhù cǐ shí fǎ,néng lìng yī qiè zhū fó huān xǐ。

 佛子!若诸菩萨住此十法,能令一切诸佛欢喜。

 

 “fó zǐ!yǒu shí zhǒng fǎ,lìng zhū pú sà sù rù zhū dì。

 “佛子!有十种法,令诸菩萨速入诸地。

 hé děng wéi shí?yī zhě,shàn qiǎo yuán mǎn fú、zhì èr xíng;

 何等为十?一者,善巧圆满福、智二行;

 èr zhě,néng dà zhuāng yán bō luó mì dào;

 二者,能大庄严波罗蜜道;

 sān zhě,zhì huì míng dá,bù suí tā yǔ;

 三者,智慧明达,不随他语;

 sì zhě,chéng shì shàn yǒu,héng bù shě lí;

 四者,承事善友,恒不舍离;

 wǔ zhě,cháng xíng yī jīng yī jìn,wú yǒu xiè dài;

 五者,常行一精一进,无有懈怠

 liù zhě,shàn néng ān zhù rú lái shén lì;

 六者,善能安住如来神力;

 qī zhě,xiū zhū shàn gēn,bù shēng pí juàn;

 七者,修诸善根,不生疲倦;

 bā zhě,shēn xīn lì zhì,yǐ dà chéng fǎ ér zì zhuāng yán;

 八者,深心利智,以大乘法而自庄严;

 jiǔ zhě,yú dì dì fǎ mén,xīn wú suǒ zhù;

 九者,于地地法门,心无所住;

 shí zhě,yǔ sān shì fó shàn gēn fāng biàn tóng yī tǐ xìng。

 十者,与三世佛善根方便同一体性。

 fó zǐ!cǐ shí zhǒng fǎ,lìng zhū pú sà sù rù zhū dì。

 佛子!此十种法,令诸菩萨速入诸地。

 ”fù cì,fó zǐ!zhū pú sà chū zhù dì shí,yīng shàn guān chá;

 “复次,佛子!诸菩萨初住地时,应善观察;

 suí qí suǒ yǒu yī qiè fǎ mén,suí qí suǒ yǒu shèn shēn zhì huì,

 随其所有一切法门,随其所有甚深智慧,

 suí suǒ xiū yīn,suí suǒ de guǒ,suí qí jìng jiè,

 随所修因,随所得果,随其境界,

 suí qí lì yòng,suí qí shì xiàn,suí qí fēn bié,

 随其力用,随其示现,随其分别,

 suí qí suǒ de,xī shàn guān chá。

 随其所得,悉善观察。

 zhī yī qiè fǎ,jiē shì zì xīn,ér wú suǒ zhe;

 知一切法,皆是自心,而无所著;

 rú shì zhī yǐ,rù pú sà dì,néng shàn ān zhù。

 如是知已,入菩萨地,能善安住。

 fó zǐ!bǐ zhū pú sà zuò shì sī wéi:‘wǒ děng yí yīng sù rù zhū dì。

 佛子!彼诸菩萨作是思惟:‘我等宜应速入诸地。

 hé yǐ gù?wǒ děng ruò yú dì dì zhōng zhù,chéng jiù rú shì guǎng dà gōng dé;

 何以故?我等若于地地中住,成就如是广大功德;

 jù gōng dé yǐ,jiàn rù fó dì;zhù fó dì yǐ,néng zuò wú biān guǎng dà fó shì。

 具功德已,渐入佛地;住佛地已,能作无边广大佛事。

 shì gù yí yīng cháng qín xiū xí,wú yǒu xiū xī,

 是故宜应常勤修习,无有休息,

 wú yǒu pí yàn,yǐ dà gōng dé ér zì zhuāng yán rù pú sà dì。

 无有疲厌,以大功德而自庄严入菩萨地。’

 

 “fó zǐ!yǒu shí zhǒng fǎ,lìng zhū pú sà suǒ xíng qīng jìng。

 “佛子!有十种法,令诸菩萨所行清净。

 hé děng wéi shí?yī zhě,xī shě zī cái,mǎn zhòng shēng yì;

 何等为十?一者,悉舍资财,满众生意;

 èr zhě,chí jiè qīng jìng,wú suǒ huǐ fàn;

 二者,持戒清净,无所毁犯;

 sān zhě,róu hé rěn rǔ,wú yǒu qióng jìn;

 三者,柔和忍辱,无有穷尽;

 sì zhě,qín xiū zhū xíng,yǒng bù tuì zhuǎn;

 四者,勤修诸行,永不退转;

 wǔ zhě,yǐ zhèng niàn lì,xīn wú mí luàn;

 五者,以正念力,心无迷乱;

 liù zhě,fēn bié le zhī wú liàng zhū fǎ;

 六者,分别了知无量诸法;

 qī zhě,xiū yī qiè xíng ér wú suǒ zhe;

 七者,修一切行而无所著;

 bā zhě,qí xīn bù dòng,yóu rú shān wáng;

 八者,其心不动,犹如山王;

 jiǔ zhě,guǎng dù zhòng shēng,yóu rú qiáo liáng;

 九者,广度众生,犹如桥梁;

 shí zhě,zhī yī qiè zhòng shēng yǔ zhū rú lái tóng yī tǐ xìng。

 十者,知一切众生与诸如来同一体性。

 fó zǐ!shì wèi shí fǎ,lìng zhū pú sà suǒ xíng qīng jìng。

 佛子!是为十法,令诸菩萨所行清净。

 

 ”pú sà jì de xíng qīng jìng yǐ,fù huò shí zhǒng zēng shèng fǎ。

 “菩萨既得行清净已,复获十种增胜法。

 hé děng wéi shí?yī zhě,tā fāng zhū fó,jiē xī hù niàn;

 何等为十?一者,他方诸佛,皆悉护念;

 èr zhě,shàn gēn zēng shèng,chāo zhū děng liè;

 二者,善根增胜,超诸等列;

 sān zhě,shàn néng lǐng shòu fó jiā chí lì;

 三者,善能领受佛加持力;

 sì zhě,cháng dé shàn rén,wèi suǒ yī hù;

 四者,常得善人,为所依怙;

 wǔ zhě,ān zhù yī jīng yī jìn,héng bù fàng yì;

 五者,安住一精一进,恒不放逸;

 liù zhě,zhī yī qiè fǎ píng děng wú yì;

 六者,知一切法平等无异;

 qī zhě,xīn héng ān zhù wú shàng dà bēi;

 七者,心恒安住无上大悲;

 bā zhě,rú shí guān fǎ,chū shēng miào huì;

 八者,如实观法,出生妙慧;

 jiǔ zhě,néng shàn xiū xíng qiǎo miào fāng biàn;

 九者,能善修行巧妙方便;

 shí zhě,néng zhī rú lái fāng biàn zhī lì。

 十者,能知如来方便之力。

 fó zǐ!shì wèi pú sà shí zhǒng zēng shèng fǎ。

 佛子!是为菩萨十种增胜法。

 

 “fó zǐ!pú sà yǒu shí zhǒng qīng jìng yuàn。

 “佛子!菩萨有十种清净愿。

 hé děng wéi shí?yī yuàn,chéng shú zhòng shēng,wú yǒu pí juàn;

 何等为十?一愿,成熟众生,无有疲倦;

 èr yuàn,jù xíng zhòng shàn,jìng zhū shì jiè;

 二愿,具行众善,净诸世界;

 sān yuàn,chéng shì rú lái,cháng shēng zūn zhòng;

 三愿,承事如来,常生尊重;

 sì yuàn,hù chí zhèng fǎ,bù xī qū mìng;

 四愿,护持正法,不惜躯命;

 wǔ yuàn,yǐ zhì guān chá,rù zhū fó tǔ;

 五愿,以智观察,入诸佛土;

 liù yuàn,yǔ zhū pú sà tóng yī tǐ xìng;

 六愿,与诸菩萨同一体性;

 qī yuàn,rù rú lái mén,le yī qiè fǎ;

 七愿,入如来门,了一切法;

 bā yuàn,jiàn zhě shēng xìn,wú bù huò yì;

 八愿,见者生信,无不获益;

 jiǔ yuàn,shén lì zhù shì,jǐn wèi lái jié;

 九愿,神力住世,尽未来劫;

 shí yuàn,jù pǔ xián xíng,jìng zhì yī qiè zhǒng zhì zhī mén。

 十愿,具普贤行,净治一切种智之门。

 fó zǐ!shì wèi pú sà shí zhǒng qīng jìng yuàn。

 佛子!是为菩萨十种清净愿。

 

 ”fó zǐ!pú sà zhù shí zhǒng fǎ,lìng zhū dà yuàn jiē dé yuán mǎn。

 “佛子!菩萨住十种法,令诸大愿皆得圆满。

 hé děng wéi shí?yī zhě,xīn wú pí yàn;èr zhě,jù dà zhuāng yán;

 何等为十?一者,心无疲厌;二者,具大庄严;

 sān zhě,niàn zhū pú sà shū shèng yuàn lì;

 三者,念诸菩萨殊胜愿力;

 sì zhě,wén zhū fó tǔ,xī yuàn wǎng shēng;

 四者,闻诸佛土,悉愿往生;

 wǔ zhě,shēn xīn cháng jiǔ,jǐn wèi lái jié;

 五者,深心长久,尽未来劫;

 liù zhě,yuàn xī chéng jiù yī qiè zhòng shēng;

 六者,愿悉成就一切众生;

 qī zhě,zhù yī qiè jié,bù yǐ wéi láo;

 七者,住一切劫,不以为劳;

 bā zhě,shòu yī qiè kǔ,bù shēng yàn lí;

 八者,受一切苦,不生厌离;

 jiǔ zhě,yú yī qiè lè,xīn wú tān zhe;

 九者,于一切乐,心无贪著;

 shí zhě,cháng qín shǒu hù wú shàng fǎ mén。

 十者,常勤守护无上法门。

 

 “fó zǐ!pú sà mǎn zú rú shì yuàn shí,jí dé shí zhǒng wú jìn cáng。

 “佛子!菩萨满足如是愿时,即得十种无尽藏。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi: pǔ jiàn zhū fó wú jìn cáng、

 何等为十?所谓:普见诸佛无尽藏、

 zǒng chí bù wàng wú jìn cáng、jué le zhū fǎ wú jìn cáng、

 总持不忘无尽藏、决了诸法无尽藏、

 dà bēi jiù hù wú jìn cáng、zhǒng zhǒng sān mèi wú jìn cáng、

 大悲救护无尽藏、种种三昧无尽藏、

 mǎn zhòng shēng xīn guǎng dà fú dé wú jìn cáng、

 满众生心广大福德无尽藏、

 yǎn yī qiè fǎ shén shēn zhì huì wú jìn cáng、

 演一切法甚深智慧无尽藏、

 bào de shén tōng wú jìn cáng、zhù wú liàng jié wú jìn cáng、

 报得神通无尽藏、住无量劫无尽藏、

 rù wú biān shì jiè wú jìn cáng。

 入无边世界无尽藏。

 fó zǐ!shì wèi pú sà shí wú jìn cáng。

 佛子!是为菩萨十无尽藏。

 

 ”pú sà dé shì shí zhǒng cáng yǐ,fú dé jù zú,zhì huì qīng jìng;

 “菩萨得是十种藏已,福德具足,智慧清净;

 yú zhū zhòng shēng,suí qí suǒ yīng ér wèi shuō fǎ。

 于诸众生,随其所应而为说法。

 fó zǐ!pú sà yún hé yú zhū zhòng shēng,suí qí suǒ yīng ér wèi shuō fǎ?

 佛子!菩萨云何于诸众生,随其所应而为说法?

 suǒ wèi: zhī qí suǒ zuò,zhī qí yīn yuán,zhī qí xīn xíng,zhī qí yù lè。

 所谓:知其所作,知其因缘,知其心行,知其欲乐。

 tān yù duō zhě,wèi shuō bù jìng;chēn huì duō zhě,wèi shuō dà cí;

 贪欲多者,为说不净;瞋恚多者,为说大慈;

 yú chī duō zhě,jiào qín guān chá;

 愚痴多者,教勤观察;

 sān dú děng zhě,wèi shuō chéng jiù shèng zhì fǎ mén;

 三毒等者,为说成就胜智法门;

 lè shēng sǐ zhě,wèi shuō sān kǔ;ruò zhe chù suǒ,shuō chù kōng jì;

 乐生死者,为说三苦;若著处所,说处空寂;

 xīn xiè dài zhě,shuō dà yī jīng yī jìn;huái wǒ màn zhě,shuō fǎ píng děng;

 心懈怠者,说大一精一进;怀我慢者,说法平等;

 duō chǎn kuáng zhě,wèi shuō pú sà;

 多谄诳者,为说菩萨;

 qí xīn zhì zhí、lè jì jìng zhě,guǎng wéi shuō fǎ,lìng qí chéng jiù。

 其心质直、乐寂静者,广为说法,令其成就。

 pú sà rú shì suí qí suǒ yīng ér wèi shuō fǎ。

 菩萨如是随其所应而为说法。

 wèi shuō fǎ shí,wén xiāng lián shǔ,yì wú chuǎn miù;

 为说法时,文相连属,义无舛谬;

 guān fǎ xiān hòu,yǐ zhì fēn bié;shì fēi shěn dìng,bù wéi fǎ yìn;

 观法先后,以智分别;是非审定,不违法印;

 cì dì jiàn lì wú biān xíng mén,lìng zhū zhòng shēng duàn yī qiè yí;

 次第建立无边行门,令诸众生断一切疑;

 shàn zhī zhū gēn,rù rú lái jiào;zhèng zhēn shí jì,zhī fǎ píng děng;

 善知诸根,入如来教;证真实际,知法平等;

 duàn zhū fǎ ài,chú yī qiè zhí;cháng niàn zhū fó,xīn wú zàn shě;

 断诸法爱,除一切执;常念诸佛,心无暂舍;

 le zhī yīn shēng,tǐ xìng píng děng;yú zhū yán shuō,xīn wú suǒ zhe;

 了知音声,体性平等;于诸言说,心无所著;

 qiǎo shuō pì yù,wú xiāng wéi fǎn,

 巧说譬喻,无相违反,

 xī lìng dé wù yī qiè zhū fó suí yīng pǔ xiàn píng děng zhì shēn。

 悉令得悟一切诸佛随应普现平等智身。

 

 “pú sà rú shì wèi zhū zhòng shēng ér yǎn shuō fǎ,zé zì xiū xí,

 “菩萨如是为诸众生而演说法,则自修习,

 zēng zhǎng yì lì,bù shě zhū dù,jù zú zhuāng yán bō luó mì dào。

 增长义利,不舍诸度,具足庄严波罗蜜道。

 shì shí,pú sà wèi lìng zhòng shēng xīn mǎn zú gù,

 是时,菩萨为令众生心满足故,

 nèi wài xī shě ér wú suǒ zhe,shì zé néng jìng tán bō luó mì。

 内外悉舍而无所著,是则能净檀波罗蜜。

 jù chí zhòng jiè ér wú suǒ zhe,yǒng lí wǒ màn,shì zé néng jìng shī bō luó mì。

 具持众戒而无所著,永离我慢,是则能净尸波罗蜜。

 xī néng rěn shòu yī qiè zhū è,yú zhū zhòng shēng,qí xīn píng děng,

 悉能忍受一切诸恶,于诸众生,其心平等,

 wú yǒu dòng yáo,pì rú dà dì néng chí yī qiè,shì zé néng jìng rěn bō luó mì。

 无有动摇,譬如大地能持一切,是则能净忍波罗蜜。

 pǔ fā zhòng yè,cháng xiū mí xiè,zhū yǒu suǒ zuò héng bù tuì zhuǎn,

 普发众业,常修靡懈,诸有所作恒不退转,

 yǒng měng shì lì wú néng zhì fú,yú zhū gōng dé bù qǔ bù shě,

 勇猛势力无能制伏,于诸功德不取不舍,

 ér néng mǎn zú yī qiè zhì mén,shì zé néng jìng yī jīng yī jìn bō luó mì。

 而能满足一切智门,是则能净一精一进波罗蜜。

 yú wǔ yù jìng wú suǒ tān zhe,zhū cì dì dìng xī néng chéng jiù,

 于五欲境无所贪著,诸次第定悉能成就,

 cháng zhèng sī wéi,bú zhù bù chū,ér néng xiāo miè yī qiè fán nǎo,

 常正思惟,不住不出,而能销灭一切烦恼,

 chū shēng wú liàng zhū sān mèi mén,chéng jiù wú biān dà shén tōng lì;

 出生无量诸三昧门,成就无边大神通力;

 nì shùn cì dì,rù zhū sān mèi,yú yī sān mèi mén rù wú biān sān mèi mén,

 逆顺次第,入诸三昧,于一三昧门入无边三昧门,

 xī zhī yī qiè sān mèi jìng jiè,

 悉知一切三昧境界,

 yǔ yī qiè sān mèi sān mó bō dǐ zhì yìn bù xiāng wéi bèi,

 与一切三昧三摩钵底智印不相违背,

 néng sù rù yú yī qiè zhì dì,shì zé néng jìng chán bō luó mì。

 能速入于一切智地,是则能净禅波罗蜜。

 yú zhū fó suǒ wén fǎ shòu chí,jìn shàn zhī shí chéng shì bù juàn;

 于诸佛所闻法受持,近善知识承事不倦;

 cháng lè wén fǎ,xīn wú yàn zú;suí suǒ tīng shòu,rú lǐ sī wéi;

 常乐闻法,心无厌足;随所听受,如理思惟;

 rù zhēn sān mèi,lí zhū pì jiàn;

 入真三昧,离诸僻见;

 shàn guān zhū fǎ,dé shí xiàng yìn,le zhī rú lái wú gōng yòng dào;

 善观诸法,得实相印,了知如来无功用道;

 chéng pǔ mén huì,rù yú yī qiè zhì zhì zhī mén,

 乘普门慧,入于一切智智之门,

 yǒng dé xiū xī,shì zé néng jìng bō rě bō luó mì。

 永得休息,是则能净般若波罗蜜。

 shì xiàn yī qiè shì jiàn zuò yè,jiào huà zhòng shēng ér bù yàn juàn,

 示现一切世间作业,教化众生而不厌倦,

 suí qí xīn lè ér wèi xiàn shēn;

 随其心乐而为现身;

 yī qiè suǒ xíng jiē wú rǎn zhe,

 一切所行皆无染著,

 huò xiàn fán fū、huò xiàn shèng rén suǒ xíng zhī xíng,

 或现凡夫、或现圣人所行之行,

 huò xiàn shēng sǐ,huò xiàn niè pán;

 或现生死,或现涅槃

 shàn néng guān chá yī qiè suǒ zuò,

 善能观察一切所作,

 shì xiàn yī qiè zhū zhuāng yán shì ér bù tān zhe,

 示现一切诸庄严事而不贪著,

 biàn rù zhū qù dù tuō zhòng shēng,shì zé néng jìng fāng biàn bō luó mì。

 遍入诸趣度脱众生,是则能净方便波罗蜜。

 jǐn chéng jiù yī qiè zhòng shēng,jǐn zhuāng yán yī qiè shì jiè,

 尽成就一切众生,尽庄严一切世界,

 jǐn gōng yǎng yī qiè zhū fó,jǐn tōng dá wú zhàng ài fǎ,

 尽供养一切诸佛,尽通达无障碍法,

 jǐn xiū xíng biàn fǎ jiè xíng,shēn héng zhù jǐn wèi lái jié zhì,

 尽修行遍法界行,身恒住尽未来劫智,

 jǐn zhī yī qiè xīn niàn,jǐn jué wù liú zhuǎn hái miè,

 尽知一切心念,尽觉悟流转还灭,

 jǐn shì xiàn yī qiè guó tǔ,jǐn zhèng dé rú lái zhì huì,

 尽示现一切国土,尽证得如来智慧,

 shì zé néng jìng yuàn bō luó mì。

 是则能净愿波罗蜜。

 jù shēn xīn lì,wú yǒu zá rǎn gù;jù shēn xìn lì,wú néng cuī fú gù;

 具深心力,无有杂染故;具深信力,无能摧伏故;

 jù dà bēi lì,bù shēng pí yàn gù;jù dà cí lì,suǒ xíng píng děng gù;

 具大悲力,不生疲厌故;具大慈力,所行平等故;

 jù zǒng chí lì,néng yǐ fāng biàn chí yī qiè yì gù;

 具总持力,能以方便持一切义故;

 jù biàn cái lì,lìng yī qiè zhòng shēng huān xǐ mǎn zú gù;

 具辩才力,令一切众生欢喜满足故;

 jù bō luó mì lì,zhuāng yán dà chéng gù;jù dà yuàn lì,yǒng bù duàn jué gù;

 具波罗蜜力,庄严大乘故;具大愿力,永不断绝故;

 jù shén tōng lì,chū shēng wú liàng gù;

 具神通力,出生无量故;

 jù jiā chí lì,lìng xìn jiě lǐng shòu gù,shì zé néng jìng lì bō luó mì。

 具加持力,令信解领受故,是则能净力波罗蜜。

 zhī tān yù xíng zhě,zhī chēn huì xíng zhě,zhī yú chī xíng zhě,

 知贪欲行者,知瞋恚行者,知愚痴行者,

 zhī děng fēn háng zhě,zhī xiū xué dì xíng zhě,

 知等分行者,知修学地行者,

 yī niàn zhōng zhī wú biān zhòng shēng xíng,zhī wú biān zhòng shēng xīn,

 一念中知无边众生行,知无边众生心,

 zhī yī qiè fǎ zhēn shí,zhī yī qiè rú lái lì,

 知一切法真实,知一切如来力,

 pǔ jué wù fǎ jiè mén,shì zé néng jìng zhì bō luó mì。

 普觉悟法界门,是则能净智波罗蜜。

 

 ”fó zǐ!pú sà rú shì qīng jìng zhū bō luó mì shí、

 “佛子!菩萨如是清净诸波罗蜜时、

 yuán mǎn zhū bō luó mì shí、bù shě zhū bō luó mì shí,

 圆满诸波罗蜜时、不舍诸波罗蜜时,

 zhù dà zhuāng yán pú sà chéng zhōng。

 住大庄严菩萨乘中。

 suí qí suǒ niàn,yī qiè zhòng shēng jiē wèi shuō fǎ,

 随其所念,一切众生皆为说法,

 lìng zēng jìng yè ér de dù tuō。

 令增净业而得度脱。

 duò è dào zhě,jiào shǐ fā xīn;zài nán zhōng zhě,lìng qín yī jīng yī jìn;

 堕恶道者,教使发心;在难中者,令勤一精一进;

 duō tān zhòng shēng,shì wú tān fǎ;duō chēn zhòng shēng,lìng xíng píng děng;

 多贪众生,示无贪法;多瞋众生,令行平等;

 zhe jiàn zhòng shēng,wèi shuō yuán qǐ;

 著见众生,为说缘起;

 yù jiè zhòng shēng,jiào lí yù huì è bù shàn fǎ;

 欲界众生,教离欲恚恶不善法;

 sè jiè zhòng shēng,wèi qí xuān shuō pí bō shě nà;

 色界众生,为其宣说毗钵舍那;

 wú sè jiè zhòng shēng,wèi qí xuān shuō wēi miào zhì huì;

 无色界众生,为其宣说微妙智慧;

 èr chéng zhī rén,jiào jì jìng xíng;

 二乘之人,教寂静行;

 lè dà chéng zhě,wèi shuō shí lì guǎng dà zhuāng yán。

 乐大乘者,为说十力广大庄严。

 rú qí wǎng xī chū fā xīn shí,jiàn wú liàng zhòng shēng duò zhū è dào,

 如其往昔初发心时,见无量众生堕诸恶道,

 dà shī zǐ hǒu zuò rú shì yán:

 大师子吼作如是言:

 ’wǒ dāng yǐ zhǒng zhǒng fǎ mén,suí qí suǒ yīng ér dù tuō zhī!'

 ‘我当以种种法门,随其所应而度脱之!’

 pú sà jù zú rú shì zhì huì,guǎng néng dù tuō yī qiè zhòng shēng。

 菩萨具足如是智慧,广能度脱一切众生。

 

 “fó zǐ!pú sà jù zú rú shì zhì huì,lìng sān bǎo zhǒng yǒng bù duàn jué。

 “佛子!菩萨具足如是智慧,令三宝种永不断绝。

 suǒ yǐ zhě hé?pú sà mó hē sà jiào zhū zhòng shēng fà pú tí xīn,

 所以者何?菩萨摩诃萨教诸众生发菩提心,

 shì gù néng lìng fó zhǒng bù duàn;

 是故能令佛种不断;

 cháng wèi zhòng shēng kāi chǎn fǎ cáng,shì gù néng lìng fǎ zhǒng bù duàn;

 常为众生开阐法藏,是故能令法种不断;

 shàn chí jiào fǎ,wú suǒ guāi wéi,shì gù néng lìng sēng zhǒng bù duàn。

 善持教法,无所乖违,是故能令僧种不断。

 fù cì,xī néng chēng zàn yī qiè dà yuàn,shì gù néng lìng fó zhǒng bù duàn;

 复次,悉能称赞一切大愿,是故能令佛种不断;

 fēn bié yǎn shuō yīn yuán zhī mén,shì gù néng lìng fǎ zhǒng bù duàn;

 分别演说因缘之门,是故能令法种不断;

 cháng qín xiū xí liù hé jìng fǎ,shì gù néng lìng sēng zhǒng bù duàn。

 常勤修习六和敬法,是故能令僧种不断。

 fù cì,yú zhòng shēng tián zhōng xià fó zhǒng zi,

 复次,于众生田中下佛种子,

 shì gù néng lìng fó zhǒng bù duàn;

 是故能令佛种不断;

 hù chí zhèng fǎ,bù xī shēn mìng,shì gù néng lìng fǎ zhǒng bù duàn;

 护持正法,不惜身命,是故能令法种不断;

 tǒng lǐ dà zhòng,wú yǒu pí juàn,shì gù néng lìng sēng zhǒng bù duàn。

 统理大众,无有疲倦,是故能令僧种不断。

 fù cì,yú qù、lái、jīn fó,suǒ shuō zhī fǎ、suǒ zhì zhī jiè,

 复次,于去、来、今佛,所说之法、所制之戒,

 jiē xī fèng chí,xīn bù shě lí,

 皆悉奉持,心不舍离,

 shì gù néng lìng fó、fǎ、sēng zhǒng yǒng bù duàn jué。

 是故能令佛、法、僧种永不断绝。

 pú sà rú shì shào lóng sān bǎo,yī qiè suǒ xíng wú yǒu guò shī,

 菩萨如是绍隆三宝,一切所行无有过失,

 suí yǒu suǒ zuò,jiē yǐ huí xiàng yī qiè zhì mén,

 随有所作,皆以回向一切智门,

 shì gù sān yè jiē wú xiá diàn。

 是故三业皆无瑕玷。

 wú xiá diàn gù,suǒ zuò zhòng shàn,suǒ xíng zhū xíng,jiào huà zhòng shēng,

 无瑕玷故,所作众善,所行诸行,教化众生,

 suí yīng shuō fǎ,nǎi zhì yī niàn,wú yǒu cuò miù,

 随应说法,乃至一念,无有错谬,

 jiē yǔ fāng biàn zhì huì xiāng yìng,

 皆与方便智慧相应,

 xī yǐ xiàng yú yī qiè zhì zhì,wú kōng guò zhě。

 悉以向于一切智智,无空过者。

 

 ”pú sà rú shì xiū xí shàn fǎ,niàn niàn jù zú shí zhǒng zhuāng yán。

 “菩萨如是修习善法,念念具足十种庄严。

 hé zhě wèi shí?suǒ wèi: shēn zhuāng yán,

 何者为十?所谓:身庄严,

 suí zhū zhòng shēng suǒ yīng diào fú ér wèi shì xiàn gù;

 随诸众生所应调伏而为示现故;

 yǔ zhuāng yán,duàn yī qiè yí,jiē lìng huān xǐ gù;

 语庄严,断一切疑,皆令欢喜故;

 xīn zhuāng yán,yú yī niàn zhōng rù zhū sān mèi gù;

 心庄严,于一念中入诸三昧故;

 fó shā zhuāng yán,yī qiè qīng jìng,lí zhū fán nǎo gù;

 佛刹庄严,一切清净,离诸烦恼故;

 guāng míng zhuāng yán,fàng wú biān guāng pǔ zhào zhòng shēng gù;

 光明庄严,放无边光普照众生故;

 zhòng huì zhuāng yán,pǔ shè zhòng huì,jiē lìng huān xǐ gù;

 众会庄严,普摄众会,皆令欢喜故;

 shén tōng zhuāng yán,suí zhòng shēng xīn,zì zài shì xiàn gù;

 神通庄严,随众生心,自在示现故;

 zhèng jiào zhuāng yán,néng shè yī qiè cōng huì rén gù;

 正教庄严,能摄一切聪慧人故;

 niè pán dì zhuāng yán,yú yī chù chéng dào,zhōu biàn shí fāng xī wú yú gù;

 涅槃地庄严,于一处成道,周遍十方悉无余故;

 qiǎo shuō zhuāng yán,suí chù、suí shí、suí qí gēn qì wèi shuō fǎ gù。

 巧说庄严,随处、随时、随其根器为说法故。

 pú sà chéng jiù rú shì zhuāng yán,yú niàn niàn zhōng,

 菩萨成就如是庄严,于念念中,

 shēn、yǔ、yì yè jiē wú kōng guò,xī yǐ huí xiàng yī qiè zhì mén。

 身、语、意业皆无空过,悉以回向一切智门。

 ruò yǒu zhòng shēng jiàn cǐ pú sà,dāng zhī yì fù wú kōng guò zhě,

 若有众生见此菩萨,当知亦复无空过者,

 yǐ bì dàng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí gù。

 以必当成阿耨多罗三藐三菩提故。

 ruò wén míng,ruò gōng yǎng,ruò tóng zhù,ruò yì niàn,ruò suí chū jiā,

 若闻名,若供养,若同住,若忆念,若随出家,

 ruò wén shuō fǎ,ruò suí xǐ shàn gēn,ruò yáo shēng qīn jìng,

 若闻说法,若随喜善根,若遥生钦敬,

 nǎi zhì chēng yáng、zàn tàn míng zì,

 乃至称扬、赞叹名字,

 jiē dāng de ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 皆当得阿耨多罗三藐三菩提。

 fó zǐ!pì rú yǒu yào,míng wéi:

 佛子!譬如有药,名为:

 shàn jiàn,zhòng shēng jiàn zhě,zhòng dú xī chú;

 善见,众生见者,众毒悉除;

 pú sà rú shì chéng jiù cǐ fǎ,zhòng shēng ruò jiàn,

 菩萨如是成就此法,众生若见,

 zhū fán nǎo dú jiē dé chú miè,shàn fǎ zēng zhǎng。

 诸烦恼毒皆得除灭,善法增长。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ fǎ zhōng,qín jiā xiū xí,

 “佛子!菩萨摩诃萨住此法中,勤加修习,

 yǐ zhì huì míng,miè zhū chī àn;yǐ cí bēi lì,cuī fú mó jūn;

 以智慧明,灭诸痴闇;以慈悲力,摧伏魔军;

 yǐ dà zhì huì jí fú dé lì,zhì zhū wài dào;

 以大智慧及福德力,制诸外道;

 yǐ jīn gāng dìng,miè chú yī qiè xīn gòu fán nǎo;

 以金刚定,灭除一切心垢烦恼;

 yǐ yī jīng yī jìn lì,jí zhū shàn gēn;

 以一精一进力,集诸善根;

 yǐ jìng fó tǔ zhū shàn gēn lì,yuǎn lí yī qiè è dào zhū nán;

 以净佛土诸善根力,远离一切恶道诸难;

 yǐ wú suǒ zhe lì,jìng zhì jìng jiè;

 以无所著力,净智境界;

 yǐ fāng biàn zhì huì lì,chū shēng yī qiè pú sà zhū dì、zhū bō luó mì,

 以方便智慧力,出生一切菩萨诸地、诸波罗蜜,

 jí zhū sān mèi、liù tōng、sān míng、sì wú suǒ wèi,xī lìng qīng jìng;

 及诸三昧、六通、三明、四无所畏,悉令清净;

 yǐ yī qiè shàn fǎ lì,chéng mǎn yī qiè zhū fó jìng tǔ,

 以一切善法力,成满一切诸佛净土

 wú biān xiāng hǎo shēn、yǔ jí xīn jù zú zhuāng yán;

 无边相好身、语及心具足庄严;

 yǐ zhì zì zài guān chá lì,

 以智自在观察力,

 zhī yī qiè rú lái lì、wú suǒ wèi、bù gòng fó fǎ,xī jiē píng děng;

 知一切如来力、无所畏、不共佛法,悉皆平等;

 yǐ guǎng dà zhì huì lì,le zhī yī qiè zhì zhì jìng jiè;

 以广大智慧力,了知一切智智境界;

 yǐ wǎng xī shì yuàn lì,suí suǒ yìng huà,xiàn fó guó tǔ,

 以往昔誓愿力,随所应化,现佛国土,

 zhuǎn dà fǎ lún,dù tuō wú liàng wú biān zhòng shēng。

 转大法錀,度脱无量无边众生。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà qín xiū cǐ fǎ,cì dì chéng jiù zhū pú sà xíng,

 “佛子!菩萨摩诃萨勤修此法,次第成就诸菩萨行,

 nǎi zhì dé yǔ zhū fó píng děng,yú wú biān shì jiè zhōng wèi dà fǎ shī,

 乃至得与诸佛平等,于无边世界中为大法师,

 hù chí zhèng fǎ;

 护持正法;

 yī qiè zhū fó zhī suǒ hù niàn,shǒu hù shòu chí guǎng dà fǎ cáng;

 一切诸佛之所护念,守护受持广大法藏;

 huò wú ài biàn,shēn rù fǎ mén yú wú biān shì jiè dà zhòng zhī zhōng,

 获无碍辩,深入法门;于无边世界大众之中,

 suí lèi bù tóng,pǔ xiàn qí shēn,sè xiàng jù zú,zuì shèng wú bǐ,

 随类不同,普现其身,色相具足,最胜无比,

 yǐ wú ài biàn qiǎo shuō shēn fǎ;

 以无碍辩巧说深法;

 qí yīn yuán mǎn shàn qiǎo fēn bù gù,

 其音圆满善巧分布故,

 néng lìng wén zhě rù yú wú jìn zhì huì zhī mén;

 能令闻者入于无尽智慧之门;

 zhī zhū zhòng shēng xīn xíng fán nǎo ér wèi shuō fǎ,

 知诸众生心行烦恼而为说法,

 suǒ chū yán yīn jù zú qīng jìng gù,yī yīn yǎn chàng,

 所出言音具足清净故,一音演畅,

 néng lìng yī qiè jiē shēng huān xǐ;

 能令一切皆生欢喜;

 qí shēn duān zhèng yǒu dà wēi lì gù,chǔ yú zhòng huì,wú néng guò zhě;

 其身端正有大威力故,处于众会,无能过者;

 shàn zhī zhòng xīn gù,néng pǔ xiàn shēn;

 善知众心故,能普现身;

 shàn qiǎo shuō fǎ gù,yīn shēng wú ài;

 善巧说法故,音声无碍;

 dé xīn zì zài gù,qiǎo shuō dà fǎ,wú néng jǔ huài;

 得心自在故,巧说大法,无能沮坏;

 dé wú suǒ wèi gù,xīn wú qiè ruò;yú fǎ zì zài gù,wú néng guò zhě;

 得无所畏故,心无怯弱;于法自在故,无能过者;

 yú zhì zì zài gù,wú néng shèng zhě;

 于智自在故,无能胜者;

 bō rě bō luó mì zì zài gù,suǒ shuō fǎ xiāng,bù xiāng wéi bèi;

 般若波罗蜜自在故,所说法相,不相违背;

 biàn cái zì zài gù,suí lè shuō fǎ,xiāng xù bù duàn;

 辩才自在故,随乐说法,相续不断;

 tuó luó ní zì zài gù,jué dìng kāi shì zhū fǎ shí xiàng;

 陀罗尼自在故,决定开示诸法实相;

 biàn cái zì zài gù,suí suǒ yǎn shuō,néng kāi zhǒng zhǒng pì yù zhī mén;

 辩才自在故,随所演说,能开种种譬喻之门;

 dà bēi zì zài gù,qín huì zhòng shēng,xīn wú xiè xī;

 大悲自在故,勤诲众生,心无懈息;

 dà cí zì zài gù,fàng guāng míng wǎng yuè kě zhòng xīn。

 大慈自在故,放光明网悦可众心。

 pú sà rú shì chǔ yú gāo guǎng shī zi zhī zuò,yǎn shuō dà fǎ。

 菩萨如是处于高广师子之座,演说大法。

 wéi chú rú lái jí shèng yuàn zhì zhū dà pú sà,

 唯除如来及胜愿智诸大菩萨,

 qí yú zhòng shēng wú néng shèng zhě、wú jiàn dǐng zhě、wú yìng duó zhě;

 其余众生无能胜者、无见顶者、无映夺者;

 yù yǐ nán wèn lìng qí tuì qū,wú yǒu shì chù。

 欲以难问令其退屈,无有是处。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà dé rú shì zì zài lì yǐ,

 “佛子!菩萨摩诃萨得如是自在力已,

 jiǎ shǐ yǒu bù kě shuō shì jiè liàng guǎng dà dào chǎng,mǎn zhōng zhòng shēng,

 假使有不可说世界量广大道场,满中众生,

 yī yī zhòng shēng wēi dé sè xiàng jiē rú sān qiān dà qiān shì jiè zhǔ。

 一一众生威德色相皆如三千大千世界主。

 pú sà yú cǐ,cái xiàn qí shēn,xī néng yìng bì rú shì dà zhòng,

 菩萨于此,才现其身,悉能映蔽如是大众,

 yǐ dà cí bēi ān qí qiè ruò,yǐ shēn zhì huì chá qí yù lè,

 以大慈悲安其怯弱,以深智慧察其欲乐,

 yǐ wú wèi biàn wèi qí shuō fǎ,néng lìng yī qiè jiē shēng huān xǐ。

 以无畏辩为其说法,能令一切皆生欢喜。

 hé yǐ gù?fó zǐ!pú sà mó hē sà chéng jiù wú liàng zhì huì lún gù,

 何以故?佛子!菩萨摩诃萨成就无量智慧轮故,

 chéng jiù wú liàng qiǎo fēn bié gù,chéng jiù guǎng dà zhèng niàn lì gù,

 成就无量巧分别故,成就广大正念力故,

 chéng jiù wú jìn shàn qiǎo huì gù,

 成就无尽善巧慧故,

 chéng jiù jué le zhū fǎ shí xiàng tuó luó ní gù,

 成就决了诸法实相陀罗尼故,

 chéng jiù wú biān jì pú tí xīn gù,chéng jiù wú cuò miù miào biàn cái gù,

 成就无边际菩提心故,成就无错谬妙辩才故,

 chéng jiù dé yī qiè fó jiā chí shēn xìn jiě gù,

 成就得一切佛加持深信解故,

 chéng jiù pǔ rù sān shì zhū fó zhòng huì dào chǎng zhì huì lì gù,

 成就普入三世诸佛众会道场智慧力故,

 chéng jiù zhī sān shì zhū fó tóng yī tǐ xìng qīng jìng xīn gù,

 成就知三世诸佛同一体性清净心故,

 chéng jiù sān shì yī qiè rú lái zhì、yī qiè pú sà dà yuàn zhì

 成就三世一切如来智、一切菩萨大愿智

 néng zuò dà fǎ shī kāi chǎn zhū fó zhèng fǎ cáng jí hù chí gù。”

 能作大法师开阐诸佛正法藏及护持故。”

 

 ěr shí,fǎ huì pú sà yù zhòng xuān qí yì,chéng fó shén lì ér shuō sòng yán:

 尔时,法慧菩萨欲重宣其义,承佛神力而说颂言:

 

 “xīn zhù pú tí jí zhòng fú,cháng bù fàng yì zhí jiān huì,

 “心住菩提集众福,常不放逸植坚慧,

 zhèng niàn qí yì héng bù wàng,shí fāng zhū fó jiē huān xǐ。

 正念其意恒不忘,十方诸佛皆欢喜。

 niàn yù jiān gù zì qín lì,yú shì wú yī wú tuì qiè,

 念欲坚固自勤励,于世无依无退怯,

 yǐ wú zhēng xíng rù shēn fǎ,shí fāng zhū fó jiē huān xǐ。

 以无诤行入深法,十方诸佛皆欢喜。

 fó huān xǐ yǐ jiān yī jīng yī jìn,xiū xíng fú zhì zhù dào fǎ,

 佛欢喜已坚一精一进,修行福智助道法,

 rù yú zhū dì jìng zhòng xíng,mǎn zú rú lái suǒ shuō yuàn。

 入于诸地净众行,满足如来所说愿。

 rú shì ér xiū huò miào fǎ,jì dé fǎ yǐ shī qún shēng,

 如是而修获妙法,既得法已施群生,

 suí qí xīn lè jí gēn xìng,xī shùn qí yí wèi kāi yǎn。

 随其心乐及根性,悉顺其宜为开演。

 pú sà wèi tā yǎn shuō fǎ,bù shě zì jǐ zhū dù xíng,

 菩萨为他演说法,不舍自己诸度行,

 bō luó mì dào jì yǐ chéng,cháng yú yǒu hǎi jì qún shēng。

 波罗蜜道既已成,常于有海济群生。

 zhòu yè qín xiū wú xiè juàn,lìng sān bǎo zhǒng bù duàn jué,

 昼夜勤修无懈倦,令三宝种不断绝,

 suǒ xíng yī qiè bái jìng fǎ,xī yǐ huí xiàng rú lái dì。

 所行一切白净法,悉以回向如来地。

 pú sà suǒ xiū zhòng shàn xíng,pǔ wèi chéng jiù zhū qún shēng,

 菩萨所修众善行,普为成就诸群生,

 lìng qí pò àn miè fán nǎo,xiáng fú mó jūn chéng zhèng jué。

 令其破闇灭烦恼,降伏魔军成正觉。

 rú shì xiū xíng dé fó zhì,shēn rù rú lái zhèng fǎ cáng,

 如是修行得佛智,深入如来正法藏,

 wèi dà fǎ shī yǎn miào fǎ,pì rú gān lù xī zhān sǎ。

 为大法师演妙法,譬如甘露悉沾洒。

 cí bēi āi mǐn biàn yī qiè,zhòng shēng xīn xíng mí bù zhī,

 慈悲哀愍遍一切,众生心行靡不知,

 rú qí suǒ lè wèi kāi chǎn,wú liàng wú biān zhū fó fǎ。

 如其所乐为开阐,无量无边诸佛法。

 jìn zhǐ ān xú rú xiàng wáng,yǒng měng wú wèi yóu shī zi,

 进止安徐如象王,勇猛无畏犹师子,

 bù dòng rú shān zhì rú hǎi,yì rú dà yǔ chú zhòng rè。”

 不动如山智如海,亦如大雨除众热。”

 

 shí,fǎ huì pú sà shuō cǐ sòng yǐ,rú lái huān xǐ,dà zhòng fèng xíng。

 时,法慧菩萨说此颂已,如来欢喜,大众奉行。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教