无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第四(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-02-02 [投稿]

大方广佛华严经卷第四·世主妙严品第一之四(视频念诵版)

 

以上为《华严经》世主妙严品第一之四的教念视频,可边听边对照文章读诵

大方广佛华严经卷第四·世主妙严品第一之四(文字注音版)

 fù cì,pǔ guāng yàn cáng zhǔ huǒ shén,

 复次,普光焰藏主火神,

 dé xī chú yī qiè shì jiān àn jiě tuō mén;

 得悉除一切世间解脱门;

 pǔ jí guāng chuáng zhǔ huǒ shén,

 普集光幢主火神,

 de néng xī yī qiè zhòng shēng zhū huò piāo liú rè nǎo kǔ jiě tuō mén;

 得能息一切众生诸惑漂流热恼苦解脱门;

 dà guāng biàn zhào zhǔ huǒ shén,dé wú dòng fú lì dà bēi cáng jiě tuō mén;

 大光遍照主火神,得无动福力大悲藏解脱门;

 zhòng miào gōng diàn zhǔ huǒ shén,

 众妙宫殿主火神,

 dé guān rú lái shén tōng lì shì xiàn wú biān jì jiě tuō mén;

 得观如来神通力示现无边际解脱门;

 wú jìn guāng jì zhǔ huǒ shén,

 无尽光髻主火神,

 dé guāng míng zhào yào wú biān xū kōng jiè jiě tuō mén;

 得光明照耀无边虚空界解脱门;

 zhǒng zhǒng yàn yǎn zhǔ huǒ shén,

 种种焰眼主火神,

 dé zhǒng zhǒng fú zhuāng yán jì jìng guāng jiě tuō mén;

 得种种福庄严寂静光解脱门;

 shí fāng gōng diàn rú xū mí shān zhǔ huǒ shén,

 十方宫殿如须弥山主火神,

 de néng miè yī qiè shì jiān zhū qù chì rán kǔ jiě tuō mén;

 得能灭一切世间诸趣炽然苦解脱门;

 wēi guāng zì zài zhǔ huǒ shén,dé zì zài kāi wù yī qiè shì jiān jiě tuō mén;

 威光自在主火神,得自在开悟一切世间解脱门;

 guāng zhào shí fāng zhǔ huǒ shén,

 光照十方主火神,

 dé yǒng pò yī qiè yú chī zhí zhuó jiàn jiě tuō mén;

 得永破一切愚痴执著见解脱门;

 léi yīn diàn guāng zhǔ huǒ shén,

 雷音电光主火神,

 dé chéng jiù yī qiè yuàn lì dà zhèn hǒu jiě tuō mén。

 得成就一切愿力大震吼解脱门。

 

 ěr shí,pǔ guāng yàn cáng zhǔ huǒ shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,普光焰藏主火神,承佛威力,

 biàn guān yī qiè zhǔ huǒ shén zhòng ér shuō sòng yán:

 遍观一切主火神众而说颂言:

 

 “rǔ guān rú lái yī jīng yī jìn lì,guǎng dà yì jié bù sī yì,

 “汝观如来一精一进力,广大亿劫不思议,

 wèi lì zhòng shēng xiàn shì jiān,suǒ yǒu àn zhàng jiē lìng miè。

 为利众生现世间,所有暗障皆令灭。

 zhòng shēng yú chī qǐ zhū jiàn,fán nǎo rú liú jí huǒ rán,

 众生愚痴起诸见,烦恼如流及火然,

 dǎo shī fāng biàn xī miè chú,pǔ jí guāng chuáng yú cǐ wù。

 导师方便悉灭除,普集光幢于此悟。

 fú dé rú kōng wú yǒu jǐn,qiú qí biān jì bù kě dé,

 福德如空无有尽,求其边际不可得,

 cǐ fó dà bēi wú dòng lì,guāng zhào wù rù xīn shēng xǐ。

 此佛大悲无动力,光照悟入心生喜。

 wǒ guān rú lái zhī suǒ xíng,jīng yú jié hǎi wú biān jì,

 我观如来之所行,经于劫海无边际,

 rú shì shì xiàn shén tōng lì,zhòng miào gōng shén suǒ le zhī。

 如是示现神通力,众妙宫神所了知。

 yì jié xiū chéng bù kě sī,qiú qí biān jì mò néng zhī,

 亿劫修成不可思,求其边际莫能知,

 yǎn fǎ shí xiàng lìng huān xǐ,wú jìn guāng shén suǒ guān jiàn。

 演法实相令欢喜,无尽光神所观见。

 shí fāng suǒ yǒu guǎng dà zhòng,yī qiè xiàn qián zhān yǎng fó,

 十方所有广大众,一切现前瞻仰佛,

 jì jìng guāng míng zhào shì jiān,cǐ miào yàn shén suǒ néng le。

 寂静光明照世间,此妙焰神所能了。

 mù ní chū xiàn zhū shì jiān,zuò yú yī qiè gōng diàn zhōng,

 牟尼出现诸世间,坐于一切宫殿中,

 pǔ yǔ wú biān guǎng dà fǎ,cǐ shí fāng shén zhī jìng jiè。

 普雨无边广大法,此十方神之境界。

 zhū fó zhì huì zuì shén shēn,yú fǎ zì zài xiàn shì jiān,

 诸佛智慧最甚深,于法自在现世间,

 néng xī chǎn míng zhēn shí lǐ,wēi guāng wù cǐ xīn xīn qìng。

 能悉阐明真实理,威光悟此心欣庆。

 zhū jiàn yú chī wèi àn gài,zhòng shēng mí huò cháng liú zhuǎn,

 诸见愚痴为暗盖,众生迷惑常流转

 fó wèi kāi chǎn miào fǎ mén,cǐ zhào fāng shén néng wù rù。

 佛为开阐妙法门,此照方神能悟入。

 yuàn mén guǎng dà bù sī yì,lì dù xiū zhì yǐ qīng jìng,

 愿门广大不思议,力度修治已清净,

 rú xī yuàn xīn jiē chū xiàn,cǐ zhèn yīn shén zhī suǒ le。”

 如昔愿心皆出现,此震音神之所了。”

 

 fù cì,pǔ xìng yún chuáng zhǔ shuǐ shén,

 复次,普兴云幢主水神,

 dé píng děng lì yì yī qiè zhòng shēng cí jiě tuō mén;

 得平等利益一切众生慈解脱门;

 hǎi cháo yún yīn zhǔ shuǐ shén,dé wú biān fǎ zhuāng yán jiě tuō mén;

 海潮云音主水神,得无边法庄严解脱门;

 miào sè lún jì zhǔ shuǐ shén,

 妙色轮髻主水神,

 dé guān suǒ yìng huà fāng biàn pǔ shè jiě tuō mén;

 得观所应化方便普摄解脱门;

 shàn qiǎo xuán fú zhǔ shuǐ shén,

 善巧漩澓主水神,

 dé pǔ yǎn zhū fó shén shēn jìng jiè jiě tuō mén;

 得普演诸佛甚深境界解脱门;

 lí gòu xiāng jī zhǔ shuǐ shén,

 离垢香积主水神,

 dé pǔ xiàn qīng jìng dà guāng míng jiě tuō mén;

 得普现清净大光明解脱门;

 fú qiáo guāng yīn zhǔ shuǐ shén,

 福桥光音主水神,

 dé qīng jìng fǎ jiè wú xiāng wú xìng jiě tuō mén;

 得清净法界无相无性解脱门;

 zhī zú zì zài zhǔ shuǐ shén,dé wú jìn dà bēi hǎi jiě tuō mén;

 知足自在主水神,得无尽大悲海解脱门;

 jìng xǐ shàn yīn zhǔ shuǐ shén,

 净喜善音主水神,

 dé yú pú sà zhòng huì dào chǎng zhōng wèi dà huān xǐ cáng jiě tuō mén;

 得于菩萨众会道场中为大欢喜藏解脱门;

 pǔ xiàn wēi guāng zhǔ shuǐ shén,

 普现威光主水神,

 dé yǐ wú ài guǎng dà fú dé lì pǔ chū xiàn jiě tuō mén;

 得以无碍广大福德力普出现解脱门;

 hǒu shēng biàn hǎi zhǔ shuǐ shén,

 吼声遍海主水神,

 dé guān chá yī qiè zhòng shēng fà qǐ rú xū kōng tiáo fú fāng biàn jiě tuō mén。

 得观察一切众生发起如虚空调伏方便解脱门。

 

 ěr shí,pǔ xìng yún chuáng zhǔ shuǐ shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,普兴云幢主水神,承佛威力,

 biàn guān yī qiè zhǔ shuǐ shén zhòng ér shuō sòng yán:

 遍观一切主水神众而说颂言:

 

 “qīng jìng cí mén shā chén shù,gòng shēng rú lái yī miào xiāng,

 “清净慈门刹尘数,共生如来一妙相,

 yī yī zhū xiàng mò bù rán,shì gù jiàn zhě wú yàn zú。

 一一诸相莫不然,是故见者无厌足。

 shì zūn wǎng xī xiū xíng shí,pǔ yì yī qiè rú lái suǒ,

 世尊往昔修行时,普诣一切如来所,

 zhǒng zhǒng xiū zhì wú xiè juàn,rú shì fāng biàn yún yīn rù。

 种种修治无懈倦,如是方便云音入。

 fó yú yī qiè shí fāng zhōng,jì rán bù dòng wú lái qù,

 佛于一切十方中,寂然不动无来去,

 yìng huà zhòng shēng xī lìng jiàn,cǐ shì jì lún zhī suǒ zhī。

 应化众生悉令见,此是髻轮之所知。

 rú lái jìng jiè wú biān liàng,yī qiè zhòng shēng bù néng le,

 如来境界无边量,一切众生不能了,

 miào yīn yǎn shuō biàn shí fāng,cǐ shàn xuán shén suǒ xíng chǔ。

 妙音演说遍十方,此善漩神所行处。

 shì zūn guāng míng wú yǒu jǐn,chōng biàn fǎ jiè bù sī yì,

 世尊光明无有尽,充遍法界不思议,

 shuō fǎ jiào huà dù zhòng shēng,cǐ jìng xiāng shén suǒ guān jiàn。

 说法教化度众生,此净香神所观见。

 rú lái qīng jìng děng xū kōng,wú xiāng wú xíng biàn shí fāng,

 如来清净等虚空,无相无形遍十方,

 ér lìng zhòng huì mí bú jiàn,cǐ fú guāng shén shàn guān chá。

 而令众会靡不见,此福光神善观察。

 fó xī xiū xí dà bēi mén,qí xīn guǎng biàn děng zhòng shēng,

 佛昔修习大悲门,其心广遍等众生,

 shì gù rú yún xiàn yú shì,cǐ jiě tuō mén zhī zú le。

 是故如云现于世,此解脱门知足了。

 shí fāng suǒ yǒu zhū guó tǔ,xī jiàn rú lái zuò yú zuò,

 十方所有诸国土,悉见如来坐于座,

 lǎng rán kāi wù dà pú tí,rú shì xǐ yīn zhī suǒ rù。

 朗然开悟大菩提,如是喜音之所入。

 rú lái suǒ xíng wú guà ài,biàn wǎng shí fāng yī qiè shā,

 如来所行无挂碍,遍往十方一切刹,

 chǔ chù shì xiàn dà shén tōng,pǔ xiàn wēi guāng yǐ néng wù。

 处处示现大神通,普现威光已能悟。

 xiū xí wú biān fāng biàn xíng,děng zhòng shēng jiè xī chōng mǎn,

 修习无边方便行,等众生界悉充满,

 shén tōng miào yòng mí zàn tíng,hǒu shēng biàn hǎi sī néng rù。”

 神通妙用靡暂停,吼声遍海斯能入。”

 

 fù cì,chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi shén,

 复次,出现宝光主海神,

 dé yǐ děng xīn shī yī qiè zhòng shēng fú dé hǎi zhòng bǎo zhuāng yán shēn jiě tuō mén;

 得以等心施一切众生福德海众宝庄严身解脱门;

 bù kě huài jīn gāng chuáng zhǔ hǎi shén,

 不可坏金刚幢主海神,

 dé qiǎo fāng biàn shǒu hù yī qiè zhòng shēng shàn gēn jiě tuō mén;

 得巧方便守护一切众生善根解脱门;

 bù zá chén gòu zhǔ hǎi shén,

 不杂尘垢主海神,

 de néng jié yī qiè zhòng shēng fán nǎo hǎi jiě tuō mén;

 得能竭一切众生烦恼海解脱门;

 héng zhù bō làng zhǔ hǎi shén,

 恒住波浪主海神,

 de lìng yī qiè zhòng shēng lí è dào jiě tuō mén;

 得令一切众生离恶道解脱门;

 jí xiáng bǎo yuè zhǔ hǎi shén,dé pǔ miè dà chī àn jiě tuō mén;

 吉祥宝月主海神,得普灭大痴暗解脱门;

 miào huà lóng jì zhǔ hǎi shén,dé miè yī qiè zhū qù kǔ yǔ ān lè jiě tuō mén;

 妙华龙髻主海神,得灭一切诸趣苦与安乐解脱门;

 pǔ chí guāng wèi zhǔ hǎi shén,

 普持光味主海神,

 dé jìng zhì yī qiè zhòng shēng zhū jiàn yú chī xìng jiě tuō mén;

 得净治一切众生诸见愚痴性解脱门;

 bǎo yàn huá guāng zhǔ hǎi shén,

 宝焰华光主海神,

 dé chū shēng yī qiè bǎo zhǒng xìng pú tí xīn jiě tuō mén;

 得出生一切宝种性菩提心解脱门;

 jīn gāng miào jì zhǔ hǎi shén,dé bù dòng xīn gōng dé hǎi jiě tuō mén;

 金刚妙髻主海神,得不动心功德海解脱门;

 hǎi cháo léi yīn zhǔ hǎi shén,dé pǔ rù fǎ jiè sān mèi mén jiě tuō mén。

 海潮雷音主海神,得普入法界三昧门解脱门。

 

 ěr shí,chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,出现宝光主海神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ hǎi shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主海神众而说颂言:

 

 “bù kě sī yì dà jié hǎi,gōng yǎng yī qiè zhū rú lái,

 “不可思议大劫海,供养一切诸如来,

 pǔ yǐ gōng dé shī qún shēng,shì gù duān yán zuì wú bǐ。

 普以功德施群生,是故端严最无比。

 yī qiè shì jiān jiē chū xiàn,zhòng shēng gēn yù mí bù zhī,

 一切世间皆出现,众生根欲靡不知,

 pǔ wèi hóng xuān dà fǎ hǎi,cǐ shì jiān chuáng suǒ xīn wù。

 普为弘宣大法海,此是坚幢所欣悟。

 yī qiè shì jiān zhòng dǎo shī,fǎ yún dà yǔ bù kě cè,

 一切世间众导师,法云大雨不可测,

 xiāo jié wú qióng zhū kǔ hǎi,cǐ lí gòu chén rù fǎ mén。

 消竭无穷诸苦海,此离垢尘入法门。

 yī qiè zhòng shēng fán nǎo fù,liú zhuǎn zhū qù shòu zhòng kǔ,

 一切众生烦恼覆,流转诸趣受众苦,

 wèi qí kāi shì rú lái jìng,pǔ shuǐ gōng shén rù cǐ mén。

 为其开示如来境,普水宫神入此门。

 fó yú nán sī jié hǎi zhōng,xiū xíng zhū xíng wú yǒu jǐn,

 佛于难思劫海中,修行诸行无有尽,

 yǒng jié zhòng shēng chī huò wǎng,bǎo yuè yú cǐ néng míng rù。

 永截众生痴惑网,宝月于此能明入。

 fó jiàn zhòng shēng cháng kǒng bù,liú zhuǎn shēng sǐ dà hǎi zhōng,

 佛见众生常恐怖,流转生死大海中,

 shì bǐ rú lái wú shàng dào,lóng jì wù jiě shēng xīn yuè。

 示彼如来无上道,龙髻悟解生欣悦。

 zhū fó jìng jiè bù sī yì,fǎ jiè xū kōng píng děng xiāng,

 诸佛境界不思议,法界虚空平等相,

 néng jìng zhòng shēng chī huò wǎng,rú shì chí wèi néng xuān shuō。

 能净众生痴惑网,如是持味能宣说。

 fó yǎn qīng jìng bù sī yì,yī qiè jìng jiè xī gāi lǎn,

 佛眼清净不思议,一切境界悉该览,

 pǔ shì zhòng shēng zhū miào dào,cǐ shì huá guāng xīn suǒ wù。

 普示众生诸妙道,此是华光心所悟。

 mó jūn guǎng dà wú yāng shù,yī chà nà zhōng xī cuī miè,

 魔军广大无央数,一刹那中悉摧灭,

 xīn wú qīng dòng nán cè liáng,jīn gāng miào jì zhī fāng biàn。

 心无倾动难测量,金刚妙髻之方便。

 pǔ yú shí fāng yǎn miào yīn,qí yīn fǎ jiè mí bù zhōu,

 普于十方演妙音,其音法界靡不周,

 cǐ shì rú lái sān mèi jìng,hǎi cháo yīn shén suǒ xíng chǔ。”

 此是如来三昧境,海潮音神所行处。”

 

 fù cì,pǔ fā xùn liú zhǔ hé shén,dé pǔ yǔ wú biān fǎ yǔ jiě tuō mén;

 复次,普发迅流主河神,得普雨无边法雨解脱门;

 pǔ jié quán jiàn zhǔ hé shén,

 普洁泉涧主河神,

 dé pǔ xiàn yī qiè zhòng shēng qián lìng yǒng lí fán nǎo jiě tuō mén;

 得普现一切众生前令永离烦恼解脱门;

 lí chén jìng yǎn zhǔ hé shén,

 离尘净眼主河神,

 dé yǐ dà bēi fāng biàn pǔ dí yī qiè zhòng shēng zhū huò chén gòu jiě tuō mén;

 得以大悲方便普涤一切众生诸惑尘垢解脱门;

 shí fāng biàn hǒu zhǔ hé shén,

 十方遍吼主河神,

 dé héng chū ráo yì zhòng shēng yīn jiě tuō mén;

 得恒出饶益众生音解脱门;

 pǔ jiù hù zhòng shēng zhǔ hé shén,

 普救护众生主河神,

 dé yú yī qiè hán shí zhōng héng qǐ wú nǎo hài cí jiě tuō mén;

 得于一切含识中恒起无恼害慈解脱门;

 wú rè jìng guāng zhǔ hé shén,

 无热净光主河神,

 dé pǔ shì yī qiè qīng liáng shàn gēn jiě tuō mén;

 得普示一切清凉善根解脱门;

 pǔ shēng huān xǐ zhǔ hé shén,

 普生欢喜主河神,

 dé xiū xíng jù zú shī lìng yī qiè zhòng shēng yǒng lí qiān zhe jiě tuō mén;

 得修行具足施令一切众生永离悭著解脱门;

 guǎng dé shèng chuáng zhǔ hé shén,

 广德胜幢主河神,

 dé zuò yī qiè huān xǐ fú tián jiě tuō mén;

 得作一切欢喜福田解脱门;

 guāng zhào pǔ shì zhǔ hé shén,

 光照普世主河神,

 de néng lìng yī qiè zhòng shēng zá rǎn zhě qīng jìng chēn dú zhě huān xǐ jiě tuō mén;

 得能令一切众生杂染者清净瞋毒者欢喜解脱门;

 hǎi dé guāng míng zhǔ hé shén,

 海德光明主河神,

 de néng lìng yī qiè zhòng shēng rù jiě tuō hǎi héng shòu jù zú lè jiě tuō mén。

 得能令一切众生入解脱海恒受具足乐解脱门。

 

 ěr shí,pǔ fā xùn liú zhǔ hé shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,普发迅流主河神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ hé shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主河神众而说颂言:

 

 “rú lái wǎng xī wèi zhòng shēng,xiū zhì fǎ hǎi wú biān xíng,

 “如来往昔为众生,修治法海无边行,

 pì rú pèi zé qīng yán shǔ,pǔ miè zhòng shēng fán nǎo rè。

 譬如霈泽清炎暑,普灭众生烦恼热。

 fó xī nán xuān wú liàng jié,yǐ yuàn guāng míng jìng shì jiān,

 佛昔难宣无量劫,以愿光明净世间,

 zhū gēn shú zhě lìng wù dào,cǐ pǔ jié shén xīn suǒ wù。

 诸根熟者令悟道,此普洁神心所悟。

 dà bēi fāng biàn děng zhòng shēng,xī xiàn qí qián cháng huà yòu,

 大悲方便等众生,悉现其前常化诱,

 pǔ shǐ jìng zhì fán nǎo gòu,jìng yǎn jiàn cǐ shēn huān yuè。

 普使净治烦恼垢,净眼见此深欢悦。

 fó yǎn miào yīn pǔ shǐ wén,zhòng shēng ài lè xīn huān xǐ,

 佛演妙音普使闻,众生爱乐心欢喜,

 xī shǐ dí chú wú liàng kǔ,cǐ biàn hǒu shén zhī jiě tuō。

 悉使涤除无量苦,此遍吼神之解脱。

 fó xī xiū xí pú tí xíng,wèi lì zhòng shēng wú liàng jié,

 佛昔修习菩提行,为利众生无量劫,

 shì gù guāng míng biàn shì jiān,hù shén yì niàn shēng huān xǐ。

 是故光明遍世间,护神忆念生欢喜。

 fó xī xiū xíng wéi zhòng shēng,zhǒng zhǒng fāng biàn lìng chéng shú,

 佛昔修行为众生,种种方便令成熟,

 pǔ jìng fú hǎi chú zhòng kǔ,wú rè jiàn cǐ xīn xīn qìng。

 普净福海除众苦,无热见此心欣庆。

 shī mén guǎng dà wú qióng jìn,yī qiè zhòng shēng xián lì yì,

 施门广大无穷尽,一切众生咸利益,

 néng lìng jiàn zhě wú qiān zhe,cǐ pǔ xǐ shén zhī suǒ wù。

 能令见者无悭著,此普喜神之所悟。

 fó xī xiū xíng shí fāng biàn,chéng jiù wú biān gōng dé hǎi,

 佛昔修行实方便,成就无边功德海,

 néng lìng jiàn zhě mí bù xīn,cǐ shèng chuáng shén xīn wù yuè。

 能令见者靡不欣,此胜幢神心悟悦。

 zhòng shēng yǒu gòu xián jìng zhì,yī qiè yuàn hài děng shēng cí,

 众生有垢咸净治,一切怨害等生慈,

 gù dé guāng zhào mǎn xū kōng,pǔ shì hé shén jiàn huān xǐ。

 故得光照满虚空,普世河神见欢喜。

 fó shì fú tián gōng dé hǎi,néng lìng yī qiè lí zhū è,

 佛是福田功德海,能令一切离诸恶,

 nǎi zhì chéng jiù dà pú tí,cǐ hǎi guāng shén zhī jiě tuō。”

 乃至成就大菩提,此海光神之解脱。”

 

 fù cì,róu ruǎn shèng wèi zhǔ jià shén,

 复次,柔软胜味主稼神,

 dé yǔ yī qiè zhòng shēng fǎ zī wèi lìng chéng jiù fó shēn jiě tuō mén;

 得与一切众生法滋味令成就佛身解脱门;

 shí huá jìng guāng zhǔ jià shén,

 时华净光主稼神,

 de néng lìng yī qiè zhòng shēng shòu guǎng dà xǐ lè jiě tuō mén;

 得能令一切众生受广大喜乐解脱门;

 sè lì yǒng jiàn zhǔ jià shén,

 色力勇健主稼神,

 dé yǐ yī qiè yuán mǎn fǎ mén jìng zhū jìng jiè jiě tuō mén;

 得以一切圆满法门净诸境界解脱门;

 zēng yì yī jīng yī qì zhǔ jià shén,

 增益一精一气主稼神,

 dé jiàn fó dà bēi wú liàng shén tōng biàn huà lì jiě tuō mén;

 得见佛大悲无量神通变化力解脱门;

 pǔ shēng gēn guǒ zhǔ jià shén,

 普生根果主稼神,

 dé pǔ xiàn fó fú tián lìng xià zhǒng wú shī huài jiě tuō mén;

 得普现佛福田令下种无失坏解脱门;

 miào yán huán jì zhǔ jià shén,dé pǔ fā zhòng shēng jìng xìn huá jiě tuō mén;

 妙严环髻主稼神,得普发众生净信华解脱门;

 rùn zé jìng huá zhǔ jià shén,

 润泽净华主稼神,

 dé dà cí mǐn jì zhū zhòng shēng lìng zēng zhǎng fú dé hǎi jiě tuō mén;

 得大慈愍济诸众生令增长福德海解脱门;

 chéng jiù miào xiāng zhǔ jià shén,

 成就妙香主稼神,

 dé guǎng kāi shì yī qiè xíng fǎ jiě tuō mén;

 得广开示一切行法解脱门;

 jiàn zhě ài lè zhǔ jià shén,

 见者爱乐主稼神,

 de néng lìng fǎ jiè yī qiè zhòng shēng shě lí xiè dài yōu nǎo děng zhū è pǔ qīng jìng jiě tuō mén;

 得能令法界一切众生舍离懈怠忧恼等诸恶普清净解脱门;

 lí gòu guāng míng zhǔ jià shén,

 离垢光明主稼神,

 dé guān chá yī qiè zhòng shēng shàn gēn suí yīng shuō fǎ lìng zhòng huì huān xǐ mǎn zú jiě tuō mén。

 得观察一切众生善根随应说法令众会欢喜满足解脱门。

 

 ěr shí,róu ruǎn shèng wèi zhǔ jià shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,柔软胜味主稼神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ jià shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主稼神众而说颂言:

 

 “rú lái wú shàng gōng dé hǎi,pǔ xiàn míng dēng zhào shì jiān,

 “如来无上功德海,普现明灯照世间,

 yī qiè zhòng shēng xián jiù hù,xī yǔ ān lè wú yí zhě。

 一切众生咸救护,悉与安乐无遗者。

 shì zūn gōng dé wú yǒu biān,zhòng shēng wén zhě bù táng juān,

 世尊功德无有边,众生闻者不唐捐,

 xī shǐ lí kǔ cháng huān xǐ,cǐ shì shí huá zhī suǒ rù。

 悉使离苦常欢喜,此是时华之所入。

 shàn shì zhū lì jiē yuán mǎn,gōng dé zhuāng yán xiàn shì jiān,

 善逝诸力皆圆满,功德庄严现世间,

 yī qiè zhòng shēng xī diào fú,cǐ fǎ yǒng lì néng míng zhèng。

 一切众生悉调伏,此法勇力能明证。

 fó xī xiū zhì dà bēi hǎi,qí xīn niàn niàn děng shì jiān,

 佛昔修治大悲海,其心念念等世间,

 shì gù shén tōng wú yǒu biān,zēng yì yī jīng yī qì néng guān jiàn。

 是故神通无有边,增益一精一气能观见。

 fó biàn shì jiān cháng xiàn qián,yī qiè fāng biàn wú kōng guò,

 佛遍世间常现前,一切方便无空过,

 xī jìng zhòng shēng zhū huò nǎo,cǐ pǔ shēng shén zhī jiě tuō。

 悉净众生诸惑恼,此普生神之解脱。

 fó shì shì jiān dà zhì hǎi,fàng jìng guāng míng wú bù biàn,

 佛是世间大智海,放净光明无不遍,

 guǎng dà xìn jiě xī cóng shēng,rú shì yán jì néng míng rù。

 广大信解悉从生,如是严髻能明入。

 rú lái guān shì qǐ cí xīn,wèi lì zhòng shēng ér chū xiàn,

 如来观世起慈心,为利众生而出现,

 shì bǐ tián yí zuì shèng dào,cǐ jìng huá shén zhī jiě tuō。

 示彼恬怡最胜道,此净华神之解脱。

 shàn shì suǒ xiū qīng jìng xíng,pú tí shù xià jù xuān shuō,

 善逝所修清净行,菩提树下具宣说,

 rú shì jiào huà mǎn shí fāng,cǐ miào xiāng shén néng tīng shòu。

 如是教化满十方,此妙香神能听受。

 fó yú yī qiè zhū shì jiān,xī shǐ lí yōu shēng dà xǐ,

 佛于一切诸世间,悉使离忧生大喜,

 suǒ yǒu gēn yù jiē zhì jìng,kě ài lè shén sī wù rù。

 所有根欲皆治净,可爱乐神斯悟入。

 rú lái chū xiàn yú shì jiān,pǔ guān zhòng shēng xīn suǒ lè,

 如来出现于世间,普观众生心所乐,

 zhǒng zhǒng fāng biàn ér chéng shú,cǐ jìng guāng shén jiě tuō mén。”

 种种方便而成熟,此净光神解脱门。”

 

 fù cì,jí xiáng zhǔ yào shén,

 复次,吉祥主药神,

 dé pǔ guān yī qiè zhòng shēng xīn ér qín shè qǔ jiě tuō mén;

 得普观一切众生心而勤摄取解脱门;

 zhān tán lín zhǔ yào shén,

 栴檀林主药神,

 dé yǐ guāng míng shè zhòng shēng bǐ jiàn zhě wú kōng guò jiě tuō mén;

 得以光明摄众生俾见者无空过解脱门;

 lí chén guāng míng zhǔ yào shén,

 离尘光明主药神,

 de néng yǐ jìng fāng biàn miè yī qiè zhòng shēng fán nǎo jiě tuō mén;

 得能以净方便灭一切众生烦恼解脱门;

 míng chēng pǔ wén zhǔ yào shén,

 名称普闻主药神,

 de néng yǐ dà míng chēng zēng zhǎng wú biān shàn gēn hǎi jiě tuō mén;

 得能以大名称增长无边善根海解脱门;

 máo kǒng xiàn guāng zhǔ yào shén,

 毛孔现光主药神,

 dé dà bēi chuáng sù fù yī qiè bìng jìng jiè jiě tuō mén;

 得大悲幢速赴一切病境界解脱门;

 pò àn qīng jìng zhǔ yào shén,

 破暗清净主药神,

 dé liáo zhì yī qiè máng míng zhòng shēng lìng zhì yǎn qīng jìng jiě tuō mén;

 得疗治一切盲冥众生令智眼清净解脱门;

 pǔ fā hǒu shēng zhǔ yào shén,

 普发吼声主药神,

 de néng yǎn fó yīn shuō zhū fǎ chā bié yì jiě tuō mén;

 得能演佛音说诸法差别义解脱门;

 bì rì guāng chuáng zhǔ yào shén,

 蔽日光幢主药神,

 de néng zuò yī qiè zhòng shēng shàn zhī shí lìng jiàn zhě xián shēng shàn gēn jiě tuō mén;

 得能作一切众生善知识令见者咸生善根解脱门;

 míng jiàn shí fāng zhǔ yào shén,

 明见十方主药神,

 dé qīng jìng dà bēi cáng néng yǐ fāng biàn lìng shēng xìn jiě jiě tuō mén;

 得清净大悲藏能以方便令生信解解脱门;

 pǔ fā wēi guāng zhǔ yào shén,

 普发威光主药神,

 dé fāng biàn lìng niàn fó miè yī qiè zhòng shēng bìng jiě tuō mén。

 得方便令念佛灭一切众生病解脱门。

 

 ěr shí,jí xiáng zhǔ yào shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,吉祥主药神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ yào shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主药神众而说颂言:

 

 “rú lái zhì huì bù sī yì,xī zhī yī qiè zhòng shēng xīn,

 “如来智慧不思议,悉知一切众生心,

 néng yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn lì,miè bǐ qún mí wú liàng kǔ。

 能以种种方便力,灭彼群迷无量苦。

 dà xióng shàn qiǎo nán cè liáng,fán yǒu suǒ zuò wú kōng guò,

 大雄善巧难测量,凡有所作无空过,

 bì shǐ zhòng shēng zhū kǔ miè,zhān tán lín shén néng wù cǐ。

 必使众生诸苦灭,栴檀林神能悟此。

 rǔ guān zhū fó fǎ rú shì,wǎng xī qín xiū wú liàng jié,

 汝观诸佛法如是,往昔勤修无量劫,

 ér yú zhū yǒu wú suǒ zhe,cǐ lí chén guāng suǒ rù mén。

 而于诸有无所著,此离尘光所入门。

 fó bǎi qiān jié nàn kě yù,ruò yǒu de jiàn jí wén míng,

 佛百千劫难可遇,若有得见及闻名,

 bì lìng huò yì wú kōng guò,cǐ pǔ chēng shén zhī suǒ le。

 必令获益无空过,此普称神之所了。

 rú lái yī yī máo kǒng zhōng,xī fàng guāng míng miè zhòng huàn,

 如来一一毛孔中,悉放光明灭众患,

 shì jiān fán nǎo jiē lìng jǐn,cǐ xiàn guāng shén suǒ rù mén。

 世间烦恼皆令尽,此现光神所入门。

 yī qiè zhòng shēng chī suǒ máng,huò yè zhòng kǔ wú liàng bié,

 一切众生痴所盲,惑业众苦无量别,

 fó xī juān chú kāi zhì zhào,rú shì pò àn néng guān jiàn。

 佛悉蠲除开智照,如是破暗能观见。

 rú lái yī yīn wú xiàn liàng,néng kāi yī qiè fǎ mén hǎi,

 如来一音无限量,能开一切法门海,

 zhòng shēng tīng zhě xī le zhī,cǐ shì dà yīn zhī jiě tuō。

 众生听者悉了知,此是大音之解脱。

 rǔ guān fó zhì nán sī yì,pǔ xiàn zhū qù jiù qún shēng,

 汝观佛智难思议,普现诸趣救群生,

 néng lìng jiàn zhě jiē cóng huà,cǐ bì rì chuáng shēn wù le。

 能令见者皆从化,此蔽日幢深悟了。

 rú lái dà bēi fāng biàn hǎi,wèi lì shì jiān ér chū xiàn,

 如来大悲方便海,为利世间而出现,

 guǎng kāi zhèng dào shì zhòng shēng,cǐ jiàn fāng shén néng le dá。

 广开正道示众生,此见方神能了达。

 rú lái pǔ fàng dà guāng míng,yī qiè shí fāng wú bù zhào,

 如来普放大光明,一切十方无不照,

 lìng suí niàn fó shēng gōng dé,cǐ fā wēi guāng jiě tuō mén。”

 令随念佛生功德,此发威光解脱门。”

 

 fù cì,bù huá rú yún zhǔ lín shén,

 复次,布华如云主林神,

 dé guǎng dà wú biān zhì hǎi cáng jiě tuō mén;

 得广大无边智海藏解脱门;

 zhuó gàn shū guāng zhǔ lín shén,

 擢干舒光主林神,

 dé guǎng dà xiū zhì pǔ qīng jìng jiě tuō mén;

 得广大修治普清净解脱门;

 shēng yá fā yào zhǔ lín shén,

 生芽发耀主林神,

 dé zēng zhǎng zhǒng zhǒng jìng xìn yá jiě tuō mén;

 得增长种种净信芽解脱门;

 jí xiáng jìng yè zhǔ lín shén,

 吉祥净叶主林神,

 dé yī qiè qīng jìng gōng dé zhuāng yán jù jiě tuō mén;

 得一切清净功德庄严聚解脱门;

 chuí bù yàn cáng zhǔ lín shén,

 垂布焰藏主林神,

 dé pǔ mén qīng jìng huì héng zhōu lǎn fǎ jiè jiě tuō mén;

 得普门清净慧恒周览法界解脱门;

 miào zhuāng yán guāng zhǔ lín shén,

 妙庄严光主林神,

 dé pǔ zhī yī qiè zhòng shēng xíng hǎi ér xìng bù fǎ yún jiě tuō mén;

 得普知一切众生行海而兴布法云解脱门;

 kě yì léi shēng zhǔ lín shén,

 可意雷声主林神,

 dé rěn shòu yī qiè bù kě yì shēng yǎn qīng jìng yīn jiě tuō mén;

 得忍受一切不可意声演清净音解脱门;

 xiāng guāng pǔ biàn zhǔ lín shén,

 香光普遍主林神,

 dé shí fāng pǔ xiàn xī suǒ xiū zhì guǎng dà xíng jìng jiè jiě tuō mén;

 得十方普现昔所修治广大行境界解脱门;

 miào guāng huí yào zhǔ lín shén,

 妙光回曜主林神,

 dé yǐ yī qiè gōng dé fǎ ráo yì shì jiān jiě tuō mén;

 得以一切功德法饶益世间解脱门;

 huá guǒ guāng wèi zhǔ lín shén,

 华果光味主林神,

 de néng lìng yī qiè jiàn fó chū xìng cháng jìng niàn bù wàng zhuāng yán gōng dé cáng jiě tuō mén。

 得能令一切见佛出兴常敬念不忘庄严功德藏解脱门。

 

 ěr shí,bù huá rú yún zhǔ lín shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,布华如云主林神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ lín shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主林神众而说颂言:

 

 “fó xī xiū xí pú tí xíng,fú dé zhì huì xī chéng mǎn,

 “佛昔修习菩提行,福德智慧悉成满,

 yī qiè zhū lì jiē jù zú,fàng dà guāng míng chū shì jiān。

 一切诸力皆具足,放大光明出世间。

 bēi mén wú liàng děng zhòng shēng,rú lái wǎng xī pǔ jìng zhì,

 悲门无量等众生,如来往昔普净治,

 shì gù yú shì néng wéi yì,cǐ zhuó gàn shén zhī suǒ le。

 是故于世能为益,此擢干神之所了。

 ruò yǒu zhòng shēng yī jiàn fó,bì shǐ rù yú shēn xìn hǎi,

 若有众生一见佛,必使入于深信海,

 pǔ shì yī qiè rú lái dào,cǐ miào yá shén zhī jiě tuō。

 普示一切如来道,此妙芽神之解脱。

 yī máo suǒ jí zhū gōng dé,jié hǎi xuān yáng bù kě jìn,

 一毛所集诸功德,劫海宣扬不可尽,

 zhū fó fāng biàn nàn sī yì,jìng yè néng míng cǐ shēn yì。

 诸佛方便难思议,净叶能明此深义。

 wǒ niàn rú lái yú wǎng xī,gōng yǎng shā chén wú liàng fó,

 我念如来于往昔,供养刹尘无量佛,

 yī yī fó suǒ zhì jiàn míng,cǐ yàn cáng shén zhī suǒ le。

 一一佛所智渐明,此焰藏神之所了。

 yī qiè zhòng shēng zhū xíng hǎi,shì zūn yī niàn xī le zhī,

 一切众生诸行海,世尊一念悉了知,

 rú shì guǎng dà wú ài zhì,miào zhuāng yán shén néng wù rù。

 如是广大无碍智,妙庄严神能悟入。

 héng yǎn rú lái jì miào yīn,pǔ shēng wú děng dà huān xǐ,

 恒演如来寂妙音,普生无等大欢喜,

 suí qí jiě yù jiē lìng wù,cǐ shì léi yīn suǒ xíng fǎ。

 随其解欲皆令悟,此是雷音所行法。

 rú lái shì xiàn dà shén tōng,shí fāng guó tǔ jiē zhōu biàn,

 如来示现大神通,十方国土皆周遍,

 fó xī xiū xíng xī lìng jiàn,cǐ pǔ xiāng guāng suǒ rù mén。

 佛昔修行悉令见,此普香光所入门。

 zhòng shēng xiǎn bì bù xiū dé,mí huò chén liú shēng sǐ zhōng,

 众生譣诐不修德,迷惑沉流生死中,

 wèi bǐ chǎn míng zhòng zhì dào,cǐ miào guāng shén zhī suǒ jiàn。

 为彼阐明众智道,此妙光神之所见。

 fó wèi yè zhàng zhū zhòng shēng,jīng yú yì jié shí nǎi xiàn,

 佛为业障诸众生,经于亿劫时乃现,

 qí yú niàn niàn cháng lìng jiàn,cǐ wèi guāng shén suǒ guān chá。”

 其余念念常令见,此味光神所观察。”

 

 fù cì,bǎo fēng kāi huá zhǔ shān shén,

 复次,宝峰开华主山神,

 dé rù dà jì dìng guāng míng jiě tuō mén;

 得入大寂定光明解脱门;

 huá lín miào jì zhǔ shān shén,

 华林妙髻主山神,

 dé xiū jí cí shàn gēn chéng shú bù kě sī yì shù zhòng shēng jiě tuō mén;

 得修集慈善根成熟不可思议数众生解脱门;

 gāo chuáng pǔ zhào zhǔ shān shén,

 高幢普照主山神,

 dé guān chá yī qiè zhòng shēng xīn suǒ lè yán jìng zhū gēn jiě tuō mén;

 得观察一切众生心所乐严净诸根解脱门;

 lí chén bǎo jì zhǔ shān shén,

 离尘宝髻主山神,

 dé wú biān jié hǎi qín yī jīng yī jìn wú yàn dài jiě tuō mén;

 得无边劫海勤一精一进无厌怠解脱门;

 guāng zhào shí fāng zhǔ shān shén,

 光照十方主山神,

 dé yǐ wú biān gōng dé guāng pǔ jué wù jiě tuō mén;

 得以无边功德光普觉悟解脱门;

 dà lì guāng míng zhǔ shān shén,

 大力光明主山神,

 de néng zì chéng shú fù lìng zhòng shēng shě lí yú mí xíng jiě tuō mén;

 得能自成熟复令众生舍离愚迷行解脱门;

 wēi guāng pǔ shèng zhǔ shān shén,dé bá yī qiè kǔ shǐ wú yǒu yú jiě tuō mén;

 威光普胜主山神,得拔一切苦使无有余解脱门;

 wēi mì guāng lún zhǔ shān shén,

 微密光轮主山神,

 dé yǎn jiào fǎ guāng míng xiǎn shì yī qiè rú lái gōng dé jiě tuō mén;

 得演教法光明显示一切如来功德解脱门;

 pǔ yǎn xiàn jiàn zhǔ shān shén,

 普眼现见主山神,

 de lìng yī qiè zhòng shēng nǎi zhì yú mèng zhōng zēng zhǎng shàn gēn jiě tuō mén;

 得令一切众生乃至于梦中增长善根解脱门;

 jīn gāng jiān gù yǎn zhǔ shān shén,

 金刚坚固眼主山神,

 dé chū xiàn wú biān dà yì hǎi jiě tuō mén。

 得出现无边大义海解脱门。

 

 ěr shí,kāi huá zā dì zhǔ shān shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,开华匝地主山神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ shān shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主山神众而说颂言:

 

 “wǎng xiū shèng xíng wú yǒu biān,jīn huò shén tōng yì wú liàng,

 “往修胜行无有边,今获神通亦无量,

 fǎ mén guǎng pì rú chén shù,xī shǐ zhòng shēng shēn wù xǐ。

 法门广辟如尘数,悉使众生深悟喜。

 zhòng xiāng yán shēn biàn shì jiān,máo kǒng guāng míng xī qīng jìng,

 众相严身遍世间,毛孔光明悉清净,

 dà cí fāng biàn shì yī qiè,huá lín miào jì wù cǐ mén。

 大慈方便示一切,华林妙髻悟此门。

 fó shēn pǔ xiàn wú yǒu biān,shí fāng shì jiè jiē chōng mǎn,

 佛身普现无有边,十方世界皆充满,

 zhū gēn yán jìng jiàn zhě xǐ,cǐ fǎ gāo chuáng néng wù rù。

 诸根严净见者喜,此法高幢能悟入。

 lì jié qín xiū wú xiè juàn,bù rǎn shì fǎ rú xū kōng,

 历劫勤修无懈倦,不染世法如虚空,

 zhǒng zhǒng fāng biàn huà qún shēng,wù cǐ fǎ mén míng bǎo jì。

 种种方便化群生,悟此法门名宝髻。

 zhòng shēng máng àn rù xiǎn dào,fó āi mǐn bǐ shū guāng zhào,

 众生盲暗入险道,佛哀愍彼舒光照,

 pǔ shǐ shì jiān cóng shuì jiào,wēi guāng wù cǐ xīn shēng xǐ。

 普使世间从睡觉,威光悟此心生喜。

 xī zài zhū yǒu guǎng xiū xíng,gōng yǎng shā chén wú shù fó,

 昔在诸有广修行,供养刹尘无数佛,

 lìng zhòng shēng jiàn fā dà yuàn,cǐ dì dà lì néng míng rù。

 令众生见发大愿,此地大力能明入。

 jiàn zhū zhòng shēng liú zhuǎn kǔ,yī qiè yè zhàng héng chán fù,

 见诸众生流转苦,一切业障恒缠覆,

 yǐ zhì huì guāng xī miè chú,cǐ pǔ shèng shén zhī jiě tuō。

 以智慧光悉灭除,此普胜神之解脱。

 yī yī máo kǒng chū miào yīn,suí zhòng shēng xīn zàn zhū fó,

 一一毛孔出妙音,随众生心赞诸佛,

 xī biàn shí fāng wú liàng jié,cǐ shì guāng lún suǒ rù mén。

 悉遍十方无量劫,此是光轮所入门。

 fó biàn shí fāng pǔ xiàn qián,zhǒng zhǒng fāng biàn shuō miào fǎ,

 佛遍十方普现前,种种方便说妙法,

 guǎng yì zhòng shēng zhū xíng hǎi,cǐ xiàn jiàn shén zhī suǒ wù。

 广益众生诸行海,此现见神之所悟。

 fǎ mén rú hǎi wú biān liàng,yī yīn wèi shuō xī lìng jiě,

 法门如海无边量,一音为说悉令解,

 yī qiè jié zhōng yǎn bù qióng,rù cǐ fāng biàn jīn gāng mù。”

 一切劫中演不穷,入此方便金刚目。”

 

 fù cì,pǔ dé jìng huá zhǔ dì shén,

 复次,普德净华主地神,

 dé yǐ cí bēi xīn niàn niàn pǔ guān yī qiè zhòng shēng jiě tuō mén;

 得以慈悲心念念普观一切众生解脱门;

 jiān fú zhuāng yán zhǔ dì shén,

 坚福庄严主地神,

 dé pǔ xiàn yī qiè zhòng shēng fú dé lì jiě tuō mén;

 得普现一切众生福德力解脱门;

 miào huá yán shù zhǔ dì shén,

 妙华严树主地神,

 dé pǔ rù zhū fǎ chū shēng yī qiè fó shā zhuāng yán jiě tuō mén;

 得普入诸法出生一切佛刹庄严解脱门;

 pǔ sàn zhòng bǎo zhǔ dì shén,

 普散众宝主地神,

 dé xiū xí zhǒng zhǒng zhū sān mèi lìng zhòng shēng chú zhàng gòu jiě tuō mén;

 得修习种种诸三昧令众生除障垢解脱门;

 jìng mù guān shí zhǔ dì shén,

 净目观时主地神,

 de lìng yī qiè zhòng shēng cháng yóu xì kuài lè jiě tuō mén;

 得令一切众生常游戏快乐解脱门;

 jīn sè miào yǎn zhǔ dì shén,

 金色妙眼主地神,

 dé shì xiàn yī qiè qīng jìng shēn diào fú zhòng shēng jiě tuō mén;

 得示现一切清净身调伏众生解脱门;

 xiāng máo fà guāng zhǔ dì shén,

 香毛发光主地神,

 dé le zhī yī qiè fó gōng dé hǎi dà wēi lì jiě tuō mén;

 得了知一切佛功德海大威力解脱门;

 jì yīn yuè yì zhǔ dì shén,

 寂音悦意主地神,

 dé pǔ shè chí yī qiè zhòng shēng yán yīn hǎi jiě tuō mén;

 得普摄持一切众生言音海解脱门;

 miào huá xuán jì zhǔ dì shén,dé chōng mǎn fó shā lí gòu xìng jiě tuō mén;

 妙华旋髻主地神,得充满佛刹离垢性解脱门;

 jīn gāng pǔ chí zhǔ dì shén,

 金刚普持主地神,

 dé yī qiè fó fǎ lún suǒ shè chí pǔ chū xiàn jiě tuō mén。

 得一切佛法錀所摄持普出现解脱门。

 

 ěr shí,pǔ dé jìng huá zhǔ dì shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,普德净华主地神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ dì shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主地神众而说颂言:

 

 “rú lái wǎng xī niàn niàn zhōng,dà cí bēi mén bù kě shuō,

 “如来往昔念念中,大慈悲门不可说,

 rú shì xiū xíng wú yǒu yǐ,gù dé jiān láo bù huài shēn。

 如是修行无有已,故得坚牢不坏身。

 sān shì zhòng shēng jí pú sà,suǒ yǒu yī qiè zhòng fú jù,

 三世众生及菩萨,所有一切众福聚,

 xī xiàn rú lái máo kǒng zhōng,fú yán jiàn yǐ shēng huān xǐ。

 悉现如来毛孔中,福严见已生欢喜。

 guǎng dà jì jìng sān mó dì,bù shēng bù miè wú lái qù,

 广大寂静三摩地,不生不灭无来去,

 yán jìng guó tǔ shì zhòng shēng,cǐ shù huá shén zhī jiě tuō。

 严净国土示众生,此树华神之解脱。

 fó yú wǎng xī xiū zhū xíng,wèi lìng zhòng shēng xiāo zhòng zhàng,

 佛于往昔修诸行,为令众生消重障,

 pǔ sàn zhòng bǎo zhǔ dì shén,jiàn cǐ jiě tuō shēng huān xǐ。

 普散众宝主地神,见此解脱生欢喜。

 rú lái jìng jiè wú biān jì,niàn niàn pǔ xiàn yú shì jiān,

 如来境界无边际,念念普现于世间,

 jìng mù guān shí zhǔ dì shén,jiàn fó suǒ xíng xīn qìng yuè。

 净目观时主地神,见佛所行心庆悦。

 miào yīn wú xiàn bù sī yì,pǔ wèi zhòng shēng miè fán nǎo,

 妙音无限不思议,普为众生灭烦恼,

 jīn sè yǎn shén néng liǎo wù,jiàn fó wú biān shèng gōng dé。

 金色眼神能了悟,见佛无边胜功德。

 yī qiè sè xíng jiē huà xiàn,shí fāng fǎ jiè xī chōng mǎn,

 一切色形皆化现,十方法界悉充满,

 xiāng máo fà guāng cháng jiàn fó,rú shì pǔ huà zhū zhòng shēng。

 香毛发光常见佛,如是普化诸众生。

 miào yīn pǔ biàn yú shí fāng,wú liàng jié zhōng wèi zhòng shuō,

 妙音普遍于十方,无量劫中为众说,

 yuè yì dì shén xīn le dá,cóng fó dé wén shēn jìng xǐ。

 悦意地神心了达,从佛得闻深敬喜。

 fó máo kǒng chū xiāng yàn yún,suí zhòng shēng xīn biàn shì jiān,

 佛毛孔出香焰云,随众生心遍世间,

 yī qiè jiàn zhě jiē chéng shú,cǐ shì huá xuán suǒ guān chù。

 一切见者皆成熟,此是华旋所观处。

 jiān gù nán huài rú jīn gāng,bù kě qīng dòng yú xū mí,

 坚固难坏如金刚,不可倾动逾须弥,

 fó shēn rú shì chǔ shì jiān,pǔ chí dé jiàn shēng huān xǐ。”

 佛身如是处世间,普持得见生欢喜。”

 

 fù cì,bǎo fēng guāng yào zhǔ chéng shén,

 复次,宝峰光曜主城神,

 dé fāng biàn lì yì zhòng shēng jiě tuō mén;

 得方便利益众生解脱门;

 miào yán gōng diàn zhǔ chéng shén,

 妙严宫殿主城神,

 dé zhī zhòng shēng gēn jiào huà chéng shú jiě tuō mén;

 得知众生根教化成熟解脱门;

 qīng jìng xǐ bǎo zhǔ chéng shén,

 清净喜宝主城神,

 dé cháng huān xǐ lìng yī qiè zhòng shēng shòu zhū fú dé jiě tuō mén;

 得常欢喜令一切众生受诸福德解脱门;

 lí yōu qīng jìng zhǔ chéng shén,dé jiù zhū bù wèi dà bēi cáng jiě tuō mén;

 离忧清净主城神,得救诸怖畏大悲藏解脱门;

 huá dēng yàn yǎn zhǔ chéng shén,dé pǔ míng liǎo dà zhì huì jiě tuō mén;

 华灯焰眼主城神,得普明了大智慧解脱门;

 yàn chuáng míng xiàn zhǔ chéng shén,dé pǔ fāng biàn shì xiàn jiě tuō mén;

 焰幢明现主城神,得普方便示现解脱门;

 shèng fú wēi guāng zhǔ chéng shén,

 盛福威光主城神,

 dé pǔ guān chá yī qiè zhòng shēng lìng xiū guǎng dà fú dé hǎi jiě tuō mén;

 得普观察一切众生令修广大福德海解脱门;

 jìng guāng míng shēn zhǔ chéng shén,

 净光明身主城神,

 dé kāi wù yī qiè yú àn zhòng shēng jiě tuō mén;

 得开悟一切愚暗众生解脱门;

 xiāng chuáng zhuāng yán zhǔ chéng shén,

 香幢庄严主城神,

 dé guān rú lái zì zài lì pǔ biàn shì jiān diào fú zhòng shēng jiě tuō mén;

 得观如来自在力普遍世间调伏众生解脱门;

 bǎo fēng guāng mù zhǔ chéng shén,

 宝峰光目主城神,

 de néng yǐ dà guāng míng pò yī qiè zhòng shēng zhàng ài shān jiě tuō mén。

 得能以大光明破一切众生障碍山解脱门。

 

 ěr shí,bǎo fēng guāng yào zhǔ chéng shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,宝峰光曜主城神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ chéng shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主城神众而说颂言:

 

 “dǎo shī rú shì bù sī yì,guāng míng biàn zhào yú shí fāng,

 “导师如是不思议,光明遍照于十方,

 zhòng shēng xiàn qián xī jiàn fó,jiào huà chéng shú wú yāng shù。

 众生现前悉见佛,教化成熟无央数。

 zhū zhòng shēng gēn gè chā bié,fó xī le zhī wú yǒu yú,

 诸众生根各差别,佛悉了知无有余,

 miào yán gōng diàn zhǔ chéng shén,rù cǐ fǎ mén xīn qìng yuè。

 妙严宫殿主城神,入此法门心庆悦。

 rú lái wú liàng jié xiū xíng,hù chí wǎng xī zhū fó fǎ,

 如来无量劫修行,护持往昔诸佛法,

 yì cháng chéng fèng shēng huān xǐ,miào bǎo chéng shén wù cǐ mén。

 意常承奉生欢喜,妙宝城神悟此门。

 rú lái xī yǐ néng chú qiǎn,yī qiè zhòng shēng zhū kǒng bù,

 如来昔已能除遣,一切众生诸恐怖,

 ér héng yú bǐ qǐ cí bēi,cǐ lí yōu shén xīn wù xǐ。

 而恒于彼起慈悲,此离忧神心悟喜。

 fó zhì guǎng dà wú yǒu biān,pì rú xū kōng bù kě liàng,

 佛智广大无有边,譬如虚空不可量,

 huá mù chéng shén sī wù yuè,néng xué rú lái zhī miào huì。

 华目城神斯悟悦,能学如来之妙慧。

 rú lái sè xiàng děng zhòng shēng,suí qí lè yù jiē lìng jiàn,

 如来色相等众生,随其乐欲皆令见,

 yàn chuáng míng xiàn xīn néng wù,xí cǐ fāng biàn shēng huān xǐ。

 焰幢明现心能悟,习此方便生欢喜。

 rú lái wǎng xiū zhòng fú hǎi,qīng jìng guǎng dà wú biān jì,

 如来往修众福海,清净广大无边际,

 fú dé chuáng guāng yú cǐ mén,guān chá liǎo wù xīn xīn qìng。

 福德幢光于此门,观察了悟心欣庆。

 zhòng shēng yú mí zhū yǒu zhōng,rú shì shēng máng zú wú dǔ,

 众生愚迷诸有中,如世生盲卒无睹,

 fó wèi lì yì xìng yú shì,qīng jìng guāng shén rù cǐ mén。

 佛为利益兴于世,清净光神入此门。

 rú lái zì zài wú yǒu biān,rú yún pǔ biàn yú shì jiān,

 如来自在无有边,如云普遍于世间,

 nǎi zhì xiàn mèng lìng diào fú,cǐ shì xiāng chuáng suǒ guān jiàn。

 乃至现梦令调伏,此是香幢所观见。

 zhòng shēng chī àn rú máng gǔ,zhǒng zhǒng zhàng gài suǒ chán fù,

 众生痴暗如盲瞽,种种障盖所缠覆,

 fó guāng zhào chè pǔ lìng kāi,rú shì bǎo fēng zhī suǒ rù。”

 佛光照彻普令开,如是宝峰之所入。”

 

 fù cì,jìng zhuāng yán chuáng dào chǎng shén,

 复次,净庄严幢道场神,

 dé chū xiàn gōng yǎng fó guǎng dà zhuāng yán jù shì yuàn lì jiě tuō mén;

 得出现供养佛广大庄严具誓愿力解脱门;

 xū mí bǎo guāng dào chǎng shén,

 须弥宝光道场神,

 dé xiàn yī qiè zhòng shēng qián chéng jiù guǎng dà pú tí xíng jiě tuō mén;

 得现一切众生前成就广大菩提行解脱门;

 léi yīn chuáng xiāng dào chǎng shén,

 雷音幢相道场神,

 dé suí yī qiè zhòng shēng xīn suǒ lè lìng jiàn fó yú mèng zhōng wèi shuō fǎ jiě tuō mén;

 得随一切众生心所乐令见佛于梦中为说法解脱门;

 yǔ huá miào yǎn dào chǎng shén,

 雨华妙眼道场神,

 de néng yǔ yī qiè nán shè zhòng bǎo zhuāng yán jù jiě tuō mén;

 得能雨一切难舍众宝庄严具解脱门;

 qīng jìng yàn xíng dào chǎng shén,

 清净焰形道场神,

 de néng xiàn miào zhuāng yán dào chǎng guǎng huà zhòng shēng lìng chéng shú jiě tuō mén;

 得能现妙庄严道场广化众生令成熟解脱门;

 huá yīng chuí jì dào chǎng shén,

 华缨垂髻道场神,

 dé suí gēn shuō fǎ lìng shēng zhèng niàn jiě tuō mén;

 得随根说法令生正念解脱门;

 yǔ bǎo zhuāng yán dào chǎng shén,

 雨宝庄严道场神,

 de néng yǐ biàn cái pǔ yǔ wú biān huān xǐ fǎ jiě tuō mén;

 得能以辩才普雨无边欢喜法解脱门;

 yǒng měng xiāng yǎn dào chǎng shén,

 勇猛香眼道场神,

 dé guǎng chēng zàn zhū fó gōng dé jiě tuō mén;

 得广称赞诸佛功德解脱门;

 jīn gāng cǎi yún dào chǎng shén,

 金刚彩云道场神,

 dé shì xiàn wú biān sè xiàng shù zhuāng yán dào chǎng jiě tuō mén;

 得示现无边色相树庄严道场解脱门;

 lián huá guāng míng dào chǎng shén,

 莲华光明道场神,

 dé pú tí shù xià jì rán bù dòng ér chōng biàn shí fāng jiě tuō mén;

 得菩提树下寂然不动而充遍十方解脱门;

 miào guāng zhào yào dào chǎng shén,

 妙光照曜道场神,

 dé xiǎn shì rú lái zhǒng zhǒng lì jiě tuō mén。

 得显示如来种种力解脱门。

 

 ěr shí,jìng zhuāng yán chuáng dào chǎng shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,净庄严幢道场神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè dào chǎng shén zhòng ér shuō sòng yán

 普观一切道场神众而说颂言;

 

 “wǒ niàn rú lái wǎng xī shí,yú wú liàng jié suǒ xiū xíng,

 “我念如来往昔时,于无量劫所修行,

 zhū fó chū xìng xián gōng yǎng,gù huò rú kōng dà gōng dé。

 诸佛出兴咸供养,故获如空大功德。

 fó xī xiū xíng wú jìn shī,wú liàng shā tǔ wēi chén děng,

 佛昔修行无尽施,无量刹土微尘等,

 xū mí guāng zhào pú tí shén,yì niàn shàn shì xīn xīn qìng。

 须弥光照菩提神,忆念善逝心欣庆。

 rú lái sè xiàng wú yǒu qióng,biàn huà zhōu liú yī qiè shā,

 如来色相无有穷,变化周流一切刹,

 nǎi zhì mèng zhōng cháng shì xiàn,léi chuáng jiàn cǐ shēng huān xǐ。

 乃至梦中常示现,雷幢见此生欢喜。

 xī xíng shě xíng wú liàng jié,néng shě nán shè yǎn rú hǎi,

 昔行舍行无量劫,能舍难舍眼如海,

 rú shì shě xíng wéi zhòng shēng,cǐ miào yǎn shén néng wù yuè。

 如是舍行为众生,此妙眼神能悟悦。

 wú biān sè xiàng bǎo yàn yún,xiàn pú tí chǎng biàn shì jiān,

 无边色相宝焰云,现菩提场遍世间,

 yàn xíng qīng jìng dào chǎng shén,jiàn fó zì zài shēng huān xǐ。

 焰形清净道场神,见佛自在生欢喜。

 zhòng shēng xíng hǎi wú yǒu biān,fó pǔ mí lún yǔ fǎ yǔ,

 众生行海无有边,佛普弥纶雨法雨,

 suí qí gēn jiě chú yí huò,huá yīng wù cǐ xīn huān xǐ。

 随其根解除疑惑,华缨悟此心欢喜。

 wú liàng fǎ mén chā bié yì,biàn cái dà hǎi jiē néng rù,

 无量法门差别义,辩才大海皆能入,

 yǔ bǎo yán jù dào chǎng shén,yú xīn niàn niàn héng rú shì。

 雨宝严具道场神,于心念念恒如是。

 yú bù kě shuō yī qiè tǔ,jǐn shì yán cí chēng zàn fó,

 于不可说一切土,尽世言辞称赞佛,

 gù huò míng yù dà gōng dé,cǐ yǒng yǎn shén néng yì niàn。

 故获名誉大功德,此勇眼神能忆念。

 zhǒng zhǒng sè xiàng wú biān shù,pǔ xiàn pú tí shù wáng xià,

 种种色相无边树,普现菩提树王下,

 jīn gāng cǎi yún wù cǐ mén,héng guān dào shù shēng huān xǐ。

 金刚彩云悟此门,恒观道树生欢喜。

 shí fāng biān jì bù kě dé,fó zuò dào chǎng zhì yì rán,

 十方边际不可得,佛坐道场智亦然,

 lián huá bù guāng jìng xìn xīn,rù cǐ jiě tuō shēn shēng xǐ。

 莲华步光净信心,入此解脱深生喜。

 dào chǎng yī qiè chū miào yīn,zàn fó nán sī qīng jìng lì,

 道场一切出妙音,赞佛难思清净力,

 jí yǐ chéng jiù zhū yīn xíng,cǐ miào guāng shén néng tīng shòu。”

 及以成就诸因行,此妙光神能听受。”

 

 fù cì,bǎo yìn shǒu zú xíng shén,

 复次,宝印手足行神,

 dé pǔ yǔ zhòng bǎo shēng guǎng dà huān xǐ jiě tuō mén;

 得普雨众宝生广大欢喜解脱门;

 lián huá guāng zú xíng shén,

 莲华光足行神,

 dé shì xiàn fó shēn zuò yī qiè guāng sè lián huá zuò lìng jiàn zhě huān xǐ jiě tuō mén;

 得示现佛身坐一切光色莲华座令见者欢喜解脱门;

 zuì shèng huá jì zú xíng shén,

 最胜华髻足行神,

 dé yī yī xīn niàn zhōng jiàn lì yī qiè rú lái zhòng huì dào chǎng jiě tuō mén;

 得一一心念中建立一切如来众会道场解脱门;

 shè zhū shàn jiàn zú xíng shén,

 摄诸善见足行神,

 dé jǔ zú fā bù xī diào fú wú biān zhòng shēng jiě tuō mén;

 得举足发步悉调伏无边众生解脱门;

 miào bǎo xīng chuáng zú xíng shén,

 妙宝星幢足行神,

 dé niàn niàn zhōng huà xiàn zhǒng zhǒng lián huá wǎng guāng míng pǔ yǔ zhòng bǎo chū miào yīn shēng jiě tuō mén;

 得念念中化现种种莲华网光明普雨众宝出妙音声解脱门;

 lè tǔ miào yīn zú xíng shén,dé chū shēng wú biān huān xǐ hǎi jiě tuō mén;

 乐吐妙音足行神,得出生无边欢喜海解脱门;

 zhān tán shù guāng zú xíng shén,

 栴檀树光足行神,

 dé yǐ xiāng fēng pǔ jué yī qiè dào chǎng zhòng huì jiě tuō mén;

 得以香风普觉一切道场众会解脱门;

 lián huá guāng míng zú xíng shén,

 莲华光明足行神,

 dé yī qiè máo kǒng fàng guāng míng yǎn wēi miào fǎ yīn jiě tuō mén;

 得一切毛孔放光明演微妙法音解脱门;

 wēi miào guāng míng zú xíng shén,

 微妙光明足行神,

 dé qí shēn biàn chū zhǒng zhǒng guāng míng wǎng pǔ zhào yào jiě tuō mén;

 得其身遍出种种光明网普照曜解脱门;

 jī jí miào huá zú xíng shén,

 积集妙华足行神,

 dé kāi wù yī qiè zhòng shēng lìng shēng shàn gēn hǎi jiě tuō mén。

 得开悟一切众生令生善根海解脱门。

 

 ěr shí,bǎo yìn shǒu zú xíng shén,chéng fó shén lì,

 尔时,宝印手足行神,承佛神力,

 pǔ guān yī qiè zú xíng shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切足行神众而说颂言:

 

 “fó xī xiū xíng wú liàng jié,gōng yǎng yī qiè zhū rú lái,

 “佛昔修行无量劫,供养一切诸如来,

 xīn héng qìng yuè bù pí yàn,xǐ mén shēn dà yóu rú hǎi。

 心恒庆悦不疲厌,喜门深大犹如海。

 niàn niàn shén tōng bù kě liàng,huà xiàn lián huá zhǒng zhǒng xiāng,

 念念神通不可量,化现莲华种种香,

 fó zuò qí shàng pǔ yóu wǎng,hóng sè guāng shén jiē dǔ jiàn。

 佛坐其上普游往,红色光神皆睹见。

 zhū fó rú lái fǎ rú shì,guǎng dà zhòng huì biàn shí fāng,

 诸佛如来法如是,广大众会遍十方,

 pǔ xiàn shén tōng bù kě yì,zuì shèng huá shén xī míng zhǔ。

 普现神通不可议,最胜华神悉明瞩。

 shí fāng guó tǔ yī qiè chù,yú zhòng jǔ zú ruò xià zú,

 十方国土一切处,于中举足若下足,

 xī néng chéng jiù zhū qún shēng,cǐ shàn jiàn shén xīn wù xǐ。

 悉能成就诸群生,此善见神心悟喜。

 rú zhòng shēng shù pǔ xiàn shēn,cǐ yī yī shēn chōng fǎ jiè,

 如众生数普现身,此一一身充法界,

 xī fàng jìng guāng yǔ zhòng bǎo,rú shì jiě tuō xīng chuáng rù。

 悉放净光雨众宝,如是解脱星幢入。

 rú lái jìng jiè wú biān jì,pǔ yǔ fǎ yǔ jiē chōng mǎn,

 如来境界无边际,普雨法雨皆充满,

 zhòng huì dǔ fó shēng huān xǐ,cǐ miào yīn shēng zhī suǒ jiàn。

 众会睹佛生欢喜,此妙音声之所见。

 fó yīn shēng liàng děng xū kōng,yī qiè yīn shēng xī zài zhōng,

 佛音声量等虚空,一切音声悉在中,

 diào fú zhòng shēng mí bù biàn,rú shì zhān tán néng tīng shòu。

 调伏众生靡不遍,如是栴檀能听受。

 yī qiè máo kǒng chū huà yīn,chǎn yáng sān shì zhū fó míng,

 一切毛孔出化音,阐扬三世诸佛名,

 wén cǐ yīn zhě jiē huān xǐ,lián huá guāng shén rú shì jiàn。

 闻此音者皆欢喜,莲华光神如是见。

 fó shēn biàn xiàn bù sī yì,bù bù sè xiàng yóu rú hǎi,

 佛身变现不思议,步步色相犹如海,

 suí zhòng shēng xīn xī lìng jiàn,cǐ miào guāng míng zhī suǒ de。

 随众生心悉令见,此妙光明之所得。

 shí fāng pǔ xiàn dà shén tōng,yī qiè zhòng shēng xī kāi wù,

 十方普现大神通,一切众生悉开悟,

 zhòng miào huá shén yú cǐ fǎ,jiàn yǐ xīn shēng dà huān xǐ。”

 众妙华神于此法,见已心生大欢喜。”

 

 fù cì,jìng xǐ jìng jiè shēn zhòng shén,

 复次,净喜境界身众神,

 dé yì fó wǎng xī shì yuàn hǎi jiě tuō mén;

 得忆佛往昔誓愿海解脱门;

 guāng zhào shí fāng shēn zhòng shén,

 光照十方身众神,

 dé guāng míng pǔ zhào wú biān shì jiè jiě tuō mén;

 得光明普照无边世界解脱门;

 hǎi yīn diào fú shēn zhòng shén,

 海音调伏身众神,

 dé dà yīn pǔ jué yī qiè zhòng shēng lìng huān xǐ diào fú jiě tuō mén;

 得大音普觉一切众生令欢喜调伏解脱门;

 jìng huá yán jì shēn zhòng shén,

 净华严髻身众神,

 dé shēn rú xū kōng zhōu biàn zhù jiě tuō mén;

 得身如虚空周遍住解脱门;

 wú liàng wēi yí shēn zhòng shén,

 无量威仪身众神,

 dé shì yī qiè zhòng shēng zhū fó jìng jiè jiě tuō mén;

 得示一切众生诸佛境界解脱门;

 zuì shèng guāng yán shēn zhòng shén,

 最胜光严身众神,

 de lìng yī qiè jī fá zhòng shēng sè lì mǎn zú jiě tuō mén;

 得令一切饥乏众生色力满足解脱门;

 jìng guāng xiāng yún shēn zhòng shén,

 净光香云身众神,

 dé chú yī qiè zhòng shēng fán nǎo gòu jiě tuō mén;

 得除一切众生烦恼垢解脱门;

 shǒu hù shè chí shēn zhòng shén,

 守护摄持身众神,

 dé zhuǎn yī qiè zhòng shēng yú chī mó yè jiě tuō mén;

 得转一切众生愚痴魔业解脱门;

 pǔ xiàn shè huà shēn zhòng shén,

 普现摄化身众神,

 dé pǔ yú yī qiè shì zhǔ gōng diàn zhōng xiǎn shì zhuāng yán xiāng jiě tuō mén;

 得普于一切世主宫殿中显示庄严相解脱门;

 bù dòng guāng míng shēn zhòng shén,

 不动光明身众神,

 dé pǔ shè yī qiè zhòng shēng jiē lìng shēng qīng jìng shàn gēn jiě tuō mén。

 得普摄一切众生皆令生清净善根解脱门。

 

 ěr shí,jìng xǐ jìng jiè shēn zhòng shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,净喜境界身众神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè shēn zhòng shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切身众神众而说颂言:

 

 “wǒ yì xū mí chén jié qián,yǒu fó miào guāng chū xìng shì,

 “我忆须弥尘劫前,有佛妙光出兴世,

 shì zūn yú bǐ rú lái suǒ,fā xīn gōng yǎng yī qiè fó。

 世尊于彼如来所,发心供养一切佛。

 rú lái shēn fàng dà guāng míng,qí guāng fǎ jiè mí bù chōng,

 如来身放大光明,其光法界靡不充,

 zhòng shēng yù zhě xīn diào fú,cǐ zhào fāng shén zhī suǒ jiàn。

 众生遇者心调伏,此照方神之所见。

 rú lái shēng zhèn shí fāng guó,yī qiè yán yīn xī yuán mǎn,

 如来声震十方国,一切言音悉圆满,

 pǔ jué qún shēng wú yǒu yú,diào fú wén cǐ xīn huān qìng。

 普觉群生无有余,调伏闻此心欢庆。

 fó shēn qīng jìng héng jì miè,pǔ xiàn zhòng sè wú zhū xiàng,

 佛身清净恒寂灭,普现众色无诸相,

 rú shì biàn zhù yú shì jiān,cǐ jìng huá shén zhī suǒ rù。

 如是遍住于世间,此净华神之所入。

 dǎo shī rú shì bù sī yì,suí zhòng shēng xīn xī lìng jiàn,

 导师如是不思议,随众生心悉令见,

 huò zuò huò xíng huò shí zhù,wú liàng wēi yí suǒ wù mén。

 或坐或行或时住,无量威仪所悟门。

 fó bǎi qiān jié nàn féng yù,chū xìng lì yì néng zì zài,

 佛百千劫难逢遇,出兴利益能自在,

 lìng shì xī lí pín qióng kǔ,zuì shèng guāng yán rù sī chù。

 令世悉离贫穷苦,最胜光严入斯处。

 rú lái yī yī chǐ xiāng jiàn,pǔ fàng xiāng dēng guāng yàn yún,

 如来一一齿相间,普放香灯光焰云,

 miè chú yī qiè zhòng shēng huò,lí gòu yún shén rú shì jiàn。

 灭除一切众生惑,离垢云神如是见。

 zhòng shēng rǎn huò wéi zhòng zhàng,suí zhú mó jìng cháng liú zhuǎn,

 众生染惑为重障,随逐魔径常流转,

 rú lái kāi shì jiě tuō dào,shǒu hù zhí chí néng wù rù。

 如来开示解脱道,守护执持能悟入。

 wǒ guān rú lái zì zài lì,guāng bù fǎ jiè xī chōng mǎn,

 我观如来自在力,光布法界悉充满,

 chù wáng gōng diàn huà zhòng shēng,cǐ pǔ xiàn shén zhī jìng jiè。

 处王宫殿化众生,此普现神之境界。

 zhòng shēng mí wàng jù zhòng kǔ,fó zài qí zhōng cháng jiù shè,

 众生迷妄具众苦,佛在其中常救摄,

 jiē lìng miè huò shēng xǐ xīn,bù dòng guāng shén suǒ guān jiàn。”

 皆令灭惑生喜心,不动光神所观见。”

 

 fù cì,miào sè nà luó yán zhí jīn gāng shén,

 复次,妙色那罗延执金刚神,

 dé jiàn rú lái shì xiàn wú biān sè xiàng shēn jiě tuō mén;

 得见如来示现无边色相身解脱门;

 rì lún sù jí chuáng zhí jīn gāng shén,

 日轮速疾幢执金刚神,

 dé fó shēn yī yī máo rú rì lún xiàn zhǒng zhǒng guāng míng yún jiě tuō mén;

 得佛身一一毛如日轮现种种光明云解脱门;

 xū mí huá guāng zhí jīn gāng shén,

 须弥华光执金刚神,

 dé huà xiàn wú liáng shēn dà shén biàn jiě tuō mén;

 得化现无量身大神变解脱门;

 qīng jìng yún yīn zhí jīn gāng shén,dé wú biān suí lèi yīn jiě tuō mén;

 清净云音执金刚神,得无边随类音解脱门;

 miào bì tiān zhǔ zhí jīn gāng shén,

 妙臂天主执金刚神,

 dé xiàn wèi yī qiè shì jiān zhǔ kāi wù zhòng shēng jiě tuō mén;

 得现为一切世间主开悟众生解脱门;

 kě ài lè guāng míng zhí jīn gāng shén,

 可爱乐光明执金刚神,

 dé pǔ kāi shì yī qiè fó fǎ chā bié mén xián jǐn wú yí jiě tuō mén;

 得普开示一切佛法差别门咸尽无遗解脱门;

 dà shù léi yīn zhí jīn gāng shén,

 大树雷音执金刚神,

 dé yǐ kě ài lè zhuāng yán jù shè yī qiè shù shén jiě tuō mén;

 得以可爱乐庄严具摄一切树神解脱门;

 shī zi wáng guāng míng zhí jīn gāng shén,

 师子王光明执金刚神,

 dé rú lái guǎng dà fú zhuāng yán jù jiē jù zú míng liǎo jiě tuō mén;

 得如来广大福庄严聚皆具足明了解脱门;

 mì yàn jí xiáng mù zhí jīn gāng shén,

 密焰吉祥目执金刚神,

 dé pǔ guān chá xiǎn è zhòng shēng xīn wèi xiàn wēi yán shēn jiě tuō mén;

 得普观察险恶众生心为现威严身解脱门;

 lián huá mó ní jì zhí jīn gāng shén,

 莲华摩尼髻执金刚神,

 dé pǔ yǔ yī qiè pú sà zhuāng yán jù mó ní jì jiě tuō mén。

 得普雨一切菩萨庄严具摩尼髻解脱门。

 

 ěr shí,miào sè nà luó yán zhí jīn gāng shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,妙色那罗延执金刚神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhí jīn gāng shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切执金刚神众而说颂言:

 

 “rǔ yīng guān fǎ wáng,fǎ wáng fǎ rú shì,

 “汝应观法王,法王法如是,

 sè xiàng wú yǒu biān,pǔ xiàn yú shì jiān。

 色相无有边,普现于世间。

 fó shēn yī yī máo,guāng wǎng bù sī yì,

 佛身一一毛,光网不思议,

 pì rú jìng rì lún,pǔ zhào shí fāng guó。

 譬如净日轮,普照十方国。

 rú lái shén tōng lì,fǎ jiè xī zhōu biàn,

 如来神通力,法界悉周遍,

 yī qiè zhòng shēng qián,shì xiàn wú jìn shēn。

 一切众生前,示现无尽身。

 rú lái shuō fǎ yīn,shí fāng mò bù wén,

 如来说法音,十方莫不闻,

 suí zhū zhòng shēng lèi,xī lìng xīn mǎn zú。

 随诸众生类,悉令心满足。

 zhòng jiàn mù ní zūn,chǔ shì gōng diàn zhōng,

 众见牟尼尊,处世宫殿中,

 pǔ wèi zhū qún shēng,chǎn yáng yú dà fǎ。

 普为诸群生,阐扬于大法。

 fǎ hǎi xuán fú chù,yī qiè chā bié yì,

 法海漩澓处,一切差别义,

 zhǒng zhǒng fāng biàn mén,yǎn shuō wú qióng jìn。

 种种方便门,演说无穷尽。

 wú biān dà fāng biàn,pǔ yīng shí fāng guó,

 无边大方便,普应十方国,

 yù fó jìng guāng míng,xī jiàn rú lái shēn。

 遇佛净光明,悉见如来身。

 gōng yǎng yú zhū fó,yì shā wēi chén shù,

 供养于诸佛,亿刹微尘数,

 gōng dé rú xū kōng,yī qiè suǒ zhān yǎng。

 功德如虚空,一切所瞻仰。

 shén tōng lì píng děng,yī qiè shā jiē xiàn,

 神通力平等,一切刹皆现,

 ān zuò miào dào chǎng,pǔ xiàn zhòng shēng qián。

 安坐妙道场,普现众生前。

 yàn yún pǔ zhào shì,zhǒng zhǒng guāng yuán mǎn,

 焰云普照世,种种光圆满,

 fǎ jiè wú bù jí,shì fó suǒ xíng chǔ。”

 法界无不及,示佛所行处。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000146号    工信部ICP备案号:粤ICP备13051807号 2008-2021 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教